PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/143 Luxembourg, den juni /05 (Presse 143) PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den juni 2005 Formand Fernand BODEN Luxembourgs minister for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling samt for selvstændige erhverv, små og mellemstore virksomheder, turisme og boligspørgsmål PRESSE Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /05 (Presse 143) 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet nåede til enstemmig politisk enighed om kompromiset vedrørende forordningen om udvikling af landdistrikterne, der fastsætter den lovgivningsmæssige ramme for de strukturelle og horisontale foranstaltninger på landbrugsområdet i perioden /05 (Presse 143) 2

3 INDHOLD 1 DELTAGERE 5 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT LANDBRUG 7 Udvikling af landdistrikterne - ELFUL 7 Aviær influenza 8 FISKERI 8 Europæisk fiskerifond 8 Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet 9 EVENTUELT 9 Forvaltning af blåhvillingfiskeriet 9 Brændstofkrisen og fiskeriets fremtid 9 Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) 10 Landbrugsforskning 10 Skove 10 Korn 11 Retfærdig handel 12 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT LANDBRUG Finansiering af den fælles landbrugspolitik * 13 Aftale om ris mellem EF og USA 13 Æg handelsnormer /05 (Presse 143) 3

4 Bilaterale veterinæraftaler - Rådets konklusioner 14 EU - Andorra - Protokol om veterinærspørgsmål 14 International konvention om beskyttelse af plantenyheder 15 FISKERI EU - Færøerne - Fiskesygdomme 15 EU/Côte d'ivoire - Protokol til fiskeriaftalen 15 EKSTERNE FORBINDELSER Den europæiske naboskabspolitik - Handlingsplanen EU-Tunesien 15 AVS-staterne - Revision af Cotonou-aftalen 16 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Stabilitetspagten - Overvågning af budgetstillinger og samordning af de økonomiske politikker 16 RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Budget for Schengen-informationssystemet 16 HANDELSPOLITIK Antidumping - Rusland og Ukraine - Ammoniumnitrat 17 UDVIKLING Bekæmpelse af ørkendannelse 17 DET INDRE MARKED Typegodkendelse af køretøjer - Beskyttelse af passagerer 17 MILJØ Fluorholdige drivhusgasser* 17 Emissioner af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer* /05 (Presse 143) 4

5 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Sabine LARUELLE Yves LETERME Den Tjekkiske Republik: Petr ZGARBA Danmark: Hans Christian SCHMIDT Tyskland: Renate KÜNAST Estland: Ester TUIKSOO Grækenland: Evangelos BASIAKOS Spanien: Elena ESPINOSA MANGANA Frankrig: Dominique BUSSEREAU Irland: Mary COUGHLAN Pat the COPE GALLAGHER Italien: Giovanni ALEMANNO Paolo SCARPA BONAZZA BUORA Cypern: Timmy EFTHYMIOU Letland: Martins ROZE Litauen: Kazimira PRUNSKIENE Luxembourg: Fernand BODEN Octavie MODERT Ungarn: József GRÁF Minister for selvstændige erhverv og små og mellemstore virksomheder samt landbrug Ministerpræsident for den flamske regering og flamsk minister for institutionelle reformer, landbrug, havfiskeri og landdistrikter Landbrugsminister Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Forbundsminister for forbrugerbeskyttelse, fødevarer og landbrug Landbrugsminister Minister for landdistriktudvikling og fødevarer Minister for landbrug, fiskeri og fødevarer Minister for landbrug, fødevarer, fiskeri og landdistriktspørgsmål Minister for landbrug og fødevarer Viceminister, Ministeriet for Kommunikation, den Marine Sektor og Naturressourcer, med særligt ansvar for marine ressourcer Landbrugs- og skovbrugsminister Statssekretær for skovbrug og landbrug Minister for landbrug, naturressourcer og miljø Landbrugsminister Landbrugsminister Minister for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling samt minister for selvstændige erhverv, små og mellemstore virksomheder, turisme og boligspørgsmål Statssekretær for forbindelserne med Parlamentet, statssekretær for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling samt statssekretær for kultur, videregående uddannelse og forskning Landbrugsminister 9991/05 (Presse 143) 5

6 Malta: George PULLICINO Miljøminister og minister for landdistriktspørgsmål Nederlandene: Cornelis Pieter VEERMAN Østrig: Josef PRÖLL Polen: Józef Jerzy PILARCZYK Wieslaw ZAPÊDOWSKI Stanisÿaw KOWALCZYK Portugal: Jaime SILVA Slovenien: Marija LUKACIC Slovakiet: Zsolt SIMON Finland: Juha KORKEAOJA Sverige: Ann-Christin NYKVIST Det Forenede Kongerige: Margaret BECKETT Lord BACH Minister for landbrug, naturspørgsmål og fødevarekvalitet Forbundsminister for landbrug og skovbrug samt miljø og vandforvaltning Statssekretær, Ministeriet for Landbrug og Landdistriktudvikling Understatssekretær, Ministeriet for Landbrug og Landdistriktudvikling Understatssekretær, Ministeriet for Landbrug og Landdistriktudvikling Minister for landbrug, landdistriktudvikling og fiskeri Landbrugs-, skovbrugs- og fødevareminister Landbrugsminister Landbrugs- og skovbrugsminister Minister for landbrug, fødevarer og forbrugerspørgsmål Minister for miljø, fødevarer og landdistriktsspørgsmål Statssekretær Kommissionen: Mariann FISCHER BOEL Joe BORG Medlem Medlem De tiltrædende staters regeringer var repræsenteret således: Bulgarien: Roussi IVANOV Rumænien: Mugur CRĂCIUN Stedfortrædende missionschef Statssekretær, Ministeriet for Landbrug, Skovbrug og Landdistriktudvikling 9991/05 (Presse 143) 6

7 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT LANDBRUG Udvikling af landdistrikterne - ELFUL Rådet nåede til enstemmig politisk enighed om en ny rammeforordning for iværksættelsen af politikken for udvikling af landdistrikterne for perioden , hvorved der oprettes en europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) (11495/04). Denne politiske enighed blev opnået på grundlag af et kompromis (8481/1/05), der blev forelagt delegationerne af formandskabet, som blev ændret under mødet, og som Kommissionen tilsluttede sig. Til teksten er der knyttet en række fælles erklæringer. Den politiske enighed, der blev opnået på rådssamlingen, berører ikke spørgsmålet om enighed om de finansielle overslag for Det foreslåede budget for perioden er altså fortsat, indtil der opnås enighed, på 88,75 mia. EUR. De vigtigste ændringer i forhold til det oprindelige forslag er følgende: Minimumsfinansieringssats pr. akse: disse satser udgør EF-minimumsprocentsatsen for hver landdistriktudviklingsakse. Satsen fastsættes til 10% for så vidt angår forbedring af konkurrenceevne og skovrejsning (akse 1) og diversificeringsforanstaltninger (akse 3) i stedet for 15%. Satsen fastholdes på 25% for akse 2 "arealforvaltning". For programmerne i de franske oversøiske departementer fastsættes satsen for akse 2 til 10%. Leader-aksen fastholdes på 5% af fællesskabsprogrammeringen. For de 10 nye medlemsstater fastsættes procentsatsen for fondens samlede bidrag dog til 2,5% i gennemsnit. Leader-reserven til den sidste del af programmeringen ( ) svarende til 3% af budgettet til landdistriktudvikling bortfalder. Med hensyn til størrelsen af de virksomheder, der kan modtage støtte i forbindelse med forarbejdning og afsætning af landbrugs- og skovbrugsprodukter, begrænses støtten til mikrovirksomheder for så vidt angår skovbrugsproduktion. Støtten fastsættes med en maksimumssats og begrænses til mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder for så vidt angår foranstaltninger, der forøger landbrugs- og skovbrugsprodukternes værdi. Der er ikke fastsat nogen grænse for Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, de franske oversøiske departementer og de mindre øer i Det Ægæiske Hav. Den maksimale støttesats halveres for virksomheder med under 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 mio. EUR. Forelæggelse af en årlig rapport fra medlemsstaterne og Kommissionen: disse rapporter skal kun forelægges én gang hvert andet år begyndende i 2010 (i stedet for 2008 og 2009). En sidste rapport er planlagt i 2014, dvs. i alt 3 rapporter. Etableringspræmien for unge landbrugere forhøjes fra EUR til EUR. Den overgangsperiode, der gives unge landbrugere til at efterkomme EF's normer, fastsættes til 36 måneder. Ikke-refusionsberettiget merværdiafgift er berettiget til bidrag fra fonden, når den afholdes endeligt af modtageren. Ved den årlige deling mellem medlemsstaterne af fondens midler tages der bl.a. hensyn til specifikke situationer og behov, der er baseret på objektive kriterier. 9991/05 (Presse 143) 7

8 Støttesatserne i områder i den yderste periferi og i ugunstigt stillede områder forhøjes generelt. Ugunstigt stillede områder: Kommissionen forelægger en rapport og forslag vedrørende det fremtidige betalingssystem og udpegningen af de ugunstigt stillede områder i Indtil 2010 forbliver bestemmelserne i forordning 1257/1999 gældende. Forslaget indeholdt en ændring af de eksisterende kriterier for de ugunstigt stillede områder, der er baseret på jordproduktivitet og klimaforhold. Støtteintensiteten til skovrejsning er blevet forhøjet til 70% uden for de ugunstigt stillede områder (+30%), til 80% i de ugunstigt stillede områder (+30%) og til 85% i områderne i den yderste periferi (+10%). Endvidere er maksimumsbeløbet for indkomsttab blevet hævet til 700 EUR/ha. Overgangsforanstaltningerne til fordel for semisubsistenslandbrug og producentsammenslutninger er blevet forlænget indtil udgangen af 2013 i stedet for Aviær influenza Rådet noterede sig de tekniske fremskridt, der blev gjort under det luxembourgske formandskab, og tog til efterretning, at det kommende britiske formandskab har til hensigt aktivt at fortsætte arbejdet, således at der kan træffes afgørelse om forslagene til henholdsvis direktiv og beslutning (fremsendt i begyndelsen af maj) om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza, så snart Europa-Parlamentets udtalelse er modtaget (8630/05). Den polske delegation understregede, at der efter dens opfattelse er en risiko for, at det lavpatogene virus muterer til et højpatogent virus, og ønskede, at der stilles et passende niveau for samfinansiering til rådighed. Forslaget omfatter en udvidet definition af aviær influenza med henblik på bekæmpelse af lavpatogent aviær influenza-virus (LPAI) og specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af dette virus, obligatorisk LPAI-overvågning i medlemsstaterne og en mere fleksibel vaccinationsordning især for truede arter og tamfugle. De foreslåede ændringer af fællesskabslovgivningen om bekæmpelse af aviær influenza bør gennemføres parallelt med ændringerne i Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet for at sikre, at beslutningen er i tråd med nærværende forslag, og at medlemsstaterne disponerer over den nødvendige økonomiske støtte, som gennemførelsen af visse af de planlagte nye bekæmpelsesforanstaltninger kræver. Retsgrundlaget for forslaget er artikel 37 i traktaten. Europa-Parlamentets udtalelse, der forventes afgivet under mødeperioden i december 2005, er rent rådgivende. Neil Parish (PPE-DE) er udnævnt til ordfører. De årlige ekstraudgifter til disse foranstaltninger anslås af Kommissionen til 5,5 mio. EUR for fællesskabsbudgettet. Datoen for gennemførelsen af direktivet i national ret er fastsat til den 31. december FISKERI Europæisk fiskerifond Rådet opfordrede De Faste Repræsentanters Komité og Kommissionen til at fortsætte deres kontakter for at nå til enighed om forslaget til forordning vedrørende en europæisk fiskerifond under det kommende britiske formandskab. 9991/05 (Presse 143) 8

9 Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet Rådet pålagde De Faste Repræsentanters Komité at finde en løsning på de tekniske problemer i forbindelse med forslaget til forordning om bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet med henblik på at opnå politisk enighed så hurtigt som muligt. EVENTUELT Forvaltning af blåhvillingfiskeriet I forbindelse med dette punkt gjorde Kommissionen rede for Norges ensidige beslutning om at lukke for sit fiskeri efter blåhvilling som følge af nedgangen i bestanden på 25% i forhold til det foregående år. Dette skridt skal ses som et led i de vanskelige forhandlinger mellem kyststaterne om Fællesskabets, Islands og Ruslands kvoter, medens Norge og Færøerne havde besluttet ikke at fastsætte kvoter for deres flåder. Kommissionen foreslår med henblik på et møde mellem kyststaterne den 27. juni 2005 en løsning, der tager hensyn til de af medlemsstaternes kvoter for blåhvilling, der endnu ikke er blevet fordelt. Det overvejes også at lukke for fiskeriet efter blåhvilling i de vestlige farvande. Kommissionen fik lejlighed til at notere sig medlemsstaternes holdninger til dette punkt med henblik på de forhandlinger, der skal finde sted den 27. juni. Brændstofkrisen og fiskeriets fremtid Rådet noterede sig den belgiske delegations anmodning (10118/05), der blev støttet af den spanske, lettiske, franske, irske, litauiske, cypriotiske, italienske, græske, estiske og polske delegation, vedrørende de problemer, som de stigende brændstofpriser skaber, navnlig for trawlere, der bruger meget brændstof, og følgerne for fiskerisektoren. Den belgiske delegation udtrykte ønske om, at der iværksættes et fællesskabsinitiativ under Kommissionens ledelse for at skabe en modvægt mod de negative virkninger af denne prisstigning. Blandt de foreslåede løsninger blev nævnt lån sikret med offentlige midler og fællesskabsinvesteringer, der giver mulighed for energibesparelser, som f.eks. udskiftning af en eksisterende motor med en mindre miljøskadelig motor. Den spanske delegation foreslog, at man tager tærsklerne i de minimis-bestemmelsen op til revision. Den tyske delegation gav udtryk for forståelse over for ovennævnte delegationer, men mindede om, at Kommissionen ikke havde været imødekommende med hensyn til dette punkt, da det blev bragt op på rådssamlingen den 18. oktober 2004 (13129/04), med den begrundelse, at nationale støtteforanstaltninger kan medføre konkurrenceforvridninger mellem medlemsstaterne, og at fiskerisektoren i forvejen ikke betaler afgift på mineralolieprodukter. Delegationen foreslog, at der findes en passende løsning med de olieproducerende lande. Kommissær Joe Borg noterede sig delegationernes indlæg og de negative virkninger af brændstofprisernes voldsomme stigning, navnlig for trawlere. Han mindede om den fordelagtige brændstofbeskatning, som fiskerisektoren nyder godt af. Han meddelte, at Kommissionen vil undersøge, hvilke konkrete foranstaltninger der kunne komme på tale efter drøftelserne i en gruppe bestående af repræsentanter for fiskerierhvervet under Kommissionens formandskab. I den forbindelse lovede han at holde Rådet underrettet om udviklingen på området. 9991/05 (Presse 143) 9

10 Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) Rådet noterede sig de oplysninger, Kommissionen havde forelagt i sin orienterende note om resultaterne af 73. samling i Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) den maj 2005, og navnlig vedtagelsen af retningslinjer svarende til fællesskabslovgivningen inden for dyrevelfærd (land- og søtransport, slagtning med henblik på anvendelse som fødevarer og med henblik på kontrol med epizootier) (10163/05). Landbrugsforskning Rådet noterede sig en mundtlig orientering ved Kommissionen om forløbet af drøftelserne i Den Stående Komité for Landbrugsforskning (CPRA). Kommissær Mariann Fischer Boel mindede om, at Kommissionen er i færd med at udarbejde syvende forskningsrammeprogram. Hun understregede, at Rådet på samlingen den 22. november 2004 havde givet udtryk for bred støtte til rapporten fra det nederlandske formandskab om forskning på landbrugsområdet. Rapporten konkluderede, at der er behov for øget videnskabeligt samarbejde i Fællesskabet, der med CPRA råder over en platform på højt niveau. Hun gjorde opmærksom på, at de CPRA-associerede lande (Israel, Norge, Island og Schweiz), havde givet udtryk for interesse for det påbegyndte arbejde, og at 32 europæiske lande var berørt. De første initiativer, der er iværksat af CPRA, er nedsættelsen af en samarbejdsgruppe på forskningsområdet og udarbejdelsen af et dokument om forskningsinfrastrukturerne inden for landbrugssektoren, navnlig gennem netværksdannelse. Dette dokument vil blive forelagt for Det Europæiske Strategiske Forum på dets møde den december 2005 under det britiske formandskab. En rapport om samordning af landbrugsforskningen baseret på arbejdet i CPRA vil meget snart blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet. Den nederlandske delegation takkede formandskabet og Kommissionen for at have medtaget dette punkt på dagsordenen og bemærkede, at landbruget vil komme til at indtage en vigtig plads i syvende forskningsrammeprogram. Formandskabet oplyste, at der vil blive afholdt endnu et møde om dette emne under det britiske formandskab. Skove Rådet noterede sig en orientering ved formandskabet om forløbet af drøftelserne om FLEGT-aftalen om handel med tømmer (10084/05). Den belgiske delegation gjorde rede for sine bekymringer med hensyn til ulovlig skovhugst og den dermed forbundne ulovlige handel. Delegationen takkede det luxembourgske formandskab for dets indsats i forbindelse med udarbejdelsen af et forhandlingsmandat og udtrykte ønske om, at der må ske betydelige fremskridt i dette spørgsmål under det kommende britiske formandskab, således at de første partnerskabsaftaler kan iværksættes. Endelig mindede delegationen om, at det er nødvendigt at supplere disse aftaler med en bindende lovgivning om ulovlig handel med tømmer i Fællesskabet. Kommissær Mariann Fischer Boel udtrykte ønske om, at forhandlingsdirektiverne færdiggøres under det kommende britiske formandskab. Hun understregede, at der var blevet brugt 3 mio. EUR for at fremme dialogen om god skovforvaltning, og at der var blevet udbetalt yderligere 15 mio. EUR af Fællesskabet til teknisk bistand. Endelig mindede hun om, at de uformelle forhandlingsprocesser, der i øjeblikket er i gang med flere tredjelande (Ghana, Cameroun, Malaysia, ), på sigt burde føre frem til et forhandlingsmandat. 9991/05 (Presse 143) 10

11 I maj 2003 tilsendte Kommissionen Rådet en meddelelse om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Skovgruppen udarbejdede nogle konklusioner, som Rådet tilsluttede sig i oktober I forlængelse af denne meddelelse forelagde Kommissionen i juli 2004 et forslag til forordning og en henstilling om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om partnerskabsaftaler med henblik på iværksættelse af EU's handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Under det nederlandske formandskab koncentrerede Skovgruppen sig om forordningsforslaget og forelagde på samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) i december 2004 to spørgsmål, nemlig omgåelsesproblemet og problemet om, hvilke produkter der bør være omfattet af licensordningen, med henblik på at få udstukket politiske retningslinjer. Under det luxembourgske formandskab har gruppen koncentreret sig om teksten til forhandlingsdirektiverne. Korn Den østrigske delegation, der blev støttet af den franske, polske, ungarske, slovakiske, spanske, tjekkiske, græske, italienske, lettiske, litauiske og tyske delegation, henledte Rådets og Kommissionens opmærksomhed på situationen på fællesskabsmarkedet for korn og på de foranstaltninger, det haster med at træffe (10098/05). Den østrigske delegation fremhævede navnlig den særdeles spændte situation på markedet for korn. Den fandt, at de foranstaltninger, der var blevet truffet siden høsten , havde vist sig utilstrækkelige. Delegationen anførte, at i betragtning af det meget store fællesskabslager af korn, den begrænsede oplagringskapacitet og eksportens ringe omfang havde de foranstaltninger, Kommissionen havde truffet, ikke vist sig af afgørende betydning. Med udsigt til en ny rekordhøst i , der vil kunne forværre situationen, anmodede delegationen Kommissionen om at forelægge et integreret sæt af foranstaltninger for at reducere kornoverskuddet. Den franske delegation ønskede, at der åbnes for udbud fra det frie marked - uden intervention - fra den 1. juli 2005 for at overlade det private marked initiativet til at nedbringe overskudslagrene af korn. Den polske delegation fremhævede sine specifikke problemer, herunder navnlig landets fjerne geografiske beliggenhed i forhold til de vigtigste afsætningsmarkeder for korn, samt problemer med at få korn transporteret til de områder i Europa, hvor der er underskud af korn. Den udtrykte ønske om, at Kommissionen træffer nogle foranstaltninger, inden høsten begynder. Den spanske delegation mindede om den voldsomme tørke, der har ramt Spanien, og det deraf følgende behov for dyrefoder, og ønskede forsyning fra interventionslagrene som supplement til det private initiativ. Dette indlæg fik støtte fra den ungarske og den tyske delegation. Den spanske delegation oplyste desuden, at den venter på, at Forvaltningskomitéen for Korn snart træffer afgørelse om udbud fra interventionslagrene. Den ungarske delegation meddelte, at der er oplagret meget store mængder korn i Ungarn, især set på baggrund af landets karakter af indlandsstat og dets utilstrækkelige oplagringskapacitet. Delegationen ønskede derfor, at salget til intervention forlænges med en måned for høsten Dens bekymringer fik tilslutning fra den slovakiske, lettiske og litauiske delegation. Den tyske delegation så gerne, at der føres en mere aktiv eksportpolitik for at få afviklet interventionslagrene. Delegationen rejste spørgsmålet om mulighederne for at finansiere transporten af korn mellem Ungarn og Spanien for at aflaste situationen på kornmarkedet samt fællesskabsbudgettet. Den græske delegation opfordrede Kommissionen til at overveje følgerne af det ustabile marked for hver medlemsstat i forbindelse med det nye høstår /05 (Presse 143) 11

12 Den svenske delegation erklærede sig rede til at forsøge nye foranstaltninger, men understregede dog, at denne krise bør ses i en global kontekst, og at disse foranstaltningers virkninger på konkurrencen bør analyseres. Kommissær Mariann Fischer Boel erkendte, at der regelmæssigt forekommer svigt og blokeringer på fællesskabsmarkedet for korn. Hun mindede dog om, fællesskabshøsten i 2004 havde været helt usædvanlig (285 mio. tons), og at denne situation var blevet forværret af valutakurserne og de nationale interventionssystemers funktionsvanskeligheder. Hun oplyste, at de nuværende mængder oplagret korn er på 16 mio. tons, heraf halvdelen i de nye medlemsstater. Hun var villig til at hjælpe indlandsstater med relevante foranstaltninger, navnlig gennem salg af lagrene af hvede til intervention, men mindede om, at hun ønskede, at disse lagre blev solgt til den bedste pris for ikke at forstyrre markedet. Hun gjorde opmærksom på, at det påhviler medlemsstaterne at afvikle deres lagre inden den 31. juli Kommissær Mariann Fischer Boel påpegede, at den kommende høst forventes at blive af mindre omfang (260 mio. tons) end i Med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes, meddelte hun, at Kommissionen vil åbne for udbud til eksport fra høstårets begyndelse for hvede, byg, rug og havre. Som svar på den tyske delegations spørgsmål oplyste hun, at Kommissionen vil se på mulighederne for overførsel fra områder med overskud til områder med underskud. Det drejer sig om den fjerde anmodning siden årets begyndelse. Den er begrundet i de betydelige mængder korn, der er blevet oplagret til intervention i Fællesskabet siden rekordhøsten i 2004, især i indlandsstaterne, der ikke har den adgang til havet, som giver mulighed for hurtig afsætning af deres produktion. Parallelt hermed bør det noteres, at visse medlemsstater ønsker at kunne råde over interventionsmængderne på grund af den betydelige tørke, der har ramt dem, og deres omfattende behov for foder. Retfærdig handel Den tyske delegation, der blev støttet af den østrigske delegation, ønskede at minde Rådet og Kommissionen om de igangværende landbrugsforhandlinger i Verdenshandelsorganisationen (WTO) som led i Doha-runden (10097/05). Den understregede betydningen af handel med landbrugsprodukter for udviklingslandene. Den tyske delegation anmodede Kommissionen om at udnytte de igangværende landbrugsforhandlinger i WTO til at få taget hensyn til EU's ønsker om at nå frem til et retfærdigt internationalt handelssystem. Kommissær Mariann Fischer Boel anerkendte Tysklands indsats i forbindelse med dette spørgsmål, men påpegede, at standarder, der forbedrer gennemsigtigheden og gør forbrugerne mere bevidste, vil få større virkning end officielle standarder. Hun mindede om, at der ikke længere er fællesskabstold på importen af produkter som bomuld, kaffe og kakao. Som følge af risikoen for at komme i modstrid med WTO's regler afviste hun dog at give disse produkter præferenceadgang til markedet, da det kunne give anledning til konkurrenceforvridning over for andre produkter. Med hensyn til specielt bananer mindede hun om, at Kommissionen arbejder med indførelse af et rent toldsystem, der skal anvendes fra den. 1. januar Til slut understregede hun, at beslutningen om at købe fair trade-produkter i sidste ende er forbrugerens. 9991/05 (Presse 143) 12

13 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT LANDBRUG Finansiering af den fælles landbrugspolitik * Rådet vedtog en forordning om fastlæggelse af én enkelt retlig ramme for finansieringen af den fælles landbrugspolitik via to fonde, ELFUL (for udvikling af landdistrikterne) og EGFL (Den Europæiske Garantifond for Landbruget) (8686/05 og 10134/05 + ADD 1). Forordningen fastsætter den periode, der opereres med for finansielle korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutning for ELFUL-udgifter, til 24 måneder. Bestemmelsen skal sætte Kommissionen i stand til at gå 24 måneder tilbage i tiden for at nægte samfinansiering af en type udgifter, den anser for at være ikke-refusionsberettigede. Kommissionen og medlemsstaterne påtager sig et ligeligt ansvar for de beløb, der udbetales inden for rammerne af ELFUL, samt for beløb, der skal inddrives, hvis der konstateres uregelmæssigheder. For beløb, der overstiger 1 mio. EUR, analyseres varetagelsen af det finansielle ansvar i hvert enkelt tilfælde. Hvad angår beføjelsen til at gribe ind i tilfælde af budgetoverskridelser fastslår den vedtagne forordning, at Kommissionen, hvis der er risiko for overskridelse af det planlagte årlige loft, træffer foranstaltninger for at justere udgifterne. Hvis disse foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, bør Kommissionen foreslå Rådet supplerende tiltag. De to fonde vil hver især bevare deres særlige karakteristika, herunder det forhold, at EGFL tildeles ikke-opdelte bevillinger, medens ELFUL tildeles opdelte bevillinger. Betalingstempoet er også forskelligt for de to fondes vedkommende (henholdsvis månedligt og kvartalsvis) ligesom behandlingen af beløb, der inddrives som følge af uregelmæssigheder. Inden for rammerne af EGFL kan disse beløb således genanvendes af medlemsstaterne inden for rammerne af det samme program for landdistriktudvikling. Denne forordning omfatter også reglerne om budgetdisciplin, der tager hensyn til reformen af den fælles landbrugspolitik, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1782/2003. Disse regler vedrører bl.a. fastsættelsen af de beløb, der årligt er til rådighed til EGFL-udgifter, prognoser for overholdelsen af de betalingsfrister, der pålægges medlemsstaterne, og regler vedrørende eventuelle nedsættelser eller suspensioner af de månedlige eller kvartalsvise betalinger. Aftale om ris mellem EF og USA Rådet vedtog en afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris (9249/05). Den italienske og den danske delegation stemte imod. Den græske delegation afholdt sig fra at stemme. Afgørelsen er en formalisering af aftalen fra marts 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, som opererer med en variabel told (65 EUR/t, 42,5 EUR/t eller 30 EUR/t) afhængigt af importmængderne. Afgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2005 og gælder til den 30. juni 2006 i afventning af en reform af den fælles markedsordning for ris (forordning (EF) 1785/2003). Aftalerne med Indien og Pakistan videreføres indtil den 30. juni 2006 med en told på 65 EUR/t for afskallet ris og 175 EUR/t for sleben ris). 9991/05 (Presse 143) 13

14 Æg - handelsnormer Rådet vedtog med enstemmighed en forordning om visse handelsnormer for æg (9646/05). Ved forordning (EF) 2052/2003 blev der indført mærkningspligt for æg med en kode, der angiver producenten og gør det muligt at bestemme produktionsformen. Dette system blev obligatorisk fra den 1. januar 2004 undtagen for æg, der sælges på lokale offentlige markeder, hvor systemet bliver obligatorisk den 1. juli For ikke at pålægge de mindste producenter for meget bureaukrati ændrer denne forordning forordningen om mærkningspligt for konsumæg i Fællesskabet, idet de medlemsstater, der ønsker det, fra den 1. juli 2005 kan fritage mindre producenter, der har højst 50 æglæggende høner, for pligten til at mærke æg solgt på det lokale offentlige marked beliggende i produktionsområdet i den pågældende medlemsstat, på betingelse af at bedriftens navn og adresse anføres på salgsstedet. Bilaterale veterinæraftaler - Rådets konklusioner Rådet vedtog følgende konklusioner: "Rådet har med tilfredshed noteret sig, at den såkaldte Potsdamgruppe-procedure har fungeret godt i de seneste ti år; der er tale om en snæver gruppe af repræsentanter for medlemsstaterne - hvilket ikke udelukker deltagelse af alle medlemsstaterne - der spiller en aktiv rolle med hensyn til at bistå Kommissionen og yde den teknisk bistand under forhandlingen af veterinæraftaler med visse tredjelande samt i forbindelse med gennemførelsen af sådanne aftaler, navnlig for så vidt angår forberedelsen af møder i de blandede udvalg, der nedsættes ved disse aftaler bekræfter principperne for sådanne forhandlinger, især åbenhed og samordning mellem Potsdamgruppens medlemmer på alle stadier af forhandlingsprocessen for at beskytte Fællesskabets interesser opfordrer alle medlemsstaterne til på en afbalanceret måde at deltage i arbejdet i Potsdamgruppens forskellige sammensætninger, således at byrdefordelingen med hensyn til finansielle og menneskelige ressourcer bliver proportional og retfærdig. Med dette for øje bør gruppen fremover bestå af de medlemsstater, der er anført i bilaget, samt af formandskabet og en repræsentant for Generalsekretariatet for Rådet, og det bør være muligt at ajourføre bilaget med samtykke fra de berørte medlemsstater opfordrer formandskabet til at sørge for kontinuitet i arbejdet. Der skal med dette for øje regelmæssigt opstilles en tidsplan for arbejdet i samråd med de berørte formandskaber og Kommissionen slår på ny fast, at Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen med jævne mellemrum skal informere alle medlemsstaterne og de relevante rådsorganer om forløbet af igangværende forhandlinger." EU - Andorra - Protokol om veterinærspørgsmål Rådet godkendte en afgørelse om visse veterinærspørgsmål, der indeholder en supplerende liste over EF-forskrifter på veterinærområdet, som Andorra skal anvende, med henblik på vedtagelse i Den Blandede Komité EF-Andorra (9690/05). Den polske delegation afholdt sig fra at stemme. Andorra forpligter sig ved protokollen til at anvende visse EF-forskrifter på veterinærområdet, og Den Blandede Komité EF-Andorra udarbejder en liste over de EF-forskrifter, der skal anvendes (f.eks. forordningen om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder). 9991/05 (Presse 143) 14

15 EF-forskrifterne på denne supplerende liste skal gennemføres og anvendes inden udløbet af en frist på 18 måneder efter den endelige vedtagelse af denne afgørelse. International konvention om beskyttelse af plantenyheder Rådet gav sin tilslutning til, at der sendes en skrivelse til generalsekretæren for den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) (9901/1/05). Skrivelsen vil blive fremsendt, når EU deponerer sit tiltrædelsesinstrument, og den meddeler EUlovgivningen om forædlingsrettigheder samt listen over de planteslægter og -arter, hvorpå EU vil anvende konventionens bestemmelser. Rådet godkendte EU's tiltrædelse af UPOV på sin samling den 30. maj FISKERI EU - Færøerne - Fiskesygdomme Rådet vedtog en afgørelse om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne for så vidt angår godkendelse af den færøske beredskabsplan for fiskesygdomme og Færøernes deltagelse i systemet for anmeldelse af dyresygdomme (9240/05). Færøernes beredskabsplan for fiskesygdomme omfatter anvendelse af en vaccine og foranstaltninger til fjernelse af fisk, der er smittet med infektiøs lakseanæmi, samt sikring af, at oplysninger om sygdomsudbrud meddeles Kommissionen gennem systemet til anmeldelse af dyresygdomme på samme måde som i medlemsstaterne. EU/Côte d'ivoire - Protokol til fiskeriaftalen Rådet vedtog en forordning om godkendelse af indgåelsen af en protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeriaftalen med Côte d'ivoire, indtil den 30. juni 2007 (14510/04). Ifølge protokollen tildeles Frankrig, Spanien og Portugal licenser ud for Côte d'ivoires kyst til bundfiskeri og tunfiskeri. Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke opbruger fiskerimulighederne, kan andre medlemsstaterne ansøge om licens. Den finansielle modydelse til støtte for Côte d'ivoires sektorpolitik for fiskeri fastsættes til EUR pr. år. Den finansielle modydelse omfatter for tunfiskeri en fangstmængde på t pr. år i ivorianske farvande. Hvis EF-fartøjernes fangst i Côte d'ivoires fiskerizone overstiger denne mængde, forhøjes beløbet proportionelt. EU's samlede finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af det anførte beløb. EKSTERNE FORBINDELSER Den europæiske naboskabspolitik - Handlingsplanen EU-Tunesien Rådet noterede sig teksten til handlingsplanen EU-Tunesien som ændret efter anmodning fra Tunesien med henblik på vedtagelse i Associeringsrådet EU-Tunesien (2603/1/05). Handlingsplanen vil muliggøre en mere målrettet gennemførelse af instrumenterne i associeringsaftalen mellem EU og Tunesien med henblik på en større integration af Tunesiens økonomiske, sociale og videnskabelige strukturer i Unionens økonomiske, sociale og videnskabelige strukturer. Handlingsplanen skal ligeledes bidrage til udvikling og gennemførelse af politikker, der skal fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og social sammenhængskraft, nedbringe fattigdommen og beskytte miljøet. 9991/05 (Presse 143) 15

16 AVS-staterne - Revision af Cotonou-aftalen Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse af undertegnelsen af ændringen af partnerskabsaftalen med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (9621/1/05 og 8851/05). Revisionen af aftalen åbnes for undertegnelse den 25. juni 2005 i Luxembourg. De vigtigste ændringer i aftalen er: parterne forpligter sig til at bekæmpe terrorisme der indsættes en bestemmelse om samarbejde om at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben der indsættes en omtale af årtusindudviklingsmålene, som FN's generalforsamling har vedtaget forenkling af procedurerne for regional finansiering mulighed for at tildele midler til fremme af fred i konfliktsituationer. Partnerskabsaftalen med AVS-landene, der blev undertegnet i juni 2000 i Cotonou (Benin), blev indgået for en periode på 20 år fra den 1. marts 2000 og indeholder en bestemmelse om revurdering af aftalen ved udløbet af hver 5-års-periode. Formålet med aftalen er at befordre og fremskynde den økonomiske, kulturelle og sociale udvikling i AVS-staterne, at bidrage til fred og sikkerhed og at fremme et stabilt og demokratisk politisk klima. Aftalen fokuserer især på målet om nedbringelse og udryddelse af fattigdom i sammenhæng med målene om bæredygtig udvikling og gradvis integration af disse lande i verdensøkonomien. 78 lande har for øjeblikket undertegnet aftalen. ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Stabilitetspagten - Overvågning af budgetstillinger og samordning af de økonomiske politikker Rådet vedtog en fælles holdning om det ene af de to udkast til forordninger om gennemførelse af den reform af EU's stabilitets- og vækstpagt, der blev besluttet i marts 2005 (9817/05 + ADD 1). Formålet med forordningen er at forbedre overvågningen af budgetstillinger og samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker ved ændring af forordning (EF) nr. 1466/97. Rådet var den 13. juni nået til politisk enighed om teksten til den fælles holdning, som Europa- Parlamentet skal afgive andenbehandlingsudtalelse om, samt om udkastet til forordning om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Budget for Schengen-informationssystemet Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, vedtog den flerårige opstilling over godkendte anlægsudgifter til Schengen-informationssystemets (C.SIS) tekniske støttefunktion og anlægs- og driftsbudgettet for C.SIS for 2006 (8997/05). 9991/05 (Presse 143) 16

17 HANDELSPOLITIK Antidumping - Rusland og Ukraine - Ammoniumnitrat Rådet vedtog en forordning om ændring af forordning (EF) 658/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og forordning (EF) nr. 132/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Ukraine efter en delvis fornyet undersøgelse i medfør af forordning (EF) nr. 384/96 (9284/05) UDVIKLING Bekæmpelse af ørkendannelse Rådet bemyndigede formandskabet til at sende en skrivelse til Verdensbanken vedrørende initiativet "TerrAfrica" som led i De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) (9986/1/05). TerrAfrica-konceptet blev udarbejdet i 2004 af Verdensbanken i samarbejde med UNCCDsekretariatet og Den Globale Mekanisme under UNCCD. En række aktører, herunder EU, er blevet opfordret til at deltage i udformningen af dette initiativ, der skal bidrage til at afhjælpe de miljømæssige og socioøkonomiske virkninger af forringelsen af jorden i Afrika. DET INDRE MARKED Typegodkendelse af køretøjer - Beskyttelse af passagerer Rådet gav sin tilslutning til en fælles indstilling med henblik på vedtagelse af en afgørelse om EU's tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) regulativer vedrørende typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer (7590/05). Afgørelsen vil blive tilsendt Europa-Parlamentet med henblik på en samstemmende udtalelse. UNECE's regulativer vedrørende typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision (regulativ nr. 94) og i tilfælde af sidekollision (regulativ nr. 95), tilsigter at fjerne de tekniske hindringer for samhandel med motorkøretøjer og samtidig opnå en høj grad af sikkerhed for fører og passagerer. Det er planen, at disse regulativer skal indgå i EF-systemet for typegodkendelse af motorkøretøjer. EU blev kontraherende part i UNECE's aftale i 1998 og har tiltrådt 78 regulativer, der er knyttet som bilag til aftalen. MILJØ Fluorholdige drivhusgasser* Rådet vedtog med kvalificeret flertal en fælles holdning vedrørende et udkast til forordning om begrænsning af emissionerne af visse fluorholdige drivhusgasser (16056/04 og 9209/05 ADD1). Den fælles holdning vil blive tilsendt Europa-Parlamentet med henblik på dets andenbehandling. Danmark og Østrig stemte imod; Belgien, Portugal og Sverige afholdt sig fra at stemme. 9991/05 (Presse 143) 17

18 Udkastet til forordning har til formål at regulere indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag A til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 1. Den tager endvidere sigte på at regulere mærkning og bortskaffelse af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger herom, anvendelse af svovlhexafluorid, markedsføring af produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, samt uddannelse og autorisation af personale, der er inddraget i de aktiviteter, forordningen omfatter. Med indførelsen af økonomisk fordelagtige foranstaltninger, der tager sigte på at reducere emissionerne af fluorholdige drivhusgasser, vil dette udkast til forordning hjælpe Den Europæiske Union med at opfylde de mål, der er sat for den i Kyoto-protokollen, samtidig med at den undgår forvridninger af det indre marked. Emissioner af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer* Rådet vedtog med enstemmighed en fælles holdning vedrørende et udkast til direktiv om emissioner af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af direktiv 70/156/EØF 2 (16182/04 og 9210/05 ADD 1). Den fælles holdning vil blive tilsendt Europa- Parlamentet med henblik på dets andenbehandling. Belgien og Portugal undlod at stemme. Udkastet til direktiv tager sigte på at reducere anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser i luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. Det bygger på det eksisterende EU-typegodkendelsessystem (direktiv 70/156/EØF). Det indfører en ordning, der gradvis skal afskaffe luftkonditioneringsudstyr med et potentiale for global opvarmning på over EFT L 42 af , s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/104/EF (EUT L 337 af , s. 13). 9991/05 (Presse 143) 18

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E

PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO PRESSEMEDDELELSE 3245. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 10862/13 (OR. en) Luxembourg, den 14 June 2013 PRESSE 250 PR CO 31 Formand Richard Bruton Irlands beskæftigelses-,

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere