B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r"

Transkript

1 B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Byrådsmedlemmers rettigheder om sagsindsigt, initiativret og standsningsret. 3. Byrådsmedlemmers pligter om bopælspligt, mødepligt, stedfortræderindkaldelse, inhabilitet, tavshedspligt og pligt til at medvirke til at kommunen handler lovligt. 4. Forberedelse af møder om mødeplanlægning, mødefrekvens og frister for udsendelse af materiale og dagsorden. 5. Afholdelse af møder Om afholdelse af åbne og lukkede møder samt spørgsmål i forbindelse med mødernes afholdelse. 6. Afstemning og beslutningsprotokol Rådhusgade Odder Telefon Telefax

3 1. Indledning Denne vejledning indeholder en gennemgang af de væsentligste regler i forbindelse med arbejdet som medlem af byrådet. Vejledningen beskriver byrådsmedlemmernes rettigheder og pligter, samt de særlige regler for afholdelse af møder både i byrådet og i de stående udvalg. De nærmere regler for forberedelse og afholdelse af møderne vil blive gennemgået i det følgende. Derudover er de særlige regler, som er gældende for udvalgene nærmere beskrevet, hvor dette findes relevant. Side 1

4 2. Byrådsmedlemmers rettigheder Om sagsindsigt, initiativret, og standsningsret Sagsindsigt Retten til sagsindsigt sikrer medlemmerne af byrådet adgang til information om forhold i kommunen. Denne ret medfører, at ethvert medlem af byrådet som udgangspunkt har ret til at gennemse materiale, som ligger i endelig form, på en sag. Der er ikke ret til løbende at få sagsindsigt i kommende materiale. Anmodning om sagsindsigt skal udformes, så det er muligt at finde det materiale, der ønskes indsigt i. Det er ikke et krav, at sagsindsigten er afgrænset til en bestemt sag eller noget bestemt materiale, så længe det er muligt at finde materialet. Anmodningen skal rettes til borgmesteren. Borgmesteren kan begrænse adgangen til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder at efterkomme anmodning, f.eks. ved et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. Henvisning: Styrelseslovens 9 Side 2

5 Initiativret Initiativretten indebærer, at ethvert medlem af byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet. Det er borgmesteren, der udarbejder det forslag til dagsorden, der godkendes af byrådet på mødet. Anmodning om optagelse af en sag eller et forslag på dagsordenen skal derfor sendes til borgmesteren. Anmodningen skal tilgå borgmesteren senest 8 dage før førstkommende møde, for at der er krav på optagelse på dagsordenen for dette møde. Borgmesteren kan ikke afvise at optage et forslag eller en sag på dagsordenen. Byrådet kan derimod på mødet beslutte at afvise sagen, hvis den f.eks. er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet, og der ikke er nye oplysninger. Initiativretten medfører ikke, at en sag, der er under behandling i et udvalg, standses, fordi den er sat på byrådets dagsorden. Initiativretten giver alene ret til at få optaget en sag på dagsordenen for byrådsmødet. Der er ikke et krav om, at sagen undergives en egentlig behandling og afstemning. Der kan således også ske henvisning til behandling i et udvalg eller udsættelse til et senere byrådsmøde. I Udvalg: Der er ikke i lovgivningen samme initiativret i forhold til at få en sag på dagsordenen for økonomiudvalget eller et stående udvalg. Det er dog besluttet i forretningsordenen for de stående udvalg, at der skal tillægges samme muligheder til medlemmerne af udvalgene. Henvisning: Styrelsesloven 11, stk. 1, Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 3, stk. 1 Side 3

6 Standsningsret Standsningsretten giver et medlem af økonomiudvalget eller et stående udvalg mulighed for at standse udførelsen af en udvalgsbeslutning, indtil byrådet har truffet beslutning i sagen. Konsekvensen af standsningsretten er, at udførelsen af beslutningen standses. Kommunalbestyrelsen må herefter træffe beslutning om, hvorledes sagen skal afgøres. For at standsningsretten kan benyttes, skal der være tale om en egentlig udvalgsbeslutning. Der skal således være tale om, at udvalget har truffet en endelig beslutning i henhold til en den beslutningskompetence, som er tillagt udvalget. Beslutninger om at indhente oplysninger fra forvaltningen eller beslutninger om en indstilling til byrådet er således ikke omfattet af standsningsretten. Der er krav om, at et medlem af et af ovennævnte udvalg, som ønsker at benytte sig af sin standsningsret, skal være til stede under udvalgets behandling af sagen, således at medlemmet har mulighed for at deltage i forhandlingerne og afstemningen om sagen. Det er ikke en betingelse, at medlemmet har stemt imod beslutningen, og der kræves i øvrigt ingen begrundelse for benyttelse af standsningsretten. Medlemmet skal inden mødet hæves tilkendegive, at sagen ønskes indbragt for byrådet, og dette skal skrives i beslutningsprotokollen. Henvisning: Styrelseslovens 23 Side 4

7 3. Byrådsmedlemmernes pligter Om bopælspligt, mødepligt, Stedfortræderindkaldelse, inhabilitet, tavshedspligt og medansvar for byrådets beslutninger. Bopælspligt Det er en pligt for medlemmerne af byrådet at have bopæl i kommunen. Dette betyder, at fraflytter man kommunen, så kan man ikke længere have en plads i byrådet. Ved midlertidig fraflytning i op til 6 måneder kan man få sin plads tilbage ved tilbagevenden til kommunen. Der skal oplyses om midlertidigt fraflytning, inden der sker fraflytning fra kommunen, og forventningen om tilbagevenden skal meddeles byrådet. Det er registreringen i CPR-registret, som afgør, om der er fast bopæl i kommunen. Henvisning: Styrelseslovens 3, jf. 1, stk. 1, jf. 1, stk. 4, CPR-lovens 6, Kommunal og regionalvalglovens 102. Mødepligt Der er mødepligt for medlemmerne af byrådet. Dette betyder, at der er pligt til at deltage i møder, der afholdes i byrådet og de udvalg, de er medlemmer af. Derudover er der pligt til at deltage i seminarer, som byrådet beslutter at afholde for byrådet, samt møder hvor revisionen forelægger sin beretning for byrådet. Et medlem kan have lovligt forfald, som f.eks. sygdom, graviditet/barsel, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Et medlem, som er forhindret i at deltage i et møde, skal meddele dette til borgmesteren eller udvalgsformanden forinden mødet. Henvisning: Styrelseslovens 15, 9a, 42c. Side 5

8 I byrådet: Stedfortræderindkaldelse Ved lovligt forfald er der mulighed for at indkalde en stedfortræder. Det er de valgte medlemmer på kandidatlisten, som ved flertalsafgørelse bestemmer om stedfortræderen skal indkaldes. Hvis det må forventes, at et medlem har lovligt forfald i en periode på mere en 1 måned, så har borgmesteren pligt til at indkalde stedfortræderen. Som lovligt forfald anses: Sygdom eller nærtståendes sygdom. Barsel eller adoption. Andet offentligt hverv der er pligt til at varetage f.eks. Nævning, domsmand, militær indkaldelse. Forretninger - Pligter som følger af ansættelsesforhold. Det er byrådet, som træffer den endelige beslutning, om hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt. Der skal således foreligge den fornødne dokumentation herfor. I udvalg: Hvor der er lovligt forfald af mindst en måneds varighed, kan den valggruppe, der har valgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, så længe hindringen varer. Henvisning: Styrelseslovens 15 og 28, stk. 2. Der er to former for inhabilitet: Inhabilitet Generel inhabilitet betyder, at man ikke kan varetage en bestemt post, og Speciel inhabilitet betyder, at man ikke må deltage ved behandlingen af en sag. Generel inhabilitet: Spørgsmålet om generel inhabilitet kommer oftest til udtryk i forbindelse med konstitueringen og ved udpegelse af tillidsposter i løbet af valgperioden. Generel inhabilitet forekommer i følgende tilfælde: Side 6

9 Kommunaldirektøren kan ikke sidde i byrådet i den kommune, han arbejder i. Borgmesteren må ikke være ansat i kommunen. Alle andre medlemmer af byrådet må godt være ansat i kommunen. Et medlem kan ikke sidde i et udvalg, hvis man samtidigt selv eller ens ægtefælle er ansat som chef med ledelsesansvar på området. Man må ikke sidde i økonomiudvalget, hvis man er ansat i kommunens økonomi- eller personaleforvaltning eller har en lederstilling, der er underlagt forvaltningen. Speciel inhabilitet: Har man en særlig interesse i en sags afgørelse, så kan der være tale om speciel inhabilitet. Hvis man er klar over, at man er inhabil i en specifik sag, har man pligt til at gøre byrådet opmærksom herpå. Der skal gøres opmærksom på samtlige forhold, der kan have indflydelse på, om man er inhabil i sagen. Man kan ikke erklære sig inhabil i en sag. Det er byrådet/udvalget, der beslutter, om man er inhabil i en sag og man har som medlem selv mulighed for at deltage i afgørelsen af, om man er inhabil. Konkrete eksempler på speciel inhabilitet: Sagen omhandler en selv. Hvis man har personlige økonomiske interesser i en sags afgørelse. Hvis ens nære familie eller ægtefælle har personlige eller økonomiske interesser i en sag, eller hvis man har tæt tilknytning til en involveret part. Bestemmelsen gælder familie i opstigende og nedstigende slægtskab. Hvis man har en ledende stilling i en virksomhed, der er involveret i sagen. Hvis man tidligere har repræsenteret en part i sagen. Der skal meget til, før at man kan erklæres inhabil i generelle sager. Side 7

10 Varetager man en bestyrelsespost i en virksomhed, institution eller lignende, er man inhabil, når kommunen behandler sager, hvor de er involveret. Dog ikke hvis man er udpeget til bestyrelsen af byrådet. Er man inhabil, skal man forlade lokalet, mens sagen behandles og man må ikke deltage i behandlingen eller i afstemningen. Henvisning: Styrelseslovens 14, Forvaltningslovens 3, Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 8. Side 8

11 Tavshedspligt Medlemmer af byrådet har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med ved at se sagsmateriale, ved at deltage i møder eller på anden måde. Dette betyder, at oplysningerne ikke må videregives til uvedkommende. Eksempler på fortrolige oplysninger kunne være: Enkeltpersoners rent private forhold Selskabers eller foreningers rent interne forhold Det offentliges økonomiske interesser Gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings-, eller planlægningsvirksomhed. Tavshedspligten gælder både under og efter varetagelsen af hvervet. I udvalg: Forhandlinger i udvalgene anses for at være fortrolige og vil derfor som udgangspunkt være omfattet af tavshedspligten. Medlemmerne har dog mulighed for at refererer oplysninger om de synspunkter, vurderinger og argumenter, der fremføres under drøftelserne i udvalget overfor medlemmer af den politiske gruppe i kommunalbestyrelsen, som medlemmet tilhører. Oplysninger om en sags faktiske omstændigheder er kun omfattet af tavshedspligten, hvis selve oplysningerne er fortrolige. Dette gælder, uanset om oplysningerne fremkommer på mødet. Et udvalgsmedlem kan frit referere egne udtalelser og forslag under forhandlinger i udvalget. Lukkede punkter En sag, der behandles på en lukket dagsorden, indeholder almindeligvis altid fortrolige oplysninger, som er tavshedsbelagte, men ikke alle oplysninger på en lukket sag er nødvendigvis fortrolige. Der skal derfor ske en vurdering af om oplysningerne er fortrolige inden de videregives. Henvisning: Forvaltningslovens 27, Straffelovens 152 Side 9

12 Pligt til at medvirke til at kommunen handler lovligt Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. Dette indebærer, at byrådet kan træffe afgørelse i alle sager, som vedrører kommunen. Byrådets medlemmer har pligt til at reagere, hvis der konstateres en ulovlig adfærd inden for forvaltningen. Dette betyder, at det enkelte medlem kan være forpligtet til at tage stilling til sager og blive mødt med sanktioner, hvis forpligtelsen ikke opfyldes. I de særlige tilfælde, hvor et byrådsmedlem har pligt til at tage stilling, har medlemmet ikke mulighed for at undlade at stemme. Medlemmet har således pligt til at stemme for eller imod. Medlemmet har pligt til at stemme for et forslag til en beslutning, som byrådet er forpligtet til at træffe. Og omvendt har medlemmet pligt til at stemme imod en beslutning, som det vil være ulovligt at træffe. Medlemmerne er således ansvarlige for de beslutninger, de er med til at træffe, og dette ansvar kan ikke unddrages ved at undlade at stemme. Vil et medlem have undersøgt, hvorvidt der er foregået noget ulovligt, kan dette ske ved at benytte sig af sin ret til sagsindsigt eller til at få en sag på dagsordenen for byrådet. En fjerdedel af byrådets medlemmer kan desuden bede om et møde, hvor revisionen forelægger sin beretning om kommunens økonomiske forhold for kommunalbestyrelsen. Henvisning: Styrelseslovens 2, stk. 1, 50b og 50c Side 10

13 4. Forberedelse af møder Om mødeplanlægning, mødeindhold og frister for udsendelse af materiale og dagsorden Mødeplanlægning og mødefrekvens Antallet af møder, og hvornår de skal afholdes, fastsættes af byrådet i form af en mødeplan gældende for hele året. Mødeplanen med angivelse af tid og sted for byrådet skal offentliggøres. Der kan indkaldes til ekstraordinært møde i byrådet, når borgmesteren finder det nødvendigt. Herudover kan 1/3 af byrådets medlemmer forlange, at der afholdes et ekstraordinært møde. Det er borgmesteren, som indkalder til hvert enkelt møde i byrådet. Udvalgsmøder: Udvalgene træffer selv beslutning om, hvor og hvornår udvalgene skal afholde møder. Mødeplanen er som udgangspunkt bindende og kan kun ændres ved enighed i udvalget. Der er ikke krav om, at udvalgsmøderne skal afholdes på et bestemt sted eller i kommunen. Møderne kan således afholdes uden for kommunen, når dette findes hensigtsmæssigt, f.eks. i forbindelse med studieture. Henvisning: Styrelseslovens 8 og 20, stk. 1 Delegationskompetencen: Hvilke sager skal forelægges byrådet Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed, og er kompetent til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen. Dette betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af byrådet. Byrådet har, som udgangspunkt, fri adgang til at overlade sin kompetence til udvalg og til den kommunale administration. Der gælder således kun et delegationsforbud, hvor dette er fastsat eller forudsat i lovgivningen. Desuden kan det følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i byrådet. Dette kan eksempelvis være sager, som vedrører medlemmerne af byrådets egne forhold, eller sager, som på grund af deres betydning, forudsætter politisk behandling. Side 11

14 I tilfælde af delegation bevarer byrådet ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres. Udvalgene: De stående udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale anliggender. Udvalgene bestyrer derfor de områder, som er underlagt dem, inden for de rammer, som er fastsat af det vedtagne årsbudget. Udvalgene handler således på en betinget kompetence til at handle på byrådets vegne. Udvalgene handler kun indenfor det område, som de er blevet tillagt af byrådet. Sager, der rækker herudover, skal forelægges for byrådet, medmindre byrådet har truffet beslutning om, at sagen eller denne type sager overlades til udvalget. Udvalgenes umiddelbare forvaltning indebærer også, at byrådets beslutninger, som udgangspunkt forberedes ved udvalgsbehandling. Henvisning: Styrelseslovens 11, stk. 1, 17, stk. 1 og 21, stk. 1 Frister for udsendelse af materiale Borgmesteren skal sørge for, at dagsordenen og det fornødne materiale, herunder udvalgsbeslutninger, udsendes til medlemmerne af byrådet senest 4 hverdage inden møde i byrådet. Fristen kan fraviges, hvis der er enighed herom i byrådet. Henvisning: Styrelseslovens 8, stk. 4 og 5., samt Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 3. Forslag til dagsorden Den dagsorden, som borgmesteren fremsender senest 4 hverdage inden et møde i byrådet, er et forslag til en dagsorden. Den endelige dagsorden vedtages endeligt af byrådet. Af dagsordenen skal det fremgå, hvorvidt en sag forelægges til efterretning eller til drøftelse og eventuel beslutning. I sager, der forelægges til efterretning, kan der ikke træffes beslutning, medmindre alle mødedeltagere er enige herom. I så fald vil sagen blive optaget til forhandling, som en sag uden for dagsordenen, og den vil blive behandlet som en almindelig drøftelsessag på dagsordenen. Side 12

15 Indsigelser mod at en sag optages på dagsordenen skal fremsættes ved byrådsmødets begyndelse. Et medlem kan dog, når sagen behandles på dagsordenen, protestere imod behandlingen af sagen, hvor dagsordenen eller det fornødne materiale foreligger for sent. Begæres det, må spørgsmålet om et forslags afvisning fra dagsordenen sættes til afstemning. Udvalgene: Der er ikke en lovmæssig tidsfrist for fremsendelse af dagsorden til udvalgene, den skal dog fremsendes tidsnok til, at medlemmerne har mulighed for at forberede sig til mødet. Derudover gælder tilsvarende regler, som for byrådet. Henvisning: Styrelseslovens 8, stk. 4 og 20, stk. 3. Side 13

16 5. Afholdelse af møder Om afholdelse af åbne og lukkede møder, samt spørgsmål i forbindelse med mødernes afholdelse Åbne/lukkede møder Byrådsmøderne er som udgangspunkt åbne for offentligheden. På denne måde sikres den demokratiske kontrol med beslutningerne. Forhold af offentlig interesse bør derfor også afdækkes og debatteres for åbne døre. At møderne er offentlige giver ikke adgang til, at tilhørerne kan ytre sig, stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer under mødet. Byrådet kan give kommunalt ansatte eller andre særligt tilkaldte adgang til at oplyse en sag. Lukkede døre: Byrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når det er nødvendigt på grund af sagens karakter. For at der kan ske dørlukning, skal der ved sagens behandling forventes, at der vil blive behandlet personlige eller fortrolige oplysninger. Det er det samlede byråd, der bestemmer, hvilke sager der skal behandles bag lukkede døre, og der skal være konkrete og tungtvejende grunde hertil. Hensynet til en fri og uformel debat blandt byrådets medlemmer kan ikke begrunde dørlukning. Udvalgsmøder: Udvalgsmøder er ikke offentlige, og det kan ikke besluttes at lade offentligheden få adgang til møderne. Der skal på udvalgsmøderne være mulighed for, at der føres frie, uformelle og fortrolige forhandlinger. Der er derfor også forbud mod, at referere, hvad andre har sagt eller gjort på møderne. Henvisning: Styrelseslovens 10 og 20, stk. 4, samt Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 1. Side 14

17 Mødeindkaldelse Det er borgmesteren, der indkalder til møder i byrådet. Der skal indkaldes til møderne, selvom mødetidspunkt og sted fremgår af byrådets mødeplan. Mødeledelse Borgmesteren styrer byrådets forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen. I tilfælde af afstemning er det borgmesteren, som formulerer de punkter, der skal stemmes om. Det er borgmesterens opgave at træffe beslutninger i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Det er således også borgmesteren, som afgør spørgsmål om forståelse af bestemmelserne i forretningsordenen. Et spørgsmål herom kan dog indbringes for byrådet til det næste møde. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelse af den fornødne ro. Forslag under behandlingen rettes til borgmesteren. Hvis borgmesteren har forfald til et byrådsmøde eller er inhabil ved en sags behandling, så indtræder viceborgmesteren i borgmesterens funktion som mødeleder. I udvalg I økonomiudvalget og de stående udvalg er det udvalgsformanden, der leder udvalgets møder og sørger for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Formandens mødeledelse foregår som for byrådets møder. Henvisning: Styrelsesvedtægten 30, 33 og 22, stk. 1, samt Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 4, 5 og 15. Side 15

18 Taleret og talerække Ethvert medlem har ret til at få ordet mindst én gang til hvert dagsordenspunkt, og en sag vil således ikke kunne sættes til afstemning, før de medlemmer, der ønsker det, har haft mulighed for at udtale sig. Forslag om henvisning af en sag til udvalg eller andre proceduremæssige spørgsmål kan sendes til afstemning, uanset alle medlemmer har haft mulighed for at udtale sig om sagens realitet. Der er fortsat ret til at få ordet om det proceduremæssige spørgsmål, selvom medlemmet har haft ordet i forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet. Når et medlem to gange i samme møde er kaldt til orden, kan byrådet efter forslag fra borgmesteren nægte medlemmet ordet i dette møde. Medlemmer, der ønsker ordet, giver tegn til mødelederen, som giver dem ordet i den rækkefølge, de har markeret. Henvisning: Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 4. Forslaget til dagsorden Det er borgmesteren, som bestemmer, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles. Borgmesteren kan således fravige rækkefølgen i dagsordenen. Hvis 3 medlemmer ønsker afstemning om rækkefølgen af sagernes behandling, skal der ske afstemning herom. Henvisning: Styrelseslovens 30, samt Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 4 og 5. Forslag til beslutning Borgmesteren formulerer de forslag, der skal tages stilling til. Der vil normalt tages udgangspunkt i indstillingen fra forvaltningen eller det stående udvalg. Borgmesteren kan frit ændre i formuleringen for at samle tilslutning. Medlemmerne har mulighed for selv at stille forslag under debatten. Der er fire typer af forslag: Hovedforslag, der enten erstatter det oprindelige beslutningsforslag, eller kan vedtages i tillæg til det oprindelige forslag. Ændringsforslag, som ændrer et fremlagt forslag. Side 16

19 Underændringsforslag, som ændrer et fremlagt ændringsforslag. Procedureforslag vedrørende proceduren for sagens behandling. Det kan være et forslag om at udsætte behandlingen, indtil man har indhentet mere information. Procedureforslag behandles altid før hovedforslag og ændringsforslag, idet disse er afgørende for, om forslaget overhovedet skal behandles. Herefter stemmes om de enkelte underændrings- og ændringsforslag i nævnte rækkefølge med de mest vidtgående forslag først. Til sidst tager man stilling til hovedforslagene. Rækkefølge af behandling af forslag: 1. Procedureforslag 2. Underændringsforslag 3. Ændringsforslag 4. Hovedforslag Ændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemningen ikke er påbegyndt, og ved flere ændringsforslag er det borgmesteren, som bestemmer i hvilken rækkefølge disse bringes til afstemning. Dog skal rækkefølgen af behandling af forslag altid iagttages, således at underændringsforslag behandles før ændringsforslag, og ændringsforslag behandles før hovedforslag. Blandt flere underændrings eller ændringsforslag sættes det mest vidtgående forslag normalt til afstemning først. Ved enighed kan kommunalbestyrelsen dog bestemme en anden rækkefølge, f.eks. at et mindretals ændringsforslag sættes til afstemning først. Vedtagelse af et ændringsforslag, som udelukker andre sideordnede forslag, har den virkning, at de andre forslag bortfalder. Henvisning: Styrelseslovens 30 samt Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 4 og 11 Side 17

20 Afstemning: 6. Afstemning og beslutningsprotokol Byrådet træffer beslutning ved stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag, da et forslag skal have et flertal bag sig, før de kan vedtages. Beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen. Hermed sikres, at ansvaret for beslutningerne kan placeres. Har der været uenighed om en afgørelse, skal det altid fremgå, hvem der har stemt for, hvem der har undladt at stemme, og hvem der har stemt imod. Hvis borgmesteren anser sagens udfald for utvivlsomt, så en afstemning vil være overflødig, kan borgmesteren konstatere, at der er flertal for eller imod et forslag. I sådanne tilfælde vil afstemning kun skulle ske, hvis et medlem kræver det. Beslutningsprotokol: Alle byrådets beslutninger skal indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen angiver, hvilke medlemmer, der er ansvarlige for vedtagelsen af beslutningerne. Det skal således fremgå af protokollen, hvorledes medlemmerne har stemt, og hvilke medlemmer, der var fraværende. Det noteres ligeledes, hvem der har undladt at afgive sin stemme. De byrådsmedlemmer, som har deltaget i mødet, skal efter mødet underskrive protokollen. Mindretalsudtalelser: Mindretal, som har stemt imod et forslag i byrådet, har ret til at få sin mening om sagen kort tilført beslutningsprotokollen. Det er den afvigende mening, som kan tilføjes, ikke begrundelsen herfor. Hvor et medlem har undladt at stemme, har medlemmet ikke taget stilling til sagens realitet, og derfor vil medlemmet ikke kunne få en afvigende mening om sagens realitet tilført protokollen. I sådanne tilfælde vil der kun være ret til at få ført den afvigende mening om procedurespørgsmålet til protokols. Henvisning: Styrelseslovens 11 og 13, samt Forretningsorden for byrådet i Odder Kommune 10 og 14. Side 18

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg Vejledning om rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen og om møder i kommunalbestyrelsen og udvalg 1 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Medlemsrettigheder 2.1. Sagsindsigt... 4 2.2. Initiativret...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Forretningsorden for Skanderborg Byråd

Forretningsorden for Skanderborg Byråd Forretningsorden for Skanderborg Byråd Januar 2014 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra 01.10.2015 J. nr. 00.01.00P00 1 Indkaldelse til Byrådets konstituerende møde. 1 Det nyvalgte Byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22.

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation NOTAT Udkast med henblik på 2. behandling i BIU 17. januar 2018 Forslag til ændret forretningsorden

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter v/ juridisk konsulent Karen Svane Rettigheder og pligter Konstituerende møde mellem 1. og 15. december 2017 Valg af borgmester og viceborgmester Valg

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Offentligt S 523 endeligt svar

Offentligt S 523 endeligt svar .i w u. no==ä=mma xo33::m_:a

Læs mere