Samarbejde skal få vejprojekt i mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde skal få vejprojekt i mål"

Transkript

1 Samarbejde skal få vejprojekt i mål Virtual Reality gir bedre virkelighet Børn er ikke små voksne Verdenspremiere på LED-anlæg på motorvej

2 INDHOLD N0. 6 / KOLOFON ISSN Nummer 6 / årgang 88 Udgivet af TRAFIK & VEJE ApS, reg. nr (Dansk Vejtidsskrift) Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design (ISO 14001) Nørregade Farsø. Telf Fax Regnskab/abonnement/annoncer: Inge Rasmussen Kontortid: Mandag - torsdag kl Abonnementspris: Kr. 560,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 850,- udland, + moms og porto Løssalg: Kr. 90,- + moms og porto Månedens synspunkt 3 Store vejanlæg - demokratiske udfordringer Større anlæg Hans Faarup 4 Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, Etape 1 - Åhavevej 9 Frederikssundmotorvejens etape 1 12 Hvad skal København med flere broer? 18 Samarbejde skal få vejprojekt i mål 28 Linjevalgsundersøgelse for omfartsvej omkring Herning 31 Derfor bygger vi 40 Grundvandssænkning ved større anlægsarbejder 48 Omfartsvej nord for Jelling 52 Ekskpropriation til støjvold langs motorvej Medlem af: Anvendelse af visualiseringer Erik Kjems Oplag: eksemplarer if. Fagpressens Medie Kontrol for året Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv. redaktør) Wibroesvej Aalborg Telf Telf (aften) Fax (aften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen (redaktør) Parkvej Virum Telf Fax Mobil: Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Fagpanel: Akademiingeniør, Carl Johan Hansen Teknisk Chef, Ole Grann Andersson, Skanska Asfalt A/S Kommunikationskonsulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet Afdelingsleder Hans Faarup, LE34 Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS Projektleder Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet Lektor Lars Bolet, Aalborg Universitet Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport Sekretariatschef Jens E. Pedersen, VEJ-EU Kopiering af tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Trafik & Veje's tilladelse. 22 Brugen af visualiseringer i vejsektoren 36 Visualisering af vejanlæg i Aalborg 44 InfraWorld 54 Virtual Reality gir bedre virkelighet Diverse 16 Helsingborg Strandpromenade - Et lysprojekt i en nordisk forståelsesramme 20 Afstandsmærker på motorvej - effekt efter 3 år 26 Vejene vandt 34 Verdenspremiere på LED-anlæg på motorvej 38 Børn er ikke små voksne 51 Vejreglerne har fået en mere brugervenlig webportal 56 ITS Danmarks Årsmøde 58 Kalenderen 59 Leverandørregister TRAFIK & VEJE er på internettet: 2 TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI

3 Månedens synspunkt Af landinspektør Hans Faarup, Store vejanlæg demokratiske udfordringer LE34-vejrådgivning Det er karakteristisk for store vejanlæg, at beslutningerne om vejenes placering og gennemførelse bliver truffet langt væk fra de ejere, der skal stille areal til rådighed for vejanlæggene. Det er også karakteristisk, at der bliver brugt ufatteligt store beløb på undersøgelser, informationer, visualiseringer og VVM-redegørelser. Alle disse indledende undersøgelser skal sikre, at den overordnede beslutning om vejanlæggets placering er så veldokumenteret som overhovedet muligt. På trods af den omfattende dokumentation sker det i sjældne tilfælde, at en linieføring skal revideres på baggrund af folkelige eller enkeltpersoners protester. Dette skete for motorvejslinieføringen i Vendsyssel ved Hjallerup. Her havde ekspropriationskommissionen bestemt, at vejlinien skulle gå igennem de naturfølsomme Hjallerup Enge og ikke hen over de nordjyske landmænds marker. Naturklagenævnet modsatte sig imidlertid vejlinien igennem engene, så linieføringen blev fastlagt af Folketinget. Ved den lejlighed blev Folketinget forvandlet til sogneråd. Det endte med, at naturen sejrede, og motorvejen blev placeret over landmændenes marker. Det nyeste større eksempel på flytning af en motorvejslinie stammer fra motorvejen nord om Silkeborg. Her var alle gode kræfter efter lange og grundige overvejelser nået frem til et valg mellem 2-3 brugbare linieføringer. Alligevel blev det en enkelt borgers forslag om den såkaldte kombilinie, der endte med at blive valgt, og denne er nu under udførelse. Det kan lade sig gøre på demokratisk vis at ændre store projekter, men det sker absolut sjældent. Beslutningsprocessen for de store projekter er meget langvarig. Dette er et demokratisk problem for de ejere, der bliver berørt ofte meget voldsomt af et vejprojekt. Det er godt, at der bliver brugt mange ressourcer på information om projekterne, men ofte er informationerne i lige så stort omfang rettet imod offentligheden i almindelighed som mod den enkelte ejer. Der er tale om information og dokumentation, der skal sælge et konkret projekt. Her spiller de flotte visualiseringer en stor rolle, og det er nemt for borgeren at se vejforløbet gennem landskabet ved nogle få klik på computermusen. De ejere, der bliver berørt af vejanlæggene, bliver i visualiseringsfasen ikke altid ofret megen opmærksomhed. Dette giver for de berørte ejere en følelse af projekter, der bliver trukket ned over hovedet på dem. Der opstår nemt frustrationer hos den enkelte er jeg købt eller solgt. Dette er en demokratisk udfordring, og anlægsmyndighederne gør et stort arbejde for at informere direkte til de enkelte ejere. Desværre er informationerne ofte på et meget generelt niveau, eller også bliver informationerne opfattet som goddag mand økseskaft. Jeg blev for nylig af et ældre ægtepar præsenteret for korrespondance gennem 4 år, uden at de som ejere havde fået svar på de essentielle spørgsmål: Skal vi afstå vores ejendom?, og hvad får vi i erstatning? Desværre kan svarene ikke gives på disse spørgsmål, før der er truffet en endelig beslutning om linieføring. Dette er et demokratisk problem, der vanskeligt kan løses på en ejervenlig måde. De såkaldte forlods ekspropriationer er et godt forsøg på at imødekomme nogle af usikkerhederne. Her kan muligt berørte ejere på eget initiativ anmode om at blive eksproprieret. Ofte vil anmodningen blive imødekommet, hvis der kan dokumenteres en særlig konkret begrundelse for overtagelse før tiden. Når beslutningerne om projektet så er truffet, midlerne er bevilget, og anlægsplanen er fastlagt, indtræffer et andet demokratisk problem. Nu kan rettighedserhvervelsen ikke gå hurtig nok, og her er der stort behov for, at de berørte ejere får en stor plads i tilrettelæggelsen af udførelsesfasen. Desværre bliver denne del af processen ikke altid ofret tilstrækkelig opmærksomhed. Ofte bliver ejere anmodet om at acceptere, at arkæologiske undersøgelser igangsættes næsten fra dag til dag. Dette skyldes, at eventuelle fund af spor efter døde danskere kan udsætte gennemførelsen af et ellers godt vejprojekt i måneder, måske år. Når den direkte kontakt til ejerne går i gang, sker det indimellem, at ejerne har behov for at få luft for mange års planlægningsfrustrationer. Dette kommer til udtryk, når der klages over projekterne, altså kun over de kommunale projekter. Statens projekter fastlægges af ekspropriationskommissionerne, og deres beslutning er endelig. Der kan altså ikke klages over statens projekter, bortset fra domstolsprøvelse. Dette er måske et sidste levn fra enevælden, og det må vel betegnes som en demokratisk udfordring. Ejere oplever ofte, at der ved fastlæggelsen af linieføringer tages mere hensyn til en enkelt bredsnudet, sortbroget frø i et lille surt vandhul end til en betydende stor ejendoms funktion. Det er en udfordring at forklare disse sammenhænge, og når det lykkes, bliver projekterne heldigvis også vel modtaget. Der kan ikke gives klare anvisninger på løsning af de demokratiske udfordringer, som store vejprojekter i sagens natur vil give anledning til. De bedste resultater er opnået gennem en direkte, ærlig og kompetent dialog med de berørte ejere. Dette kan de fleste heldigvis stille sig tilfreds med. < TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI 3

4 Større anlæg Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, Etape 1 - Åhavevej Etape 1- Åhavevej blev udbudt som hovedentreprise ved årsskiftet 2009/2010 og har nu været i gang i marken siden juni Alle der færdes i området har kunnet følge med i, hvordan der er gravet og flyttet jord, og hvordan bjergene af sand gradvis er blevet større. Endvidere har der været omfattende anlægsaktivitet ved Langenæsbroerne. Etape 1 Åhavevej forventes at kunne stå færdig sommeren Helle Svantemann, Aarhus Kommune Flemming K. Ballegaard, Rambøll Jochim Kempe, Rambøll I denne artikel fortæller vi om det, der er sket i projektet, siden det første gang blev omtalt i Trafik & Veje, februar 2009 under overskriften Tunnel under Marselis Boulevard. I kraft af sin beliggenhed har Aarhus udviklet sig i samklang med erhverv relateret til søfart og handel. Aarhus Havn har været porten, som byen hentede ny viden, inspiration og økonomisk fremdrift gennem. I dag er havnen både en vigtig erhvervsvirksomhed og hjemsted for mange virksomheder. Som Danmarks største terminalhavn bidrager den samlet set med vækst, og samtidig er havnen også med til at skabe byens puls. Havnen skal også i fremtiden være en central del af Aarhus liv. Når planerne om De Bynære Havnearealer er fuldt realiseret, er havnen både virksomhed med fokus på at skabe fortsat vækst og hjemsted for boliger, andre erhverv, kulturelle institutioner og et nyt multimediehus. Se endvidere Trafik og Veje maj 2011, Industrihavnearealer bliver en del af Aarhus midtby. Projekt Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, som blev vedtaget af Aarhus Byråd den 8. oktober 2008, er fundamentet for den fremtidige adgang til havnearealerne, idet al trafik til erhvervshavnen fra Figur 1. Etape 1 Åhavevej. Figur 2. Ny havnefront i Aarhus. 4 TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI

5 BROEN ER KLAR Foto: JV Züblin-Dywidag, maj 2011 Veje Torben Henneberg Broer Christian von Scholten Trafikplanlægning Jan Kragerup Geoteknik Morten Jørgensen DANMARKS LÆNGSTE BRO PÅ LAND ER SKUBBET PÅ PLADS NIRAS har projekteret og ført tilsyn med Funder-broen, der bliver en del af den nye motorvejsstrækning ved Silkeborg. Broen over Funder Ådal er 740 meter lang, ca. 30 meter høj og har dobbeltspor i begge retninger. I NIRAS er vi stolte af at have deltaget i projektet og ønsker Vejdirektoratet og entreprenøren JV Züblin-Dywidag til lykke med et vellykket resultat. NIRAS A/S Trafik_Veje_185x268_06_2011_Funder_Ådal.indd :05:20 TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI 5

6 Figur 3. Fremtidig opdeling af Aarhus Havn (Bynære Havnearealer mod nord og erhvervshavn mod syd).figur 3. Fremtidig opdeling af Aarhus Havn (Bynære Havnearealer mod nord og erhvervshavn mod syd). Aarhus Syd Motorvejen sker ad ruten Åhavevej - Marselis Boulevard. Projektet består af to etaper: Etape 1 Åhavevej, som omfatter omlægning og udvidelse af Åhavevej fra motorvejen og ind til Marselis Boulevard til 4 spor Etape 2 Tunnel, som omfatter etablering af tunnel under Marselis Boulevard og en ny Marselis Boulevard oven på denne. Projektets 1. etape blev godkendt af Aarhus Byråd 9. juni 2010, som samtidig bevilgede 305 mio. kr. hertil. Den 16. juni 2010 blev der skrevet kontrakt med ASC-konsortiet (Arkil, Stürup og CG Jensen) om udførelse af arbejdet. Den 24. juni 2010 foretog Rådmand Laura Hay det første spadestik i en gravko. Etape 1 - Åhavevej forventes at stå færdigt i sommeren I december 2010 fik projektet en tilkendegivelse om, at projektet bliver støttet af EU, dog ikke med et så stort beløb, som vi havde ansøgt om. Aarhus Kommune er glad for at være kommet i betragtning til puljemidlerne, men står nu i en ny finansiel situation, hvad angår Etape 2 Tunnel, som kræver nye overvejelser fra Byrådets side. Aarhus Kommune vil fremover arbejde intens på at løse de udfordringer, der følger af EU-afgørelsen. Aarhus Kommune forventer at kunne fortælle mere om det videre forløb i løbet af sommeren Projektbeskrivelse Etape 1 Åhavevej (herefter omtalt som projektet ) er knap 2 km lang og indebærer, som tidligere nævnt, at Åhavevej udvides fra 2 til 4 spor fra Aarhus Syd Motorvejen til Marselis Boulevard. Åhavevej forlægges ca. 50 m mod nord ud i Eskelunden. Forlægningen mod nord muliggør en terrænbearbejdning, således at der etableres en beplantningsvold, der virker afskærmende mod kolonihaverne på sydsiden af Åhavevej. Viby Ringvej føres over Aarhus Syd Motorvejen/Åhavevej på en ny bro, og der Figur 4. Etapeopdeling. Etape 1 Åhavevej, og Etape 2 Tunnel. Figur 5. Tidsplan etape 1 Åhavevej. etableres et nyt tilslutningsanlæg ved Viby Ringvej udformet som en såkaldt kompakt diamant. Der etableres direkte ramper (shunts) fra Viby Ringvej ud til motorvejen mod vest og fra Åhavevej mod Viby Ringvej i nordgående retning. Øvrige rampeforbindelser er signal-regulerede og ligger tæt på Motorvejen / Åhavevej. Udformningen af den kompakte diamant er kendt fra udlandet, men første gang at den finder anvendelse i Danmark. Som vist på figur 9 muliggør krydsudformningen blandt andet afvikling af samtidig diagonal trafik, hvilket øger kapaciteten og forbedrer trafikafviklingen. Brabrandstien (Rugholmvej) føres under Viby Ringvej ved 3 åbne broer i nuværende niveau. Der etableres forbindelse mellem Brabrandstien og de langsgående fælles cykel-/gangstier på Viby Ringvej. Eskelundvej tilsluttes Åhavevej i et nyt kryds og giver fortsat adgang til genbrugsstationen. Ved Langenæs føres vejen i en blødere bue end i dag under jernbanen, hvor der etableres 4 nye broer. Samtidig er Åhavevej hævet ca. 1-1,5 m (kote ~3) i forhold til nuværende niveau ved Langenæs for, at imødegå risikoen for oversvømmelser fra Aarhus Å (max vandstand kote 1,8). Anlægslogistik og trafikafvikling Det er en stor udfordring at udbygge eksisterende veje og bygge nye broer. Specielt når det som her sker på veje i drift med så store trafikmængder, som motorvejen, Åhavevej og Viby Ringvej i dag betjener. Det er et vigtigt succeskriterium for projektet at genere trafikken mindst muligt, herunder at ovennævnte veje så vidt muligt holdes åbne i hele anlægsperioden. I planlægning af anlægslogistikken indgår derfor også betydelig anvendelse og etablering af interimsveje. Gennemførelse af projektet er opdelt i 5 anlægsfaser som i grove træk og med nugældende tidsplan strækker sig over følgende perioder og indeholder følgende hovedaktiviteter: Anlægsfase 1. Juni 2010 November 2011 Trafikken kører ad eksisterende veje. Der arbejdes frem mod den første store interimsomlægning af trafik ved Viby Ringvej og ved motorvejen (og ved Eskelundvej). Vejarbejder i gangsættes primært med opbygning af ramper og midlertidige veje ved Viby Ringvej-krydset og i Lange-næssvinget. Opbygning af forbelastningsdæmninger er også igangsat. Endvidere er de første broarbejder ved Viby Ringvej og bygning af banebroer ved Langenæs også igangsat. Endelig gennemføres som konsekvens af projektet, omlægning af fjernvarmeledning i Viby Ringvej-krydset. 6 TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI

7 Anlægsfase 2. November 2011 August 2012 Stationær interimsomlægning af trafik ved Viby Ringvej, ved motorvejen og ved Eskelundvej. Vejarbejder og opbygning, flytning og genindbygning af forbelastningsdæmninger pågår på det meste af strækningen. Endvidere er arbejdet med at bygge broen, der skal føre motorvejen/åhavevej under Viby Ringvej igangsat. Ved Langenæs pågår fortsat byggeri af banebroer. Anlægsfase 3. August 2012 December 2012 Mellemfase, hvor trafikken som udgangspunkt forløber som i fase 2 ved Viby Ringvej og ved motorvejen. Trafikken er forlagt ved Langenæs. Trafikken kører fortsat ad delvis midlertidige veje og ramper langs Viby Ringvej, syd for motorvejen samt ad eksisterende Åhavevej. Ved Eskelundvej etableres et midlertidigt kryds og herfra videre ind mod byen føres trafikken ad en midlertidig vej nord for den eksisterende Åhavevej. Vejarbejder pågår fortsat på det meste af strækningen. Forbelastningsdæmninger er stadig i funktion og graves gradvis af, og det overskydende sand genindbygges. Viby Ringvejbroen færdiggøres. Ved Langenæs nedbrydes og fjernes den eksisterende bro. Anlægsfase 4. December 2012 Juni 2013 Stationær interimsomlægning af trafik ved Viby Ringvej, ved motorvejen og ved Langenæs. Trafikken er lagt ud på den nye Viby Ringvej og kører stadig på, den delvis midlertidigt forlagte motorvej og på eksisterende Åhavevej frem til Eskelundvej. Her føres trafikken midlertidigt nord om eksisterende Åhavevej ved Langenæs. Vejarbejderne færdiggøres på motorvejen øst for Viby Ringvej og på Åhavevej vest for Viby Ringvej. Det drejer sig om udlægning af asfalt, opsætning af tavler, belysning, beplantning m.v. Anlægsfase 5. Juni 2013 September 2013 Omlægning af trafik i forbindelse med ibrugtagning samt færdiggørelsesarbejder herefter. Diverse oprydning og fjernelse af interimsveje og aflagte vejdele færdiggøres. Der etableres beplantningsvold på sydsiden af den nye Åhavevej. Figur 6. Plan og tværsnit af Åhavevej igennem Eskelunden. Beplantningsvold skærmer kolonihaver. Figur 7. Det nye niveaufrie kryds, hvor Aarhus Syd Motorvejen/Åhavevej føres under Viby Ringvej (set mod nord). Figur 8. Det nye kryds set fra Aarhus Syd Motorvejen mod øst. Viby Ringvej løftes et par meter i forhold til i dag. Cyklister/fodgængere Cyklister/fodgængere vil i hele anlægsperioden have mulighed for at færdes langs Viby Ringvej, hvor de ledes ad en dobbeltrettet fællessti øst / vest om byggepladsen, indtil de nye stier langs Viby Ringvej kan tages i brug i slutningen af Det vil ikke være muligt at krydse Viby Ringvej ved den nuværende uregulerede krydsning ved Damtoften/Brabrandstien, før de nye broer der skal føre stien under på dette sted, er færdige sommeren Indtil da vil cyklister være henvist til at krydse Viby Ringvej længere mod nord. Endvidere vil der være mulighed for at cykle og gå langs Åhavevej indtil projektet står færdigt sommeren Herefter vil Brabrandstien fungere som øst-vestlig stiforbindelse i området. Forbelastninger og jordflytning På baggrund af omfattende geotekniske og miljøtekniske boringer er jordbundsforholdene blevet undersøgt. Undersøgelserne har vist, at der under store dele af det nye vejanlæg findes blødbund og lossepladsfyld. I projektet er der i stor stil valgt, at anvende forbelastningsdæmninger til at konsolidere jorden. En metode, som udover at TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI 7

8 Figur 9. Afvikling af trafik i den kompakte diamant ved Viby Ringvej krydset. Farverne angiver trafik afviklet i samme fase. Figur 10. Skitse af forbelastning med vertikaldræn, der sys ned med speciel borerig og hvor det afdrænede vand bortledes. det fra forbelastningen kan ses indhold af BTEX er, totalkulbrinter, PAH er, phenoler og cyanid. Aarhus Kommunes afdeling for Natur og Miljø, har givet tilladelse til, at forbelastningsvandet kan udledes til Aarhus Å via et regnvandsbassin. Der er dog stillet skrappe vilkår til rensning af vandet, inden det ledes i regnvandsbassinet således, at grænseværdier for miljøfremmede stoffer overholdes. Rensningen af vandet fra forbelastningen udføres med en mobil renseenhed, der opstilles umiddelbart før tilløbet til regnvandsbassinet. Renseenheden består af følgende delkomponenter: Figur 11. Syning af vertikaldræn med borerig. Figur 12. Forbelastningsdæmning ved Viby Ringvej. Olieudskiller fjerner fri fase olieprodukter Iltningstrappe og sedimentationsbassin frigør og fjerner partikler, herunder jern og mangan Kulfilter fjerner opløste polære organiske forureningskomponenter (olie, PAH er, phenoler ol.) Figur 13. Enhed til rensning af forbelastningsvand. skydende sand væk, typisk ned til bundsikringsniveau. Sandet genanvendes andre steder i projektet, enten til andre forbelastningsdæmninger eller som bundsikringslag være effektiv, også er ressourcemæssigt fornuftig. Tidsfaktoren er en meget vigtig parameter for anlægslogistikken og for gennem- Der anvendes i alt ca m 3 sand i pro- i vejkassen og genbruges op til 2-3 gange. førelsen af entreprisen. For at fremme konsolideringen er forbelastningsdæmningerne jektet. derfor suppleret med vertikaldræn, hvilket Rensning af drænvand fra forbelastningsdæmninger medfører at forbelastningstiden generelt er nede på ca. 3-4 måneder. Det vand, der presses ud i forbindelse med De opnåede sætninger måles løbende via forbelastningerne, stammer som nævnt fra sætningsplader og sammenholdes med det et område, hvor der findes en losseplads. teoretiske sætningsforløb. Ved Viby Ringvej Fra historiske oplysninger om driften af har de første forbelastningsdæmninger nu lossepladsen og miljøtekniske undersøgelser fungeret efter hensigten og opnået sætninger udført i forbindelse med projektet vides det, på knap 1 m. Andre steder for eksempel at der på lossepladsen er deponeret olieprodukter (herunder også tjærestoffer), jord ved Langenæs forventes sætninger på op til 1,5 m. med indhold af tungmetaller samt restprodukt fra gasværk. Det betyder, at der i Efter endt forbelastning graves det over- van- Denne rensning har vist sig at være særdeles effektiv til fjernelse af de forureninger, der er truffet på lossepladsen, og sikrer, at grænseværdierne overholdes. Det dokumenteres ved at opsamle vand fra forbelastningen i regnvandsbassinet. Når bassinet nærmer sig fyldning, udtages vandprøver til laboratorieanalyse. Når analyseresultaterne foreligger og er godkendt af myndigheden, tømmes bassinet til Aarhus Å i løbet af ca. 2 døgn og en ny opsamling påbegyndes. Denne drift af regnvandsbassinet, har medført betydelige reduktioner i omkostningerne til prøvetagningen sammenlignet med en kontinuert udledning af vand til åen. Projektets hjemmeside På hjemmesiden er der mulighed for løbende at følge med i projektet < 8 TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI

9 Større anlæg Frederikssundmotorvejens etape 1 The missing Link mellem Motorring 3 og Motorring 4 Om godt et år bliver der sammenhæng i motorvejsnettet omkring København mellem Motorring 3 og Motorring 4. Det sker, når 1. etape af Frederikssundmotorvejen åbner. Her følger en foreløbig status på arbejdet. Af Projektleder Niels Gottlieb, Vejdirektoratet Etapen er den østligste strækning af Frederikssundmotorvejen, som på sigt skal forbinde Frederikssund med Hovedstadsområdet og dermed erstatte Frederikssundsvej som den vigtigste vejforbindelse til Frederikssund. Med færdiggørelsen af etapen mellem Motorring 3 og Motorring 4 fjernes den trafikale flaskehals i krydset mellem Ring 3, Jyllingevej og den eksisterende Frederikssundmotorvej. Etapen omfatter anlæg af: ca. 1,5 km lang 6 sporet motorvej mellem Motorring 3 og Ring 3 syd for Jyllingevej tilslutningsanlæg ved Ring 3 udvidelse af den eksisterende Frederikssundmotorvej fra 4 til 6 spor mellem Ring 3 og Motorring 4 etablering af et forbindelsesanlæg til Motorring 3 samt ombygning af tilslutningsanlægget mellem Motorring 3 og Jyllingevej/Islevdalvej. Lokal modstand VVM-undersøgelsen af en motorvejsforbindelse til Frederikssund lå færdig i 2002 og førte i 2006 frem til en anlægslov for Frederikssundmotorvejens 1. etape. De 4 år, som gik fra VVM-undersøgelsens afslutning til Folketingets vedtagelse af anlægsloven, skyldtes stor lokal modstand mod projektet. Særligt indgrebet i den nordøstlige del af Vestskoven var genstand for stor fokus og krævede omfattende dialog med de involverede interessenter. Undersøgelser af de mange forskellige optimeringsmuligheder mundede ud i en udformning af vejanlægget, så indgrebet i skovområdet blev minimeret. Anlægsarbejde med mange bindinger Det har ikke været en nem opgave at få enderne til at mødes, hvor Frederikssundmotorvejen skal forbindes med Motorring 3. Det sker på samme sted, hvor der i forvejen er et fuldt tilslutningsanlæg mellem Motorring 3 og Jyllingevej og meget tæt ved den fredede Vestvold, som er en del af Københavns fæstningsanlæg. Samtidig skulle vi indarbejde plads til bibeholdelse af en rideskole, en knallertbane, krydsende stier samt et hav af store ledningsanlæg, hvilket ikke gjorde opgaven mindre kompliceret. I det nye motorvejskryds er der fuld udveksling mellem Motorring 3 og Frederikssundmotorvejen via 2-sporede ramper og der er desuden fuld udveksling mellem Motorring 3 og Jyllingevej via enkeltsporede ramper. Motorvejskryds i 3 etager Motorvejskrydset ligger tæt på boligområderne i Rødovre. For at begrænse støjudbredelsen fra motorvejsanlægget føres den 2-sporede forbindelsesrampe fra vest mod nord under både Motorring 3 og under Jyllingevej meget tæt på det sted, hvor Motorring 3 krydser over Jyllingevej. Det betyder for det første, at denne rampe ligger meget dybt og dermed tæt på det primære grundvandspejl i kalken. En udfordring, der tvang os til at tænke i nye baner for at få disse broer bygget, idet trafikken på både Motorring 3 og Jyllingevej skulle holdes i drift under udførelsen. Figur 1. Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4. Trafikafvikling under anlægsarbejdet Det helt store puslespil for de projekterende og entreprenørerne har været at bygge anlægget samtidig med, at vi skulle holde Mo- TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI 9

10 støbt mod en form, som er bygget op direkte på jorden. Efter afhærdning er trafikken blevet lagt ind på det støbte dæk, hvorefter den anden halvdel af broen er bygget på samme måde. Da brodækket var færdigt blev jorden under broen gravet ud og væggene blev forankret og påstøbt med beton, så de fik samme overflade som de øvrige insitu-støbte broer på etapen. Figur 2. Luftfoto af motorvejskrydset og Motorring 3 s krydsning med Jyllingevej, april I baggrunden ses Vestvolden. Figur 3. Der graves ud til rampen under det færdige brodæk på Jyllingevej tæt ved broen, der fører Motorring 3 over Jyllingevej, august torring 3, Jyllingevej og alle ramper åbne for trafik. Der er derfor lagt trafik om og anlagt kilometervis af midlertidige ramper, som trafikken har kørt på, mens de nye vej- og broanlæg er blevet bygget. De to broer for rampeunderføringen under Motorring 3 og Jyllingevej er udført Udbud Motorvejskrydset inklusive udbygningen af 3 km af Motorring 3 var oprindelig tænkt udført i en stor samlet hovedentreprise, så det var entreprenøren, der havde ansvaret for tilrettelæggelsen og logistikken af arbejdet med alle de mange bindinger og grænseflader. Ved licitationen i februar 2008 indkom kun to bud. Begge bud lå så højt over det forventede overslag, at det stod klart, at projektet ikke ville kunne gennemføres inden for den gældende bevilling. Vejdirektoratet vurderede, at de bydende entreprenører havde indregnet et væsentligt risikotillæg som følge af opgavens store kompleksitet. Vejdirektoratet besluttede derfor at udbyde opgaven i flere mindre entrepriser med forventningen om, at der med mindre entrepriser kunne opnås en større konkurrence og dermed bedre priser. Vi måtte ud i et intenst arbejde med hurtigst muligt at dele projektet op og genudbyde den i 12 mindre entrepriser. Der blev skrevet konmed et noget usædvanligt konstruktionsprincip. For at kunne holde trafikken kørende på Motorring 3 og Jyllingevej i anlægsperioden er broerne bygget oppefra og ned og i 2 etaper. Først er der rammet en spuns, som udgør den færdige bros bærende vægge. Herefter er halvdelen af brodækket Motorvejen og Vestskoven For at reducere støjen i Vestskoven graver vi motorvejen cirka 5 meter under terræn på strækningen mellem Motorring 3 og Motorring 4. Det har givet et jordoverskud på ca. 1 mio. m 3 jord, som er indbygget som støjvolde. Dels langs motorvejens sydside, hvor voldene reducerer vejstøjen i Vestskoven og dels langs den eksisterende motorvejs nordside, hvor voldene reducerer vejstøjen i boligområdet Ejby og haveforeningsområdet ved Harrestrup. Støjvoldenes tværsnit er udformet, så de vil være en naturlig del af skoven, når de efterfølgende bliver tilplantet med skov. Således er voldskråningen på skovsiden 5:1, hvorved volden fra skovens gæster mere tager sig ud som en naturlig hævning i landskabet i stedet for en decideret vold. En del af overskudsjorden er kategoriseret som lettere forurenet jord (kl. 2-3). Den lettere forurenede jord er primært rabatjord fra sideudvidelsen af Motorring 3 og Frederikssundmotorvejen. Denne jord er indbygget i nogle af støjvoldene. Disse volde er bygget op med en kerne af lettere forurenet jord og dækket af op til 1 m ren jord for at sikre, at dyr og mennesker ikke kommer i kontakt med den forurenede jord. 10 TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI

11 trakt på den første af de mindre entrepriser i august 2008 ca. 6 måneder efter aflysningen af licitationen. Her små 3 år senere står det klart, at det økonomisk var den rigtige beslutning. Projektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomi, og den tid, der blev sat til ved aflysning af licitationen, er efterfølgende indhentet, så projektet forventes endda at kunne åbne hurtigere end oprindelig planlagt. Større milepæle Ved årsskiftet 2010/2011 kunne Motor- ring 3 endelig åbnes for 3 spor i hver retning forbi anlægsstrækningen i Rødovre. Den øvrige del af Motorring 3 blev færdig tilbage i oktober 2008, og siden da var anlægsstrækningen med sine kun 2 spor i hver retning en flaskehals til daglig irritation for pendlerne i området. Selvom vinteren kom meget tidligt i efteråret 2010, lykkedes det alligevel at nå den milepæl, som Vejdirektoratet og de involverede entreprenører havde givet håndslag på et halvt år tidligere. Siden har der ikke været daglig kø på strækningen i myldretiderne. I juni - august 2011 udføres en omfattende reparation af den gamle asfaltbelægning, og der lægges støjreducerende slidlag på, og så kan strækningen åbnes med fuld motorvejshastighed 110 km/t. Næste større milepæl er allerede 1. september 2011, hvor den østgående trafik fra Motorring 4 kan benytte den nye motorvejsstrækning helt ind til Motorring 3. Det samlede motorvejsanlæg ventes at være færdigt til indvielse i oktober < Figur 4. Visualisering af det nye motorvejskryds mellem Motorring 3 og Frederikssundmotorvejen set mod vest. Til højre i billedet ses Jyllingevej. OMRÅDESIKRING MED PULLERTER OG STELER CITY. SKOLER. BUSPASSAGER. EJENDOM. HIGH SECURITY Toldbodgade Randers Tlf TRAFIK & VEJE 2011 JUNI / JULI 11

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området 10 gange Vejforum Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan Nye tilgængelighedsløsninger INDHOLD N0. 11 2010 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2010

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune,

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune, Broer og tunneler Tunnel under Marselis Boulevard Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd.

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen Kønnere transport Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Vejplanlægning i Grønland Når vejret kommer i vejen INDHOLD no. 8 2008 Månedens synspunkt 3 Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 2 Motorvejen Høgild-Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeafslutning fjernes,

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere

Motorvejen Langerød - Tuse Nord

Motorvejen Langerød - Tuse Nord Motorvejen Langerød - Tuse Nord Åbning 15. august 2006 Forord Motorvejen fra Langerød til Tuse Nord åbnes for trafik den 15. august 2006. Den ca. 5 km lange strækning er første etape af udbygningen af

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik.

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik. - Hundige - ophængning offentlig Et årgang INDHOLD NO. 9 2008 Månedens synspunkt 3 Digital famaltnng og borgerserrice KOLOFON ISSN 0011-6548 Nemmer 9 2008-85 Udgivet at Dansk Veitiduakrift ApS, reg. nr.

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere