Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger om brug af kameraet Kontrol af de leverede elementer Identifikation af kameraets dele Forside Bagside Overside Sider Bund Skoadapter Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på LCD-skærmen Liste over ikoner på visningspanelet Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen Sådan bruges den lydsvage multikontroller Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der er valgt med MENU-knappen Brug af den integrerede kameravejledning Klargøring af kameraet Opladning af batterienheden Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat) Kompatible hukommelseskort Montering af et objektiv Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato/klokkeslæt igen Justering af LCD-skærmens vinkel Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser Indikator for advarsel om kamerarystelse... 60

3 Brug af SteadyShot-funktionen Korrekt holdning af kameraet Fjernelse af øjestykkeholderen Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Skift mellem stillbilleder og film Sletning af billeder Valg af en optagetilstand Valg af en optagetilstand Valg af den ønskede tilstand ved at dreje på funktionsvælgeren Autotilstand Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kont. prioritet AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand Skift af visningen af optageoplysninger Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Sådan vælges skærmtilstanden Histogram Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der vises effekter Justering af fokus Justering af fokus Autofokus Fokuslås AF-område Genstandssporing Begrænsning af autofokusområdet (styring af AFområde)

4 4 Justering af fokus, undtagen for udløserknappen (AF til) AF-lampe AF-mikrojust Manuelt fokusering Forbedring af omridset af områder i fokus (maksimumværdier) Zoomfokus Direkte manuel fokusering (DMF) AF/MF-kontrol Justering af billedets lysstyrke Eksponeringskompensation AE-lås Lysmålermetode Brug af fremføringstilstanden Sådan indstilles fremføringsmetoden Optagelse af et enkelt billede Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing DRO-bracket Fjernbetjening Avanceret optagelse Brug af blitzen (sælges separat) Trådløs blitz Blitz m/lang luk Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til blitzsynkronsering Tilgængelige blitztilstande Blitzkompensation Blitzkontrol FEL-lås Indstilling af ISO Støjreduktion af flere billeder Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde)

5 D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandlingen Billedeffekt Kreativ indst Justering af farvenuancerne (hvidbalance) C.temp./filter Tilpasset hvidbalance Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Indstilling af format og billedkvalitet Format Kvalitet Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Auto. port.mark Smiludløser Zoom Zoom i ét trin (Smart telekonverter) Indzoomning, mens billedets aktuelle opløsning bevares (Klar billedzoom) Reducering af støjen i et billede Lang eksp.sr Høj ISO SR Indstilling af farverummet Opsætning af filmoptagelse Opsætning af filmoptagelse Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under filmoptagelse Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og blænde Filformat Optageindstilling Lydoptagelsesniveau Lydniveauvisning Kontrol af lyden ved hjælp af hovedtelefoner Timing af lydudgang

6 Lydoptagelse Avanceret afspilning Brug af afspilningsfunktionerne Valg af det hukommelseskort, der skal bruges til afspilning Skift mellem stillbilleder og film (visningstilstand) Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Rotation af et billede Diasshow Vis afspilning Den skærm, der vises for afspilningstilstanden Skift af skærm under afspilning Liste over ikoner på histogramvisningen Beskyttelse af billeder (Beskyt) Angivelse af udskriving Angivelse af DPOF Datomærke Kopiering af billeder Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder eller film, der er synlige i den aktuelle visningstilstand Visning af billeder på en tv-skærm HDMI-informationsvisn Brug "BRAVIA" Sync Opsætning af kameraet Indstilling af andre funktioner i kameraet Udløser u/obj Gitterlinje Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap, AF/MF-knap, Visningsknap Specialknap Elektronisk udløserfrontknap LCD-lysstyrke Søgerlysstyrke

7 Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil APS-C-formatoptag PAL/NTSC-vælger (kun for den i-kompatible enhed) Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Optagetilstand Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Optagelse af stedoplysninger ved hjælp af GPS-funktionen (kun SLT-A99V) GPS-hjælpedata GPS - aut. tidskorr Registrering af egne indstillinger Nulstilling til standard Bekræftelse af softwareversionen Visning af billeder på en computer Brug af softwaren Brug af "Image Data Converter" Brug af "PlayMemories Home" Brug af "Remote Camera Control" Anbefalet computermiljø (Windows) Anbefalet computermiljø (Mac) Installation af softwaren (Windows) Installation af softwaren (Mac) Tilslutning af kameraet til computeren Indstilling af USB-forbindelse

8 Indstilling af LUN (Logical Unit Number) (USB-LUNindstilling) Oprettelse af forbindelse til computeren Import af billeder til computeren (Windows) Import af billeder til computeren (Mac) Afbrydelse af kameraet fra computeren Oprettelse af filmdisk Metodevalg for oprettelse af filmdisk Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD) (AVCHD-optagedisk) Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home" Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer Fejlfinding/andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Rengøring af kameraet og et objektiv Rensning af billedsensoren Forsigtig Brug af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format GPS (kun med SLT-A99V) Hukommelseskort Batterienhed/Batterilader Licensen Indeks

9 Introduktion til funktioner I dette afsnit introduceres der nogle ofte anvendte optagelsesfunktioner og karakteristiske funktioner. Se siderne i parenteserne for at få flere oplysninger. Ofte anvendte optagelsesfunktioner Eksponeringskompensation (106) Du kan kompensere eksponeringen, så lysstyrken for hele skærmen justeres. Selv når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun kompenseres, hvis ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO]. ISO-følsomhed (124)/Støjreduktion af flere billeder (124) Du kan indstille følsomheden til let. ISO-følsomheden kan justeres mellem ISO 50 og ISO Når du vælger (Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge større ISOnumre end den maksimale ISO-følsomhed. Hvidbalance (133) Du kan justere farvenuancerne. Du kan vælge en indstilling, der passer til en lyskilde, eller foretage en finjustering ved at kombinere farvetemperaturen med farvefiltret. Fremføringsmetode (110) Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket eller optagelse med en trådløs fjernbetjening. Originale karakteristiske funktioner Styring af AF-område (98) Du kan begrænse rækkevidden af autofokuseringen for at forhindre, at der fokuseres på forkerte motiver. 9

10 10 Introduktion til funktioner DRO/Auto HDR (126) D-områdeoptimering: Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation. Auto HDR: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer derefter disse billeder for at oprette et billede med masser af gradationer. Kreativ indstilling (130) Du kan vælge mellem 13 forskellige indstillinger. Du kan justere visse faktorer ved billederne, f.eks. eksponeringen, ved at bruge den valgte indstilling som udgangspunkt. Håndholdt tusmørke (72) Du kan optage natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af kamerastativ. Filmoptagelse med manuelle justeringer (153) Du kan justere eksponeringen i P-, A-, S-, M-tilstanden under filmoptagelse. Sådan betjenes eller tilpasses kameraet Skærmoplysninger (87) Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCDskærmtilstand. Du kan ændre skærmtilstanden ved at trykke på knappen DISP. Hurtignavigering (31) I søgertilstanden kan du hurtigt skifte LCD-skærmen til hurtignavigeringsskærm ved at trykke på knappen Fn. Du kan indstille elementerne vha. en intuitiv betjening. Lydsvag multikontroller (32) Ved hjælp af den lydsvage multikontroller, der er beregnet til at reducere lyden, når der drejes på funktionsvælgeren, kan du indstille visse elementer uden lyd, f.eks. fokuseringstilstanden eller optagelsesniveauet.

11 Introduktion til funktioner Tilpasning (42, 177) Kameraet er forsynet med en brugerdefineret knap, som kan tildeles en ønsket funktion. Du kan også tildele funktioner til andre knapper, f.eks. knappen AEL eller knappen ISO. 11

12 Før brug Bemærkninger om brug af kameraet Skærmsprog I menuen kan du vælge det sprog, der skal bruges på skærmen (side 47). Fremgangsmåde ved optagelse Kameraet har 2 tilstande til overvågning af motiver: LCD-skærmtilstanden, der benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren. Bemærkninger om funktionerne følger med kameraet Du kan tjekke, om det er en ikompatibel enhed eller en ikompatibel enhed ved at kontrollere mærkerne nederst på kameraet i-kompatibel enhed: 60i i-kompatibel enhed: 50i Dette kamera er kompatibelt med film i p eller 50p-format. Modsat standardoptagetilstande til nu, hvor der optages med en interlacingmetode, optager dette kamera ved hjælp af en progressiv metode. Dette øger opløsningen og giver et mere jævnt og realistisk billede. Optagelse med et DT-objektiv Dette kamera er udstyret med en 35 mm CMOS-sensor i fuld billedstørrelse, men billedstørrelsen er automatisk indstillet til APS-C-formatet, og billedstørrelsen er mindre, når der bruges et DT-objektiv ("DT" er føjet til produktnavnet) (side 137). Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. 12 Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke med kameraet mod solen i længere tid ad gangen. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet såsom en floppydisk eller et kreditkort, komme i nærheden af LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. Det optagne billede kan være anderledes end det billede, du overvågede før optagelsen. Bemærkninger om optagelse i længere tid Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige. Hvis temperaturen når op over et bestemt niveau, vises symbolet på skærmen, og kameraet slukkes automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være slukket i 10 minutter eller mere for at lade temperaturen inde i kameraet falde til et sikkert niveau.

13 Bemærkninger om brug af kameraet Hvis den omgivende temperatur er høj, stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten forringes. Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer Når du importerer AVCHD-film til en computer, til Windows-computere, skal du bruge "PlayMemories Home"-softwaren på cd-rommen (medfølger). Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette kamera, kan ikke afspilles med følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke ikke understøtter High Profile Enheder, der er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Film, der optages i MP4- format med dette kamera, kan derfor ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på kompatible enheder i AVCHD-format. Dvd-baserede afspillere eller optagere kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. Dvd-baserede afspillere eller optagere vil desuden muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder. Kun på GPS-kompatible enheder (SLT-A99V) Kontrollér kameraets modelnavn for at finde ud af, om dit kamera understøtter GPS-funktionen. GPS-kompatibel: SLT-A99V GPS-inkompatibel: SLT-A99 Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i de lande og områder, hvor du bruger det. Hvis du ikke optager oplysninger om sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra] (side 187). Sørg for at slukke kameraet om bord på et fly, når der bliver givet besked om det. Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Billeder, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Data, som vedrører ydelse og specifikationer, er angivet ud fra følgende betingelser, medmindre andet er angivet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug af en batterienhed, der er blevet opladet i omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen slukkede. Bemærkninger om optagelse med søgeren Dette kamera er forsynet med en XGA Organic Electro-Luminescence-søger med høj opløsning og stor kontrast. Denne søger opnår en stor vidvinkel og en lang okularmanchet. Dette kamera er beregnet til at sikre en søger, der er nem at se igennem ved at skabe den bedst mulige balance mellem de forskellige elementer. 13 Før brug

14 Bemærkninger om brug af kameraet Billedet kan blive en smule forvrænget tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du vil kontrollere alle detaljer i hele kompositionen, kan du også bruge LCD-skærmen. Hvis du panorerer kameraet, mens du ser i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan billedet i søgeren blive forvrænget, eller billedets farve kan blive ændret. Dette er karakteristisk for objektivet eller visningsenheden og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du ser midt i søgeren. 14

15 Før brug Kontrol af de leverede elementer Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted, hvis ikke al tilbehøret medfølger. Tallet i parentes angiver antal dele. Kamera (1) Skulderrem (1) Batterilader BC-VM10A (1) Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Før brug * Der kan leveres flere strømledninger med kamera. Brug det, som er relevant for dit land/område. Genopladelig batterienhed, NP-FM500H (1) Skoadapter (1)/ Beskyttelsesdæksel til stik (1) (Fastgjort til skoadapteren) Tilbehørssko (1) (fastgjort på kameraet) Øjestykkeholder (1) (monteret på kameraet) Cd-rom (1) Programsoftware til α- kameraet α Håndbog (Denne vejledning) Betjeningsvejledning (1) USB-kabel (1) 15

16 Identifikation af kameraets dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Forside A AF-lampe (100)/Selvudløser (111) B Udløserknap (63) C Tænd/sluk-kontakt (57) D Forreste kontrolhjul E Sensor til fjernbetjening (114) F Objektivkontakter* G Monteringsindeks (55) H Spejl* I Knap til eksempelvisning (42, 80, 176) J Fatning K Brugerdefineret knap (42, 122, 177) L Udløserknap til objektivet (56) M Lydsvag multikontroller (32) * Undgå at berøre disse dele direkte. 16

17 Identifikation af kameraets dele Bagside Før brug A MENU -knap (37) B Øjestykkeholder (62) C Søger* Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. D Okularsensorer (62) E Hjul til indstilling af dioptrien Drej på hjulet til indstilling af dioptrien, indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser søgerens skærm klart. F Lyssensor (177) G LCD-skærm (25, 59, 87, 165) H MOVIE-knap (42, 65) I Ved optagelse: AF/MF-knap (autofokus/manuel fokus) (42, 105, 176) Ved visning: -knap (Forstørrelse) (160) J Ved optagelse: AEL-knap (AElås) (41, 83, 108, 176)/SLOW SYNC-knap (117) Ved visning: -knap (billedindeks) (161) K Multi-vælger L Ved optagelse: Fn-knap (funktion) (34, 35) Ved visning: -knap (billedrotation) (162) 17

18 Identifikation af kameraets dele M DISP-knap (visning) (87, 165) N -knap (smart telekonverter) (42, 147)/Zoomknap (147)/ Fokussøgerknap (103) O Ved optagelse: AF RANGE - knap (98) Ved visning: -knap (Slet) (67) Når Fn-skærmen eller menuskærmen vises: Integreret kameravejledning-knap (48) P Aktivitetslampe (53) Q -knap (Afspilning) (66) * Undgå at berøre denne del direkte. 18

19 Identifikation af kameraets dele Overside Før brug A Mikrofon* (158) B Udløserknap til funktionsvælger (68) C Funktionsvælger (68) D Multigrænsefladesko** (24, 115) Noget af tilbehøret kan ikke sættes helt i og stikker ud fra multigrænsefladeskoen på bagsiden. Tilbehøret når imidlertid forsiden af skoen, og forbindelsen er oprettet. E FINDER/LCD -knap (179) F Visningspanel (29) G -knap (fremføring) (110) H WB -knap (hvidbalance) (133) I -knap (eksponering) (106) J ISO-knap (41, 124, 176) K Lampeknap til visningspanel (29) L Markering af billedsensorens placering (94) M Bageste kontrolhjul * Afdæk ikke denne del under optagelse af film. Hvis dette sker, kan det medføre støj eller reducere lydstyrken. ** Besøg Sony-webstedet for dit område for detaljer om kompatibelt tilbehør til multigrænsefladeskoen, eller kontakt din lokale Sonyforhandler eller det lokale Sony-serviceværksted. 19

20 Identifikation af kameraets dele Tilbehør til tilbehørsskoen kan også bruges. Brug af andre producenters tilbehør er ikke omfattet af garantien. 20

21 Identifikation af kameraets dele Sider Før brug A Kroge til skulderrem Fastgør begge ender af remmen på kameraet. B -terminalen (blitzsynkronisering) (118) C REMOTE-terminal Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges separat) til kameraet skal stikket til fjernbetjeningen indsættes i REMOTE-terminalen, så markøren på stikket passer til markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at ledningen på fjernbetjeningen vender fremad. D Højttaler E DC IN-terminal Når du kobler AC-PW10AM AC-vekselstrømsadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke kameraet og derefter sætte stikket fra vekselstrømsadapteren til DC IN-terminalen på kameraet. F m-stik (mikrofon) Når en ekstern mikrofon tilsluttes, tændes mikrofonen automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er af typen, der tilsluttes en strømforsyning, får mikrofonen strøm via kameraet. G i-stik (hovedtelefon) (158) H HDMI -terminal (172) I (USB)-terminal (205) J Hukommelseskortdæksel (51) 21

22 Identifikation af kameraets dele K SLOT1 (Hukommelseskortstik 1) (51) Til enten SD-kort eller "Memory Stick PRO Duo" L SLOT2 (Hukommelseskortstik 2) (51) Kun til SD-kort 22

23 Identifikation af kameraets dele Bund Før brug A Huller til fastgørelse af vertikalt greb Disse huller bruges til at slutte det vertikale greb (sælges separat) til kameraet. Undgå, at der kommer støv og snavs i hullerne. B Stik til vertikalt greb C Stikdæksel til vertikalt greb D Gevind til kamerastativ Brug et stativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Du kan ikke stramme kameraet fast på et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og hvis du forsøger at gøre det, kan det beskadige kameraet. E Indføringsrille til batteri (51) F Batteridæksel (51) 23

24 Identifikation af kameraets dele Skoadapter Fjern den tilbehørssko, der er monteret på kameraet, og sæt skoadapteren på kameraet, så du kan påsætte tilbehør, som er kompatibelt med en almindelig tilbehørssko (tilbehørssko med autolås). A Tilbehørssko med autolås B Låsegreb 3 Tilspænd låsegrebet. Sådan fastgøres låsegrebet 1 Fjern beskyttelsesdæksel til stik fra skoen. 2 Løsn låsegrebet, og sæt skoadapteren ind i skoen. Drej ikke grebet med magt, når det er låst. Når du monterer skoadapteren på kameraet, skal du føre skoadapteren helt ind. Når du fjerner skoadapteren fra kameraet, skal du sætte beskyttelsesdækslet til stikket på skoadapteren, når dækslet skal opbevares. 24

25 Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på LCD-skærmen Status for LCD-skærmen er som standard indstillet til "til søgertilstand (bruger søgeren til overvågning)". Tryk på DISP-knappen for at ændre skærmens status til "til LCDskærmtilstand". Du kan også få vist den digitale niveaumåling og histogrammet (side 87). Til søgertilstand I Autotilstand- eller Valg af motivtilstand I Tele-zoom - kont. prioritet AE-/P-/A-/S-/ M-/Panorering-tilstand Før brug Til LCD-skærmtilstand For afspilning (visning af grundlæggende oplysninger) 25

26 A Skærm P P* A S M Beskrivelse Eksponeringstilstand (68) Registernummer (190) Ikoner til motivgenkendelse (70) Hukommelseskort (51, 234)/overfør (185) Skærm Liste over ikoner på skærmen Beskrivelse Billedhastighed for film (155) Billedformat på film (155) Resterende batteritid (53) 100% Blitzopladning i gang (115) APS-C-formatoptag (179) Indstillingseffekt FRA (89) Ingen lydoptagelse på film (158) Reduktion af vindstøj (158) SteadyShot/Advarsel om kamerarystelse (60) 100 Resterende antal billeder, der kan optages Format af stillbilleder (139) 24M 10M 4.6M 20M 8.7M 3.9M 10M 4.6M 2.0M 8.7M 3.9M 1.7M Størrelse af stillbilleder (137) Stillbilledkvalitet (139) GPS trianguleringsstatus (187) (kun SLT-A99V) SteadyShot fejl (220) Advarsel om overophedning (12) Databasefil fuld (222)/ Databasefilfejl (222) AE-lås (108)/FEL-lås (122) Visningstilstand (160) Mappe- og filnummer (206) - Beskyt (167) 26

27 Liste over ikoner på skærmen Skærm DPOF DPOF-angivelse (168) Advarsel om resterende batteritid (53) B Beskrivelse Skærm Beskrivelse Billedeffekt (129) Skærm AWB 7500K A5 G Beskrivelse Fremføringsmetode (110) Blitztilstand (115)/ Rødøjereduktion (40) Fokus-funktion (91) AF-område (95) Genstandssporing (95) Registrering af ansigter (141)/Smiludløser (145) Lysmålingsmetode (109) Hvidbalance (Auto, Forindstillet, Brugerdefineret, Farvetemperatur, Farvefilter) (133) D-områdeoptimering (126)/Auto HDR (127) Kreativ indstilling (130)/ Kontrast, Mætning, Skarphed C Ramme til auto-portræt (143) Skærm Beskrivelse EV-skala (83, 106, 113) Eksponeringskompensation (106)/målt manuelt (83) Blitzkompensation (120) OPT 0:12 Optagetid for film (m:s) z Fokus (63, 93) 1/250 Lukkerhastighed (80) F3.5 Blænde (78) ISO400 ISO-følsomhed (124) ISO AUTO AE-lås (108)/FEL-lås (122) GPS-oplysninger (kun med SLT-A99V) N W :37PM Visning af længde- og breddegrad (kun med SLT-A99V) Auto HDR-billedadvarsel (127) Billedeffektfejl (130) Histogram (89) Optagedato Før brug 27

28 Liste over ikoner på skærmen Skærm 3/7 Filnummeret/antallet af billeder i visningstilstanden D Beskrivelse Skærm Beskrivelse Spotmålingsområde (109) AF-område (95) Hjælpeområde (92) Digital niveaumåling (88) Histogram (89) Smart telekonverter (147) Smart zoom/tydeligt billede-zoom/digitalzoom Lukkerhastighedsindikator (88) Blændeindikator (88) Styring af AF-område (98) z Sporingsfokus (95) Sporingsfokus Lydniveau (157) 28

29 Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på visningspanelet Du kan justere lukkerhastigheden, blænden, eksponeringskompensationen, blitzkompensationen, ISO-følsomheden, hvidblancen, fremføringstilstanden og billedkvaliteten ved at se i visningspanelet oven på skærmen. Lukkerhastighed (80)/ Blænde (78) Eksponering (106)/ Blitzkompensation (120) ISO-følsomhed (124) Hvidbalance (133) Før brug Fremføringsmetode (110) Resterende batteritid (53) Billedkvalitet (139) Resterende antal billeder, der kan optages* * Selv når det resterende antal billeder, der kan optages, er over 9.999, vises "9999" på visningspanelet. Sådan tændes baglyset i visningspanelet Tryk på lampeknappen på visningspanelet oven på kameraet. Hvis du trykker igen, slukkes baglyset. Lampeknap til visningspanel 29

30 Funktionsliste Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Du kan konfigurere eller betjene forskellige funktioner med disse knapper/ hjulet. Se "Identifikation af kameraets dele" (side 16) for at finde placeringen af knapperne/hjulet. -knap (110) WB -knap (133) -knap (106) ISO -knap (124) Funktionsvælger (68) FINDER/LCD -knap (179) Lampeknap til visningspanel (29) MENU -knap (37) MOVIE-knap (42, 65) AEL-knap (108)/SLOW SYNC-knap (117)/ -knap (161) AF/MF-knap (105)/ -knap (160) Fn-knap (31, 34, 35)/ -knap (162) DISP-knap (87, 165) -knap (147)/Zoomknap (147)/Fokussøgerknap (103) -knap (66) AF RANGE-knap (98)/ indbygget kameravejledningsknap (48)/ -knap (67) Vælger fremføringsmetoden. Justerer hvidbalancen. Kompenserer eksponeringen. Justerer ISO-følsomheden. Skifter eksponeringstilstanden. Drej hjulet, mens du trykker på udløserknap til funktionsvælger. Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren. Tænder baglyset i visningspanelet. Viser menuskærmen til opsætning af menupunktet. Optager film. Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./optager med blitzen med en langsommere lukkerhastighed./ Viser flere billeder på skærmen samtidigt. Skifter midlertidigt autofokus og manuelt fokus./ Skalerer et billede op, når der vises billeder. Viser opsætningsskærmen for den funktion, der er indstillet ved hjælp af Fn-knappen. I søgertilstanden skiftes til hurtignavigeringsskærmen./roterer billeder. Skifter visningen af optageoplysninger for søgeren eller LCD-skærmen. Zoomer ind på midten af et billede./zoomer ind, mens billedets aktuelle opløsning bevares./gør det muligt at kontrollere fokus ved at forstørre billedet før optagelse. Afspiller billeder. Begrænser det tilgængelige brugsområde for autofokus./ Viser en vejledning i kameraet./sletter billeder. 30

31 Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Knap til eksempelvisning (80) Brugerdefineret knap (42, 122, 177) Lydsvag multikontroller (32) Kontrollerer sløring af baggrunden. Tildeler en ofte anvendt funktion til knappen. FELlåsefunktionen er tildelt i standardindstillingerne. Juster indstillingerne lydløst. Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen Ved hjælp af hurtignavigeringsskærmen kan du ændre indstillingerne direkte i visningen af optageoplysningerne, når skærmtilstanden er angivet til [Til søger] (hurtignavigering). 1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til [Til søger] (side 87). Funktionsliste 2 Tryk på Fn-knappen for at skifte til hurtignavigeringsskærmen. I Autotilstand- eller Valg af motiv-tilstand I Tele-zoom - kont. prioritet AE/P/A/S/M/Panorering-tilstand 3 Vælg det ønskede punkt med v/v/b/b på multi-vælgeren. 31

32 Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet 4 Indstil elementet med det forreste eller bageste kontrolhjul. Vælg en indstilling med det forreste kontrolhjul, og juster den med det bageste kontrolhjul. Hvis du trykker midt på multi-vælgeren, bruges den angivne skærm til at konfigurere det valgte element. Når du trykker på Fn-knappen igen, slås hurtignavigeringsskærmen fra, og skærmen vender tilbage til den oprindelige. Funktioner, der er tilgængelige på hurtignavigeringsskærmen Autotilstand/Valg af motiv/tele-zoom - kont. prioritet AE/Vælg optagemedie/kvalitet/steadyshot (for stillbilleder)/fremf.metode/ Blitztilstand/Fokustilstand/AF-område/Genstandssporing/Smil-/ Ansigtsreg./Lysmålermetode/Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./ Billedeffekt/Auto. port.mark./ekspon.komp./blitzkompens./iso Bemærkninger Nedtonede punkter på hurtignavigeringsskærmen er ikke tilgængelige. Når den kreative indstilling bruges (side 130), kan nogle af opsætningsopgaverne kun udføres på en angiven skærm. Sådan bruges den lydsvage multikontroller Du kan indstille et punkt uden at ændre skærmen ved hjælp af den lydsvage multikontroller. Da hjulet er beregnet til at reducere lyden af betjening af hjul, kan du reducere lyden af betjening af hjul under filmoptagelse. Du kan tildele separate funktioner til hjulet i forbindelse med billed- og filmoptagelse (side 33). 1 Tryk på knappen, så opsætningsskærmen vises. [Fokustilstand] er tildelt til knappen til stillbilledoptagelse, og [Lydoptagelsesniveau] er tildelt til den samme knap til filmoptagelse i standardindstillingerne. 32

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Digital HD-videokameraoptager

Digital HD-videokameraoptager 4-532-707-11(1) (DK) Digital HD-videokameraoptager Håndbog DK 2014 Sony Corporation HDR-AS100V Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side. Dette er praktisk,

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere