Undervisningsplan for faget dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for faget dansk"

Transkript

1 RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ RINGSTED Skolen SFO Lærerværelse Undervisningsplan for faget dansk Kendetegn for indskolingen klasse: Læseløft I indskolingen (2.kl) prioriterer vi den tidlige læseindsats. Vi tilbyder de elever, vi vurderer, har behov for det et læseløft. Læseløftet er tænkt som en hjælp til de børn, der ikke rigtigt kommer i gang med at læse i skolestarten. Læseløftundervisningen foregår i et fast struktureret forløb, der består af 6 dele, som gentages flere gange på en uge. De 6 punkter i et læseløftprogram er: 1. Genlæsning af én eller flere kendte bøger 2. Genlæsning af ny tekst/bog fra sidste undervisningssektion 3. Individuelt tilrettelagt detaljearbejde 4. Historieskrivning lytte efter ordenes lyde for at gengive dem 5. Puslehistorie sætningen opbygges og nedbrydes 6. Læsning af ny selvvalgt bog Forløbet afsluttes, når barnet er nået på niveau med klassekammeraterne. Et læseløftforløb vil højest strække sig over tyve uger. Under hele forløbet er det altafgørende for resultatet, at der fra hjemmet er den nødvendige støtte og opbakning. Børnestavning Børnene introduceres allerede i børnehaveklassen/ yngste til begrebet børnestavning. De gøres bevidste om, at der er to begreber: børnestavning og voksenstavning. Med børnestavning skriver børnene frit og spontant og prøver sig frem. Børnene vælger deres egne løsninger, og de skriver kun de lyde, de kan høre i ordet eller kender i forvejen. Hvis barnet ved, hvordan ordet skrives i voksenstavning, skrives det sådan. Via. børnestavning kan barnet med det samme skrive den historie, det har lyst til. Læreren anerkender barnets forsøg og snakker med barnet om resultatet. Barnet behøver ikke at kunne læse det hele med det samme. Der sker naturligt en glidende overgang til voksenstavning. Herudover følger vi fælles mål 2009 for faget dansk. 1. forløb (0.) klassetrin: Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med sproget i mange forskellige situationer: Ved at tale, ved at lytte til andre, ved at skrive og læse samt ved at udforske sproget og udvikle ordforrådet, bl.a. gennem leg og eksperimenter. Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Læsning og skrivning er parallelle processer, der udvikles i en sammenhængende progression. Eleverne udvikler deres skrivefærdigheder ved også at læse og læsefærdigheder ved også at skrive. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode læse- og skrivevaner. It integreres og anvendes undervejs i arbejdet med fagets forskellige områder. Det talte sprog Elevernes umiddelbare sproglige forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningen. Eleverne har før første forløb og i børnehaveklassens ikke-fagopdelte undervisning gjort mange og

2 differentierede erfaringer med talesprog gennem at tale og lytte og via forskellige medier. Undervisningen sigter på gradvist at udbygge og udfordre disse erfaringer. Lærerens oplæsning af forskellige teksttyper er central for udviklingen af elevernes lytteforståelse. Eleverne opøver efterhånden deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksomme og udtrykke sig i forhold til situationen. Stoffet hentes fra ældre og nyere børnelitteratur og fra elevernes og lærerens egne tekster ud fra egne og fælles erfaringer. Arbejdsformerne veksler, så eleverne efterhånden vænner sig til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger som klasse eller årgang. - udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk - lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster - samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen - fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser - lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling - læse enkle tekster op for hinanden - anvende computeren og andre mediers muligheder dramatisere fortællinger og oplevelser Det skrevne sprog læse Centralt står elevens tilegnelse af læsestrategier, herunder såvel afkodnings- som læseforståelsesstrategier. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer med læsning og skrivning. Eleverne skal erfare, at læsning både kan give oplevelser og viden. Der arbejdes med læsning individuelt, parvis, i små grupper og i hele klassen. Computeren kan med sine muligheder for digital oplæsning bruges som støtte for enkelte og for alle elever. Elevernes læseudvikling ses i samspil med skriveudviklingen og evalueres løbende med henblik på tilrettelæggelse af varierede og målrettede aktiviteter. Eleverne læser korte og vedkommende nyere og ældre skønlitterære og faglige tekster, der er skrevet for aldersgruppen, og som giver den enkelte udfordringer. Fokus er i begyndelsen på sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelse af tekstens sammenhæng. Efterhånden beskæftiger eleverne sig med flere detaljer i læseforståelsen. Den fagfaglige læsning prioriteres gennem en begyndende anvendelse af hensigtsmæssige strategier. Der arbejdes med før-læseaktiviteter, under-læseaktiviteter og efter-læseaktiviteter. Computeren bruges som redskab i læse- og skriveundervisningen. Orientering på skærmsider introduceres. - anvende bogstavernes navn, form og lyd, og de skal præsenteres for forskellige afkodningsstrategier som lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder - læse lette tekster med stigende hastighed - læse tekster med almindeligt brugte ord - læse trykte og elektroniske tekster - bruge enkle læseforståelsesstrategier som at kunne forudsige tekstens indhold ud fra overskrift og illustrationer, stille spørgsmål til teksten og genfortælle tekstens indhold - læse sprogligt udfordrende tekster - læse forskellige typer af tekster - formidle forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og skrivning

3 - søge forklaringer på ord og vendinger, de ikke umiddelbart forstår i trykte og digitale tekster - læse enkle tekster højt for hinanden og for læreren - finde bøger og andre tekster til egen læsning - læse dagligt for at opnå god læserutine - forstå, hvad de lærer af at læse - anvende computeren som støtte i læsningen - iagttage forskelle og ligheder imellem ord og enkle sætninger på dansk, norsk og svensk Det skrevne sprog skrive Eleverne skal erfare, at skrivning både er en aktiv kommunikationsform, hvor man formidler et budskab, og et redskab til at fastholde og udvikle tanker. Eleverne skal opøve deres færdighed i skrivning ud fra en forståelse af, at der er sammenhæng mellem mundtlighed, skrivning og læsning. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd i forlængelse af arbejdet i børnehaveklassen. Udgangspunktet for skrivningen er elevernes egne og fælles oplevelser og tanker. Små berettende individuelle tekster kan varieres med længere tekster, der skrives i fællesskab. Efterhånden stilles der stigende krav til en enkel disponering af teksterne, gerne med afsæt i en samtale om iagttagelser i læste tekster. Eleverne bør skrive meget og i mange forskellige sammenhænge. Der arbejdes med at motivere til skrivning og med at udvikle stavestrategier og skriftligt udtryk. Fra at skrive bogstaver og lege og eksperimentere med ord, sætninger og lydstavning uden krav om formel korrekthed kan der gradvist indføres formel stavning af de lydrette og hyppige ord. I håndskrivning skal eleverne i begyndelsen opøve deres sikkerhed i at skrive store og små bogstaver og derefter fortsætte med den sammenbundne skrift. Der arbejdes med skrivning på tastatur og anvendelse af enkle funktioner i tekstbehandling. Computeren bruges som redskab i læse- og skriveundervisningen. Orientering på skærmsider introduceres. Arbejdsformen er i første omgang individuel skrivning af bogstaver, ord og små tekster, men der skrives også tekster i fællesskab. - udvikle deres aktive ordforråd - skrive fiktive og ikke fiktive tekster ud fra fantasi, oplevelser og erfaringer - bruge læseerfaringer i deres egen skrivning - bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og ideer - stave almindelige og lydrette ord i egne tekster og efterhånden anvende enkle staveregler til ikke-lydrette ord - håndskrive små og store bogstaver i rigtig form med funktionelt greb, skrivestilling og - bevægelser - skrive små og store bogstaver på computer - foretage enkel informationssøgning i digitale medier - kommunikere enkelt via forskellige elektroniske medier - anvende tekstbehandling og kunne orientere sig på skærmsider

4 Sprog, litteratur og kommunikation Elevernes erfaring med sprog, litteratur og medieoplevelser er udgangspunktet for arbejdet. Eleverne har fra tiden før første forløb og i børnehaveklassens ikke-fagopdelte undervisning oplevet en mangfoldighed af sproglige og andre former for udtryk, som de nu i stigende grad vil kunne beskrive og beherske. Arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer støttes af samtale om, hvad sprog, tekster og andre udtryksformer er, hvordan de fungerer, og hvad de betyder for mennesker. Der arbejdes løbende med forholdet mellem udtryk og indhold, mellem tale og skrift samt mellem tekst og billede. Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om forskellige tekster og andre udtryksformer med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forståelse af dem. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Den overvejende del af arbejdet foregår i større fællesskaber, fx klassen, men eleverne skal også vænne sig til at samtale om indhold og udtryk i mindre grupper og til at skrive i fx logbog om deres oplevelser og iagttagelser. - lege og eksperimentere med ord og sprog - samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer - undersøge enkle forhold i litterære tekster, fx genre, handling og sproglige virkemidler - samtale om indholdet i forskellige trykte og digitale tekster - samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd - fremstille lyd- og billedproduktioner i mindre grupper - bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder - anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger og kontakt med andre elever og klasser I første forløb omfatter undervisningen især - ordforråd og begrebsdannelse - elementær sprogiagttagelse af bl.a. tekst, ytring og sætning - sprogets æstetiske muligheder, bl.a. rim, rytme, ordspil og symboler - elevernes og lærerens egne tekster, fx fortællinger, historier, beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsbøger og logbøger - nyere og ældre børnelitteratur, fx billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser - dansk litteraturs kanon - sagtekster, fx fagbøger og håndbøger med billedmateriale - ordbøger og opslagsværker i bogform og på nettet - andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, tegninger, billedbøger, præsentationer og computerspil - skærmtekster, fx hjemmesider, undertekster, sms og - indskannede tekster - digitale bøger og lydbøger fra internettet - dagbog og logbog - layout og illustrationer - billeder og billedkunst - mediepræsentationer - små tekster på norsk og svensk

5 Kendetegn for mellemtrinnet klasse: - Samarbejde på tværs af klasserne. På mellemtrinnet støtter vi op om skolens værdigrundlag og lærer eleverne at kunne samarbejde med andre elever på mellemtrinnet. På den måde kan de nye små elever på mellemtrinnet spejle sig i de større elever og de større elever lærer at vise hensyn og videregive deres kunnen til de mindre elever. o Samarbejdet tager altid udgangspunkt i hvilke emner der skal arbejde med o Samarbejdet støtter op om skolens værdier som fx ansvarlighed, samarbejde, respekt o Samarbejdet har altid fokus på det musisk kreative, hvilket også støtter op om skolens værdigrundlag - På mellemtrinnet samarbejder vi ikke altid på tværs af hele mellemtrinnet, men samarbejder også i mindre teams o Mellem og 1. mellem planlægger samarbejde om emner på tværs Emnerne tager udgangspunkt i CKF for faget dansk og i skolens værdigrundlag Eksempler på emner: Forfatterskabslæsning, genrekendskab eller temaer som fx Grønland o 2. og 3. mellem planlægger samarbejde om emner på tværs Emnerne tager også udgangspunkt i CKF for faget dansk og skolens værdigrundlag, men niveauet lægges højere end når Mellem og 1. mellem planlægger samarbejde. - På mellemtrinnet arbejder vi også med fælles overordnede emner, men med udgangspunkt i den enkelte klasse o Teamet vurderer om klasserne er parate til samarbejde på tværs af hele mellemtrinnet, i mindre teams eller om der skal arbejdes i de enkelte klasser med et samlet overordnet emne. - Årsplan lægges med udgangspunkt i skolen værdigrundlag, men med faglige mål, der harmonerer med Undervisningsministeriets Fælles Mål. Det er mellemtrinnets overordnede ønske, at der altid tages højde for, at det enkelte barn lærer forskelligt og der derfor altid vil være flere måder at tilegne sig læring på. Vi arbejder ikke konkret efter hverken læringsstile eller de mange intelligenser, men bruger det vi mener passer bedst til det enkelte barn, den enkelte klasse eller den enkelte gruppe elever Herudover følger vi fælles mål 2009 for faget dansk. 2. forløb klassetrin Hovedvægten lægges i dette forløb på udvikling af elevernes ord- og begrebsforståelse og på, at de skal opnå praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring. De danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres. Læsning og skrivning betinger fortsat hinanden og skal udvikles i et tæt samspil. Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og oplevelser. Arbejdet med it og elektroniske medier indgår naturligt i mange forskellige dansksammenhænge. Det talte sprog Elevernes stigende erfaring med og erkendelse af talens og lytningens karakter er udgangspunkt for en mere nuanceret anvendelse af talesproget og for en øget bevidsthed om egen tale, udtale og brug af virkemidler. Lærerens oplæsning af forskellige teksttyper er central for udviklingen af elevernes lytteforståelse.

6 Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. Samtalen i klassen er stadig central, og elevernes indlæg og fortællinger bliver gradvist mere strukturerede og sammenhængende. Samtalens grundvilkår respekteres, og eleverne tager ordet efter tur, lytter opmærksomt og styrer efterhånden selv dialogen i mindre grupper. Udgangspunktet for aktiviteterne er elevernes oplevelser og erfaringer, egne og fælles tekster samt ældre og nyere børnelitteratur og andre udtryksformer. - øge ordforråd og begrebsverden - artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk - samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer - skabe sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar - planlægge og gennemføre formidling af et fagligt stof - lytte til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortælling - læse tekster op med vægt på artikulation og betoning - anvende computeren og andre mediers muligheder - udtrykke sig frit i ord, tekst og drama - høre norsk og svensk sprog og samtale om ligheder og forskelle i betydning og udtale Det skrevne sprog læse I 3. og 4. klasse konsolideres og automatiseres læsningen ved, at eleverne læser meget og læser mange varierede teksttyper med differentierede læseopgaver. Der introduceres forskellige læseteknikker, og der arbejdes efterhånden mere målrettet med læseforståelsesstrategier. Elevernes læselyst stimuleres ved præsentation af og adgang til mange og forskelligartede tekster af stigende omfang og sværhedsgrad. Læsestoffet hentes fra et alsidigt og varieret udbud af trykte og digitale tekster. Der arbejdes kontinuerligt med, at eleverne bliver mere og mere opmærksomme på, at tekster læses med forskellige formål og i forskellige situationer. Læseforståelsesstrategi, læsemåde og læseteknik afpasses derefter. Den fagfaglige læsning prioriteres gennem en anvendelse af hensigtsmæssige strategier. Der arbejdes med før-læseaktiviteter, under-læseaktiviteter og efter-læseaktiviteter. Arbejdsformen veksler mellem individuel læsning og læsning i mindre og større grupper. - automatisere læsningen og gradvis øge læsehastigheden - udvikle ordforråd gennem læsning af sprogligt udfordrende tekster - læse trykte og elektroniske tekster - videreudvikle læseforståelsesstrategier til at strukturere det læste ved brug af fx nøgleord, noter og begrebskort og forholde sig spørgende til det læste - læse forskellige genrer og blive bevidste om karakteristiske træk og blandingsformer - benytte forskellige læseteknikker som punktlæsning, skimming og nærlæsning - udtrykke forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og i forskellige skriftlige genrer - søge forklaringer på ord og vendinger - forberede og gennemføre oplæsning for andre - finde bøger og andre tekster til egen læsning - læse dagligt for at opnå god læserutine - være bevidste om egen forståelse af det læste - anvende computeren til støtte i læseindlæringen og orientere sig på websider - læse lette norske og svenske tekster

7 Det skrevne sprog skrive Eleverne skal erfare, at skrivning både er en aktiv kommunikationsform, hvor man formidler et budskab, og et redskab til at fastholde og udvikle tanker. Eleverne skal udvikle færdighed i skrivning ud fra en forståelse af, at der er sammenhæng mellem mundtlighed, skrivning og læsning. De skal gennem samtaler om forskelle og ligheder på talt og skrevet sprog, sammenligninger af egne skriveopgaver og læste tekststykker udvikle kendskab til sproglige virkemidler og sproglig variation. Der arbejdes med skriveprocessen i både fiktions- og fagtekster. Eleverne skal opfordres til at søge og anvende information i trykte og digitale medier. De skal i stigende grad kunne strukturere egne tekster, og her anvendes computeren målrettet til at redigere i tekster, flytte rundt på afsnit og få egen tekst læst op. Elevernes lyst til at skrive skal stadig stimuleres. Samtidig arbejdes der med at skærpe opmærksomheden på staveregler i såvel de tekster, de læser, som i deres egne produkter. Grundig og fokuseret respons og korrekturlæsning på skriftlige arbejder sikrer, at sproglig formuleringsevne og retskrivning styrkes. Eleverne skal både arbejde med håndskrivning og skrivning på computer afhængig af opgavens art. Den sammenbundne skrift øves, så den bliver mere og mere funktionel. Det samme gælder skrivning på tastatur, hvor brug af alle fingre introduceres og trænes. - eksperimentere med ordforråd, genrer, litterære virkemidler og komposition - skrive egne og fælles fiktions- og sagtekster - bruge læseerfaringer i deres egen skrivning - bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og ideer - indsamle stof i trykte og elektroniske medier før skrivning - kende forskellige skrivestrategier (fx hurtigskrivning, tankekort og brainstorm) som afsæt for mundtlige og skriftlige forløb - stave med større og større korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer - anvende punktum, afsnit og replikgengivelse i egne tekster - skrive en sammenbundet og funktionel håndskrift med øje for skriftens form, bi nding og hældning - anvende stavekontrol og ordforslagsprogrammer med oplæsningsmulighed og udvikle egne ordlister - bruge ordbøger trykte og elektroniske - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - bruge computeren til redigering af egne tekster - foretage enkel informationssøgning i digitale medier - kommunikere via forskellige elektroniske medier - layoute egne tekster med enkle grafiske udtryk Sprog, litteratur og kommunikation Elevernes stigende erkendelse af sprogets og andre kommunikationsformers muligheder er udgangspunktet for arbejdet med læste, hørte og sete tekster fra et bredt spekter af genrer og medier. Undervisningen i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer bygger på samvær og samtale med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer både fælles, oplæste og selvlæste. Efterhånden kobles flere fagudtryk på.

8 Arbejdet med ikke-fiktive tekster og andre udtryksformer foregår med udgangspunkt i elevernes interessefelter og med et begyndende blik for de forskellige genrers særkende. I arbejdet med det sproglige udtryk og med sprog og sprogbrug inddrages elementer af sproglæren. Der arbejdes efterhånden med sætningers opbygning, ordklasser, bøjningsformer og sammensætninger. Der arbejdes såvel fælles som individuelt med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. - undersøge og eksperimentere med ord og sprog - iagttage og forholde sig til eget og andres sprog i tale, tekst og andre udtryksformer - undersøge genre, handlingsforløb, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer - samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situation i forskellige genrer - samtale om og forholde sig til forskellige tekster - forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner - producere tekster og andre udtryksformer - optage planlagte lyd- og billedproduktioner i mindre hold - bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder - anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger og kontakt med andre - forholde sig til god opførsel ved brug af elektroniske kommunikationsmidler - samtale om indhold og betydning i lette norske og svenske tekster Undervisningen i 2. forløb omfatter især - ordforråd og begrebsdannelse - ældre og nyere dansk sprog, varianter af dansk sprog, let og svært sprog - talt og skrevet sprogs æstetik - elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelser, redegørelser, referater, drama, breve, anmeldelser, dagbog og logbog - nyere og ældre danske og udenlandske fiktionstekster, fx romaner, digte, noveller, eventyr, myter og sagn, sange og salmer - dansk litteraturs kanon - litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre og tema - sagtekster, fx aviser og blade, fagbøger og internet - andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, tegninger, billedbøger, præsentationer og computerspil - skærmtekster, fx hjemmesider, undertekster, sms og - indskannede tekster - digitale bøger og lydbøger fra internettet - notater, dagbog og logbog - layout og illustrationer - billeder og billedkunst - mediepræsentationer - norske og svenske tekster og andre udtryksformer 3. forløb klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd, begreber og danskfaglige færdigheder gennem oplevelse, udforskning, erfaring og begyndende analyse. De danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen.

9 Læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og konsolideres. Læsning og skrivning udvikles og forbedres i et fortsat samspil. Eleverne vænnes til at iagttage bestemte genretræk og reproducere dem i egne tekster. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at drøfte og vurdere skønlitteratur med udgangspunkt i egne oplevelser og med forståelse for sammenhængen mellem sprog og indhold. It og forskellige elektroniske medier og muligheder anvendes målrettet i mange varierede dansksammenhænge. Det talte sprog Elevernes mere nuancerede opfattelse af talesprogets karakter og muligheder danner afsæt for det videre arbejde med udtale, artikulation og stemmeføring, med særlige genrekendetegn og med forskellige virkemidler og medier, så de kan udvikle et både produktivt og analytisk forhold til talesproget. Der arbejdes med fortsat udvikling af elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. Dialogen i klassen og i mindre grupper er central, og i denne forbindelse bliver kravene til struktur, disponering og argumentation stadig større. Der fokuseres på den mundtlige udtryksform gennem arbejdet med kropssprog, artikulation og frasering. Både samtaler, fortællinger og forberedt mundtlig fremstilling står centralt i undervisningen. Elevernes egne og fælles tekster, fiktive og ikke-fiktive tekster og andre udtryksformer er centrale stofområder. - videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk - udtrykke sig med ord, sprog, tekster og andre udtryksformer - samtale og deltage i drøftelser og diskussioner i klassen og i grupper - udforske sprog og tekster gennem samtale, øvelser og eksperimenter - planlægge og fremlægge en længere mundtlig præsentation - lytte til andre elevers og lærerens oplæsning og fremlæggelse - læse op med vægt på artikulation og fortolkning - iagttage, vurdere og udarbejde medieproduktioner - udtrykke sig frit i ord, tekst og drama - lytte til og finde ligheder og forskelle i betydning og udtale på dansk, norsk og svensk Det skrevne sprog læse Der arbejdes fortsat med udvikling af elevernes tekniske og forståelsesmæssige læsefærdigheder. Læselyst, læsevaner og læsehastighed er centrale begreber, hvorfor der arbejdes med et stort og varieret udbud af læsestof til elevernes selvstændige læsning. Læsevaner og læseinteresser drøftes løbende med og mellem eleverne. I den fælles læsning arbejdes der fokuseret med læseforståelse. Termer som læseformål, læsemåder og genrekendskab er centrale begreber i arbejdet med sprogligt udviklende tekster. Her arbejdes med såvel kortere tekster som større værker. Bearbejdningen af teksterne foregår skriftligt og gennem samtaler. Som læseteknik arbejdes med brug af notater som fx læselog. Grafiske modeller kan være med til at udvikle elevernes overblik og tekstindsigt.

10 Elevernes kendskab til det litterære sprog og dets begrebsverden udvikles gennem arbejdet med fælles skønlitterære tekster. Eleverne øger deres kendskab til skøn- og faglitterære genrers karakteristiske træk og erfarer, at de kan læse sig til danskfaglig viden. Der arbejdes endvidere med elevernes bevidsthed om udbyttet af egen læsning. Den fagfaglige læsning prioriteres gennem en systematisk anvendelse af hensigtsmæssige strategier. Der arbejdes med før-læseaktiviteter, under-læseaktiviteter og efter-læseaktiviteter. Arbejdsformerne varieres, så der både læses individuelt, parvis og fælles. Norske og svenske tekster af passende sværhedsgrad inddrages i trykt og elektronisk form. Teksterne læses med henblik på forståelse og sproglig iagttagelse af enkle ligheder og forskelle mellem de tre nabosprog. - udvikle deres læsefærdigheder - øge deres læsehastighed med bevidsthed om læseformål og teksttype - udvikle ordforråd gennem læsning af sprogligt varierede og udfordrende tekster - læse trykte og elektroniske tekster - benytte forskellige læseforståelsesstrategier som at stille sig spørgsmål undervejs i læsningen, opsummere tekstindholdet med egne ord, sammenligne det nye, man møder i teksten med allerede kendt information og anvende forskellige visualiseringsteknikker som ord- og begrebskort - vælge læsemåde ud fra bevidsthed om forskellige genrer - blive fortrolige med varierede læseteknikker (oversigtslæse, nærlæse og punktlæse) afhængigt af læseformål og genre - udtrykke forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og i forskellige skriftlige genrer - søge forklaringer på ord, begreber og vendinger - forberede og gennemføre oplæsning for andre - søge bøger og andre tekster til egen læsning og opgaveløsning - udvikle god læsekultur - forholde sig til udbyttet af egen læsning - anvende computeren til støtte for læsning og orientere sig på websider - læse enkle norske og svenske tekster i forskellige genrer Det skrevne sprog skrive Eleverne skal bevidst anvende skrivningens to funktioner: dels som aktiv kommunikationsform, hvor man formidler et budskab, dels som et redskab til at fastholde og udvikle tanker. Eleverne stilles over for varierede skriveopgaver i forskellige fiktive og ikke fiktive genrer og af forskelligt omfang og til forskellige modtagere. Der sættes i stigende grad fokus på at kunne indsamle og disponere stof og kunne udvikle en tekst fra ide til færdig tekst. I skriveprocessen indgår arbejdet med respons og redigering af tekster med brug af computerens mange muligheder. Der arbejdes med at få teksterne til at hænge sammen såvel indholdsmæssigt som sprogligt. I læsning af tekster kan der sættes fokus på sproglige virkemidler, tekstbinding eller andre udvalgte områder, som eleverne efterfølgende kan eksperimentere med i skrivning af egne tekster. Samtaler om tekstens formside kan foregå enten i hele klassen eller i forbindelse med respons. Der bruges i stigende grad notater, læselogbog og andre måder at fastholde tanker om tekster. Elektroniske skrivekonferencer mellem lærer og elever eller mellem eleverne indbyrdes kan

11 inddrages i udvalgte forløb. Der stilles nu krav til, at alle almindelige ord staves korrekt, at de korrekte bøjningsformer anvendes, og at tegnsætning i stigende grad kommer på plads. Der arbejdes både med håndskrift og skrivning på computer. Det bør i stigende grad være valgfrit, om eleven vil skrive i hånden eller på computer. Håndskrivningen kan især koncentreres om særlige forløb, hvor der er fokus på tekniktræning i forhold til sammenbundet skrift eller på æstetik i forbindelse med præsentation af et skriftligt arbejde. Computeren anvendes til større skriftlige arbejder, hvor redigering af teksten dermed forenkles, eller i forløb, hvor der eksperimenteres med layout, skriftformer, billedredigering og lignende. Arbejdsformerne varieres, så eleverne både arbejder individuelt og fælles med deres tekster, og således at teksterne anvendes i forskellige sammenhænge. - skrive selvstændigt og varieret med et udviklet ordforråd i forskellige genrer - forstå sammenhængen mellem situation, formål og tekst - bruge læseerfaringer i deres egen skrivning - bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og idéer - disponere tekster - indsamle og udvælge stof i trykte og elektroniske medier før skrivning - kende og bruge forskellige skrivestrategier (fx hurtigskrivning, tankekort og brainstorm) som afsæt for mundtlige og skriftlige forløb - give respons på andres tekster og bearbejde tekster ud fra modtaget respons - stave korrekt i egne tekster, samt kunne redegøre for lydregler og forskellige ordklassers bøjningsformer - anvende periodeadskillelse (punktum og andre fuldpausetegn) og kommatering - skrive en funktionel sammenbundet håndskrift med øje for skriftens form, binding og hældning - anvende stavekontrol og ordforslagsprogrammer med oplæsningsmulighed og udvikle egne ordlister - bruge ordbøger trykte og elektroniske - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren til redigering af egne tekster - foretage informationssøgning i digitale medier - kommunikere via forskellige elektroniske medier med bevidsthed om afsenders og modtagers ansvar - layoute egne tekster med enkle grafiske udtryk Sprog, litteratur og kommunikation Elevernes alsidige sproglige erfaringer kan i stigende grad danne baggrund for arbejdet med at udvikle et sprog om sproget, herunder de litterære udtryksformer og medietekster. Eleverne tilegner sig en mere omfattende beherskelse af de digitale medier og udvikler både et analytisk og produktivt forhold til dem. Elevernes iagttagelser, oplevelser og eksperimenter danner grundlag for et bredt arbejde med sprog og talte og skrevne tekster samt andre udtryksformer. Begreber fra sproglæren inddrages i arbejdet med sproglige udtryksformer. Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Begyndende analytisk forståelse af sammenhænge mellem sprog, genre, handlingsforløb, personer og miljø samt synsvinkel spiller en vigtig rolle i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer.

12 Der arbejdes med indhold, udtryk og æstetik. Arbejdsformerne varierer mellem fælles samtale om stoffet i klassen, individuelt arbejde og samarbejde parvis eller i mindre grupper. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, analyse, fortolkning og forståelse. - undersøge og beskrive ordenes opbygning, sammensætninger og afledninger - undersøge og beskrive grammatiske udtryk og deres anvendelse og betydning i sproget - iagttage og analysere sproglige forhold, fx ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog og sproglig variation - undersøge genre, handlingsforløb, komposition og person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer - vurdere og beskrive teksters kommunikationsforhold, herunder afsender, modtager, medie og situation - undersøge litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv - fortolke og meddigte - forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner - optage planlagte lyd- og billedproduktioner i mindre hold - benytte skolebibliotekets tilbud og muligheder, herunder søge i bøger og på internet - anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger og til kommunikation - forholde sig til god opførsel ved brug af elektroniske kommunikationsmidler Undervisningen i 3. forløb omfatter især - ordforråd og begrebsdannelse - grammatiske begreber - sprogets sammenhæng med kultur og litteratur - sprogs og teksters opbygning og æstetik - elevernes individuelle og fælles mundtlige og skriftlige tekster, herunder fiktive og ikke fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelser, redegørelser, referater, digte, drama, breve, anmeldelser og rapporter - nyere og ældre danske og udenlandske fiktionstekster, fx romaner, noveller, eventyr, digte, myter og sagn, sange og salmer, børne- og ungdomslitteratur - dansk litteraturs kanon - litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre og tema - ikke-fiktive tekster, fx aviser og fagblade, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter - andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, dokumentarfilm, tegninger, præsentationer og computerspil - skærmtekster, fx hjemmesider, undertekster, sms, , e-bøger og spil - indskannede tekster - digitale bøger og lydbøger fra internettet - notater, dagbog og logbog - layout og illustrationer - billeder og billedkunst - faktaprogrammer i elektroniske medier og film - mediepræsentationer Kendetegn for udskolingen klasse: - Overordnet set tages der afsæt i den enkelte elevs forudsætning for tilegnelsen af danskfagligt stof. Eleverne lærer forskelligt, og der gives/ anvendes derfor i skoleårets emner forskellige muligheder/ metoder for at tilegne sig læring.

13 - Hovedsageligt arbejdes der med fælles overordnede emner, som differentieres og tilpasses det aktuelle hold eller klasse. - I udskolingen arbejdes der ofte på tværs af klasserne med fokus på den enkelte elev både fagligt og socialt. Der veksles mellem individuelle og gruppebaserede arbejdsmetoder. Med holddannelserne på tværs gives der bl.a. mulighed for, at fagligt stærke elever kan videreformidle deres kunnen til fagligt mindre stærke elever, der ligeledes kan være med til at udfordre den stærke elev ved at spørge ind til emnet/ teorien. Således indgår eleven i et forpligtende fællesskab og oplever dermed effekten af egen indsats og tilgang til faget sat i forhold til resten af elevgruppen. - Periodevist arbejdes der også med andre inddelinger. F.eks. i et Folkevise-forløb hvor kl. via. div. oplæg og samarbejde i mindre grupper tilegner sig genren, og 9.kl. er for sig selv med en tillægsopgave, som indbefatter et større klassegruppearbejde, hvor genren ligger til grund for et arrangement de skal forberede og afvikle for hele skolen. - Der lægges stor vægt på funktionelt gruppearbejde og formidlingsopgaver, der styrker elevernes kompetencer i dialog, fremlægning og formidling. - Efterhånden som eleverne får kendskab til de forskellige genres særtræk i udtryksform bevidstgøres de om og øver stemmeføring via. samtale, små rollespil og højtlæsning for yngre elever. - Undervisningen baseres på ansvarlighed, samhørighed og nysgerrighed. Der tilstræbes at benytte alternative tilgange til bearbejdningen af de givne genrer og forløb med fokus på det praktisk kreative. For eksempel: o Eleverne skriver selv manuskript til teaterstykke. Der udarbejdes drejebog. o Tekst analyse/ tolkning ved brug af debatkort. o Eleverne søger ofte selv viden (får hjælp i processen). o Fremlægning: dramatisering, sang, elevproducerede rekvisitter o.lign. o Fremlægning af specifik teori via. kreative produkter. Blivende udstilling o Avisfremstilling (Redaktioner, events, ansøgning m.m.) o Lave tekster om til billeder, tegneserier. Det samme modsat. o - Udarbejdelsen af Den obligatoriske Projektopgave for 9. klassetrin er en fast tværfagligdel af danskplanen for 9. klasseeleverne, da dette forløb fint afspejler de daglige arbejdsprocesser i udskolingen. - Arbejdsprocessen/ stoftilegnelsen for den enkelte elev sættes i centrum. Derfor lægges der stor vægt på gennemskuelighed og anvendelighed af elevarbejder, således at eleverne oplever arbejdsprocessen og det eventuelle produkt/fremlægning som værende meningsfyldt og givende. Herudover følger vi fælles mål 2009 for faget dansk 4. forløb klassetrin Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

14 Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Trinmål efter 9. klassetrin Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - kunne lede møder og styre diskussioner - udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd - fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning - lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation - forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - beherske skriftsproget i forskellige genrer - indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen - skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation - skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsbygning - forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

15 - layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed - beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab - kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder - bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning Sprog, litteratur og kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden - vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer - karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog - kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget - beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder - gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation - forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster - vise indsigt i og kunne anvende et bredt udsnit af genrer - fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse - gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler - gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg - vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer - anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form - søge og anvende information og dokumentere kendskab til kritisk anvendelse af søgeresultaterne - udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden 4. forløb klassetrin De forskellige danskfaglige dimensioner integreres i videst muligt omfang i arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer. Tilegnelsen af et varieret og sikkert ord- og begrebsforråd står centralt i faget, og bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed. Læse- og skrivefærdigheder er fortsat vigtige elementer i danskarbejdet. Der arbejdes med disse områder både fokuseret og integreret i det øvrige arbejde. Genrearbejdet er centralt med opmærksomhed over for de forskellige genrers karakteristika både i det skriftlige og mundtlige arbejde. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at drøfte og vurdere skønlitteratur med udgangspunkt i egne oplevelser og anvendelse af faglige og litterære begreber. It og elektroniske medier anvendes målrettet og varieret i undervisningen. Det talte sprog Elevernes analytiske og produktive forhold til talesproget danner afsæt for arbejdet med en stigende refleksion over talesproglige valg og virkemidler samt med en nuanceret og genrebevidst

16 anvendelse af talesproget i både fremlæggelse, fortolkning og sociale sammenhænge. Der arbejdes med samtale og længere mundtlig fremstilling samt med mødeteknik og forskellige former for debat. I forbindelse med fremlæggelser og præsentationer anvendes forskellige hjælpemidler til støtte for den mundtlige fremstilling, fx præsentationsprogrammer, whiteboard, tavle, overheadprojektor og lyd. Kropssprog, artikulation, stemmestyrke, tempo og rytme indgår centralt i elevernes arbejde med sikkerheden i mundtlig fremstilling. - udvikle ordforråd og begreber på et højere fagligt niveau - gennemføre en længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse og foredrag med brug af forskellige udtryksformer - samtale om og debattere forskellige emner i klassen og i grupper - udforske og benytte sproget gennem samtale, øvelser og eksperimenter - tilrettelægge og gennemføre præsentationer på varieret måde - tage notater og referere - argumentere, dokumentere og begrunde - lytte til andre elevers og lærerens oplæsning og fremlæggelse - videreudvikle oplæsning med vægt på artikulation og fortolkning - iagttage, vurdere og udarbejde medieproduktioner - udtrykke sig i ord, tekst og drama - lytte til norsk og svensk sprog og deltage i samtale om indhold og betydning samt sproglige forskelle og ligheder Det skrevne sprog læse Der arbejdes med litterær og faglig læsning af såvel trykte som elektroniske tekster. Læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner er centrale områder i arbejdet med læsning. Elevernes selvstændige læsning udvikles, så de læser stadigt mere krævende tekster sikkert og flydende og med god forståelse. Læsevaner og læseinteresser drøftes ud fra deres individuelle læsestandpunkt. Der læses nu et større antal fiktive værker af stigende sværhedsgrad og kompleksitet. Elevernes forståelse af det læste konsolideres og udvikles gennem varieret arbejde med læsestoffet. Bevidstheden om hensigtsmæssige læsemåder afhængig af genre, krav og læseformål er med til at udvikle eleverne til at blive sikre og selvstændige læsere. Bearbejdningen af de fælles tekster foregår med vægt på fortolkende, kreativ og kritisk forståelse af forskellige genrer. Den fagfaglige læsning prioriteres gennem en bevidst og systematisk anvendelse af hensigtsmæssige strategier. Der arbejdes med før-læseaktiviteter, under-læseaktiviteter og efterlæseaktiviteter. - udvikle og vedligeholde læsefærdigheder - øge og afpasse deres læsehastighed efter læseformål og teksttype - udvikle deres ordforråd gennem læsning af sprogligt varierede tekster - læse trykte og elektroniske tekster - benytte forskellige læseforståelsesstrategier - vælge læsemåde ud fra bevidsthed om forskellige genrer

17 - anvende varierede læseteknikker (oversigtslæse, nærlæse og punktlæse) afhængigt af læseformål og genre - udtrykke forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og i forskellige skriftlige genrer - undersøge og anvende forklaringer på ord, begreber og vendinger - forberede og gennemføre oplæsning for andre - søge bøger og andre tekster til læsning, projekter og opgaveløsning - holde læsekulturen ved lige - vurdere eget udbytte af det læste - forstå, bruge og bedømme forskellige kilder på en hensigtsmæssig måde - anvende computeren til støtte for læsning og orientere sig på websider - anvende digitale bøger og lydbøger - undersøge ligheder og forskelle i udtale, betydning og stavning i dansk, norsk og svensk Det skrevne sprog skrive Eleverne skal anvende skrivningens to funktioner; dels som en aktiv kommunikationsform, hvor der formidles et budskab, dels som en metode til at fastholde og udvikle tanker. Eleverne skal udfordres i de skriftlige opgaver ved at møde mange og forskellige skriveopgaver og autentiske skrivesituationer. Modtageren skal veksle og være årsag til bevidste valg i kommunikationen såvel sprogligt som indholdsmæssigt. Skrivning anvendes som et selvfølgeligt redskab i læseprocessen til at fastholde refleksioner over det læste. Eleverne vænnes til at tage noter, skrive logbog og blive mere og mere bevidste om skriftsproget som refleksionsmiddel. Skrivearbejdet tilrettelægges, så sproget gøres til genstand for fælles opmærksomhed i klassen både i de tekster, der læses, og i de tekster, eleverne skriver. Eksperimenter med sproglig variation og præcision, ordforråd eller sætningsbygning kan skærpe og udvikle det sikre, forståelige, klare og varierede sprog. I skriveforløbene indgår responsfaser, redigering af tekster og korrekturlæsning, og eleverne skal kunne forholde sig til korrekt sprogbrug i egne og andres tekster. Der arbejdes stadig med udvikling af en personlig håndskrift, og computeren anvendes som et arbejdsredskab i alle skriveforløb. - skrive selvstændigt og varieret med sproglig fantasi, variation, præcision og korrekthed i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer - skrive med bevidsthed om sammenhæng mellem situation, formål og tekst - bruge læseerfaringer i deres egen skrivning - bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og ideer - disponere tekster afpasset efter genre - indsamle og udvælge stof i såvel trykte som elektroniske medier og disponere indholdet med bevidsthed om kommunikationen - anvende forskellige skrivestrategier (fx hurtigskrivning, tankekort og brainstorm) som afsæt for mundtlige og skriftlige forløb - vurdere og bearbejde egne og andres tekster i forhold til indhold og udformning - stave korrekt - anvende korrekt tegnsætning i egne tekster - skrive læseligt, tydeligt og hurtigt med en personlig håndskrift - anvende stavekontrol og relevante hjælpemidler og programmer på computer

18 - bruge ordbøger trykte og elektroniske - skrive hurtigt og hensigtsmæssigt på computer - foretage kritisk informationssøgning i digitale medier - kommunikere via forskellige elektroniske medier med bevidsthed om afsenders og modtagers ansvar - layoute egne tekster med relevante illustrationer og grafiske udtryk Sprog, litteratur og kommunikation Eleverne kan nu raffinere deres arbejde med sprog og en mangfoldighed af teksttyper. De udvikler en sikkerhed i den sproglige og litterære analyse, de kan i stigende grad forholde sig fortolkende til tekster af enhver art fra ældre og nyere tid, og de kan produktivt kombinere de forskellige udtryksformer. Eleverne anvender de digitale medier og forholder sig kritisk til dem i både analyse, kommunikation og produktion. Med udgangspunkt i sammenhængen mellem indhold, betydning og form arbejdes der med samspillet mellem genre, teksttype, sprog, indhold og situation, sprogets muligheder og sprog og teksters æstetik. Sproglære indgår i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed. Ud fra elevernes oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer arbejdes der med analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af både indhold og udtryk. Arbejdet foregår i små og større fællesskaber, men også elevernes individuelle tekstarbejde prioriteres. - undersøge og beskrive sproglige udtryk og forhold, herunder sprogbrug, sprogfunktioner og sprogets udvikling og etymologi - beskrive og anvende sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled - analysere sproglige forhold - iagttage, beskrive og vurdere tekster, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler - undersøge og vurdere kommunikation, herunder kommunikationsformer og mediebegrebet - undersøge, beskrive, vurdere og perspektivere litterære sammenhænge, fx periode, forfatterskab, persontegning, miljøbeskrivelse, komposition, sproglige udtryk, genre, tema og motiv - undersøge og vurdere samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse - analysere, meddigte og fortolke tekster og andre udtryksformer - forholde sig til samspillet mellem forskellige udtryksformer - iagttage, udarbejde og vurdere medieproduktioner - benytte skolebibliotekets muligheder, herunder samlinger og databaser - anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger og til kommunikation - forholde sig kritisk til elektroniske mediers forskellige værktøjer og muligheder - undersøge og beskrive ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale i dansk, norsk og svensk. Undervisningen i 4. forløb omfatter især - grammatiske begreber samt forhold vedrørende ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger - sprogets sammenhæng med kultur og litteratur

19 - billedsprog, rim og rytme - elevernes mundtlige og skriftlige tekster og medieproduktioner, fx fiktive og ikkefiktive handlingsforløb, fortællinger, redegørelser, procesbeskrivelse, logbog og dagbog - nyere og ældre danske og udenlandske fiktionstekster, fx romaner, noveller, digte, folkeviser, fabler, eventyr, essays, fortællinger, sagn og myter - dansk litteraturs kanon - litterære perioder - trykte og elektroniske sagtekster, fx fagtekster, avistekster, leksika, wikier, ordbøger og andre håndbøger - andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, dokumentarfilm, tegninger, præsentationer og computerspil - skærmtekster, fx hjemmesider, sms, og tekst-tv - indskannede tekster - digitale bøger og lydbøger fra internettet - referat, resume og interview - manuskripter, dispositioner og notater - layout og illustrationer - billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst og billedforløb - faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser, dokumentarfilm og reportager - mediepræsentationer - tekster og medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tekst og tale

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Dansk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Dansk Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige,

Læs mere

Undervisningsplan dansk 9. klasse

Undervisningsplan dansk 9. klasse Undervisningsplan dansk 9. klasse (Underviser: Hanne Wiehe og Stine Rødbro) Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen Der tages forbehold for ændringer

Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen Der tages forbehold for ændringer Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen D tages forbehold for ændring Piode Faglige mål Forløb emn Matial, aktivitet August Kendskab til egne Opstart Gennemgå kompetenc og fællesmål

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Årsplan i dansk for 4. klasse

Årsplan i dansk for 4. klasse Årsplan i dansk for 4. klasse Periode Emne Mål Handleplan Evaluering August - November November - Februar Marts - Juni Helt ærligt! Klap hesten! Nyt forsøg Læsekursus Se nedenfor Bogsystemet: Den sikre

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan i Dansk for 6.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Dansk for 6.A Gudumholm Skole 2011-2012 Formålet for faget dansk: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse for sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan i fagene 2013-2014

Årsplan i fagene 2013-2014 Årsplan i fagene 2013-2014 Klasse: 1.H Fag: Dansk Lærer: Susanne B. Krogh Læringsstile, CL og undervisning i IT indgår som en integreret del af undervisningen. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

Årsplan for 5.a. Dansk 2010/11

Årsplan for 5.a. Dansk 2010/11 Årsplan for 5.a Dansk 2010/11 Overordnede mål for undervisningen: Vi bevæger os nu ind i 3. forløb, som indbefatter en udvikling over 5. og 6. klassetrin. Ifølge Fælles Mål Dansk, skal undervisningen vægtes

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler.

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler. Indledning Undervisningen i 6. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som blev lagt sidste år. Fokus for sidste års undervisning var centreret omkring de trinmål der gør sig gældende inden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere