Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab"

Transkript

1 Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011

2 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier 5 Historie 6 Organisation 7 Ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab 9 Driftspersonale 9 Administration 10 Det boligsociale personale 11 Kom godt i gang introduktion af nye medarbejdere 12 Ansatte i administrationen og det boligsociale personale 12 Ansatte i ejendomsfunktionærgruppen 13 Ansættelsesforhold 15 Generel ansættelsespolitik 15 Afskedigelse 16 Løn 17 Ligestilling 17 Flexjob 18 Seniorpolitik 18 Sygdom 18 Omsorgsdage 19 Overarbejde og afspadsering 19 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 20 Uddannelsespolitik 23 Lån af værktøj mv. 25 Diæter 25 Valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen 25 Presse 27 Tavshedspligt 27

3 Side 3/39 Arbejdsbeklædning 27 It-politik 28 Personaleforeninger 29 Supplerende praktiske forhold 29 Arbejdsmiljø 31 Arbejdsstillinger og løft 31 Stress 31 Sundhed og motion 32 Hjælpemidler og sikkerhedsudstyr 32 Rygepolitik 33 Alkoholpolitik 33 Mobning og sexchikane 34 Krisehjælp 34 Gaveregulativ 35 Medarbejder 35 Organisationsbestyrelse 36 Organisationsbestyrelse og ledende medarbejderes ægtefæller 36 Afdelingsbestyrelsesmedlemmer 37 Begravelse 37 Eksempel på velkomstbrev 38 Organisationsdiagram 2013

4 Indledning Side 4/39 Personalehåndbogen I denne personalehåndbog finder du de forskellige vilkår, vejledninger og retningslinjer, som gennem årene er blevet fastsat for Sundby-Hvorup Boligselskabs medarbejdere. Arbejdsmarkedslovgivningen og de kollektive overenskomster står naturligvis over disse interne bestemmelser. Personalehåndbogen indeholder både fagligt aftalestof og beskrivelser af vores personalepolitik, som har været behandlet i virksomhedsnævnet og efterfølgende er godkendt i Sundby-Hvorup Boligselskabs organisationsbestyrelse. Formålet med de bestemmelser, der er nedskrevet i personalehåndbogen, er, at du og selskabets øvrige medarbejdere behandles ens og korrekt, og at medarbejderne trygt kan stole på reglerne. Fra tid til anden kan indholdet i personalehåndbogen blive ændret, f.eks. efter behandling i virksomhedsnævnet eller organisationsbestyrelsen. Vi sørger naturligvis for, at alle medarbejdere har en personalehåndbog med de aktuelt gældende regler.

5 Side 5/39 Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskabs hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet byggeri. Vi lægger stor vægt på beboerdemokrati og ønsker at sikre alle beboerne reel medindflydelse på boligorganisationen og den enkelte afdeling. Vision, mission og værdier Vision Sundby Hvorup Boligselskab har med beboerdemokratiet som fundament en vision om at være en af de førende og største boligorganisationer i Nordjylland målt på følgende indsatsområder: Udvikling og opførelse af nye boliger Beboerservice Tryghed i boligområderne Attraktive boliger til rimelige huslejer Løbende fornyelse af boligmassen En sund økonomi. Mission Sundby Hvorup Boligselskabs mission er at udleje og administrere primært offentligt støttede byggerier. Vi ønsker gennem udviklingsprojekter, nybyggeri og fornyelse af bestående byggerier at skabe attraktive og tidsvarende bomiljøer for alle samfundsgrupper.

6 Værdier Værdigrundlaget er daglige pejlemærker for beboere og medarbejdere i Sundby Hvorup Boligselskab. Side 6/39 Vi lægger vægt på: at være et solidt og velanskrevet boligselskab med en troværdig og ansvarsfuld holdning at vores boliger er attraktive og lever op til tidens krav og normer at beboerdemokratiet er baseret på åbenhed og tillid at drive en effektiv og dermed billig administration at være teknologisk opdateret at vores boligmasse er varieret i typer, størrelser og prisklasser at være åbne over for nye ideer og tanker om boformer. Specifikt i forhold til beboerne lægger vi vægt på: at man tager hensyn til hinanden og er gode naboer at der er plads til forskellighed og rum til alle at der er høj tilfredshed med at bo og leve i vores boligafdelinger Specifikt i forhold til medarbejderne lægger vi vægt på: at vi yder en god service til alle beboere at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder at vi udvikler den enkeltes kompetencer Historie Sundby-Hvorup Boligselskab blev stiftet på et møde på Lindholm kro den 13. oktober 1943 med det formål at opføre socialt boligbyggeri. Boligselskabets første afdeling, Afdeling 1, bestod af to blokke med hver ti lejligheder og stod klar til indflytning den 30. august Selskabet har efterfølgende udviklet sig til at være Aalborgs næststørste boligorganisation med p.t. 36 afdelinger inkl. erhvervs- og institutionslejemål. Sundby-Hvorup Boligselskab har desuden indgået administrationsaftaler med Aalborg Kommune.

7 Organisation Hver af Sundby-Hvorup Boligselskabs afdelinger er økonomisk uafhængig af andre afdelinger i boligorganisationen og skal på det årlige beboermøde godkende budgettet. Side 7/39 Administration Administrationen er delt op i tre funktionsområder: 1. Ekspedition Udlejning Kommunikation Beboerklager Postgang o. l. Politiske opgaver. 2. Teknisk afdeling Drifts- og vedligeholdelsesarbejde Nybyggeri- og renoveringsarbejde Ledelse og tilsyn med ejendomsmestre/funktionærerne. 3. Økonomiafdeling Økonomiske forhold vedr. selskabets drift herunder udarbejdelse af regnskab og budget Ledelse og tilsyn med HK-personale It-ansvarlig. Beboerdemokrati Beboerdemokratiet er en af grundpillerne i Sundby-Hvorup Boligselskab. Centralt placeret heri er afdelingsbestyrelsen, der vælges af og blandt beboerne i en boligafdeling. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse samt at bidrage til et godt bomiljø i afdelingen. Afdelingernes beboere vælger repræsentanter til Sundby-Hvorup Boligselskabs øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger boligselskabets organisationsbestyrelse, der er boligselskabets politiske ledelse.

8 Organisationsbestyrelsen tæller ni medlemmer: en formand, et medlem valgt af medarbejderne og syv øvrige medlemmer. Side 8/39 Direktion Direktøren er Sundby-Hvorup Boligselskabs daglige administrative leder. Selskabet har desuden en regnskabschef, som er ansvarlig for ekspedition og bogholderi. Og en teknisk chef, som er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af selskabets boliger. Udvalg I Sundby-Hvorup Boligselskab findes en række forskellige udvalg: Forretningsudvalg behandler hastesager af politisk karakter, som ikke kan vente på en bestyrelsesbehandling. Byggeudvalg fører overordnet politisk tilsyn med boligselskabets ejendomme samt med større renoveringssager og nybyggeri i samarbejde med direktøren. Virksomhedsnævn har til formål at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde samt at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre Sundby-Hvorup Boligselskabs effektivitet. Virksomhedsnævnet mødes fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde til alle boligselskabets medarbejdere. Arbejdsmiljøudvalg et lovgivningsmæssigt bestemt udvalg, der bidrager til samarbejdet om sikkerhed og sundhed i Sundby-Hvorup Boligselskab. Vedtægter m.m. Se

9 Ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab Som ansat i Sundby-Hvorup Boligselskab bør du vide, hvilket ansvar du og dine nærmeste kolleger har, hvem du refererer til mv., samt, at du har en forståelse for, hvilke opgaver dine kolleger i andre personalegrupper udfører. Side 9/39 For at skabe respekt og forståelse for samarbejdets betydning på tværs af afdelinger og på alle niveauer tilstræbes det, at ledende medarbejdere har indblik i de ansattes dagligdag, og at der er ressourcer til, at ledere kan komme rundt på arbejdsstederne og lytte til medarbejderne, igangsætte og vedligeholde opgaver og projekter mv. Sundby-Hvorup Boligselskabs ansatte kan opdeles i tre overordnede grupper: Driftspersonalet som har kontor i de enkelte boligafdelinger. Administrationspersonalet som primært arbejder i administrationsbygningen. Det boligsociale personale som har kontor i Afdeling 12. Hver af disse grupper har bestemte ansvarsområder og varetager specifikke opgaver i organisationen. Driftspersonale Driftspersonalet i boligafdelingerne kan opdeles i to grupper; ejendomsmestre og ejendomsfunktionærer. Ejendomsmestre Ejendomsmesteren har, foruden sin deltagelse i de daglige arbejdsopgaver, almindeligvis ansvaret for ejendommens forsyninger (varme, vand, el m.m.) samt for den ordinære drift, der typisk også indeholder tilsynsfunktioner. Ejendomsmesteren har endvidere ledelsesmæssige beføjelser i forhold til andre ejendomsfunktionærer. Ejendomsmesterens jobfunktion indebærer bl.a.: Rekvirering og kontrol af håndværkere og andre leverandører, herunder sikring af kvaliteten af udført arbejde, indkøbte maskiner m.m. Beboerservice Indflytningssyn og udfærdigelse af indflytningsrapporter Medvirken i den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning.

10 Ejendomsfunktionærerne Ejendomsfunktionæren arbejder primært med konkrete vedligeholdelsesmæssige og serviceorienterede opgaver. Side 10/39 Ejendomsfunktionærernes jobfunktion indebærer bl.a.: Tilsyn med forsyningsinstallationer og tekniske anlæg, herunder evt. også kendskab til elektronisk anlæg Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver Beboerservice Ren- og vedligeholdelse af ejendommens ind- og udvendige arealer Medvirke til glatførebekæmpelse En række rutinemæssige arbejdsopgaver i den daglige drift. Administration Administrationens opgave er, overordnet set, at administrere Sundby-Hvorup Boligselskab efter den gældende lovgivning og ud fra de overordnede retningslinjer, som boligselskabets organisationsbestyrelse opstiller. Administrationens funktioner indebærer bl.a.: Personaleadministration Administration af det beboerdemokratiske system Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Kontrol med og styring af nybyggerier og renoveringer Tilsyn med den bygningsmæssige tilstand af selskabets boliger Rekvirering af og kontrol med vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne Syn af boliger ved fraflytning Udlejning af boliger og erhvervslejemål Udarbejdelse af budgetter og regnskaber Betalinger af kreditorer Kontrol med og vedligeholdelse af debitorer Økonomistyring og pleje af foreningens økonomi Intern og ekstern kommunikation Udvikling og vedligeholdelse af organisationen Alle former for beboerservice.

11 Det boligsociale personale Det er de boligsociale medarbejderes opgave at igangsætte, vedligeholde og videreudvikle samt være overordnede tovholdere på alle aktiviteter og projekter omkring det boligsociale arbejde. Side 11/39 Opgaverne er beskrevet i den Boligsociale helhedsplan (vedtaget på afdelingsmødet i afdeling 12, september 2012). Arbejdet har frem mod 2016 primært fokus på tre indsatsområder: Udsatte grupper Børn, unge og familier Sundhed.

12 Kom godt i gang introduktion af nye medarbejdere Det er vigtigt for os, at alle nye medarbejdere får en god start hos Sundby-Hvorup Boligselskab. Vi ønsker og håber, at du hurtigt vil finde dig til rette i din nye stilling, og vi har derfor tilrettelagt din første tid således, at du kan lære dine nye kolleger og arbejdsopgaver at kende samt få alle praktiske forhold på plads. Side 12/39 Ansatte i administrationen og det boligsociale personale Hvis du er blevet ansat i administrationen eller som en del af det boligsociale personale, vil din første tid hos Sundby-Hvorup Boligselskab omfatte følgende: Første dag: Du vises rundt og hilser på dine nye kolleger Du får tilknyttet en kollega, som har ansvaret for at introducere dig for diverse praktiske forhold m.m. Ansættelsesbevis underskrives Du får udleveret personalehåndbogen Vi gennemgår forretningsgange, fax, kopi, it m.v. I løbet af første uge: Du afleverer relevante oplysninger til bogholderiet Du får udleveret en nøgle og alarmkode til administrationsbygningen En kollega gennemgår organisationens opbygning sammen med dig. I løbet af den første måned: Du og din tillidsrepræsentant gennemgår personalehåndbogen, og du bliver orienteret om personaleforeningen. Efter ca. en måned: Din nærmeste leder eller stedfortræder indkalder dig til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Inden tre måneder: Ledelsen har ansvaret for, at der gennemføres en evaluering inden din prøvetids udløb.

13 Side 13/39 Ansatte i ejendomsfunktionærgruppen Hvis du er blevet ansat i ejendomsfunktionærgruppen, vil din første tid hos Sundby- Hvorup Boligselskab omfatte følgende: Første dag: Du modtages af inspektøren og ejendomsmesteren, som viser dig rundt i området Du får udleveret og kvitterer for nøgler Du får udleveret mobiltelefon Personalehåndbogen, herunder sikkerhedsforholdene, udleveres og gennemgås Dit ansættelsesbevis udleveres og underskrives. Hvis du er ansat i en enmandsafdeling, tilstræbes det, at du tilbringer din første uge sammen med din afgående kollega eller en anden erfaren ejendomsfunktionær. Inden for de første 14 dage foretager ejendomsmesteren efter behov: Teknisk gennemgang og historik i afdelingen Almindelig vedligeholdelse. Så hurtigt som muligt: Du introduceres for afdelingsbestyrelsen Du orienteres om EMO og varmeaflæsning m.m. Du deltager i et møde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne Du kommer rundt i afdelingen for at hilse på dine kolleger Din sikkerhedsleder har ansvaret for, at du får instruktion i de maskiner, du kommer til at skulle betjene.

14 Inden for en måned: Du kommer på besøg i administrationen og hilser på de af dine kolleger, som arbejder her. Side 14/39 Efter ca. en måned: Din nærmeste leder/stedfortræder indkalder dig til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Inden tre måneder: Ledelsen har ansvaret for, at der gennemføres en evaluering inden din prøvetids udløb.

15 Ansættelsesforhold Det er vigtigt, at du kender de regler og rettigheder, der gælder for dig, når du er ansat hos Sundby-Hvorup Boligselskab. Du vil kunne finde disse i din ansættelseskontrakt og her i personalehåndbogen. Overenskomsten, som du har fået udleveret ved ansættelsen, er også et vigtigt redskab i denne sammenhæng. Side 15/39 Sundby-Hvorup Boligselskab ansætter kun organiseret personale. Undtaget er bude, ansatte med mindre end 15 timers ansættelse pr. måned og kortidsansatte løsarbejdere. Generel ansættelsespolitik Følgende punkter udgør Sundby-Hvorup Boligselskabs generelle ansættelsespolitik. Der tages udgangspunkt i stillings- og funktionsbeskrivelser samt boligselskabets generelle målsætninger. Der udarbejdes et stillingsopslag med en klar beskrivelse af opgaver, kompetence og ansvar samt, hvilken personprofil der ønskes. Jobbet kan/skal opslås internt. Annoncering målrettes efter det enkelte stillingsopslag. Et ansættelsesudvalg udvælger og gennemfører ansættelsessamtaler. Ansættelsesudvalget består af mindst to personer, hvoraf den ene er ansøgerens kommende leder. Efter aftale med ansøger indhentes eventuelt referencer. Efter aftale med ansøgeren indhentes straffeattest/børneattest, da kun ansøgere med en pletfri straffeattest kan komme i betragtning til stillingen. Boligselskabet er en forholdsvis lille organisation og det er derfor uforeneligt, at der mellem medarbejderne er ægteskabelige, samlevende eller lignende relationer. Ansøgere, som har sådanne relationer til ansatte i organisationen, vil ikke komme i betragtning til stillingen. Opstår en af førnævnte relationer i ansættelsesperioden, skal medarbejderen straks bringe denne relation til ophør. Såfremt dette ikke sker, må en af de involverede parter søge ansættelse uden for Sundby- Hvorup Boligselskab. Efter en måneds ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab afholdes en opfølgningssamtale mellem medarbejder og leder, hvor tillidsrepræsentanten kan deltage. Forinden har lederen/tillids-

16 repræsentanten eller eventuelt hele ansættelsesudvalget haft en uformel snak med nærmeste kolleger. Inden prøvetidens udløb afholdes på ny en samtale mellem medarbejder og leder med henblik på at beslutte, hvorvidt ansættelsesforholdet skal fortsætte. Tillidsrepræsentanten kan evt. også her inddrages. Der tages notat af samtalen. Side 16/39 Afskedigelse Hvis du selv vælger at sige din stilling op (Ansøgt afsked), vil ledelsen holde en uformel fratrædelsessamtale med dig for at afdække årsagerne til jobskiftet. Uansøgt afsked Afskedigelse på baggrund af forhold i selskabets drift eller lignende skal ske i henhold til overenskomstens regler. Det betyder blandt andet, at du har krav på en uddybende samtale med ledelsen, hvor tillidsrepræsentanten også kan inddrages. Er din afskedigelse begrundet i personlige forhold, skal du normalt forinden have modtaget en påtale samt en skriftlig advarsel: I påtalen præciseres det, hvilke forventninger der stilles til dig. Du skal skriftligt bekræfte, at du har modtaget påtalen og at du har forståelse for, hvad påtalen omhandler, og hvad der skal arbejdes videre med. Ved en skriftlig advarsel har du mulighed for at tage en tillidsrepræsentant med til den opfølgende samtale. Advarslen skal præcist beskrive, hvad ledelsen er utilfreds med, og hvordan problemerne skal løses, samt eventuelle konsekvenser af advarslen. Der skal desuden ske en opfølgning på afskedigelsen med tillidsrepræsentanten og virksomhedsnævnet. I forbindelse med afskedigelsen vil du blive tilbudt vejledning i jobsøgning og andre praktiske forhold. Bortvisning Bortvisning behandles i henhold til overenskomsterne.

17 Løn Lønpolitikken skal som en del af personalepolitikken sikre, at boligselskabet kan ansætte, udvikle og fastholde veluddannede medarbejdere. Side 17/39 Der skal være sammenhæng mellem lønpolitikken og målsætningerne for afdelingernes økonomiske forhold samt mellem lønnen og den ansattes arbejdsopgaver, ansvar og kvalitet i den daglige drift. Det er aftalt, hvilke typer af funktioner og kvalifikationer der udløser løntillæg. Lønnen er aftalt ved overenskomster og lokalaftaler, og der ydes desuden overenskomstmæssig pension. Fratrædelsesordning for administrationen De ansatte i administrationen har gennem lokalaftale af forhandlet sig til fratrædelsesordning ved overgang til pension eller efterløn. Ved overgang til pension eller efterløn gives der pension- og feriepengegivende fratrædelsesgodtgørelse på én månedsløn efter ti års ansættelse to månedslønninger efter 20 års ansættelse. Ligestilling Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker reel ligestilling uanset køn, handicap, etnisk baggrund eller religion. Ledelse og medarbejdere bør tilstræbe denne ligestilling på alle niveauer gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

18 Side 18/39 Flexjob Sundby-Hvorup Boligselskab har en målsætning om at tilbyde fleksjob til medarbejdere, der på grund af sygdom eller ulykke ikke længere kan klare deres arbejde. Evt. tildeling af flexjob vil blive vurderet i hvert tilfælde ud fra Sundby- Hvorup Boligselskabs og boligafdelingernes økonomi. Oprettelse af flexjob er omfattet af gældende lovgivning og overenskomst/lokalaftale. Seniorpolitik Gældende for ansatte i administrationen De ansatte i administrationen har gennem lokalaftale af forhandlet sig frem til en seniorpolitik. Seniorpolitikken gælder alle fastansatte medarbejdere i Sundby-Hvorup Boligselskabs administration, der er fyldt 55 år. Disse har ret til en uges ekstra ferie, ud over de gældende ferieregler, med fuld kompensation. Sygdom Sygemelding skal foregå pr. telefon til nærmest foresatte/leder umiddelbart efter arbejdstids start. Raskmelding skal meddeles nærmeste leder ved arbejdstids start. Sygesamtale og mulighedserklæring Den overordnede intention i lovgivningen omkring sygefravær er at reducere sygefraværet, specielt længerevarende fravær. Udgangspunktet er en tidlig indsats med henblik på at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage på arbejde, til gavn for den ansatte og arbejdspladsen. Den velkendte lægeerklæring Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er afskaffet (delvist) og erstattet med en mulighedserklæring. Mere herom i næste afsnit. Sygesamtale Efter en uges sygdom tager den nærmest foresatte leder telefonisk kontakt til den sygemeldte medarbejder. Hvis/når sygemeldingen har varet tre uger, indkalder lederen til en sygeopfølgningssamtale. Samtalen afholdes inden fire uger fra første sygedag. Under samtalen udfyldes del 1 af mulighedserklæringen. Medarbejderen skal

19 derefter kontakte egen læge, som udfylder anden del af mulighedserklæringen, som returneres til Sundby-Hvorup Boligselskab att.: lederen/nærmeste foresatte. Side 19/39 I stedet for Lægeerklæringen om uarbejdsdygtighed kan man som arbejdsgiver bede lægen udarbejde en attest om varighed af sygdommen m.m. Hvis boligselskabet skønner, der er brug for en sådan, dækker selskabet udgiften til denne. Arbejdsskader Ved mindre tilskadekomst under arbejdets udførelse udfyldes en småskadeseddel. Ved større skader og efterfølgende sygefravær skal lederen straks underrettes, da skaden skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Omsorgsdage I forbindelse med omsorgsdagene følges gældende overenskomst. Medarbejderne skal varsle omsorgsdage tidligst muligt og så vidt muligt tage hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Omsorgsdage skal godkendes af nærmeste foresatte. Overarbejde og afspadsering Alt overarbejde skal som udgangspunkt afspadseres hurtigst muligt, når det er foreneligt med den daglig drift. Du skal rette anmodning om afspadsering til din nærmeste foresatte, så vidt muligt senest tre dage inden den ansøgte fridag. Du må under normale omstændigheder ikke oparbejde mere end 74 timer til afholdelse af afspadsering. Det er den daglige leders ansvar at sørge for, at dette maksimum ikke overskrides. Afspadsering aftales med ledelsen. Det er desuden den daglige leders ansvar, at afspadsering indpasses, så det ikke går ud over løsningen af de almindelige opgaver.

20 Ejendomsfunktionærerne Det er lokalt aftalt, at ejendomsfunktionærerne kan få overtidstillæg udbetalt. Side 20/39 Ved udkald/overarbejde kontaktes ejendomsmesteren (eller, ved dennes fravær, administrationen/inspektøren) først kommende hverdag (dog ikke ved vintertjeneste). Regler for frihed med løn Som ansat ved Sundby-Hvorup Boligselskab har man frihed med løn til følgende: Pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 år imødekommes i indtil to dage Læge-/tandlægebesøg* Børns lægebesøg (indtil 14 år)* Ved eget 25-års-jubilæum Egne runde fødselsdage (startende ved 50 år) Eget bryllup eller sølvbryllup Begravelse i nærmeste familie Donation af blod* * skal så vidt muligt afvikles uden for normal arbejdstid. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Når du har været ansat i tre måneder, skal du have en samtale med din nærmeste foresatte. Her bliver du orienteret om dine muligheder for videreuddannelse samt om den årlige medarbejderudviklingssamtale, som alle medarbejdere har med deres nærmeste leder. MUS er en systematiseret samtale mellem medarbejder og leder med henblik på planlægning og udveksling af information. Samtalerne gennemføres med regelmæssige mellemrum og foretages på grundlag af en udarbejdet disposition til støtte for samtalen. Såvel medarbejder som leder kan fremkomme med ekstra punkter til dispositionen. Formålet med MUS er at give den enkelte medarbejder og ledelsen mulighed for at diskutere arbejdssituationen og ønsker og forventninger til medarbejderens

21 udvikling samt få tilbagemelding på det arbejde, der er udført i den foregående periode. Side 21/39 Krav til MUS Afholdes hvert år. Samtalerne er fortrolige. Leder og medarbejder er i god tid grundigt informeret om den disposition, som anvendes ved samtalerne. Medarbejderen skal have dispositionen for samtalen. Leder og medarbejder er velforberedte. Samtalen skal foregå i fred og ro, og der skal være afsat god tid. Samtalen afholdes i en åben og ærlig dialog, hvor leder og medarbejder udviser respekt for hinanden. MUS afholdes med nærmeste leder, så samtalen kan følges op med handling. Lederen skal udarbejde et resumé af samtalens indhold, så leder og medarbejder er enige om vurderinger, konklusioner og udviklingsplaner m.v. Resuméet underskrives af begge parter, og en kopi udleveres til medarbejderen. Samtalens indhold kan følges op i løbet af året. Ledelse og tillidsrepræsentant kan efter ca. tre måneder holde et opfølgende møde omkring MUS-samtalerne. MUS baseres som udgangspunkt på en individuel samtale mellem den enkelte leder og den enkelte medarbejder, men ofte foregår det daglige arbejde i grupper eller i et tæt samarbejde med kolleger. Det kan derfor være både fornuftigt og nødvendigt, at de individuelle samtaler følges op af en samlet drøftelse i gruppe(r). Samtalens indhold udarbejdelse af disposition MUS indhold afhænger af, hvilken gruppe medarbejderen tilhører, og der vil således være forskel på, hvad der prioriteres på de enkelte emneområder. Desuden kan der være forskel på, hvor rutineret leder og medarbejder er til at håndtere samtaler om kvalifikationer, forventninger og udvikling. Se et eksempel på en disposition nedenfor.

22 Eksempel på disposition for MUS Arbejdet i det forløbne år Hvilke personlige mål er nået? Hvilke opgaver er blevet løst? Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt? Side 22/39 Arbejdssituationen Er der sammenhæng mellem tid, ressourcer og evner? Hvordan er arbejdsmiljøet? Får medarbejderen den nødvendige information? Hvilke forbedringer er ønskelige? Arbejdet i det kommende år Hvilke ændringer kan der forventes organisatorisk samt i opgavemængde og -karakter? Hvilke opgaver skal medarbejderen varetage eller deltage i? Hvilke mål skal medarbejderen nå? Samarbejdsforhold Hvordan er samarbejdet med kolleger? Hvordan er samarbejdet med daglig leder? Hvordan er samarbejdet med kolleger i øvrige afdelinger? Uddannelsesbehov Hvilke kurser eller intern oplæring er nødvendig for at støtte medarbejderens udvikling og mulighederne for at opnå målene? Arbejdspladsvurdering Der udarbejdes arbejdspladsvurdering jf. gældende regler.

23 Uddannelsespolitik Det er afgørende for Sundby-Hvorup Boligselskab, at medarbejderne til enhver tid har så god en uddannelse som muligt, i forhold til den stilling man bestrider, idet dette sætter os i stand til at yde boligselskabets beboere den bedst mulige betjening og service. Side 23/39 Det tilstræbes, at alle medarbejdere hvert år deltager i minimum ét relevant efteruddannelsesforløb. Ejendomsfunktionærgruppen Er du ansat som ejendomsfunktionær, og har du ikke en ejendomsserviceteknikeruddannelse, er det selskabets målsætning, at du hurtigst muligt gennemgår følgende kurser: Grundkursus for ejendomsfunktionærer Pleje af grønne områder trin 1, 2A, 2B Efter behov og efter ledelsens skøn kan du desuden blive tilbud kurset: Drift og vedligehold af ikke-fyrede varmeanlæg. Du bør desuden deltage i AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) eller andre videregående, jobrelevante kurser, bl.a. det kompetenceafklarende kursus i forbindelse med videreuddannelse til ejendomsservicetekniker. Det tilstræbes, at ejendomsfunktionærgruppen tilbydes videreuddannelse til ejendomsservicetekniker i henhold til Sundby-Hvorup Boligselskabs målsætning omkring samme uddannelse, dog kun såfremt ledelsen vurderer, at det nuværende ansættelsesforhold forløber tilfredsstillende, og at videreuddannelsen har relevans i forhold til det fremtidige ansættelsesforhold.

24 Side 24/39 Administrationens medarbejdere Det tilstræbes, at administrationens medarbejdere én gang årligt deltager i et relevant kursus, f.eks. Boligselskabernes Landsforenings (BL) medarbejderkurser, HK-kurser eller lignende. BL s overbygningsuddannelse for administrativt personale kan desuden søges, såfremt dette aftales individuelt med ledelsen. Endvidere kan visse merkonommoduler være relevante for den enkelte medarbejder. Inspektører Inspektører skal deltage i BL-kurser i budget og regnskab samt i andre for inspektørerne relevante BL-kurser. Herudover kan inspektørerne deltage i andre inspektørrelaterede kursustilbud efter ønske og aftale. Boligsociale medarbejdere Boligsociale medarbejderne skal deltage i relevante kurser, herunder kurser arrangeret af Boligselskabernes Landsforening. Deltagelsen i kurser aftales med ledelsen. Samtlige medarbejdere Uanset jobfunktion så skal du tilbydes et relevant kursus/efteruddannelse i forbindelse med indførelse af ny teknologi. En sådan undervisning kan være såvel intern som ekstern. Det tilstræbes desuden, at der én gang årligt arrangeres en temadag for samtlige medarbejdere. Deltagelse i jobrelevante kurser er omkostningsfrit for medarbejderne. Videregående uddannelse til højere stillinger som eventuelt ikke vil kunne opnås i Sundby-Hvorup Boligselskab kan helt eller delvist dækkes økonomisk, såfremt uddannelsen tages med henblik på fortsat arbejde i den almene sektor og under forudsætning af, at uddannelsen foregår i fritiden eller betales med opsparet tid/ferie. Der ydes frihed til eksamen men ikke til eksamenslæsning/-forberedelse.

25 Lån af værktøj mv. Lån af materiel er kun til dækning af personlige behov. Dvs., at udlån til familie, venner og bekendte ikke må finde sted, heller ikke selv om man selv betjener materiellet. Side 25/39 Såfremt man har ønske om/behov for at låne materiel, retter man henvendelse til den ejendomsmester, som er ansvarlig for det pågældende område, eller til inspektøren. Tilladelse gives under forudsætning af, at: materiellet kan benyttes uden for normal arbejdstid materiellet, medmindre andet aftales, altid tilbageleveres næstfølgende arbejdsdag låner hæfter for eventuelle skader på det lånte materiel eller for skader forvoldt af materiellet eventuelle udgifter til brændstof mv. betales af brugeren brugeren/låneren selv tager vare på egne forsikringsforhold. Den ejendomsmester, der giver tilladelse til udlån af materiel, skal være forvisset om, at låneren uden risiko for skader på sig selv eller materiellet er i stand til betjening af dette, samt, at materiellet ved udlånet er i forskriftsmæssig stand. Diæter Diæter ved kursus med og uden overnatning Ved kurser udbetales der ikke timediæter. Dette gælder både, når frokost m.v. er indeholdt i kursusprisen, og når medarbejderen selv skal medbring mad. Ved dagskurser uden fortæring kan eventuelle udgifter til fortæring i rimeligt omfang dækkes af boligselskabet efter nærmere aftale. Valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen Medarbejderne i Sundby-Hvorup Boligselskab vælger sammen et medlem og en suppleant til organisationsbestyrelsen. Hvis medarbejderrepræsentanten er ejendomsfunktionærernes tillidsrepræsentant, er suppleanten en medarbejder fra det administrative personale, og omvendt.

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse Den 16. marts 2006 Personalepolitik Der har igennem årene ikke været tradition for at have en nedskrevet personalepolitik gældende for hele boligselskabet Baldersbo. Dette er et forsøg på at lave et første

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Personale- håndbog Maj 2012

Personale- håndbog Maj 2012 Personale- håndbog Maj 2012 Indholdsfortegnelse FORORD...3 PERSONALEPOLITIK...4 REKRUTTERING...4 Ansættelsesprocedure...4 INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE...4 JOBBESKRIVELSE...5 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere