Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 11 MWh. Fjernvarme. 511 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 11 MWh. Fjernvarme. 511 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thurøvej 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: Energikonsulent: Ralf Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Amager Energirådgivning Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 511 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/04/08-31/03/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Opsætning af bevægemeldere og/eller timere til belysningen i gange og fællesrum på loft og i kælder 2 Udskifte resterende toiletter til nye med mulighed for stort og lille skyl 3153 kwh el 5550 kr kr. 2.2 år 264 m³ vand 8976 kr kr år 3 Indblæse granulat i hulrum i etageadskillelse mod kælder og isolere støbte gulve mod kælder nedefra 4 Foretage udvendig isolering af fri gavl mod nord over portrum med 150mm facadebatts + puds 21 MWh Fjernvarme 11 MWh Fjernvarme kr kr år 5360 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 SIDE 2 AF 9 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 5600 kr./år Samlet besparelse på vand: 9000 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.

3 SIDE 3 AF 9 5 Udskifte hovedpumpen i centralvarmeanlægget til en ny A-mærket sparepumpe 911 kwh el 1600 kr. 6 Udskifte vinduer og døre til nye med lavenergi termoruder med varme kanter 78 MWh Fjernvarme, 79 kwh el kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningens energimærke er ift. alderen meget flot, hvilket ud over de foretagne energimæssige forbedringer kan tilskrives den gode afkøling i centralvarmeanlægget. Det beregnede fjernvarmeforbrug (515 MWh) er lidt større end det graddagekorrigerede årsforbrug baseret på årsopgørelsen fra afregningsperioden (511 MWh). Mulige årsager hertil kan bl.a. være: 1) Brug af supplerende opvarmningskilder som f.eks. el 2) Færre beboere end forudsat i beregningerne 3) Lavere indetemperatur i dele af bygningen end forudsat i beregningerne 4) Energibesparende adfærd og levevis eller særlige omstændigheder i aflæsningsperioden Hvis også ovenstående forslag om udskiftning af hovedpumpe til ny A-mærket sparepumpe samt vinduer og døre til nye med lavenergi termoruder med varme kanter gennemføres, vil energimærket blive forbedret til B, hvilket er ekstra flot. Ejendommen er efterisoleret i portrum, på 5. sal og har i 1980/1995 fået nye vinduer med termoruder. Endvidere er der opsat ny fjernvarmeinstallation i 1985, og brugsvands- og centralvarmerør i kælder er udskiftet og isoleret i Der var på besigtigelsesdagen adgang til såvel kælder (incl. fyrrum) som tagrum (incl. tørrelofter) - dog var der ikke adgang til aflåsede private lofts- og kælderrum. Endvidere var der adgang til fælles kontorlokale på hjørnet af Thurøvej og Sprogøvej og fællesvaskeri i kælder samt to af ejendommens lejligheder. Der skønnes kun at være el gulvvarme i badeværelser i enkelte lejligheder. I beregningerne er det dog forudsat, at der udelukkende anvendes fjernvarme. Der blev ikke forevist driftsjournal. Bygningen anvendes til bolig. Ejendommen er besigtiget i to omgange: 1. gang den 27. oktober gang den 29. december 2009 Isoleringsforholdene i kviste og skunkvægge mod Manzard-tag på øverste etage kunne ikke kontrolleres ved besigtigelsen, hvorfor isolering og opbygning af disse er taget fra tegningerne eller skønnet konservativt med baggrund i det ved ombygningen gældende bygningsreglement. Kælder samt tag- og loftsrum er beregningsmæssigt regnet som værende uopvarmede. Energikonsulentens bygningsgennemgang

4 SIDE 4 AF 9 Bygningsdele Tag og loft Lofts- og tagrum er uopvarmede, og isoleringen i de øverste lejligheder på 5. sal er iht. tegningerne og skøn medtaget i beregningerne med følgende værdier: Lodrette vægge mod Manzard-tag = 2 x 100mm i.flg. tegning dateret Lofter og flunke i kviste = 100mm Etageadskillelse mod loftsrum = 100mm i.flg. tegning dateret Ydervægge Der er massive ydermure af tegl med en tykkelse på mellem 1½ og 2½ sten (36-60cm). Der er tyndere nicher under vinduerne (brystninger), som er beklædt med træpaneler, og i.flg. tidligere bestyrelsesmedlem er udfyldt med lecanødder ifm. vinduesudskiftning omkring Ydermuren mod portrummet er endvidere isoleret udvendigt med ca. 100mm tykke facadebatts. Forslag 4: Det anbefales at foretage udvendig isolering af fri gavl over portrum mod nord med 150mm tykke fastholdte facadebatts + puds. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og døre har rammer og karme af træ, og er udskiftet i 1980 (kvistvinduer på 5. sal dog i ). De er monterede med almindelige 2-lags termoruder. Forslag 6: Det anbefales ifm. nedslidning, råd eller lign. at udskifte vinduer og døre til nye med lavenergi termoruder med varme kanter. De nye bør være af godt kernetræ (evt. med alu yderst for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne) og monteret med aflukkelige ventilationsriste. Endvidere skal kalfatringsfugerne laves korrekt og tætningslisterne være af god kvalitet. Gulve og terrændæk Der er kælder under hele ejendommen (excl. portrum), og etageadskillelsen skønnes at være tidstypisk og bestå af uisoleret træbjælkelag med indskud og trægulve øverst samt forskallingsbrædder + rør + puds nederst. Dog er der in-situ-støbt etageadskillelse med gulvbelægning i dele af bygningen/lejlighederne mod kælderen. Gulve mod portrum er isolerede med 100mm nedefra. Forslag 3: Det anbefales at indblæse granulat i hulrum i etageadskillelse mod kælder - udføres lettest og til mindst gene for beboerne nedefra (i kælderen). De støbte gulve anbefales isoleret nedefra kælderen med fastholdte halvhårde batts. Alternativt (og helt ultimativt) kan puds, rør forskallingsbrædder og indskud fjernes helt, og der kan isoleres mellem bjælkerne med ca. 2 x 100mm forskudte batts afsluttet med pladebeklædning. Denne løsning er meget dyrere end den foreslåede, men giver også en større besparelse.

5 SIDE 5 AF 9 Under alle omstændigheder vil kælderen efterfølgende blive koldere end hidtil, og der skal derfor foretages de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af frost- og fugtskader. Kælder Der er kælder under hele ejendommen (excl. portrum), og ydermure og gulve er uisolerede. Hovedparten af kældervinduerne er gamle med kun 1 lag glas. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i ejendommen - dog emhætter og el-udsugning fra toilet/bad i flere af lejlighederne. Tætningslister og kalfatringsfuger i/omkring vinduer og døre vurderes at være rimelig tætte. Varme Køling Der er ikke køleanlæg i ejendommen. Varmeanlæg Der er fjernvarmeinstallation fra 1985 med isoleret Kähler & Breum pladeveksler placeret i fyrrum i kælder i Thurøgade nr. 23 Varmt vand Der er en stor AIWA varmtvandsbeholder på ca liter med omkring 100mm isolering fra placeret i fyrrum i kælder i Thurøgade nr. 23 Der er cirkulation på det varme brugsvand vha. ny A-mærket Grundfos Magna pumpe med effekt på 25 W - pumpehuset var på besigtigelsestidspunktet uisoleret. Alle varmt- og koldtvandsrør er i.flg. tidligere bestyrelsesmedlem udskiftet i 1992, og alle vandrette brugsvandsrør i kælderen er isoleret med 20-30mm + plastkappe. Fordelingssystem Der er gammelt centralvarmesystem fra starten af 1960 erne med radiatorer og vandret fordeling i kælder samt lodrette stigestrenge. Systemet drives af en ældre Smedegård cirkulationspumpe med 4 faste manuelt indstillelige trin og en maksimal effekt på 320 W. Alle synlige centralvarmerør i kælder er isolerede med 10-15mm - dog er rør ifm. fjernvarmeinstallationen i fyrrummet isoleret med 30-50mm. Lodrette stigerør gn. lejlighederne skønnes at være uisolerede. Armaturer Armaturer og blandingsbatterier skønnes generelt at have et middel vandforbrug. Det anbefales at de enkelte beboere ifm. evt. fremtidig udskiftning eller etablering af nye badeværelser eller køkkener opsætter nye vandbesparende modeller.

6 SIDE 6 AF 9 Automatik Der er reguleringsautomatik med bl.a. vejrkompensering til styring af fremløbet i systemet (udeføleren er placeret på nordfacade i gården). Endvidere er der termostatventiler på alle radiatorer. Da stifterne nemt kan gro fast, anbefales det at de enkelte beboere månedligt kortvarigt skruer helt op og ned på alle termostatventiler (også udenfor sæsonen). Pumper varme Forslag 5: Det anbefales ifm. fremtidig behov for renovering eller reparation at udskifte hovedpumpen i centralvarmeanlægget til en ny A-mærket sparepumpe med tilstrækkelig maksimal effekt og løftehøjde samt formstøbt isoleringskappe. El Belysning For- og bagtrapper: Lofts-/væglamper med sparepærere, som styres af manuelle trykknapper med timer. Gange samt tørre- og fællesrum på loft og i kælder: Lamper/armaturer med rør, som tændes og slukkes manuelt. Udendørs i gården og ved hovedtrapper: Lamper/armaturer med sparepærere/rør, som er dagslysstyrede således, at de tænder om aftenen (når det ikke er tilstrækkelig lyst), og slukker om morgenen (når det er tilstrækkelig lys). Forslag 1: Det anbefales at opsætte zoneopdelte bevægemeldere og/eller timere til belysningen i gange og fællesrum på loft og i kælder, hvorved den faktiske brugstid reduceres. Det anbefales endvidere at de enkelte beboere anvender sparepærere, LED eller tilsvarende elbesparende lyskilder i så høj udstrækning som muligt. Hårde hvidevarer Det anbefales at de enkelte beboere ifm. udskiftning eller nyanskaffelse køber A-mærkede elog vandbesparende hvidevarer. Vand Vand Der skønnes ud fra oplysninger fra tidligere bestyrelsesmedlem og besigtigelse af enkelte lejligheder at vandforbruget til toiletskyl i bygningen er middel til højt. Det anbefales at de enkelte beboere ifm. evt. fremtidig udskiftning af toiletterne opsætter nye vandbesparende modeller med mulighed for stort og lille skyl. Ejendommens bestyrelse og VVS er bør dog i denne forbindelse være opmærksomme på, at den reducerede vandmængde vil kunne medføre problemer med tilstopning, hvis hældningen i

7 SIDE 7 AF 9 (især) de vandrette ledninger er for lille. Forslag 2: Det anbefales at de enkelte beboere udskifter de resterende gamle toiletter til nye med mulighed for stort og lille skyl. Det anbefales endvidere ifm. reparation eller lign. at udskifte blandingsbatterier og armaturer til nye vandbesparende modeller. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solfangeranlæg på bygningen, og det skønnes pga. den billige fjernvarme ikke at være rentabelt. Varmepumpe Der er ikke varmepumpe i bygningen. Solceller Der er ikke solceller til egen elproduktion på ejendommen. Hvis elpriserne fremover stiger anbefales det at overveje opsætning af et anlæg på en sydvendt tagflade til dækning af ejendommens fælles elforbrug til drift af varmeanlæg, fællesvaskeri og fællesrum samt belysning ude og inde. De seneste år er effektiviteten steget og prisen faldet på solcelleanlæg, og denne tendens forventes at forsætte i de nærmeste år. Det bør dog forinden undersøges, om der er cervitutter eller lokalplaner, som forhindrer dette. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1903 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Elvarme (kwh) Boligareal i følge BBR: 4503 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 4503 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger:

8 SIDE 8 AF 9 Oplysningerne i BBR om ejendommens areal svarer til de ved besigtigelsen registrerede - der er dog ikke foretaget en minutiøs opmåling, hvorfor der tages forbehold for eventuelle afvigelser, som dog kun kan være af mindre omfang. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 475 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 1.76 kr./kwh Vand: 34 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Ovenstående priser er de officielle for Frederiksberg Forsyning gældende for Der forelå årsopgørelse for fjernvarme for perioden 1/ til 31/3-2009, hvor der er forbrugt 472 MWh (energi) og 9647 m3 (fjernvarmevand). Jeg har på baggrund af dette beregnet afkølingen i afregningsperioden til lidt over 42 grader C, hvilket er flot og bedre en normalen. Nedenstående fordeling af omkostningerne på de enkelte lejlighedstyper er gennemsnitstal pr. m2, og skal tages med et vist forbehold, idet der f.eks. ikke er taget hensyn til faktorer som: 1) Udsat beliggenhed 2) Antal beboere 3) Brug af supplerende opvarmningskilder 4) De enkelte beboeres adfærd og levevis De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift Lille lejlighed på 44 m kr. Lejligheder på m kr. Lejligheder på m kr. Store lejligheder på m kr.

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Genuavej 28 A 2300 Kbh. S. Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsvej 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-070799 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogholder Allé 13 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-277429 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgavevej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-021567 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ålandsgade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-681114 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Skovvejen 44A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-436211 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 7.3 MWh Fjernvarme. 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el. 1202 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 7.3 MWh Fjernvarme. 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el. 1202 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omøgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-420965 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Danskes Vej 65 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-059582 Energikonsulent: Christian Strarup Programversion:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere