Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab"

Transkript

1 Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011

2 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier 5 Historie 6 Organisation 7 Ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab 9 Driftspersonale 9 Administration 10 Det boligsociale personale 11 Kom godt i gang introduktion af nye medarbejdere 12 Ansatte i administrationen og det boligsociale personale 12 Ansatte i ejendomsfunktionærgruppen 13 Ansættelsesforhold 15 Generel ansættelsespolitik 15 Afskedigelse 16 Løn 17 Ligestilling 17 Flexjob 18 Seniorpolitik 18 Sygdom 18 Omsorgsdage 19 Overarbejde og afspadsering 19 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 20 Uddannelsespolitik 23 Lån af værktøj mv. 25 Diæter 25 Valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen 25 Presse 27 Tavshedspligt 27

3 Side 3/39 Arbejdsbeklædning 27 It-politik 28 Personaleforeninger 29 Supplerende praktiske forhold 29 Arbejdsmiljø 31 Arbejdsstillinger og løft 31 Stress 31 Sundhed og motion 32 Hjælpemidler og sikkerhedsudstyr 32 Rygepolitik 33 Alkoholpolitik 33 Mobning og sexchikane 34 Krisehjælp 34 Gaveregulativ 35 Medarbejder 35 Organisationsbestyrelse 36 Organisationsbestyrelse og ledende medarbejderes ægtefæller 36 Afdelingsbestyrelsesmedlemmer 37 Begravelse 37 Eksempel på velkomstbrev 38 Organisationsdiagram 2013

4 Indledning Side 4/39 Personalehåndbogen I denne personalehåndbog finder du de forskellige vilkår, vejledninger og retningslinjer, som gennem årene er blevet fastsat for Sundby-Hvorup Boligselskabs medarbejdere. Arbejdsmarkedslovgivningen og de kollektive overenskomster står naturligvis over disse interne bestemmelser. Personalehåndbogen indeholder både fagligt aftalestof og beskrivelser af vores personalepolitik, som har været behandlet i virksomhedsnævnet og efterfølgende er godkendt i Sundby-Hvorup Boligselskabs organisationsbestyrelse. Formålet med de bestemmelser, der er nedskrevet i personalehåndbogen, er, at du og selskabets øvrige medarbejdere behandles ens og korrekt, og at medarbejderne trygt kan stole på reglerne. Fra tid til anden kan indholdet i personalehåndbogen blive ændret, f.eks. efter behandling i virksomhedsnævnet eller organisationsbestyrelsen. Vi sørger naturligvis for, at alle medarbejdere har en personalehåndbog med de aktuelt gældende regler.

5 Side 5/39 Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskabs hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet byggeri. Vi lægger stor vægt på beboerdemokrati og ønsker at sikre alle beboerne reel medindflydelse på boligorganisationen og den enkelte afdeling. Vision, mission og værdier Vision Sundby Hvorup Boligselskab har med beboerdemokratiet som fundament en vision om at være en af de førende og største boligorganisationer i Nordjylland målt på følgende indsatsområder: Udvikling og opførelse af nye boliger Beboerservice Tryghed i boligområderne Attraktive boliger til rimelige huslejer Løbende fornyelse af boligmassen En sund økonomi. Mission Sundby Hvorup Boligselskabs mission er at udleje og administrere primært offentligt støttede byggerier. Vi ønsker gennem udviklingsprojekter, nybyggeri og fornyelse af bestående byggerier at skabe attraktive og tidsvarende bomiljøer for alle samfundsgrupper.

6 Værdier Værdigrundlaget er daglige pejlemærker for beboere og medarbejdere i Sundby Hvorup Boligselskab. Side 6/39 Vi lægger vægt på: at være et solidt og velanskrevet boligselskab med en troværdig og ansvarsfuld holdning at vores boliger er attraktive og lever op til tidens krav og normer at beboerdemokratiet er baseret på åbenhed og tillid at drive en effektiv og dermed billig administration at være teknologisk opdateret at vores boligmasse er varieret i typer, størrelser og prisklasser at være åbne over for nye ideer og tanker om boformer. Specifikt i forhold til beboerne lægger vi vægt på: at man tager hensyn til hinanden og er gode naboer at der er plads til forskellighed og rum til alle at der er høj tilfredshed med at bo og leve i vores boligafdelinger Specifikt i forhold til medarbejderne lægger vi vægt på: at vi yder en god service til alle beboere at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder at vi udvikler den enkeltes kompetencer Historie Sundby-Hvorup Boligselskab blev stiftet på et møde på Lindholm kro den 13. oktober 1943 med det formål at opføre socialt boligbyggeri. Boligselskabets første afdeling, Afdeling 1, bestod af to blokke med hver ti lejligheder og stod klar til indflytning den 30. august Selskabet har efterfølgende udviklet sig til at være Aalborgs næststørste boligorganisation med p.t. 36 afdelinger inkl. erhvervs- og institutionslejemål. Sundby-Hvorup Boligselskab har desuden indgået administrationsaftaler med Aalborg Kommune.

7 Organisation Hver af Sundby-Hvorup Boligselskabs afdelinger er økonomisk uafhængig af andre afdelinger i boligorganisationen og skal på det årlige beboermøde godkende budgettet. Side 7/39 Administration Administrationen er delt op i tre funktionsområder: 1. Ekspedition Udlejning Kommunikation Beboerklager Postgang o. l. Politiske opgaver. 2. Teknisk afdeling Drifts- og vedligeholdelsesarbejde Nybyggeri- og renoveringsarbejde Ledelse og tilsyn med ejendomsmestre/funktionærerne. 3. Økonomiafdeling Økonomiske forhold vedr. selskabets drift herunder udarbejdelse af regnskab og budget Ledelse og tilsyn med HK-personale It-ansvarlig. Beboerdemokrati Beboerdemokratiet er en af grundpillerne i Sundby-Hvorup Boligselskab. Centralt placeret heri er afdelingsbestyrelsen, der vælges af og blandt beboerne i en boligafdeling. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse samt at bidrage til et godt bomiljø i afdelingen. Afdelingernes beboere vælger repræsentanter til Sundby-Hvorup Boligselskabs øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger boligselskabets organisationsbestyrelse, der er boligselskabets politiske ledelse.

8 Organisationsbestyrelsen tæller ni medlemmer: en formand, et medlem valgt af medarbejderne og syv øvrige medlemmer. Side 8/39 Direktion Direktøren er Sundby-Hvorup Boligselskabs daglige administrative leder. Selskabet har desuden en regnskabschef, som er ansvarlig for ekspedition og bogholderi. Og en teknisk chef, som er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af selskabets boliger. Udvalg I Sundby-Hvorup Boligselskab findes en række forskellige udvalg: Forretningsudvalg behandler hastesager af politisk karakter, som ikke kan vente på en bestyrelsesbehandling. Byggeudvalg fører overordnet politisk tilsyn med boligselskabets ejendomme samt med større renoveringssager og nybyggeri i samarbejde med direktøren. Virksomhedsnævn har til formål at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde samt at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre Sundby-Hvorup Boligselskabs effektivitet. Virksomhedsnævnet mødes fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde til alle boligselskabets medarbejdere. Arbejdsmiljøudvalg et lovgivningsmæssigt bestemt udvalg, der bidrager til samarbejdet om sikkerhed og sundhed i Sundby-Hvorup Boligselskab. Vedtægter m.m. Se

9 Ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab Som ansat i Sundby-Hvorup Boligselskab bør du vide, hvilket ansvar du og dine nærmeste kolleger har, hvem du refererer til mv., samt, at du har en forståelse for, hvilke opgaver dine kolleger i andre personalegrupper udfører. Side 9/39 For at skabe respekt og forståelse for samarbejdets betydning på tværs af afdelinger og på alle niveauer tilstræbes det, at ledende medarbejdere har indblik i de ansattes dagligdag, og at der er ressourcer til, at ledere kan komme rundt på arbejdsstederne og lytte til medarbejderne, igangsætte og vedligeholde opgaver og projekter mv. Sundby-Hvorup Boligselskabs ansatte kan opdeles i tre overordnede grupper: Driftspersonalet som har kontor i de enkelte boligafdelinger. Administrationspersonalet som primært arbejder i administrationsbygningen. Det boligsociale personale som har kontor i Afdeling 12. Hver af disse grupper har bestemte ansvarsområder og varetager specifikke opgaver i organisationen. Driftspersonale Driftspersonalet i boligafdelingerne kan opdeles i to grupper; ejendomsmestre og ejendomsfunktionærer. Ejendomsmestre Ejendomsmesteren har, foruden sin deltagelse i de daglige arbejdsopgaver, almindeligvis ansvaret for ejendommens forsyninger (varme, vand, el m.m.) samt for den ordinære drift, der typisk også indeholder tilsynsfunktioner. Ejendomsmesteren har endvidere ledelsesmæssige beføjelser i forhold til andre ejendomsfunktionærer. Ejendomsmesterens jobfunktion indebærer bl.a.: Rekvirering og kontrol af håndværkere og andre leverandører, herunder sikring af kvaliteten af udført arbejde, indkøbte maskiner m.m. Beboerservice Indflytningssyn og udfærdigelse af indflytningsrapporter Medvirken i den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning.

10 Ejendomsfunktionærerne Ejendomsfunktionæren arbejder primært med konkrete vedligeholdelsesmæssige og serviceorienterede opgaver. Side 10/39 Ejendomsfunktionærernes jobfunktion indebærer bl.a.: Tilsyn med forsyningsinstallationer og tekniske anlæg, herunder evt. også kendskab til elektronisk anlæg Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver Beboerservice Ren- og vedligeholdelse af ejendommens ind- og udvendige arealer Medvirke til glatførebekæmpelse En række rutinemæssige arbejdsopgaver i den daglige drift. Administration Administrationens opgave er, overordnet set, at administrere Sundby-Hvorup Boligselskab efter den gældende lovgivning og ud fra de overordnede retningslinjer, som boligselskabets organisationsbestyrelse opstiller. Administrationens funktioner indebærer bl.a.: Personaleadministration Administration af det beboerdemokratiske system Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Kontrol med og styring af nybyggerier og renoveringer Tilsyn med den bygningsmæssige tilstand af selskabets boliger Rekvirering af og kontrol med vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne Syn af boliger ved fraflytning Udlejning af boliger og erhvervslejemål Udarbejdelse af budgetter og regnskaber Betalinger af kreditorer Kontrol med og vedligeholdelse af debitorer Økonomistyring og pleje af foreningens økonomi Intern og ekstern kommunikation Udvikling og vedligeholdelse af organisationen Alle former for beboerservice.

11 Det boligsociale personale Det er de boligsociale medarbejderes opgave at igangsætte, vedligeholde og videreudvikle samt være overordnede tovholdere på alle aktiviteter og projekter omkring det boligsociale arbejde. Side 11/39 Opgaverne er beskrevet i den Boligsociale helhedsplan (vedtaget på afdelingsmødet i afdeling 12, september 2012). Arbejdet har frem mod 2016 primært fokus på tre indsatsområder: Udsatte grupper Børn, unge og familier Sundhed.

12 Kom godt i gang introduktion af nye medarbejdere Det er vigtigt for os, at alle nye medarbejdere får en god start hos Sundby-Hvorup Boligselskab. Vi ønsker og håber, at du hurtigt vil finde dig til rette i din nye stilling, og vi har derfor tilrettelagt din første tid således, at du kan lære dine nye kolleger og arbejdsopgaver at kende samt få alle praktiske forhold på plads. Side 12/39 Ansatte i administrationen og det boligsociale personale Hvis du er blevet ansat i administrationen eller som en del af det boligsociale personale, vil din første tid hos Sundby-Hvorup Boligselskab omfatte følgende: Første dag: Du vises rundt og hilser på dine nye kolleger Du får tilknyttet en kollega, som har ansvaret for at introducere dig for diverse praktiske forhold m.m. Ansættelsesbevis underskrives Du får udleveret personalehåndbogen Vi gennemgår forretningsgange, fax, kopi, it m.v. I løbet af første uge: Du afleverer relevante oplysninger til bogholderiet Du får udleveret en nøgle og alarmkode til administrationsbygningen En kollega gennemgår organisationens opbygning sammen med dig. I løbet af den første måned: Du og din tillidsrepræsentant gennemgår personalehåndbogen, og du bliver orienteret om personaleforeningen. Efter ca. en måned: Din nærmeste leder eller stedfortræder indkalder dig til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Inden tre måneder: Ledelsen har ansvaret for, at der gennemføres en evaluering inden din prøvetids udløb.

13 Side 13/39 Ansatte i ejendomsfunktionærgruppen Hvis du er blevet ansat i ejendomsfunktionærgruppen, vil din første tid hos Sundby- Hvorup Boligselskab omfatte følgende: Første dag: Du modtages af inspektøren og ejendomsmesteren, som viser dig rundt i området Du får udleveret og kvitterer for nøgler Du får udleveret mobiltelefon Personalehåndbogen, herunder sikkerhedsforholdene, udleveres og gennemgås Dit ansættelsesbevis udleveres og underskrives. Hvis du er ansat i en enmandsafdeling, tilstræbes det, at du tilbringer din første uge sammen med din afgående kollega eller en anden erfaren ejendomsfunktionær. Inden for de første 14 dage foretager ejendomsmesteren efter behov: Teknisk gennemgang og historik i afdelingen Almindelig vedligeholdelse. Så hurtigt som muligt: Du introduceres for afdelingsbestyrelsen Du orienteres om EMO og varmeaflæsning m.m. Du deltager i et møde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne Du kommer rundt i afdelingen for at hilse på dine kolleger Din sikkerhedsleder har ansvaret for, at du får instruktion i de maskiner, du kommer til at skulle betjene.

14 Inden for en måned: Du kommer på besøg i administrationen og hilser på de af dine kolleger, som arbejder her. Side 14/39 Efter ca. en måned: Din nærmeste leder/stedfortræder indkalder dig til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Inden tre måneder: Ledelsen har ansvaret for, at der gennemføres en evaluering inden din prøvetids udløb.

15 Ansættelsesforhold Det er vigtigt, at du kender de regler og rettigheder, der gælder for dig, når du er ansat hos Sundby-Hvorup Boligselskab. Du vil kunne finde disse i din ansættelseskontrakt og her i personalehåndbogen. Overenskomsten, som du har fået udleveret ved ansættelsen, er også et vigtigt redskab i denne sammenhæng. Side 15/39 Sundby-Hvorup Boligselskab ansætter kun organiseret personale. Undtaget er bude, ansatte med mindre end 15 timers ansættelse pr. måned og kortidsansatte løsarbejdere. Generel ansættelsespolitik Følgende punkter udgør Sundby-Hvorup Boligselskabs generelle ansættelsespolitik. Der tages udgangspunkt i stillings- og funktionsbeskrivelser samt boligselskabets generelle målsætninger. Der udarbejdes et stillingsopslag med en klar beskrivelse af opgaver, kompetence og ansvar samt, hvilken personprofil der ønskes. Jobbet kan/skal opslås internt. Annoncering målrettes efter det enkelte stillingsopslag. Et ansættelsesudvalg udvælger og gennemfører ansættelsessamtaler. Ansættelsesudvalget består af mindst to personer, hvoraf den ene er ansøgerens kommende leder. Efter aftale med ansøger indhentes eventuelt referencer. Efter aftale med ansøgeren indhentes straffeattest/børneattest, da kun ansøgere med en pletfri straffeattest kan komme i betragtning til stillingen. Boligselskabet er en forholdsvis lille organisation og det er derfor uforeneligt, at der mellem medarbejderne er ægteskabelige, samlevende eller lignende relationer. Ansøgere, som har sådanne relationer til ansatte i organisationen, vil ikke komme i betragtning til stillingen. Opstår en af førnævnte relationer i ansættelsesperioden, skal medarbejderen straks bringe denne relation til ophør. Såfremt dette ikke sker, må en af de involverede parter søge ansættelse uden for Sundby- Hvorup Boligselskab. Efter en måneds ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab afholdes en opfølgningssamtale mellem medarbejder og leder, hvor tillidsrepræsentanten kan deltage. Forinden har lederen/tillids-

16 repræsentanten eller eventuelt hele ansættelsesudvalget haft en uformel snak med nærmeste kolleger. Inden prøvetidens udløb afholdes på ny en samtale mellem medarbejder og leder med henblik på at beslutte, hvorvidt ansættelsesforholdet skal fortsætte. Tillidsrepræsentanten kan evt. også her inddrages. Der tages notat af samtalen. Side 16/39 Afskedigelse Hvis du selv vælger at sige din stilling op (Ansøgt afsked), vil ledelsen holde en uformel fratrædelsessamtale med dig for at afdække årsagerne til jobskiftet. Uansøgt afsked Afskedigelse på baggrund af forhold i selskabets drift eller lignende skal ske i henhold til overenskomstens regler. Det betyder blandt andet, at du har krav på en uddybende samtale med ledelsen, hvor tillidsrepræsentanten også kan inddrages. Er din afskedigelse begrundet i personlige forhold, skal du normalt forinden have modtaget en påtale samt en skriftlig advarsel: I påtalen præciseres det, hvilke forventninger der stilles til dig. Du skal skriftligt bekræfte, at du har modtaget påtalen og at du har forståelse for, hvad påtalen omhandler, og hvad der skal arbejdes videre med. Ved en skriftlig advarsel har du mulighed for at tage en tillidsrepræsentant med til den opfølgende samtale. Advarslen skal præcist beskrive, hvad ledelsen er utilfreds med, og hvordan problemerne skal løses, samt eventuelle konsekvenser af advarslen. Der skal desuden ske en opfølgning på afskedigelsen med tillidsrepræsentanten og virksomhedsnævnet. I forbindelse med afskedigelsen vil du blive tilbudt vejledning i jobsøgning og andre praktiske forhold. Bortvisning Bortvisning behandles i henhold til overenskomsterne.

17 Løn Lønpolitikken skal som en del af personalepolitikken sikre, at boligselskabet kan ansætte, udvikle og fastholde veluddannede medarbejdere. Side 17/39 Der skal være sammenhæng mellem lønpolitikken og målsætningerne for afdelingernes økonomiske forhold samt mellem lønnen og den ansattes arbejdsopgaver, ansvar og kvalitet i den daglige drift. Det er aftalt, hvilke typer af funktioner og kvalifikationer der udløser løntillæg. Lønnen er aftalt ved overenskomster og lokalaftaler, og der ydes desuden overenskomstmæssig pension. Fratrædelsesordning for administrationen De ansatte i administrationen har gennem lokalaftale af forhandlet sig til fratrædelsesordning ved overgang til pension eller efterløn. Ved overgang til pension eller efterløn gives der pension- og feriepengegivende fratrædelsesgodtgørelse på én månedsløn efter ti års ansættelse to månedslønninger efter 20 års ansættelse. Ligestilling Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker reel ligestilling uanset køn, handicap, etnisk baggrund eller religion. Ledelse og medarbejdere bør tilstræbe denne ligestilling på alle niveauer gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

18 Side 18/39 Flexjob Sundby-Hvorup Boligselskab har en målsætning om at tilbyde fleksjob til medarbejdere, der på grund af sygdom eller ulykke ikke længere kan klare deres arbejde. Evt. tildeling af flexjob vil blive vurderet i hvert tilfælde ud fra Sundby- Hvorup Boligselskabs og boligafdelingernes økonomi. Oprettelse af flexjob er omfattet af gældende lovgivning og overenskomst/lokalaftale. Seniorpolitik Gældende for ansatte i administrationen De ansatte i administrationen har gennem lokalaftale af forhandlet sig frem til en seniorpolitik. Seniorpolitikken gælder alle fastansatte medarbejdere i Sundby-Hvorup Boligselskabs administration, der er fyldt 55 år. Disse har ret til en uges ekstra ferie, ud over de gældende ferieregler, med fuld kompensation. Sygdom Sygemelding skal foregå pr. telefon til nærmest foresatte/leder umiddelbart efter arbejdstids start. Raskmelding skal meddeles nærmeste leder ved arbejdstids start. Sygesamtale og mulighedserklæring Den overordnede intention i lovgivningen omkring sygefravær er at reducere sygefraværet, specielt længerevarende fravær. Udgangspunktet er en tidlig indsats med henblik på at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage på arbejde, til gavn for den ansatte og arbejdspladsen. Den velkendte lægeerklæring Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er afskaffet (delvist) og erstattet med en mulighedserklæring. Mere herom i næste afsnit. Sygesamtale Efter en uges sygdom tager den nærmest foresatte leder telefonisk kontakt til den sygemeldte medarbejder. Hvis/når sygemeldingen har varet tre uger, indkalder lederen til en sygeopfølgningssamtale. Samtalen afholdes inden fire uger fra første sygedag. Under samtalen udfyldes del 1 af mulighedserklæringen. Medarbejderen skal

19 derefter kontakte egen læge, som udfylder anden del af mulighedserklæringen, som returneres til Sundby-Hvorup Boligselskab att.: lederen/nærmeste foresatte. Side 19/39 I stedet for Lægeerklæringen om uarbejdsdygtighed kan man som arbejdsgiver bede lægen udarbejde en attest om varighed af sygdommen m.m. Hvis boligselskabet skønner, der er brug for en sådan, dækker selskabet udgiften til denne. Arbejdsskader Ved mindre tilskadekomst under arbejdets udførelse udfyldes en småskadeseddel. Ved større skader og efterfølgende sygefravær skal lederen straks underrettes, da skaden skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Omsorgsdage I forbindelse med omsorgsdagene følges gældende overenskomst. Medarbejderne skal varsle omsorgsdage tidligst muligt og så vidt muligt tage hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Omsorgsdage skal godkendes af nærmeste foresatte. Overarbejde og afspadsering Alt overarbejde skal som udgangspunkt afspadseres hurtigst muligt, når det er foreneligt med den daglig drift. Du skal rette anmodning om afspadsering til din nærmeste foresatte, så vidt muligt senest tre dage inden den ansøgte fridag. Du må under normale omstændigheder ikke oparbejde mere end 74 timer til afholdelse af afspadsering. Det er den daglige leders ansvar at sørge for, at dette maksimum ikke overskrides. Afspadsering aftales med ledelsen. Det er desuden den daglige leders ansvar, at afspadsering indpasses, så det ikke går ud over løsningen af de almindelige opgaver.

20 Ejendomsfunktionærerne Det er lokalt aftalt, at ejendomsfunktionærerne kan få overtidstillæg udbetalt. Side 20/39 Ved udkald/overarbejde kontaktes ejendomsmesteren (eller, ved dennes fravær, administrationen/inspektøren) først kommende hverdag (dog ikke ved vintertjeneste). Regler for frihed med løn Som ansat ved Sundby-Hvorup Boligselskab har man frihed med løn til følgende: Pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 år imødekommes i indtil to dage Læge-/tandlægebesøg* Børns lægebesøg (indtil 14 år)* Ved eget 25-års-jubilæum Egne runde fødselsdage (startende ved 50 år) Eget bryllup eller sølvbryllup Begravelse i nærmeste familie Donation af blod* * skal så vidt muligt afvikles uden for normal arbejdstid. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Når du har været ansat i tre måneder, skal du have en samtale med din nærmeste foresatte. Her bliver du orienteret om dine muligheder for videreuddannelse samt om den årlige medarbejderudviklingssamtale, som alle medarbejdere har med deres nærmeste leder. MUS er en systematiseret samtale mellem medarbejder og leder med henblik på planlægning og udveksling af information. Samtalerne gennemføres med regelmæssige mellemrum og foretages på grundlag af en udarbejdet disposition til støtte for samtalen. Såvel medarbejder som leder kan fremkomme med ekstra punkter til dispositionen. Formålet med MUS er at give den enkelte medarbejder og ledelsen mulighed for at diskutere arbejdssituationen og ønsker og forventninger til medarbejderens

21 udvikling samt få tilbagemelding på det arbejde, der er udført i den foregående periode. Side 21/39 Krav til MUS Afholdes hvert år. Samtalerne er fortrolige. Leder og medarbejder er i god tid grundigt informeret om den disposition, som anvendes ved samtalerne. Medarbejderen skal have dispositionen for samtalen. Leder og medarbejder er velforberedte. Samtalen skal foregå i fred og ro, og der skal være afsat god tid. Samtalen afholdes i en åben og ærlig dialog, hvor leder og medarbejder udviser respekt for hinanden. MUS afholdes med nærmeste leder, så samtalen kan følges op med handling. Lederen skal udarbejde et resumé af samtalens indhold, så leder og medarbejder er enige om vurderinger, konklusioner og udviklingsplaner m.v. Resuméet underskrives af begge parter, og en kopi udleveres til medarbejderen. Samtalens indhold kan følges op i løbet af året. Ledelse og tillidsrepræsentant kan efter ca. tre måneder holde et opfølgende møde omkring MUS-samtalerne. MUS baseres som udgangspunkt på en individuel samtale mellem den enkelte leder og den enkelte medarbejder, men ofte foregår det daglige arbejde i grupper eller i et tæt samarbejde med kolleger. Det kan derfor være både fornuftigt og nødvendigt, at de individuelle samtaler følges op af en samlet drøftelse i gruppe(r). Samtalens indhold udarbejdelse af disposition MUS indhold afhænger af, hvilken gruppe medarbejderen tilhører, og der vil således være forskel på, hvad der prioriteres på de enkelte emneområder. Desuden kan der være forskel på, hvor rutineret leder og medarbejder er til at håndtere samtaler om kvalifikationer, forventninger og udvikling. Se et eksempel på en disposition nedenfor.

22 Eksempel på disposition for MUS Arbejdet i det forløbne år Hvilke personlige mål er nået? Hvilke opgaver er blevet løst? Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt? Side 22/39 Arbejdssituationen Er der sammenhæng mellem tid, ressourcer og evner? Hvordan er arbejdsmiljøet? Får medarbejderen den nødvendige information? Hvilke forbedringer er ønskelige? Arbejdet i det kommende år Hvilke ændringer kan der forventes organisatorisk samt i opgavemængde og -karakter? Hvilke opgaver skal medarbejderen varetage eller deltage i? Hvilke mål skal medarbejderen nå? Samarbejdsforhold Hvordan er samarbejdet med kolleger? Hvordan er samarbejdet med daglig leder? Hvordan er samarbejdet med kolleger i øvrige afdelinger? Uddannelsesbehov Hvilke kurser eller intern oplæring er nødvendig for at støtte medarbejderens udvikling og mulighederne for at opnå målene? Arbejdspladsvurdering Der udarbejdes arbejdspladsvurdering jf. gældende regler.

23 Uddannelsespolitik Det er afgørende for Sundby-Hvorup Boligselskab, at medarbejderne til enhver tid har så god en uddannelse som muligt, i forhold til den stilling man bestrider, idet dette sætter os i stand til at yde boligselskabets beboere den bedst mulige betjening og service. Side 23/39 Det tilstræbes, at alle medarbejdere hvert år deltager i minimum ét relevant efteruddannelsesforløb. Ejendomsfunktionærgruppen Er du ansat som ejendomsfunktionær, og har du ikke en ejendomsserviceteknikeruddannelse, er det selskabets målsætning, at du hurtigst muligt gennemgår følgende kurser: Grundkursus for ejendomsfunktionærer Pleje af grønne områder trin 1, 2A, 2B Efter behov og efter ledelsens skøn kan du desuden blive tilbud kurset: Drift og vedligehold af ikke-fyrede varmeanlæg. Du bør desuden deltage i AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) eller andre videregående, jobrelevante kurser, bl.a. det kompetenceafklarende kursus i forbindelse med videreuddannelse til ejendomsservicetekniker. Det tilstræbes, at ejendomsfunktionærgruppen tilbydes videreuddannelse til ejendomsservicetekniker i henhold til Sundby-Hvorup Boligselskabs målsætning omkring samme uddannelse, dog kun såfremt ledelsen vurderer, at det nuværende ansættelsesforhold forløber tilfredsstillende, og at videreuddannelsen har relevans i forhold til det fremtidige ansættelsesforhold.

24 Side 24/39 Administrationens medarbejdere Det tilstræbes, at administrationens medarbejdere én gang årligt deltager i et relevant kursus, f.eks. Boligselskabernes Landsforenings (BL) medarbejderkurser, HK-kurser eller lignende. BL s overbygningsuddannelse for administrativt personale kan desuden søges, såfremt dette aftales individuelt med ledelsen. Endvidere kan visse merkonommoduler være relevante for den enkelte medarbejder. Inspektører Inspektører skal deltage i BL-kurser i budget og regnskab samt i andre for inspektørerne relevante BL-kurser. Herudover kan inspektørerne deltage i andre inspektørrelaterede kursustilbud efter ønske og aftale. Boligsociale medarbejdere Boligsociale medarbejderne skal deltage i relevante kurser, herunder kurser arrangeret af Boligselskabernes Landsforening. Deltagelsen i kurser aftales med ledelsen. Samtlige medarbejdere Uanset jobfunktion så skal du tilbydes et relevant kursus/efteruddannelse i forbindelse med indførelse af ny teknologi. En sådan undervisning kan være såvel intern som ekstern. Det tilstræbes desuden, at der én gang årligt arrangeres en temadag for samtlige medarbejdere. Deltagelse i jobrelevante kurser er omkostningsfrit for medarbejderne. Videregående uddannelse til højere stillinger som eventuelt ikke vil kunne opnås i Sundby-Hvorup Boligselskab kan helt eller delvist dækkes økonomisk, såfremt uddannelsen tages med henblik på fortsat arbejde i den almene sektor og under forudsætning af, at uddannelsen foregår i fritiden eller betales med opsparet tid/ferie. Der ydes frihed til eksamen men ikke til eksamenslæsning/-forberedelse.

25 Lån af værktøj mv. Lån af materiel er kun til dækning af personlige behov. Dvs., at udlån til familie, venner og bekendte ikke må finde sted, heller ikke selv om man selv betjener materiellet. Side 25/39 Såfremt man har ønske om/behov for at låne materiel, retter man henvendelse til den ejendomsmester, som er ansvarlig for det pågældende område, eller til inspektøren. Tilladelse gives under forudsætning af, at: materiellet kan benyttes uden for normal arbejdstid materiellet, medmindre andet aftales, altid tilbageleveres næstfølgende arbejdsdag låner hæfter for eventuelle skader på det lånte materiel eller for skader forvoldt af materiellet eventuelle udgifter til brændstof mv. betales af brugeren brugeren/låneren selv tager vare på egne forsikringsforhold. Den ejendomsmester, der giver tilladelse til udlån af materiel, skal være forvisset om, at låneren uden risiko for skader på sig selv eller materiellet er i stand til betjening af dette, samt, at materiellet ved udlånet er i forskriftsmæssig stand. Diæter Diæter ved kursus med og uden overnatning Ved kurser udbetales der ikke timediæter. Dette gælder både, når frokost m.v. er indeholdt i kursusprisen, og når medarbejderen selv skal medbring mad. Ved dagskurser uden fortæring kan eventuelle udgifter til fortæring i rimeligt omfang dækkes af boligselskabet efter nærmere aftale. Valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen Medarbejderne i Sundby-Hvorup Boligselskab vælger sammen et medlem og en suppleant til organisationsbestyrelsen. Hvis medarbejderrepræsentanten er ejendomsfunktionærernes tillidsrepræsentant, er suppleanten en medarbejder fra det administrative personale, og omvendt.

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse Den 16. marts 2006 Personalepolitik Der har igennem årene ikke været tradition for at have en nedskrevet personalepolitik gældende for hele boligselskabet Baldersbo. Dette er et forsøg på at lave et første

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Denne side fjernes, og den rigtige forside indsættes i stedet

Denne side fjernes, og den rigtige forside indsættes i stedet Denne side fjernes, og den rigtige forside indsættes i stedet 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 FORHOLD I ANSÆTTELSESPERIODEN... 5 ANSÆTTELSESPOLITIK... 5 ANSÆTTELSE

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere