5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver."

Transkript

1 Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon Direkte Mail Web Spørgsmål nr.: 217 Dato: 20. oktober 2014 Stillet af: Martin Geertsen (V) Besvarelse udsendt den: 17. november 2014 CVR/SE-nr: Journal nr.: Sagsbeh..: kirjen/jakoas Dato: 17. november 2014 Spørgsmål: 1. Administrationen bedes oplyse udviklingen i den regionale indikator for konkurrenceudsættelse (IKU uden sygesikringsområdet) for de sidste 10 år (eller så langt tilbage det er muligt) sammenholdt med gennemsnittet for regionerne og hver af de andre regioner. 2. Administrationen bedes oplyse, hvor meget mere regionen ville konkurrenceudsætte for (i pct. og i kr.), hvis regionen på de enkelte hovedkonti (eller opdelt på ressortområder) konkurrenceudsatte som de regioner, der konkurrenceudsætter mest. 3. Administrationen bedes oplyse om hvor stor en del af støttefunktioner indenfor rengøring, kantine og tilberedning af fødevarer, ejendomsdrift samt vask og linnedopgaver, der er konkurrenceudsat sammenholdt med de øvrige regioner. 4. Administrationen bedes oplyse udviklingen i de udbudte opgaver de seneste 10 år indenfor vaske- og linnedopgaver på sygehusområdet samt oplyse, hvor stor en del af de udbudte opgaver på vaske- og linnedområdet, som er udliciteret til virksomheder og hvor stor en del, der ved kontrolbud løses af regionen selv. 5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver. 6. Med udgangspunkt i Danske Regioners analyse Benchmarkanalyse af regionernes omkostningsniveau på støttefunktionerne vask og rengøring, juni 2011, bedes administrationen beregne, hvor meget regionen årligt kan spare, hvis alle regionens opgaver på vaske- og linnedområdet, der ikke er udbudt, blev udbudt og løst af den billigste leverandør på markedet (hhv. i regionen og i hele landet) ud fra de beregnede enhedsomkostninger (kr./kg.) på vaskeområdet jf. side 37 i analysen. Beregningen bedes foretaget både på det somatiske område samt for psykiatriske hospitalsenheder og sundhedscentre.

2 7. Med udgangspunkt i Danske Regioners analyse Benchmarkanalyse af regionernes omkostningsniveau på støttefunktionerne vask og rengøring, juni 2011, bedes administrationen beregne, hvor meget regionen årligt kan spare, hvis alle vaske- og linnedopgaver på Centralvaskeriet Bispebjerg i stedet for blev løst af den billigste leverandør (hhv. i regionen og i hele landet) jf. de opstillede enhedsomkostninger (kr./kg.) på vaskeområdet side 37 i analysen. 8. Administrationen bedes oplyse de samlede omkostninger til uniformsprojektet på regionens sygehuse opgjort så vidt muligt på hver hospitalsenhed, herunder omkostningerne til at udskifte og modernisere samtlige uniformer på uniformsbærende personale samt omkostninger til ombygninger m.m. i forbindelse med udleveringssteder/skranker, magasiner og andre bygningsmæssige forhold. 9. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mere omkostningseffektivt at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for at bygge udleveringssteder/skranker med tilhørende nye lagerfaciliteter m.m., hvor der både er anlægsomkostninger og øgede personaleomkostninger. 10. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mere hygiejnisk og minimerende for sygdomsspredning at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for udleveringssteder/skranker. 11. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mindre spild (færre tøj- og linnedgenstande forsvinder) ved at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for udleveringssteder/skranker. 12. Administrationen bedes redegøre for fordele og ulemper økonomisk, logistisk og hygiejnisk ved at indføre en uniformsautomat på Rigshospitalet i forhold til udleveringssteder/skranker. Svar: Ad 1. På baggrund af aftalen om den regionale økonomi for 2012 blev der efterfølgende fastlagt et teknisk grundlag for måling af konkurrenceudsættelsen i regionerne. Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) for regioner er på dette grundlag blevet opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2011 og frem. På nuværende tidspunkt har ministeriet offentliggjort en beregning af IKU for regioner for 2011 og Resultatet af de to års opgørelse for regionerne hver især og tilsammen fremgår af nedenstående tabel. Side 2

3 IKU Region Nordjylland 20,0 20,9 Region Midtjylland 17,4 19,2 Region Syddanmark 22,9 23,5 Region Hovedstaden 21,3 20,7 Region Sjælland 23,1 23,6 Samlet 20,9 21,3 Ad 2. For 2012 har Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet en IKU for Region Hovedstaden på 20,7. Ifølge ministeriets opgørelse har Region Sjælland med en IKU på 23,6 den højeste IKU af alle regioner. Det er 14 % højere end Region Hovedstaden. Opgørelsen er foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og Region Hovedstaden har ikke umiddelbart opgørelser opdelt på mere detaljeret niveau eller hovedkonti. Ved læsning af tallene skal man være opmærksom på, at der er strukturelle forskelle mellem regionerne: Dels er der geografiske forskelle, dels er der forskelle i specialiseringsgrad, hvor fx højtspecialiseret behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning ikke sendes ud til privathospitaler, og dels kan der være tilfældige variationer mellem år. Ad 3. Det kan oplyses, at følgende områder har været konkurrenceudsat i Region Hovedstaden: Rengøringen på Amager og Hvidovre Hospital, Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og store dele af psykiatrien. Kantinedriften på Amager Hospital, Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Hvidovre. Opgaven er vundet af Rigshospitalet. Opgaven er p.t. i genudbud. Desuden er kantinedriften på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler netop sendt i udbud. Flere af kantinerne er kun klassificeret som anretterkøkkener, hvorfor produktion skal foregå andetsteds, hvilket vanskeliggør udlicitering. Fødevareproduktionen, dvs. patientmaden, varetages overalt af egne køkkener, dog varetages produktionen til Amager Hospital og Frederiksberg Hospital af Rigshospitalet efter tidligere konkurrenceudsættelse. Erfaringen fra seneste udbud på området, som var konkurrenceudsættelse af Nordsjællands Hospitals madproduktion i 2008, viste, at der ikke var et reelt marked på området. Ejendomsdrift: her varetages opgaven dels in house, dels ved eksterne håndværkerfirmaer. De gængse håndværkerydelser, såsom VVS, elektriker, malere, murere, m.fl. har været konkurrenceudsat, og der er indgået aftaler for alle hospitaler. På Rigshospitalet har man desuden gennem en årrække haft udliciteret den daglige bygningsvedligeholdelse som én samlet kontrakt. Vask- og linnedopgaver, dvs. vask og levering af uniformer, linned og patienttøj: Regionen benytter sig af tre eksterne vaskerier ud over regionens Central- Side 3

4 vaskeri. Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital samt Psykiatrisk Center Sct. Hans og Ballerup serviceres af De Forenede Dampvaskerier A/S. Nordsjællands Hospital og de psykiatriske centre i det nordsjællandske optageområde serviceres af Frederiksborg Linned Service A/S og Bornholms Hospital får vasket hos Viktor Vask A/S. Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt Rigshospitalet og de psykiatriske centre beliggende i fysisk tilknytning til disse somatiske hospitaler får vasket på regionens Centralvaskeri. Der foreligger ikke beregninger på nuværende tidspunkt om, hvor stor en andel regionens udliciterede områder udgør af regionens samlede omkostninger på de nævnte områder, bortset fra vaskeriområdet, hvor ca. 50 % af den årlige omsætning har været konkurrenceudsat. Administrationen er ikke i besiddelse af en oversigt over, hvor meget de øvrige fire regioner har konkurrenceudsat inden for de anførte områder. Ad 4. Markedet udgøres af regionens vaskeri og tre eksterne vaskerier Frederiksborg Linnedservice A/S 1 og De Forende Dampvaskerier A/S samt Viktor Vask A/S, som dog kun vasker på Bornholm. Siden regionens dannelse pr. 1. januar 2007 har vaskeriopgaverne være konkurrenceudsat én gang for de hospitaler og psykiatriske centre, der i dag serviceres af de tre eksterne vaskerier. Der var tale om genudbud, idet opgaverne også tidligere blev varetaget eksternt. Genudbuddene blev gennemført i 2010, bortset fra Bornholms hospital, som blev gennemført i Genudbuddet i 2010 rykkede kun svagt på fordelingen af vaskeriopgaven, idet alene Psykiatrisk Center Sct. Hans skiftede fra Frederiksborg Linnedservice A/S til De Forende Dampvaskerier A/S. Konkurrencen var yderst begrænset, idet der kun sås tilbud fra begge parter på to mindre opgaver, nemlig Psykiatrisk Center Sct. Hans og Glostrup Hospital. For sidstnævnte hospital lå tilbudsgiver nr. to ca. 85 % højere end det vindende tilbud. Begrundelsen for den manglende konkurrence var, at et større volumen ville kræve flerholdsdrift i de dyre aften/nattimer, og man derfor ikke mente at være konkurrencedygtig. Reelt var der således tale om en monopolistisk konkurrencesituation, idet Centralvaskeriet ikke afgav kontrolbud. Fremover bør afgives kontrolbud for at sikre en bedre konkurrence. Centralvaskeriet har vundet Amager Hospital og Frederiksberg Hospital gennem konkurrence. Det udgør ca. 10 % af de udliciterede opgaver. 1 Det bemærkes, at Frederiksborg Amt havde en aktieandel i Frederiksborg Linnedservice A/S på 10 %. Aktieposten blev overført til regionen og blev afhændet i Side 4

5 Ad 5. De udbudsrunder, der blev afholdt i 2010, resulterede i en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år. Bornholms Hospital opnåede i 2012 en besparelse på 0,7 mio. kr. pr. år. Ad 6. Den anførte analyse indeholder store usikkerhedsmomenter i beregningerne og dermed i en del af de tabeller, herunder tabellen på side 37. PwC, som gennemførte analysen, nævner selv usikkerhedselementer i rapporten, og regionen har påpeget forholdet over for PwC. Usikkerhederne ligger bl.a. i omregning fra stykpriser til kilopriser, og usikkerheden i sammenligneligheden ligger bl.a. i, at enhedsomkostninger indeholder hospitalsinterne logistikomkostninger, hvor snitfladen varierer meget. Derudover baserer analysen på data fra 2010, og prisstrukturen blev ændret på Centralvaskeriet pr. 1. januar 2011 og også for de to store eksterne vaskerier blev priserne ændret pr. 1. januar 2011 efter den nævnte udbudsrunde. Analysens resultat er således overhalet af den konkrete udvikling på området i Region Hovedstaden. Analysen indikerer, at regionen teoretisk set og med forbehold for de ovennævnte usikkerheder - ved de anførte data fra 2010 ville kunne spare 25,5 mio. kr. pr. år på det ikke udbudte område ved at anvende Midtvask, som i analysen har den laveste kilopris på landsplan. Teoretisk set ville regionen tilsvarende kunne spare 9,9 mio. kr. pr. år ved at anvende De Forenede Dampvaskerier A/S, som i analysen har den laveste kilopris i regionen. Dette skal ses i relation til, at de ikke udbudte vaskeopgaver i 2010 androg 80 mio. kr. Administrationen har ikke detailoplysninger angående antal kilo fordelt på somatikken og psykiatrien, og heller ikke for sundhedshuset i Helsingør, som først blev etableret efter analysens gennemførelse. Regionen har ingen sundhedscentre. Som nævnt er analysens enhedsomkostninger behæftet med usikkerhed og er ikke direkte sammenlignelige. Det er derimod den benchmark, som administrationen har udarbejdet i foråret 2011 på baggrund af de aktuelle priser pr. 1. januar Og enhedspriser er ikke behæftet med usikkerhed, idet priser er oplyst pr. styk, og der afregnes pr. styk. Benchmarken blev foretaget mellem regionens to store leverandører Frederiksborg Textilservice A/S og De Forenede Dampvaskerier A/S og Centralvaskeriet. Den omfattede 69 % af Hvidovre Hospitals, 64 % af Hillerød Hospitals og 72 % af Herlev Hospitals samlede omsætning og omfattede såvel linned, patientlinned (tøj) og uniformer, dvs. samme scope som PwCs analyse. Resultatet af benchmarken fremgår af nedenstående tabel. Hvidovre Hospital Hillerød Hospital Herlev Hospital Centralvaskeriet Indeks Side 5

6 Frederiksborg Linnedservice A/S De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD) 122 Indeks Indeks 100 Aktuelle vaskeri er sat til indeks 100. Det vil sige, at såfremt fx Hvidovre Hospitals udgift til Bispebjergs vaskeri udgør 100 kr., så vil samme mængde koste 122 kr. hos Frederiksborg Linnedservice A/S og 95 kr. hos DFD. Tilsvarende vil Hillerød kunne nøjes med at betale 75 kr. til DFD og 80 kr. til Centralvaskeriet, hvor de nu betaler 100 kr. hos Frederiksborg Linnedservice A/S. Herlev Hospital ville skulle betale 130 kr. hos Frederiksborg Linnedservice og 106 kr. hos Centralvaskeriet for den samme ydelse, som leveres til 100 kr. hos DFD. Hvis DFD havde kapacitet til at vaske for alle regionens hospitaler somatiske som psykiatriske centre så ville regionen opnå en besparelse på i alt ca. 10,3 mio. kr. pr. år fordelt med ca. 6,9 mio. kr. til Nordsjællands Hospital, svarende til 25%, og ca. 3,4 mio. kr. de hospitaler, som Centralvaskeriet servicerer, svarende til 5%. Som det ses, så er der en forskel på 6,5 mio. kr. mellem ovennævnte beregning og PwCs beregninger for De Forenede Dampvaskerier, hvor Centralvaskeriets kunder teoretisk set ville kunne spare 9,9 mio. kr. ved at overgå til De Forenede Dampvaskerier. Dette underbygger, at PwC analysens enhedsomkostninger er fejlbehæftede. Ovennævnte teoretiske koncentration af regionens vaskeri-opgaver ville dog i høj grad reducere den i forvejen sparsomme konkurrence på markedet og medføre stor risiko for, at regionens vaskeomkostninger på sigt ville stige kraftigt. Ad 7. Da alle vaske- og linnedopgaver, der varetages af Centralvaskeriet, er identisk med de opgaver, der ikke er udbudt, henvises til svaret på delspørgsmål 6. Ad 8. Regionens nye uniformsprogram blev godkendt af regionsrådet i september Programmet har sikret nyt fælles tidssvarende uniformsdesign og sortiment, der understøtter personalets behov for funktionel og komfortabel arbejdsbeklædning, sikret lige adgang for personalet i forhold til sortiment og brug samt etableret nye løsninger til udlevering og effektiviseret distributionen af tøj ved omlægning fra personligt opmærkede uniformer til fælles uniformer. Der er siden 2009 i alt bevilliget ca. 48 mio. kr. til regionens uniformskoncept. De vigtigste budgetposter: Der er anvendt ca. 4 mio. kr. på udvikling af design, test og specificering af nye uniformer og faggruppeidentifikation. Side 6

7 Der er anvendt ca. 32 mio. på indkøb af nye uniformer og tilbagekøb(kassation) efter de kontraktmæssige forhold med eksterne vaskerier. Der er anvendt ca. 11 mio. kr. på teknologi, nyt softwaresystem til scanning af uniformsflow, hardware, it-implementering og systemintegrationer. Der er anvendt ca. 1 mio. kr. på kommunikationsaktiviteter og projektledelse. Der er ikke foretaget beregninger for, hvilke omkostninger hospitalerne ville have haft til at fortsætte og vedligeholde det tidligere uniformsprogram, og der er heller ikke modregnet, at udgiften til indkøb af uniformer vil være kraftig reduceret de kommende 3-4 år, da hele beholdningen jo nu er udskiftet, og da uniformsdele, bortset fra T- shirts, normalt holder til vask. De anførte udgifter er derfor et bruttotal for udgifterne. Ud over disse fællesregionale udgifter siden 2009 er der afholdt en række udgifter under de eksisterende bevillingsmæssige rammer til ombygninger og tilpasninger på en række hospitaler. Det har ikke inden for den korte tidsfrist været muligt at udarbejde hospitalsvise opgørelser over disse udgifter. Omkostninger til ombygning på det enkelte hospital afhænger af de lokale forhold. Nogle hospitaler f.eks. Amager-Hvidovre har haft brugbare lokaler, og med ganske få udgifter kunne indrette en uniformsbutik. Andre hospitaler har været gennem forskellige typer af ombygninger og istandsættelser. Etablering af butikslokale indgår på flere hospitaler i en større lokal byggeplan. Det vurderes umiddelbart derfor også at være vanskeligt at opgøre de lokale omkostninger til de forskellige hensyn, hvorefter der ombygges. En række af de nye tiltag til styring og distribution af uniformer indebærer, at regionen fremadrettet vil reducere driftsomkostninger sammenlignet med den tidligere styring. Der er etableret mere kontrol med uniformsbeholdningen, bedre indkøbs- og lagerstyring, mindre totalbeholdning, mindre svind, øget hygiejnekvalitet på bl.a. vaskestyring. Effekten af disse tiltag er ikke beregnet samlet. Ad 9. I 2012 udarbejdede administrationen en business case for udrulning af nyt uniformsprogram. Analysen viste, at en model med betjent/selvbetjent butik med ind- og udscanning er den mest omkostningseffektive model sammenlignet med andre distributionsmodeller, herunder også uniformsautomater. Automater til uniformer har den begrænsning, at de baserer sig på et meget smalt sortiment, endvidere er der en vis ventetid foran automaten, når den skal hente de rigtige modeller frem. Jo større sortiment, jo større automat subsidiært jo flere automater er der brug for og jo længere ventetid for personalet. Side 7

8 Fordelen ved butiksudleveringen er, at denne model nemmere kan håndtere det brede sortiment regionen har valgt til personalet for at sikre en professionel uniform. Butiksudleveringen giver medarbejderen fleksibilitet i forhold til valg af relevant uniform. Den enkelte medarbejder kan frit sammensætte sin uniform efter arbejdsopgaver og komfort. Automater kræver som udgangspunkt også betydeligt mere plads end en uniformsbutik, og der vil derfor være flere anlægsomkostninger ved at skulle etablere automater. Ad 10. Bortset fra Herlev og Hvidovre hospitaler havde regionens øvrige hospitaler personligt mærkede uniformer i det tidligere program. Regionen har hævet hygiejneforholdene med overgangen til butik, da der er færre håndteringer af tøjet. Endvidere giver anvendelse af chip mulighed for at styre på hygiejneparametre f.eks. ved at holde øje med, at uniformer ikke ligger for længe før de afleveres til vask. Der føres kontrol med hygiejnen i butikkerne, hvor der bl.a. testes med daglige bakterietest på flere hospitaler. Der er også en høj hygiejne i uniformsautomaten, idet tøjet opbevares i et aflukket rum, og der er få håndteringer. Begge løsninger vurderes at sikre en høj hygiejnisk standard. Ad 11. Regionens nye uniformskoncept baseres på samme styringslogik som uniformsautomaten dvs. at der hele tiden er overblik over hvor beholdningen er. I dag kan manglende aflevering af uniformen henføres til medarbejderniveau, og dermed mindskes beholdning og ukorrekt opbevaring ved konkret opfølgning overfor den enkelte medarbejder. Ad 12. Det fremgår af ovenstående svar, at administrationen vurderer, at der samlet set er flest fordele ved at anvende en selvbetjent/betjent uniformsbutik. Side 8

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Vurdering af konkurrenceudsættelse for køkkenfunktionen på Nykøbing Falster Sygehus

Vurdering af konkurrenceudsættelse for køkkenfunktionen på Nykøbing Falster Sygehus Vurdering af konkurrenceudsættelse for køkkenfunktionen på Nykøbing Falster Sygehus 02-01-2011 Vurdering af konkurrenceudsættelse Catering Consulting Group (C-C-G) er, af Region Sjælland blevet bedt om

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016 Analyse af konkurrenceudsættelse Region Sjælland 2016 Grundlag og formål Grundlag med analysen Region Sjællands Regionsråds beslutning Budgetaftale 2015 Behov genfindes i Regionernes fælles strategi for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. marts Sag nr. 21. Emne: Status for den siddende patientbefordring. 2 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. marts Sag nr. 21. Emne: Status for den siddende patientbefordring. 2 bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 11. marts 2008 Sag nr. 21 Emne: Status for den siddende patientbefordring 2 bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Aftaleenheden Kongens Vænge 2 DK

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale DI Juli 2015 Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale i kommunerne, 2014 1. Resultater kort - Kommunernes konkurrenceudsættelse (målt ved IKU) har rykket sig med 0,4 pct.point i 2014 svarende

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 685 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 685 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 685 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Oversigt over besparelses- eller andre løsningsforslag i forbindelse med budget 2017

Oversigt over besparelses- eller andre løsningsforslag i forbindelse med budget 2017 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 3866 5917 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Journal nr.:

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet

Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Det har fremgået af pressen i uge 7, at "fødende sendes på langfart" i Region Hovedstaden, og at gravide i København bliver sendt til at føde på. Det

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse.

Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse. Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665998 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5. Center for Økonomi Budget og Analyse Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 3866 5916 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Udbudsstrategi for Region Midtjylland

Udbudsstrategi for Region Midtjylland Udbudsstrategi for Region Midtjylland Strategi for udbud af driftsopgaver i Region Midtjylland Regionsrådet 23. marts 2011 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Driftsområder hvor

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan tager Bornholms belastning af det samlede sundhedsbudget i Region Hovedstaden sig ud i forhold til bloktilskudsnøglen?

Spørgsmål: Hvordan tager Bornholms belastning af det samlede sundhedsbudget i Region Hovedstaden sig ud i forhold til bloktilskudsnøglen? Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Direkte - Fax - Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 23.04.2013 Spørgsmål nr.: 071 Dato: 14.

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere