5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver."

Transkript

1 Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon Direkte Mail Web Spørgsmål nr.: 217 Dato: 20. oktober 2014 Stillet af: Martin Geertsen (V) Besvarelse udsendt den: 17. november 2014 CVR/SE-nr: Journal nr.: Sagsbeh..: kirjen/jakoas Dato: 17. november 2014 Spørgsmål: 1. Administrationen bedes oplyse udviklingen i den regionale indikator for konkurrenceudsættelse (IKU uden sygesikringsområdet) for de sidste 10 år (eller så langt tilbage det er muligt) sammenholdt med gennemsnittet for regionerne og hver af de andre regioner. 2. Administrationen bedes oplyse, hvor meget mere regionen ville konkurrenceudsætte for (i pct. og i kr.), hvis regionen på de enkelte hovedkonti (eller opdelt på ressortområder) konkurrenceudsatte som de regioner, der konkurrenceudsætter mest. 3. Administrationen bedes oplyse om hvor stor en del af støttefunktioner indenfor rengøring, kantine og tilberedning af fødevarer, ejendomsdrift samt vask og linnedopgaver, der er konkurrenceudsat sammenholdt med de øvrige regioner. 4. Administrationen bedes oplyse udviklingen i de udbudte opgaver de seneste 10 år indenfor vaske- og linnedopgaver på sygehusområdet samt oplyse, hvor stor en del af de udbudte opgaver på vaske- og linnedområdet, som er udliciteret til virksomheder og hvor stor en del, der ved kontrolbud løses af regionen selv. 5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver. 6. Med udgangspunkt i Danske Regioners analyse Benchmarkanalyse af regionernes omkostningsniveau på støttefunktionerne vask og rengøring, juni 2011, bedes administrationen beregne, hvor meget regionen årligt kan spare, hvis alle regionens opgaver på vaske- og linnedområdet, der ikke er udbudt, blev udbudt og løst af den billigste leverandør på markedet (hhv. i regionen og i hele landet) ud fra de beregnede enhedsomkostninger (kr./kg.) på vaskeområdet jf. side 37 i analysen. Beregningen bedes foretaget både på det somatiske område samt for psykiatriske hospitalsenheder og sundhedscentre.

2 7. Med udgangspunkt i Danske Regioners analyse Benchmarkanalyse af regionernes omkostningsniveau på støttefunktionerne vask og rengøring, juni 2011, bedes administrationen beregne, hvor meget regionen årligt kan spare, hvis alle vaske- og linnedopgaver på Centralvaskeriet Bispebjerg i stedet for blev løst af den billigste leverandør (hhv. i regionen og i hele landet) jf. de opstillede enhedsomkostninger (kr./kg.) på vaskeområdet side 37 i analysen. 8. Administrationen bedes oplyse de samlede omkostninger til uniformsprojektet på regionens sygehuse opgjort så vidt muligt på hver hospitalsenhed, herunder omkostningerne til at udskifte og modernisere samtlige uniformer på uniformsbærende personale samt omkostninger til ombygninger m.m. i forbindelse med udleveringssteder/skranker, magasiner og andre bygningsmæssige forhold. 9. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mere omkostningseffektivt at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for at bygge udleveringssteder/skranker med tilhørende nye lagerfaciliteter m.m., hvor der både er anlægsomkostninger og øgede personaleomkostninger. 10. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mere hygiejnisk og minimerende for sygdomsspredning at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for udleveringssteder/skranker. 11. Administrationen bedes redegøre for, også henset til f.eks. nyt uniformsprogram, om det ikke er mindre spild (færre tøj- og linnedgenstande forsvinder) ved at benytte uniformsautomater på sygehuse frem for udleveringssteder/skranker. 12. Administrationen bedes redegøre for fordele og ulemper økonomisk, logistisk og hygiejnisk ved at indføre en uniformsautomat på Rigshospitalet i forhold til udleveringssteder/skranker. Svar: Ad 1. På baggrund af aftalen om den regionale økonomi for 2012 blev der efterfølgende fastlagt et teknisk grundlag for måling af konkurrenceudsættelsen i regionerne. Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) for regioner er på dette grundlag blevet opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2011 og frem. På nuværende tidspunkt har ministeriet offentliggjort en beregning af IKU for regioner for 2011 og Resultatet af de to års opgørelse for regionerne hver især og tilsammen fremgår af nedenstående tabel. Side 2

3 IKU Region Nordjylland 20,0 20,9 Region Midtjylland 17,4 19,2 Region Syddanmark 22,9 23,5 Region Hovedstaden 21,3 20,7 Region Sjælland 23,1 23,6 Samlet 20,9 21,3 Ad 2. For 2012 har Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet en IKU for Region Hovedstaden på 20,7. Ifølge ministeriets opgørelse har Region Sjælland med en IKU på 23,6 den højeste IKU af alle regioner. Det er 14 % højere end Region Hovedstaden. Opgørelsen er foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og Region Hovedstaden har ikke umiddelbart opgørelser opdelt på mere detaljeret niveau eller hovedkonti. Ved læsning af tallene skal man være opmærksom på, at der er strukturelle forskelle mellem regionerne: Dels er der geografiske forskelle, dels er der forskelle i specialiseringsgrad, hvor fx højtspecialiseret behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning ikke sendes ud til privathospitaler, og dels kan der være tilfældige variationer mellem år. Ad 3. Det kan oplyses, at følgende områder har været konkurrenceudsat i Region Hovedstaden: Rengøringen på Amager og Hvidovre Hospital, Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og store dele af psykiatrien. Kantinedriften på Amager Hospital, Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Hvidovre. Opgaven er vundet af Rigshospitalet. Opgaven er p.t. i genudbud. Desuden er kantinedriften på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler netop sendt i udbud. Flere af kantinerne er kun klassificeret som anretterkøkkener, hvorfor produktion skal foregå andetsteds, hvilket vanskeliggør udlicitering. Fødevareproduktionen, dvs. patientmaden, varetages overalt af egne køkkener, dog varetages produktionen til Amager Hospital og Frederiksberg Hospital af Rigshospitalet efter tidligere konkurrenceudsættelse. Erfaringen fra seneste udbud på området, som var konkurrenceudsættelse af Nordsjællands Hospitals madproduktion i 2008, viste, at der ikke var et reelt marked på området. Ejendomsdrift: her varetages opgaven dels in house, dels ved eksterne håndværkerfirmaer. De gængse håndværkerydelser, såsom VVS, elektriker, malere, murere, m.fl. har været konkurrenceudsat, og der er indgået aftaler for alle hospitaler. På Rigshospitalet har man desuden gennem en årrække haft udliciteret den daglige bygningsvedligeholdelse som én samlet kontrakt. Vask- og linnedopgaver, dvs. vask og levering af uniformer, linned og patienttøj: Regionen benytter sig af tre eksterne vaskerier ud over regionens Central- Side 3

4 vaskeri. Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital samt Psykiatrisk Center Sct. Hans og Ballerup serviceres af De Forenede Dampvaskerier A/S. Nordsjællands Hospital og de psykiatriske centre i det nordsjællandske optageområde serviceres af Frederiksborg Linned Service A/S og Bornholms Hospital får vasket hos Viktor Vask A/S. Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt Rigshospitalet og de psykiatriske centre beliggende i fysisk tilknytning til disse somatiske hospitaler får vasket på regionens Centralvaskeri. Der foreligger ikke beregninger på nuværende tidspunkt om, hvor stor en andel regionens udliciterede områder udgør af regionens samlede omkostninger på de nævnte områder, bortset fra vaskeriområdet, hvor ca. 50 % af den årlige omsætning har været konkurrenceudsat. Administrationen er ikke i besiddelse af en oversigt over, hvor meget de øvrige fire regioner har konkurrenceudsat inden for de anførte områder. Ad 4. Markedet udgøres af regionens vaskeri og tre eksterne vaskerier Frederiksborg Linnedservice A/S 1 og De Forende Dampvaskerier A/S samt Viktor Vask A/S, som dog kun vasker på Bornholm. Siden regionens dannelse pr. 1. januar 2007 har vaskeriopgaverne være konkurrenceudsat én gang for de hospitaler og psykiatriske centre, der i dag serviceres af de tre eksterne vaskerier. Der var tale om genudbud, idet opgaverne også tidligere blev varetaget eksternt. Genudbuddene blev gennemført i 2010, bortset fra Bornholms hospital, som blev gennemført i Genudbuddet i 2010 rykkede kun svagt på fordelingen af vaskeriopgaven, idet alene Psykiatrisk Center Sct. Hans skiftede fra Frederiksborg Linnedservice A/S til De Forende Dampvaskerier A/S. Konkurrencen var yderst begrænset, idet der kun sås tilbud fra begge parter på to mindre opgaver, nemlig Psykiatrisk Center Sct. Hans og Glostrup Hospital. For sidstnævnte hospital lå tilbudsgiver nr. to ca. 85 % højere end det vindende tilbud. Begrundelsen for den manglende konkurrence var, at et større volumen ville kræve flerholdsdrift i de dyre aften/nattimer, og man derfor ikke mente at være konkurrencedygtig. Reelt var der således tale om en monopolistisk konkurrencesituation, idet Centralvaskeriet ikke afgav kontrolbud. Fremover bør afgives kontrolbud for at sikre en bedre konkurrence. Centralvaskeriet har vundet Amager Hospital og Frederiksberg Hospital gennem konkurrence. Det udgør ca. 10 % af de udliciterede opgaver. 1 Det bemærkes, at Frederiksborg Amt havde en aktieandel i Frederiksborg Linnedservice A/S på 10 %. Aktieposten blev overført til regionen og blev afhændet i Side 4

5 Ad 5. De udbudsrunder, der blev afholdt i 2010, resulterede i en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år. Bornholms Hospital opnåede i 2012 en besparelse på 0,7 mio. kr. pr. år. Ad 6. Den anførte analyse indeholder store usikkerhedsmomenter i beregningerne og dermed i en del af de tabeller, herunder tabellen på side 37. PwC, som gennemførte analysen, nævner selv usikkerhedselementer i rapporten, og regionen har påpeget forholdet over for PwC. Usikkerhederne ligger bl.a. i omregning fra stykpriser til kilopriser, og usikkerheden i sammenligneligheden ligger bl.a. i, at enhedsomkostninger indeholder hospitalsinterne logistikomkostninger, hvor snitfladen varierer meget. Derudover baserer analysen på data fra 2010, og prisstrukturen blev ændret på Centralvaskeriet pr. 1. januar 2011 og også for de to store eksterne vaskerier blev priserne ændret pr. 1. januar 2011 efter den nævnte udbudsrunde. Analysens resultat er således overhalet af den konkrete udvikling på området i Region Hovedstaden. Analysen indikerer, at regionen teoretisk set og med forbehold for de ovennævnte usikkerheder - ved de anførte data fra 2010 ville kunne spare 25,5 mio. kr. pr. år på det ikke udbudte område ved at anvende Midtvask, som i analysen har den laveste kilopris på landsplan. Teoretisk set ville regionen tilsvarende kunne spare 9,9 mio. kr. pr. år ved at anvende De Forenede Dampvaskerier A/S, som i analysen har den laveste kilopris i regionen. Dette skal ses i relation til, at de ikke udbudte vaskeopgaver i 2010 androg 80 mio. kr. Administrationen har ikke detailoplysninger angående antal kilo fordelt på somatikken og psykiatrien, og heller ikke for sundhedshuset i Helsingør, som først blev etableret efter analysens gennemførelse. Regionen har ingen sundhedscentre. Som nævnt er analysens enhedsomkostninger behæftet med usikkerhed og er ikke direkte sammenlignelige. Det er derimod den benchmark, som administrationen har udarbejdet i foråret 2011 på baggrund af de aktuelle priser pr. 1. januar Og enhedspriser er ikke behæftet med usikkerhed, idet priser er oplyst pr. styk, og der afregnes pr. styk. Benchmarken blev foretaget mellem regionens to store leverandører Frederiksborg Textilservice A/S og De Forenede Dampvaskerier A/S og Centralvaskeriet. Den omfattede 69 % af Hvidovre Hospitals, 64 % af Hillerød Hospitals og 72 % af Herlev Hospitals samlede omsætning og omfattede såvel linned, patientlinned (tøj) og uniformer, dvs. samme scope som PwCs analyse. Resultatet af benchmarken fremgår af nedenstående tabel. Hvidovre Hospital Hillerød Hospital Herlev Hospital Centralvaskeriet Indeks Side 5

6 Frederiksborg Linnedservice A/S De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD) 122 Indeks Indeks 100 Aktuelle vaskeri er sat til indeks 100. Det vil sige, at såfremt fx Hvidovre Hospitals udgift til Bispebjergs vaskeri udgør 100 kr., så vil samme mængde koste 122 kr. hos Frederiksborg Linnedservice A/S og 95 kr. hos DFD. Tilsvarende vil Hillerød kunne nøjes med at betale 75 kr. til DFD og 80 kr. til Centralvaskeriet, hvor de nu betaler 100 kr. hos Frederiksborg Linnedservice A/S. Herlev Hospital ville skulle betale 130 kr. hos Frederiksborg Linnedservice og 106 kr. hos Centralvaskeriet for den samme ydelse, som leveres til 100 kr. hos DFD. Hvis DFD havde kapacitet til at vaske for alle regionens hospitaler somatiske som psykiatriske centre så ville regionen opnå en besparelse på i alt ca. 10,3 mio. kr. pr. år fordelt med ca. 6,9 mio. kr. til Nordsjællands Hospital, svarende til 25%, og ca. 3,4 mio. kr. de hospitaler, som Centralvaskeriet servicerer, svarende til 5%. Som det ses, så er der en forskel på 6,5 mio. kr. mellem ovennævnte beregning og PwCs beregninger for De Forenede Dampvaskerier, hvor Centralvaskeriets kunder teoretisk set ville kunne spare 9,9 mio. kr. ved at overgå til De Forenede Dampvaskerier. Dette underbygger, at PwC analysens enhedsomkostninger er fejlbehæftede. Ovennævnte teoretiske koncentration af regionens vaskeri-opgaver ville dog i høj grad reducere den i forvejen sparsomme konkurrence på markedet og medføre stor risiko for, at regionens vaskeomkostninger på sigt ville stige kraftigt. Ad 7. Da alle vaske- og linnedopgaver, der varetages af Centralvaskeriet, er identisk med de opgaver, der ikke er udbudt, henvises til svaret på delspørgsmål 6. Ad 8. Regionens nye uniformsprogram blev godkendt af regionsrådet i september Programmet har sikret nyt fælles tidssvarende uniformsdesign og sortiment, der understøtter personalets behov for funktionel og komfortabel arbejdsbeklædning, sikret lige adgang for personalet i forhold til sortiment og brug samt etableret nye løsninger til udlevering og effektiviseret distributionen af tøj ved omlægning fra personligt opmærkede uniformer til fælles uniformer. Der er siden 2009 i alt bevilliget ca. 48 mio. kr. til regionens uniformskoncept. De vigtigste budgetposter: Der er anvendt ca. 4 mio. kr. på udvikling af design, test og specificering af nye uniformer og faggruppeidentifikation. Side 6

7 Der er anvendt ca. 32 mio. på indkøb af nye uniformer og tilbagekøb(kassation) efter de kontraktmæssige forhold med eksterne vaskerier. Der er anvendt ca. 11 mio. kr. på teknologi, nyt softwaresystem til scanning af uniformsflow, hardware, it-implementering og systemintegrationer. Der er anvendt ca. 1 mio. kr. på kommunikationsaktiviteter og projektledelse. Der er ikke foretaget beregninger for, hvilke omkostninger hospitalerne ville have haft til at fortsætte og vedligeholde det tidligere uniformsprogram, og der er heller ikke modregnet, at udgiften til indkøb af uniformer vil være kraftig reduceret de kommende 3-4 år, da hele beholdningen jo nu er udskiftet, og da uniformsdele, bortset fra T- shirts, normalt holder til vask. De anførte udgifter er derfor et bruttotal for udgifterne. Ud over disse fællesregionale udgifter siden 2009 er der afholdt en række udgifter under de eksisterende bevillingsmæssige rammer til ombygninger og tilpasninger på en række hospitaler. Det har ikke inden for den korte tidsfrist været muligt at udarbejde hospitalsvise opgørelser over disse udgifter. Omkostninger til ombygning på det enkelte hospital afhænger af de lokale forhold. Nogle hospitaler f.eks. Amager-Hvidovre har haft brugbare lokaler, og med ganske få udgifter kunne indrette en uniformsbutik. Andre hospitaler har været gennem forskellige typer af ombygninger og istandsættelser. Etablering af butikslokale indgår på flere hospitaler i en større lokal byggeplan. Det vurderes umiddelbart derfor også at være vanskeligt at opgøre de lokale omkostninger til de forskellige hensyn, hvorefter der ombygges. En række af de nye tiltag til styring og distribution af uniformer indebærer, at regionen fremadrettet vil reducere driftsomkostninger sammenlignet med den tidligere styring. Der er etableret mere kontrol med uniformsbeholdningen, bedre indkøbs- og lagerstyring, mindre totalbeholdning, mindre svind, øget hygiejnekvalitet på bl.a. vaskestyring. Effekten af disse tiltag er ikke beregnet samlet. Ad 9. I 2012 udarbejdede administrationen en business case for udrulning af nyt uniformsprogram. Analysen viste, at en model med betjent/selvbetjent butik med ind- og udscanning er den mest omkostningseffektive model sammenlignet med andre distributionsmodeller, herunder også uniformsautomater. Automater til uniformer har den begrænsning, at de baserer sig på et meget smalt sortiment, endvidere er der en vis ventetid foran automaten, når den skal hente de rigtige modeller frem. Jo større sortiment, jo større automat subsidiært jo flere automater er der brug for og jo længere ventetid for personalet. Side 7

8 Fordelen ved butiksudleveringen er, at denne model nemmere kan håndtere det brede sortiment regionen har valgt til personalet for at sikre en professionel uniform. Butiksudleveringen giver medarbejderen fleksibilitet i forhold til valg af relevant uniform. Den enkelte medarbejder kan frit sammensætte sin uniform efter arbejdsopgaver og komfort. Automater kræver som udgangspunkt også betydeligt mere plads end en uniformsbutik, og der vil derfor være flere anlægsomkostninger ved at skulle etablere automater. Ad 10. Bortset fra Herlev og Hvidovre hospitaler havde regionens øvrige hospitaler personligt mærkede uniformer i det tidligere program. Regionen har hævet hygiejneforholdene med overgangen til butik, da der er færre håndteringer af tøjet. Endvidere giver anvendelse af chip mulighed for at styre på hygiejneparametre f.eks. ved at holde øje med, at uniformer ikke ligger for længe før de afleveres til vask. Der føres kontrol med hygiejnen i butikkerne, hvor der bl.a. testes med daglige bakterietest på flere hospitaler. Der er også en høj hygiejne i uniformsautomaten, idet tøjet opbevares i et aflukket rum, og der er få håndteringer. Begge løsninger vurderes at sikre en høj hygiejnisk standard. Ad 11. Regionens nye uniformskoncept baseres på samme styringslogik som uniformsautomaten dvs. at der hele tiden er overblik over hvor beholdningen er. I dag kan manglende aflevering af uniformen henføres til medarbejderniveau, og dermed mindskes beholdning og ukorrekt opbevaring ved konkret opfølgning overfor den enkelte medarbejder. Ad 12. Det fremgår af ovenstående svar, at administrationen vurderer, at der samlet set er flest fordele ved at anvende en selvbetjent/betjent uniformsbutik. Side 8

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere