Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den kl. 9.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30"

Transkript

1 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Budget Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen og Ronald Nielsen, begge modtager genvalg b. Valg af 1. og 2. suppleant 6. Eventuelt Ad 1: Valg af dirigent Jens Rosendal valgt til dirigent. Anette Jensen: Har ikke modtaget indkaldelse, og der er virus på hjemmesiden. Nogle mener, at generalforsamlingen er ulovlig, da forslagene ikke er sendt med ud, men i stedet kan ses på hjemmesiden. Dirigenten bestemmer, at der skal stemmes om generalforsamlingens lovlighed. Der bedes om skriftlig afstemning. Resultatet (afstemningsprincip b) bliver 61 stemmer for lovligheden, og 13 stemmer imod. Da det er simpelt flertal, der gælder, går generalforsamlingen videre. Ad 2: Formandens beretning Gert F. Pedersen: Beretningen dækker 2012 og den første del af Vedrørende etablering er vi færdige med de sidste digestrækninger ved fjorden inkl. såning, og med den sidste bagskråning på Kattegatsiden. Fløjdiget ved fjorden er også gjort bredere. Fyldet har vi fået leveret kvit og frit, mens mulden har været til almindelig takst, dvs. dyrere end forrige år, hvor vi fik mulden leveret meget billigt. Klapbrønden ved Edderfuglevej er blevet gravet ned på plads, den har altid siddet 20 cm for højt. Der er kommet nye jerndæksler med lås på klapbrøndene grundet problemer med, at nogen sætter noget i klemme i klappen, så den ikke kan lukke. Vedrørende vedligehold er der fjernet en del bjørneklo, hyben og tang. Der har været flere muldvarper end sidste år, de er bekæmpet. Forlængelse af kæderne på havdiget er i gang. Vedrørende sammenlægning af Egense Nords diger og Ørnenes dige, så er digerne i to forskellige dimensioner. Ørnenes dige er godkendt med de dimensioner, det har, vort dige er nu oppe i store dimensioner, som vore vedtægter foreskriver. Myndighederne kører sagen, og i høringssagen er der kommet 12 klager, der hovedsageligt går på økonomien. Sagen ligger nu i Transportministeriet. Per, Engparken: Ved punkt 620 er der gnavet i digekanten, og det er ikke blevet repareret. Der mangler vedligehold. I skal rette høfderne op. På Nordfyn er der lavet høfder, der samler sand op. Gert: Vi vil gerne lægge sten på fjordsiden, som det er gjort på havsiden, og lave høfder, men ifølge reglerne må vi ikke røre ved det. Men planen er, at vi gerne vil have lov at lave stenkant og nye høfder på fjordsiden. Vi vil ansøge, formentligt i år, og så lave det i 2015, hvis vi får tilladelse. Gnavningen i fjorddiget holder vi øje med, men vi håber, den kan være et medvirkende argument til at få lov til at lave sten og høfder, som både vil holde på forstranden, gøre digerne stærkere og være rekreativt. Klavs Grabe, Skansegården: Digerne ved Ørnene er lovlige, siger Gert. Vore diger er fine, men hvorfor er deres dårligere? Gert: Deres er sikkerhedsgodkendt, derfor kan de ikke få tilladelse til at gøre dem bredere. De kan efter en sammenlægning måske få lov til at lave brede diger som vores. Kim Hansen: Angående jord på fløjdiget, det giver sandstorm. Skal det sås, eller hvad? Gert: Det er godkendt med den ekstra jord ved fløjdiget, og det skal sås. Vi er i gang, halvdelen er sået. Klavs Grabe: Fællesmøde i Egense Nord Fællesforening, hvor Ørnene også var til stede. Ørnene ville bruge fløjdiget til deres frontdige, er det tilladt? Gert: Nej, jeg kender deres ønsker, men det er ikke tilladt, diget er fredet; digerne går frem for alt. De har ansøgt kommunen og fået nej. Anette Jensen: Er det Ørnenes dige? Gert: Nej, det er vores dige, men det ligger på Ørnenes matrikel.

2 Ole Kaiser: Formanden siger i 2011, at digerne skal sammenlægges. Kommunen siger, at de to bestyrelser har bedt om sammenlægning, men I siger, at det er kommunen. Peter Boie Jensen: Da vi i 2009 skulle have nye vedtægter, kom der forespørgsel fra Vaun (kommunen), om vi ville lægge digerne sammen. Vaun indkaldte til møde om en evt. sammenlægning, og vi mente, at det kunne være en udmærket idé, men principielt er vi da ligeglade, om de kommer med. Laila Riise: Jeg blev formand for dette digelag i Allerede inden da havde den tidligere bestyrelse godkendt en sammenlægning af de to diger, og man havde dengang vedtaget en pris på kr. for en optagelse af Ørnenes dige i Egense Nord Digelag. Erik Kristensen: Vi bagest har ingen glæde af diget. I er glade for at bruge penge, især er der pænt ved formanden. Lad dem, der bor ved digerne, selv slå græsset, så sparer vi penge til renterne. Klavs Grabe: Alle har glæde af diger og grøfter og skal betale solidarisk. Erik Kristensen: Og så er der sat kæder op, så vi ikke engang kan gå dernede. Per, Engparken: Fra klapbrøndene er der lange rør nogle steder, andre steder er de korte. Laver I forsøg? Gert: Vi har ikke gjort noget ved rørene. Angående ejendomsretten, så har kæder været oppe på generalforsamlingerne mange gange. Vi slår græs på havdiget, hvor der ikke er en sti neden for diget. Hvor der er en sti, slår vi den. På den måde kan folk bedre se, hvor de må gå. Denne bestyrelse ønsker ikke forbudsskilte, men kæder for at lede publikum på rette vej. Angående ens betaling, så er det ønske fra generalforsamlingen. Anton Hald, Perlen: I skal have ros for, at digerne holdes pænt. Folk er glade, de benyttes meget, stor tak for det. Men der har været problemer med frit gennemløb gennem en klapbrønd. Sommeren 2012 år var den totalt tilstoppet på grund af tang, og her greb vi til selvtægt. Via hjemmesiden kan ses kontroller med klapbrønde, dog 28/ blev der ringet, at røret var tilstoppet tang og grus. Det blev renset og virkede til 13/1 2013, så var det igen tilstoppet. Nu har vi sat en stålrist op foran røret, en simpel anordning, der virker. Gert: Udløbene skal vedligeholdes om vinteren af digelaget. Vi smører en gang per år. Vi har sat en rist op foran og bag, og det virker. De sidder ved samtlige indløb og ved to udløb (Brøndbjerggård og én ved Perlen Skansegården). Der bliver tilset og renset hver 3. uge om vinteren. Vi kan hurtigt få store udgifter på klapbrønde, i 2012 er der brugt knap kr. på klapbrønde. Peter Boie Jensen: Lad grundejerne overtage klapbrøndenes drift og vedligehold; det fik Grabe engang digelaget til på en generalforsamling. Anton Hald: Alle andre steder skal digelaget vedligeholde klapbrønde og grøfter. Klavs Grabe: De enkelte grundejerforeninger startede diget i 1990, dengang var der forslag om, at diget skulle have klapbrønde. De enkelte grundejerforeninger er ikke gode til dette arbejde. I vinter hængte en klap i ét hængsel, det andet var slidt over. Chr. Madsen: I har påtaget jer opgaven, klapbrøndene tilhører diget. Gert: Det er grundejerne, der på papiret ejer klapbrøndene. Vi vil gerne rense dem for nogle få tusinde kroner, men nu er det blevet alt for dyrt. I 2011 har vi brugt kr. på klapbrønde, i kr. Vi har tidligere i bestyrelsen arbejdet på også at blive et pumpelag, men chancerne er små. Det vil sænke grundvandsstanden og indvirke på vilkårene for tudser og padder. En person havde sidste år rørlagt et stykke grøft, men ifølge loven skal der så køres en vandløbssag, så vedkommende har da også valgt at grave sit rør op igen. Anton Hald: I 2020 skal der kloakeres, hvad så med vandstanden? Klavs Grabe: Skansegården havde ikke givet skriftlig tilladelse til det rør, der blev gravet ned. Hvis generalforsamlingen vedtager noget, så er det bestyrelsens opgave, at gå til kommunen og få det vedtagne ratificeret. Per, Engparken: Lad de gamle, lange rør blive afkortet for at undgå tang og sand. Gert: Rør skal meget langt ud for at undgå tang. Måske vil det være en løsning med et opadbøjet rør som ved Egensehjørnet 5. Koraldybet 18: Stien langs Gerts grund til vandet går i et hul ved digefoden. Hækkene er for langt ud mod vandet, andre hække er ca. 10 meter kortere. Gert: Hullet kan sagtens fyldes op. Klavs Grabe: Stien tilhører Skansegårdsvej 22, men den er tinglyst. Skansegården laver hullet. Gert: Min nabo og jeg finder ud af hækken i fællesskab. Formandens beretning blev vedtaget ved håndsoprækning med 31 stemmer for og 9 stemmer imod.

3 Ad 3: Regnskab 2012 Peter Boie Jensen: Resultatopgørelsen er sendt ud sammen med indkaldelsen. Her kan man se hovedposterne.??: Budgettet sagde 3500 kr. for klapbrønde, I har brugt kr. Budgettet for græsslåning sagde kr., men I har brugt kr. Renterne er alt for store. Andre sætter tæring efter næring. Peter: Pengene er hovedsageligt brugt på anlæg, hvilket vi har tilstræbt for at blive færdige og ikke forstyrre medlemmerne unødigt. Men nu er vi også færdige, og der er ingen anlægsudgifter på budgettet for 2013 og Det er rigtigt, at klapbrøndene har kostet langt mere end beregnet. Gert: Vi har frem for alt ønsket at have sikre diger, og havde Ørnene været med nu, så havde vi haft kr. mere.??: Det er grotesk at slå græs, når der er så få penge i kassen. Ole Kaiser: Tilbud på græsslåning: Jeg har spurgt Hanne, hun siger, hun blev spurgt for 2 år siden og ikke igen. Gert: Hanne sagde nej til slå digerne, derfor spørger vi ikke hende igen. Vi har spurgt Blenstrup Maskinstation, som altid har været absolut billigst med hensyn til såning. Der ligger et overslag fra dem på kr. + moms for at slå græsset hver 2. uge, altså 13 gange i alt. Men vi gør det for kr. Klavs Grabe: Var der en afstemning sidste år? Gert: Nej, det blev diskuteret, og der var stemning for at slå græsset ofte. Ole Kaiser: Hanne er ikke blevet spurgt, det er uordentligt. Jens Rosendal: Jeg er glad for, at græsset klippes tit. Det holder ukrudt nede, og det er rekreativt. Klavs Grabe: Bedre at slå det en gang per måned. Gert: Mange går på diget, og der bliver slidspor. For at hindre disse ønsker vi at slå ofte og med små plænetraktorer. Jørgen Jensen: Klapbrønden var en engangsudgift. Jeg fryder mig over diget, der er flot, når det holdes slået.??: Jeg kender en million, der vil blive glade for langt græs: de iberiske snegle (dræbersnegle). Børge Christoffersen: Jeg vil gerne takke for græsslåningen. Gælden er ikke afskrækkende i forhold til anlægsudgifter på over 1 million kr. Ole Kaiser: Digelagets økonomiske udregninger omkring sammenlægningen er ikke i orden. Udregning er kr. Faktisk beløb er kr. Hvad skal der betales i 2013 for græsslåning? Anette Jensen: Der er tale om fejlberegninger, hvorfor ikke sige det til kommunen. Gert: Budgetter er ofte fyldt med fejl. Tallene omkring sammenlægning er ikke en fejl, men da der er gået så lang tid siden, har vi reelt lavet langt mere, end der blev regnet med dengang. Var sammenlægningen sket dengang, havde Ørnene været med til at betale dette. Men vi er ikke blevet spurgt fra kommunen om at opdatere tallene, men de har fået hele regnearket, som blev lavet af ingeniør Keld Østergaard. Peter: Hvis græsset slås sjældnere, skal det også samles op, da det ikke må ligge i bræmmer på diget, det slår græsset ihjel. Så billigere græsslåning vil give andre udgifter. Ole Kaiser: Faktiske tal for 2011 er kr. og for kr. = kr. Jordarbejdet på Kelds regneark er sat til kr. Dirigenten henstiller om en ordentlig tone. Ole Kaiser: Så lad være med at lyve. Klavs Grabe: Man må lave nye tal, når det viser sig, at de første er forkerte. Hans Jensen: Indhent tilbud på græsslåning. Få tilbud på klapbrøndene. Gert: Der er tilbud på græsslåningen, som nævnt tidligere. Angående klapbrøndene spurgte vi Haase, som ville skifte det for cirka kr. Vi fik endnu et tilbud, som var billigere, og det gjorde vi brug af. Peter: Sidste år forespurgte vi på generalforsamlingen, om nogen ville klippe græs. De som meldte sig, trak sig igen. På havsiden klipper vi kun stien langs den beboede strækning, resten af havsiden samt på fjordsiden klipper vi alle sider. Jørgen Jensen: Bestyrelsen bestemmer vedligeholdelsen. Næste år har bestyrelsen flere billige tilbud i posen. Anton Hald: Tang på diget fjernes, fordi græsset dør under det, det vil også ske ved langt græs. Der skal specialmaskiner til slåningen pga. oliestanden i plænetraktoren, når der køres på skråningerne. Klavs Grabe: I har lavet nogle flotte diger. Sammenlægning: hvad kommer det til at koste? Brug erfaringstal, hvad vil Ørnene koste med nyt jord på? Det er noget vrøvl, at der så skal laves et nyt projekt. Ole Kaiser: 695 anparter ved Egense Nord, 122 anparter ved Ørnene. Derfor kommer Egense Nord til at betale 85,1% af ørnene, mens de selv kommer til at betale 14,9%. ØRNENE SKAL SELV BETALE! Gert forsøger, at få Egense Nord til at betale for Ørnene.

4 Erik Kristensen: Alt hvad bestyrelsen vil lave, skal fremlægges på generalforsamlingen. Peter: Fra nu af vil vi bringe gælden ned, så vi ender med et plus inden for få år. Anette Jensen: Der kommer jo udgifter til sten. Peter: Ja muligvis, hvis vi får tilladelse, men vi har ikke sat det på budgettet for Gert: Men hvis I ikke vil have sten, så lader vi være.??: Har bestyrelsen tilladelse til at vedtage det? Gert: Ja, det kan vi. Men generelt melder vi ud. Vi ved ikke, hvad det kan komme til at koste. Klavs Grabe: Godt at bestyrelsen laver tingene, jeg går ind for, at bestyrelsen arbejder videre med stenene. Men indhent tilbud, så budgetterne overholdes. Peter: Vi har altid gjort alt for at holde priserne så billige som muligt. Per, Engparken: Det vil koste 1100 kr. per hoved at få gælden dækket her og nu. Anton Hald: Er stenene påkrævet? Ja, over en bestemt strækning. Få tilladelsen, som forhåbentligt er stående, så der kan lægges sten på efterhånden som økonomien er der. Gert: Sten på en strækning af cirka 600 meter, samt opgrave og omlægge de sten, som tidligere var høfder. Vi har et tilbud om marksten af ensartet størrelse til 170 kr. per m3. Børge Christoffersen: Høvl gælden af over nogle år. Hvis det var et firma, ville man afskrive beløbet over mange år. Her er regnskabsprincippet anderledes. Regnskabet godkendt med klap. Ad 4: Budget 2014 Peter: Er der nogen kommentarer til budgettet? Skal vi sætte anlægsarbejder på i 2014? Børge Christoffersen: Det ville være godt at have et budget for 2013 ved siden af. Per, Engparken: 1100 kr. ekstra her og nu! Gert: Efter nuværende (gamle) vedtægter ville det være 1123 anparter à cirka 700 kr. Men vent til næste år, så vil Ørnene nok være med til at betale. Børge Christoffersen: Dårlig idé at betale gælden ud på én gang. Det er anlægsudgifter, som nye sommerhusejere også skal være med til at betale. Anette Jensen: Beløb for optagelse af lån, hvad er det? Peter: En forhøjelse af kassekreditten fra kr. til kr. Ole Kaiser: Ser revisor bilagene? Peter: Ja. Ikke flere kommentarer. Ad 5: Valg: Peter Boie Jensen: Jeg synes, det er et fantastisk arbejde, vi har gjort. Vi har kæmpet i bestyrelsen for at gøre det billigt og godt for medlemmerne, og vi har et godt samarbejde i bestyrelsen. Jeg er skuffet over tonen på generalforsamlingen, men jeg vil dog godt fortsætte for at støtte op om bestyrelsens arbejde. Ronald Nielsen: Jeg er enig med Peter. Klavs Grabe: Større åbenhed ville have fjernet mange af fy ordene. Jeg forslår Chr. P. Madsen, Skansegården, til bestyrelsen. Chr. P. Madsen: Jeg er 60 år og bor fast på Lappedykkervej. Jeg stiller op på grund af interesse for området. Vedrørende den planlagte sammenlægning og andet arbejde: der skal gives information, så ingen pludselig får lastbilkørsel ved sin grund. Peter Boie Jensen: Så trækker jeg mig. Jørgen Jensen: Nej, fortsæt dog og tag valget. Peter: Det kunne være godt at få Chr. Madsen ind, han kan melde tilbage til Skansegården, men jeg tager valget. Resultat: 2 blanke (ugyldige) 2 med 1 navn (ugyldige) 58 Peter Boie Jensen 38 Ronald Nielsen 26 Chr. Madsen

5 Peter Boie Jensen og Ronald Nielsen er valgt. Ole Kaiser: Mistillid til bestyrelsen! Valg af suppleanter: 1.suppleant: Chr. P. Madsen 2. suppleant: Jens Carl Jensen??: Jeg ønsker at suppleanterne skal deltage i bestyrelsesmøderne. Ronald Nielsen: Nej, de får referat fra bestyrelsesmøderne. Ad 6: Forslag 1: Klavs Grabe: Det er en god idé at lægge de to diger sammen, men det skal ske på økonomisk lige vilkår. Dvs. vi betaler selv vores opgradering, og de betaler selv opgradering af deres dige. Lad bestyrelsen arbejde for den idé. Jørgen Jensen: Rimeligt forslag, og sympatisk. Men det kan måske ikke lade sig gøre på grund af myndighedsgangen. Gert: Kan vi ændre noget, når sagen kører? Klavs Grabe: Gert har arbejdet godt for at få digerne op at stå. Men bestyrelsen arbejder ikke mod den retning, at hver betaler sit, og det ligger helt tilbage fra 1990, hvor man startede.??: I skal arbejde efter generalforsamlingens ønsker, så slap I for mange problemer. Anton Hald: Alle er enige om at arbejde for en sammenlægning. Kommunen er tilsynsmyndighed. Spørgsmålet er en forhandling mellem Egense Nord og Ørnene. Ørnene har også krav. Snak om det og find en fælles løsning, så siger kommunen nok ja. Ole Kaiser: Vaun (kommunen) siger, at generalforsamlingen kan opfordre/pålægge et nyt forslag. Gert: Vi har kørt i den ånd. Skal vi nu lave en anden ordning. Ørnene kan kun få et bredere dige ved at lave en sammenlægning med vores. Alt derhenne er i tiptop stand, også klapbrøndene. Men at kortslutte processen dur ikke, så hvordan gør vi konkret? Klavs Grabe: Hvis en generalforsamling siger, at vi skal arbejde for en sammenlægning på lige vilkår, vil du, Gert, så arbejde for det? Gert: Ja, hvis vi kan ændre det. Vi kan ikke på generalforsamlingen vedtage at opkræve penge til andet end det, der står i vedtægterne. Det kræver også, at Ørnene vil være med til det. Peter: Jeg synes personligt, det er et fornuftigt forslag, Grabe. Kan vi nedsætte en arbejdsgruppe nu, der finder en fornuftig løsning sammen med Ørnene, som så sammen kan gå til kommunen. Klavs Grabe: Ja til et udvalg, hvor Egense Nord Fællesforening (Ørnene er med der) er involveret, og derefter kommer med forslag til kommunen om, at sådan vil vi. Enighed om, at Klavs Grabe, Anton Hald, en fra digelagsbestyrelsen og evt. flere tager sig af det. Klavs Grabe: Forslag 1 trækkes tilbage. Forslag 2: Klavs Grabe: Protokol fra digelag/entreprenør, som siger, hvad der er synet og i orden. Lav en plan for vedligeholdelse og overhold den. Gert: Det kræver en ændring af vedtægterne, det kan måske komme med i de nye vedtægter. Derfor kan vi ikke arbejde for det. Klavs Grabe: I er blevet pålagt af generalforsamlingen at klare klapbrøndene. Gert: Vi vil gerne tage en diskussion om, hvordan vi ændrer det. Vi vil gerne sætte riste for alle udløbene. Vi vil gerne arbejde for at få det ændret i de nye vedtægter. Jørgen Jensen: Bestyrelsen arbejder for det, og i år vedligeholder I dem så længe. Anton Hald: I 2013 er der synet flere gange, tidligere kun en gang årligt. I gør så allerede det, vi vil, er det ok Klavs? Gert: Vi har gerne villet efterse og smøre, da det er billigt. Nu er det blevet dyrere. Træk forslaget tilbage, så sætter vi gerne riste op og efterser, vi har kr. på budgettet. Men vi kan ikke påtage os en stor og blivende udgift til noget, der ikke står i vedtægterne, det kan vi blive stillet til ansvar for. Vi har haft en stor udgift til det i år, men nu ved myndighederne det, og så går den ikke.??: Det er da kun et lille problem med kommunen. Ole Kaiser: Vil det sige, vi kan sagsøge jer. Klavs Grabe: Jeg trækker ikke mit forslag tilbage. Anton Hald: Digelaget laver jo allerede en liste.??: Det er en personlig vendetta fra Gerts side.

6 Jens Rosendal: Man hæfter personligt, når man laver noget ulovligt i en bestyrelse, og det vil jeg ikke være med til. Gert: Jeg vil ikke stemme for, at vi skal gøre noget ulovligt. Når det har med grøfter, klapbrønde og udløb at gøre, så gælder vandløbsloven. Lad os arbejde for at ændre vedtægterne, så kan vi gøre det lovligt. Peter: Lad os vente til næste år, så får vi det skrevet ind i vedtægterne. Vi efterser, som vi plejer, og så får vi det skrevet ind med opbakning fra generalforsamlingen. Klavs Grabe: Trækker forslaget tilbage, men næste år kommer der et forslag til vedtægtsændring. Chr. P. Madsen: Har kommunen påtalt vore udgifter til klapbrønde? Gert: Nej, kommunen kan ikke se det, de får kun de overordnede tal ind. Ad 7: Eventuelt Peter: jeg vil se på hjemmesideproblemerne.

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere