PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/143 Luxembourg, den juni /05 (Presse 143) PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den juni 2005 Formand Fernand BODEN Luxembourgs minister for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling samt for selvstændige erhverv, små og mellemstore virksomheder, turisme og boligspørgsmål PRESSE Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /05 (Presse 143) 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet nåede til enstemmig politisk enighed om kompromiset vedrørende forordningen om udvikling af landdistrikterne, der fastsætter den lovgivningsmæssige ramme for de strukturelle og horisontale foranstaltninger på landbrugsområdet i perioden /05 (Presse 143) 2

3 INDHOLD 1 DELTAGERE 5 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT LANDBRUG 7 Udvikling af landdistrikterne - ELFUL 7 Aviær influenza 8 FISKERI 8 Europæisk fiskerifond 8 Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet 9 EVENTUELT 9 Forvaltning af blåhvillingfiskeriet 9 Brændstofkrisen og fiskeriets fremtid 9 Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) 10 Landbrugsforskning 10 Skove 10 Korn 11 Retfærdig handel 12 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT LANDBRUG Finansiering af den fælles landbrugspolitik * 13 Aftale om ris mellem EF og USA 13 Æg handelsnormer /05 (Presse 143) 3

4 Bilaterale veterinæraftaler - Rådets konklusioner 14 EU - Andorra - Protokol om veterinærspørgsmål 14 International konvention om beskyttelse af plantenyheder 15 FISKERI EU - Færøerne - Fiskesygdomme 15 EU/Côte d'ivoire - Protokol til fiskeriaftalen 15 EKSTERNE FORBINDELSER Den europæiske naboskabspolitik - Handlingsplanen EU-Tunesien 15 AVS-staterne - Revision af Cotonou-aftalen 16 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Stabilitetspagten - Overvågning af budgetstillinger og samordning af de økonomiske politikker 16 RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Budget for Schengen-informationssystemet 16 HANDELSPOLITIK Antidumping - Rusland og Ukraine - Ammoniumnitrat 17 UDVIKLING Bekæmpelse af ørkendannelse 17 DET INDRE MARKED Typegodkendelse af køretøjer - Beskyttelse af passagerer 17 MILJØ Fluorholdige drivhusgasser* 17 Emissioner af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer* /05 (Presse 143) 4

5 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Sabine LARUELLE Yves LETERME Den Tjekkiske Republik: Petr ZGARBA Danmark: Hans Christian SCHMIDT Tyskland: Renate KÜNAST Estland: Ester TUIKSOO Grækenland: Evangelos BASIAKOS Spanien: Elena ESPINOSA MANGANA Frankrig: Dominique BUSSEREAU Irland: Mary COUGHLAN Pat the COPE GALLAGHER Italien: Giovanni ALEMANNO Paolo SCARPA BONAZZA BUORA Cypern: Timmy EFTHYMIOU Letland: Martins ROZE Litauen: Kazimira PRUNSKIENE Luxembourg: Fernand BODEN Octavie MODERT Ungarn: József GRÁF Minister for selvstændige erhverv og små og mellemstore virksomheder samt landbrug Ministerpræsident for den flamske regering og flamsk minister for institutionelle reformer, landbrug, havfiskeri og landdistrikter Landbrugsminister Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Forbundsminister for forbrugerbeskyttelse, fødevarer og landbrug Landbrugsminister Minister for landdistriktudvikling og fødevarer Minister for landbrug, fiskeri og fødevarer Minister for landbrug, fødevarer, fiskeri og landdistriktspørgsmål Minister for landbrug og fødevarer Viceminister, Ministeriet for Kommunikation, den Marine Sektor og Naturressourcer, med særligt ansvar for marine ressourcer Landbrugs- og skovbrugsminister Statssekretær for skovbrug og landbrug Minister for landbrug, naturressourcer og miljø Landbrugsminister Landbrugsminister Minister for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling samt minister for selvstændige erhverv, små og mellemstore virksomheder, turisme og boligspørgsmål Statssekretær for forbindelserne med Parlamentet, statssekretær for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling samt statssekretær for kultur, videregående uddannelse og forskning Landbrugsminister 9991/05 (Presse 143) 5

6 Malta: George PULLICINO Miljøminister og minister for landdistriktspørgsmål Nederlandene: Cornelis Pieter VEERMAN Østrig: Josef PRÖLL Polen: Józef Jerzy PILARCZYK Wieslaw ZAPÊDOWSKI Stanisÿaw KOWALCZYK Portugal: Jaime SILVA Slovenien: Marija LUKACIC Slovakiet: Zsolt SIMON Finland: Juha KORKEAOJA Sverige: Ann-Christin NYKVIST Det Forenede Kongerige: Margaret BECKETT Lord BACH Minister for landbrug, naturspørgsmål og fødevarekvalitet Forbundsminister for landbrug og skovbrug samt miljø og vandforvaltning Statssekretær, Ministeriet for Landbrug og Landdistriktudvikling Understatssekretær, Ministeriet for Landbrug og Landdistriktudvikling Understatssekretær, Ministeriet for Landbrug og Landdistriktudvikling Minister for landbrug, landdistriktudvikling og fiskeri Landbrugs-, skovbrugs- og fødevareminister Landbrugsminister Landbrugs- og skovbrugsminister Minister for landbrug, fødevarer og forbrugerspørgsmål Minister for miljø, fødevarer og landdistriktsspørgsmål Statssekretær Kommissionen: Mariann FISCHER BOEL Joe BORG Medlem Medlem De tiltrædende staters regeringer var repræsenteret således: Bulgarien: Roussi IVANOV Rumænien: Mugur CRĂCIUN Stedfortrædende missionschef Statssekretær, Ministeriet for Landbrug, Skovbrug og Landdistriktudvikling 9991/05 (Presse 143) 6

7 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT LANDBRUG Udvikling af landdistrikterne - ELFUL Rådet nåede til enstemmig politisk enighed om en ny rammeforordning for iværksættelsen af politikken for udvikling af landdistrikterne for perioden , hvorved der oprettes en europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) (11495/04). Denne politiske enighed blev opnået på grundlag af et kompromis (8481/1/05), der blev forelagt delegationerne af formandskabet, som blev ændret under mødet, og som Kommissionen tilsluttede sig. Til teksten er der knyttet en række fælles erklæringer. Den politiske enighed, der blev opnået på rådssamlingen, berører ikke spørgsmålet om enighed om de finansielle overslag for Det foreslåede budget for perioden er altså fortsat, indtil der opnås enighed, på 88,75 mia. EUR. De vigtigste ændringer i forhold til det oprindelige forslag er følgende: Minimumsfinansieringssats pr. akse: disse satser udgør EF-minimumsprocentsatsen for hver landdistriktudviklingsakse. Satsen fastsættes til 10% for så vidt angår forbedring af konkurrenceevne og skovrejsning (akse 1) og diversificeringsforanstaltninger (akse 3) i stedet for 15%. Satsen fastholdes på 25% for akse 2 "arealforvaltning". For programmerne i de franske oversøiske departementer fastsættes satsen for akse 2 til 10%. Leader-aksen fastholdes på 5% af fællesskabsprogrammeringen. For de 10 nye medlemsstater fastsættes procentsatsen for fondens samlede bidrag dog til 2,5% i gennemsnit. Leader-reserven til den sidste del af programmeringen ( ) svarende til 3% af budgettet til landdistriktudvikling bortfalder. Med hensyn til størrelsen af de virksomheder, der kan modtage støtte i forbindelse med forarbejdning og afsætning af landbrugs- og skovbrugsprodukter, begrænses støtten til mikrovirksomheder for så vidt angår skovbrugsproduktion. Støtten fastsættes med en maksimumssats og begrænses til mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder for så vidt angår foranstaltninger, der forøger landbrugs- og skovbrugsprodukternes værdi. Der er ikke fastsat nogen grænse for Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, de franske oversøiske departementer og de mindre øer i Det Ægæiske Hav. Den maksimale støttesats halveres for virksomheder med under 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 mio. EUR. Forelæggelse af en årlig rapport fra medlemsstaterne og Kommissionen: disse rapporter skal kun forelægges én gang hvert andet år begyndende i 2010 (i stedet for 2008 og 2009). En sidste rapport er planlagt i 2014, dvs. i alt 3 rapporter. Etableringspræmien for unge landbrugere forhøjes fra EUR til EUR. Den overgangsperiode, der gives unge landbrugere til at efterkomme EF's normer, fastsættes til 36 måneder. Ikke-refusionsberettiget merværdiafgift er berettiget til bidrag fra fonden, når den afholdes endeligt af modtageren. Ved den årlige deling mellem medlemsstaterne af fondens midler tages der bl.a. hensyn til specifikke situationer og behov, der er baseret på objektive kriterier. 9991/05 (Presse 143) 7

8 Støttesatserne i områder i den yderste periferi og i ugunstigt stillede områder forhøjes generelt. Ugunstigt stillede områder: Kommissionen forelægger en rapport og forslag vedrørende det fremtidige betalingssystem og udpegningen af de ugunstigt stillede områder i Indtil 2010 forbliver bestemmelserne i forordning 1257/1999 gældende. Forslaget indeholdt en ændring af de eksisterende kriterier for de ugunstigt stillede områder, der er baseret på jordproduktivitet og klimaforhold. Støtteintensiteten til skovrejsning er blevet forhøjet til 70% uden for de ugunstigt stillede områder (+30%), til 80% i de ugunstigt stillede områder (+30%) og til 85% i områderne i den yderste periferi (+10%). Endvidere er maksimumsbeløbet for indkomsttab blevet hævet til 700 EUR/ha. Overgangsforanstaltningerne til fordel for semisubsistenslandbrug og producentsammenslutninger er blevet forlænget indtil udgangen af 2013 i stedet for Aviær influenza Rådet noterede sig de tekniske fremskridt, der blev gjort under det luxembourgske formandskab, og tog til efterretning, at det kommende britiske formandskab har til hensigt aktivt at fortsætte arbejdet, således at der kan træffes afgørelse om forslagene til henholdsvis direktiv og beslutning (fremsendt i begyndelsen af maj) om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza, så snart Europa-Parlamentets udtalelse er modtaget (8630/05). Den polske delegation understregede, at der efter dens opfattelse er en risiko for, at det lavpatogene virus muterer til et højpatogent virus, og ønskede, at der stilles et passende niveau for samfinansiering til rådighed. Forslaget omfatter en udvidet definition af aviær influenza med henblik på bekæmpelse af lavpatogent aviær influenza-virus (LPAI) og specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af dette virus, obligatorisk LPAI-overvågning i medlemsstaterne og en mere fleksibel vaccinationsordning især for truede arter og tamfugle. De foreslåede ændringer af fællesskabslovgivningen om bekæmpelse af aviær influenza bør gennemføres parallelt med ændringerne i Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet for at sikre, at beslutningen er i tråd med nærværende forslag, og at medlemsstaterne disponerer over den nødvendige økonomiske støtte, som gennemførelsen af visse af de planlagte nye bekæmpelsesforanstaltninger kræver. Retsgrundlaget for forslaget er artikel 37 i traktaten. Europa-Parlamentets udtalelse, der forventes afgivet under mødeperioden i december 2005, er rent rådgivende. Neil Parish (PPE-DE) er udnævnt til ordfører. De årlige ekstraudgifter til disse foranstaltninger anslås af Kommissionen til 5,5 mio. EUR for fællesskabsbudgettet. Datoen for gennemførelsen af direktivet i national ret er fastsat til den 31. december FISKERI Europæisk fiskerifond Rådet opfordrede De Faste Repræsentanters Komité og Kommissionen til at fortsætte deres kontakter for at nå til enighed om forslaget til forordning vedrørende en europæisk fiskerifond under det kommende britiske formandskab. 9991/05 (Presse 143) 8

9 Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet Rådet pålagde De Faste Repræsentanters Komité at finde en løsning på de tekniske problemer i forbindelse med forslaget til forordning om bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet med henblik på at opnå politisk enighed så hurtigt som muligt. EVENTUELT Forvaltning af blåhvillingfiskeriet I forbindelse med dette punkt gjorde Kommissionen rede for Norges ensidige beslutning om at lukke for sit fiskeri efter blåhvilling som følge af nedgangen i bestanden på 25% i forhold til det foregående år. Dette skridt skal ses som et led i de vanskelige forhandlinger mellem kyststaterne om Fællesskabets, Islands og Ruslands kvoter, medens Norge og Færøerne havde besluttet ikke at fastsætte kvoter for deres flåder. Kommissionen foreslår med henblik på et møde mellem kyststaterne den 27. juni 2005 en løsning, der tager hensyn til de af medlemsstaternes kvoter for blåhvilling, der endnu ikke er blevet fordelt. Det overvejes også at lukke for fiskeriet efter blåhvilling i de vestlige farvande. Kommissionen fik lejlighed til at notere sig medlemsstaternes holdninger til dette punkt med henblik på de forhandlinger, der skal finde sted den 27. juni. Brændstofkrisen og fiskeriets fremtid Rådet noterede sig den belgiske delegations anmodning (10118/05), der blev støttet af den spanske, lettiske, franske, irske, litauiske, cypriotiske, italienske, græske, estiske og polske delegation, vedrørende de problemer, som de stigende brændstofpriser skaber, navnlig for trawlere, der bruger meget brændstof, og følgerne for fiskerisektoren. Den belgiske delegation udtrykte ønske om, at der iværksættes et fællesskabsinitiativ under Kommissionens ledelse for at skabe en modvægt mod de negative virkninger af denne prisstigning. Blandt de foreslåede løsninger blev nævnt lån sikret med offentlige midler og fællesskabsinvesteringer, der giver mulighed for energibesparelser, som f.eks. udskiftning af en eksisterende motor med en mindre miljøskadelig motor. Den spanske delegation foreslog, at man tager tærsklerne i de minimis-bestemmelsen op til revision. Den tyske delegation gav udtryk for forståelse over for ovennævnte delegationer, men mindede om, at Kommissionen ikke havde været imødekommende med hensyn til dette punkt, da det blev bragt op på rådssamlingen den 18. oktober 2004 (13129/04), med den begrundelse, at nationale støtteforanstaltninger kan medføre konkurrenceforvridninger mellem medlemsstaterne, og at fiskerisektoren i forvejen ikke betaler afgift på mineralolieprodukter. Delegationen foreslog, at der findes en passende løsning med de olieproducerende lande. Kommissær Joe Borg noterede sig delegationernes indlæg og de negative virkninger af brændstofprisernes voldsomme stigning, navnlig for trawlere. Han mindede om den fordelagtige brændstofbeskatning, som fiskerisektoren nyder godt af. Han meddelte, at Kommissionen vil undersøge, hvilke konkrete foranstaltninger der kunne komme på tale efter drøftelserne i en gruppe bestående af repræsentanter for fiskerierhvervet under Kommissionens formandskab. I den forbindelse lovede han at holde Rådet underrettet om udviklingen på området. 9991/05 (Presse 143) 9

10 Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) Rådet noterede sig de oplysninger, Kommissionen havde forelagt i sin orienterende note om resultaterne af 73. samling i Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) den maj 2005, og navnlig vedtagelsen af retningslinjer svarende til fællesskabslovgivningen inden for dyrevelfærd (land- og søtransport, slagtning med henblik på anvendelse som fødevarer og med henblik på kontrol med epizootier) (10163/05). Landbrugsforskning Rådet noterede sig en mundtlig orientering ved Kommissionen om forløbet af drøftelserne i Den Stående Komité for Landbrugsforskning (CPRA). Kommissær Mariann Fischer Boel mindede om, at Kommissionen er i færd med at udarbejde syvende forskningsrammeprogram. Hun understregede, at Rådet på samlingen den 22. november 2004 havde givet udtryk for bred støtte til rapporten fra det nederlandske formandskab om forskning på landbrugsområdet. Rapporten konkluderede, at der er behov for øget videnskabeligt samarbejde i Fællesskabet, der med CPRA råder over en platform på højt niveau. Hun gjorde opmærksom på, at de CPRA-associerede lande (Israel, Norge, Island og Schweiz), havde givet udtryk for interesse for det påbegyndte arbejde, og at 32 europæiske lande var berørt. De første initiativer, der er iværksat af CPRA, er nedsættelsen af en samarbejdsgruppe på forskningsområdet og udarbejdelsen af et dokument om forskningsinfrastrukturerne inden for landbrugssektoren, navnlig gennem netværksdannelse. Dette dokument vil blive forelagt for Det Europæiske Strategiske Forum på dets møde den december 2005 under det britiske formandskab. En rapport om samordning af landbrugsforskningen baseret på arbejdet i CPRA vil meget snart blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet. Den nederlandske delegation takkede formandskabet og Kommissionen for at have medtaget dette punkt på dagsordenen og bemærkede, at landbruget vil komme til at indtage en vigtig plads i syvende forskningsrammeprogram. Formandskabet oplyste, at der vil blive afholdt endnu et møde om dette emne under det britiske formandskab. Skove Rådet noterede sig en orientering ved formandskabet om forløbet af drøftelserne om FLEGT-aftalen om handel med tømmer (10084/05). Den belgiske delegation gjorde rede for sine bekymringer med hensyn til ulovlig skovhugst og den dermed forbundne ulovlige handel. Delegationen takkede det luxembourgske formandskab for dets indsats i forbindelse med udarbejdelsen af et forhandlingsmandat og udtrykte ønske om, at der må ske betydelige fremskridt i dette spørgsmål under det kommende britiske formandskab, således at de første partnerskabsaftaler kan iværksættes. Endelig mindede delegationen om, at det er nødvendigt at supplere disse aftaler med en bindende lovgivning om ulovlig handel med tømmer i Fællesskabet. Kommissær Mariann Fischer Boel udtrykte ønske om, at forhandlingsdirektiverne færdiggøres under det kommende britiske formandskab. Hun understregede, at der var blevet brugt 3 mio. EUR for at fremme dialogen om god skovforvaltning, og at der var blevet udbetalt yderligere 15 mio. EUR af Fællesskabet til teknisk bistand. Endelig mindede hun om, at de uformelle forhandlingsprocesser, der i øjeblikket er i gang med flere tredjelande (Ghana, Cameroun, Malaysia, ), på sigt burde føre frem til et forhandlingsmandat. 9991/05 (Presse 143) 10

11 I maj 2003 tilsendte Kommissionen Rådet en meddelelse om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Skovgruppen udarbejdede nogle konklusioner, som Rådet tilsluttede sig i oktober I forlængelse af denne meddelelse forelagde Kommissionen i juli 2004 et forslag til forordning og en henstilling om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om partnerskabsaftaler med henblik på iværksættelse af EU's handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Under det nederlandske formandskab koncentrerede Skovgruppen sig om forordningsforslaget og forelagde på samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) i december 2004 to spørgsmål, nemlig omgåelsesproblemet og problemet om, hvilke produkter der bør være omfattet af licensordningen, med henblik på at få udstukket politiske retningslinjer. Under det luxembourgske formandskab har gruppen koncentreret sig om teksten til forhandlingsdirektiverne. Korn Den østrigske delegation, der blev støttet af den franske, polske, ungarske, slovakiske, spanske, tjekkiske, græske, italienske, lettiske, litauiske og tyske delegation, henledte Rådets og Kommissionens opmærksomhed på situationen på fællesskabsmarkedet for korn og på de foranstaltninger, det haster med at træffe (10098/05). Den østrigske delegation fremhævede navnlig den særdeles spændte situation på markedet for korn. Den fandt, at de foranstaltninger, der var blevet truffet siden høsten , havde vist sig utilstrækkelige. Delegationen anførte, at i betragtning af det meget store fællesskabslager af korn, den begrænsede oplagringskapacitet og eksportens ringe omfang havde de foranstaltninger, Kommissionen havde truffet, ikke vist sig af afgørende betydning. Med udsigt til en ny rekordhøst i , der vil kunne forværre situationen, anmodede delegationen Kommissionen om at forelægge et integreret sæt af foranstaltninger for at reducere kornoverskuddet. Den franske delegation ønskede, at der åbnes for udbud fra det frie marked - uden intervention - fra den 1. juli 2005 for at overlade det private marked initiativet til at nedbringe overskudslagrene af korn. Den polske delegation fremhævede sine specifikke problemer, herunder navnlig landets fjerne geografiske beliggenhed i forhold til de vigtigste afsætningsmarkeder for korn, samt problemer med at få korn transporteret til de områder i Europa, hvor der er underskud af korn. Den udtrykte ønske om, at Kommissionen træffer nogle foranstaltninger, inden høsten begynder. Den spanske delegation mindede om den voldsomme tørke, der har ramt Spanien, og det deraf følgende behov for dyrefoder, og ønskede forsyning fra interventionslagrene som supplement til det private initiativ. Dette indlæg fik støtte fra den ungarske og den tyske delegation. Den spanske delegation oplyste desuden, at den venter på, at Forvaltningskomitéen for Korn snart træffer afgørelse om udbud fra interventionslagrene. Den ungarske delegation meddelte, at der er oplagret meget store mængder korn i Ungarn, især set på baggrund af landets karakter af indlandsstat og dets utilstrækkelige oplagringskapacitet. Delegationen ønskede derfor, at salget til intervention forlænges med en måned for høsten Dens bekymringer fik tilslutning fra den slovakiske, lettiske og litauiske delegation. Den tyske delegation så gerne, at der føres en mere aktiv eksportpolitik for at få afviklet interventionslagrene. Delegationen rejste spørgsmålet om mulighederne for at finansiere transporten af korn mellem Ungarn og Spanien for at aflaste situationen på kornmarkedet samt fællesskabsbudgettet. Den græske delegation opfordrede Kommissionen til at overveje følgerne af det ustabile marked for hver medlemsstat i forbindelse med det nye høstår /05 (Presse 143) 11

12 Den svenske delegation erklærede sig rede til at forsøge nye foranstaltninger, men understregede dog, at denne krise bør ses i en global kontekst, og at disse foranstaltningers virkninger på konkurrencen bør analyseres. Kommissær Mariann Fischer Boel erkendte, at der regelmæssigt forekommer svigt og blokeringer på fællesskabsmarkedet for korn. Hun mindede dog om, fællesskabshøsten i 2004 havde været helt usædvanlig (285 mio. tons), og at denne situation var blevet forværret af valutakurserne og de nationale interventionssystemers funktionsvanskeligheder. Hun oplyste, at de nuværende mængder oplagret korn er på 16 mio. tons, heraf halvdelen i de nye medlemsstater. Hun var villig til at hjælpe indlandsstater med relevante foranstaltninger, navnlig gennem salg af lagrene af hvede til intervention, men mindede om, at hun ønskede, at disse lagre blev solgt til den bedste pris for ikke at forstyrre markedet. Hun gjorde opmærksom på, at det påhviler medlemsstaterne at afvikle deres lagre inden den 31. juli Kommissær Mariann Fischer Boel påpegede, at den kommende høst forventes at blive af mindre omfang (260 mio. tons) end i Med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes, meddelte hun, at Kommissionen vil åbne for udbud til eksport fra høstårets begyndelse for hvede, byg, rug og havre. Som svar på den tyske delegations spørgsmål oplyste hun, at Kommissionen vil se på mulighederne for overførsel fra områder med overskud til områder med underskud. Det drejer sig om den fjerde anmodning siden årets begyndelse. Den er begrundet i de betydelige mængder korn, der er blevet oplagret til intervention i Fællesskabet siden rekordhøsten i 2004, især i indlandsstaterne, der ikke har den adgang til havet, som giver mulighed for hurtig afsætning af deres produktion. Parallelt hermed bør det noteres, at visse medlemsstater ønsker at kunne råde over interventionsmængderne på grund af den betydelige tørke, der har ramt dem, og deres omfattende behov for foder. Retfærdig handel Den tyske delegation, der blev støttet af den østrigske delegation, ønskede at minde Rådet og Kommissionen om de igangværende landbrugsforhandlinger i Verdenshandelsorganisationen (WTO) som led i Doha-runden (10097/05). Den understregede betydningen af handel med landbrugsprodukter for udviklingslandene. Den tyske delegation anmodede Kommissionen om at udnytte de igangværende landbrugsforhandlinger i WTO til at få taget hensyn til EU's ønsker om at nå frem til et retfærdigt internationalt handelssystem. Kommissær Mariann Fischer Boel anerkendte Tysklands indsats i forbindelse med dette spørgsmål, men påpegede, at standarder, der forbedrer gennemsigtigheden og gør forbrugerne mere bevidste, vil få større virkning end officielle standarder. Hun mindede om, at der ikke længere er fællesskabstold på importen af produkter som bomuld, kaffe og kakao. Som følge af risikoen for at komme i modstrid med WTO's regler afviste hun dog at give disse produkter præferenceadgang til markedet, da det kunne give anledning til konkurrenceforvridning over for andre produkter. Med hensyn til specielt bananer mindede hun om, at Kommissionen arbejder med indførelse af et rent toldsystem, der skal anvendes fra den. 1. januar Til slut understregede hun, at beslutningen om at købe fair trade-produkter i sidste ende er forbrugerens. 9991/05 (Presse 143) 12

13 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT LANDBRUG Finansiering af den fælles landbrugspolitik * Rådet vedtog en forordning om fastlæggelse af én enkelt retlig ramme for finansieringen af den fælles landbrugspolitik via to fonde, ELFUL (for udvikling af landdistrikterne) og EGFL (Den Europæiske Garantifond for Landbruget) (8686/05 og 10134/05 + ADD 1). Forordningen fastsætter den periode, der opereres med for finansielle korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutning for ELFUL-udgifter, til 24 måneder. Bestemmelsen skal sætte Kommissionen i stand til at gå 24 måneder tilbage i tiden for at nægte samfinansiering af en type udgifter, den anser for at være ikke-refusionsberettigede. Kommissionen og medlemsstaterne påtager sig et ligeligt ansvar for de beløb, der udbetales inden for rammerne af ELFUL, samt for beløb, der skal inddrives, hvis der konstateres uregelmæssigheder. For beløb, der overstiger 1 mio. EUR, analyseres varetagelsen af det finansielle ansvar i hvert enkelt tilfælde. Hvad angår beføjelsen til at gribe ind i tilfælde af budgetoverskridelser fastslår den vedtagne forordning, at Kommissionen, hvis der er risiko for overskridelse af det planlagte årlige loft, træffer foranstaltninger for at justere udgifterne. Hvis disse foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, bør Kommissionen foreslå Rådet supplerende tiltag. De to fonde vil hver især bevare deres særlige karakteristika, herunder det forhold, at EGFL tildeles ikke-opdelte bevillinger, medens ELFUL tildeles opdelte bevillinger. Betalingstempoet er også forskelligt for de to fondes vedkommende (henholdsvis månedligt og kvartalsvis) ligesom behandlingen af beløb, der inddrives som følge af uregelmæssigheder. Inden for rammerne af EGFL kan disse beløb således genanvendes af medlemsstaterne inden for rammerne af det samme program for landdistriktudvikling. Denne forordning omfatter også reglerne om budgetdisciplin, der tager hensyn til reformen af den fælles landbrugspolitik, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1782/2003. Disse regler vedrører bl.a. fastsættelsen af de beløb, der årligt er til rådighed til EGFL-udgifter, prognoser for overholdelsen af de betalingsfrister, der pålægges medlemsstaterne, og regler vedrørende eventuelle nedsættelser eller suspensioner af de månedlige eller kvartalsvise betalinger. Aftale om ris mellem EF og USA Rådet vedtog en afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris (9249/05). Den italienske og den danske delegation stemte imod. Den græske delegation afholdt sig fra at stemme. Afgørelsen er en formalisering af aftalen fra marts 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, som opererer med en variabel told (65 EUR/t, 42,5 EUR/t eller 30 EUR/t) afhængigt af importmængderne. Afgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2005 og gælder til den 30. juni 2006 i afventning af en reform af den fælles markedsordning for ris (forordning (EF) 1785/2003). Aftalerne med Indien og Pakistan videreføres indtil den 30. juni 2006 med en told på 65 EUR/t for afskallet ris og 175 EUR/t for sleben ris). 9991/05 (Presse 143) 13

14 Æg - handelsnormer Rådet vedtog med enstemmighed en forordning om visse handelsnormer for æg (9646/05). Ved forordning (EF) 2052/2003 blev der indført mærkningspligt for æg med en kode, der angiver producenten og gør det muligt at bestemme produktionsformen. Dette system blev obligatorisk fra den 1. januar 2004 undtagen for æg, der sælges på lokale offentlige markeder, hvor systemet bliver obligatorisk den 1. juli For ikke at pålægge de mindste producenter for meget bureaukrati ændrer denne forordning forordningen om mærkningspligt for konsumæg i Fællesskabet, idet de medlemsstater, der ønsker det, fra den 1. juli 2005 kan fritage mindre producenter, der har højst 50 æglæggende høner, for pligten til at mærke æg solgt på det lokale offentlige marked beliggende i produktionsområdet i den pågældende medlemsstat, på betingelse af at bedriftens navn og adresse anføres på salgsstedet. Bilaterale veterinæraftaler - Rådets konklusioner Rådet vedtog følgende konklusioner: "Rådet har med tilfredshed noteret sig, at den såkaldte Potsdamgruppe-procedure har fungeret godt i de seneste ti år; der er tale om en snæver gruppe af repræsentanter for medlemsstaterne - hvilket ikke udelukker deltagelse af alle medlemsstaterne - der spiller en aktiv rolle med hensyn til at bistå Kommissionen og yde den teknisk bistand under forhandlingen af veterinæraftaler med visse tredjelande samt i forbindelse med gennemførelsen af sådanne aftaler, navnlig for så vidt angår forberedelsen af møder i de blandede udvalg, der nedsættes ved disse aftaler bekræfter principperne for sådanne forhandlinger, især åbenhed og samordning mellem Potsdamgruppens medlemmer på alle stadier af forhandlingsprocessen for at beskytte Fællesskabets interesser opfordrer alle medlemsstaterne til på en afbalanceret måde at deltage i arbejdet i Potsdamgruppens forskellige sammensætninger, således at byrdefordelingen med hensyn til finansielle og menneskelige ressourcer bliver proportional og retfærdig. Med dette for øje bør gruppen fremover bestå af de medlemsstater, der er anført i bilaget, samt af formandskabet og en repræsentant for Generalsekretariatet for Rådet, og det bør være muligt at ajourføre bilaget med samtykke fra de berørte medlemsstater opfordrer formandskabet til at sørge for kontinuitet i arbejdet. Der skal med dette for øje regelmæssigt opstilles en tidsplan for arbejdet i samråd med de berørte formandskaber og Kommissionen slår på ny fast, at Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen med jævne mellemrum skal informere alle medlemsstaterne og de relevante rådsorganer om forløbet af igangværende forhandlinger." EU - Andorra - Protokol om veterinærspørgsmål Rådet godkendte en afgørelse om visse veterinærspørgsmål, der indeholder en supplerende liste over EF-forskrifter på veterinærområdet, som Andorra skal anvende, med henblik på vedtagelse i Den Blandede Komité EF-Andorra (9690/05). Den polske delegation afholdt sig fra at stemme. Andorra forpligter sig ved protokollen til at anvende visse EF-forskrifter på veterinærområdet, og Den Blandede Komité EF-Andorra udarbejder en liste over de EF-forskrifter, der skal anvendes (f.eks. forordningen om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder). 9991/05 (Presse 143) 14

15 EF-forskrifterne på denne supplerende liste skal gennemføres og anvendes inden udløbet af en frist på 18 måneder efter den endelige vedtagelse af denne afgørelse. International konvention om beskyttelse af plantenyheder Rådet gav sin tilslutning til, at der sendes en skrivelse til generalsekretæren for den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) (9901/1/05). Skrivelsen vil blive fremsendt, når EU deponerer sit tiltrædelsesinstrument, og den meddeler EUlovgivningen om forædlingsrettigheder samt listen over de planteslægter og -arter, hvorpå EU vil anvende konventionens bestemmelser. Rådet godkendte EU's tiltrædelse af UPOV på sin samling den 30. maj FISKERI EU - Færøerne - Fiskesygdomme Rådet vedtog en afgørelse om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne for så vidt angår godkendelse af den færøske beredskabsplan for fiskesygdomme og Færøernes deltagelse i systemet for anmeldelse af dyresygdomme (9240/05). Færøernes beredskabsplan for fiskesygdomme omfatter anvendelse af en vaccine og foranstaltninger til fjernelse af fisk, der er smittet med infektiøs lakseanæmi, samt sikring af, at oplysninger om sygdomsudbrud meddeles Kommissionen gennem systemet til anmeldelse af dyresygdomme på samme måde som i medlemsstaterne. EU/Côte d'ivoire - Protokol til fiskeriaftalen Rådet vedtog en forordning om godkendelse af indgåelsen af en protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeriaftalen med Côte d'ivoire, indtil den 30. juni 2007 (14510/04). Ifølge protokollen tildeles Frankrig, Spanien og Portugal licenser ud for Côte d'ivoires kyst til bundfiskeri og tunfiskeri. Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke opbruger fiskerimulighederne, kan andre medlemsstaterne ansøge om licens. Den finansielle modydelse til støtte for Côte d'ivoires sektorpolitik for fiskeri fastsættes til EUR pr. år. Den finansielle modydelse omfatter for tunfiskeri en fangstmængde på t pr. år i ivorianske farvande. Hvis EF-fartøjernes fangst i Côte d'ivoires fiskerizone overstiger denne mængde, forhøjes beløbet proportionelt. EU's samlede finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af det anførte beløb. EKSTERNE FORBINDELSER Den europæiske naboskabspolitik - Handlingsplanen EU-Tunesien Rådet noterede sig teksten til handlingsplanen EU-Tunesien som ændret efter anmodning fra Tunesien med henblik på vedtagelse i Associeringsrådet EU-Tunesien (2603/1/05). Handlingsplanen vil muliggøre en mere målrettet gennemførelse af instrumenterne i associeringsaftalen mellem EU og Tunesien med henblik på en større integration af Tunesiens økonomiske, sociale og videnskabelige strukturer i Unionens økonomiske, sociale og videnskabelige strukturer. Handlingsplanen skal ligeledes bidrage til udvikling og gennemførelse af politikker, der skal fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og social sammenhængskraft, nedbringe fattigdommen og beskytte miljøet. 9991/05 (Presse 143) 15

16 AVS-staterne - Revision af Cotonou-aftalen Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse af undertegnelsen af ændringen af partnerskabsaftalen med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (9621/1/05 og 8851/05). Revisionen af aftalen åbnes for undertegnelse den 25. juni 2005 i Luxembourg. De vigtigste ændringer i aftalen er: parterne forpligter sig til at bekæmpe terrorisme der indsættes en bestemmelse om samarbejde om at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben der indsættes en omtale af årtusindudviklingsmålene, som FN's generalforsamling har vedtaget forenkling af procedurerne for regional finansiering mulighed for at tildele midler til fremme af fred i konfliktsituationer. Partnerskabsaftalen med AVS-landene, der blev undertegnet i juni 2000 i Cotonou (Benin), blev indgået for en periode på 20 år fra den 1. marts 2000 og indeholder en bestemmelse om revurdering af aftalen ved udløbet af hver 5-års-periode. Formålet med aftalen er at befordre og fremskynde den økonomiske, kulturelle og sociale udvikling i AVS-staterne, at bidrage til fred og sikkerhed og at fremme et stabilt og demokratisk politisk klima. Aftalen fokuserer især på målet om nedbringelse og udryddelse af fattigdom i sammenhæng med målene om bæredygtig udvikling og gradvis integration af disse lande i verdensøkonomien. 78 lande har for øjeblikket undertegnet aftalen. ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Stabilitetspagten - Overvågning af budgetstillinger og samordning af de økonomiske politikker Rådet vedtog en fælles holdning om det ene af de to udkast til forordninger om gennemførelse af den reform af EU's stabilitets- og vækstpagt, der blev besluttet i marts 2005 (9817/05 + ADD 1). Formålet med forordningen er at forbedre overvågningen af budgetstillinger og samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker ved ændring af forordning (EF) nr. 1466/97. Rådet var den 13. juni nået til politisk enighed om teksten til den fælles holdning, som Europa- Parlamentet skal afgive andenbehandlingsudtalelse om, samt om udkastet til forordning om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Budget for Schengen-informationssystemet Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, vedtog den flerårige opstilling over godkendte anlægsudgifter til Schengen-informationssystemets (C.SIS) tekniske støttefunktion og anlægs- og driftsbudgettet for C.SIS for 2006 (8997/05). 9991/05 (Presse 143) 16

17 HANDELSPOLITIK Antidumping - Rusland og Ukraine - Ammoniumnitrat Rådet vedtog en forordning om ændring af forordning (EF) 658/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og forordning (EF) nr. 132/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Ukraine efter en delvis fornyet undersøgelse i medfør af forordning (EF) nr. 384/96 (9284/05) UDVIKLING Bekæmpelse af ørkendannelse Rådet bemyndigede formandskabet til at sende en skrivelse til Verdensbanken vedrørende initiativet "TerrAfrica" som led i De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) (9986/1/05). TerrAfrica-konceptet blev udarbejdet i 2004 af Verdensbanken i samarbejde med UNCCDsekretariatet og Den Globale Mekanisme under UNCCD. En række aktører, herunder EU, er blevet opfordret til at deltage i udformningen af dette initiativ, der skal bidrage til at afhjælpe de miljømæssige og socioøkonomiske virkninger af forringelsen af jorden i Afrika. DET INDRE MARKED Typegodkendelse af køretøjer - Beskyttelse af passagerer Rådet gav sin tilslutning til en fælles indstilling med henblik på vedtagelse af en afgørelse om EU's tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) regulativer vedrørende typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer (7590/05). Afgørelsen vil blive tilsendt Europa-Parlamentet med henblik på en samstemmende udtalelse. UNECE's regulativer vedrørende typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision (regulativ nr. 94) og i tilfælde af sidekollision (regulativ nr. 95), tilsigter at fjerne de tekniske hindringer for samhandel med motorkøretøjer og samtidig opnå en høj grad af sikkerhed for fører og passagerer. Det er planen, at disse regulativer skal indgå i EF-systemet for typegodkendelse af motorkøretøjer. EU blev kontraherende part i UNECE's aftale i 1998 og har tiltrådt 78 regulativer, der er knyttet som bilag til aftalen. MILJØ Fluorholdige drivhusgasser* Rådet vedtog med kvalificeret flertal en fælles holdning vedrørende et udkast til forordning om begrænsning af emissionerne af visse fluorholdige drivhusgasser (16056/04 og 9209/05 ADD1). Den fælles holdning vil blive tilsendt Europa-Parlamentet med henblik på dets andenbehandling. Danmark og Østrig stemte imod; Belgien, Portugal og Sverige afholdt sig fra at stemme. 9991/05 (Presse 143) 17

18 Udkastet til forordning har til formål at regulere indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag A til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 1. Den tager endvidere sigte på at regulere mærkning og bortskaffelse af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger herom, anvendelse af svovlhexafluorid, markedsføring af produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, samt uddannelse og autorisation af personale, der er inddraget i de aktiviteter, forordningen omfatter. Med indførelsen af økonomisk fordelagtige foranstaltninger, der tager sigte på at reducere emissionerne af fluorholdige drivhusgasser, vil dette udkast til forordning hjælpe Den Europæiske Union med at opfylde de mål, der er sat for den i Kyoto-protokollen, samtidig med at den undgår forvridninger af det indre marked. Emissioner af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer* Rådet vedtog med enstemmighed en fælles holdning vedrørende et udkast til direktiv om emissioner af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af direktiv 70/156/EØF 2 (16182/04 og 9210/05 ADD 1). Den fælles holdning vil blive tilsendt Europa- Parlamentet med henblik på dets andenbehandling. Belgien og Portugal undlod at stemme. Udkastet til direktiv tager sigte på at reducere anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser i luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. Det bygger på det eksisterende EU-typegodkendelsessystem (direktiv 70/156/EØF). Det indfører en ordning, der gradvis skal afskaffe luftkonditioneringsudstyr med et potentiale for global opvarmning på over EFT L 42 af , s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/104/EF (EUT L 337 af , s. 13). 9991/05 (Presse 143) 18

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

PRESSE PRESSEMEDDELELSE. Landbrug og fiskeri RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 16171/08 (Presse 339) (OR. fr) 2909. samling i Rådet

PRESSE PRESSEMEDDELELSE. Landbrug og fiskeri RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 16171/08 (Presse 339) (OR. fr) 2909. samling i Rådet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 16171/08 (Presse 339) (OR. fr) PRESSEMEDDELELSE 2909. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 28. november 2008 Formand Michel Barnier Frankrigs landbrugs- og

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2015 (OR. fr)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2015 (OR. fr) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2015 (OR. fr) 13602/15 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 55 AGRI 558 PECHE 408 3418. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 7907/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 18 AGRI 185 PECHE 135 3459. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere