Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger om brug af kameraet Kontrol af de leverede elementer Identifikation af kameraets dele Forside Bagside Overside Sider Bund Skoadapter Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på LCD-skærmen Liste over ikoner på visningspanelet Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen Sådan bruges den lydsvage multikontroller Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der er valgt med MENU-knappen Brug af den integrerede kameravejledning Klargøring af kameraet Opladning af batterienheden Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat) Kompatible hukommelseskort Montering af et objektiv Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato/klokkeslæt igen Justering af LCD-skærmens vinkel Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser Indikator for advarsel om kamerarystelse... 60

3 Brug af SteadyShot-funktionen Korrekt holdning af kameraet Fjernelse af øjestykkeholderen Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Skift mellem stillbilleder og film Sletning af billeder Valg af en optagetilstand Valg af en optagetilstand Valg af den ønskede tilstand ved at dreje på funktionsvælgeren Autotilstand Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kont. prioritet AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand Skift af visningen af optageoplysninger Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Sådan vælges skærmtilstanden Histogram Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der vises effekter Justering af fokus Justering af fokus Autofokus Fokuslås AF-område Genstandssporing Begrænsning af autofokusområdet (styring af AFområde)

4 4 Justering af fokus, undtagen for udløserknappen (AF til) AF-lampe AF-mikrojust Manuelt fokusering Forbedring af omridset af områder i fokus (maksimumværdier) Zoomfokus Direkte manuel fokusering (DMF) AF/MF-kontrol Justering af billedets lysstyrke Eksponeringskompensation AE-lås Lysmålermetode Brug af fremføringstilstanden Sådan indstilles fremføringsmetoden Optagelse af et enkelt billede Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing DRO-bracket Fjernbetjening Avanceret optagelse Brug af blitzen (sælges separat) Trådløs blitz Blitz m/lang luk Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til blitzsynkronsering Tilgængelige blitztilstande Blitzkompensation Blitzkontrol FEL-lås Indstilling af ISO Støjreduktion af flere billeder Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde)

5 D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandlingen Billedeffekt Kreativ indst Justering af farvenuancerne (hvidbalance) C.temp./filter Tilpasset hvidbalance Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Indstilling af format og billedkvalitet Format Kvalitet Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Auto. port.mark Smiludløser Zoom Zoom i ét trin (Smart telekonverter) Indzoomning, mens billedets aktuelle opløsning bevares (Klar billedzoom) Reducering af støjen i et billede Lang eksp.sr Høj ISO SR Indstilling af farverummet Opsætning af filmoptagelse Opsætning af filmoptagelse Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under filmoptagelse Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og blænde Filformat Optageindstilling Lydoptagelsesniveau Lydniveauvisning Kontrol af lyden ved hjælp af hovedtelefoner Timing af lydudgang

6 Lydoptagelse Avanceret afspilning Brug af afspilningsfunktionerne Valg af det hukommelseskort, der skal bruges til afspilning Skift mellem stillbilleder og film (visningstilstand) Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Rotation af et billede Diasshow Vis afspilning Den skærm, der vises for afspilningstilstanden Skift af skærm under afspilning Liste over ikoner på histogramvisningen Beskyttelse af billeder (Beskyt) Angivelse af udskriving Angivelse af DPOF Datomærke Kopiering af billeder Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder eller film, der er synlige i den aktuelle visningstilstand Visning af billeder på en tv-skærm HDMI-informationsvisn Brug "BRAVIA" Sync Opsætning af kameraet Indstilling af andre funktioner i kameraet Udløser u/obj Gitterlinje Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap, AF/MF-knap, Visningsknap Specialknap Elektronisk udløserfrontknap LCD-lysstyrke Søgerlysstyrke

7 Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil APS-C-formatoptag PAL/NTSC-vælger (kun for den i-kompatible enhed) Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Optagetilstand Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Optagelse af stedoplysninger ved hjælp af GPS-funktionen (kun SLT-A99V) GPS-hjælpedata GPS - aut. tidskorr Registrering af egne indstillinger Nulstilling til standard Bekræftelse af softwareversionen Visning af billeder på en computer Brug af softwaren Brug af "Image Data Converter" Brug af "PlayMemories Home" Brug af "Remote Camera Control" Anbefalet computermiljø (Windows) Anbefalet computermiljø (Mac) Installation af softwaren (Windows) Installation af softwaren (Mac) Tilslutning af kameraet til computeren Indstilling af USB-forbindelse

8 Indstilling af LUN (Logical Unit Number) (USB-LUNindstilling) Oprettelse af forbindelse til computeren Import af billeder til computeren (Windows) Import af billeder til computeren (Mac) Afbrydelse af kameraet fra computeren Oprettelse af filmdisk Metodevalg for oprettelse af filmdisk Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD) (AVCHD-optagedisk) Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home" Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer Fejlfinding/andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Rengøring af kameraet og et objektiv Rensning af billedsensoren Forsigtig Brug af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format GPS (kun med SLT-A99V) Hukommelseskort Batterienhed/Batterilader Licensen Indeks

9 Introduktion til funktioner I dette afsnit introduceres der nogle ofte anvendte optagelsesfunktioner og karakteristiske funktioner. Se siderne i parenteserne for at få flere oplysninger. Ofte anvendte optagelsesfunktioner Eksponeringskompensation (106) Du kan kompensere eksponeringen, så lysstyrken for hele skærmen justeres. Selv når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun kompenseres, hvis ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO]. ISO-følsomhed (124)/Støjreduktion af flere billeder (124) Du kan indstille følsomheden til let. ISO-følsomheden kan justeres mellem ISO 50 og ISO Når du vælger (Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge større ISOnumre end den maksimale ISO-følsomhed. Hvidbalance (133) Du kan justere farvenuancerne. Du kan vælge en indstilling, der passer til en lyskilde, eller foretage en finjustering ved at kombinere farvetemperaturen med farvefiltret. Fremføringsmetode (110) Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket eller optagelse med en trådløs fjernbetjening. Originale karakteristiske funktioner Styring af AF-område (98) Du kan begrænse rækkevidden af autofokuseringen for at forhindre, at der fokuseres på forkerte motiver. 9

10 10 Introduktion til funktioner DRO/Auto HDR (126) D-områdeoptimering: Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation. Auto HDR: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer derefter disse billeder for at oprette et billede med masser af gradationer. Kreativ indstilling (130) Du kan vælge mellem 13 forskellige indstillinger. Du kan justere visse faktorer ved billederne, f.eks. eksponeringen, ved at bruge den valgte indstilling som udgangspunkt. Håndholdt tusmørke (72) Du kan optage natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af kamerastativ. Filmoptagelse med manuelle justeringer (153) Du kan justere eksponeringen i P-, A-, S-, M-tilstanden under filmoptagelse. Sådan betjenes eller tilpasses kameraet Skærmoplysninger (87) Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCDskærmtilstand. Du kan ændre skærmtilstanden ved at trykke på knappen DISP. Hurtignavigering (31) I søgertilstanden kan du hurtigt skifte LCD-skærmen til hurtignavigeringsskærm ved at trykke på knappen Fn. Du kan indstille elementerne vha. en intuitiv betjening. Lydsvag multikontroller (32) Ved hjælp af den lydsvage multikontroller, der er beregnet til at reducere lyden, når der drejes på funktionsvælgeren, kan du indstille visse elementer uden lyd, f.eks. fokuseringstilstanden eller optagelsesniveauet.

11 Introduktion til funktioner Tilpasning (42, 177) Kameraet er forsynet med en brugerdefineret knap, som kan tildeles en ønsket funktion. Du kan også tildele funktioner til andre knapper, f.eks. knappen AEL eller knappen ISO. 11

12 Før brug Bemærkninger om brug af kameraet Skærmsprog I menuen kan du vælge det sprog, der skal bruges på skærmen (side 47). Fremgangsmåde ved optagelse Kameraet har 2 tilstande til overvågning af motiver: LCD-skærmtilstanden, der benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren. Bemærkninger om funktionerne følger med kameraet Du kan tjekke, om det er en ikompatibel enhed eller en ikompatibel enhed ved at kontrollere mærkerne nederst på kameraet i-kompatibel enhed: 60i i-kompatibel enhed: 50i Dette kamera er kompatibelt med film i p eller 50p-format. Modsat standardoptagetilstande til nu, hvor der optages med en interlacingmetode, optager dette kamera ved hjælp af en progressiv metode. Dette øger opløsningen og giver et mere jævnt og realistisk billede. Optagelse med et DT-objektiv Dette kamera er udstyret med en 35 mm CMOS-sensor i fuld billedstørrelse, men billedstørrelsen er automatisk indstillet til APS-C-formatet, og billedstørrelsen er mindre, når der bruges et DT-objektiv ("DT" er føjet til produktnavnet) (side 137). Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. 12 Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke med kameraet mod solen i længere tid ad gangen. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet såsom en floppydisk eller et kreditkort, komme i nærheden af LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. Det optagne billede kan være anderledes end det billede, du overvågede før optagelsen. Bemærkninger om optagelse i længere tid Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige. Hvis temperaturen når op over et bestemt niveau, vises symbolet på skærmen, og kameraet slukkes automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være slukket i 10 minutter eller mere for at lade temperaturen inde i kameraet falde til et sikkert niveau.

13 Bemærkninger om brug af kameraet Hvis den omgivende temperatur er høj, stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten forringes. Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer Når du importerer AVCHD-film til en computer, til Windows-computere, skal du bruge "PlayMemories Home"-softwaren på cd-rommen (medfølger). Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette kamera, kan ikke afspilles med følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke ikke understøtter High Profile Enheder, der er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Film, der optages i MP4- format med dette kamera, kan derfor ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på kompatible enheder i AVCHD-format. Dvd-baserede afspillere eller optagere kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. Dvd-baserede afspillere eller optagere vil desuden muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder. Kun på GPS-kompatible enheder (SLT-A99V) Kontrollér kameraets modelnavn for at finde ud af, om dit kamera understøtter GPS-funktionen. GPS-kompatibel: SLT-A99V GPS-inkompatibel: SLT-A99 Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i de lande og områder, hvor du bruger det. Hvis du ikke optager oplysninger om sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra] (side 187). Sørg for at slukke kameraet om bord på et fly, når der bliver givet besked om det. Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Billeder, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Data, som vedrører ydelse og specifikationer, er angivet ud fra følgende betingelser, medmindre andet er angivet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug af en batterienhed, der er blevet opladet i omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen slukkede. Bemærkninger om optagelse med søgeren Dette kamera er forsynet med en XGA Organic Electro-Luminescence-søger med høj opløsning og stor kontrast. Denne søger opnår en stor vidvinkel og en lang okularmanchet. Dette kamera er beregnet til at sikre en søger, der er nem at se igennem ved at skabe den bedst mulige balance mellem de forskellige elementer. 13 Før brug

14 Bemærkninger om brug af kameraet Billedet kan blive en smule forvrænget tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du vil kontrollere alle detaljer i hele kompositionen, kan du også bruge LCD-skærmen. Hvis du panorerer kameraet, mens du ser i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan billedet i søgeren blive forvrænget, eller billedets farve kan blive ændret. Dette er karakteristisk for objektivet eller visningsenheden og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du ser midt i søgeren. 14

15 Før brug Kontrol af de leverede elementer Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted, hvis ikke al tilbehøret medfølger. Tallet i parentes angiver antal dele. Kamera (1) Skulderrem (1) Batterilader BC-VM10A (1) Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Før brug * Der kan leveres flere strømledninger med kamera. Brug det, som er relevant for dit land/område. Genopladelig batterienhed, NP-FM500H (1) Skoadapter (1)/ Beskyttelsesdæksel til stik (1) (Fastgjort til skoadapteren) Tilbehørssko (1) (fastgjort på kameraet) Øjestykkeholder (1) (monteret på kameraet) Cd-rom (1) Programsoftware til α- kameraet α Håndbog (Denne vejledning) Betjeningsvejledning (1) USB-kabel (1) 15

16 Identifikation af kameraets dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Forside A AF-lampe (100)/Selvudløser (111) B Udløserknap (63) C Tænd/sluk-kontakt (57) D Forreste kontrolhjul E Sensor til fjernbetjening (114) F Objektivkontakter* G Monteringsindeks (55) H Spejl* I Knap til eksempelvisning (42, 80, 176) J Fatning K Brugerdefineret knap (42, 122, 177) L Udløserknap til objektivet (56) M Lydsvag multikontroller (32) * Undgå at berøre disse dele direkte. 16

17 Identifikation af kameraets dele Bagside Før brug A MENU -knap (37) B Øjestykkeholder (62) C Søger* Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. D Okularsensorer (62) E Hjul til indstilling af dioptrien Drej på hjulet til indstilling af dioptrien, indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser søgerens skærm klart. F Lyssensor (177) G LCD-skærm (25, 59, 87, 165) H MOVIE-knap (42, 65) I Ved optagelse: AF/MF-knap (autofokus/manuel fokus) (42, 105, 176) Ved visning: -knap (Forstørrelse) (160) J Ved optagelse: AEL-knap (AElås) (41, 83, 108, 176)/SLOW SYNC-knap (117) Ved visning: -knap (billedindeks) (161) K Multi-vælger L Ved optagelse: Fn-knap (funktion) (34, 35) Ved visning: -knap (billedrotation) (162) 17

18 Identifikation af kameraets dele M DISP-knap (visning) (87, 165) N -knap (smart telekonverter) (42, 147)/Zoomknap (147)/ Fokussøgerknap (103) O Ved optagelse: AF RANGE - knap (98) Ved visning: -knap (Slet) (67) Når Fn-skærmen eller menuskærmen vises: Integreret kameravejledning-knap (48) P Aktivitetslampe (53) Q -knap (Afspilning) (66) * Undgå at berøre denne del direkte. 18

19 Identifikation af kameraets dele Overside Før brug A Mikrofon* (158) B Udløserknap til funktionsvælger (68) C Funktionsvælger (68) D Multigrænsefladesko** (24, 115) Noget af tilbehøret kan ikke sættes helt i og stikker ud fra multigrænsefladeskoen på bagsiden. Tilbehøret når imidlertid forsiden af skoen, og forbindelsen er oprettet. E FINDER/LCD -knap (179) F Visningspanel (29) G -knap (fremføring) (110) H WB -knap (hvidbalance) (133) I -knap (eksponering) (106) J ISO-knap (41, 124, 176) K Lampeknap til visningspanel (29) L Markering af billedsensorens placering (94) M Bageste kontrolhjul * Afdæk ikke denne del under optagelse af film. Hvis dette sker, kan det medføre støj eller reducere lydstyrken. ** Besøg Sony-webstedet for dit område for detaljer om kompatibelt tilbehør til multigrænsefladeskoen, eller kontakt din lokale Sonyforhandler eller det lokale Sony-serviceværksted. 19

20 Identifikation af kameraets dele Tilbehør til tilbehørsskoen kan også bruges. Brug af andre producenters tilbehør er ikke omfattet af garantien. 20

21 Identifikation af kameraets dele Sider Før brug A Kroge til skulderrem Fastgør begge ender af remmen på kameraet. B -terminalen (blitzsynkronisering) (118) C REMOTE-terminal Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges separat) til kameraet skal stikket til fjernbetjeningen indsættes i REMOTE-terminalen, så markøren på stikket passer til markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at ledningen på fjernbetjeningen vender fremad. D Højttaler E DC IN-terminal Når du kobler AC-PW10AM AC-vekselstrømsadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke kameraet og derefter sætte stikket fra vekselstrømsadapteren til DC IN-terminalen på kameraet. F m-stik (mikrofon) Når en ekstern mikrofon tilsluttes, tændes mikrofonen automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er af typen, der tilsluttes en strømforsyning, får mikrofonen strøm via kameraet. G i-stik (hovedtelefon) (158) H HDMI -terminal (172) I (USB)-terminal (205) J Hukommelseskortdæksel (51) 21

22 Identifikation af kameraets dele K SLOT1 (Hukommelseskortstik 1) (51) Til enten SD-kort eller "Memory Stick PRO Duo" L SLOT2 (Hukommelseskortstik 2) (51) Kun til SD-kort 22

23 Identifikation af kameraets dele Bund Før brug A Huller til fastgørelse af vertikalt greb Disse huller bruges til at slutte det vertikale greb (sælges separat) til kameraet. Undgå, at der kommer støv og snavs i hullerne. B Stik til vertikalt greb C Stikdæksel til vertikalt greb D Gevind til kamerastativ Brug et stativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Du kan ikke stramme kameraet fast på et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og hvis du forsøger at gøre det, kan det beskadige kameraet. E Indføringsrille til batteri (51) F Batteridæksel (51) 23

24 Identifikation af kameraets dele Skoadapter Fjern den tilbehørssko, der er monteret på kameraet, og sæt skoadapteren på kameraet, så du kan påsætte tilbehør, som er kompatibelt med en almindelig tilbehørssko (tilbehørssko med autolås). A Tilbehørssko med autolås B Låsegreb 3 Tilspænd låsegrebet. Sådan fastgøres låsegrebet 1 Fjern beskyttelsesdæksel til stik fra skoen. 2 Løsn låsegrebet, og sæt skoadapteren ind i skoen. Drej ikke grebet med magt, når det er låst. Når du monterer skoadapteren på kameraet, skal du føre skoadapteren helt ind. Når du fjerner skoadapteren fra kameraet, skal du sætte beskyttelsesdækslet til stikket på skoadapteren, når dækslet skal opbevares. 24

25 Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på LCD-skærmen Status for LCD-skærmen er som standard indstillet til "til søgertilstand (bruger søgeren til overvågning)". Tryk på DISP-knappen for at ændre skærmens status til "til LCDskærmtilstand". Du kan også få vist den digitale niveaumåling og histogrammet (side 87). Til søgertilstand I Autotilstand- eller Valg af motivtilstand I Tele-zoom - kont. prioritet AE-/P-/A-/S-/ M-/Panorering-tilstand Før brug Til LCD-skærmtilstand For afspilning (visning af grundlæggende oplysninger) 25

26 A Skærm P P* A S M Beskrivelse Eksponeringstilstand (68) Registernummer (190) Ikoner til motivgenkendelse (70) Hukommelseskort (51, 234)/overfør (185) Skærm Liste over ikoner på skærmen Beskrivelse Billedhastighed for film (155) Billedformat på film (155) Resterende batteritid (53) 100% Blitzopladning i gang (115) APS-C-formatoptag (179) Indstillingseffekt FRA (89) Ingen lydoptagelse på film (158) Reduktion af vindstøj (158) SteadyShot/Advarsel om kamerarystelse (60) 100 Resterende antal billeder, der kan optages Format af stillbilleder (139) 24M 10M 4.6M 20M 8.7M 3.9M 10M 4.6M 2.0M 8.7M 3.9M 1.7M Størrelse af stillbilleder (137) Stillbilledkvalitet (139) GPS trianguleringsstatus (187) (kun SLT-A99V) SteadyShot fejl (220) Advarsel om overophedning (12) Databasefil fuld (222)/ Databasefilfejl (222) AE-lås (108)/FEL-lås (122) Visningstilstand (160) Mappe- og filnummer (206) - Beskyt (167) 26

27 Liste over ikoner på skærmen Skærm DPOF DPOF-angivelse (168) Advarsel om resterende batteritid (53) B Beskrivelse Skærm Beskrivelse Billedeffekt (129) Skærm AWB 7500K A5 G Beskrivelse Fremføringsmetode (110) Blitztilstand (115)/ Rødøjereduktion (40) Fokus-funktion (91) AF-område (95) Genstandssporing (95) Registrering af ansigter (141)/Smiludløser (145) Lysmålingsmetode (109) Hvidbalance (Auto, Forindstillet, Brugerdefineret, Farvetemperatur, Farvefilter) (133) D-områdeoptimering (126)/Auto HDR (127) Kreativ indstilling (130)/ Kontrast, Mætning, Skarphed C Ramme til auto-portræt (143) Skærm Beskrivelse EV-skala (83, 106, 113) Eksponeringskompensation (106)/målt manuelt (83) Blitzkompensation (120) OPT 0:12 Optagetid for film (m:s) z Fokus (63, 93) 1/250 Lukkerhastighed (80) F3.5 Blænde (78) ISO400 ISO-følsomhed (124) ISO AUTO AE-lås (108)/FEL-lås (122) GPS-oplysninger (kun med SLT-A99V) N W :37PM Visning af længde- og breddegrad (kun med SLT-A99V) Auto HDR-billedadvarsel (127) Billedeffektfejl (130) Histogram (89) Optagedato Før brug 27

28 Liste over ikoner på skærmen Skærm 3/7 Filnummeret/antallet af billeder i visningstilstanden D Beskrivelse Skærm Beskrivelse Spotmålingsområde (109) AF-område (95) Hjælpeområde (92) Digital niveaumåling (88) Histogram (89) Smart telekonverter (147) Smart zoom/tydeligt billede-zoom/digitalzoom Lukkerhastighedsindikator (88) Blændeindikator (88) Styring af AF-område (98) z Sporingsfokus (95) Sporingsfokus Lydniveau (157) 28

29 Liste over ikoner på skærmen Liste over ikoner på visningspanelet Du kan justere lukkerhastigheden, blænden, eksponeringskompensationen, blitzkompensationen, ISO-følsomheden, hvidblancen, fremføringstilstanden og billedkvaliteten ved at se i visningspanelet oven på skærmen. Lukkerhastighed (80)/ Blænde (78) Eksponering (106)/ Blitzkompensation (120) ISO-følsomhed (124) Hvidbalance (133) Før brug Fremføringsmetode (110) Resterende batteritid (53) Billedkvalitet (139) Resterende antal billeder, der kan optages* * Selv når det resterende antal billeder, der kan optages, er over 9.999, vises "9999" på visningspanelet. Sådan tændes baglyset i visningspanelet Tryk på lampeknappen på visningspanelet oven på kameraet. Hvis du trykker igen, slukkes baglyset. Lampeknap til visningspanel 29

30 Funktionsliste Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Du kan konfigurere eller betjene forskellige funktioner med disse knapper/ hjulet. Se "Identifikation af kameraets dele" (side 16) for at finde placeringen af knapperne/hjulet. -knap (110) WB -knap (133) -knap (106) ISO -knap (124) Funktionsvælger (68) FINDER/LCD -knap (179) Lampeknap til visningspanel (29) MENU -knap (37) MOVIE-knap (42, 65) AEL-knap (108)/SLOW SYNC-knap (117)/ -knap (161) AF/MF-knap (105)/ -knap (160) Fn-knap (31, 34, 35)/ -knap (162) DISP-knap (87, 165) -knap (147)/Zoomknap (147)/Fokussøgerknap (103) -knap (66) AF RANGE-knap (98)/ indbygget kameravejledningsknap (48)/ -knap (67) Vælger fremføringsmetoden. Justerer hvidbalancen. Kompenserer eksponeringen. Justerer ISO-følsomheden. Skifter eksponeringstilstanden. Drej hjulet, mens du trykker på udløserknap til funktionsvælger. Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren. Tænder baglyset i visningspanelet. Viser menuskærmen til opsætning af menupunktet. Optager film. Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./optager med blitzen med en langsommere lukkerhastighed./ Viser flere billeder på skærmen samtidigt. Skifter midlertidigt autofokus og manuelt fokus./ Skalerer et billede op, når der vises billeder. Viser opsætningsskærmen for den funktion, der er indstillet ved hjælp af Fn-knappen. I søgertilstanden skiftes til hurtignavigeringsskærmen./roterer billeder. Skifter visningen af optageoplysninger for søgeren eller LCD-skærmen. Zoomer ind på midten af et billede./zoomer ind, mens billedets aktuelle opløsning bevares./gør det muligt at kontrollere fokus ved at forstørre billedet før optagelse. Afspiller billeder. Begrænser det tilgængelige brugsområde for autofokus./ Viser en vejledning i kameraet./sletter billeder. 30

31 Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Knap til eksempelvisning (80) Brugerdefineret knap (42, 122, 177) Lydsvag multikontroller (32) Kontrollerer sløring af baggrunden. Tildeler en ofte anvendt funktion til knappen. FELlåsefunktionen er tildelt i standardindstillingerne. Juster indstillingerne lydløst. Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen Ved hjælp af hurtignavigeringsskærmen kan du ændre indstillingerne direkte i visningen af optageoplysningerne, når skærmtilstanden er angivet til [Til søger] (hurtignavigering). 1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til [Til søger] (side 87). Funktionsliste 2 Tryk på Fn-knappen for at skifte til hurtignavigeringsskærmen. I Autotilstand- eller Valg af motiv-tilstand I Tele-zoom - kont. prioritet AE/P/A/S/M/Panorering-tilstand 3 Vælg det ønskede punkt med v/v/b/b på multi-vælgeren. 31

32 Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet 4 Indstil elementet med det forreste eller bageste kontrolhjul. Vælg en indstilling med det forreste kontrolhjul, og juster den med det bageste kontrolhjul. Hvis du trykker midt på multi-vælgeren, bruges den angivne skærm til at konfigurere det valgte element. Når du trykker på Fn-knappen igen, slås hurtignavigeringsskærmen fra, og skærmen vender tilbage til den oprindelige. Funktioner, der er tilgængelige på hurtignavigeringsskærmen Autotilstand/Valg af motiv/tele-zoom - kont. prioritet AE/Vælg optagemedie/kvalitet/steadyshot (for stillbilleder)/fremf.metode/ Blitztilstand/Fokustilstand/AF-område/Genstandssporing/Smil-/ Ansigtsreg./Lysmålermetode/Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./ Billedeffekt/Auto. port.mark./ekspon.komp./blitzkompens./iso Bemærkninger Nedtonede punkter på hurtignavigeringsskærmen er ikke tilgængelige. Når den kreative indstilling bruges (side 130), kan nogle af opsætningsopgaverne kun udføres på en angiven skærm. Sådan bruges den lydsvage multikontroller Du kan indstille et punkt uden at ændre skærmen ved hjælp af den lydsvage multikontroller. Da hjulet er beregnet til at reducere lyden af betjening af hjul, kan du reducere lyden af betjening af hjul under filmoptagelse. Du kan tildele separate funktioner til hjulet i forbindelse med billed- og filmoptagelse (side 33). 1 Tryk på knappen, så opsætningsskærmen vises. [Fokustilstand] er tildelt til knappen til stillbilledoptagelse, og [Lydoptagelsesniveau] er tildelt til den samme knap til filmoptagelse i standardindstillingerne. 32

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-183-858-74(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Klargøring af kameraet Håndtering af de primære funktioner Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-472-076-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Prøvebillede Menu Indeks 2013 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er udstyret med alle funktionerne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kameraets brugervejledning

Kameraets brugervejledning Kameraets brugervejledning Produktets serienummer findes på undersiden af kameraet. Grundlæggende betjening Start med at læse dette afsnit, hvis det er første gang, at du bruger kameraet. Dette afsnit

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks Håndbog Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-042-22(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM Tak for dit køb af dette PENTAX Q digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Se afsnittet Læs dette først (s. 6). Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canondigitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner. DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Indledning EOS 6D (WG/N) er et højtydende, digitalt spejlreflekskamera med en full-frame (ca. 35,8 x 23,9

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere