Dansk. 1. forløb klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster"

Transkript

1 Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive - Læse Se 3. forløb klassetrin side 8 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive Læse Se m.m.. 4. forløb 10. klasse side 12 Fagligt stof Faglige områder Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive Læse Se Norsk og svensk Kommentar : Tegnsætning side 15 Henvisninger til Dansk Faghæfte 1 side 15

2 - 2 - Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen 1. Situationen I indskolingsfasen er der børn med forskellig sproglig baggrund (sønderjysk, tysk og evtl. andre sprog). Lærerne i indskolingsfasen skal være opmærksomme på denne situation og bør tage hensyn til den. Det kræver, at klassens sproglige situation hvert år tages op til vurdering. Vi henviser her i øvrigt til Lehrplan Deutsch. 2. Konsekvenser for begynderundervisningen: Den grundlæggende læse- og skriveindlæring påbegyndes på tysk, selv om det ikke altid vil være elevernes 1. sprog. Der tilrådes derfor at fremme et koordineret samarbejde mellem tysk- og dansklæreren m.h.t. indlæring af grundlæggende strukturer.

3 - 3 - Læseplan 1. forløb 1.-2.klassetrin Sprogindlæringen begynder i børnehaveklassen i form af en legetime, således at eleverne gennem leg, sang og tale vænnes til det danske sprog. På 1. og 2. klassetrin fortsættes der med mindst 2 ugentlige timer og formålet er, at eleverne mere og mere møder dansk som et skolefag med henblik på at påbegynde en indlæringsproces, der ud over den frie, mundtlige meddelelse også indbefatter den grundlæggende læse- og skriveindlæring. Alfabetets bogstaver indøves i en dansksproglig sammenhæng i nært samarbejde med tysklæreren. Læseundervisningen påbegyndes. Skriveundervisningen påbegyndes ved skrivning af bogstaver fx ved hjælp af afskrivningsøvelser og indsætningsord m.m. leg og eksperimenter med ord, sprog og tekster, bl.a. ved arbejde med rim og rytmer samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen lærerens oplæsning elevernes og lærerens fortællen forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning håndskrivning og computerskrivning iagttagelse og evtl. udarbejdelse af medieproduktioner drama og teater andre aktiviteter, fx sang og sanglege, tegning, illustrering, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige tilbud fremstilling af egne tekster Fagligt stof Undervisningen kan således omfatte: egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes og lærerens tekster, fx fortællinger, beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsbøger, personlige og fælles ordbøger, fælles databaser børnelitteratur, ældre og nyere, fx billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser anden fiktion, fx tegneserier, tegnefilm, film og video sagtekster, fx fagbøger, håndbøger med billedmateriale andre udtryksformer, fx film, video, dias, lydbånd, fotografier, tegninger, edbprogrammer teater andet stof, fx skilte, skemaer, sedler, adresselister, billedtekster, navne Faglige områder Sprog og tekster Der arbejdes med elementær sprogiagttagelse, bl.a. ordforråd og begreber

4 - 4 - sprogets æstetiske muligheder, bl.a. ordspil, symboler tekst, ytring, sætning, ord, bogstav og lyd side, afsnit, linie og læseretning forskellige former for sprog og tekster De små og store bogstaver indlæres. Der undervises i: bogstavernes navn, form og lyd almindelige bogstavkombinationer Litteratur Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forståelse af teksterne. Tale og lytte Eleverne opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Skrive Eleverne opøver deres færdighed i skriftlig fremstilling på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og læsning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Læse Der arbejdes med læsning, herunder med læseoplevelser og læselyst. Læsning indlæres ved arbejde med læsestrategier læseforståelse Se Der arbejdes med oplevelser og forståelse af billeder og andre synsindtryk samt med billedet som udtryksform. Eleverne arbejder med billeders indhold billeders helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst

5 forløb klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder konsolideres og automatiseres. leg med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter samtale i klassen og i grupper, saglig drøftelse og diskussion længere mundtlig fremstilling elevernes og lærerens fortællen og genfortællen lærerens og elevernes oplæsning drama og teater forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning med henblik på læseindlæring fri selvstændig læsning skærmlæsning individuel og fælles tekstproduktion computerskrivning iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner brug af bibliotek andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning Fagligt stof egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, beskrivelse og enkel sagsfremstilling, referat, digte, drama, breve, anmeldelser, dagbog, logbog, rapport, tekstsamling litteratur, fx noveller, eventyr, digte, romaner, myter og sagn, sange og salmer, ældre tiders børnelitteratur anden fiktion, fx film, tegnefilm, tegneserier, computerspil sagtekster, fx aviser og blade, fagbøger skærmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst teater, film og video andet stof, fx skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser og båndoptagelser Faglige områder Sprog og tekster Elevernes iagttagelser og egne aktiviteter danner grundlag for et bredt arbejde med sprog og tekster, både talte og skrevne, bl.a. med samspillet mellem tekst, sprog, indhold og situation sprogets sammenhæng med kultur og litteratur sproget som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation talt og skrevet sprogs og teksters æstetik

6 - 6 - Der arbejdes med kommunikation, herunder afsender, modtager og situation tekstiagttagelse, herunder overskrift, indholdsfortegnelse, bagsidetekst, billedtekst og illustrering, layout og øvrig tilrettelæggelse. sprogiagttagelse, fx ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og svært sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog, kontrastive problemer i forhold til tysk, tosprogethed, sproglig variation. Der inddrages elementer af sproglæren. Der arbejdes bl.a. med helsætning, ledsætning, sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled ordklasser og bøjningsformer orddannelse, sammensætning og afledning andet, fx bogstaver og alfabeter, sproglyde Litteratur Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Der arbejdes med samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv fortolkning, meddigtning og analytisk arbejde med genre, handlingsforløb og elementer, person- og miljøskildring, fortæller og synsvinkel, sprogligt udtryk, værdier.. Tale og lytte Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. I arbejdet indgår bl.a. samtale, herunder at tage ordet efter tur og lytte opmærksomt sammenhæng mellem spørgsmål og svar fortællen mundtlig redegørelse og sagsfremstilling disponering og argumentation artikulation og frasering kropssprog Skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der lægges i stigende grad vægt på samspillet mellem teksttype, indhold og situation. Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer.

7 - 7 - Der arbejdes med skriveprocessen, herunder stofindsamling og -udvælgelse tekstorganisering indhold og sprog, bl.a. stil og sprogrigtighed det mundtlige i det skriftlige tekstvurdering og bearbejdning stavning, brug af ordbog periodeadskillelse ( punktum og andre fuldpausetegn ) og kommatering skrift, illustrering og layout I samarbejde med faget tysk arbejdes der med skriveteknik. Eleverne indøver hensigtsmæssige skriveteknikker på tastatur, og der arbejdes med almindelige funktioner i tekstbehandling. Eleverne tilegner sig en personlig entydig håndskrift. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i de enkelte tilfælde. Læse Der arbejdes med læsning af faglige og skønlitterære tekster, herunder med læselyst læsestrategier teksters opbygning og sproglige udformning forskellige læseteknikker afpasset efter læseformålet Se Eleverne opøver deres færdighed i at se, registrere og bearbejde synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk. indhold helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst begyndende genrekendskab, fx illustration, kunstbillede og reklame. Andre udtryksformer Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. Der arbejdes med indhold, udtryk og æstetik.

8 forløb klassetrin De danskfaglige dimensioner danner fortsat grundlag for undervisningen. musik og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer. udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelse, lege og eksperimenter samtale og drøftelse i klassen og i grupper emne- og paneldiskussion længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med efterfølgende debat elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse drama og teater læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål individuel og fælles tekstproduktion håndskrivning og computerskrivning oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner brug af biblioteker, samlinger og databaser andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning Fagligt stof egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles fremstilling, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person-, og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, reportage, referat og resume, digte, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion sagtekster: fagtekster, avisartikler, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og -betingelser ugeblade og magasiner skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post faktaprogrammer i elektroniske medier og film, nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale kan indgå.

9 - 9 - Faglige områder Sprog og tekster Med udgangspunkt i sammenhæng mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentet sprog og teksters æstetik Der arbejdes med kommunikationsbegrebet, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet tekstiagttagelse, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler sprogiagttagelse, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation i sproget, dansk som andetsprog, stilistisk variation, sprogfunktioner sprogligt udtryk, fx billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi, ordspil ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger andet, fx sprogets udvikling, sprogslægtskab, etymologi. Sproglære indgår i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed. Den omfatter bl.a. betydning af ord og tekster, semantik periode og sætningstyper sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled ikke-sætningsformede ytringer ordklasser og bøjningsformer andet, fx sproglyde og udtale Litteratur Med udgangspunkt i elevernes oplevelser og forståelse af litterære tekster arbejdes der bl.a. med litteraturens betydning for den enkelte læser samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder litterære sammenhæng, fx forfatterskab, genre, tema og motiv litterære peridoder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse, herunder arbejde med litterære genrer, karakteristik og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og elementer, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sprogligt udtryk, værdisystemer. Tale og lytte Der arbejdes med samtale og længere mundtlige fremstillingsformer. Desuden arbejdes der med debatformer og mødeteknik samt med brug af hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle, overheadprojektor, dias, bånd, edb etc. I arbejdet indgår bl.a. samtale, herunder at lytte opmærksomt samtaleformer, bl.a. interview fortællen og fortællegenrer

10 mundtligt referat mundtlig redegørelse og sagsfremstilling vurdering og bearbejdelse af mundtlig fremstilling Eleverne arbejder bl.a. med at benytte og tage notater at udarbejde manuskript, herunder disponere og benytte nøgleord at argumentere, dokumentere og begrunde at opsummere og konkludere Der arbejdes med den sproglige formning, herunder artikulation, stemmestyrke, taletempo og -rytme, frasering, pausering og kropssprog. Skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med tekstens klarhed og forståelighed og samspillet mellem teksttype, indhold og situation. Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer. Der arbejdes med skriveprocessen herunder stofindsamling og indhold tekstorganisering og komposition sproglig fantasi og variation sproglig præcision og korrekthed sammenhæng og forskelle mellem tale og skrift tekstvurdering og bearbejdning retstavning tegnsætning layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler Der arbejdes med håndskrift og skriftpleje, herunder med skriftens læselighed og hurtighed form, binding, spatiering og hældning personligt præg skriveteknik Anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis tekstbehandling og håndskrivning undersøges og diskuteres. Læse Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. Der arbejdes med læselyst læseforståelse læsehastighed studieteknik

11 Se Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere og vurdere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk. indhold helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst synsvinkel, fokus og beskæring genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat Andre udtryksformer Der arbejdes med nutidens og andre perioders udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. Norsk og svensk Norsk og svensk stof kan indgå i undervisningen på samme måde som det øvrige stof. Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant. Der arbejdes med ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale talord og personlige pronomener

12 forløb 10. klasse Hovedvægten i undervisningen lægges på samspillet mellem analytisk virksomhed, vurdering og valg af handlemuligheder, personligt og i fællesskab. Der arbejdes med bredere sammenhæng og mere komplicerede strukturer i forbindelse med sprog, tekster og andre udtryksformer. drama og teater, musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster. udforskning af sprog og tekster samtale og argumenterende drøftelse, fx. konstruktiv dialog, i klassen og i grupper emne-og paneldiskussion længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evtl. med efterfølgende debat elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål individuel og fælles tekstproduktion håndskrivning og computerskrivning oplevelse, iagttagelse og evtl. udarbejdelse af medieproduktioner fremstilling ved hjælp af computer brug af biblioteker, samlinger og databaser andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning. Fagligt stof Undervisningen skal opfylde eksamenskravene. egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person- og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, redegørelse og reportage, referat og resume, digte, drama, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener, anøgninger, debatindlæg, henvendelser til offentlige myndigheder og private virksomheder litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer anden fiktion: film, tegneserier og fx musikvideo, tv-og radiospil, computerspil faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsiskringspolicer og betingelser ugeblade og magasiner skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post, multimediepræsentationer faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser billede, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale.

13 Faglige områder Sprog og tekster Med udgangspunkt i sammenhængen mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation samspillet mellem tekstmetode og tolkning sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation og manipulation sprog og teksters æstetik Der arbejdes med kommunikationsbegrebet tekstiagttagelse sprogiagttagelse sproglære Litteratur Med udgangspunkt i de enkelte elevers oplevelse og forståelse af litterære tekster arbejdes der bl.a med litteraturens betydning for den enkelte læser samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv litterære perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk litteraturens stilling i samfundet, fx produktion, distribution, udbredelse, status fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse. Tale og lytte Der arbejdes med forskellige mundtlige fremstillingsformer. I arbejdet indgår bl.a. samtaleanalyse og vurdering forskellige former for redegørelse og anden længere fremstilling kropssprog og personlig fremtræden Skrive De forskellige skriftlige udtryksformer indbygges i højere grad i større selvstændige eller gruppevise arbejdsforløb, fx projektarbejde og fri selvvalgt opgave. Færdighed i skriftligt at fastholde og bearbejde faglig viden og egne tanker og følelser trænes. Der arbejdes med skriveprocessen med hensyn til indhold, form og publicering. I arbejdet indgår træning i målrettet skriftlig kommunikation. Der arbejdes med håndskrift og skriftpleje samt skriftformer til særlige formål. Tekstbehandling og desktoppublishing anvendes, når det er naturligt og hensigtsmæssigt i forbindelse med skriftligt arbejde. Læse

14 Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. Der arbejdes med læselyst læseforståelse læsehastighed studieteknik Se Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere, vurdere og perspkektivere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billedet som udtryk. indhold helhed og elementer billeders æstetiske virkemidler samspillet mellem billede og tekst synsvinkel, fokus og beskæring genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat udsnit af virkeligheden og billedmanipulation Andre udtryksformer Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige danskfaglige områder. I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og eventuelt produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. Norsk og svensk kan indgå i undervisningen på samme måde som det øvrige stof. Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant.

15 Kommentar til Tegnsætning Begge anerkendte former skal accepteres. Der bør træffes aftaler i skoledistrikterne. Desuden henvises der til Læseplanens øvrige emner i DANSK Faghæfte 1 1 Generelle synspunkter side 25 2 Læseplan og undervisningsvejledning side 26 3 Eleven og danskundervisningen side 26 4 Dansk i samarbejde side 28 5 SPROG side 29 6 Sprog og tekster side 30 7 Elevernes eget sprog side 31 8 Dansk og andre sprog side 32 9 Sproglære side 33 1o Andre Udtryksformer : Lyd side 34 Det stille billede side 36 Lyd og billeder side 37 Lyd og levende billeder side 38 Multimedier side 39 Tekster og drama side Litteratur og anden fiktion side Arbejde med litteratur side Sammenhænge i litteraturen side Ældre tekster side Anden fiktion side Sagprosa og andet faktastof : side Sagprosaens genrer side 48 En avisredaktion side Den mundtlige dimension : side 50 Tale og lytte side 51 Længere mundtlig fremstilling side 53 Fortællen og fortællinger side 53 Oplæsning side Den skriftlige dimension : side 56 Procesorienteret skriveundervisning side 56 Kort skriveforløb side 58 Læreren som vejleder side 58 Stavning side 58 Håndskrivning, computerskrivning og layout side Læsning : side 61 Grundlæggende læseaktiviteter side 62 Den første læseundervisning side 62 Læsestrategier side 63 Funktionel læsekompetence side 64 Faglig læsning side Det nordiske perspektiv side BILAG : Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og om karaktergivning i folkeskolen side 69

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Dansk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Dansk Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige,

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Dansk. Faghæfte 1. Undervisningsministeriet 1995 Folkeskoleafdelingen

Dansk. Faghæfte 1. Undervisningsministeriet 1995 Folkeskoleafdelingen Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs

Læs mere

Faghæfte for dansk, sprog 1 (modersmål) ved Europaskolerne (Børnehaveklasse og grundskole)

Faghæfte for dansk, sprog 1 (modersmål) ved Europaskolerne (Børnehaveklasse og grundskole) Europaskolerne Generalsekretærens kontor Pædagogisk afdeling Ref.: 2005-D-1710-dk-2 Orig.: DK Faghæfte for dansk, sprog 1 (modersmål) ved Europaskolerne (Børnehaveklasse og grundskole) GODKENDT AF DET

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Det forventes, at eleven: kan skrive sit navn i hånden kan skrive sit navn på computer

Det forventes, at eleven: kan skrive sit navn i hånden kan skrive sit navn på computer Bh.kl. Læsning Skriftlig fremstilling Skrivning Andre udtryksformer Det forventes at eleven: udvikler læseinteresse og læselyst kan fortælle en historie ud fra billeder evt. også gætte/legelæse opnår en

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

" Mål for læsning på Vinding Skole."

 Mål for læsning på Vinding Skole. Februar 1999. I forbindelse med " Skoleplanen for Vinding Skole 98/99 " blev det besluttet at udarbejde " Mål for læsning på Vinding Skole." En arbejdsgruppe bestående af Lauge Høj, Vibeke Kristensen og

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole

Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole 1 Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole Indholdsoversigt Indledning side 01 Dansk side 02 Matematik side 13 Engelsk side 20 Tysk side 22 Fysik/kemi side 24 Natur/teknik side 25 N/T mhb. biologi side 28

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen Der tages forbehold for ændringer

Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen Der tages forbehold for ændringer Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen D tages forbehold for ændring Piode Faglige mål Forløb emn Matial, aktivitet August Kendskab til egne Opstart Gennemgå kompetenc og fællesmål

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Dansk på Århus Friskole

Dansk på Århus Friskole Dansk på Århus Friskole Vi underviser i dansk fra børnehaveklassen til 9. klasse. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:, læsning, det skriftlige sprog og skrivning, litteratur og kommunikation.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere