Vilkår for Pelsdyrforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Pelsdyrforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Pelsdyrforsikring Januar 2002

2 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og vilkår, garanterer Topdanmark for følgende forhold i aftaleperioden*: 1. Underforsikring kan ikke gøres gældende på nogen del af forsikringen. 2. Erstatningsperioden vedrørende driftstab er altid tilstrækkelig til, at der kan ske retablering af produktionen efter en dækket skade på forsikringen. 2

3 Indholdsfortegnelse Garantier 1. Underforsikring Driftstab....2 Generelle informationer 1. Anmeldelse Begrænsning Rådgivning....6 Hvad kan forsikringen omfatte 1. Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind Driftstab Forurening Ansvar Retshjælp Personer...7 Hvilke skadeårsager kan dækkes Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind 1. Brand* Lynnedslag Elskade Røgskade Storm* Indbrudstyveri Tyveri Røveri, overfald og ran Hærværk Brud på glas og sanitet Snetryk Nedbør Udstrømning af vand, olie og kølevæske Frostsprængning Køle- og dybfrost Nedstyrtning og væltning Påkørsel og færdselsuheld Transportskade Skovbrand af læhegn Silo- og tankskade Driftstab Forurening 1. Standard Udvidet Jordforurening Ansvar 1. Bedriftsansvar Motoransvar Side 3

4 Retshjælp Personer Plusdækning Tyverisikring 1. Minimumskrav til sikring Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Erstatningsregler - Pelsdyrhaller, hegn, bure og bygninger 1. Skadeopgørelse Erstatningens anvendelse Betaling af erstatning Ting og pelsdyr/pelsskind 1. Pelsdyr/Pelsskind Inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr Læhegn Datainformation Følgeudgifter Driftstab 1. Erstatningsgrundlag Hvordan erstattes driftstabet Erstatningsperiode/Driftstabsperiode Dækningsbidrag* uden skade Dækningsbidrag* efter skade Ændring af driften efter skade Personer 1. Dødserstatning Invaliditetserstatning, varigt-mén* Tandskade Fælles vilkår 1. Hvor dækkes Forsikringens betaling Indeksregulering Selvrisiko Moms og afgifter Opsigelse og ændring af forsikringen Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Ejerskifte Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Arbejdsskadestyrelsen Voldgift Lovgivning Personoplysninger mv Side 4

5 Side Ordliste Ord, der i vilkår eller police er markeret med * findes forklaret i ordlisten, som er en del af vilkårene. 5

6 Generelle informationer 1. Anmeldelse Hvis skaden sker Anmeld skaden til Topdanmark hurtigst muligt. Du hjælper både dig selv og Topdanmark, hvis du i anmeldelsen giver så mange oplysninger som muligt. Udfyld derfor anmeldelsen omhyggeligt og forklar, hvad der er sket. a. Tyveri, røveri, overfald, ran og hærværk skal hurtigst muligt anmeldes til politiet. Husk altid at få en kvittering for anmeldelsen. b. Forureningsuheld skal hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark og til den offentlige myndighed. c. Hvis der rejses krav mod dig som skadevolder, skal du lade Topdanmark tage stilling til, om du er ansvarlig for skaden. Din anerkendelse af ansvar forpligter kun dig selv. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. Efter domstolenes praksis er du ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i, at der sker en skade. Med andre ord, er du ansvarlig, når du kan gøre for det. Kan du ikke gøre for det (er uden skyld), er du ikke ansvarlig for skaden, og så må den, det er gået ud over, selv bære tabet. d. Sker der skade på Plusdækningen, skal Topdanmark hurtigst muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Blanketten fås hos Topdanmark. Den forsikrede skal være under nødvendig læge behandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. Hvis den forsikrede på Plusdækningen dør, skal Topdanmark hurtigst muligt underrettes, så obduktion kan foretages. Dækningen omfatter udgifterne til de læge attester, undersøgelse m.m., Topdanmark forlanger. e. Sker der skade på dyr under transport, er sik rede* forpligtet til at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Udover erstatningsberettiget skade erstatter Topdanmark alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. Forsømmes disse pligter kan Topdanmarks ansvar begrænses eventuelt helt bortfalde. 2. Begrænsning a. Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. b. Hvis du vil udbedre skaden, nedrive eller fjerne det beskadigede, skal du aftale det med Topdanmark. Du skal naturligvis udbedre skaden uden aftale, hvis det er nødvendigt for at afværge alvorlige følger. 3. Rådgivning Hvis skaden er sket, kan du anmelde skaden på eller pr. tlf , på hverdage kl 8-18, fredag dog til kl. 16. Ved akutte skader kan du ringe hele døgnet. 6

7 Hvad kan forsikringen omfatte 1. Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind Det er en betingelse for dækning, at det udelukkende anvendes til pelsdyrfarmens drift: a. Pelsdyr. b. Døde pelsdyr og pelsskind. c. Foder. d. Maskiner, håndredskaber, værktøj, løst inventar og øvrigt driftsudstyr. e. Buske og træer til læhegn, er alene dækket imod skovbrand. f. Bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien, som udover småoplag af ubetydelig grad, udelukkende anvendes til pelsdyrfarmens drift og er beliggende på samme matrikelnummer som pelsdyrfarmen. Bygninger må ikke være sammenbygget med bygninger, der anvendes til andet formål end pelsdyrfarmens drift. g. Pelsdyrhaller, bure, hegn og fuglenet. h. Siloer til opbevaring af pelsdyrfoder. i. Gylletanke og anlæg. j. Overdækning af gylletanke. Det fremgår af policens afsnit Særlige aftaler, hvis overdækning af gylletanken er omfattet af forsikringen. k. Genstande, der tilhører andre, men som sikrede* fx ved lån eller leje i skadetilfælde er pligtig til at erstatte eller bære risiko for, er dækket, forudsat de ikke er dækket af anden forsikring. Forsikringen dækker pr. skadebegivenhed med indtil kr. heraf maksimalt kr. (beløbet indeksreguleres ikke) for døde pelsdyr og pelsskind. Er ovennævnte beløb ikke tilstrækkeligt, skal du straks rette henvendelse til Topdanmark. Forsikringen omfatter ikke a. Registreringspligtige motorkøretøjer, campingvogne, trailers, knallerter, sø- og luftfartøjer samt dele og tilbehør hertil. b. Bygninger og pelsdyrhaller under opførelse, tilbygning eller ombygning. c. Ræve med enkeltstyksværdi på kr. d. Aflivede pelsdyr, pelsskind og motorkøretøjer, der tilhører andre. 2. Driftstab Driftstab, der opstår som følge af en af denne forsikring dækket skade på bygninger, ting og dyr. 3. Forurening a. Standard. b. Udvidet. c. Jordforurening. 4. Ansvar a. Bedriftsansvar. b. Motoransvar. 5. Retshjælp Retshjælp i forbindelse med visse tvister* opstået i forbindelse med pelsdyrfarmens drift. 6. Personer Plusdækning. 7

8 Hvilke skadeårsager kan dækkes Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind 1. Brand* Skade ved: a. Brand*. b. Smeltning af ting, der er imprægneret mod brand*. c. Eksplosion*. d. Pludselig* opstået tilsodning fra forskriftsmæssig rumopvarmningsanlæg eller elektriske appa rater. e. Nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskader. f. Bortkomst under brandskade. ikke a. Svidning, forkulning, overophedning af ikke-imprægnerede ting fx på grund af gløder fra tobaksrygning eller andet. b. Skade på ting og dyr, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 2. Lynnedslag Skade ved lynnedslag, uden der opstår brand*. ikke Skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Se dog dækning for elskade. 3. Elskade a. Skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isoleringsmateriale ved: 1. Kortslutning*. 2. Lynnedslag, uden der opstår brand*. 3. Overspænding, induktion, statisk elektricitet og spændingsudsving. b. Dyr, der omkommer ved direkte strømpåvirkning på grund af overgang i eller afledning fra elektriske installationer. ikke a. Skade, omfattet af garanti, vedligeholdelse eller serviceabonnement. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skade, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materialeeller konstruktionsfejl. c. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Skade på el-installation, der ikke er i overensstemmelse med Stærkstrømsreglementet, eller anvendes i strid hermed. e. Driftstab eller andet indirekte tab. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 4. Røgskade Det er en betingelse for dækning, at myndighedskrav er overholdt, når afbrænding foretages af pelsdyravleren eller dennes personale. Skade på pelsdyr, døde pelsdyr eller pelsskind, uanset om røgen kommer fra den forsikrede pelsdyrfarm, fra naboejendomme som følge af ildebrand eller som følge af afbrænding af halm. 8

9 5. Storm* Det er en betingelse for dækning på pelsdyrhaller, hvor bure og/eller redekasser midlertidigt er afmonteret, at de er sikret forsvarligt på anden måde. a. Storm* eller skypumpe. b. Ting og dyr uden for bygning er dækket, når de direkte rammes af bygningsdele. c. Nedbør, der sker samtidig med og skyldes storm-* eller skypumpeskade på bygning. ikke a. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. c. Skader, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale eller konstruktionsfejl. 6. Indbrudstyveri Det er en betingelse for dækning af døde pelsdyr og pelsskind, at de er tyverisikret jf. afsnit om Tyverisikring s. 18. a. Direkte-tab* ved indbrudstyveri eller indbrudsforsøg fra bygning, når følgende 3 punkter alle er opfyldt: 1. Døre til bygningen har været forsvarligt-låst*. 2. Vinduer eller andre åbninger har været forsvarligt-lukkede* og tilhaspede. 3. Der er sket voldeligt-opbrud*. b. Udgifter, som påhviler pelsdyravleren i henhold til lejekontrakt, ved skade som tilføjes lejede lokaler ved indbrud eller bevisligt forsøg derpå. ikke a. Indbrudstyveri, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Indbrudstyveri fra udhus og garage af penge og værdipapirer*. c. Indbrudstyveri begået af de sikrede*, medhjælp eller personer med lovlig adgang. d. Indbrudstyveri ved hvis udøvelse et medlem af pelsdyrfarmens personale har været delagtig. e. Indbrudstyveri når adgang sker med nøgle, dirk eller kode. 7. Tyveri Direkte-tab* ved: a. Tyveri uden for bygning og fra bygning hvor der ikke foreligger indbrudstyveri. b. Tyveri fra bil, når det kan konstateres, at der er sket voldeligt-opbrud*. ikke a. Tyveri, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Døde pelsdyr og pelsskind. c. Penge og værdipapirer*. d. Kontorinventar og edb-udstyr. e. Brændstof og brændsel fra uaflåst tank. f. Tyveri, begået af de sikrede*, medhjælp eller personer med lovlig adgang. g. Tyveri, ved hvis udøvelse et medlem af pels dyrfarmens personale har været delagtig. 8. Røveri, overfald og ran Direkte-tab* ved: a. Røveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at anvende vold. b. Overfald eller angreb begået af person. c. Ran, dvs. tyveri, der sker åbenlyst, hvor sik rede* eller andre ser eller bemærker tyveriet og med det samme råber om hjælp. ikke a. Røveri, overfald og ran, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Røveri, overfald og ran begået af de sikrede* eller medhjælp. c. Røveri, overfald og ran ved hvis udøvelse et medlem af pelsdyrfarmens personale har været delagtig. 9

10 9. Hærværk Det er en betingelse for dækning, at pelsdyrfarmens indhegning opfylder myndighedernes forskrifter. Hvalpene er tidligst dækket fra den 15. juni. Direkte-skade*, der forvoldes med vilje og i ond sindet hensigt. ikke a. Hærværk, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Hærværk, begået af sikrede*, lejere, lånere, medhjælp eller personer med lovlig adgang. c. Hærværk, ved hvis udøvelse et medlem af pelsdyrfarmens personale har været delagtig. 10. Brud på glas og sanitet Brud på glas og sanitet, der er fastmonteret som bygningsdel. ikke a. Ridser, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Punktering og andre utætheder i termoruder. c. Skade, der skyldes frostsprængning, og som ikke er en umiddelbar følge af en dækket frostsprængningsskade. 11. Snetryk Det er en betingelse for dækning, at taget er korrekt konstrueret, dvs. ikke underdimensioneret, og at det ikke har været muligt at fjerne sneen. Skade ved snetryk. Ved snetryk forstås den skade, der opstår på pelsdyrhaller og bygninger, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære, eller sneen skrider. Ting og dyr uden for bygning er dækket, når de direkte rammes af bygningsdele. ikke a. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. 12. Nedbør a. Skade ved regn- eller smeltevand, der under voldsomt skybrud* eller voldsomt tøbrud* oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbs ledning. b. Brud på bygningsdele, som følge af haglnedslag. ikke a. Skade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. b. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. 10

11 13. Udstrømning af vand, olie og kølevæske Skade ved tilfældig* og pludselig* udstrømning af vand, olie og kølevæske fra: a. Røranlæg og dertil knyttet installation herunder køle- og fryseanlæg. b. Vand, varme- og sanitetsinstallation. ikke a. Skade ved udsivning eller dryp. b. Skade ved opstigning af grund- eller kloakvand. c. Skade forårsaget af vand fra tagrende eller nedløbsrør. d. Vandskade, der skyldes en ikke dækket frost sprængningsskade. e. Skade, der skyldes bygge- eller reparations arbejde. f. Reparation af tærede røranlæg, herunder udgift til lokalisering af skaden samt reparation af bygning. g. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. h. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. i. Den udstrømmende væske. 14. Frostsprængning Skade ved frostsprængning af VVS-installation på grund af tilfældigt* svigt i varmeforsyningen. ikke a. Frostsprængning af tagrende, nedløbsrør, murværk og beton. b. Udgift til optøning ved en ikke dækket skade. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. 15. Køle- og dybfrost Det er en betingelse for dækning, at: a. Anlægget hvori skindene opbevares, holdes i god og driftssikker stand. b. Aflukket køle- og dybfrostenhed er forsynet med en funktionsdygtig temperaturalarm i form af en rød lampe og/eller en advarselstone. c. De af leverandøren givne brugsanvisninger og gældende offentlige forskrifter er overholdt. d. Fejl og mangler straks afhjælpes. 1. Sikredes* egne døde dyr og pelsskind, der op bevares i aflukket køle- og dybfrostenhed. 2. Sikredes* varer, foder, døde pelsdyr og pelsskind, der opbevares i almindelige husholdningslignende frysere. ikke a. Skade, der skyldes strømafbrydelse ved fjer nelse af stik eller afbrydelse af kontakt. b. Skade på pelsskind, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand. c. Skade på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis. d. Skade, der skyldes slid eller mangelfuld-vedligeholdelse*. e. Driftstab eller andet indirekte tab. 16. Nedstyrtning og væltning Skade, der skyldes: a. Nedstyrtende eller væltende bygning/bygningsdel. b. Væltende træer. c. Nedstyrtende fly eller ting fra fly. ikke a. Skade på bygning/bygningsdel, anlæg eller til behør, der har forvoldt skaden. b. Skade, der skyldes medførte sprængstoffer på fly. c. Skade sket under reparation, nedrivning, ombygning*- eller vedligeholdelsesarbejde. d. Skade, der er, eller ville være, dækket eller ikke dækket under stormdækningen. 11

12 17. Påkørsel og færdselsuheld a. Skade på pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting og dyr, der rammes af trafikmiddel, det vil sige motorkøretøj omfattet af færdselsloven. b. Ting som benyttes i pelsdyrfarmens drift og som beskadiges i forbindelse med et færdselsuheld. c. Døde pelsdyr og pelsskind som beskadiges i forbindelse med færdselsuheld. ikke a. Skade på traktorer og arbejdsmaskiner for hvilke, der kan tegnes kørselskaskodækning i Topdanmark. b. Skade på ting, der transporteres mod betaling. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 18. Transportskade Det er en betingelse for dækning, at anbefalinger og instrukser i Dansk Pelsdyravlerforenings folder Retningslinier for Pelsdyrhold, eller de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, overholdes. a. Tab af sikredes* egne pelsdyr ved dødsfald: 1. Under transport med egne eller lånte køretøjer og vogne, eller med vognmand som har tilla delse til at transportere levende pelsdyr. 2. Under den med transporten forbundne af- og pålæsning. b. Tyveri samt bortkomst af pelsdyr, der løber bort. c. Aflivning af pelsdyr, når dette sker i henhold til dyreværnsloven. ikke a. Risiko for kvæstelser af enhver art undtagen de tilfælde, hvor myndighederne eller andre kvalificerede personer, har beordret aflivning i henhold til dyreværnsloven. b. Vaccination og dens følgevirkninger. c. Kassering efter undersøgelse. d. Aflivning foretaget af myndighederne på grund af smitsomme sygdomme. e. Skade under på- og aflæsning, når den er en følge af svanger tilstand. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 19. Skovbrand af læhegn Skade ved: a. Brand*. b. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. ikke a. Driftstab eller andet indirekte tab. b. Skader, der erstattes af miljøministeriet i henhold til den aftale, der er indgået den imellem Dansk Skovforening, Dansk Erhvervs jordbrug, Dansk Familielandbrug, De danske Landboforeninger og miljøministeriet om en erstatningsordning for brand*- og hærværksskade forårsaget ved almenhedens færdsel og ophold i private skove. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 12

13 20. Silo- og tankskade (det fremgår af policen om dækningen er tegnet) Pludselig og uforudset* skade på siloer og gylle tanke inkl. indhold. ikke a. Skade, der alene opstår i, og er begrænset til, mekaniske udtagningsaggregater, fx fræser, snegleudtag og tilhørende motor- og transmis sionssystemer. b. Skade, der er omfattet af garanti, vedligeholdelses- eller serviceabonnement. c. Skade, der skyldes mekanisk slitage, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. d. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. e. Siloer og tanke, der er over 25 år gamle, medmindre det fremgår af policen. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Driftstab a. Driftstab, der opstår ved, at det skaderamte produktionsapparat eller driftsmiddels bidrag til indtjening nedsættes eller bortfalder. b. Tabt indtjening ved dækningsberettiget skade på sikredes* pelseri på adresser nævnt i policen, hvori der pelses for andre. c. Foranstaltninger til imødegåelse eller begrænsning af driftstab for så vidt omkostningerne er afholdt efter aftale med Topdanmark. ikke a. Tab i forbindelse med pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind, der ikke er forsikret. b. Forøgelse af driftstabet, som skyldes forsin kelse af driftens genoptagelse som følge af strejke, lock-out, forbedring, eksisterende sygdom i besætning, udvidelse eller lignende, samt krav fra offentlige myndigheder. c. Tab ved udlejning. d. Tab ved financiering af moms. Forurening 1. Standard Forurening indtruffet på eller fra de i policen nævnte adresser Det er en betingelse for dækning, at skaden ved forurening, af eller gennem luft, jord eller vand, opstår uventet, utilsigtet og ved et pludseligt* uheld, og den ikke er en følge af, at sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Kravet om pludselig* skade fraviges dog, hvis sikrede* ikke har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, i følgende tilfælde: a. Skade, der skyldes husdyrgødning og ensilage saft, der er udbragt på landbrugsarealer, forudsat at krav til opbevaringskapaciteten er opfyldt i henhold til Husdyrbekendtgørelsen. b. Skade, der skyldes pludselig* opstået skade på produktionsanlæg i driftsbygning, hvis virkningen viser sig over et kort tidsrum, højst i peri oden mellem 2 daglige tilsyn. c. Udbragt spildevandsslam på landbrugsareal, forudsat at Bekendtgørelsen om anvendelse af slam, spildevand og kompost mv. til jordbrugsformål er overholdt. d. Udslip fra fritstående olietanke, der er under 15 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny, og udslip fra nedgravede olietanke, forudsat at Bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie mv. er overholdt. a. Sikredes* erstatningsansvar efter gældende-ret* for forureningsskade tilføjet personer eller ting, når skaden sker som led i pelsdyrfarmens drift. b. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet: 1. Som følge af en dækket forureningsskade eller 2. Til afværgelse af en umiddelbar truende skade, der ville være omfattet af dækningen. c. Retablering efter en i punkt b. dækket opgravning, dækkes ligeledes inden for forsikringssummen for ansvarsskade. d. Direkte-skade* på sikredes* pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind, samt driftstab. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. 13

14 ikke a. Skade, der er dækket eller ikke dækket under Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind side 8 til 13, samt tillægsdækninger. b. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter, røg, sod eller støj. c. Skade fra anlæg til opbevaring af gødning, ensilagesaft, olieprodukter og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejl og mangler ved projekt og udførelse eller mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Udgifter, der pålægges sikrede* til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. e. Forurening, der er sket inden dækningens ikrafttræden. f. Skade, der er dækket af anden dækning eller garantitilsagn. g. Ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr eller personer. h. Skade ved genetisk forurening fra gensplejsede produkter. i. Sprøjteskade på egen afgrøde. j. Skade på pelsdyrhaller, hegn, bure og bygninger der ikke er forsikret. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Dog gælder for sprøjteskader (udspredning af kemiske stoffer) en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 2. Udvidet Forurening fra beholdere omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er en betingelse for dækning, at: a. Skaden er opstået uventet og utilsigtet. b. Beholderen er kontrolleret mindst hvert 10. år, jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 23. c. Beholderen er højst 25 år, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny. d. Myndighedskrav er overholdt. e. Offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller, eller kan stille, krav om oprydning mv., og at denne er nødvendiggjort som følge af udslip fra stationær beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Konstateres eventuelle seriefejl, og der i den an ledning påbydes ændringer inden for en given tidsfrist, skal sådanne påbud være efterlevet inden for tidsfristen. a. Sikredes* erstatningsansvar for forurenings skade tilføjet personer eller ting som følge af udslip (udstrømning/udsivning) fra stationær beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. b. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet: 1. Som følge af en dækket forureningsskade eller 2. Til afværgelse af en umiddelbart truende skade, der ville være omfattet af dækningen. c. Omkostninger til konstatering af, om der er indtrådt en dækningsberettiget skade, dog kun såfremt det herved konstateres, at en sådan skade er indtrådt. d. Direkte-skade* på sikredes* egen jord indtil kr. dog højst med kr. pr. m2 jord/vand. Beløbene indeksreguleres ikke: 1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende. 2. Udgifter til reetablering af det under pkt. 1. nævnte, herunder haveanlæg. e. Direkte-skade* på sikredes* pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind samt driftstab. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. ikke a. Personskade overgået sikrede* eller personer i sikredes* tjeneste. b. Skade, som følge af synlig udsivning. c. Skade, som følge af udslip fra beholder, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Formuetab, med mindre tabet er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade, der har ramt den, som har lidt formuetabet. e. Forurening forvoldt af sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som skyldes, at sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forurening. f. Skade, der er dækket, eller ikke dækket, under Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind side 8 til 13, samt tillægsdækninger. g. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter i forbindelse med omrøring. h. Udgifter, der pålægges sikrede* til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. i. Forurening, der er sket inden dækningens ikrafttræden. j. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. k. Skade, der er dækket af anden dækning eller garantitilsagn. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 14

15 3. Jordforurening Påbud om oprensning af forurenet jord (det fremgår af policen om dækningen er tegnet) Det er en betingelse for dækning, at: a. Skaden er forårsaget af pelsdyrfarmens drift på adresser nævnt i policen. b. Påbud om at fjerne jordforureningen og gen oprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, er meddelt sikrede* af miljømyndigheden efter lov om forurenet jord. a. Sikredes* tab ved, at der efter lov om forurenet jord meddeles påbud om på tredjemands ejendom at fjerne en forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage afhjælpende foranstaltninger. b. Nødvendige og rimelige udgifter til opfyldelse af et undersøgelsespåbud på adresser nævnt i policen, meddelt efter lov om forurenet jord, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles et påbud. c. Sikredes* tab i forbindelse med opfyldelse af et undersøgelsespåbud på tredjemands ejendom, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles et påbud. d. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse, destruk tion samt retablering af jord. Omkostninger til retablering af beplantning erstattes alene med et beløb svarende til prisen for nyplantning. Ved skade på buske og træer erstattes højst med prisen for nyplantning af 4 år gamle planter. Erstatning for retablering bortfalder, hvis retablering ikke finder sted senest to år efter afslutning af oprensning af grunden. e. Tredjemands formuetab, når tabet er en følge af en dækket person- eller tingsskade, der har ramt den, som har lidt formuetabet. Tredjemands driftstab dækkes maksimalt i 12 måneder fra det tidspunkt hvor tabet indtræder. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. ikke a. Standard Forurening side 13, ikke pkt. a j. b. Tab, som følge af nedgang i værdi af, eller ind skrænkninger i rådighed over, fast ejendom eller løsøre. c. Udgifter til udskiftning, ændring og reparation af rør, tanke, udstyr eller anden kilde, hvorfra forureningen hidrører. d. Udgifter til tinglysning af påbud om oprensning eller afhjælpning af forureningen. e. Bøder, hvad enten de tilfalder det offentlige eller privat. f. Afgifter til det offentlige som følge af forurening. g. Forurening forvoldt af de sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som skyldes, at de sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen. h. Forurening, som følge af de sikredes* handling eller undladelse, hvorved offentligretlige regler til beskyttelse af miljøet overtrædes, såfremt handlingen eller undladelsen skete efter ordre eller godkendelse fra de sikrede*, så over trædelsen kan karakteriseres som forsætlig eller groft uagtsom. i. Forurening, som følge af uforsvarlig vedlige holdelse af, eller tilsyn med, installationer, hvis væsentligste formål er at forebygge, hindre eller begrænse forurening fra sikredes* pelsdyrfarm. j. Forurening, som er en følge af den almindelige drift af pelsdyrfarmen, eller som er godkendt eller tolereret af myndighederne. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 15

16 Ansvar 1. Bedriftsansvar a. Sikredes* erstatningsansvar efter gældende* ret for skade forvoldt på personer, ting og dyr, mens dækningen er i kraft: 1. Ved pelsdyrfarmens drift på forsikrings stedet 2. Som ejer eller bruger af ejendommens bygninger og jordareal. b. Særlige dækninger. 1. Forsætlig skade. Ansvar for skade forvoldt med forsæt, såfremt skadevolderen er under 14 år. 2. Skade forvoldt af pelsdyr. Selv om sikrede* ifølge lovgivningen ikke kan pålægges ansvar, dækkes skade som sikredes* pelsdyr forvolder på produktbeholdninger uden for forsikringsstedet, og som tilhører andre end de sikrede*. 3. Skade på kabler og ledninger. Ansvar for skade på kabler og ledninger ved jord behandling og gravearbejde. Det er en betingelse for dækning, at sikrede* forinden arbejdet påbegyndes har indhentet ledningsejers tilladelse hvor det kræves, samt undersøgt hvor underjordiske ledninger er anbragt. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. ikke a. Aftaler. Ansvar for undladelse af at opfylde aftaler eller ansvar ifølge garantitilsagn. b. Bearbejdning eller behandling. 1. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, som er under bearbejdning eller behandling. 2. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, som be finder sig i umiddelbar forbindelse med ting, pelsdyr og pelsskind, som bearbejdes eller behandles, når skaden indtræffer som følge af bearbejdningen eller behandlingen. c. Egne ting, lån, leje mv. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, som sikrede* ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, benyttelse, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt. d. Ikke-kontraktmæssige* egenskaber. Ansvar for skade forårsaget ved ikke-kontraktmæssige* egenskaber ved produkter eller ydelser, herunder fejludlevering. e. Befordring. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, der er over givet til befordring. f. Motorkøretøjer. 1. Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj er kun dækket for de køretøjer, der er nævnt under Motoransvar. 2. Skade på selve køretøjet. g. Arbejde for andre. Ansvar for skade forvoldt under arbejde for andre, med eller uden betaling, medmindre det fremgår af policen. h. Udgravnings og nedramningsarbejder mv. Ansvar for skade forvoldt ved sprængstoffer, udgravnings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, samt jord- og grundvandssænkning i forbindelse hermed. 2. Motoransvar Det privatretlige ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af traktorer og andre motorredskaber uden nummerplader, som benyttes i pelsdyr farmens drift. Ansvaret dækkes med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. ikke a. Ansvar for skade på førerens person. b. Ansvar for skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, sikrede* eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse. c. Ansvar for skade ved brug af indregistrerede og godkendte traktorer, der er godkendt i henhold til færdselslovens 75. Regres Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Topdanmark kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108, stk. 2. Topdanmark forbeholder sig regres hvis køretøjet med sikredes* vidende eller billigelse styres af en person, der i henhold til lovgivningen ikke er berettiget til at føre det. 16

17 Retshjælp De fuldstændige vilkår for retshjælpsdækningen kan fås ved henvendelse til Topdanmarks retshjælpsafdeling, som gerne vejleder dig. Omkostninger ved tvister*, der kan indbringes for domstolene, opstået i forbindelse med sikredes* udøvelse af pelsdyrfarmens drift og som ejer af pelsdyrfarmens bygninger og jordareal. Det er en betingelse for dækning, at sikrede* har advokatbistand. Forsikringen dækker med indtil kr. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr. Beløbene indeksreguleres ikke. Personer Plusdækning (det fremgår af policen om dækning er tegnet) Hvem dækkes Sikredes* medhjælp samt gæster på pelsdyr farmen i hele døgnet. Det er en betingelse for dækningen af medhjælp, at skaden er sket under udførelse af arbejde i sikredes* interesse. Hvem dækkes ikke a. Personer, som er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. b. Personer, som helt eller delvist er medejer af pelsdyrfarmen. c. Personer uden lovlig adgang til ejendommen. d. Dagpleje-, pleje- og aflastningsbørn. a. Direkte følger af ulykkestilfælde*. b. Tænder, herunder skade på tandproteser, der ved ulykkestilfælde* beskadiges, mens protesen sidder i munden. c. Ved beskadigelse af den forsikredes arme (fra fingerspids til og med skulderled) og ben (fra tåspids til og med hofteled) kræves alene, at hændelsen skal være pludselig*. Beskadigelsen skal bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. Skader, der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser, er ikke dækket. d. Drukning, legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. e. Direkte følger af skadelige påvirkninger af højst nogle få dages varighed, når skaden består i sår, blærer eller seneskedebetændelse eller er forårsaget af stærkt lokalt irriterende eller lokalt ætsende kemiske stoffer. f. Dødserstatning ved ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes grove uagtsomhed eller selv forskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer, hvis der efterlades ægtefælle, registreret partner eller umyndige børn, og dækningen i øvrigt har været i kraft i mindst 1 år. ikke a. Skade, der er opstået på grund af smitte, fx fra bakterier og virus. b. Enhver sygdom og udløsning af latente syg doms anlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde*, såvel som ulykkestilfælde*, der skyldes sygdom og forværring af følgerne af ulykkestilfælde*, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt til stødende sygdom. c. Følger af lægelig behandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde*, der er dækket af forsikringen. Følger efter alternativ behandling der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen. d. Senfølger efter polio, dvs. post polio syndrom. e. Skade på tænder og tandproteser opstået ved tygning. f. Tænder og tandproteser, hvis udgiften erstattes fra anden side, fx af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en syge forsikring. g. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed. h. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer bortset fra dækningen jævnfør pkt. f. i. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes del tagelse i slagsmål eller strafbare handlinger. j. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes besvimelse eller ildebefindende. 17

18 Tyverisikring Den enkelte ejer af dyrene og/eller skindene er ansvarlig for, at de anførte sikringsregler er overholdt i forbindelse med opbevaring på farmen og på andet sted. Såfremt krav til tyverisikring ikke er opfyldt, vil der ud over den selvrisiko, der er nævnt i policen, blive fratrukket en selvrisiko på 20%. 1. Minimumskrav til sikring Bygninger, rum og lokaler skal være lukkede med døre, vinduer el.lign. Alle døre og porte i pelseriets grænseflader skal være aflåst med mindst 2 låseenheder. Mindst den ene af låsene skal være en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med enten ind- eller udvendig nøglebetjening eller afspærret-vrideanordning*. De anvendte faste låseenheder på yderdøre og porte skal minimum være i GUL Skafor-klassifikation. De anvendte indvendige hængelåseenheder af yderdøre og porte skal foretages i GUL Skafor-klassifikation. De anvendte ud vendige hængelåseenheder til aflåsning af yderdøre og porte skal være i GRØN Skafor-klassifikation (inkl. beskyttelsesbøjle*). De anvendte con tainerlåse til aflåsning af havcontainere skal være i RØD Skafor-klassifikation. 2. Sikringsniveau 1 Forsikringen omfatter indtil 400 tanede og tørre skind pr. sikringscelle*. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre i den/de valgte celler/-s grænseflader skal være aflåst med mindst en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med ind- og udvendig nøglebetjening. Hængelåseenhed kan anvendes i GRØN Skafor-klassifikation (inkl. be skyttelsesbøjle*). 3. Sikringsniveau 2 Forsikringen omfatter indtil tanede og tørrede skind pr. sikringscelle*. Enten Mekanisk sikring: Større åbninger i grænsefladerne skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre i den/de valgte celler/-s grænse flader skal være låst med mindst 2 Skafor-godkendte* låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med indog udvendig nøglebetjening. Hængelåse enheder kan anvendes i GRØN Skafor-klassifika tion (inkl. beskyttelsesbøjle*). Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til mindst Skafor-klasse-BLÅ*. Eller Elektronisk overvågning: Ind- og udgangsdøre i den/de valgte celler/-s grænseflader skal være aflåst med mindst en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med ind- og udvendig nøglebetjening. Hængelåseenhed kan anvendes i GRØN Skafor-klassifikation (inkl. beskyttelsesbøjle*). Der skal samtidig være etableret Skafor-godkendt* AIA-anlæg* klasse AIA C, der mindst har en dækning af ind- og udgangsdøre i grænseflader mod oplukning samt rumovervågning. Anlægget skal være for synet med alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. Der skal være tilknyttet en udrykningsaftale ved alarm. 4. Sikringsniveau 5 Forsikringen omfatter over tanede og tør rede skind pr. sikringscelle*. Større åbninger i den/de valgte celler/-s grænseflader skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre i grænsefladerne skal være aflåst med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med ind- og udvendig nøglebetjening. Hængelåseenheder kan anvendes i GRØN Skafor-klassifika tion (inkl. beskyttelsesbøjle*). Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til mindst Skafor-klasse-BLÅ*. Der skal være Skafor-godkendt* AIA-anlæg* klasse AIA D, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre samt vinduer i den/de valgte celles/cellers grænseflade(r) mod oplukning og gennembrydning. Endvidere skal der etableres AIA-anlæg* klasse AIA B af interne gangarealer grænsende op til det/de aktuelle rum. Anlægget skal være forsynet med sabotageovervåget alarm-overførsel* til godkendt kontrolcentral via overvåget transmissionssystem med identifikation. Der skal være tilknyttet udrykningsaftale ved alarm. 18

19 Erstatningsregler Pelsdyrhaller, hegn, bure og bygninger 1. Skadeopgørelse a. Hver bygning behandles som en selvstændig forsikring. b. For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højst. c. Kloak, gyllekanaler og lignende nedgravede anlæg medtages ud til 1 meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret plan. d. Skorstene, ventilationskanaler og øvrige tilsluttede anlæg i bygningen, medtages som bygning, hvis afstanden er 1 meter eller derunder. e. Såvel sikrede* som Topdanmark kan forlange erstatningen fastsat ved indhentning af tilbud. Topdanmark kan vælge en af tilbudsgiverne. a. Nyværdi*-dækning 1. Det forsikrede er dækket for den fulde værdi som ny. 2. Skaden opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede ved anvendelse af samme byggemåde, samme materialer og med nøjagtig samme placering. 3. Ved skadeopgørelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller metoder end de, der er brugt i den beskadigede bygning, og højst priser for byggematerialer, der er i almindelig brug og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri på pelsdyrfarme på skadetidspunktet. 4. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået ved reparation, erstattes ikke. 5. Der foretages fradrag i erstatningen på grund af slid og alder, når det beskadigede umiddelbart inden skaden var værdiforringet med mere end 30% af nyværdien. b. Restværdidækning 1. Hvis bygningen er beskadiget med mindst 50% af nyværdien kan sikrede*, i stedet for repara tion, vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få erstatningen opgjort, som om bygningen er totalskadet. 2. Restværdierstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeserstatning. Lovliggørelse, følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved reparation af en skade, indgår ikke i beregningen. 3. Ved fastsættelse af skadeprocenten benyttes mængder og priser svarende til, at reparationerne af det beskadigede udføres som var den et led i en nyopførelse. Følge- og merudgifter indgår ikke i beregningen. 4. Afhængig af værdiforringelsen beregnes skadeprocenten på grundlag af nyværdi* eller dagsværdi*. 5. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i erstatningen. Hvis sikrede* helt eller delvis ønsker at overtage anvendelige rester, kan de genkøbes efter nærmere aftale med Topdanmark. 6. Det er en betingelse for erstatning, at: a. Anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen. b. Erstatningen anvendes til genopførelse af ny bygning på samme-sted* og til tilsvarende anvendelse. Der ydes ikke restværdidækning for pelsdyrhaller, hegn og bure. 19

20 c. Lovliggørelse (Forøgede byggeudgifter) Selv om pelsdyrhaller og bygninger ved opførelsen opfylder alle krav i henhold til eksisterende lov givning, kan nyere bestemmelse medføre, at pelsdyrhallerne/bygningerne ved større beskadigelser skal repareres eller genopføres i overensstem melse med disse nye bestemmelser. Det kan fx dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, brand sikring, yderligere isolering o.lign. i henhold til byggelovgivning. Endvidere kan der være tale om, at sikrede* bliver pålagt at overholde afstandskrav i henhold til miljø- og vejlovgivning. Efter en dækket bygningsskade kan merudgifter erstattes efter reglerne for lovliggørelse. Det er en betingelse for erstatning at: 1. Udgifterne jævnfør pkt. 1 vedrører de dele af pelsdyrhallen/bygningen, der betales erstatning for. 2. Pelsdyrhal/bygning eller opbevaringsanlæg var i brug til sit formål på skadetidspunktet. 3. Pelsdyrhal/bygning eller opbevaringsanlæg ikke var værdiforringet pga. slid og alder med mere end 30% af nyværdien. 4. Dispensation fra bestemmelserne i bygge- og miljølovgivning ikke har kunnet opnås. 5. Istandsættelse eller genopførelse finder sted. 1. Forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres sikrede* til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndig hederne i kraft af byggelovgivningen. 2. Udgifter til retablering af ubeskadiget ajlebeholder, møddingplads og gyllebeholder, som bliver uhensigtsmæssigt placeret i forhold til de pelsdyrhaller/bygninger, anlægget betjener. Det er en betingelse for erstatning, at miljømyndig hederne kræver afstandskrav ifølge miljølov givningen opfyldt ved genopførelse af pels dyrhaller/bygninger. 3. Udgifter til etablering af gavl/facade ved adskillelse af sammenbyggede pelsdyrhaller/ bygninger. Det er en betingelse for erstatning, at myndighederne kræver pelsdyrhaller/ bygningerne adskilt til opfyldelse af afstandskrav ifølge lovgivning. 4. Nødvendige udgifter til ændring af bestående kloakering, vand-, varme-, el-forsyning o.lign. installationer, der kræves af samme årsag jævnfør pkt. 2 og 3. ikke 1. Udgifter, der skyldes mangelfuld-vedligehol delse*. 2. Afgifter, indskud, depositum o.lign. til de forskellige forsyningsværker. 3. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt inden skaden. Erstatningsregler 1. Erstatningen fastsættes til udgifter jævnfør pkt. 1, 2, 3 og Erstatningen er for hver bygning højst 15% af pelsdyrhallens/bygningens nyværdi*. 3. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. 4. Lovliggørelsesudgifter indgår ikke ved beregning af restværdi for den beskadigede pelsdyrhal/bygning. 5. Betjener et opbevaringsanlæg flere pelsdyrhaller/bygninger, opgøres erstatningen forholdsmæssigt. 6. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 7. Lovliggørelseserstatning bortfalder, hvis erstatningen ikke anvendes. d. Forladte pelsdyrhaller og bygninger 1. Skade opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede ved anvendelse af samme byggemåde og med samme placering. 2. Ved skadeopgørelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller metoder end de, der er brugt i den beskadigede pelsdyrhal/bygning, og højst priser for byggematerialer, der er i almindelig brug og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri på pels dyrfarme på skadetidspunktet. 3. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået ved reparation, erstattes ikke. 4. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid, alder, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. 5. Der ydes ikke restværdierstatning. 20

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent

Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent 6331-2 Januar 2001 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER VERSION 20-901 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Kørende Maskiner

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Købstædernes Forsikring. Forsikringsvilkår nr. FLL 1308. AltPrivat. Fritidslandbrug - Løsøre. AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1

Købstædernes Forsikring. Forsikringsvilkår nr. FLL 1308. AltPrivat. Fritidslandbrug - Løsøre. AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1 Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. FLL 1308 AltPrivat Fritidslandbrug - Løsøre AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere