5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver."

Transkript

1 Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon Direkte Mail Web Spørgsmål nr.: 217 Dato: 20. oktober 2014 Stillet af: Martin Geertsen (V) Besvarelse udsendt den: 17. november 2014 CVR/SE-nr: Journal nr.: Sagsbeh..: kirjen/jakoas Dato: 17. november 2014 Spørgsmål: 1. Administrationen bedes oplyse udviklingen i den regionale indikator for konkurrenceudsættelse (IKU uden sygesikringsområdet) for de sidste 10 år (eller så langt tilbage det er muligt) sammenholdt med gennemsnittet for regionerne og hver af de andre regioner. 2. Administrationen bedes oplyse, hvor meget mere regionen ville konkurrenceudsætte for (i pct. og i kr.), hvis regionen på de enkelte hovedkonti (eller opdelt på ressortområder) konkurrenceudsatte som de regioner, der konkurrenceudsætter mest. 3. Administrationen bedes oplyse om hvor stor en del af støttefunktioner indenfor rengøring, kantine og tilberedning af fødevarer, ejendomsdrift samt vask og linnedopgaver, der er konkurrenceudsat sammenholdt med de øvrige regioner. 4. Administrationen bedes oplyse udviklingen i de udbudte opgaver de seneste 10 år indenfor vaske- og linnedopgaver på sygehusområdet samt oplyse, hvor stor en del af de udbudte opgaver på vaske- og linnedområdet, som er udliciteret til virksomheder og hvor stor en del, der ved kontrolbud løses af regionen selv. 5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver. 6. Med udgangspunkt i Danske Regioners analyse Benchmarkanalyse af regionernes omkostningsniveau på støttefunktionerne vask og rengøring, juni 2011, bedes administrationen beregne, hvor meget regionen årligt kan spare, hvis alle regionens opgaver på vaske- og linnedområdet, der ikke er udbudt, blev udbudt og løst af den billigste leverandør på markedet (hhv. i regionen og i hele landet) ud fra de beregnede enhedsomkostninger (kr./kg.) på vaskeområdet jf. side 37 i analysen. Beregningen bedes foretaget både på det somatiske område samt for psykiatriske hospitalsenheder og sundhedscentre.

2 7. Med udgangspunkt i Danske Regioners analyse Benchmarkanalyse af regionernes omkostningsniveau på støttefunktionerne vask og rengøring, juni 2011, bedes administrationen beregne, hvor meget regionen årligt kan spare, hvis alle vaske- og linnedopgaver på Centralvaskeriet Bispebjerg i stedet for blev løst af den billigste leverandør (hhv. i regionen og i hele landet) jf. de opstillede enhedsomkostninger (kr./kg.) på vaskeområdet side 37 i analysen. 8. Administrationen bedes oplyse de samlede omkostninger til uniformsprojektet på regionens sygehuse opgjort så vidt muligt på hver hospitalsenhed, herunder omkostningerne til at udskifte og modernisere samtlige uniformer på uniformsbærende personale samt omkostninger til ombygninger m.m. i forbindelse med udleveringssteder/skranker, magasiner og andre bygningsmæssige forhold. 9. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mere omkostningseffektivt at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for at bygge udleveringssteder/skranker med tilhørende nye lagerfaciliteter m.m., hvor der både er anlægsomkostninger og øgede personaleomkostninger. 10. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mere hygiejnisk og minimerende for sygdomsspredning at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for udleveringssteder/skranker. 11. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mindre spild (færre tøj- og linnedgenstande forsvinder) ved at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for udleveringssteder/skranker. 12. Administrationen bedes redegøre for fordele og ulemper økonomisk, logistisk og hygiejnisk ved at indføre en uniformsautomat på Rigshospitalet i forhold til udleveringssteder/skranker. Svar: Ad 1. På baggrund af aftalen om den regionale økonomi for 2012 blev der efterfølgende fastlagt et teknisk grundlag for måling af konkurrenceudsættelsen i regionerne. Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) for regioner er på dette grundlag blevet opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2011 og frem. På nuværende tidspunkt har ministeriet offentliggjort en beregning af IKU for regioner for 2011 og Resultatet af de to års opgørelse for regionerne hver især og tilsammen fremgår af nedenstående tabel. Side 2

3 IKU Region Nordjylland 20,0 20,9 Region Midtjylland 17,4 19,2 Region Syddanmark 22,9 23,5 Region Hovedstaden 21,3 20,7 Region Sjælland 23,1 23,6 Samlet 20,9 21,3 Ad 2. For 2012 har Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet en IKU for Region Hovedstaden på 20,7. Ifølge ministeriets opgørelse har Region Sjælland med en IKU på 23,6 den højeste IKU af alle regioner. Det er 14 % højere end Region Hovedstaden. Opgørelsen er foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og Region Hovedstaden har ikke umiddelbart opgørelser opdelt på mere detaljeret niveau eller hovedkonti. Ved læsning af tallene skal man være opmærksom på, at der er strukturelle forskelle mellem regionerne: Dels er der geografiske forskelle, dels er der forskelle i specialiseringsgrad, hvor fx højtspecialiseret behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning ikke sendes ud til privathospitaler, og dels kan der være tilfældige variationer mellem år. Ad 3. Det kan oplyses, at følgende områder har været konkurrenceudsat i Region Hovedstaden: Rengøringen på Amager og Hvidovre Hospital, Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og store dele af psykiatrien. Kantinedriften på Amager Hospital, Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Hvidovre. Opgaven er vundet af Rigshospitalet. Opgaven er p.t. i genudbud. Desuden er kantinedriften på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler netop sendt i udbud. Flere af kantinerne er kun klassificeret som anretterkøkkener, hvorfor produktion skal foregå andetsteds, hvilket vanskeliggør udlicitering. Fødevareproduktionen, dvs. patientmaden, varetages overalt af egne køkkener, dog varetages produktionen til Amager Hospital og Frederiksberg Hospital af Rigshospitalet efter tidligere konkurrenceudsættelse. Erfaringen fra seneste udbud på området, som var konkurrenceudsættelse af Nordsjællands Hospitals madproduktion i 2008, viste, at der ikke var et reelt marked på området. Ejendomsdrift: her varetages opgaven dels in house, dels ved eksterne håndværkerfirmaer. De gængse håndværkerydelser, såsom VVS, elektriker, malere, murere, m.fl. har været konkurrenceudsat, og der er indgået aftaler for alle hospitaler. På Rigshospitalet har man desuden gennem en årrække haft udliciteret den daglige bygningsvedligeholdelse som én samlet kontrakt. Vask- og linnedopgaver, dvs. vask og levering af uniformer, linned og patienttøj: Regionen benytter sig af tre eksterne vaskerier ud over regionens Central- Side 3

4 vaskeri. Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital samt Psykiatrisk Center Sct. Hans og Ballerup serviceres af De Forenede Dampvaskerier A/S. Nordsjællands Hospital og de psykiatriske centre i det nordsjællandske optageområde serviceres af Frederiksborg Linned Service A/S og Bornholms Hospital får vasket hos Viktor Vask A/S. Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt Rigshospitalet og de psykiatriske centre beliggende i fysisk tilknytning til disse somatiske hospitaler får vasket på regionens Centralvaskeri. Der foreligger ikke beregninger på nuværende tidspunkt om, hvor stor en andel regionens udliciterede områder udgør af regionens samlede omkostninger på de nævnte områder, bortset fra vaskeriområdet, hvor ca. 50 % af den årlige omsætning har været konkurrenceudsat. Administrationen er ikke i besiddelse af en oversigt over, hvor meget de øvrige fire regioner har konkurrenceudsat inden for de anførte områder. Ad 4. Markedet udgøres af regionens vaskeri og tre eksterne vaskerier Frederiksborg Linnedservice A/S 1 og De Forende Dampvaskerier A/S samt Viktor Vask A/S, som dog kun vasker på Bornholm. Siden regionens dannelse pr. 1. januar 2007 har vaskeriopgaverne være konkurrenceudsat én gang for de hospitaler og psykiatriske centre, der i dag serviceres af de tre eksterne vaskerier. Der var tale om genudbud, idet opgaverne også tidligere blev varetaget eksternt. Genudbuddene blev gennemført i 2010, bortset fra Bornholms hospital, som blev gennemført i Genudbuddet i 2010 rykkede kun svagt på fordelingen af vaskeriopgaven, idet alene Psykiatrisk Center Sct. Hans skiftede fra Frederiksborg Linnedservice A/S til De Forende Dampvaskerier A/S. Konkurrencen var yderst begrænset, idet der kun sås tilbud fra begge parter på to mindre opgaver, nemlig Psykiatrisk Center Sct. Hans og Glostrup Hospital. For sidstnævnte hospital lå tilbudsgiver nr. to ca. 85 % højere end det vindende tilbud. Begrundelsen for den manglende konkurrence var, at et større volumen ville kræve flerholdsdrift i de dyre aften/nattimer, og man derfor ikke mente at være konkurrencedygtig. Reelt var der således tale om en monopolistisk konkurrencesituation, idet Centralvaskeriet ikke afgav kontrolbud. Fremover bør afgives kontrolbud for at sikre en bedre konkurrence. Centralvaskeriet har vundet Amager Hospital og Frederiksberg Hospital gennem konkurrence. Det udgør ca. 10 % af de udliciterede opgaver. 1 Det bemærkes, at Frederiksborg Amt havde en aktieandel i Frederiksborg Linnedservice A/S på 10 %. Aktieposten blev overført til regionen og blev afhændet i Side 4

5 Ad 5. De udbudsrunder, der blev afholdt i 2010, resulterede i en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år. Bornholms Hospital opnåede i 2012 en besparelse på 0,7 mio. kr. pr. år. Ad 6. Den anførte analyse indeholder store usikkerhedsmomenter i beregningerne og dermed i en del af de tabeller, herunder tabellen på side 37. PwC, som gennemførte analysen, nævner selv usikkerhedselementer i rapporten, og regionen har påpeget forholdet over for PwC. Usikkerhederne ligger bl.a. i omregning fra stykpriser til kilopriser, og usikkerheden i sammenligneligheden ligger bl.a. i, at enhedsomkostninger indeholder hospitalsinterne logistikomkostninger, hvor snitfladen varierer meget. Derudover baserer analysen på data fra 2010, og prisstrukturen blev ændret på Centralvaskeriet pr. 1. januar 2011 og også for de to store eksterne vaskerier blev priserne ændret pr. 1. januar 2011 efter den nævnte udbudsrunde. Analysens resultat er således overhalet af den konkrete udvikling på området i Region Hovedstaden. Analysen indikerer, at regionen teoretisk set og med forbehold for de ovennævnte usikkerheder - ved de anførte data fra 2010 ville kunne spare 25,5 mio. kr. pr. år på det ikke udbudte område ved at anvende Midtvask, som i analysen har den laveste kilopris på landsplan. Teoretisk set ville regionen tilsvarende kunne spare 9,9 mio. kr. pr. år ved at anvende De Forenede Dampvaskerier A/S, som i analysen har den laveste kilopris i regionen. Dette skal ses i relation til, at de ikke udbudte vaskeopgaver i 2010 androg 80 mio. kr. Administrationen har ikke detailoplysninger angående antal kilo fordelt på somatikken og psykiatrien, og heller ikke for sundhedshuset i Helsingør, som først blev etableret efter analysens gennemførelse. Regionen har ingen sundhedscentre. Som nævnt er analysens enhedsomkostninger behæftet med usikkerhed og er ikke direkte sammenlignelige. Det er derimod den benchmark, som administrationen har udarbejdet i foråret 2011 på baggrund af de aktuelle priser pr. 1. januar Og enhedspriser er ikke behæftet med usikkerhed, idet priser er oplyst pr. styk, og der afregnes pr. styk. Benchmarken blev foretaget mellem regionens to store leverandører Frederiksborg Textilservice A/S og De Forenede Dampvaskerier A/S og Centralvaskeriet. Den omfattede 69 % af Hvidovre Hospitals, 64 % af Hillerød Hospitals og 72 % af Herlev Hospitals samlede omsætning og omfattede såvel linned, patientlinned (tøj) og uniformer, dvs. samme scope som PwCs analyse. Resultatet af benchmarken fremgår af nedenstående tabel. Hvidovre Hospital Hillerød Hospital Herlev Hospital Centralvaskeriet Indeks Side 5

6 Frederiksborg Linnedservice A/S De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD) 122 Indeks Indeks 100 Aktuelle vaskeri er sat til indeks 100. Det vil sige, at såfremt fx Hvidovre Hospitals udgift til Bispebjergs vaskeri udgør 100 kr., så vil samme mængde koste 122 kr. hos Frederiksborg Linnedservice A/S og 95 kr. hos DFD. Tilsvarende vil Hillerød kunne nøjes med at betale 75 kr. til DFD og 80 kr. til Centralvaskeriet, hvor de nu betaler 100 kr. hos Frederiksborg Linnedservice A/S. Herlev Hospital ville skulle betale 130 kr. hos Frederiksborg Linnedservice og 106 kr. hos Centralvaskeriet for den samme ydelse, som leveres til 100 kr. hos DFD. Hvis DFD havde kapacitet til at vaske for alle regionens hospitaler somatiske som psykiatriske centre så ville regionen opnå en besparelse på i alt ca. 10,3 mio. kr. pr. år fordelt med ca. 6,9 mio. kr. til Nordsjællands Hospital, svarende til 25%, og ca. 3,4 mio. kr. de hospitaler, som Centralvaskeriet servicerer, svarende til 5%. Som det ses, så er der en forskel på 6,5 mio. kr. mellem ovennævnte beregning og PwCs beregninger for De Forenede Dampvaskerier, hvor Centralvaskeriets kunder teoretisk set ville kunne spare 9,9 mio. kr. ved at overgå til De Forenede Dampvaskerier. Dette underbygger, at PwC analysens enhedsomkostninger er fejlbehæftede. Ovennævnte teoretiske koncentration af regionens vaskeri-opgaver ville dog i høj grad reducere den i forvejen sparsomme konkurrence på markedet og medføre stor risiko for, at regionens vaskeomkostninger på sigt ville stige kraftigt. Ad 7. Da alle vaske- og linnedopgaver, der varetages af Centralvaskeriet, er identisk med de opgaver, der ikke er udbudt, henvises til svaret på delspørgsmål 6. Ad 8. Regionens nye uniformsprogram blev godkendt af regionsrådet i september Programmet har sikret nyt fælles tidssvarende uniformsdesign og sortiment, der understøtter personalets behov for funktionel og komfortabel arbejdsbeklædning, sikret lige adgang for personalet i forhold til sortiment og brug samt etableret nye løsninger til udlevering og effektiviseret distributionen af tøj ved omlægning fra personligt opmærkede uniformer til fælles uniformer. Der er siden 2009 i alt bevilliget ca. 48 mio. kr. til regionens uniformskoncept. De vigtigste budgetposter: Der er anvendt ca. 4 mio. kr. på udvikling af design, test og specificering af nye uniformer og faggruppeidentifikation. Side 6

7 Der er anvendt ca. 32 mio. på indkøb af nye uniformer og tilbagekøb(kassation) efter de kontraktmæssige forhold med eksterne vaskerier. Der er anvendt ca. 11 mio. kr. på teknologi, nyt softwaresystem til scanning af uniformsflow, hardware, it-implementering og systemintegrationer. Der er anvendt ca. 1 mio. kr. på kommunikationsaktiviteter og projektledelse. Der er ikke foretaget beregninger for, hvilke omkostninger hospitalerne ville have haft til at fortsætte og vedligeholde det tidligere uniformsprogram, og der er heller ikke modregnet, at udgiften til indkøb af uniformer vil være kraftig reduceret de kommende 3-4 år, da hele beholdningen jo nu er udskiftet, og da uniformsdele, bortset fra T- shirts, normalt holder til vask. De anførte udgifter er derfor et bruttotal for udgifterne. Ud over disse fællesregionale udgifter siden 2009 er der afholdt en række udgifter under de eksisterende bevillingsmæssige rammer til ombygninger og tilpasninger på en række hospitaler. Det har ikke inden for den korte tidsfrist været muligt at udarbejde hospitalsvise opgørelser over disse udgifter. Omkostninger til ombygning på det enkelte hospital afhænger af de lokale forhold. Nogle hospitaler f.eks. Amager-Hvidovre har haft brugbare lokaler, og med ganske få udgifter kunne indrette en uniformsbutik. Andre hospitaler har været gennem forskellige typer af ombygninger og istandsættelser. Etablering af butikslokale indgår på flere hospitaler i en større lokal byggeplan. Det vurderes umiddelbart derfor også at være vanskeligt at opgøre de lokale omkostninger til de forskellige hensyn, hvorefter der ombygges. En række af de nye tiltag til styring og distribution af uniformer indebærer, at regionen fremadrettet vil reducere driftsomkostninger sammenlignet med den tidligere styring. Der er etableret mere kontrol med uniformsbeholdningen, bedre indkøbs- og lagerstyring, mindre totalbeholdning, mindre svind, øget hygiejnekvalitet på bl.a. vaskestyring. Effekten af disse tiltag er ikke beregnet samlet. Ad 9. I 2012 udarbejdede administrationen en business case for udrulning af nyt uniformsprogram. Analysen viste, at en model med betjent/selvbetjent butik med ind- og udscanning er den mest omkostningseffektive model sammenlignet med andre distributionsmodeller, herunder også uniformsautomater. Automater til uniformer har den begrænsning, at de baserer sig på et meget smalt sortiment, endvidere er der en vis ventetid foran automaten, når den skal hente de rigtige modeller frem. Jo større sortiment, jo større automat subsidiært jo flere automater er der brug for og jo længere ventetid for personalet. Side 7

8 Fordelen ved butiksudleveringen er, at denne model nemmere kan håndtere det brede sortiment regionen har valgt til personalet for at sikre en professionel uniform. Butiksudleveringen giver medarbejderen fleksibilitet i forhold til valg af relevant uniform. Den enkelte medarbejder kan frit sammensætte sin uniform efter arbejdsopgaver og komfort. Automater kræver som udgangspunkt også betydeligt mere plads end en uniformsbutik, og der vil derfor være flere anlægsomkostninger ved at skulle etablere automater. Ad 10. Bortset fra Herlev og Hvidovre hospitaler havde regionens øvrige hospitaler personligt mærkede uniformer i det tidligere program. Regionen har hævet hygiejneforholdene med overgangen til butik, da der er færre håndteringer af tøjet. Endvidere giver anvendelse af chip mulighed for at styre på hygiejneparametre f.eks. ved at holde øje med, at uniformer ikke ligger for længe før de afleveres til vask. Der føres kontrol med hygiejnen i butikkerne, hvor der bl.a. testes med daglige bakterietest på flere hospitaler. Der er også en høj hygiejne i uniformsautomaten, idet tøjet opbevares i et aflukket rum, og der er få håndteringer. Begge løsninger vurderes at sikre en høj hygiejnisk standard. Ad 11. Regionens nye uniformskoncept baseres på samme styringslogik som uniformsautomaten dvs. at der hele tiden er overblik over hvor beholdningen er. I dag kan manglende aflevering af uniformen henføres til medarbejderniveau, og dermed mindskes beholdning og ukorrekt opbevaring ved konkret opfølgning overfor den enkelte medarbejder. Ad 12. Det fremgår af ovenstående svar, at administrationen vurderer, at der samlet set er flest fordele ved at anvende en selvbetjent/betjent uniformsbutik. Side 8

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Nicolai Kristensen Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne Maj 2008 Ref 70142160 Udg. 4 Dato 22. maj 2008 Godk. THWK Kontrol CAN og Professor Martin Paldam Udarb. LEMT, MHA, LELH og THWK Rambøll

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere