Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 21 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 21 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborggade 13 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: Energikonsulent: Ralf Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Amager Energirådgivning Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 114 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 06/10/08-01/10/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Montere sparepærere i resterende lamper/fatninger i opgange, loft og kælder 740 kwh el 1330 kr kr. 1.4 år 2 Indblæse isoleringsgranulat i hulrum i etageadskillelse mod loft 14 MWh Fjernvarme, 21 kwh el 8040 kr kr. 5.7 år 3 Isolere skillevægge mod uopvarmede fællesrum i underetage/kælder 4 Isolere lofter i uopvarmede fællesrum i underetage/kælder 5 Isolere brystninger under vinduer med granulat eller lecanødder 7.7 MWh Fjernvarme 4320 kr kr år 2.3 MWh Fjernvarme 1320 kr kr år 6.4 MWh Fjernvarme 3640 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 SIDE 2 AF 9 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 1500 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.

3 SIDE 3 AF 9 6 Udskifte alm. termoruder til nye lavenergi termoruder med varme kanter i de eksisterende rammer 7 Udskifte gamle vinduer og døre med 1 lag glas eller forsatsrammer samt dørpartier ved for- og bagtrappe 15 MWh Fjernvarme 8350 kr. 7.8 MWh Fjernvarme 4390 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningens energimærke (baseret på det faktiske og graddagekorrigerede forbrug) ligger i toppen af gennemsnitintervallet for ejendomme fra samme opførelsesperiode. Selvom størstedelen af ydermurerne er uisolerede, er der grundet arkitekturen ikke foreslået udvendig efterisolering, men de enkelte beboere kan naturligvis selv foretage indvendig isolering af hele eller dele af facaden mod vejen eller gården. Det beregnede fjernvarmeforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand er på 154 MWh, og er dermed en hel del større end ovenstående faktiske på 114 MWh. Mulige årsager hertil kan bl.a. være: 1) Brug af supplerende opvarmningskilder i enkelte lejligheder. 2) Færre beboere end forudsat i beregningerne. 3) Lavere indetemperatur i dele af bygningen eller perioder end forudsat i beregningerne. 4) Bedre isolering i en eller flere bygningsdele end forudsat i beregningerne. 5) Energibesparende adfærd og levevis eller særlige omstændigheder i aflæsningsperioden. Ejendommen er tidstypisk, og har for de fleste lejligheders vedkommende fået udskiftet de oprindelige vinduer til nye med termoruder. Endvidere er der isoleret mod kælderen og nyere fjernvarme- og centralvarmeinstallation med isolerede vandrette fordelingsrør i kælderen. Ejendommen er derfor alderen taget i betragtning i rimelig god energimæssig stand. Private og aflåste loftsrum er ikke besigtiget - ellers er fællesrum i underetagen og loftsrum samt for- og bagtrappe besigtiget. Endvidere var der adgang til lejligheden i stuen tv. og 4. tv samt den ene af lejlighederne i underetagen. Det vides ikke om der bruges supplerende opvarmningskilder i een eller flere af bygningens lejligheder (f.eks. el, gas, petroleum, brænde eller. lign.) - der er imidlertid i beregningerne udelukkende regnet med brug af fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugssvand. Der blev ikke fremvist driftsjournal ifm. besigtigelsen, men det anbefales at gøre dette, da det er en rigtig god ide at foretage disse månedlige aflæsninger, idet det hermed nemt kan afsløres, hvis der er problemer med anlægget (f.eks. utætheder, fastsiddende ventiler, fejl i automatik o.lign.). Bygningen anvendes til bolig, men de to lejligheder i underetagen/kælderen er registreret anvendt til erhverv. Da erhvervsarealet imidlertid udgør under 30% af det samlede opvarmede areal, er erhvervsdelen dog iht. reglerne for ordningen også regnet som bolig. Der forelå ingen bygningstegninger eller konstruktionsbeskrivelser. Opbygning og isolering af lukkede bygningsdele er derfor skønnet pba. regler og normer på opførelses- eller ombygningstidspunktet samt måling af tykkelser og erfaring. Det i BBR nævnte bolig- og erhvervsareal er medtaget i beregningerne som opvarmet.

4 SIDE 4 AF 9 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Etageadskillelse mod tagrum med loftsrum og tørreloft skønnes at være et uisoleret traditionelt træbjælkelag med bræddebeklædning foroven, indskudsmateriale og luftmellemrum samt forskallingsbrædder, rør og puds på undersiden mod den øverste lejlighed. Forslag 2: Det anbefales at indblæse isoleringsgranulat i hulrum i etageadskillelse mod loft oppefra. Ydervægge Ydermurene er af massiv tegl med en tykkelse på mellem 1 og 3 sten. Brystningerne under vinduerne er tyndere, og er beklædt med træpaneler eller plader - det vides ikke om enkelte er isolerede, men alle er i beregningerne regnet som værende uisolerede. Skillevægge mod uopvarmede fællesrum i underetagen/kælderen skønnes at være 1/1 sten massiv tegl. Forslag 3: Det anbefales at isolere skillevægge mod uopvarmede fællesrum i underetage/kælder med 100mm + plade. Forslag 5: Det anbefales at isolere brystninger under vinduer med granulat eller lecanødder. Hvis mellemrummet er meget lille bør radiatorerne i stedet flyttes ud og indhakket isoleres med ca. 150mm + plade, hvilket naturligvis er dyrere end anført ved forslaget. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og døre er for størstedelens vedkommende udskiftede på forskellige tidspunkter indenfor de seneste år, og har rammer og karme af træ. De nye er monterede med almindelige 2-lags termoruder - dog er der to vinduer i underetage/kælder med lavenergi termoruder. De resterende gamle vinduer er med indvendige forsatsrammer eller 1 lag glas. Hoveddørspartiet er uisoleret, og med kun 1 lag glas i ruderne. Endvidere er døren til bagtrappen uisoleret og een af dørerne til underetagen/kælderen er kun med 1 lag glas. Forslag 6: Det anbefales ifm. punktering eller ødelæggelse at udskifte alm. termoruder til nye lavenergi termoruder med varme kanter i de eksisterende rammer. Det bør forinden sikres, at rammerne er i god stand, og har en forventet restlevetid på mindst 10 år - hvis ikke skal de først repareres eller eventuelt helt udskiftes, hvilket naturligvis er dyrere end anført ved forslaget. Forslag 7: Det anbefales ifm. renovering eller lign. at udskifte gamle vinduer og døre med 1 lag glas eller forsatsrammer samt dørpartier ved for- og bagtrappe til nye isolerede med lavenergi termoruder med varme kanter - det bør tilses, at udseendet passer til de øvrige vinduer i facaden mod gaden og gården. Gulve og terrændæk

5 SIDE 5 AF 9 Gulve mod kælder i lejlighederne i underetagen skønnes at være isolerede med ca. 100mm mellem strøerne. Gulve mod uopvarmede fællesrum i underetage/kælder skønnes at være uisolerede. Forslag 4: Det anbefales at isolere lofter i uopvarmede fællesrum i underetage/kælder med 150mm + plade. Kælder Der er fuld kælder under hele bygningen, som er uopvarmet og uisoleret. Kælderydervægge over og under jord er af massiv tegl og gulvene er beton. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i bygningen - dog er der for at forebygge fugtproblemer etableret fælles mekanisk ventilation i kælderen. Tætningslister og kalfatringsfuger i/omkring vinduer og døre vurderes samlet at være rimelig tætte. Varme Køling Der er ikke køleanlæg i bygningen. Varmeanlæg Der er nyere fjernvarmeinstallation med en isoleret APV pladeveksler, som sandsynligvis er fra starten af dette årtusinde, og er placeret i fyrrum i kælder. Varmt vand Der er to nyere varmtvandsbeholdere på ca. 300 liter med 50mm PUR-isolering, som ligeledes er placeret i fyrrum i kælder. Der er cirkulation på det varme brugsvand vha. en Smedegaard pumpe med en effekt på 103W - pumpehuset er uisoleret. Synlige varmtvandsrør i kælder er velisolerede, og det formodes at de lodrette stigestrenge gennem lejlighederne er uisolerede. Fordelingssystem Der er 2-strenget centralvarmesystem med radiatorer og vandret rørfordeling i kælder samt lodrette stigestrenge gennem lejlighederne og på hovedtrappen. Synlige centralvarmerør i kælder og hovedtrappe er velisolerede, og det formodes at de lodrette stigestrenge gennem lejlighederne er uisolerede. Der er en hovedpumpe fra Smedegaard med fire faste trin med effekt på hhv. 216, 260, 306 og 352W - pumpehuset er uisoleret. Armaturer

6 SIDE 6 AF 9 Armaturer og blandingsbatterier i køkken, toiletrum og badeværelser er af varierende alder og type, men vandforbruget heri skønnes samlet at være middel. Det anbefales at ejerne ifm. evt. fremtidig udskiftning eller renovering opsætter nye vandbesparende modeller. Automatik Der er reguleringsautomatik med bl.a. vejrkompensering til styring af fremløbet ift. udetemperaturen (udeføleren er placeret i gården mod nord). Der er termostatventiler på alle radiatorer i de besigtigede lejligheder, og det skønnes også at være tilfældet i de resterende lejligheder. Husk jævnligt at trykke stiften i termostatventilen helt ind og ud, da de ellers har tendens til at sætte sig fast. El Belysning Belysningen i fællesrum som loft, for- og bagtrappe samt underetage og kælder er med en blanding af almindelige glødepærere på 40-60W og sparepærer på 9-11W, men med overvægt af glødepærere. Der er timer på hovedparten af belysningen. Udendørs er der lamper med sparepærere i gården, som er dagslysstyrede. Forslag 1: Det anbefales at montere sparepærere i resterende lamper/fatninger i opgange, loft og kælder. Vælg en god kvalitet hvad angår farve og tændtid, og sørg for at pærerne passer til armaturerne. Hårde hvidevarer De enkelte ejere rådes til ifm. nyanskaffelse eller udskiftning af hårde hvidevarer at købe vandbesparende og A-mærkede lavenergimodeller. Vand Vand Hovedparten af toiletterne skønnes at være nyere og med mulighed for stort og lille skyl. Vandforbruget til toiletskyl skønnes derfor samlet at være middel til lavt. Det anbefales at de resterende ejere ifm. evt. fremtidig udskiftning eller renovering opsætter nye vandbesparende modeller med mulighed for stort og lille skyl. Foreningens bestyrelse og VVS er skal dog i den forbindelse være opmærksomme på, om afløbssystemet kan fungere tilfredsstillende med den reducerede vandmængde! Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solfangeranlæg på bygningen, og det skønnes pga. den billige fjernvarme ikke at være rentabelt.

7 SIDE 7 AF 9 Varmepumpe Der er ikke varmepumpe i bygningen, og det skønnes pga. den billige fjernvarme ikke at være rentabelt. Solceller Der er ikke solceller til egen elproduktion på ejendommen. Hvis elpriserne fremover stiger anbefales det at overveje opsætning af et mindre anlæg til dækning af ejendommen fælles elforbrug til drift af varmeanlæg og belysning på den sydvendte tagflade. De seneste år er effektiviteten steget og prisen faldet på solcelleanlæg - og det forventes at fortsætte i årerne fremover (så følg udviklingen). Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1887 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 900 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 158 m² Opvarmet areal: 1058 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Oplysningerne i BBR om ejendommens arealer svarer rimelig godt til de ved besigtigelsen registrerede. Det skal dog bemærkes, at der ikke er foretaget en mm-nøjagtig opmåling ifm. energimærkningen, og at anvendelsen af lejlighederne i underetagen/kælderen ikke helt svarer til virkeligheden. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 1.8 kr./kwh Vand: 46.2 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Ovenstående priser er de gældende i Der forelå årsopgørelse for fjernvarme, el og vand.

8 SIDE 8 AF 9 Måleren i fyrrum i kælder er på besigtigelsdagen aflæst med følgende værdier: 128,81 MWh og 2892,64 m3 i en periode på timer, hvilket svarer til ca. 1 år og 10 mdr. (den skønnes derfor opsat i nov-dec 2008). Jeg har på baggrund af disse tal beregnet afkølingen i ovennævnte perioden til 38,3 grader C., hvilket er rimelig godt, men dog ikke prangende, idet tilsvarende ejendomme med nyere fjernvarme- og centralvarmeanlæg ligger på grader C. Det anbefales derfor at anlægget og automatikken gås grundigt igennem og justeres/indreguleres, så det hele tiden kører optimalt, og der derved kan opnås en endnu bedre afkøling. Nedenstående fordeling af omkostningerne på de enkelte lejlighedsstørrelser er gennemsnitstal pr. m2, og tallene skal derfor tages med et vist forbehold, idet der f.eks. ikke er taget hensyn til faktorer som: 1) Udsat beliggenhed 2) Antal beboere i de enkelte lejligheder 3) Brug af supplerende opvarmningskilder 4) De enkelte beboeres adfærd og levevis De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift Lejligheder på 90 m kr. Kld.-lejlighed på 66 m kr. Kld.-lejlighed på 92 m kr.

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Genuavej 28 A Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogholder Allé 13 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-277429 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ålandsgade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-681114 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsvej 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-070799 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildevældsgade 72 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-300722 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Skovvejen 44A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-436211 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgavevej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-021567 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.4 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.4 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Randersvej 73 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-372582 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 108 m³ damp Fjernvarme, 2903 kwh el, 427 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 108 m³ damp Fjernvarme, 2903 kwh el, 427 m³ varmt vand SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Victor Bendix Gade 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-632539 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Montering af udekompenseringsanlæg. 14 MWh Fjernvarme 7750 kr. 67500 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Montering af udekompenseringsanlæg. 14 MWh Fjernvarme 7750 kr. 67500 kr. 8. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dybbølsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1721 København V BBR-nr.: 101-105644 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højtoftevej 1 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-009317 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere