Dansk. 1. forløb klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster"

Transkript

1 Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive - Læse Se 3. forløb klassetrin side 8 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive Læse Se m.m.. 4. forløb 10. klasse side 12 Fagligt stof Faglige områder Sprog og tekster Litteratur Tale og lytte Skrive Læse Se Norsk og svensk Kommentar : Tegnsætning side 15 Henvisninger til Dansk Faghæfte 1 side 15

2 - 2 - Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen 1. Situationen I indskolingsfasen er der børn med forskellig sproglig baggrund (sønderjysk, tysk og evtl. andre sprog). Lærerne i indskolingsfasen skal være opmærksomme på denne situation og bør tage hensyn til den. Det kræver, at klassens sproglige situation hvert år tages op til vurdering. Vi henviser her i øvrigt til Lehrplan Deutsch. 2. Konsekvenser for begynderundervisningen: Den grundlæggende læse- og skriveindlæring påbegyndes på tysk, selv om det ikke altid vil være elevernes 1. sprog. Der tilrådes derfor at fremme et koordineret samarbejde mellem tysk- og dansklæreren m.h.t. indlæring af grundlæggende strukturer.

3 - 3 - Læseplan 1. forløb 1.-2.klassetrin Sprogindlæringen begynder i børnehaveklassen i form af en legetime, således at eleverne gennem leg, sang og tale vænnes til det danske sprog. På 1. og 2. klassetrin fortsættes der med mindst 2 ugentlige timer og formålet er, at eleverne mere og mere møder dansk som et skolefag med henblik på at påbegynde en indlæringsproces, der ud over den frie, mundtlige meddelelse også indbefatter den grundlæggende læse- og skriveindlæring. Alfabetets bogstaver indøves i en dansksproglig sammenhæng i nært samarbejde med tysklæreren. Læseundervisningen påbegyndes. Skriveundervisningen påbegyndes ved skrivning af bogstaver fx ved hjælp af afskrivningsøvelser og indsætningsord m.m. leg og eksperimenter med ord, sprog og tekster, bl.a. ved arbejde med rim og rytmer samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen lærerens oplæsning elevernes og lærerens fortællen forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning håndskrivning og computerskrivning iagttagelse og evtl. udarbejdelse af medieproduktioner drama og teater andre aktiviteter, fx sang og sanglege, tegning, illustrering, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige tilbud fremstilling af egne tekster Fagligt stof Undervisningen kan således omfatte: egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes og lærerens tekster, fx fortællinger, beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsbøger, personlige og fælles ordbøger, fælles databaser børnelitteratur, ældre og nyere, fx billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser anden fiktion, fx tegneserier, tegnefilm, film og video sagtekster, fx fagbøger, håndbøger med billedmateriale andre udtryksformer, fx film, video, dias, lydbånd, fotografier, tegninger, edbprogrammer teater andet stof, fx skilte, skemaer, sedler, adresselister, billedtekster, navne Faglige områder Sprog og tekster Der arbejdes med elementær sprogiagttagelse, bl.a. ordforråd og begreber

4 - 4 - sprogets æstetiske muligheder, bl.a. ordspil, symboler tekst, ytring, sætning, ord, bogstav og lyd side, afsnit, linie og læseretning forskellige former for sprog og tekster De små og store bogstaver indlæres. Der undervises i: bogstavernes navn, form og lyd almindelige bogstavkombinationer Litteratur Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forståelse af teksterne. Tale og lytte Eleverne opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Skrive Eleverne opøver deres færdighed i skriftlig fremstilling på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og læsning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Læse Der arbejdes med læsning, herunder med læseoplevelser og læselyst. Læsning indlæres ved arbejde med læsestrategier læseforståelse Se Der arbejdes med oplevelser og forståelse af billeder og andre synsindtryk samt med billedet som udtryksform. Eleverne arbejder med billeders indhold billeders helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst

5 forløb klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder konsolideres og automatiseres. leg med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter samtale i klassen og i grupper, saglig drøftelse og diskussion længere mundtlig fremstilling elevernes og lærerens fortællen og genfortællen lærerens og elevernes oplæsning drama og teater forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning med henblik på læseindlæring fri selvstændig læsning skærmlæsning individuel og fælles tekstproduktion computerskrivning iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner brug af bibliotek andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning Fagligt stof egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, beskrivelse og enkel sagsfremstilling, referat, digte, drama, breve, anmeldelser, dagbog, logbog, rapport, tekstsamling litteratur, fx noveller, eventyr, digte, romaner, myter og sagn, sange og salmer, ældre tiders børnelitteratur anden fiktion, fx film, tegnefilm, tegneserier, computerspil sagtekster, fx aviser og blade, fagbøger skærmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst teater, film og video andet stof, fx skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser og båndoptagelser Faglige områder Sprog og tekster Elevernes iagttagelser og egne aktiviteter danner grundlag for et bredt arbejde med sprog og tekster, både talte og skrevne, bl.a. med samspillet mellem tekst, sprog, indhold og situation sprogets sammenhæng med kultur og litteratur sproget som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation talt og skrevet sprogs og teksters æstetik

6 - 6 - Der arbejdes med kommunikation, herunder afsender, modtager og situation tekstiagttagelse, herunder overskrift, indholdsfortegnelse, bagsidetekst, billedtekst og illustrering, layout og øvrig tilrettelæggelse. sprogiagttagelse, fx ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og svært sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog, kontrastive problemer i forhold til tysk, tosprogethed, sproglig variation. Der inddrages elementer af sproglæren. Der arbejdes bl.a. med helsætning, ledsætning, sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled ordklasser og bøjningsformer orddannelse, sammensætning og afledning andet, fx bogstaver og alfabeter, sproglyde Litteratur Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Der arbejdes med samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv fortolkning, meddigtning og analytisk arbejde med genre, handlingsforløb og elementer, person- og miljøskildring, fortæller og synsvinkel, sprogligt udtryk, værdier.. Tale og lytte Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. I arbejdet indgår bl.a. samtale, herunder at tage ordet efter tur og lytte opmærksomt sammenhæng mellem spørgsmål og svar fortællen mundtlig redegørelse og sagsfremstilling disponering og argumentation artikulation og frasering kropssprog Skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der lægges i stigende grad vægt på samspillet mellem teksttype, indhold og situation. Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer.

7 - 7 - Der arbejdes med skriveprocessen, herunder stofindsamling og -udvælgelse tekstorganisering indhold og sprog, bl.a. stil og sprogrigtighed det mundtlige i det skriftlige tekstvurdering og bearbejdning stavning, brug af ordbog periodeadskillelse ( punktum og andre fuldpausetegn ) og kommatering skrift, illustrering og layout I samarbejde med faget tysk arbejdes der med skriveteknik. Eleverne indøver hensigtsmæssige skriveteknikker på tastatur, og der arbejdes med almindelige funktioner i tekstbehandling. Eleverne tilegner sig en personlig entydig håndskrift. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i de enkelte tilfælde. Læse Der arbejdes med læsning af faglige og skønlitterære tekster, herunder med læselyst læsestrategier teksters opbygning og sproglige udformning forskellige læseteknikker afpasset efter læseformålet Se Eleverne opøver deres færdighed i at se, registrere og bearbejde synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk. indhold helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst begyndende genrekendskab, fx illustration, kunstbillede og reklame. Andre udtryksformer Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. Der arbejdes med indhold, udtryk og æstetik.

8 forløb klassetrin De danskfaglige dimensioner danner fortsat grundlag for undervisningen. musik og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer. udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelse, lege og eksperimenter samtale og drøftelse i klassen og i grupper emne- og paneldiskussion længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med efterfølgende debat elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse drama og teater læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål individuel og fælles tekstproduktion håndskrivning og computerskrivning oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner brug af biblioteker, samlinger og databaser andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning Fagligt stof egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles fremstilling, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person-, og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, reportage, referat og resume, digte, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion sagtekster: fagtekster, avisartikler, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og -betingelser ugeblade og magasiner skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post faktaprogrammer i elektroniske medier og film, nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale kan indgå.

9 - 9 - Faglige områder Sprog og tekster Med udgangspunkt i sammenhæng mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentet sprog og teksters æstetik Der arbejdes med kommunikationsbegrebet, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet tekstiagttagelse, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler sprogiagttagelse, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation i sproget, dansk som andetsprog, stilistisk variation, sprogfunktioner sprogligt udtryk, fx billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi, ordspil ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger andet, fx sprogets udvikling, sprogslægtskab, etymologi. Sproglære indgår i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed. Den omfatter bl.a. betydning af ord og tekster, semantik periode og sætningstyper sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled ikke-sætningsformede ytringer ordklasser og bøjningsformer andet, fx sproglyde og udtale Litteratur Med udgangspunkt i elevernes oplevelser og forståelse af litterære tekster arbejdes der bl.a. med litteraturens betydning for den enkelte læser samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder litterære sammenhæng, fx forfatterskab, genre, tema og motiv litterære peridoder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse, herunder arbejde med litterære genrer, karakteristik og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og elementer, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sprogligt udtryk, værdisystemer. Tale og lytte Der arbejdes med samtale og længere mundtlige fremstillingsformer. Desuden arbejdes der med debatformer og mødeteknik samt med brug af hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle, overheadprojektor, dias, bånd, edb etc. I arbejdet indgår bl.a. samtale, herunder at lytte opmærksomt samtaleformer, bl.a. interview fortællen og fortællegenrer

10 mundtligt referat mundtlig redegørelse og sagsfremstilling vurdering og bearbejdelse af mundtlig fremstilling Eleverne arbejder bl.a. med at benytte og tage notater at udarbejde manuskript, herunder disponere og benytte nøgleord at argumentere, dokumentere og begrunde at opsummere og konkludere Der arbejdes med den sproglige formning, herunder artikulation, stemmestyrke, taletempo og -rytme, frasering, pausering og kropssprog. Skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med tekstens klarhed og forståelighed og samspillet mellem teksttype, indhold og situation. Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer. Der arbejdes med skriveprocessen herunder stofindsamling og indhold tekstorganisering og komposition sproglig fantasi og variation sproglig præcision og korrekthed sammenhæng og forskelle mellem tale og skrift tekstvurdering og bearbejdning retstavning tegnsætning layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler Der arbejdes med håndskrift og skriftpleje, herunder med skriftens læselighed og hurtighed form, binding, spatiering og hældning personligt præg skriveteknik Anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis tekstbehandling og håndskrivning undersøges og diskuteres. Læse Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. Der arbejdes med læselyst læseforståelse læsehastighed studieteknik

11 Se Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere og vurdere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk. indhold helhed og elementer samspillet mellem billede og tekst synsvinkel, fokus og beskæring genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat Andre udtryksformer Der arbejdes med nutidens og andre perioders udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. Norsk og svensk Norsk og svensk stof kan indgå i undervisningen på samme måde som det øvrige stof. Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant. Der arbejdes med ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale talord og personlige pronomener

12 forløb 10. klasse Hovedvægten i undervisningen lægges på samspillet mellem analytisk virksomhed, vurdering og valg af handlemuligheder, personligt og i fællesskab. Der arbejdes med bredere sammenhæng og mere komplicerede strukturer i forbindelse med sprog, tekster og andre udtryksformer. drama og teater, musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster. udforskning af sprog og tekster samtale og argumenterende drøftelse, fx. konstruktiv dialog, i klassen og i grupper emne-og paneldiskussion længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evtl. med efterfølgende debat elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål individuel og fælles tekstproduktion håndskrivning og computerskrivning oplevelse, iagttagelse og evtl. udarbejdelse af medieproduktioner fremstilling ved hjælp af computer brug af biblioteker, samlinger og databaser andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning. Fagligt stof Undervisningen skal opfylde eksamenskravene. egne og fælles oplevelser, tanker og følelser elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person- og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, redegørelse og reportage, referat og resume, digte, drama, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener, anøgninger, debatindlæg, henvendelser til offentlige myndigheder og private virksomheder litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer anden fiktion: film, tegneserier og fx musikvideo, tv-og radiospil, computerspil faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsiskringspolicer og betingelser ugeblade og magasiner skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post, multimediepræsentationer faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser billede, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale.

13 Faglige områder Sprog og tekster Med udgangspunkt i sammenhængen mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation samspillet mellem tekstmetode og tolkning sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation og manipulation sprog og teksters æstetik Der arbejdes med kommunikationsbegrebet tekstiagttagelse sprogiagttagelse sproglære Litteratur Med udgangspunkt i de enkelte elevers oplevelse og forståelse af litterære tekster arbejdes der bl.a med litteraturens betydning for den enkelte læser samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv litterære perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk litteraturens stilling i samfundet, fx produktion, distribution, udbredelse, status fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse. Tale og lytte Der arbejdes med forskellige mundtlige fremstillingsformer. I arbejdet indgår bl.a. samtaleanalyse og vurdering forskellige former for redegørelse og anden længere fremstilling kropssprog og personlig fremtræden Skrive De forskellige skriftlige udtryksformer indbygges i højere grad i større selvstændige eller gruppevise arbejdsforløb, fx projektarbejde og fri selvvalgt opgave. Færdighed i skriftligt at fastholde og bearbejde faglig viden og egne tanker og følelser trænes. Der arbejdes med skriveprocessen med hensyn til indhold, form og publicering. I arbejdet indgår træning i målrettet skriftlig kommunikation. Der arbejdes med håndskrift og skriftpleje samt skriftformer til særlige formål. Tekstbehandling og desktoppublishing anvendes, når det er naturligt og hensigtsmæssigt i forbindelse med skriftligt arbejde. Læse

14 Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. Der arbejdes med læselyst læseforståelse læsehastighed studieteknik Se Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere, vurdere og perspkektivere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billedet som udtryk. indhold helhed og elementer billeders æstetiske virkemidler samspillet mellem billede og tekst synsvinkel, fokus og beskæring genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat udsnit af virkeligheden og billedmanipulation Andre udtryksformer Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige danskfaglige områder. I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og eventuelt produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. Norsk og svensk kan indgå i undervisningen på samme måde som det øvrige stof. Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant.

15 Kommentar til Tegnsætning Begge anerkendte former skal accepteres. Der bør træffes aftaler i skoledistrikterne. Desuden henvises der til Læseplanens øvrige emner i DANSK Faghæfte 1 1 Generelle synspunkter side 25 2 Læseplan og undervisningsvejledning side 26 3 Eleven og danskundervisningen side 26 4 Dansk i samarbejde side 28 5 SPROG side 29 6 Sprog og tekster side 30 7 Elevernes eget sprog side 31 8 Dansk og andre sprog side 32 9 Sproglære side 33 1o Andre Udtryksformer : Lyd side 34 Det stille billede side 36 Lyd og billeder side 37 Lyd og levende billeder side 38 Multimedier side 39 Tekster og drama side Litteratur og anden fiktion side Arbejde med litteratur side Sammenhænge i litteraturen side Ældre tekster side Anden fiktion side Sagprosa og andet faktastof : side Sagprosaens genrer side 48 En avisredaktion side Den mundtlige dimension : side 50 Tale og lytte side 51 Længere mundtlig fremstilling side 53 Fortællen og fortællinger side 53 Oplæsning side Den skriftlige dimension : side 56 Procesorienteret skriveundervisning side 56 Kort skriveforløb side 58 Læreren som vejleder side 58 Stavning side 58 Håndskrivning, computerskrivning og layout side Læsning : side 61 Grundlæggende læseaktiviteter side 62 Den første læseundervisning side 62 Læsestrategier side 63 Funktionel læsekompetence side 64 Faglig læsning side Det nordiske perspektiv side BILAG : Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og om karaktergivning i folkeskolen side 69

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagområde / emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Spr genrelære: Lyrik prosa Forfattere i fokus: Thorstein Thomsen

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008 Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre September 2008 Projekt Tjørnelyskolen for elever med særlige forudsætninger /dygtige elever Formål og baggrund: Tjørnelyskolen gennemfører

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Basis Klassens lærere Kontaktpædagoger Klassen består af 26 elever, 14 drenge og 12 piger. Klassen har 12 ugentlige dansktimer, hvoraf en er afsat til bibliotekstime samt

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3

Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3 Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 4 Emneoversigt... 5 Historie (og samfundsfag)... 9 Beskrivelse... 9 Del- og slutmål... 9 Slutmål...

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere