Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hegnstoften 21 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: Energikonsulent: Ralf Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Amager Energirådgivning Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 29 MWh fjernvarme Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Højt forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Montere termostatventil på håndklæde-tørre og radiator i bad på 1. sal 2 Isolere uisolerede rør til radiatorer på 1. sal med 20-30mm 3 Efterisolere hanebåndsloft som gør-det-selv arbejde så der efterfølgende er 350mm forskudte og krydslagte batts (brug af eksist. + suppl. indkøb) 0.3 MWh Fjernvarme 0.4 MWh Fjernvarme 0.5 MWh Fjernvarme 200 kr kr. 5 år 230 kr kr. 6.5 år 330 kr kr. 9.8 år 4 Udskifte de to gamle toiletter til nye med mulighed for stort og lille skyl 18 m³ vand 816 kr kr. 9.8 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel

2 SIDE 2 AF 8 mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: 800 kr./år Samlet besparelse på el: 0 kr./år Samlet besparelse på vand: 800 kr./år Besparelser i alt: 1600 kr./år Investeringsbehov: kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

3 SIDE 3 AF 8 Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 5 Efterisolere ydermure og -vægge udvendigt med 100mm ifm. fremtidig renovering ell. lign. 6 Efterisolere skrå- og skunkvægge samt gulve i skunkrum udefra så der efterfølgende er mm batts ifm. evt. fremtidig udskiftning af tagbelægningen 7 Udskifte resterende vinduer og døre til nye med lavenergi termoruder med varme kanter ifm. renovering ell. lign. 8.3 MWh Fjernvarme 4940 kr. 3.3 MWh Fjernvarme 1950 kr. 3.1 MWh Fjernvarme 1840 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommens energimærke svarer til landsgennemsnittet, men ligger lige udenfor gennemsnitsintervallet for ejendomme fra samme opførelsesperiode. Der er flere rentable forslag til energibesparende foranstaltninger, som det kan svare sig at gennemføre enkeltvis. Der er endvidere enkelte forslag, som kun bør gennemføres i tilfælde af, at konstruktionen/bygningsdelen alligevel skal renoveres eller udskiftes. Hvis alle disse forslag også gennemføres vil ejendommens energimærke kunne blive forbedret yderligere til B, hvilket er rigtig flot, og svarer til kravet til varmetabsrammen for nybyggeri. Det skal iøvrigt bemærkes, at gyldighedsperioden iht. ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen pr. 1/ er forøget til mellem 7 og 10 år for denne type energimærkning. Ejendommen fik i 1979 etableret ny tagetage. Der er gennem de seneste år blevet udskiftet en del vinduer til nye med lavenergi termoruder, og næsten 2/3-del af hanebåndsloftet er efterisoleret med 100mm ovenpå de oprindelige. Den fremstår samlet set i rimelig god isoleringsmæssig stand. Der var adgang til alle rum og værelser i bygningen - skunkrum er dog kun besigtiget fra lem i garderobe i soveværelse. Der er stor brændeovn i stuen på 1. sal, som dog iht. reglerne for ordningen ikke må medregnes. Evt. brug af brænde skal derfor omregnes til MWh og trækkes fra det beregnede fjernvarmeforbrug før sammenligning med det faktiske forbrug. 1 rm brænde indeholder ca. 2,2 MWh energi, men det kan variere meget alt efter trætype og vandindhold. Endvidere betyder ovntype og fyringsteknik m.v. meget for, hvor meget varme rummet får tilført. Ejer fremviste den seneste årsaflæsning for fjernvarmen, som viste et forbrug på hhv. 22 MWh og 909 m3. Ud fra disse tal er årsafkølingen beregnet til ca. 21 grader C, hvilket er rigtig dårligt. Det kan bl.a. skyldes, at muligheden for at frakoble centralvarmeanlægget om sommeren ikke er benyttet, men under alle omstændigheder anbefales det at få anlægget gennemgået af en vvs er med godt kendskab til små fjernvarmeinstallationer, samt

4 SIDE 4 AF 8 at fremskaffe en driftsvejledning fra forsyningsselskabet. Ejendommen anvendes til bolig. Der blev forevist bygningstegninger med delvise konstruktionsbeskrivelser fra byggetilladelse ifm. etablering af den nye tagetage dateret 17/ Endvidere blev der fremvist Varmesynsrapport dateret 28/ Konstruktionsopbygning og isoleringsmængder er taget fra disse dokumenter, og de øvrige er skønnet på baggrund af krav og byggeskik på opførelses- eller ombygningstidspunktet samt måling af konstruktionstykkelser og erfaring m.v. Det opvarmede areal til brug for energimærkningen svarer til det i BBR anførte boligareal, og er opmålt iht. de fremviste bygningstegner samt kontrolmål foretaget på stedet ifm. besigtigelsen. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Bygningen har udnyttet tagetage fra Konstruktionerne er i.flg. tegninger og besigtigelse af skunkrum fra lem i garderobe i soveværelse isoleret som følger: 1) Hanebåndsloft er isoleret med ca. 150mm - dog yderligere 100mm på små 2/3-del 2) Skrå-og skunkvægge er isoleret med ca. 125mm 3) Gulve i skunkrum er isoleret med ca. 100mm Forslag 3: Det anbefales at efterisolere hanebåndsloft som gør-det-selv arbejde så der efterfølgende er 350mm forskudte og krydslagte batts (brug af eksisterende + supplerende køb). Der skal sørges for, at der efterfølgende er tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation i tagrummet (over isoleringsmaterialet) samt at der etableres en forhøjet gangbro. Endvidere bør lemmen udskiftes til en ny isoleret og tætsluttende (særlig vigtigt da den er placeret i et badeværelse) model. Forslag 6: Det anbefales at efterisolere skrå- og skunkvægge samt gulve i skunkrum med 100mm forskudte eller krydslagte batts udefra ifm. evt. fremtidig udskiftning af tagbelægningen. Der skal sørges for, at der efterfølgende er tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation mellem isolering og tagbelægning samt i skunkrummet. I prisen er kun medtaget ekstraomkostningerne til efterisoleringen. Ydervægge Der er følgende to ydervægskonstruktioner: 1) Ca. 21cm tyk let træbeklædt stolpekonstruktion i gavle i tagetagen, som skønnes isoleret med 150mm batts. 2) 22-23cm tyk mur bestående af 20cm massiv letbeton med mustensskaller udvendigt. Forslag 5: Det anbefales at efterisolere ydermure og -vægge udvendigt med 100mm ifm. fremtidig renovering eller lign. Der skal sørges for korrekt fugtteknisk opbygning af konstruktionen.

5 SIDE 5 AF 8 Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og døre samt ovenlys har rammer og karme af træ. De er oprindeligt monterede med 2-lags termoruder, men flere af vinduerne (især mod vest men også mod nord og syd) er indenfor de seneste år udskiftet til nye med lavenergi termoruder (heraf hovedparten med varme kanter). Forslag 7: Det anbefales ifm. renovering eller lign. at udskifte resterende vinduer og døre til nye med lavenergi termoruder med varme kanter. Alternativt kan man nøjes med at udskifte ruden, hvis rammer og karme er gode og sunde, hvilket naturligvis vil være billigere end anført ved forslaget. Gulve og terrændæk Der er følgende to ydervægskonstruktioner: 1) Støbte gulve (terrændæk) med parket på strøer der i.flg. tegningerne er isoleret med 50mm 2) Støbte gulve (terrændæk) med klinker i 2 x entré samt 2 x badeværelser i stueplan som i.flg. tegningerne er isoleret med 20mm flamingo Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation - dog er der emhætte i køkken og el-udsugning i det ene badeværelse i stueplan. Kalfatringsfuger og tætningslister vurderes at være rimelig tætte. Varme Varmeanlæg Der er ældre væghængt Termix fjernvarmeunit fra 1992 med isoleret pladeveksler i plastindkapsling. Endvidere er der stor pladejerns brændeovn i den store stue på 1. sal til supplerende rumopvarmning. Varmt vand Der er indbygget gennemstrømningsvandvarmer i fjernvarmeuniten, som fornylig er udskiftet og grundet pladsproblemer er uisoleret. Der er ikke cirkulation på det varme brugsvand. Fordelingssystem Der er 2-strenget centralvarmesystem med radiatorer og rørføring i gulvkonstruktionen og indendørs. Enkelte rør ved fjernvarmeunit og til radiatorer i gavle på 1. sal er uisolerede, mens de resterende rør skønnes at være isolerede med 10-20mm. Der er grundet pladsproblemer og indbyggede hylder i skab til teknikrummet ikke forslag til isolering af uisolerede rør og gennemstrømningsvandvarmer, men hvis de ifm. fremtidig renovering fjernes bør rør isoleres og hele fjernvarmeuniteten indkapsles i isoleret aftagelig kasse. Der er indbygget cirkulationspumpe i fjernvarmeuniten, og det er en ny Grundfos Alpha+ automatisk trinløs model med en maksimal effekt på 22W.

6 SIDE 6 AF 8 Forslag 2: Det anbefales at isolere uisolerede rør til radiatorer på 1. sal med 20-30mm tyk rørisolering afsluttet med beskyttende plastkappe. Armaturer Armaturer og blandingsbatterier er af blandet type og alder, og vurderes samlet at have et middel til lavt vandforbrug. Automatik Der er termostatventiler på alle radiatorer - dog ikke håndklædetørrer i bad i stueplan og radiator i bad på 1. sal. Stiften i ventilen kan have en tendens til at sætte sig fast - det anbefales derfor jævnligt at skrue på reguleringshåndtaget eller trykke stiften helt ind. Forslag 1: Det anbefales at montere termostatventil på håndklædetørre i bad i stueplan og radiator i bad på 1. sal. Vand Vand Der er to gamle og et nyt toilet i bygningen. Samlet skønnes vandforbruget til toiletskyl derfor at være middel til højt. Forslag 4: Det anbefales at udskifte de to gamle toiletter til nye med mulighed for stort og lille skyl. Det bør forinden undersøges om afløbssystemet kan fungere tilfredsstillende med den reducerede vandmængde. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solfangeranlæg på ejendommen, og det vurderes grundet den relativt billige fjernvarme samt brugen af gennemstrømningsvandvarmer ikke at være aktuelt for denne bygning. Varmepumpe Der er ikke varmepumpe på ejendommen, og det vurderes grundet den relativt billige fjernvarme ikke at være aktuelt for denne bygning. Solceller Der er ikke solcelleanlæg til egen elproduktion på ejendommen, men det bør ifm. evt. fremtidige prisstigninger på el overvejes, særlig fordi disse anlæg gennem de seneste år er blevet stadig mere effektive, mens priserne har været faldende.

7 SIDE 7 AF 8 Oplyst varmeforbrug Udgifter inkl. moms og afgift: Forbrug: 0 kr./år 22 MWh fjernvarme/år Aflæst periode: Kommentar: Det beregnede fjernvarmeforbrug til opvarmning og varmt brugsvand er meget højere end det af ejer oplyste for 2010 på ca. 22 MWh. Mulige årsager hertil kan bl.a. være: 1) Lavere indetemperatur i et eller flere rum eller perioder end forudsat i beregningerne. 2) Brug af brænde til supplerende opvarmning. 3) Særlige forhold i afregningsperioden eller adfærd og levevis. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1971 År for væsentlig renovering: 1979 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 226 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 226 m² Anvendelse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus Kommentar til BBR-oplysninger: Arealerne i BBR svarer til det ved besigtigelsen registrerede - det skal dog bemærkes, at der ikke er foretaget en mm-nøjagtig opmåling ifm. energimærkningen, og at der derfor vil kunne forekomme mindre differencer. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: 5513 kr./år El: 1.9 kr./kwh Vand: kr./m³

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Genuavej 28 A 2300 Kbh. S. Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 17 Postnr./by: 4230 Skælskør BBR-nr.: 330-012604 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Skærbækvej 23D 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-021202 Energikonsulent: Erling Agerskov Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhvervsparken 24 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Gemmet 2 Postnr./by: 6261 Bredebro BBR-nr.: 550-000345-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Elmevænget 1 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 10 Adresse: Scharffenbergsgade 38 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024836-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ndr. Vej Postnr./by: BBR-nr.: Energikonsulent: XX Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: XX Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 9 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-217914 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Landevej 60 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025506 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere