Dansk. 1. forløb klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster"

Transkript

1 Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive - Læse Se 3. forløb klassetrin side 8 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive Læse Se m.m.. 4. forløb 10. klasse side 12 Fagligt stof Faglige områder Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive Læse Se Norsk og svensk Kommentar : Tegnsætning side 15 Henvisninger til Dansk Faghæfte 1 side 15

2 - 2 - Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen 1. Situationen I indskolingsfasen er der børn med forskellig sproglig baggrund (sønderjysk, tysk og evtl. andre sprog). Lærerne i indskolingsfasen skal være opmærksomme på denne situation og bør tage hensyn til den. Det kræver, at klassens sproglige situation hvert år tages op til vurdering. Vi henviser her i øvrigt til Lehrplan Deutsch. 2. Konsekvenser for begynderundervisningen: Den grundlæggende læse- og skriveindlæring påbegyndes på tysk, selv om det ikke altid vil være elevernes 1. sprog. Der tilrådes derfor at fremme et koordineret samarbejde mellem tysk- og dansklæreren m.h.t. indlæring af grundlæggende strukturer.

3 - 3 - Læseplan 1. forløb 1.-2.klassetrin Sprogindlæringen begynder i børnehaveklassen i form af en legetime, således at eleverne gennem leg, sang og tale vænnes til det danske sprog. På 1. og 2. klassetrin fortsættes der med mindst 2 ugentlige timer og formålet er, at eleverne mere og mere møder dansk som et skolefag med henblik på at påbegynde en indlæringsproces, der ud over den frie, mundtlige meddelelse også indbefatter den grundlæggende læse- og skriveindlæring. Alfabetets bogstaver indøves i en dansksproglig sammenhæng i nært samarbejde med tysklæreren. Læseundervisningen påbegyndes. Skriveundervisningen påbegyndes ved skrivning af bogstaver fx ved hjælp af afskrivningsøvelser og indsætningsord m.m. leg og eksperimenter med ord, sprog og tekster, bl.a. ved arbejde med rim og rytmer samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen lærerens oplæsning elevernes og lærerens fortællen forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning håndskrivning og computerskrivning iagttagelse og evtl. udarbejdelse af medieproduktioner drama og teater andre aktiviteter, fx sang og sanglege, tegning, illustrering, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige tilbud fremstilling af egne tekster Fagligt stof Undervisningen kan således omfatte: egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes og lærerens tekster, fx fortællinger, beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsbøger, personlige og fælles ordbøger, fælles databaser børnelitteratur, ældre og nyere, fx billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser anden fiktion, fx tegneserier, tegnefilm, film og video sagtekster, fx fagbøger, håndbøger med billedmateriale andre udtryksformer, fx film, video, dias, lydbånd, fotografier, tegninger, edbprogrammer teater andet stof, fx skilte, skemaer, sedler, adresselister, billedtekster, navne Faglige områder Sprog og tekster Der arbejdes med elementær sprogiagttagelse, bl.a. ordforråd og begreber

4 - 4 - sprogets æstetiske muligheder, bl.a. ordspil, symboler tekst, ytring, sætning, ord, bogstav og lyd side, afsnit, linie og læseretning forskellige former for sprog og tekster De små og store bogstaver indlæres. Der undervises i: bogstavernes navn, form og lyd almindelige bogstavkombinationer Litteratur Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forståelse af teksterne. Tale og lytte Eleverne opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Skrive Eleverne opøver deres færdighed i skriftlig fremstilling på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og læsning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Læse Der arbejdes med læsning, herunder med læseoplevelser og læselyst. Læsning indlæres ved arbejde med læsestrategier læseforståelse Se Der arbejdes med oplevelser og forståelse af billeder og andre synsindtryk samt med billedet som udtryksform. Eleverne arbejder med billeders indhold billeders helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst

5 forløb klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder konsolideres og automatiseres. leg med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter samtale i klassen og i grupper, saglig drøftelse og diskussion længere mundtlig fremstilling elevernes og lærerens fortællen og genfortællen lærerens og elevernes oplæsning drama og teater forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning med henblik på læseindlæring fri selvstændig læsning skærmlæsning individuel og fælles tekstproduktion computerskrivning iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner brug af bibliotek andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning Fagligt stof egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, beskrivelse og enkel sagsfremstilling, referat, digte, drama, breve, anmeldelser, dagbog, logbog, rapport, tekstsamling litteratur, fx noveller, eventyr, digte, romaner, myter og sagn, sange og salmer, ældre tiders børnelitteratur anden fiktion, fx film, tegnefilm, tegneserier, computerspil sagtekster, fx aviser og blade, fagbøger skærmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst teater, film og video andet stof, fx skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser og båndoptagelser Faglige områder Sprog og tekster Elevernes iagttagelser og egne aktiviteter danner grundlag for et bredt arbejde med sprog og tekster, både talte og skrevne, bl.a. med samspillet mellem tekst, sprog, indhold og situation sprogets sammenhæng med kultur og litteratur sproget som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation talt og skrevet sprogs og teksters æstetik

6 - 6 - Der arbejdes med kommunikation, herunder afsender, modtager og situation tekstiagttagelse, herunder overskrift, indholdsfortegnelse, bagsidetekst, billedtekst og illustrering, layout og øvrig tilrettelæggelse. sprogiagttagelse, fx ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og svært sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog, kontrastive problemer i forhold til tysk, tosprogethed, sproglig variation. Der inddrages elementer af sproglæren. Der arbejdes bl.a. med helsætning, ledsætning, sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled ordklasser og bøjningsformer orddannelse, sammensætning og afledning andet, fx bogstaver og alfabeter, sproglyde Litteratur Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Der arbejdes med samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv fortolkning, meddigtning og analytisk arbejde med genre, handlingsforløb og elementer, person- og miljøskildring, fortæller og synsvinkel, sprogligt udtryk, værdier.. Tale og lytte Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. I arbejdet indgår bl.a. samtale, herunder at tage ordet efter tur og lytte opmærksomt sammenhæng mellem spørgsmål og svar fortællen mundtlig redegørelse og sagsfremstilling disponering og argumentation artikulation og frasering kropssprog Skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der lægges i stigende grad vægt på samspillet mellem teksttype, indhold og situation. Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer.

7 - 7 - Der arbejdes med skriveprocessen, herunder stofindsamling og -udvælgelse tekstorganisering indhold og sprog, bl.a. stil og sprogrigtighed det mundtlige i det skriftlige tekstvurdering og bearbejdning stavning, brug af ordbog periodeadskillelse ( punktum og andre fuldpausetegn ) og kommatering skrift, illustrering og layout I samarbejde med faget tysk arbejdes der med skriveteknik. Eleverne indøver hensigtsmæssige skriveteknikker på tastatur, og der arbejdes med almindelige funktioner i tekstbehandling. Eleverne tilegner sig en personlig entydig håndskrift. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i de enkelte tilfælde. Læse Der arbejdes med læsning af faglige og skønlitterære tekster, herunder med læselyst læsestrategier teksters opbygning og sproglige udformning forskellige læseteknikker afpasset efter læseformålet Se Eleverne opøver deres færdighed i at se, registrere og bearbejde synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk. indhold helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst begyndende genrekendskab, fx illustration, kunstbillede og reklame. Andre udtryksformer Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. Der arbejdes med indhold, udtryk og æstetik.

8 forløb klassetrin De danskfaglige dimensioner danner fortsat grundlag for undervisningen. musik og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer. udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelse, lege og eksperimenter samtale og drøftelse i klassen og i grupper emne- og paneldiskussion længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med efterfølgende debat elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse drama og teater læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål individuel og fælles tekstproduktion håndskrivning og computerskrivning oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner brug af biblioteker, samlinger og databaser andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning Fagligt stof egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles fremstilling, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person-, og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, reportage, referat og resume, digte, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion sagtekster: fagtekster, avisartikler, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og -betingelser ugeblade og magasiner skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post faktaprogrammer i elektroniske medier og film, nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale kan indgå.

9 - 9 - Faglige områder Sprog og tekster Med udgangspunkt i sammenhæng mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentet sprog og teksters æstetik Der arbejdes med kommunikationsbegrebet, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet tekstiagttagelse, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler sprogiagttagelse, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation i sproget, dansk som andetsprog, stilistisk variation, sprogfunktioner sprogligt udtryk, fx billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi, ordspil ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger andet, fx sprogets udvikling, sprogslægtskab, etymologi. Sproglære indgår i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed. Den omfatter bl.a. betydning af ord og tekster, semantik periode og sætningstyper sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled ikke-sætningsformede ytringer ordklasser og bøjningsformer andet, fx sproglyde og udtale Litteratur Med udgangspunkt i elevernes oplevelser og forståelse af litterære tekster arbejdes der bl.a. med litteraturens betydning for den enkelte læser samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder litterære sammenhæng, fx forfatterskab, genre, tema og motiv litterære peridoder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse, herunder arbejde med litterære genrer, karakteristik og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og elementer, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sprogligt udtryk, værdisystemer. Tale og lytte Der arbejdes med samtale og længere mundtlige fremstillingsformer. Desuden arbejdes der med debatformer og mødeteknik samt med brug af hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle, overheadprojektor, dias, bånd, edb etc. I arbejdet indgår bl.a. samtale, herunder at lytte opmærksomt samtaleformer, bl.a. interview fortællen og fortællegenrer

10 mundtligt referat mundtlig redegørelse og sagsfremstilling vurdering og bearbejdelse af mundtlig fremstilling Eleverne arbejder bl.a. med at benytte og tage notater at udarbejde manuskript, herunder disponere og benytte nøgleord at argumentere, dokumentere og begrunde at opsummere og konkludere Der arbejdes med den sproglige formning, herunder artikulation, stemmestyrke, taletempo og -rytme, frasering, pausering og kropssprog. Skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med tekstens klarhed og forståelighed og samspillet mellem teksttype, indhold og situation. Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer. Der arbejdes med skriveprocessen herunder stofindsamling og indhold tekstorganisering og komposition sproglig fantasi og variation sproglig præcision og korrekthed sammenhæng og forskelle mellem tale og skrift tekstvurdering og bearbejdning retstavning tegnsætning layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler Der arbejdes med håndskrift og skriftpleje, herunder med skriftens læselighed og hurtighed form, binding, spatiering og hældning personligt præg skriveteknik Anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis tekstbehandling og håndskrivning undersøges og diskuteres. Læse Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. Der arbejdes med læselyst læseforståelse læsehastighed studieteknik

11 Se Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere og vurdere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk. indhold helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst synsvinkel, fokus og beskæring genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat Andre udtryksformer Der arbejdes med nutidens og andre perioders udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. Norsk og svensk Norsk og svensk stof kan indgå i undervisningen på samme måde som det øvrige stof. Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant. Der arbejdes med ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale talord og personlige pronomener

12 forløb 10. klasse Hovedvægten i undervisningen lægges på samspillet mellem analytisk virksomhed, vurdering og valg af handlemuligheder, personligt og i fællesskab. Der arbejdes med bredere sammenhæng og mere komplicerede strukturer i forbindelse med sprog, tekster og andre udtryksformer. drama og teater, musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster. udforskning af sprog og tekster samtale og argumenterende drøftelse, fx. konstruktiv dialog, i klassen og i grupper emne-og paneldiskussion længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evtl. med efterfølgende debat elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål individuel og fælles tekstproduktion håndskrivning og computerskrivning oplevelse, iagttagelse og evtl. udarbejdelse af medieproduktioner fremstilling ved hjælp af computer brug af biblioteker, samlinger og databaser andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning. Fagligt stof Undervisningen skal opfylde eksamenskravene. egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person- og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, redegørelse og reportage, referat og resume, digte, drama, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener, anøgninger, debatindlæg, henvendelser til offentlige myndigheder og private virksomheder litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer anden fiktion: film, tegneserier og fx musikvideo, tv-og radiospil, computerspil faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsiskringspolicer og betingelser ugeblade og magasiner skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post, multimediepræsentationer faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser billede, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale.

13 Faglige områder Sprog og tekster Med udgangspunkt i sammenhængen mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation samspillet mellem tekstmetode og tolkning sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation og manipulation sprog og teksters æstetik Der arbejdes med kommunikationsbegrebet tekstiagttagelse sprogiagttagelse sproglære Litteratur Med udgangspunkt i de enkelte elevers oplevelse og forståelse af litterære tekster arbejdes der bl.a med litteraturens betydning for den enkelte læser samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv litterære perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk litteraturens stilling i samfundet, fx produktion, distribution, udbredelse, status fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse. Tale og lytte Der arbejdes med forskellige mundtlige fremstillingsformer. I arbejdet indgår bl.a. samtaleanalyse og vurdering forskellige former for redegørelse og anden længere fremstilling kropssprog og personlig fremtræden Skrive De forskellige skriftlige udtryksformer indbygges i højere grad i større selvstændige eller gruppevise arbejdsforløb, fx projektarbejde og fri selvvalgt opgave. Færdighed i skriftligt at fastholde og bearbejde faglig viden og egne tanker og følelser trænes. Der arbejdes med skriveprocessen med hensyn til indhold, form og publicering. I arbejdet indgår træning i målrettet skriftlig kommunikation. Der arbejdes med håndskrift og skriftpleje samt skriftformer til særlige formål. Tekstbehandling og desktoppublishing anvendes, når det er naturligt og hensigtsmæssigt i forbindelse med skriftligt arbejde. Læse

14 Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. Der arbejdes med læselyst læseforståelse læsehastighed studieteknik Se Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere, vurdere og perspkektivere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billedet som udtryk. indhold helhed og elementer billeders æstetiske virkemidler samspillet mellem billede og tekst synsvinkel, fokus og beskæring genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat udsnit af virkeligheden og billedmanipulation Andre udtryksformer Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige danskfaglige områder. I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og eventuelt produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. Norsk og svensk kan indgå i undervisningen på samme måde som det øvrige stof. Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant.

15 Kommentar til Tegnsætning Begge anerkendte former skal accepteres. Der bør træffes aftaler i skoledistrikterne. Desuden henvises der til Læseplanens øvrige emner i DANSK Faghæfte 1 1 Generelle synspunkter side 25 2 Læseplan og undervisningsvejledning side 26 3 Eleven og danskundervisningen side 26 4 Dansk i samarbejde side 28 5 SPROG side 29 6 Sprog og tekster side 30 7 Elevernes eget sprog side 31 8 Dansk og andre sprog side 32 9 Sproglære side 33 1o Andre Udtryksformer : Lyd side 34 Det stille billede side 36 Lyd og billeder side 37 Lyd og levende billeder side 38 Multimedier side 39 Tekster og drama side Litteratur og anden fiktion side Arbejde med litteratur side Sammenhænge i litteraturen side Ældre tekster side Anden fiktion side Sagprosa og andet faktastof : side Sagprosaens genrer side 48 En avisredaktion side Den mundtlige dimension : side 50 Tale og lytte side 51 Længere mundtlig fremstilling side 53 Fortællen og fortællinger side 53 Oplæsning side Den skriftlige dimension : side 56 Procesorienteret skriveundervisning side 56 Kort skriveforløb side 58 Læreren som vejleder side 58 Stavning side 58 Håndskrivning, computerskrivning og layout side Læsning : side 61 Grundlæggende læseaktiviteter side 62 Den første læseundervisning side 62 Læsestrategier side 63 Funktionel læsekompetence side 64 Faglig læsning side Det nordiske perspektiv side BILAG : Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og om karaktergivning i folkeskolen side 69

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Kan man skrive sig til multimodal læsning?

Kan man skrive sig til multimodal læsning? Marianne Würtz: Kan man skrive sig til multimodal læsning? 2008 1 Kan man skrive sig til multimodal læsning? Af Marianne Würtz Lektor i dansk Ikt-pædagogisk konsulent University College Nordjylland E-mail:

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere