Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger om brug af kameraet Kontrol af de leverede elementer Identifikation af kameraets dele Forside Bagside Overside Sider Bund Skoadapter Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på LCD-skærmen Liste over ikoner på visningspanelet Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen Sådan bruges den lydsvage multikontroller Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der er valgt med MENU-knappen Brug af den integrerede kameravejledning Klargøring af kameraet Opladning af batterienheden Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat) Kompatible hukommelseskort Montering af et objektiv Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato/klokkeslæt igen Justering af LCD-skærmens vinkel Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser Indikator for advarsel om kamerarystelse... 60

3 Brug af SteadyShot-funktionen Korrekt holdning af kameraet Fjernelse af øjestykkeholderen Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Skift mellem stillbilleder og film Sletning af billeder Valg af en optagetilstand Valg af en optagetilstand Valg af den ønskede tilstand ved at dreje på funktionsvælgeren Autotilstand Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kont. prioritet AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand Skift af visningen af optageoplysninger Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Sådan vælges skærmtilstanden Histogram Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der vises effekter Justering af fokus Justering af fokus Autofokus Fokuslås AF-område Genstandssporing Begrænsning af autofokusområdet (styring af AFområde)

4 4 Justering af fokus, undtagen for udløserknappen (AF til) AF-lampe AF-mikrojust Manuelt fokusering Forbedring af omridset af områder i fokus (maksimumværdier) Zoomfokus Direkte manuel fokusering (DMF) AF/MF-kontrol Justering af billedets lysstyrke Eksponeringskompensation AE-lås Lysmålermetode Brug af fremføringstilstanden Sådan indstilles fremføringsmetoden Optagelse af et enkelt billede Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing DRO-bracket Fjernbetjening Avanceret optagelse Brug af blitzen (sælges separat) Trådløs blitz Blitz m/lang luk Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til blitzsynkronsering Tilgængelige blitztilstande Blitzkompensation Blitzkontrol FEL-lås Indstilling af ISO Støjreduktion af flere billeder Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde)

5 D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandlingen Billedeffekt Kreativ indst Justering af farvenuancerne (hvidbalance) C.temp./filter Tilpasset hvidbalance Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Indstilling af format og billedkvalitet Format Kvalitet Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Auto. port.mark Smiludløser Zoom Zoom i ét trin (Smart telekonverter) Indzoomning, mens billedets aktuelle opløsning bevares (Klar billedzoom) Reducering af støjen i et billede Lang eksp.sr Høj ISO SR Indstilling af farverummet Opsætning af filmoptagelse Opsætning af filmoptagelse Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under filmoptagelse Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og blænde Filformat Optageindstilling Lydoptagelsesniveau Lydniveauvisning Kontrol af lyden ved hjælp af hovedtelefoner Timing af lydudgang

6 Lydoptagelse Avanceret afspilning Brug af afspilningsfunktionerne Valg af det hukommelseskort, der skal bruges til afspilning Skift mellem stillbilleder og film (visningstilstand) Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Rotation af et billede Diasshow Vis afspilning Den skærm, der vises for afspilningstilstanden Skift af skærm under afspilning Liste over ikoner på histogramvisningen Beskyttelse af billeder (Beskyt) Angivelse af udskriving Angivelse af DPOF Datomærke Kopiering af billeder Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder eller film, der er synlige i den aktuelle visningstilstand Visning af billeder på en tv-skærm HDMI-informationsvisn Brug "BRAVIA" Sync Opsætning af kameraet Indstilling af andre funktioner i kameraet Udløser u/obj Gitterlinje Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap, AF/MF-knap, Visningsknap Specialknap Elektronisk udløserfrontknap LCD-lysstyrke Søgerlysstyrke

7 Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil APS-C-formatoptag PAL/NTSC-vælger (kun for den i-kompatible enhed) Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Optagetilstand Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Optagelse af stedoplysninger ved hjælp af GPS-funktionen (kun SLT-A99V) GPS-hjælpedata GPS - aut. tidskorr Registrering af egne indstillinger Nulstilling til standard Bekræftelse af softwareversionen Visning af billeder på en computer Brug af softwaren Brug af "Image Data Converter" Brug af "PlayMemories Home" Brug af "Remote Camera Control" Anbefalet computermiljø (Windows) Anbefalet computermiljø (Mac) Installation af softwaren (Windows) Installation af softwaren (Mac) Tilslutning af kameraet til computeren Indstilling af USB-forbindelse

8 Indstilling af LUN (Logical Unit Number) (USB-LUNindstilling) Oprettelse af forbindelse til computeren Import af billeder til computeren (Windows) Import af billeder til computeren (Mac) Afbrydelse af kameraet fra computeren Oprettelse af filmdisk Metodevalg for oprettelse af filmdisk Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD) (AVCHD-optagedisk) Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home" Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer Fejlfinding/andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Rengøring af kameraet og et objektiv Rensning af billedsensoren Forsigtig Brug af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format GPS (kun med SLT-A99V) Hukommelseskort Batterienhed/Batterilader Licensen Indeks

9 Introduktion til funktioner I dette afsnit introduceres der nogle ofte anvendte optagelsesfunktioner og karakteristiske funktioner. Se siderne i parenteserne for at få flere oplysninger. Ofte anvendte optagelsesfunktioner Eksponeringskompensation (106) Du kan kompensere eksponeringen, så lysstyrken for hele skærmen justeres. Selv når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun kompenseres, hvis ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO]. ISO-følsomhed (124)/Støjreduktion af flere billeder (124) Du kan indstille følsomheden til let. ISO-følsomheden kan justeres mellem ISO 50 og ISO Når du vælger (Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge større ISOnumre end den maksimale ISO-følsomhed. Hvidbalance (133) Du kan justere farvenuancerne. Du kan vælge en indstilling, der passer til en lyskilde, eller foretage en finjustering ved at kombinere farvetemperaturen med farvefiltret. Fremføringsmetode (110) Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket eller optagelse med en trådløs fjernbetjening. Originale karakteristiske funktioner Styring af AF-område (98) Du kan begrænse rækkevidden af autofokuseringen for at forhindre, at der fokuseres på forkerte motiver. 9

10 10 Introduktion til funktioner DRO/Auto HDR (126) D-områdeoptimering: Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation. Auto HDR: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer derefter disse billeder for at oprette et billede med masser af gradationer. Kreativ indstilling (130) Du kan vælge mellem 13 forskellige indstillinger. Du kan justere visse faktorer ved billederne, f.eks. eksponeringen, ved at bruge den valgte indstilling som udgangspunkt. Håndholdt tusmørke (72) Du kan optage natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af kamerastativ. Filmoptagelse med manuelle justeringer (153) Du kan justere eksponeringen i P-, A-, S-, M-tilstanden under filmoptagelse. Sådan betjenes eller tilpasses kameraet Skærmoplysninger (87) Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCDskærmtilstand. Du kan ændre skærmtilstanden ved at trykke på knappen DISP. Hurtignavigering (31) I søgertilstanden kan du hurtigt skifte LCD-skærmen til hurtignavigeringsskærm ved at trykke på knappen Fn. Du kan indstille elementerne vha. en intuitiv betjening. Lydsvag multikontroller (32) Ved hjælp af den lydsvage multikontroller, der er beregnet til at reducere lyden, når der drejes på funktionsvælgeren, kan du indstille visse elementer uden lyd, f.eks. fokuseringstilstanden eller optagelsesniveauet.

11 Introduktion til funktioner Tilpasning (42, 177) Kameraet er forsynet med en brugerdefineret knap, som kan tildeles en ønsket funktion. Du kan også tildele funktioner til andre knapper, f.eks. knappen AEL eller knappen ISO. 11

12 Før brug Bemærkninger om brug af kameraet Skærmsprog I menuen kan du vælge det sprog, der skal bruges på skærmen (side 47). Fremgangsmåde ved optagelse Kameraet har 2 tilstande til overvågning af motiver: LCD-skærmtilstanden, der benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren. Bemærkninger om funktionerne følger med kameraet Du kan tjekke, om det er en ikompatibel enhed eller en ikompatibel enhed ved at kontrollere mærkerne nederst på kameraet i-kompatibel enhed: 60i i-kompatibel enhed: 50i Dette kamera er kompatibelt med film i p eller 50p-format. Modsat standardoptagetilstande til nu, hvor der optages med en interlacingmetode, optager dette kamera ved hjælp af en progressiv metode. Dette øger opløsningen og giver et mere jævnt og realistisk billede. Optagelse med et DT-objektiv Dette kamera er udstyret med en 35 mm CMOS-sensor i fuld billedstørrelse, men billedstørrelsen er automatisk indstillet til APS-C-formatet, og billedstørrelsen er mindre, når der bruges et DT-objektiv ("DT" er føjet til produktnavnet) (side 137). Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. 12 Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke med kameraet mod solen i længere tid ad gangen. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet såsom en floppydisk eller et kreditkort, komme i nærheden af LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. Det optagne billede kan være anderledes end det billede, du overvågede før optagelsen. Bemærkninger om optagelse i længere tid Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige. Hvis temperaturen når op over et bestemt niveau, vises symbolet på skærmen, og kameraet slukkes automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være slukket i 10 minutter eller mere for at lade temperaturen inde i kameraet falde til et sikkert niveau.

13 Bemærkninger om brug af kameraet Hvis den omgivende temperatur er høj, stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten forringes. Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer Når du importerer AVCHD-film til en computer, til Windows-computere, skal du bruge "PlayMemories Home"-softwaren på cd-rommen (medfølger). Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette kamera, kan ikke afspilles med følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke ikke understøtter High Profile Enheder, der er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Film, der optages i MP4- format med dette kamera, kan derfor ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på kompatible enheder i AVCHD-format. Dvd-baserede afspillere eller optagere kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. Dvd-baserede afspillere eller optagere vil desuden muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder. Kun på GPS-kompatible enheder (SLT-A99V) Kontrollér kameraets modelnavn for at finde ud af, om dit kamera understøtter GPS-funktionen. GPS-kompatibel: SLT-A99V GPS-inkompatibel: SLT-A99 Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i de lande og områder, hvor du bruger det. Hvis du ikke optager oplysninger om sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra] (side 187). Sørg for at slukke kameraet om bord på et fly, når der bliver givet besked om det. Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Billeder, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Data, som vedrører ydelse og specifikationer, er angivet ud fra følgende betingelser, medmindre andet er angivet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug af en batterienhed, der er blevet opladet i omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen slukkede. Bemærkninger om optagelse med søgeren Dette kamera er forsynet med en XGA Organic Electro-Luminescence-søger med høj opløsning og stor kontrast. Denne søger opnår en stor vidvinkel og en lang okularmanchet. Dette kamera er beregnet til at sikre en søger, der er nem at se igennem ved at skabe den bedst mulige balance mellem de forskellige elementer. 13 Før brug

14 Bemærkninger om brug af kameraet Billedet kan blive en smule forvrænget tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du vil kontrollere alle detaljer i hele kompositionen, kan du også bruge LCD-skærmen. Hvis du panorerer kameraet, mens du ser i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan billedet i søgeren blive forvrænget, eller billedets farve kan blive ændret. Dette er karakteristisk for objektivet eller visningsenheden og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du ser midt i søgeren. 14

15 Før brug Kontrol af de leverede elementer Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted, hvis ikke al tilbehøret medfølger. Tallet i parentes angiver antal dele. Kamera (1) Skulderrem (1) Batterilader BC-VM10A (1) Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Før brug * Der kan leveres flere strømledninger med kamera. Brug det, som er relevant for dit land/område. Genopladelig batterienhed, NP-FM500H (1) Skoadapter (1)/ Beskyttelsesdæksel til stik (1) (Fastgjort til skoadapteren) Tilbehørssko (1) (fastgjort på kameraet) Øjestykkeholder (1) (monteret på kameraet) Cd-rom (1) Programsoftware til α- kameraet α Håndbog (Denne vejledning) Betjeningsvejledning (1) USB-kabel (1) 15

16 Identifikation af kameraets dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Forside A AF-lampe (100)/Selvudløser (111) B Udløserknap (63) C Tænd/sluk-kontakt (57) D Forreste kontrolhjul E Sensor til fjernbetjening (114) F Objektivkontakter* G Monteringsindeks (55) H Spejl* I Knap til eksempelvisning (42, 80, 176) J Fatning K Brugerdefineret knap (42, 122, 177) L Udløserknap til objektivet (56) M Lydsvag multikontroller (32) * Undgå at berøre disse dele direkte. 16

17 Identifikation af kameraets dele Bagside Før brug A MENU -knap (37) B Øjestykkeholder (62) C Søger* Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. D Okularsensorer (62) E Hjul til indstilling af dioptrien Drej på hjulet til indstilling af dioptrien, indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser søgerens skærm klart. F Lyssensor (177) G LCD-skærm (25, 59, 87, 165) H MOVIE-knap (42, 65) I Ved optagelse: AF/MF-knap (autofokus/manuel fokus) (42, 105, 176) Ved visning: -knap (Forstørrelse) (160) J Ved optagelse: AEL-knap (AElås) (41, 83, 108, 176)/SLOW SYNC-knap (117) Ved visning: -knap (billedindeks) (161) K Multi-vælger L Ved optagelse: Fn-knap (funktion) (34, 35) Ved visning: -knap (billedrotation) (162) 17

18 Identifikation af kameraets dele M DISP-knap (visning) (87, 165) N -knap (smart telekonverter) (42, 147)/Zoomknap (147)/ Fokussøgerknap (103) O Ved optagelse: AF RANGE - knap (98) Ved visning: -knap (Slet) (67) Når Fn-skærmen eller menuskærmen vises: Integreret kameravejledning-knap (48) P Aktivitetslampe (53) Q -knap (Afspilning) (66) * Undgå at berøre denne del direkte. 18

19 Identifikation af kameraets dele Overside Før brug A Mikrofon* (158) B Udløserknap til funktionsvælger (68) C Funktionsvælger (68) D Multigrænsefladesko** (24, 115) Noget af tilbehøret kan ikke sættes helt i og stikker ud fra multigrænsefladeskoen på bagsiden. Tilbehøret når imidlertid forsiden af skoen, og forbindelsen er oprettet. E FINDER/LCD -knap (179) F Visningspanel (29) G -knap (fremføring) (110) H WB -knap (hvidbalance) (133) I -knap (eksponering) (106) J ISO-knap (41, 124, 176) K Lampeknap til visningspanel (29) L Markering af billedsensorens placering (94) M Bageste kontrolhjul * Afdæk ikke denne del under optagelse af film. Hvis dette sker, kan det medføre støj eller reducere lydstyrken. ** Besøg Sony-webstedet for dit område for detaljer om kompatibelt tilbehør til multigrænsefladeskoen, eller kontakt din lokale Sonyforhandler eller det lokale Sony-serviceværksted. 19

20 Identifikation af kameraets dele Tilbehør til tilbehørsskoen kan også bruges. Brug af andre producenters tilbehør er ikke omfattet af garantien. 20

21 Identifikation af kameraets dele Sider Før brug A Kroge til skulderrem Fastgør begge ender af remmen på kameraet. B -terminalen (blitzsynkronisering) (118) C REMOTE-terminal Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges separat) til kameraet skal stikket til fjernbetjeningen indsættes i REMOTE-terminalen, så markøren på stikket passer til markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at ledningen på fjernbetjeningen vender fremad. D Højttaler E DC IN-terminal Når du kobler AC-PW10AM AC-vekselstrømsadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke kameraet og derefter sætte stikket fra vekselstrømsadapteren til DC IN-terminalen på kameraet. F m-stik (mikrofon) Når en ekstern mikrofon tilsluttes, tændes mikrofonen automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er af typen, der tilsluttes en strømforsyning, får mikrofonen strøm via kameraet. G i-stik (hovedtelefon) (158) H HDMI -terminal (172) I (USB)-terminal (205) J Hukommelseskortdæksel (51) 21

22 Identifikation af kameraets dele K SLOT1 (Hukommelseskortstik 1) (51) Til enten SD-kort eller "Memory Stick PRO Duo" L SLOT2 (Hukommelseskortstik 2) (51) Kun til SD-kort 22

23 Identifikation af kameraets dele Bund Før brug A Huller til fastgørelse af vertikalt greb Disse huller bruges til at slutte det vertikale greb (sælges separat) til kameraet. Undgå, at der kommer støv og snavs i hullerne. B Stik til vertikalt greb C Stikdæksel til vertikalt greb D Gevind til kamerastativ Brug et stativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Du kan ikke stramme kameraet fast på et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og hvis du forsøger at gøre det, kan det beskadige kameraet. E Indføringsrille til batteri (51) F Batteridæksel (51) 23

24 Identifikation af kameraets dele Skoadapter Fjern den tilbehørssko, der er monteret på kameraet, og sæt skoadapteren på kameraet, så du kan påsætte tilbehør, som er kompatibelt med en almindelig tilbehørssko (tilbehørssko med autolås). A Tilbehørssko med autolås B Låsegreb 3 Tilspænd låsegrebet. Sådan fastgøres låsegrebet 1 Fjern beskyttelsesdæksel til stik fra skoen. 2 Løsn låsegrebet, og sæt skoadapteren ind i skoen. Drej ikke grebet med magt, når det er låst. Når du monterer skoadapteren på kameraet, skal du føre skoadapteren helt ind. Når du fjerner skoadapteren fra kameraet, skal du sætte beskyttelsesdækslet til stikket på skoadapteren, når dækslet skal opbevares. 24

25 Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på LCD-skærmen Status for LCD-skærmen er som standard indstillet til "til søgertilstand (bruger søgeren til overvågning)". Tryk på DISP-knappen for at ændre skærmens status til "til LCDskærmtilstand". Du kan også få vist den digitale niveaumåling og histogrammet (side 87). Til søgertilstand I Autotilstand- eller Valg af motivtilstand I Tele-zoom - kont. prioritet AE-/P-/A-/S-/ M-/Panorering-tilstand Før brug Til LCD-skærmtilstand For afspilning (visning af grundlæggende oplysninger) 25

26 A Skærm P P* A S M Beskrivelse Eksponeringstilstand (68) Registernummer (190) Ikoner til motivgenkendelse (70) Hukommelseskort (51, 234)/overfør (185) Skærm Liste over ikoner på skærmen Beskrivelse Billedhastighed for film (155) Billedformat på film (155) Resterende batteritid (53) 100% Blitzopladning i gang (115) APS-C-formatoptag (179) Indstillingseffekt FRA (89) Ingen lydoptagelse på film (158) Reduktion af vindstøj (158) SteadyShot/Advarsel om kamerarystelse (60) 100 Resterende antal billeder, der kan optages Format af stillbilleder (139) 24M 10M 4.6M 20M 8.7M 3.9M 10M 4.6M 2.0M 8.7M 3.9M 1.7M Størrelse af stillbilleder (137) Stillbilledkvalitet (139) GPS trianguleringsstatus (187) (kun SLT-A99V) SteadyShot fejl (220) Advarsel om overophedning (12) Databasefil fuld (222)/ Databasefilfejl (222) AE-lås (108)/FEL-lås (122) Visningstilstand (160) Mappe- og filnummer (206) - Beskyt (167) 26

27 Liste over ikoner på skærmen Skærm DPOF DPOF-angivelse (168) Advarsel om resterende batteritid (53) B Beskrivelse Skærm Beskrivelse Billedeffekt (129) Skærm AWB 7500K A5 G Beskrivelse Fremføringsmetode (110) Blitztilstand (115)/ Rødøjereduktion (40) Fokus-funktion (91) AF-område (95) Genstandssporing (95) Registrering af ansigter (141)/Smiludløser (145) Lysmålingsmetode (109) Hvidbalance (Auto, Forindstillet, Brugerdefineret, Farvetemperatur, Farvefilter) (133) D-områdeoptimering (126)/Auto HDR (127) Kreativ indstilling (130)/ Kontrast, Mætning, Skarphed C Ramme til auto-portræt (143) Skærm Beskrivelse EV-skala (83, 106, 113) Eksponeringskompensation (106)/målt manuelt (83) Blitzkompensation (120) OPT 0:12 Optagetid for film (m:s) z Fokus (63, 93) 1/250 Lukkerhastighed (80) F3.5 Blænde (78) ISO400 ISO-følsomhed (124) ISO AUTO AE-lås (108)/FEL-lås (122) GPS-oplysninger (kun med SLT-A99V) N W :37PM Visning af længde- og breddegrad (kun med SLT-A99V) Auto HDR-billedadvarsel (127) Billedeffektfejl (130) Histogram (89) Optagedato Før brug 27

28 Liste over ikoner på skærmen Skærm 3/7 Filnummeret/antallet af billeder i visningstilstanden D Beskrivelse Skærm Beskrivelse Spotmålingsområde (109) AF-område (95) Hjælpeområde (92) Digital niveaumåling (88) Histogram (89) Smart telekonverter (147) Smart zoom/tydeligt billede-zoom/digitalzoom Lukkerhastighedsindikator (88) Blændeindikator (88) Styring af AF-område (98) z Sporingsfokus (95) Sporingsfokus Lydniveau (157) 28

29 Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på visningspanelet Du kan justere lukkerhastigheden, blænden, eksponeringskompensationen, blitzkompensationen, ISO-følsomheden, hvidblancen, fremføringstilstanden og billedkvaliteten ved at se i visningspanelet oven på skærmen. Lukkerhastighed (80)/ Blænde (78) Eksponering (106)/ Blitzkompensation (120) ISO-følsomhed (124) Hvidbalance (133) Før brug Fremføringsmetode (110) Resterende batteritid (53) Billedkvalitet (139) Resterende antal billeder, der kan optages* * Selv når det resterende antal billeder, der kan optages, er over 9.999, vises "9999" på visningspanelet. Sådan tændes baglyset i visningspanelet Tryk på lampeknappen på visningspanelet oven på kameraet. Hvis du trykker igen, slukkes baglyset. Lampeknap til visningspanel 29

30 Funktionsliste Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Du kan konfigurere eller betjene forskellige funktioner med disse knapper/ hjulet. Se "Identifikation af kameraets dele" (side 16) for at finde placeringen af knapperne/hjulet. -knap (110) WB -knap (133) -knap (106) ISO -knap (124) Funktionsvælger (68) FINDER/LCD -knap (179) Lampeknap til visningspanel (29) MENU -knap (37) MOVIE-knap (42, 65) AEL-knap (108)/SLOW SYNC-knap (117)/ -knap (161) AF/MF-knap (105)/ -knap (160) Fn-knap (31, 34, 35)/ -knap (162) DISP-knap (87, 165) -knap (147)/Zoomknap (147)/Fokussøgerknap (103) -knap (66) AF RANGE-knap (98)/ indbygget kameravejledningsknap (48)/ -knap (67) Vælger fremføringsmetoden. Justerer hvidbalancen. Kompenserer eksponeringen. Justerer ISO-følsomheden. Skifter eksponeringstilstanden. Drej hjulet, mens du trykker på udløserknap til funktionsvælger. Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren. Tænder baglyset i visningspanelet. Viser menuskærmen til opsætning af menupunktet. Optager film. Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./optager med blitzen med en langsommere lukkerhastighed./ Viser flere billeder på skærmen samtidigt. Skifter midlertidigt autofokus og manuelt fokus./ Skalerer et billede op, når der vises billeder. Viser opsætningsskærmen for den funktion, der er indstillet ved hjælp af Fn-knappen. I søgertilstanden skiftes til hurtignavigeringsskærmen./roterer billeder. Skifter visningen af optageoplysninger for søgeren eller LCD-skærmen. Zoomer ind på midten af et billede./zoomer ind, mens billedets aktuelle opløsning bevares./gør det muligt at kontrollere fokus ved at forstørre billedet før optagelse. Afspiller billeder. Begrænser det tilgængelige brugsområde for autofokus./ Viser en vejledning i kameraet./sletter billeder. 30

31 Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Knap til eksempelvisning (80) Brugerdefineret knap (42, 122, 177) Lydsvag multikontroller (32) Kontrollerer sløring af baggrunden. Tildeler en ofte anvendt funktion til knappen. FELlåsefunktionen er tildelt i standardindstillingerne. Juster indstillingerne lydløst. Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen Ved hjælp af hurtignavigeringsskærmen kan du ændre indstillingerne direkte i visningen af optageoplysningerne, når skærmtilstanden er angivet til [Til søger] (hurtignavigering). 1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til [Til søger] (side 87). Funktionsliste 2 Tryk på Fn-knappen for at skifte til hurtignavigeringsskærmen. I Autotilstand- eller Valg af motiv-tilstand I Tele-zoom - kont. prioritet AE/P/A/S/M/Panorering-tilstand 3 Vælg det ønskede punkt med v/v/b/b på multi-vælgeren. 31

32 Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet 4 Indstil elementet med det forreste eller bageste kontrolhjul. Vælg en indstilling med det forreste kontrolhjul, og juster den med det bageste kontrolhjul. Hvis du trykker midt på multi-vælgeren, bruges den angivne skærm til at konfigurere det valgte element. Når du trykker på Fn-knappen igen, slås hurtignavigeringsskærmen fra, og skærmen vender tilbage til den oprindelige. Funktioner, der er tilgængelige på hurtignavigeringsskærmen Autotilstand/Valg af motiv/tele-zoom - kont. prioritet AE/Vælg optagemedie/kvalitet/steadyshot (for stillbilleder)/fremf.metode/ Blitztilstand/Fokustilstand/AF-område/Genstandssporing/Smil-/ Ansigtsreg./Lysmålermetode/Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./ Billedeffekt/Auto. port.mark./ekspon.komp./blitzkompens./iso Bemærkninger Nedtonede punkter på hurtignavigeringsskærmen er ikke tilgængelige. Når den kreative indstilling bruges (side 130), kan nogle af opsætningsopgaverne kun udføres på en angiven skærm. Sådan bruges den lydsvage multikontroller Du kan indstille et punkt uden at ændre skærmen ved hjælp af den lydsvage multikontroller. Da hjulet er beregnet til at reducere lyden af betjening af hjul, kan du reducere lyden af betjening af hjul under filmoptagelse. Du kan tildele separate funktioner til hjulet i forbindelse med billed- og filmoptagelse (side 33). 1 Tryk på knappen, så opsætningsskærmen vises. [Fokustilstand] er tildelt til knappen til stillbilledoptagelse, og [Lydoptagelsesniveau] er tildelt til den samme knap til filmoptagelse i standardindstillingerne. 32

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-657-71(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-420-747-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-287-951-33(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillbilledkamera 4-443-126-71(1) Digitalt stillbilledkamera Betjeningsvejledning DSC-RX1 Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKERHEDS-

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKERHEDSINS- TRUKTIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-297-562-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Indholdsfortegnelse Prøvebillede Menu Indeks 2011 Sony Corporation DK NEX-7 Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-189-193-34(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Menusøgning Indeks 2010 Sony Corporation DK NEX-3/NEX-5/NEX-5C Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-183-858-74(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Klargøring af kameraet Håndtering af de primære funktioner Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne

Læs mere

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning 4-432-945-32(1) Cyber-shot-brugervejledning Hovedside () DSC-RX100 Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller du har spørgsmål vedrørende kameraet. af billeder på et

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-437-010-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Prøvebillede Menu Indeks 2012 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funktioner, der kommer fra denne firmwareopdatering, og deres respektive handlinger beskrives her. Se "Betjeningsvejledning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-31(1) Nye funktioner

Læs mere

Betjening. Digitalkamera med udskifteligt objektiv. Betjeningsvejledning. E-fatning NEX-7. Dele og knapper. Drejeknap med tre indstillinger

Betjening. Digitalkamera med udskifteligt objektiv. Betjeningsvejledning. E-fatning NEX-7. Dele og knapper. Drejeknap med tre indstillinger Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Betjening Dele og knapper Drejeknap med tre indstillinger Specialtaststildeling AF/MF-knap/AEL-knap Andet E-fatning NEX-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H3 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T300 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-472-076-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Prøvebillede Menu Indeks 2013 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er udstyret med alle funktionerne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 2-689-106-81 (1) Før betjeningen Brug af optagefunktionerne Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 100 DSLR-A100 Brug af visningsfunktionerne Brug af menuen Brug af

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Avancerede handlinger Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-N2 Før du betjener apparatet, skal du læse denne håndbog "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD (1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD (1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 De nye funktioner fra denne opgradering og deres respektive handlinger beskrives her. Se i "Betjeningsvejledning", som fulgte med kameraet. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-31(1) Yderligere

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1)

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Søg efter oplysninger vha. funktion.

Læs mere

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera MHS-CM1/CM3 Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Brug af kameraet på din computer Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne Anvendelse

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-281-655-71 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning Digitalvideokamera Betjeningsvejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideokamera... 4 Brug af betjeningspanelet... 6 Klargøring... 7 Strømforsyning... 10 Funktioner... 11 DV-funktion

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide beskriver opdatering af

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Brug af programvælgeren Avancerede optagelsesfunktioner Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

"Handycam" Håndbog HDR-TD10E

Handycam Håndbog HDR-TD10E Klik "Handycam" Håndbog HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-341-61(1) Brug af "Handycam" Håndbog Du finder oplysninger om, hvordan du får mest muligt ud af dit videokamera, i denne "Handycam" Håndbog.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Din brugermanual SONY DSLR-A450

Din brugermanual SONY DSLR-A450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere