Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den kl. 9.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30"

Transkript

1 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Budget Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen og Ronald Nielsen, begge modtager genvalg b. Valg af 1. og 2. suppleant 6. Eventuelt Ad 1: Valg af dirigent Jens Rosendal valgt til dirigent. Anette Jensen: Har ikke modtaget indkaldelse, og der er virus på hjemmesiden. Nogle mener, at generalforsamlingen er ulovlig, da forslagene ikke er sendt med ud, men i stedet kan ses på hjemmesiden. Dirigenten bestemmer, at der skal stemmes om generalforsamlingens lovlighed. Der bedes om skriftlig afstemning. Resultatet (afstemningsprincip b) bliver 61 stemmer for lovligheden, og 13 stemmer imod. Da det er simpelt flertal, der gælder, går generalforsamlingen videre. Ad 2: Formandens beretning Gert F. Pedersen: Beretningen dækker 2012 og den første del af Vedrørende etablering er vi færdige med de sidste digestrækninger ved fjorden inkl. såning, og med den sidste bagskråning på Kattegatsiden. Fløjdiget ved fjorden er også gjort bredere. Fyldet har vi fået leveret kvit og frit, mens mulden har været til almindelig takst, dvs. dyrere end forrige år, hvor vi fik mulden leveret meget billigt. Klapbrønden ved Edderfuglevej er blevet gravet ned på plads, den har altid siddet 20 cm for højt. Der er kommet nye jerndæksler med lås på klapbrøndene grundet problemer med, at nogen sætter noget i klemme i klappen, så den ikke kan lukke. Vedrørende vedligehold er der fjernet en del bjørneklo, hyben og tang. Der har været flere muldvarper end sidste år, de er bekæmpet. Forlængelse af kæderne på havdiget er i gang. Vedrørende sammenlægning af Egense Nords diger og Ørnenes dige, så er digerne i to forskellige dimensioner. Ørnenes dige er godkendt med de dimensioner, det har, vort dige er nu oppe i store dimensioner, som vore vedtægter foreskriver. Myndighederne kører sagen, og i høringssagen er der kommet 12 klager, der hovedsageligt går på økonomien. Sagen ligger nu i Transportministeriet. Per, Engparken: Ved punkt 620 er der gnavet i digekanten, og det er ikke blevet repareret. Der mangler vedligehold. I skal rette høfderne op. På Nordfyn er der lavet høfder, der samler sand op. Gert: Vi vil gerne lægge sten på fjordsiden, som det er gjort på havsiden, og lave høfder, men ifølge reglerne må vi ikke røre ved det. Men planen er, at vi gerne vil have lov at lave stenkant og nye høfder på fjordsiden. Vi vil ansøge, formentligt i år, og så lave det i 2015, hvis vi får tilladelse. Gnavningen i fjorddiget holder vi øje med, men vi håber, den kan være et medvirkende argument til at få lov til at lave sten og høfder, som både vil holde på forstranden, gøre digerne stærkere og være rekreativt. Klavs Grabe, Skansegården: Digerne ved Ørnene er lovlige, siger Gert. Vore diger er fine, men hvorfor er deres dårligere? Gert: Deres er sikkerhedsgodkendt, derfor kan de ikke få tilladelse til at gøre dem bredere. De kan efter en sammenlægning måske få lov til at lave brede diger som vores. Kim Hansen: Angående jord på fløjdiget, det giver sandstorm. Skal det sås, eller hvad? Gert: Det er godkendt med den ekstra jord ved fløjdiget, og det skal sås. Vi er i gang, halvdelen er sået. Klavs Grabe: Fællesmøde i Egense Nord Fællesforening, hvor Ørnene også var til stede. Ørnene ville bruge fløjdiget til deres frontdige, er det tilladt? Gert: Nej, jeg kender deres ønsker, men det er ikke tilladt, diget er fredet; digerne går frem for alt. De har ansøgt kommunen og fået nej. Anette Jensen: Er det Ørnenes dige? Gert: Nej, det er vores dige, men det ligger på Ørnenes matrikel.

2 Ole Kaiser: Formanden siger i 2011, at digerne skal sammenlægges. Kommunen siger, at de to bestyrelser har bedt om sammenlægning, men I siger, at det er kommunen. Peter Boie Jensen: Da vi i 2009 skulle have nye vedtægter, kom der forespørgsel fra Vaun (kommunen), om vi ville lægge digerne sammen. Vaun indkaldte til møde om en evt. sammenlægning, og vi mente, at det kunne være en udmærket idé, men principielt er vi da ligeglade, om de kommer med. Laila Riise: Jeg blev formand for dette digelag i Allerede inden da havde den tidligere bestyrelse godkendt en sammenlægning af de to diger, og man havde dengang vedtaget en pris på kr. for en optagelse af Ørnenes dige i Egense Nord Digelag. Erik Kristensen: Vi bagest har ingen glæde af diget. I er glade for at bruge penge, især er der pænt ved formanden. Lad dem, der bor ved digerne, selv slå græsset, så sparer vi penge til renterne. Klavs Grabe: Alle har glæde af diger og grøfter og skal betale solidarisk. Erik Kristensen: Og så er der sat kæder op, så vi ikke engang kan gå dernede. Per, Engparken: Fra klapbrøndene er der lange rør nogle steder, andre steder er de korte. Laver I forsøg? Gert: Vi har ikke gjort noget ved rørene. Angående ejendomsretten, så har kæder været oppe på generalforsamlingerne mange gange. Vi slår græs på havdiget, hvor der ikke er en sti neden for diget. Hvor der er en sti, slår vi den. På den måde kan folk bedre se, hvor de må gå. Denne bestyrelse ønsker ikke forbudsskilte, men kæder for at lede publikum på rette vej. Angående ens betaling, så er det ønske fra generalforsamlingen. Anton Hald, Perlen: I skal have ros for, at digerne holdes pænt. Folk er glade, de benyttes meget, stor tak for det. Men der har været problemer med frit gennemløb gennem en klapbrønd. Sommeren 2012 år var den totalt tilstoppet på grund af tang, og her greb vi til selvtægt. Via hjemmesiden kan ses kontroller med klapbrønde, dog 28/ blev der ringet, at røret var tilstoppet tang og grus. Det blev renset og virkede til 13/1 2013, så var det igen tilstoppet. Nu har vi sat en stålrist op foran røret, en simpel anordning, der virker. Gert: Udløbene skal vedligeholdes om vinteren af digelaget. Vi smører en gang per år. Vi har sat en rist op foran og bag, og det virker. De sidder ved samtlige indløb og ved to udløb (Brøndbjerggård og én ved Perlen Skansegården). Der bliver tilset og renset hver 3. uge om vinteren. Vi kan hurtigt få store udgifter på klapbrønde, i 2012 er der brugt knap kr. på klapbrønde. Peter Boie Jensen: Lad grundejerne overtage klapbrøndenes drift og vedligehold; det fik Grabe engang digelaget til på en generalforsamling. Anton Hald: Alle andre steder skal digelaget vedligeholde klapbrønde og grøfter. Klavs Grabe: De enkelte grundejerforeninger startede diget i 1990, dengang var der forslag om, at diget skulle have klapbrønde. De enkelte grundejerforeninger er ikke gode til dette arbejde. I vinter hængte en klap i ét hængsel, det andet var slidt over. Chr. Madsen: I har påtaget jer opgaven, klapbrøndene tilhører diget. Gert: Det er grundejerne, der på papiret ejer klapbrøndene. Vi vil gerne rense dem for nogle få tusinde kroner, men nu er det blevet alt for dyrt. I 2011 har vi brugt kr. på klapbrønde, i kr. Vi har tidligere i bestyrelsen arbejdet på også at blive et pumpelag, men chancerne er små. Det vil sænke grundvandsstanden og indvirke på vilkårene for tudser og padder. En person havde sidste år rørlagt et stykke grøft, men ifølge loven skal der så køres en vandløbssag, så vedkommende har da også valgt at grave sit rør op igen. Anton Hald: I 2020 skal der kloakeres, hvad så med vandstanden? Klavs Grabe: Skansegården havde ikke givet skriftlig tilladelse til det rør, der blev gravet ned. Hvis generalforsamlingen vedtager noget, så er det bestyrelsens opgave, at gå til kommunen og få det vedtagne ratificeret. Per, Engparken: Lad de gamle, lange rør blive afkortet for at undgå tang og sand. Gert: Rør skal meget langt ud for at undgå tang. Måske vil det være en løsning med et opadbøjet rør som ved Egensehjørnet 5. Koraldybet 18: Stien langs Gerts grund til vandet går i et hul ved digefoden. Hækkene er for langt ud mod vandet, andre hække er ca. 10 meter kortere. Gert: Hullet kan sagtens fyldes op. Klavs Grabe: Stien tilhører Skansegårdsvej 22, men den er tinglyst. Skansegården laver hullet. Gert: Min nabo og jeg finder ud af hækken i fællesskab. Formandens beretning blev vedtaget ved håndsoprækning med 31 stemmer for og 9 stemmer imod.

3 Ad 3: Regnskab 2012 Peter Boie Jensen: Resultatopgørelsen er sendt ud sammen med indkaldelsen. Her kan man se hovedposterne.??: Budgettet sagde 3500 kr. for klapbrønde, I har brugt kr. Budgettet for græsslåning sagde kr., men I har brugt kr. Renterne er alt for store. Andre sætter tæring efter næring. Peter: Pengene er hovedsageligt brugt på anlæg, hvilket vi har tilstræbt for at blive færdige og ikke forstyrre medlemmerne unødigt. Men nu er vi også færdige, og der er ingen anlægsudgifter på budgettet for 2013 og Det er rigtigt, at klapbrøndene har kostet langt mere end beregnet. Gert: Vi har frem for alt ønsket at have sikre diger, og havde Ørnene været med nu, så havde vi haft kr. mere.??: Det er grotesk at slå græs, når der er så få penge i kassen. Ole Kaiser: Tilbud på græsslåning: Jeg har spurgt Hanne, hun siger, hun blev spurgt for 2 år siden og ikke igen. Gert: Hanne sagde nej til slå digerne, derfor spørger vi ikke hende igen. Vi har spurgt Blenstrup Maskinstation, som altid har været absolut billigst med hensyn til såning. Der ligger et overslag fra dem på kr. + moms for at slå græsset hver 2. uge, altså 13 gange i alt. Men vi gør det for kr. Klavs Grabe: Var der en afstemning sidste år? Gert: Nej, det blev diskuteret, og der var stemning for at slå græsset ofte. Ole Kaiser: Hanne er ikke blevet spurgt, det er uordentligt. Jens Rosendal: Jeg er glad for, at græsset klippes tit. Det holder ukrudt nede, og det er rekreativt. Klavs Grabe: Bedre at slå det en gang per måned. Gert: Mange går på diget, og der bliver slidspor. For at hindre disse ønsker vi at slå ofte og med små plænetraktorer. Jørgen Jensen: Klapbrønden var en engangsudgift. Jeg fryder mig over diget, der er flot, når det holdes slået.??: Jeg kender en million, der vil blive glade for langt græs: de iberiske snegle (dræbersnegle). Børge Christoffersen: Jeg vil gerne takke for græsslåningen. Gælden er ikke afskrækkende i forhold til anlægsudgifter på over 1 million kr. Ole Kaiser: Digelagets økonomiske udregninger omkring sammenlægningen er ikke i orden. Udregning er kr. Faktisk beløb er kr. Hvad skal der betales i 2013 for græsslåning? Anette Jensen: Der er tale om fejlberegninger, hvorfor ikke sige det til kommunen. Gert: Budgetter er ofte fyldt med fejl. Tallene omkring sammenlægning er ikke en fejl, men da der er gået så lang tid siden, har vi reelt lavet langt mere, end der blev regnet med dengang. Var sammenlægningen sket dengang, havde Ørnene været med til at betale dette. Men vi er ikke blevet spurgt fra kommunen om at opdatere tallene, men de har fået hele regnearket, som blev lavet af ingeniør Keld Østergaard. Peter: Hvis græsset slås sjældnere, skal det også samles op, da det ikke må ligge i bræmmer på diget, det slår græsset ihjel. Så billigere græsslåning vil give andre udgifter. Ole Kaiser: Faktiske tal for 2011 er kr. og for kr. = kr. Jordarbejdet på Kelds regneark er sat til kr. Dirigenten henstiller om en ordentlig tone. Ole Kaiser: Så lad være med at lyve. Klavs Grabe: Man må lave nye tal, når det viser sig, at de første er forkerte. Hans Jensen: Indhent tilbud på græsslåning. Få tilbud på klapbrøndene. Gert: Der er tilbud på græsslåningen, som nævnt tidligere. Angående klapbrøndene spurgte vi Haase, som ville skifte det for cirka kr. Vi fik endnu et tilbud, som var billigere, og det gjorde vi brug af. Peter: Sidste år forespurgte vi på generalforsamlingen, om nogen ville klippe græs. De som meldte sig, trak sig igen. På havsiden klipper vi kun stien langs den beboede strækning, resten af havsiden samt på fjordsiden klipper vi alle sider. Jørgen Jensen: Bestyrelsen bestemmer vedligeholdelsen. Næste år har bestyrelsen flere billige tilbud i posen. Anton Hald: Tang på diget fjernes, fordi græsset dør under det, det vil også ske ved langt græs. Der skal specialmaskiner til slåningen pga. oliestanden i plænetraktoren, når der køres på skråningerne. Klavs Grabe: I har lavet nogle flotte diger. Sammenlægning: hvad kommer det til at koste? Brug erfaringstal, hvad vil Ørnene koste med nyt jord på? Det er noget vrøvl, at der så skal laves et nyt projekt. Ole Kaiser: 695 anparter ved Egense Nord, 122 anparter ved Ørnene. Derfor kommer Egense Nord til at betale 85,1% af ørnene, mens de selv kommer til at betale 14,9%. ØRNENE SKAL SELV BETALE! Gert forsøger, at få Egense Nord til at betale for Ørnene.

4 Erik Kristensen: Alt hvad bestyrelsen vil lave, skal fremlægges på generalforsamlingen. Peter: Fra nu af vil vi bringe gælden ned, så vi ender med et plus inden for få år. Anette Jensen: Der kommer jo udgifter til sten. Peter: Ja muligvis, hvis vi får tilladelse, men vi har ikke sat det på budgettet for Gert: Men hvis I ikke vil have sten, så lader vi være.??: Har bestyrelsen tilladelse til at vedtage det? Gert: Ja, det kan vi. Men generelt melder vi ud. Vi ved ikke, hvad det kan komme til at koste. Klavs Grabe: Godt at bestyrelsen laver tingene, jeg går ind for, at bestyrelsen arbejder videre med stenene. Men indhent tilbud, så budgetterne overholdes. Peter: Vi har altid gjort alt for at holde priserne så billige som muligt. Per, Engparken: Det vil koste 1100 kr. per hoved at få gælden dækket her og nu. Anton Hald: Er stenene påkrævet? Ja, over en bestemt strækning. Få tilladelsen, som forhåbentligt er stående, så der kan lægges sten på efterhånden som økonomien er der. Gert: Sten på en strækning af cirka 600 meter, samt opgrave og omlægge de sten, som tidligere var høfder. Vi har et tilbud om marksten af ensartet størrelse til 170 kr. per m3. Børge Christoffersen: Høvl gælden af over nogle år. Hvis det var et firma, ville man afskrive beløbet over mange år. Her er regnskabsprincippet anderledes. Regnskabet godkendt med klap. Ad 4: Budget 2014 Peter: Er der nogen kommentarer til budgettet? Skal vi sætte anlægsarbejder på i 2014? Børge Christoffersen: Det ville være godt at have et budget for 2013 ved siden af. Per, Engparken: 1100 kr. ekstra her og nu! Gert: Efter nuværende (gamle) vedtægter ville det være 1123 anparter à cirka 700 kr. Men vent til næste år, så vil Ørnene nok være med til at betale. Børge Christoffersen: Dårlig idé at betale gælden ud på én gang. Det er anlægsudgifter, som nye sommerhusejere også skal være med til at betale. Anette Jensen: Beløb for optagelse af lån, hvad er det? Peter: En forhøjelse af kassekreditten fra kr. til kr. Ole Kaiser: Ser revisor bilagene? Peter: Ja. Ikke flere kommentarer. Ad 5: Valg: Peter Boie Jensen: Jeg synes, det er et fantastisk arbejde, vi har gjort. Vi har kæmpet i bestyrelsen for at gøre det billigt og godt for medlemmerne, og vi har et godt samarbejde i bestyrelsen. Jeg er skuffet over tonen på generalforsamlingen, men jeg vil dog godt fortsætte for at støtte op om bestyrelsens arbejde. Ronald Nielsen: Jeg er enig med Peter. Klavs Grabe: Større åbenhed ville have fjernet mange af fy ordene. Jeg forslår Chr. P. Madsen, Skansegården, til bestyrelsen. Chr. P. Madsen: Jeg er 60 år og bor fast på Lappedykkervej. Jeg stiller op på grund af interesse for området. Vedrørende den planlagte sammenlægning og andet arbejde: der skal gives information, så ingen pludselig får lastbilkørsel ved sin grund. Peter Boie Jensen: Så trækker jeg mig. Jørgen Jensen: Nej, fortsæt dog og tag valget. Peter: Det kunne være godt at få Chr. Madsen ind, han kan melde tilbage til Skansegården, men jeg tager valget. Resultat: 2 blanke (ugyldige) 2 med 1 navn (ugyldige) 58 Peter Boie Jensen 38 Ronald Nielsen 26 Chr. Madsen

5 Peter Boie Jensen og Ronald Nielsen er valgt. Ole Kaiser: Mistillid til bestyrelsen! Valg af suppleanter: 1.suppleant: Chr. P. Madsen 2. suppleant: Jens Carl Jensen??: Jeg ønsker at suppleanterne skal deltage i bestyrelsesmøderne. Ronald Nielsen: Nej, de får referat fra bestyrelsesmøderne. Ad 6: Forslag 1: Klavs Grabe: Det er en god idé at lægge de to diger sammen, men det skal ske på økonomisk lige vilkår. Dvs. vi betaler selv vores opgradering, og de betaler selv opgradering af deres dige. Lad bestyrelsen arbejde for den idé. Jørgen Jensen: Rimeligt forslag, og sympatisk. Men det kan måske ikke lade sig gøre på grund af myndighedsgangen. Gert: Kan vi ændre noget, når sagen kører? Klavs Grabe: Gert har arbejdet godt for at få digerne op at stå. Men bestyrelsen arbejder ikke mod den retning, at hver betaler sit, og det ligger helt tilbage fra 1990, hvor man startede.??: I skal arbejde efter generalforsamlingens ønsker, så slap I for mange problemer. Anton Hald: Alle er enige om at arbejde for en sammenlægning. Kommunen er tilsynsmyndighed. Spørgsmålet er en forhandling mellem Egense Nord og Ørnene. Ørnene har også krav. Snak om det og find en fælles løsning, så siger kommunen nok ja. Ole Kaiser: Vaun (kommunen) siger, at generalforsamlingen kan opfordre/pålægge et nyt forslag. Gert: Vi har kørt i den ånd. Skal vi nu lave en anden ordning. Ørnene kan kun få et bredere dige ved at lave en sammenlægning med vores. Alt derhenne er i tiptop stand, også klapbrøndene. Men at kortslutte processen dur ikke, så hvordan gør vi konkret? Klavs Grabe: Hvis en generalforsamling siger, at vi skal arbejde for en sammenlægning på lige vilkår, vil du, Gert, så arbejde for det? Gert: Ja, hvis vi kan ændre det. Vi kan ikke på generalforsamlingen vedtage at opkræve penge til andet end det, der står i vedtægterne. Det kræver også, at Ørnene vil være med til det. Peter: Jeg synes personligt, det er et fornuftigt forslag, Grabe. Kan vi nedsætte en arbejdsgruppe nu, der finder en fornuftig løsning sammen med Ørnene, som så sammen kan gå til kommunen. Klavs Grabe: Ja til et udvalg, hvor Egense Nord Fællesforening (Ørnene er med der) er involveret, og derefter kommer med forslag til kommunen om, at sådan vil vi. Enighed om, at Klavs Grabe, Anton Hald, en fra digelagsbestyrelsen og evt. flere tager sig af det. Klavs Grabe: Forslag 1 trækkes tilbage. Forslag 2: Klavs Grabe: Protokol fra digelag/entreprenør, som siger, hvad der er synet og i orden. Lav en plan for vedligeholdelse og overhold den. Gert: Det kræver en ændring af vedtægterne, det kan måske komme med i de nye vedtægter. Derfor kan vi ikke arbejde for det. Klavs Grabe: I er blevet pålagt af generalforsamlingen at klare klapbrøndene. Gert: Vi vil gerne tage en diskussion om, hvordan vi ændrer det. Vi vil gerne sætte riste for alle udløbene. Vi vil gerne arbejde for at få det ændret i de nye vedtægter. Jørgen Jensen: Bestyrelsen arbejder for det, og i år vedligeholder I dem så længe. Anton Hald: I 2013 er der synet flere gange, tidligere kun en gang årligt. I gør så allerede det, vi vil, er det ok Klavs? Gert: Vi har gerne villet efterse og smøre, da det er billigt. Nu er det blevet dyrere. Træk forslaget tilbage, så sætter vi gerne riste op og efterser, vi har kr. på budgettet. Men vi kan ikke påtage os en stor og blivende udgift til noget, der ikke står i vedtægterne, det kan vi blive stillet til ansvar for. Vi har haft en stor udgift til det i år, men nu ved myndighederne det, og så går den ikke.??: Det er da kun et lille problem med kommunen. Ole Kaiser: Vil det sige, vi kan sagsøge jer. Klavs Grabe: Jeg trækker ikke mit forslag tilbage. Anton Hald: Digelaget laver jo allerede en liste.??: Det er en personlig vendetta fra Gerts side.

6 Jens Rosendal: Man hæfter personligt, når man laver noget ulovligt i en bestyrelse, og det vil jeg ikke være med til. Gert: Jeg vil ikke stemme for, at vi skal gøre noget ulovligt. Når det har med grøfter, klapbrønde og udløb at gøre, så gælder vandløbsloven. Lad os arbejde for at ændre vedtægterne, så kan vi gøre det lovligt. Peter: Lad os vente til næste år, så får vi det skrevet ind i vedtægterne. Vi efterser, som vi plejer, og så får vi det skrevet ind med opbakning fra generalforsamlingen. Klavs Grabe: Trækker forslaget tilbage, men næste år kommer der et forslag til vedtægtsændring. Chr. P. Madsen: Har kommunen påtalt vore udgifter til klapbrønde? Gert: Nej, kommunen kan ikke se det, de får kun de overordnede tal ind. Ad 7: Eventuelt Peter: jeg vil se på hjemmesideproblemerne.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere