Vilkår for Pelsdyrforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Pelsdyrforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Pelsdyrforsikring Januar 2002

2 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og vilkår, garanterer Topdanmark for følgende forhold i aftaleperioden*: 1. Underforsikring kan ikke gøres gældende på nogen del af forsikringen. 2. Erstatningsperioden vedrørende driftstab er altid tilstrækkelig til, at der kan ske retablering af produktionen efter en dækket skade på forsikringen. 2

3 Indholdsfortegnelse Garantier 1. Underforsikring Driftstab....2 Generelle informationer 1. Anmeldelse Begrænsning Rådgivning....6 Hvad kan forsikringen omfatte 1. Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind Driftstab Forurening Ansvar Retshjælp Personer...7 Hvilke skadeårsager kan dækkes Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind 1. Brand* Lynnedslag Elskade Røgskade Storm* Indbrudstyveri Tyveri Røveri, overfald og ran Hærværk Brud på glas og sanitet Snetryk Nedbør Udstrømning af vand, olie og kølevæske Frostsprængning Køle- og dybfrost Nedstyrtning og væltning Påkørsel og færdselsuheld Transportskade Skovbrand af læhegn Silo- og tankskade Driftstab Forurening 1. Standard Udvidet Jordforurening Ansvar 1. Bedriftsansvar Motoransvar Side 3

4 Retshjælp Personer Plusdækning Tyverisikring 1. Minimumskrav til sikring Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Erstatningsregler - Pelsdyrhaller, hegn, bure og bygninger 1. Skadeopgørelse Erstatningens anvendelse Betaling af erstatning Ting og pelsdyr/pelsskind 1. Pelsdyr/Pelsskind Inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr Læhegn Datainformation Følgeudgifter Driftstab 1. Erstatningsgrundlag Hvordan erstattes driftstabet Erstatningsperiode/Driftstabsperiode Dækningsbidrag* uden skade Dækningsbidrag* efter skade Ændring af driften efter skade Personer 1. Dødserstatning Invaliditetserstatning, varigt-mén* Tandskade Fælles vilkår 1. Hvor dækkes Forsikringens betaling Indeksregulering Selvrisiko Moms og afgifter Opsigelse og ændring af forsikringen Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Ejerskifte Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Arbejdsskadestyrelsen Voldgift Lovgivning Personoplysninger mv Side 4

5 Side Ordliste Ord, der i vilkår eller police er markeret med * findes forklaret i ordlisten, som er en del af vilkårene. 5

6 Generelle informationer 1. Anmeldelse Hvis skaden sker Anmeld skaden til Topdanmark hurtigst muligt. Du hjælper både dig selv og Topdanmark, hvis du i anmeldelsen giver så mange oplysninger som muligt. Udfyld derfor anmeldelsen omhyggeligt og forklar, hvad der er sket. a. Tyveri, røveri, overfald, ran og hærværk skal hurtigst muligt anmeldes til politiet. Husk altid at få en kvittering for anmeldelsen. b. Forureningsuheld skal hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark og til den offentlige myndighed. c. Hvis der rejses krav mod dig som skadevolder, skal du lade Topdanmark tage stilling til, om du er ansvarlig for skaden. Din anerkendelse af ansvar forpligter kun dig selv. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. Efter domstolenes praksis er du ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i, at der sker en skade. Med andre ord, er du ansvarlig, når du kan gøre for det. Kan du ikke gøre for det (er uden skyld), er du ikke ansvarlig for skaden, og så må den, det er gået ud over, selv bære tabet. d. Sker der skade på Plusdækningen, skal Topdanmark hurtigst muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Blanketten fås hos Topdanmark. Den forsikrede skal være under nødvendig læge behandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. Hvis den forsikrede på Plusdækningen dør, skal Topdanmark hurtigst muligt underrettes, så obduktion kan foretages. Dækningen omfatter udgifterne til de læge attester, undersøgelse m.m., Topdanmark forlanger. e. Sker der skade på dyr under transport, er sik rede* forpligtet til at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Udover erstatningsberettiget skade erstatter Topdanmark alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. Forsømmes disse pligter kan Topdanmarks ansvar begrænses eventuelt helt bortfalde. 2. Begrænsning a. Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. b. Hvis du vil udbedre skaden, nedrive eller fjerne det beskadigede, skal du aftale det med Topdanmark. Du skal naturligvis udbedre skaden uden aftale, hvis det er nødvendigt for at afværge alvorlige følger. 3. Rådgivning Hvis skaden er sket, kan du anmelde skaden på eller pr. tlf , på hverdage kl 8-18, fredag dog til kl. 16. Ved akutte skader kan du ringe hele døgnet. 6

7 Hvad kan forsikringen omfatte 1. Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind Det er en betingelse for dækning, at det udelukkende anvendes til pelsdyrfarmens drift: a. Pelsdyr. b. Døde pelsdyr og pelsskind. c. Foder. d. Maskiner, håndredskaber, værktøj, løst inventar og øvrigt driftsudstyr. e. Buske og træer til læhegn, er alene dækket imod skovbrand. f. Bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien, som udover småoplag af ubetydelig grad, udelukkende anvendes til pelsdyrfarmens drift og er beliggende på samme matrikelnummer som pelsdyrfarmen. Bygninger må ikke være sammenbygget med bygninger, der anvendes til andet formål end pelsdyrfarmens drift. g. Pelsdyrhaller, bure, hegn og fuglenet. h. Siloer til opbevaring af pelsdyrfoder. i. Gylletanke og anlæg. j. Overdækning af gylletanke. Det fremgår af policens afsnit Særlige aftaler, hvis overdækning af gylletanken er omfattet af forsikringen. k. Genstande, der tilhører andre, men som sikrede* fx ved lån eller leje i skadetilfælde er pligtig til at erstatte eller bære risiko for, er dækket, forudsat de ikke er dækket af anden forsikring. Forsikringen dækker pr. skadebegivenhed med indtil kr. heraf maksimalt kr. (beløbet indeksreguleres ikke) for døde pelsdyr og pelsskind. Er ovennævnte beløb ikke tilstrækkeligt, skal du straks rette henvendelse til Topdanmark. Forsikringen omfatter ikke a. Registreringspligtige motorkøretøjer, campingvogne, trailers, knallerter, sø- og luftfartøjer samt dele og tilbehør hertil. b. Bygninger og pelsdyrhaller under opførelse, tilbygning eller ombygning. c. Ræve med enkeltstyksværdi på kr. d. Aflivede pelsdyr, pelsskind og motorkøretøjer, der tilhører andre. 2. Driftstab Driftstab, der opstår som følge af en af denne forsikring dækket skade på bygninger, ting og dyr. 3. Forurening a. Standard. b. Udvidet. c. Jordforurening. 4. Ansvar a. Bedriftsansvar. b. Motoransvar. 5. Retshjælp Retshjælp i forbindelse med visse tvister* opstået i forbindelse med pelsdyrfarmens drift. 6. Personer Plusdækning. 7

8 Hvilke skadeårsager kan dækkes Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind 1. Brand* Skade ved: a. Brand*. b. Smeltning af ting, der er imprægneret mod brand*. c. Eksplosion*. d. Pludselig* opstået tilsodning fra forskriftsmæssig rumopvarmningsanlæg eller elektriske appa rater. e. Nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskader. f. Bortkomst under brandskade. ikke a. Svidning, forkulning, overophedning af ikke-imprægnerede ting fx på grund af gløder fra tobaksrygning eller andet. b. Skade på ting og dyr, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 2. Lynnedslag Skade ved lynnedslag, uden der opstår brand*. ikke Skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Se dog dækning for elskade. 3. Elskade a. Skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isoleringsmateriale ved: 1. Kortslutning*. 2. Lynnedslag, uden der opstår brand*. 3. Overspænding, induktion, statisk elektricitet og spændingsudsving. b. Dyr, der omkommer ved direkte strømpåvirkning på grund af overgang i eller afledning fra elektriske installationer. ikke a. Skade, omfattet af garanti, vedligeholdelse eller serviceabonnement. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skade, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materialeeller konstruktionsfejl. c. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Skade på el-installation, der ikke er i overensstemmelse med Stærkstrømsreglementet, eller anvendes i strid hermed. e. Driftstab eller andet indirekte tab. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 4. Røgskade Det er en betingelse for dækning, at myndighedskrav er overholdt, når afbrænding foretages af pelsdyravleren eller dennes personale. Skade på pelsdyr, døde pelsdyr eller pelsskind, uanset om røgen kommer fra den forsikrede pelsdyrfarm, fra naboejendomme som følge af ildebrand eller som følge af afbrænding af halm. 8

9 5. Storm* Det er en betingelse for dækning på pelsdyrhaller, hvor bure og/eller redekasser midlertidigt er afmonteret, at de er sikret forsvarligt på anden måde. a. Storm* eller skypumpe. b. Ting og dyr uden for bygning er dækket, når de direkte rammes af bygningsdele. c. Nedbør, der sker samtidig med og skyldes storm-* eller skypumpeskade på bygning. ikke a. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. c. Skader, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale eller konstruktionsfejl. 6. Indbrudstyveri Det er en betingelse for dækning af døde pelsdyr og pelsskind, at de er tyverisikret jf. afsnit om Tyverisikring s. 18. a. Direkte-tab* ved indbrudstyveri eller indbrudsforsøg fra bygning, når følgende 3 punkter alle er opfyldt: 1. Døre til bygningen har været forsvarligt-låst*. 2. Vinduer eller andre åbninger har været forsvarligt-lukkede* og tilhaspede. 3. Der er sket voldeligt-opbrud*. b. Udgifter, som påhviler pelsdyravleren i henhold til lejekontrakt, ved skade som tilføjes lejede lokaler ved indbrud eller bevisligt forsøg derpå. ikke a. Indbrudstyveri, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Indbrudstyveri fra udhus og garage af penge og værdipapirer*. c. Indbrudstyveri begået af de sikrede*, medhjælp eller personer med lovlig adgang. d. Indbrudstyveri ved hvis udøvelse et medlem af pelsdyrfarmens personale har været delagtig. e. Indbrudstyveri når adgang sker med nøgle, dirk eller kode. 7. Tyveri Direkte-tab* ved: a. Tyveri uden for bygning og fra bygning hvor der ikke foreligger indbrudstyveri. b. Tyveri fra bil, når det kan konstateres, at der er sket voldeligt-opbrud*. ikke a. Tyveri, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Døde pelsdyr og pelsskind. c. Penge og værdipapirer*. d. Kontorinventar og edb-udstyr. e. Brændstof og brændsel fra uaflåst tank. f. Tyveri, begået af de sikrede*, medhjælp eller personer med lovlig adgang. g. Tyveri, ved hvis udøvelse et medlem af pels dyrfarmens personale har været delagtig. 8. Røveri, overfald og ran Direkte-tab* ved: a. Røveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at anvende vold. b. Overfald eller angreb begået af person. c. Ran, dvs. tyveri, der sker åbenlyst, hvor sik rede* eller andre ser eller bemærker tyveriet og med det samme råber om hjælp. ikke a. Røveri, overfald og ran, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Røveri, overfald og ran begået af de sikrede* eller medhjælp. c. Røveri, overfald og ran ved hvis udøvelse et medlem af pelsdyrfarmens personale har været delagtig. 9

10 9. Hærværk Det er en betingelse for dækning, at pelsdyrfarmens indhegning opfylder myndighedernes forskrifter. Hvalpene er tidligst dækket fra den 15. juni. Direkte-skade*, der forvoldes med vilje og i ond sindet hensigt. ikke a. Hærværk, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Hærværk, begået af sikrede*, lejere, lånere, medhjælp eller personer med lovlig adgang. c. Hærværk, ved hvis udøvelse et medlem af pelsdyrfarmens personale har været delagtig. 10. Brud på glas og sanitet Brud på glas og sanitet, der er fastmonteret som bygningsdel. ikke a. Ridser, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Punktering og andre utætheder i termoruder. c. Skade, der skyldes frostsprængning, og som ikke er en umiddelbar følge af en dækket frostsprængningsskade. 11. Snetryk Det er en betingelse for dækning, at taget er korrekt konstrueret, dvs. ikke underdimensioneret, og at det ikke har været muligt at fjerne sneen. Skade ved snetryk. Ved snetryk forstås den skade, der opstår på pelsdyrhaller og bygninger, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære, eller sneen skrider. Ting og dyr uden for bygning er dækket, når de direkte rammes af bygningsdele. ikke a. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. 12. Nedbør a. Skade ved regn- eller smeltevand, der under voldsomt skybrud* eller voldsomt tøbrud* oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbs ledning. b. Brud på bygningsdele, som følge af haglnedslag. ikke a. Skade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. b. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. 10

11 13. Udstrømning af vand, olie og kølevæske Skade ved tilfældig* og pludselig* udstrømning af vand, olie og kølevæske fra: a. Røranlæg og dertil knyttet installation herunder køle- og fryseanlæg. b. Vand, varme- og sanitetsinstallation. ikke a. Skade ved udsivning eller dryp. b. Skade ved opstigning af grund- eller kloakvand. c. Skade forårsaget af vand fra tagrende eller nedløbsrør. d. Vandskade, der skyldes en ikke dækket frost sprængningsskade. e. Skade, der skyldes bygge- eller reparations arbejde. f. Reparation af tærede røranlæg, herunder udgift til lokalisering af skaden samt reparation af bygning. g. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. h. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. i. Den udstrømmende væske. 14. Frostsprængning Skade ved frostsprængning af VVS-installation på grund af tilfældigt* svigt i varmeforsyningen. ikke a. Frostsprængning af tagrende, nedløbsrør, murværk og beton. b. Udgift til optøning ved en ikke dækket skade. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var mate riale- eller konstruktionsfejl. 15. Køle- og dybfrost Det er en betingelse for dækning, at: a. Anlægget hvori skindene opbevares, holdes i god og driftssikker stand. b. Aflukket køle- og dybfrostenhed er forsynet med en funktionsdygtig temperaturalarm i form af en rød lampe og/eller en advarselstone. c. De af leverandøren givne brugsanvisninger og gældende offentlige forskrifter er overholdt. d. Fejl og mangler straks afhjælpes. 1. Sikredes* egne døde dyr og pelsskind, der op bevares i aflukket køle- og dybfrostenhed. 2. Sikredes* varer, foder, døde pelsdyr og pelsskind, der opbevares i almindelige husholdningslignende frysere. ikke a. Skade, der skyldes strømafbrydelse ved fjer nelse af stik eller afbrydelse af kontakt. b. Skade på pelsskind, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand. c. Skade på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis. d. Skade, der skyldes slid eller mangelfuld-vedligeholdelse*. e. Driftstab eller andet indirekte tab. 16. Nedstyrtning og væltning Skade, der skyldes: a. Nedstyrtende eller væltende bygning/bygningsdel. b. Væltende træer. c. Nedstyrtende fly eller ting fra fly. ikke a. Skade på bygning/bygningsdel, anlæg eller til behør, der har forvoldt skaden. b. Skade, der skyldes medførte sprængstoffer på fly. c. Skade sket under reparation, nedrivning, ombygning*- eller vedligeholdelsesarbejde. d. Skade, der er, eller ville være, dækket eller ikke dækket under stormdækningen. 11

12 17. Påkørsel og færdselsuheld a. Skade på pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting og dyr, der rammes af trafikmiddel, det vil sige motorkøretøj omfattet af færdselsloven. b. Ting som benyttes i pelsdyrfarmens drift og som beskadiges i forbindelse med et færdselsuheld. c. Døde pelsdyr og pelsskind som beskadiges i forbindelse med færdselsuheld. ikke a. Skade på traktorer og arbejdsmaskiner for hvilke, der kan tegnes kørselskaskodækning i Topdanmark. b. Skade på ting, der transporteres mod betaling. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 18. Transportskade Det er en betingelse for dækning, at anbefalinger og instrukser i Dansk Pelsdyravlerforenings folder Retningslinier for Pelsdyrhold, eller de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, overholdes. a. Tab af sikredes* egne pelsdyr ved dødsfald: 1. Under transport med egne eller lånte køretøjer og vogne, eller med vognmand som har tilla delse til at transportere levende pelsdyr. 2. Under den med transporten forbundne af- og pålæsning. b. Tyveri samt bortkomst af pelsdyr, der løber bort. c. Aflivning af pelsdyr, når dette sker i henhold til dyreværnsloven. ikke a. Risiko for kvæstelser af enhver art undtagen de tilfælde, hvor myndighederne eller andre kvalificerede personer, har beordret aflivning i henhold til dyreværnsloven. b. Vaccination og dens følgevirkninger. c. Kassering efter undersøgelse. d. Aflivning foretaget af myndighederne på grund af smitsomme sygdomme. e. Skade under på- og aflæsning, når den er en følge af svanger tilstand. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 19. Skovbrand af læhegn Skade ved: a. Brand*. b. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. ikke a. Driftstab eller andet indirekte tab. b. Skader, der erstattes af miljøministeriet i henhold til den aftale, der er indgået den imellem Dansk Skovforening, Dansk Erhvervs jordbrug, Dansk Familielandbrug, De danske Landboforeninger og miljøministeriet om en erstatningsordning for brand*- og hærværksskade forårsaget ved almenhedens færdsel og ophold i private skove. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 12

13 20. Silo- og tankskade (det fremgår af policen om dækningen er tegnet) Pludselig og uforudset* skade på siloer og gylle tanke inkl. indhold. ikke a. Skade, der alene opstår i, og er begrænset til, mekaniske udtagningsaggregater, fx fræser, snegleudtag og tilhørende motor- og transmis sionssystemer. b. Skade, der er omfattet af garanti, vedligeholdelses- eller serviceabonnement. c. Skade, der skyldes mekanisk slitage, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. d. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. e. Siloer og tanke, der er over 25 år gamle, medmindre det fremgår af policen. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Driftstab a. Driftstab, der opstår ved, at det skaderamte produktionsapparat eller driftsmiddels bidrag til indtjening nedsættes eller bortfalder. b. Tabt indtjening ved dækningsberettiget skade på sikredes* pelseri på adresser nævnt i policen, hvori der pelses for andre. c. Foranstaltninger til imødegåelse eller begrænsning af driftstab for så vidt omkostningerne er afholdt efter aftale med Topdanmark. ikke a. Tab i forbindelse med pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind, der ikke er forsikret. b. Forøgelse af driftstabet, som skyldes forsin kelse af driftens genoptagelse som følge af strejke, lock-out, forbedring, eksisterende sygdom i besætning, udvidelse eller lignende, samt krav fra offentlige myndigheder. c. Tab ved udlejning. d. Tab ved financiering af moms. Forurening 1. Standard Forurening indtruffet på eller fra de i policen nævnte adresser Det er en betingelse for dækning, at skaden ved forurening, af eller gennem luft, jord eller vand, opstår uventet, utilsigtet og ved et pludseligt* uheld, og den ikke er en følge af, at sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Kravet om pludselig* skade fraviges dog, hvis sikrede* ikke har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, i følgende tilfælde: a. Skade, der skyldes husdyrgødning og ensilage saft, der er udbragt på landbrugsarealer, forudsat at krav til opbevaringskapaciteten er opfyldt i henhold til Husdyrbekendtgørelsen. b. Skade, der skyldes pludselig* opstået skade på produktionsanlæg i driftsbygning, hvis virkningen viser sig over et kort tidsrum, højst i peri oden mellem 2 daglige tilsyn. c. Udbragt spildevandsslam på landbrugsareal, forudsat at Bekendtgørelsen om anvendelse af slam, spildevand og kompost mv. til jordbrugsformål er overholdt. d. Udslip fra fritstående olietanke, der er under 15 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny, og udslip fra nedgravede olietanke, forudsat at Bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie mv. er overholdt. a. Sikredes* erstatningsansvar efter gældende-ret* for forureningsskade tilføjet personer eller ting, når skaden sker som led i pelsdyrfarmens drift. b. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet: 1. Som følge af en dækket forureningsskade eller 2. Til afværgelse af en umiddelbar truende skade, der ville være omfattet af dækningen. c. Retablering efter en i punkt b. dækket opgravning, dækkes ligeledes inden for forsikringssummen for ansvarsskade. d. Direkte-skade* på sikredes* pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind, samt driftstab. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. 13

14 ikke a. Skade, der er dækket eller ikke dækket under Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind side 8 til 13, samt tillægsdækninger. b. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter, røg, sod eller støj. c. Skade fra anlæg til opbevaring af gødning, ensilagesaft, olieprodukter og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejl og mangler ved projekt og udførelse eller mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Udgifter, der pålægges sikrede* til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. e. Forurening, der er sket inden dækningens ikrafttræden. f. Skade, der er dækket af anden dækning eller garantitilsagn. g. Ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr eller personer. h. Skade ved genetisk forurening fra gensplejsede produkter. i. Sprøjteskade på egen afgrøde. j. Skade på pelsdyrhaller, hegn, bure og bygninger der ikke er forsikret. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Dog gælder for sprøjteskader (udspredning af kemiske stoffer) en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 2. Udvidet Forurening fra beholdere omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er en betingelse for dækning, at: a. Skaden er opstået uventet og utilsigtet. b. Beholderen er kontrolleret mindst hvert 10. år, jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 23. c. Beholderen er højst 25 år, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny. d. Myndighedskrav er overholdt. e. Offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller, eller kan stille, krav om oprydning mv., og at denne er nødvendiggjort som følge af udslip fra stationær beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Konstateres eventuelle seriefejl, og der i den an ledning påbydes ændringer inden for en given tidsfrist, skal sådanne påbud være efterlevet inden for tidsfristen. a. Sikredes* erstatningsansvar for forurenings skade tilføjet personer eller ting som følge af udslip (udstrømning/udsivning) fra stationær beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. b. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet: 1. Som følge af en dækket forureningsskade eller 2. Til afværgelse af en umiddelbart truende skade, der ville være omfattet af dækningen. c. Omkostninger til konstatering af, om der er indtrådt en dækningsberettiget skade, dog kun såfremt det herved konstateres, at en sådan skade er indtrådt. d. Direkte-skade* på sikredes* egen jord indtil kr. dog højst med kr. pr. m2 jord/vand. Beløbene indeksreguleres ikke: 1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende. 2. Udgifter til reetablering af det under pkt. 1. nævnte, herunder haveanlæg. e. Direkte-skade* på sikredes* pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind samt driftstab. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. ikke a. Personskade overgået sikrede* eller personer i sikredes* tjeneste. b. Skade, som følge af synlig udsivning. c. Skade, som følge af udslip fra beholder, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Formuetab, med mindre tabet er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade, der har ramt den, som har lidt formuetabet. e. Forurening forvoldt af sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som skyldes, at sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forurening. f. Skade, der er dækket, eller ikke dækket, under Pelsdyrhaller, hegn, bure, bygninger, ting, pelsdyr og pelsskind side 8 til 13, samt tillægsdækninger. g. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter i forbindelse med omrøring. h. Udgifter, der pålægges sikrede* til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. i. Forurening, der er sket inden dækningens ikrafttræden. j. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. k. Skade, der er dækket af anden dækning eller garantitilsagn. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 14

15 3. Jordforurening Påbud om oprensning af forurenet jord (det fremgår af policen om dækningen er tegnet) Det er en betingelse for dækning, at: a. Skaden er forårsaget af pelsdyrfarmens drift på adresser nævnt i policen. b. Påbud om at fjerne jordforureningen og gen oprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, er meddelt sikrede* af miljømyndigheden efter lov om forurenet jord. a. Sikredes* tab ved, at der efter lov om forurenet jord meddeles påbud om på tredjemands ejendom at fjerne en forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage afhjælpende foranstaltninger. b. Nødvendige og rimelige udgifter til opfyldelse af et undersøgelsespåbud på adresser nævnt i policen, meddelt efter lov om forurenet jord, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles et påbud. c. Sikredes* tab i forbindelse med opfyldelse af et undersøgelsespåbud på tredjemands ejendom, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles et påbud. d. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse, destruk tion samt retablering af jord. Omkostninger til retablering af beplantning erstattes alene med et beløb svarende til prisen for nyplantning. Ved skade på buske og træer erstattes højst med prisen for nyplantning af 4 år gamle planter. Erstatning for retablering bortfalder, hvis retablering ikke finder sted senest to år efter afslutning af oprensning af grunden. e. Tredjemands formuetab, når tabet er en følge af en dækket person- eller tingsskade, der har ramt den, som har lidt formuetabet. Tredjemands driftstab dækkes maksimalt i 12 måneder fra det tidspunkt hvor tabet indtræder. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. ikke a. Standard Forurening side 13, ikke pkt. a j. b. Tab, som følge af nedgang i værdi af, eller ind skrænkninger i rådighed over, fast ejendom eller løsøre. c. Udgifter til udskiftning, ændring og reparation af rør, tanke, udstyr eller anden kilde, hvorfra forureningen hidrører. d. Udgifter til tinglysning af påbud om oprensning eller afhjælpning af forureningen. e. Bøder, hvad enten de tilfalder det offentlige eller privat. f. Afgifter til det offentlige som følge af forurening. g. Forurening forvoldt af de sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som skyldes, at de sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen. h. Forurening, som følge af de sikredes* handling eller undladelse, hvorved offentligretlige regler til beskyttelse af miljøet overtrædes, såfremt handlingen eller undladelsen skete efter ordre eller godkendelse fra de sikrede*, så over trædelsen kan karakteriseres som forsætlig eller groft uagtsom. i. Forurening, som følge af uforsvarlig vedlige holdelse af, eller tilsyn med, installationer, hvis væsentligste formål er at forebygge, hindre eller begrænse forurening fra sikredes* pelsdyrfarm. j. Forurening, som er en følge af den almindelige drift af pelsdyrfarmen, eller som er godkendt eller tolereret af myndighederne. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 15

16 Ansvar 1. Bedriftsansvar a. Sikredes* erstatningsansvar efter gældende* ret for skade forvoldt på personer, ting og dyr, mens dækningen er i kraft: 1. Ved pelsdyrfarmens drift på forsikrings stedet 2. Som ejer eller bruger af ejendommens bygninger og jordareal. b. Særlige dækninger. 1. Forsætlig skade. Ansvar for skade forvoldt med forsæt, såfremt skadevolderen er under 14 år. 2. Skade forvoldt af pelsdyr. Selv om sikrede* ifølge lovgivningen ikke kan pålægges ansvar, dækkes skade som sikredes* pelsdyr forvolder på produktbeholdninger uden for forsikringsstedet, og som tilhører andre end de sikrede*. 3. Skade på kabler og ledninger. Ansvar for skade på kabler og ledninger ved jord behandling og gravearbejde. Det er en betingelse for dækning, at sikrede* forinden arbejdet påbegyndes har indhentet ledningsejers tilladelse hvor det kræves, samt undersøgt hvor underjordiske ledninger er anbragt. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Forsikringen dækker med indtil kr. ved personskade og kr. ved tingskade. Beløbene indeksreguleres ikke. ikke a. Aftaler. Ansvar for undladelse af at opfylde aftaler eller ansvar ifølge garantitilsagn. b. Bearbejdning eller behandling. 1. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, som er under bearbejdning eller behandling. 2. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, som be finder sig i umiddelbar forbindelse med ting, pelsdyr og pelsskind, som bearbejdes eller behandles, når skaden indtræffer som følge af bearbejdningen eller behandlingen. c. Egne ting, lån, leje mv. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, som sikrede* ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, benyttelse, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt. d. Ikke-kontraktmæssige* egenskaber. Ansvar for skade forårsaget ved ikke-kontraktmæssige* egenskaber ved produkter eller ydelser, herunder fejludlevering. e. Befordring. Ansvar for skade på ting, pelsdyr og pelsskind, der er over givet til befordring. f. Motorkøretøjer. 1. Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj er kun dækket for de køretøjer, der er nævnt under Motoransvar. 2. Skade på selve køretøjet. g. Arbejde for andre. Ansvar for skade forvoldt under arbejde for andre, med eller uden betaling, medmindre det fremgår af policen. h. Udgravnings og nedramningsarbejder mv. Ansvar for skade forvoldt ved sprængstoffer, udgravnings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, samt jord- og grundvandssænkning i forbindelse hermed. 2. Motoransvar Det privatretlige ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af traktorer og andre motorredskaber uden nummerplader, som benyttes i pelsdyr farmens drift. Ansvaret dækkes med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. ikke a. Ansvar for skade på førerens person. b. Ansvar for skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, sikrede* eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse. c. Ansvar for skade ved brug af indregistrerede og godkendte traktorer, der er godkendt i henhold til færdselslovens 75. Regres Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Topdanmark kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108, stk. 2. Topdanmark forbeholder sig regres hvis køretøjet med sikredes* vidende eller billigelse styres af en person, der i henhold til lovgivningen ikke er berettiget til at føre det. 16

17 Retshjælp De fuldstændige vilkår for retshjælpsdækningen kan fås ved henvendelse til Topdanmarks retshjælpsafdeling, som gerne vejleder dig. Omkostninger ved tvister*, der kan indbringes for domstolene, opstået i forbindelse med sikredes* udøvelse af pelsdyrfarmens drift og som ejer af pelsdyrfarmens bygninger og jordareal. Det er en betingelse for dækning, at sikrede* har advokatbistand. Forsikringen dækker med indtil kr. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr. Beløbene indeksreguleres ikke. Personer Plusdækning (det fremgår af policen om dækning er tegnet) Hvem dækkes Sikredes* medhjælp samt gæster på pelsdyr farmen i hele døgnet. Det er en betingelse for dækningen af medhjælp, at skaden er sket under udførelse af arbejde i sikredes* interesse. Hvem dækkes ikke a. Personer, som er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. b. Personer, som helt eller delvist er medejer af pelsdyrfarmen. c. Personer uden lovlig adgang til ejendommen. d. Dagpleje-, pleje- og aflastningsbørn. a. Direkte følger af ulykkestilfælde*. b. Tænder, herunder skade på tandproteser, der ved ulykkestilfælde* beskadiges, mens protesen sidder i munden. c. Ved beskadigelse af den forsikredes arme (fra fingerspids til og med skulderled) og ben (fra tåspids til og med hofteled) kræves alene, at hændelsen skal være pludselig*. Beskadigelsen skal bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. Skader, der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser, er ikke dækket. d. Drukning, legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. e. Direkte følger af skadelige påvirkninger af højst nogle få dages varighed, når skaden består i sår, blærer eller seneskedebetændelse eller er forårsaget af stærkt lokalt irriterende eller lokalt ætsende kemiske stoffer. f. Dødserstatning ved ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes grove uagtsomhed eller selv forskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer, hvis der efterlades ægtefælle, registreret partner eller umyndige børn, og dækningen i øvrigt har været i kraft i mindst 1 år. ikke a. Skade, der er opstået på grund af smitte, fx fra bakterier og virus. b. Enhver sygdom og udløsning af latente syg doms anlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde*, såvel som ulykkestilfælde*, der skyldes sygdom og forværring af følgerne af ulykkestilfælde*, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt til stødende sygdom. c. Følger af lægelig behandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde*, der er dækket af forsikringen. Følger efter alternativ behandling der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen. d. Senfølger efter polio, dvs. post polio syndrom. e. Skade på tænder og tandproteser opstået ved tygning. f. Tænder og tandproteser, hvis udgiften erstattes fra anden side, fx af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en syge forsikring. g. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed. h. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer bortset fra dækningen jævnfør pkt. f. i. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes del tagelse i slagsmål eller strafbare handlinger. j. Ulykkestilfælde*, der skyldes forsikredes besvimelse eller ildebefindende. 17

18 Tyverisikring Den enkelte ejer af dyrene og/eller skindene er ansvarlig for, at de anførte sikringsregler er overholdt i forbindelse med opbevaring på farmen og på andet sted. Såfremt krav til tyverisikring ikke er opfyldt, vil der ud over den selvrisiko, der er nævnt i policen, blive fratrukket en selvrisiko på 20%. 1. Minimumskrav til sikring Bygninger, rum og lokaler skal være lukkede med døre, vinduer el.lign. Alle døre og porte i pelseriets grænseflader skal være aflåst med mindst 2 låseenheder. Mindst den ene af låsene skal være en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med enten ind- eller udvendig nøglebetjening eller afspærret-vrideanordning*. De anvendte faste låseenheder på yderdøre og porte skal minimum være i GUL Skafor-klassifikation. De anvendte indvendige hængelåseenheder af yderdøre og porte skal foretages i GUL Skafor-klassifikation. De anvendte ud vendige hængelåseenheder til aflåsning af yderdøre og porte skal være i GRØN Skafor-klassifikation (inkl. beskyttelsesbøjle*). De anvendte con tainerlåse til aflåsning af havcontainere skal være i RØD Skafor-klassifikation. 2. Sikringsniveau 1 Forsikringen omfatter indtil 400 tanede og tørre skind pr. sikringscelle*. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre i den/de valgte celler/-s grænseflader skal være aflåst med mindst en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med ind- og udvendig nøglebetjening. Hængelåseenhed kan anvendes i GRØN Skafor-klassifikation (inkl. be skyttelsesbøjle*). 3. Sikringsniveau 2 Forsikringen omfatter indtil tanede og tørrede skind pr. sikringscelle*. Enten Mekanisk sikring: Større åbninger i grænsefladerne skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre i den/de valgte celler/-s grænse flader skal være låst med mindst 2 Skafor-godkendte* låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med indog udvendig nøglebetjening. Hængelåse enheder kan anvendes i GRØN Skafor-klassifika tion (inkl. beskyttelsesbøjle*). Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til mindst Skafor-klasse-BLÅ*. Eller Elektronisk overvågning: Ind- og udgangsdøre i den/de valgte celler/-s grænseflader skal være aflåst med mindst en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med ind- og udvendig nøglebetjening. Hængelåseenhed kan anvendes i GRØN Skafor-klassifikation (inkl. beskyttelsesbøjle*). Der skal samtidig være etableret Skafor-godkendt* AIA-anlæg* klasse AIA C, der mindst har en dækning af ind- og udgangsdøre i grænseflader mod oplukning samt rumovervågning. Anlægget skal være for synet med alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. Der skal være tilknyttet en udrykningsaftale ved alarm. 4. Sikringsniveau 5 Forsikringen omfatter over tanede og tør rede skind pr. sikringscelle*. Større åbninger i den/de valgte celler/-s grænseflader skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre i grænsefladerne skal være aflåst med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Skafor-godkendt* rigellåseenhed* med ind- og udvendig nøglebetjening. Hængelåseenheder kan anvendes i GRØN Skafor-klassifika tion (inkl. beskyttelsesbøjle*). Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til mindst Skafor-klasse-BLÅ*. Der skal være Skafor-godkendt* AIA-anlæg* klasse AIA D, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre samt vinduer i den/de valgte celles/cellers grænseflade(r) mod oplukning og gennembrydning. Endvidere skal der etableres AIA-anlæg* klasse AIA B af interne gangarealer grænsende op til det/de aktuelle rum. Anlægget skal være forsynet med sabotageovervåget alarm-overførsel* til godkendt kontrolcentral via overvåget transmissionssystem med identifikation. Der skal være tilknyttet udrykningsaftale ved alarm. 18

19 Erstatningsregler Pelsdyrhaller, hegn, bure og bygninger 1. Skadeopgørelse a. Hver bygning behandles som en selvstændig forsikring. b. For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højst. c. Kloak, gyllekanaler og lignende nedgravede anlæg medtages ud til 1 meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret plan. d. Skorstene, ventilationskanaler og øvrige tilsluttede anlæg i bygningen, medtages som bygning, hvis afstanden er 1 meter eller derunder. e. Såvel sikrede* som Topdanmark kan forlange erstatningen fastsat ved indhentning af tilbud. Topdanmark kan vælge en af tilbudsgiverne. a. Nyværdi*-dækning 1. Det forsikrede er dækket for den fulde værdi som ny. 2. Skaden opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede ved anvendelse af samme byggemåde, samme materialer og med nøjagtig samme placering. 3. Ved skadeopgørelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller metoder end de, der er brugt i den beskadigede bygning, og højst priser for byggematerialer, der er i almindelig brug og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri på pelsdyrfarme på skadetidspunktet. 4. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået ved reparation, erstattes ikke. 5. Der foretages fradrag i erstatningen på grund af slid og alder, når det beskadigede umiddelbart inden skaden var værdiforringet med mere end 30% af nyværdien. b. Restværdidækning 1. Hvis bygningen er beskadiget med mindst 50% af nyværdien kan sikrede*, i stedet for repara tion, vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få erstatningen opgjort, som om bygningen er totalskadet. 2. Restværdierstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeserstatning. Lovliggørelse, følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved reparation af en skade, indgår ikke i beregningen. 3. Ved fastsættelse af skadeprocenten benyttes mængder og priser svarende til, at reparationerne af det beskadigede udføres som var den et led i en nyopførelse. Følge- og merudgifter indgår ikke i beregningen. 4. Afhængig af værdiforringelsen beregnes skadeprocenten på grundlag af nyværdi* eller dagsværdi*. 5. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i erstatningen. Hvis sikrede* helt eller delvis ønsker at overtage anvendelige rester, kan de genkøbes efter nærmere aftale med Topdanmark. 6. Det er en betingelse for erstatning, at: a. Anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen. b. Erstatningen anvendes til genopførelse af ny bygning på samme-sted* og til tilsvarende anvendelse. Der ydes ikke restværdidækning for pelsdyrhaller, hegn og bure. 19

20 c. Lovliggørelse (Forøgede byggeudgifter) Selv om pelsdyrhaller og bygninger ved opførelsen opfylder alle krav i henhold til eksisterende lov givning, kan nyere bestemmelse medføre, at pelsdyrhallerne/bygningerne ved større beskadigelser skal repareres eller genopføres i overensstem melse med disse nye bestemmelser. Det kan fx dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, brand sikring, yderligere isolering o.lign. i henhold til byggelovgivning. Endvidere kan der være tale om, at sikrede* bliver pålagt at overholde afstandskrav i henhold til miljø- og vejlovgivning. Efter en dækket bygningsskade kan merudgifter erstattes efter reglerne for lovliggørelse. Det er en betingelse for erstatning at: 1. Udgifterne jævnfør pkt. 1 vedrører de dele af pelsdyrhallen/bygningen, der betales erstatning for. 2. Pelsdyrhal/bygning eller opbevaringsanlæg var i brug til sit formål på skadetidspunktet. 3. Pelsdyrhal/bygning eller opbevaringsanlæg ikke var værdiforringet pga. slid og alder med mere end 30% af nyværdien. 4. Dispensation fra bestemmelserne i bygge- og miljølovgivning ikke har kunnet opnås. 5. Istandsættelse eller genopførelse finder sted. 1. Forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres sikrede* til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndig hederne i kraft af byggelovgivningen. 2. Udgifter til retablering af ubeskadiget ajlebeholder, møddingplads og gyllebeholder, som bliver uhensigtsmæssigt placeret i forhold til de pelsdyrhaller/bygninger, anlægget betjener. Det er en betingelse for erstatning, at miljømyndig hederne kræver afstandskrav ifølge miljølov givningen opfyldt ved genopførelse af pels dyrhaller/bygninger. 3. Udgifter til etablering af gavl/facade ved adskillelse af sammenbyggede pelsdyrhaller/ bygninger. Det er en betingelse for erstatning, at myndighederne kræver pelsdyrhaller/ bygningerne adskilt til opfyldelse af afstandskrav ifølge lovgivning. 4. Nødvendige udgifter til ændring af bestående kloakering, vand-, varme-, el-forsyning o.lign. installationer, der kræves af samme årsag jævnfør pkt. 2 og 3. ikke 1. Udgifter, der skyldes mangelfuld-vedligehol delse*. 2. Afgifter, indskud, depositum o.lign. til de forskellige forsyningsværker. 3. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt inden skaden. Erstatningsregler 1. Erstatningen fastsættes til udgifter jævnfør pkt. 1, 2, 3 og Erstatningen er for hver bygning højst 15% af pelsdyrhallens/bygningens nyværdi*. 3. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. 4. Lovliggørelsesudgifter indgår ikke ved beregning af restværdi for den beskadigede pelsdyrhal/bygning. 5. Betjener et opbevaringsanlæg flere pelsdyrhaller/bygninger, opgøres erstatningen forholdsmæssigt. 6. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 7. Lovliggørelseserstatning bortfalder, hvis erstatningen ikke anvendes. d. Forladte pelsdyrhaller og bygninger 1. Skade opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede ved anvendelse af samme byggemåde og med samme placering. 2. Ved skadeopgørelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller metoder end de, der er brugt i den beskadigede pelsdyrhal/bygning, og højst priser for byggematerialer, der er i almindelig brug og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri på pels dyrfarme på skadetidspunktet. 3. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået ved reparation, erstattes ikke. 4. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid, alder, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. 5. Der ydes ikke restværdierstatning. 20

Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent

Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent 6331-2 Januar 2001 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring

Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring

Læs mere

Vilkår for. Parcelhusforsikring

Vilkår for. Parcelhusforsikring Vilkår for December 1992 PARCELHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for parcelhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Forsikringsbetingelser for Husforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.5 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat Købstædernes Forsikring h o v e d k o n t o r Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere