Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab"

Transkript

1 Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011

2 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier 5 Historie 6 Organisation 7 Ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab 9 Driftspersonale 9 Administration 10 Det boligsociale personale 11 Kom godt i gang introduktion af nye medarbejdere 12 Ansatte i administrationen og det boligsociale personale 12 Ansatte i ejendomsfunktionærgruppen 13 Ansættelsesforhold 15 Generel ansættelsespolitik 15 Afskedigelse 16 Løn 17 Ligestilling 17 Flexjob 18 Seniorpolitik 18 Sygdom 18 Omsorgsdage 19 Overarbejde og afspadsering 19 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 20 Uddannelsespolitik 23 Lån af værktøj mv. 25 Diæter 25 Valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen 25 Presse 27 Tavshedspligt 27

3 Side 3/39 Arbejdsbeklædning 27 It-politik 28 Personaleforeninger 29 Supplerende praktiske forhold 29 Arbejdsmiljø 31 Arbejdsstillinger og løft 31 Stress 31 Sundhed og motion 32 Hjælpemidler og sikkerhedsudstyr 32 Rygepolitik 33 Alkoholpolitik 33 Mobning og sexchikane 34 Krisehjælp 34 Gaveregulativ 35 Medarbejder 35 Organisationsbestyrelse 36 Organisationsbestyrelse og ledende medarbejderes ægtefæller 36 Afdelingsbestyrelsesmedlemmer 37 Begravelse 37 Eksempel på velkomstbrev 38 Organisationsdiagram 2013

4 Indledning Side 4/39 Personalehåndbogen I denne personalehåndbog finder du de forskellige vilkår, vejledninger og retningslinjer, som gennem årene er blevet fastsat for Sundby-Hvorup Boligselskabs medarbejdere. Arbejdsmarkedslovgivningen og de kollektive overenskomster står naturligvis over disse interne bestemmelser. Personalehåndbogen indeholder både fagligt aftalestof og beskrivelser af vores personalepolitik, som har været behandlet i virksomhedsnævnet og efterfølgende er godkendt i Sundby-Hvorup Boligselskabs organisationsbestyrelse. Formålet med de bestemmelser, der er nedskrevet i personalehåndbogen, er, at du og selskabets øvrige medarbejdere behandles ens og korrekt, og at medarbejderne trygt kan stole på reglerne. Fra tid til anden kan indholdet i personalehåndbogen blive ændret, f.eks. efter behandling i virksomhedsnævnet eller organisationsbestyrelsen. Vi sørger naturligvis for, at alle medarbejdere har en personalehåndbog med de aktuelt gældende regler.

5 Side 5/39 Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskabs hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet byggeri. Vi lægger stor vægt på beboerdemokrati og ønsker at sikre alle beboerne reel medindflydelse på boligorganisationen og den enkelte afdeling. Vision, mission og værdier Vision Sundby Hvorup Boligselskab har med beboerdemokratiet som fundament en vision om at være en af de førende og største boligorganisationer i Nordjylland målt på følgende indsatsområder: Udvikling og opførelse af nye boliger Beboerservice Tryghed i boligområderne Attraktive boliger til rimelige huslejer Løbende fornyelse af boligmassen En sund økonomi. Mission Sundby Hvorup Boligselskabs mission er at udleje og administrere primært offentligt støttede byggerier. Vi ønsker gennem udviklingsprojekter, nybyggeri og fornyelse af bestående byggerier at skabe attraktive og tidsvarende bomiljøer for alle samfundsgrupper.

6 Værdier Værdigrundlaget er daglige pejlemærker for beboere og medarbejdere i Sundby Hvorup Boligselskab. Side 6/39 Vi lægger vægt på: at være et solidt og velanskrevet boligselskab med en troværdig og ansvarsfuld holdning at vores boliger er attraktive og lever op til tidens krav og normer at beboerdemokratiet er baseret på åbenhed og tillid at drive en effektiv og dermed billig administration at være teknologisk opdateret at vores boligmasse er varieret i typer, størrelser og prisklasser at være åbne over for nye ideer og tanker om boformer. Specifikt i forhold til beboerne lægger vi vægt på: at man tager hensyn til hinanden og er gode naboer at der er plads til forskellighed og rum til alle at der er høj tilfredshed med at bo og leve i vores boligafdelinger Specifikt i forhold til medarbejderne lægger vi vægt på: at vi yder en god service til alle beboere at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder at vi udvikler den enkeltes kompetencer Historie Sundby-Hvorup Boligselskab blev stiftet på et møde på Lindholm kro den 13. oktober 1943 med det formål at opføre socialt boligbyggeri. Boligselskabets første afdeling, Afdeling 1, bestod af to blokke med hver ti lejligheder og stod klar til indflytning den 30. august Selskabet har efterfølgende udviklet sig til at være Aalborgs næststørste boligorganisation med p.t. 36 afdelinger inkl. erhvervs- og institutionslejemål. Sundby-Hvorup Boligselskab har desuden indgået administrationsaftaler med Aalborg Kommune.

7 Organisation Hver af Sundby-Hvorup Boligselskabs afdelinger er økonomisk uafhængig af andre afdelinger i boligorganisationen og skal på det årlige beboermøde godkende budgettet. Side 7/39 Administration Administrationen er delt op i tre funktionsområder: 1. Ekspedition Udlejning Kommunikation Beboerklager Postgang o. l. Politiske opgaver. 2. Teknisk afdeling Drifts- og vedligeholdelsesarbejde Nybyggeri- og renoveringsarbejde Ledelse og tilsyn med ejendomsmestre/funktionærerne. 3. Økonomiafdeling Økonomiske forhold vedr. selskabets drift herunder udarbejdelse af regnskab og budget Ledelse og tilsyn med HK-personale It-ansvarlig. Beboerdemokrati Beboerdemokratiet er en af grundpillerne i Sundby-Hvorup Boligselskab. Centralt placeret heri er afdelingsbestyrelsen, der vælges af og blandt beboerne i en boligafdeling. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse samt at bidrage til et godt bomiljø i afdelingen. Afdelingernes beboere vælger repræsentanter til Sundby-Hvorup Boligselskabs øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger boligselskabets organisationsbestyrelse, der er boligselskabets politiske ledelse.

8 Organisationsbestyrelsen tæller ni medlemmer: en formand, et medlem valgt af medarbejderne og syv øvrige medlemmer. Side 8/39 Direktion Direktøren er Sundby-Hvorup Boligselskabs daglige administrative leder. Selskabet har desuden en regnskabschef, som er ansvarlig for ekspedition og bogholderi. Og en teknisk chef, som er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af selskabets boliger. Udvalg I Sundby-Hvorup Boligselskab findes en række forskellige udvalg: Forretningsudvalg behandler hastesager af politisk karakter, som ikke kan vente på en bestyrelsesbehandling. Byggeudvalg fører overordnet politisk tilsyn med boligselskabets ejendomme samt med større renoveringssager og nybyggeri i samarbejde med direktøren. Virksomhedsnævn har til formål at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde samt at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre Sundby-Hvorup Boligselskabs effektivitet. Virksomhedsnævnet mødes fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde til alle boligselskabets medarbejdere. Arbejdsmiljøudvalg et lovgivningsmæssigt bestemt udvalg, der bidrager til samarbejdet om sikkerhed og sundhed i Sundby-Hvorup Boligselskab. Vedtægter m.m. Se

9 Ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab Som ansat i Sundby-Hvorup Boligselskab bør du vide, hvilket ansvar du og dine nærmeste kolleger har, hvem du refererer til mv., samt, at du har en forståelse for, hvilke opgaver dine kolleger i andre personalegrupper udfører. Side 9/39 For at skabe respekt og forståelse for samarbejdets betydning på tværs af afdelinger og på alle niveauer tilstræbes det, at ledende medarbejdere har indblik i de ansattes dagligdag, og at der er ressourcer til, at ledere kan komme rundt på arbejdsstederne og lytte til medarbejderne, igangsætte og vedligeholde opgaver og projekter mv. Sundby-Hvorup Boligselskabs ansatte kan opdeles i tre overordnede grupper: Driftspersonalet som har kontor i de enkelte boligafdelinger. Administrationspersonalet som primært arbejder i administrationsbygningen. Det boligsociale personale som har kontor i Afdeling 12. Hver af disse grupper har bestemte ansvarsområder og varetager specifikke opgaver i organisationen. Driftspersonale Driftspersonalet i boligafdelingerne kan opdeles i to grupper; ejendomsmestre og ejendomsfunktionærer. Ejendomsmestre Ejendomsmesteren har, foruden sin deltagelse i de daglige arbejdsopgaver, almindeligvis ansvaret for ejendommens forsyninger (varme, vand, el m.m.) samt for den ordinære drift, der typisk også indeholder tilsynsfunktioner. Ejendomsmesteren har endvidere ledelsesmæssige beføjelser i forhold til andre ejendomsfunktionærer. Ejendomsmesterens jobfunktion indebærer bl.a.: Rekvirering og kontrol af håndværkere og andre leverandører, herunder sikring af kvaliteten af udført arbejde, indkøbte maskiner m.m. Beboerservice Indflytningssyn og udfærdigelse af indflytningsrapporter Medvirken i den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning.

10 Ejendomsfunktionærerne Ejendomsfunktionæren arbejder primært med konkrete vedligeholdelsesmæssige og serviceorienterede opgaver. Side 10/39 Ejendomsfunktionærernes jobfunktion indebærer bl.a.: Tilsyn med forsyningsinstallationer og tekniske anlæg, herunder evt. også kendskab til elektronisk anlæg Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver Beboerservice Ren- og vedligeholdelse af ejendommens ind- og udvendige arealer Medvirke til glatførebekæmpelse En række rutinemæssige arbejdsopgaver i den daglige drift. Administration Administrationens opgave er, overordnet set, at administrere Sundby-Hvorup Boligselskab efter den gældende lovgivning og ud fra de overordnede retningslinjer, som boligselskabets organisationsbestyrelse opstiller. Administrationens funktioner indebærer bl.a.: Personaleadministration Administration af det beboerdemokratiske system Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Kontrol med og styring af nybyggerier og renoveringer Tilsyn med den bygningsmæssige tilstand af selskabets boliger Rekvirering af og kontrol med vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne Syn af boliger ved fraflytning Udlejning af boliger og erhvervslejemål Udarbejdelse af budgetter og regnskaber Betalinger af kreditorer Kontrol med og vedligeholdelse af debitorer Økonomistyring og pleje af foreningens økonomi Intern og ekstern kommunikation Udvikling og vedligeholdelse af organisationen Alle former for beboerservice.

11 Det boligsociale personale Det er de boligsociale medarbejderes opgave at igangsætte, vedligeholde og videreudvikle samt være overordnede tovholdere på alle aktiviteter og projekter omkring det boligsociale arbejde. Side 11/39 Opgaverne er beskrevet i den Boligsociale helhedsplan (vedtaget på afdelingsmødet i afdeling 12, september 2012). Arbejdet har frem mod 2016 primært fokus på tre indsatsområder: Udsatte grupper Børn, unge og familier Sundhed.

12 Kom godt i gang introduktion af nye medarbejdere Det er vigtigt for os, at alle nye medarbejdere får en god start hos Sundby-Hvorup Boligselskab. Vi ønsker og håber, at du hurtigt vil finde dig til rette i din nye stilling, og vi har derfor tilrettelagt din første tid således, at du kan lære dine nye kolleger og arbejdsopgaver at kende samt få alle praktiske forhold på plads. Side 12/39 Ansatte i administrationen og det boligsociale personale Hvis du er blevet ansat i administrationen eller som en del af det boligsociale personale, vil din første tid hos Sundby-Hvorup Boligselskab omfatte følgende: Første dag: Du vises rundt og hilser på dine nye kolleger Du får tilknyttet en kollega, som har ansvaret for at introducere dig for diverse praktiske forhold m.m. Ansættelsesbevis underskrives Du får udleveret personalehåndbogen Vi gennemgår forretningsgange, fax, kopi, it m.v. I løbet af første uge: Du afleverer relevante oplysninger til bogholderiet Du får udleveret en nøgle og alarmkode til administrationsbygningen En kollega gennemgår organisationens opbygning sammen med dig. I løbet af den første måned: Du og din tillidsrepræsentant gennemgår personalehåndbogen, og du bliver orienteret om personaleforeningen. Efter ca. en måned: Din nærmeste leder eller stedfortræder indkalder dig til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Inden tre måneder: Ledelsen har ansvaret for, at der gennemføres en evaluering inden din prøvetids udløb.

13 Side 13/39 Ansatte i ejendomsfunktionærgruppen Hvis du er blevet ansat i ejendomsfunktionærgruppen, vil din første tid hos Sundby- Hvorup Boligselskab omfatte følgende: Første dag: Du modtages af inspektøren og ejendomsmesteren, som viser dig rundt i området Du får udleveret og kvitterer for nøgler Du får udleveret mobiltelefon Personalehåndbogen, herunder sikkerhedsforholdene, udleveres og gennemgås Dit ansættelsesbevis udleveres og underskrives. Hvis du er ansat i en enmandsafdeling, tilstræbes det, at du tilbringer din første uge sammen med din afgående kollega eller en anden erfaren ejendomsfunktionær. Inden for de første 14 dage foretager ejendomsmesteren efter behov: Teknisk gennemgang og historik i afdelingen Almindelig vedligeholdelse. Så hurtigt som muligt: Du introduceres for afdelingsbestyrelsen Du orienteres om EMO og varmeaflæsning m.m. Du deltager i et møde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne Du kommer rundt i afdelingen for at hilse på dine kolleger Din sikkerhedsleder har ansvaret for, at du får instruktion i de maskiner, du kommer til at skulle betjene.

14 Inden for en måned: Du kommer på besøg i administrationen og hilser på de af dine kolleger, som arbejder her. Side 14/39 Efter ca. en måned: Din nærmeste leder/stedfortræder indkalder dig til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Inden tre måneder: Ledelsen har ansvaret for, at der gennemføres en evaluering inden din prøvetids udløb.

15 Ansættelsesforhold Det er vigtigt, at du kender de regler og rettigheder, der gælder for dig, når du er ansat hos Sundby-Hvorup Boligselskab. Du vil kunne finde disse i din ansættelseskontrakt og her i personalehåndbogen. Overenskomsten, som du har fået udleveret ved ansættelsen, er også et vigtigt redskab i denne sammenhæng. Side 15/39 Sundby-Hvorup Boligselskab ansætter kun organiseret personale. Undtaget er bude, ansatte med mindre end 15 timers ansættelse pr. måned og kortidsansatte løsarbejdere. Generel ansættelsespolitik Følgende punkter udgør Sundby-Hvorup Boligselskabs generelle ansættelsespolitik. Der tages udgangspunkt i stillings- og funktionsbeskrivelser samt boligselskabets generelle målsætninger. Der udarbejdes et stillingsopslag med en klar beskrivelse af opgaver, kompetence og ansvar samt, hvilken personprofil der ønskes. Jobbet kan/skal opslås internt. Annoncering målrettes efter det enkelte stillingsopslag. Et ansættelsesudvalg udvælger og gennemfører ansættelsessamtaler. Ansættelsesudvalget består af mindst to personer, hvoraf den ene er ansøgerens kommende leder. Efter aftale med ansøger indhentes eventuelt referencer. Efter aftale med ansøgeren indhentes straffeattest/børneattest, da kun ansøgere med en pletfri straffeattest kan komme i betragtning til stillingen. Boligselskabet er en forholdsvis lille organisation og det er derfor uforeneligt, at der mellem medarbejderne er ægteskabelige, samlevende eller lignende relationer. Ansøgere, som har sådanne relationer til ansatte i organisationen, vil ikke komme i betragtning til stillingen. Opstår en af førnævnte relationer i ansættelsesperioden, skal medarbejderen straks bringe denne relation til ophør. Såfremt dette ikke sker, må en af de involverede parter søge ansættelse uden for Sundby- Hvorup Boligselskab. Efter en måneds ansættelse ved Sundby-Hvorup Boligselskab afholdes en opfølgningssamtale mellem medarbejder og leder, hvor tillidsrepræsentanten kan deltage. Forinden har lederen/tillids-

16 repræsentanten eller eventuelt hele ansættelsesudvalget haft en uformel snak med nærmeste kolleger. Inden prøvetidens udløb afholdes på ny en samtale mellem medarbejder og leder med henblik på at beslutte, hvorvidt ansættelsesforholdet skal fortsætte. Tillidsrepræsentanten kan evt. også her inddrages. Der tages notat af samtalen. Side 16/39 Afskedigelse Hvis du selv vælger at sige din stilling op (Ansøgt afsked), vil ledelsen holde en uformel fratrædelsessamtale med dig for at afdække årsagerne til jobskiftet. Uansøgt afsked Afskedigelse på baggrund af forhold i selskabets drift eller lignende skal ske i henhold til overenskomstens regler. Det betyder blandt andet, at du har krav på en uddybende samtale med ledelsen, hvor tillidsrepræsentanten også kan inddrages. Er din afskedigelse begrundet i personlige forhold, skal du normalt forinden have modtaget en påtale samt en skriftlig advarsel: I påtalen præciseres det, hvilke forventninger der stilles til dig. Du skal skriftligt bekræfte, at du har modtaget påtalen og at du har forståelse for, hvad påtalen omhandler, og hvad der skal arbejdes videre med. Ved en skriftlig advarsel har du mulighed for at tage en tillidsrepræsentant med til den opfølgende samtale. Advarslen skal præcist beskrive, hvad ledelsen er utilfreds med, og hvordan problemerne skal løses, samt eventuelle konsekvenser af advarslen. Der skal desuden ske en opfølgning på afskedigelsen med tillidsrepræsentanten og virksomhedsnævnet. I forbindelse med afskedigelsen vil du blive tilbudt vejledning i jobsøgning og andre praktiske forhold. Bortvisning Bortvisning behandles i henhold til overenskomsterne.

17 Løn Lønpolitikken skal som en del af personalepolitikken sikre, at boligselskabet kan ansætte, udvikle og fastholde veluddannede medarbejdere. Side 17/39 Der skal være sammenhæng mellem lønpolitikken og målsætningerne for afdelingernes økonomiske forhold samt mellem lønnen og den ansattes arbejdsopgaver, ansvar og kvalitet i den daglige drift. Det er aftalt, hvilke typer af funktioner og kvalifikationer der udløser løntillæg. Lønnen er aftalt ved overenskomster og lokalaftaler, og der ydes desuden overenskomstmæssig pension. Fratrædelsesordning for administrationen De ansatte i administrationen har gennem lokalaftale af forhandlet sig til fratrædelsesordning ved overgang til pension eller efterløn. Ved overgang til pension eller efterløn gives der pension- og feriepengegivende fratrædelsesgodtgørelse på én månedsløn efter ti års ansættelse to månedslønninger efter 20 års ansættelse. Ligestilling Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker reel ligestilling uanset køn, handicap, etnisk baggrund eller religion. Ledelse og medarbejdere bør tilstræbe denne ligestilling på alle niveauer gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

18 Side 18/39 Flexjob Sundby-Hvorup Boligselskab har en målsætning om at tilbyde fleksjob til medarbejdere, der på grund af sygdom eller ulykke ikke længere kan klare deres arbejde. Evt. tildeling af flexjob vil blive vurderet i hvert tilfælde ud fra Sundby- Hvorup Boligselskabs og boligafdelingernes økonomi. Oprettelse af flexjob er omfattet af gældende lovgivning og overenskomst/lokalaftale. Seniorpolitik Gældende for ansatte i administrationen De ansatte i administrationen har gennem lokalaftale af forhandlet sig frem til en seniorpolitik. Seniorpolitikken gælder alle fastansatte medarbejdere i Sundby-Hvorup Boligselskabs administration, der er fyldt 55 år. Disse har ret til en uges ekstra ferie, ud over de gældende ferieregler, med fuld kompensation. Sygdom Sygemelding skal foregå pr. telefon til nærmest foresatte/leder umiddelbart efter arbejdstids start. Raskmelding skal meddeles nærmeste leder ved arbejdstids start. Sygesamtale og mulighedserklæring Den overordnede intention i lovgivningen omkring sygefravær er at reducere sygefraværet, specielt længerevarende fravær. Udgangspunktet er en tidlig indsats med henblik på at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage på arbejde, til gavn for den ansatte og arbejdspladsen. Den velkendte lægeerklæring Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er afskaffet (delvist) og erstattet med en mulighedserklæring. Mere herom i næste afsnit. Sygesamtale Efter en uges sygdom tager den nærmest foresatte leder telefonisk kontakt til den sygemeldte medarbejder. Hvis/når sygemeldingen har varet tre uger, indkalder lederen til en sygeopfølgningssamtale. Samtalen afholdes inden fire uger fra første sygedag. Under samtalen udfyldes del 1 af mulighedserklæringen. Medarbejderen skal

19 derefter kontakte egen læge, som udfylder anden del af mulighedserklæringen, som returneres til Sundby-Hvorup Boligselskab att.: lederen/nærmeste foresatte. Side 19/39 I stedet for Lægeerklæringen om uarbejdsdygtighed kan man som arbejdsgiver bede lægen udarbejde en attest om varighed af sygdommen m.m. Hvis boligselskabet skønner, der er brug for en sådan, dækker selskabet udgiften til denne. Arbejdsskader Ved mindre tilskadekomst under arbejdets udførelse udfyldes en småskadeseddel. Ved større skader og efterfølgende sygefravær skal lederen straks underrettes, da skaden skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Omsorgsdage I forbindelse med omsorgsdagene følges gældende overenskomst. Medarbejderne skal varsle omsorgsdage tidligst muligt og så vidt muligt tage hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Omsorgsdage skal godkendes af nærmeste foresatte. Overarbejde og afspadsering Alt overarbejde skal som udgangspunkt afspadseres hurtigst muligt, når det er foreneligt med den daglig drift. Du skal rette anmodning om afspadsering til din nærmeste foresatte, så vidt muligt senest tre dage inden den ansøgte fridag. Du må under normale omstændigheder ikke oparbejde mere end 74 timer til afholdelse af afspadsering. Det er den daglige leders ansvar at sørge for, at dette maksimum ikke overskrides. Afspadsering aftales med ledelsen. Det er desuden den daglige leders ansvar, at afspadsering indpasses, så det ikke går ud over løsningen af de almindelige opgaver.

20 Ejendomsfunktionærerne Det er lokalt aftalt, at ejendomsfunktionærerne kan få overtidstillæg udbetalt. Side 20/39 Ved udkald/overarbejde kontaktes ejendomsmesteren (eller, ved dennes fravær, administrationen/inspektøren) først kommende hverdag (dog ikke ved vintertjeneste). Regler for frihed med løn Som ansat ved Sundby-Hvorup Boligselskab har man frihed med løn til følgende: Pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 år imødekommes i indtil to dage Læge-/tandlægebesøg* Børns lægebesøg (indtil 14 år)* Ved eget 25-års-jubilæum Egne runde fødselsdage (startende ved 50 år) Eget bryllup eller sølvbryllup Begravelse i nærmeste familie Donation af blod* * skal så vidt muligt afvikles uden for normal arbejdstid. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Når du har været ansat i tre måneder, skal du have en samtale med din nærmeste foresatte. Her bliver du orienteret om dine muligheder for videreuddannelse samt om den årlige medarbejderudviklingssamtale, som alle medarbejdere har med deres nærmeste leder. MUS er en systematiseret samtale mellem medarbejder og leder med henblik på planlægning og udveksling af information. Samtalerne gennemføres med regelmæssige mellemrum og foretages på grundlag af en udarbejdet disposition til støtte for samtalen. Såvel medarbejder som leder kan fremkomme med ekstra punkter til dispositionen. Formålet med MUS er at give den enkelte medarbejder og ledelsen mulighed for at diskutere arbejdssituationen og ønsker og forventninger til medarbejderens

21 udvikling samt få tilbagemelding på det arbejde, der er udført i den foregående periode. Side 21/39 Krav til MUS Afholdes hvert år. Samtalerne er fortrolige. Leder og medarbejder er i god tid grundigt informeret om den disposition, som anvendes ved samtalerne. Medarbejderen skal have dispositionen for samtalen. Leder og medarbejder er velforberedte. Samtalen skal foregå i fred og ro, og der skal være afsat god tid. Samtalen afholdes i en åben og ærlig dialog, hvor leder og medarbejder udviser respekt for hinanden. MUS afholdes med nærmeste leder, så samtalen kan følges op med handling. Lederen skal udarbejde et resumé af samtalens indhold, så leder og medarbejder er enige om vurderinger, konklusioner og udviklingsplaner m.v. Resuméet underskrives af begge parter, og en kopi udleveres til medarbejderen. Samtalens indhold kan følges op i løbet af året. Ledelse og tillidsrepræsentant kan efter ca. tre måneder holde et opfølgende møde omkring MUS-samtalerne. MUS baseres som udgangspunkt på en individuel samtale mellem den enkelte leder og den enkelte medarbejder, men ofte foregår det daglige arbejde i grupper eller i et tæt samarbejde med kolleger. Det kan derfor være både fornuftigt og nødvendigt, at de individuelle samtaler følges op af en samlet drøftelse i gruppe(r). Samtalens indhold udarbejdelse af disposition MUS indhold afhænger af, hvilken gruppe medarbejderen tilhører, og der vil således være forskel på, hvad der prioriteres på de enkelte emneområder. Desuden kan der være forskel på, hvor rutineret leder og medarbejder er til at håndtere samtaler om kvalifikationer, forventninger og udvikling. Se et eksempel på en disposition nedenfor.

22 Eksempel på disposition for MUS Arbejdet i det forløbne år Hvilke personlige mål er nået? Hvilke opgaver er blevet løst? Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt? Side 22/39 Arbejdssituationen Er der sammenhæng mellem tid, ressourcer og evner? Hvordan er arbejdsmiljøet? Får medarbejderen den nødvendige information? Hvilke forbedringer er ønskelige? Arbejdet i det kommende år Hvilke ændringer kan der forventes organisatorisk samt i opgavemængde og -karakter? Hvilke opgaver skal medarbejderen varetage eller deltage i? Hvilke mål skal medarbejderen nå? Samarbejdsforhold Hvordan er samarbejdet med kolleger? Hvordan er samarbejdet med daglig leder? Hvordan er samarbejdet med kolleger i øvrige afdelinger? Uddannelsesbehov Hvilke kurser eller intern oplæring er nødvendig for at støtte medarbejderens udvikling og mulighederne for at opnå målene? Arbejdspladsvurdering Der udarbejdes arbejdspladsvurdering jf. gældende regler.

23 Uddannelsespolitik Det er afgørende for Sundby-Hvorup Boligselskab, at medarbejderne til enhver tid har så god en uddannelse som muligt, i forhold til den stilling man bestrider, idet dette sætter os i stand til at yde boligselskabets beboere den bedst mulige betjening og service. Side 23/39 Det tilstræbes, at alle medarbejdere hvert år deltager i minimum ét relevant efteruddannelsesforløb. Ejendomsfunktionærgruppen Er du ansat som ejendomsfunktionær, og har du ikke en ejendomsserviceteknikeruddannelse, er det selskabets målsætning, at du hurtigst muligt gennemgår følgende kurser: Grundkursus for ejendomsfunktionærer Pleje af grønne områder trin 1, 2A, 2B Efter behov og efter ledelsens skøn kan du desuden blive tilbud kurset: Drift og vedligehold af ikke-fyrede varmeanlæg. Du bør desuden deltage i AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) eller andre videregående, jobrelevante kurser, bl.a. det kompetenceafklarende kursus i forbindelse med videreuddannelse til ejendomsservicetekniker. Det tilstræbes, at ejendomsfunktionærgruppen tilbydes videreuddannelse til ejendomsservicetekniker i henhold til Sundby-Hvorup Boligselskabs målsætning omkring samme uddannelse, dog kun såfremt ledelsen vurderer, at det nuværende ansættelsesforhold forløber tilfredsstillende, og at videreuddannelsen har relevans i forhold til det fremtidige ansættelsesforhold.

24 Side 24/39 Administrationens medarbejdere Det tilstræbes, at administrationens medarbejdere én gang årligt deltager i et relevant kursus, f.eks. Boligselskabernes Landsforenings (BL) medarbejderkurser, HK-kurser eller lignende. BL s overbygningsuddannelse for administrativt personale kan desuden søges, såfremt dette aftales individuelt med ledelsen. Endvidere kan visse merkonommoduler være relevante for den enkelte medarbejder. Inspektører Inspektører skal deltage i BL-kurser i budget og regnskab samt i andre for inspektørerne relevante BL-kurser. Herudover kan inspektørerne deltage i andre inspektørrelaterede kursustilbud efter ønske og aftale. Boligsociale medarbejdere Boligsociale medarbejderne skal deltage i relevante kurser, herunder kurser arrangeret af Boligselskabernes Landsforening. Deltagelsen i kurser aftales med ledelsen. Samtlige medarbejdere Uanset jobfunktion så skal du tilbydes et relevant kursus/efteruddannelse i forbindelse med indførelse af ny teknologi. En sådan undervisning kan være såvel intern som ekstern. Det tilstræbes desuden, at der én gang årligt arrangeres en temadag for samtlige medarbejdere. Deltagelse i jobrelevante kurser er omkostningsfrit for medarbejderne. Videregående uddannelse til højere stillinger som eventuelt ikke vil kunne opnås i Sundby-Hvorup Boligselskab kan helt eller delvist dækkes økonomisk, såfremt uddannelsen tages med henblik på fortsat arbejde i den almene sektor og under forudsætning af, at uddannelsen foregår i fritiden eller betales med opsparet tid/ferie. Der ydes frihed til eksamen men ikke til eksamenslæsning/-forberedelse.

25 Lån af værktøj mv. Lån af materiel er kun til dækning af personlige behov. Dvs., at udlån til familie, venner og bekendte ikke må finde sted, heller ikke selv om man selv betjener materiellet. Side 25/39 Såfremt man har ønske om/behov for at låne materiel, retter man henvendelse til den ejendomsmester, som er ansvarlig for det pågældende område, eller til inspektøren. Tilladelse gives under forudsætning af, at: materiellet kan benyttes uden for normal arbejdstid materiellet, medmindre andet aftales, altid tilbageleveres næstfølgende arbejdsdag låner hæfter for eventuelle skader på det lånte materiel eller for skader forvoldt af materiellet eventuelle udgifter til brændstof mv. betales af brugeren brugeren/låneren selv tager vare på egne forsikringsforhold. Den ejendomsmester, der giver tilladelse til udlån af materiel, skal være forvisset om, at låneren uden risiko for skader på sig selv eller materiellet er i stand til betjening af dette, samt, at materiellet ved udlånet er i forskriftsmæssig stand. Diæter Diæter ved kursus med og uden overnatning Ved kurser udbetales der ikke timediæter. Dette gælder både, når frokost m.v. er indeholdt i kursusprisen, og når medarbejderen selv skal medbring mad. Ved dagskurser uden fortæring kan eventuelle udgifter til fortæring i rimeligt omfang dækkes af boligselskabet efter nærmere aftale. Valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen Medarbejderne i Sundby-Hvorup Boligselskab vælger sammen et medlem og en suppleant til organisationsbestyrelsen. Hvis medarbejderrepræsentanten er ejendomsfunktionærernes tillidsrepræsentant, er suppleanten en medarbejder fra det administrative personale, og omvendt.

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere