ERSTATNING FOR VACCINATIONSSKADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNING FOR VACCINATIONSSKADER"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE ERSTATNING FOR VACCINATIONSSKADER Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 24. november 1969 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 609 KØBENHAVN 1971

2 ISBN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 Indholdsfortegnelse Side Udvalgets nedsættelse m. v 5 Resumé af betænkningen 7 Kapitel I. Det legale grundlag for profylaktiske vaccinationer 8 Kapitel II. Det hidtidige forløb af spørgsmålet om erstatning for vaccinationsskader 11 Kapitel III. Udvalgets hovedsynspunkter Begrebet vaccinationsskader Erstatning efter gældende ret Hjælp i henhold til de sociale love Erstatningsansvar for statskassen Hovedtræk i udkast til lov om erstatning for vaccinationsskader 18 Kapitel IV. Lovudkast med bemærkninger 21 BILAG 1. Lægelig redegørelse vedrørende profylaktiske vaccinationer og bivirkningerne i forbindelse hermed Oversigt over bestemmelser i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl., der finder anvendelse i henhold til udkast til lov om erstatning for vaccinationsskader 37

4

5 Udvalgets nedsættelse m. v. Efter at der i foråret 1966 var blevet gennemført en landsomfattende poliovaccination med anvendelse af levende svækket Sabin-vaccine, blev der i nogle tilfælde konstateret akut polio, hvis fremkomst blev sat i forbindelse med vaccinationen. På grund af en redegørelse fra et sagkyndigt udvalg afgav sundhedsstyrelsen en erklæring til indenrigsministeriet om, at der i 8 tilfælde måtte antages at være forekommet akut polio i sandsynlig årsagssammenhæng med vaccinationen. Invaliditetsgraden i disse tilfælde blev herefter fastsat af Direktoratet for ulykkesforsikringen. Efter forhandlinger mellem de skadelidtes fælles advokat og indenrigsministeriet gav folketingets finansudvalg i foråret 1969 sin tilslutning til, at der tillagdes de 8 polioramte personer invaliditetserstatning er med udgangspunkt i et beløb på kr. for 100 o/ o invaliditet. Foruden invaliditetserstatning blev der i hvert tilfælde efter en konkret bedømmelse beregnet en samlet ydelse som godtgørelse for svie, smerte, lyde, ulempe og vansir, forstyrrelse i stilling og forhold samt til dækning af de positive udgifter, de polioramte havde måttet afholde i forbindelse med invaliditeten. Efter fastsættelsen af erstatningsbeløbene til de 8 polioramte personer, blev der i ca. 20 tilfælde overfor indenrigsministeriet, sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut rejst krav om erstatning for vaccinationsskader ikke blot i forbindelse med poliovaccinationer, men også i forbindelse med difteri- koppe- og kighostevaccinationer. På baggrund heraf nedsatte indenrigsministeriet med skrivelse af 24. november 1969 herefter et udvalg med den opgave at overveje, om den af indenrigsministeriet efter folkepoliovaccinationerne i 1966 indledte praksis med hensyn til erstatning for vaccinationsskader burde fortsættes, eller om der - eventuelt i forbindelse med en generel lov om vaccination for offentlig regning - burde fastsættes lovregler om erstatning fra statskassen for skader forvoldt ved vaccination. Såfremt udvalget måtte finde det ønskeligt at forsøge gennemført sådanne lovregler, anmodes udvalget om at udarbejde udkast hertil. Til medlemmer af udvalget beskikkedes: højesteretsdommer, dr. jur Jørgen Trolle, formand, læge Jens Daugaard, Den almindelige danske Lægeforening, nævnsformand Erik Hansen, Ankenævnene for Invalide- og ulykkesforsikring, overlæge E. Juel Henningsen, sundhedsstyrelsen, direktør, dr. med. Preben von Magnus, Statens Seruminstitut, fuldmægtig Finn Meilby, justitsministeriet, fuldmægtig H. H. Schaldemose, indenrigsministeriet, kontorchef A. Skovgaard, sundhedsstyrelsen og rådsformand P. Ørding, Forsikringsrådet. Som sekretær for udvalget beskikkedes sekretær i indenrigsministeriet Jette Mersing. Udvalget har afholdt 12 møder. På udvalgets 2. møde nedsattes et underudvalg, der løbende har drøftet de lovtekniske spørgsmål, der er opstået i forbindelse med udvalgsarbejdet. Underudvalget fik følgende sammensætning: højesteretsdommer, dr. jur. Jørgen Trolle, fuldmægtig Finn Meilby, justitsministeriet, 5

6 fuldmægtig H. H. Schaldemose, indenrigsministeriet, sekretær Jette Mer sing, indenrigsministeriet, som udvalgets sekretær. Underudvalget har holdt 4 møder. Udvalget har til brug for sine overvejelser anmodet overlæge, dr. med. Tage Fløystrup, overlæge, dr. med. Johannes Melchior og overlæge, dr. med. P. Effersøe om at udarbejde en redegørelse for vaccinationer og komplikationer i forbindelse hermed. Redegørelsen vedlægges betænkningen som bilag 1. Som resultat af udvalgets arbejde fremkommer denne betænkning. København, februar Jørgen Trolle formand Jens Daugaard Erik Hansen E. Juel Henningsen Preben von Magnus Finn Meilby H. H. Schaldemose A. Skovgaard P. Ørding Jette Mersing sekretær 6

7 Resumé af betænkningen Udvalget anbefaler i betænkningen, at staten ved lov forpligter sig til at yde erstatning for skader, som med rimelig sandsynlighed kan antages at være forårsaget af vaccination mod smitsomme sygdomme, der foretages i offentlig interesse. Der er herved set hen til, at der i udvalget er enighed om, at der ved udbetalingen af erstatningerne som følge af poliovaccinationerne i 1966 er skabt en forventning om en offentlig erstatningsordning. Udvalget har herefter udarbejdet udkast til lov om erstatning for vaccinationsskader. Lovudkastet omfatter vaccination mod følgende smitsomme sygdomme, der for tiden sker i offentlig interesse: kopper, difteri, kighoste, polio og tuberkulose. Vaccination mod disse sygdomme er enten påbudt ved lov (kopper) eller anbefales befolkningen af sundhedsmyndighederne. En sådan anbefaling kan f.eks. give sig udtryk ved, at vaccination vederlagsfrit tilbydes børn inden skolealderen, eller ved at sundhedsmyndighederne, som tilfældet var ved poliovaccinationskampagnerne, foranstalter vederlagsfrie massevaccinationer af store udsnit af befolkningen. Udviklingen inden for lægevidenskaben kan medføre, at sundhedsmyndighederne finder anledning til at anbefale vaccinationer også mod andre smitsomme sygdomme, og udvalget har derfor foreslået, at indenrigsministeren bemyndiges til at udvide lovens område til at omfatte vaccination mod andre smitsomme sygdomme, der foretages i offentlig interesse. Erstatning for vaccinationsskader foreslås ydet i overensstemmelse med principperne i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Ifølge udkastet vil der blive tale om erstatning for invaliditet eller dødsfald, dvs. invaliditetserstatning eller begravelseshjælp og erstatning for tab af forsørger. Udvalget mener derimod ikke at kunne anbefale, at der gives erstatning i form af dagpenge, dvs. ydelser i de tilfælde, hvor skadevirkningen er af midlertidig og ikke varig karakter. Ved vaccinationer forekommer hyppigt ubetydelige bivirkninger af ganske få dages varighed såsom feber og mindre hævelser. Efter udvalgets opfattelse bør sygemeldinger som følge heraf sidestilles med sygdom i al almindelighed. De foreslåede ydelser tilsigter at yde erstatning for forringelse af erhvervsevnen og dødsfald som følge af vaccinationsskader. Børn indtil 15 års alderen vil normalt ikke have nogen erhvervsevne, der giver sig udslag i arbejdsfortjeneste, som kan tages i betragtning ved fastsættelsen af den årsløn, hvorefter erstatningen beregnes. Udvalget finder derfor, at der tidligst bør tilkendes erstatning for tiden efter skadelidtes fyldte 15. år. Behovet for bistand må efter udvalgets opfattelse indtil da antages at være tilstrækkeligt dækket af ydelser efter den gældende sociale lovgivning især forsorgslovens 70 og 73. Ifølge disse bestemmelser kan en forsørgers merudgifter som følge af et fysisk eller et psykisk handicappet barns ophold i hjemmet dækkes uden hensyn til forsørgerens økonomiske forhold. Udvalget finder, at der specielt ved disse bestemmelser er tilvejebragt et tilfredsstillende grundlag for støtte til handicappede børn, som underholdes i hjemmet, således at der for gruppen af vaccinationsskader under 15 år ikke er grund til supplerende ydelser i henhold til særlig lovgivning om erstatning til vaccinationsskadede. Lovudkastet foreslås at komme til anvendelse på skader opstået ved vaccination på lovens ikrafttrædelsesdag eller senere samt på skader, der er opstået ved vaccination før lovens ikrafttræden, såfremt disse skader anmeldes til direktoratet for ulykkesforsikringen senest 1 år efter lovens ikrafttræden. 7

8 KAPITEL I Det legale grundlag for profylaktiske vaccinationer I. Påbudt vaccination Koppevaccinationen er påbudt af hensyn til samfundet som helhed, men er naturligvis også af betydning for den enkelte. Der er her tale om en»karantænesygdom«, for længst udryddet i Danmark, der imidlertid som det har vist sig, kan blive bragt til landet, bl.a. som følge af det stigende internationale samkvem. For at forebygge en epidemisk udbredelse af sygdommen er det nødvendigt, at der til enhver tid er modstandskraft imod sygdommen i befolkningen. a. Vaccination af b<prn inden skolegangen Ifølge lov nr. 84 af 31. marts 1931, (koppeloven), som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959 skal ethvert barn, inden det fyldte 7. år vaccineres mod kopper. Vaccinationen skal senest have fundet sted inden barnet begynder skolegangen. Under særlige omstændigheder kan der bevilges udsættelse eller fritagelse for vaccinationen. Vaccinen udleveres vederlagsfrit af Statens Seruminstitut. Vaccination mod kopper foretages af embedslægerne - i København af Statens Seruminstitut på stadslægens vegne. Vaccinationer foretaget af embedslægerne og seruminstituttet sker vederlagsfrit. Såfremt de vaccinationsberettigede måtte ønske det, kan vaccinationen foretages af en praktiserende læge efter eget valg. I disse tilfælde afholder den vaccinationsberettigede selv udgifterne ved vaccinationen. Godt halvdelen af samtlige koppevaccinationer udføres af embedslæger, medens den resterende del udføres af praktiserende læger efter eget valg. b. Revaccination, eventuel vaccination af værnepligtige Ifølge lov nr. 254 af 4. juni 1947 om vaccination af indkaldte værnepligtige skal en- hver værnepligtig lade sig underkaste den vaccination mod epidemiske sygdomme, som det enkelte vasrns lægevæsen efter samråd med sundhedsstyrelsen finder påkrævet. I praksis underkastes de værnepligtige ikke anden tvungen vaccination end revaccination mod kopper. c. Vaccination af befolkningsgrupper i øvrigt Med hjemmel i lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse (epidemiloven) 16, stk. 5, kan epidemikommissionen påbyde personer i et geografisk område, hvor en sygdom er under offentlig behandling at lade sig vaccinere mod kopper. Med hjemmel i lov nr. 208 af 19. april 1943 om tillæg til den ovenfor nævnte epidemilov vil epidemikommissionen endvidere kunne påbyde, at alle personer inden for et bestemt område og inden en nærmere fastsat frist skal være vaccineret mod difteri. Hverken påbudte vaccinationer mod kopper eller mod difteri er dog i praksis blevet foretaget i en lang årerække. I en række bestemmelser er det endvidere som et vilkår for ansættelse fastsat, at de ansatte er pligtige at underkaste sig lægeundersøgelser, vaccinationer og andre forbyggende foranstaltninger, som findes nødvendige. II. Frivillige af det offentlige anbefalede vederlagsfri profylaktiske vaccinationer Herunder falder difteri/stivkrampe/polio (Salk)vaccination - kighostevaccination, poliovaccination med Sabin-vaccine BCG-vaccination mod tuberkulose. For disse vaccinationers vedkommende gør der sig i varierende grad såvel samfundsmæssige som individuelle interesser gældende. Stivkrampe er således ikke smitsom, men det offentliges interesse i at hindre den store dødelighed blandt personer. 8

9 der angribes af sygdommen har været medvirkende til indførelsen af stivkrampevaccination. /. Vaccination mod difteri/stivkrampe/polio (Salk-vaccine) I medfør af lov nr. 208 af 19. april 1943 om tillæg til lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse (epidemiloven), som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959 har alle børn under 18 år adgang til vederlagsfri vaccination mod difteri. Ved indenrigsministeriets cirkulære nr. 313 af 28. december 1949 indførtes iblanding af stivkrampevaccine i difterivaccinen og ved indenrigsministeriets cirkulære nr. 57 af 21. marts 1961 indførtes yderligere iblanding af kighostevaccine, således at der samlet vaccineredes med den såkaldte triplevaccine (difteri/ stivkrampe/kighoste). Ved indenrigsministeriets cirkulære af 12. august 1969 er vaccinationsprogrammet med triplevaccine blevet ændret, idet man har erstattet kighostevaccinen med polio-(salk)vaccine, hvorefter man nu har en blandingsvaccine bestående af difteri, stivkrampe- og polio (Salk-vaccine) også kaldet DI-TE- POL-vaccine. Vaccination mod kighoste foretages herefter særskilt, jfr. pkt. 2 nedenfor. Adgang til at blive vaccineret mod difteri/ stivkrampe/polio har personer under 18 år. Vaccinen udleveres vederlagsfrit af Statens Seruminstitut. Vaccinationerne med DI-TE-POLvaccinen kan foretages af enhver læge. 2. Vaccination mod kighoste Indenrigsministeriet har i cirkulære af 12. august 1969 fastsat, at der vaccineres særskilt mod kighoste. Adgang til at blive vaccineret mod kighoste har personer under 18 år. Vaccinen udleveres vederlagsfrit fra Statens Seruminstitut og vaccinationen kan foretages af enhver læge. 3. Vaccination mod polio med oral vaccine (Sabin-vaccine) Med hjemmel i lov nr. 167 af 24. maj 1955 om vaccination mod børnelammelse har indenrigsministeriet ved cirkulære af 4. januar 1968 indført en løbende vaccination mod polio med oral vaccine. Til vaccinationerne anvendes den orale polio- 2 vaccine, der udleveres vederlagsfrit fra Statens Seruminstitut, og vaccinationerne kan foretages af enhver læge. 4. Calmettevaccination (ECG-vaccination) I henhold til 3 i lovbekendtgørelse nr. 278 af 30. juli 1962 om skolelæger skal skolelægen tilbyde skoleelever, der reagerer negativt ved tuberkulinprøver gratis Calmettevaccination. 5. Revaccination af sygehuspersonale m.v. mod kopper Ifølge indenrigsministeriets cirkulære af 9. maj 1967 foretages der frivillig revaccination mod kopper af sygehuspersonale og andre grupper, der i medfør af deres erhverv er særligt udsat for smitte. Vaccinen udleveres vederlagsfrit af Statens Seruminstitut. Revaccinationerne påhviler embedslægerne (i København: stadslægen). III. Frivillige vaccinationer i øvrigt Herunder falder til eksempel de i begrænset udstrækning anvendte vaccinationer mod tyfus-paratyfus, influenza etc. Vaccinationerne anbefales af sundhedsmyndighederne, først og fremmest af hensyn til den vaccinerede (for tyfus-paratyfus' vedkommende) ved rejser til lande med tyfus-paratyfus. Masse vaccina tion er De ovenfor under punkterne II, 1-4 omhandlede profylaktiske vaccinationer sker normalt i forbindelse med den almindelige helbredskontrol af børn. Det er derfor som oftest barnets (forældrenes) egen læge, der vederlagsfrit foretager vaccinationen. Med mellemrum har man dog fundet det hensigtsmæssigt at iværksætte samlede offentligt arrangerede og betalte massevaccinationer mod sygdomme, hvor effektive vacciner først er fremstillet i de senere år, og hvor derfor dele af befolkningen ikke har opnået den fornødne immunitet ved vaccination i barnealderen: Tuberkulose: Årene , Bornholm, , København, , hele landet, i alt 2 mill, personer. Difteri: Årene , i alt ca. 2 mill, personer. 9

10 Polio: Årene , (Salk-vaccine) i Polio: alt 2,3 mill, personer. Polio: Året 1959 (Ekstrakampagne, Polio: Salk-vaccine) i alt 1,2 mill, personer. Aret 1963 (Sabin Type I) 2,7 mill, personer. Året 1966 (Sabin Type III) 2,7 mill, personer. Sabin Type I + II + III, 2,7 mill, personer. [0

11 KAPITEL II Det hidtidige forløb af spørgsmålet om erstatning for vaccinationsskader Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut har gennem årene fået indberetninger om sygdomstilfælde i tilslutning til vaccinationer. Det har hovedsagelig drejet sig om komplikationer efter koppevaccinationer, og samtlige indberetninger er blevet lægeligt behandlet af sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut, medens der ikke før 1966 fra de skaderamte er blevet rejst krav mod det offentlige om erstatning for vaccinationsskader. I foråret 1963 gennemførtes en landsomfattende kampagne mod polio ved vaccination med levende svækket poliovaccine, den såkaldte Sabin-vaccine, type I. Under denne kampagne fremkom der ikke meddelelser om komplikationer. I marts-april måned 1966 gennemførtes en tilsvarende vaccinationskampagne i to tempi. Første gang vaccineredes med Sabin-vaccine af typen III. Anden gang vaccineredes med typerne I + II + III. Gennem oplysninger om tilsvarende vaccinationer i udlandet, specielt USA og Canada, var sundhedsstyrelsen - forinden man anbefalede indenrigsministeren at iværksætte vaccinationerne - blevet opmærksom på, at der ved poliovaccinationer, som ved andre vaccinationer, kunne forekomme komplikationer. Sundhedsstyrelsen oplyste indenrigsministeren herom, men da risikoen for komplikationer var særdeles ringe, kunne man dog anbefale at iværksætte kampagnerne. Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut drog endvidere omsorg for, at embedslægerne, i hvis regie vaccinationerne skulle foregå, forinden blev gjort bekendt med og instrueret i at anmelde eventuelle komplikationstilfælde. I april måned 1966 modtog seruminstituttet prøver fra en patient, der var indlagt på sygehus til observation for børnelammelse. Seruminstituttet underrettede straks sundhedsstyrelsen og drog derefter omsorg for, at de nødvendige virologiske undersøgelser blev iværksat. 2* I begyndelsen af maj måned 1966 indgav en pårørende til patienten dels til sundhedsstyrelsen dels til indenrigsministeren en klage over følgerne af poliovaccinationen og rejste samtidig spørgsmålet om, hvilken erstatning, der ville kunne tilbydes som følge af vaccinationsskaden. Umiddelbart efter at sagen var rejst, deltog den pårørende i et møde med repræsentanter for sundhedsstyrelsen. På dette møde kunne repræsentanterne orientere om, at indenrigsministeren havde tilkendegivet, at ministeriet ville være indstillet på at søge bevilling til udbetaling af en særlig erstatning, såfremt det kunne påvises, at der kunne være sammenhæng mellem den foretagne poliovaccination og den sygdom, som patienten var lidende af. Foruden det indberettede tilfælde fremkom der fra forskellige sygehuse meddelelser om sygdomme med neurologiske symptomer, der syntes at være opstået i tidsmæssig forbindelse med poliovaccinationen. Sundhedsstyrelsen indkaldte som følge heraf en række sagkyndige til et møde, hvor man besluttede at nedsætte en særlig sagkyndig gruppe, der skulle vurdere sygdomstilfældene med henblik på en konstatering af årsagsforbindelsen. I juli måned 1966 meddelte det sagkyndige udvalg, at der igennem de senere år var påvist en række sygdomstilfælde, som ikke kunne skelnes fra polio med lammelser, men som havde andre årsager end infektion med poliovirus. Som følge heraf var det ikke muligt umiddelbart ved sygesengen at stille diagnosen børnelammelse, uanset at man anvendte samtlige tilgængelige undersøgelsesmetoder. De sagkyndige mente derfor, at en vis observationstid til afklaring af diagnosen ville være nødvendig. En redegørelse kunne således tidligst fremkomme ca. V2 år efter, at sygdomstilfældene var opstået. Sundhedsstyrelsen forelagde herefter 19 sygdomstilfælde for de sagkyndige, hvor der even- 11

12 tuelt kunne være tale om årsagssammenhæng mellem vaccination og sygdom som følge af Sabin-vaccinationen i Udvalget gennemgik de foreliggende journaler, fik foretaget nærmere angivne undersøgelser, ligesom enkelte af udvalgets medlemmer foretog en personlig undersøgelse af patienterne til klarlæggelse af diagnosen. Efter disse undersøgelser udtalte udvalget bl.a., at en gennemgang af de forelagte 19 tilfælde viste, at 5 af patienterne havde haft akut børnelammelse i sandsynlig årsagssammenhæng med Sabin-vaccinationen. Herudover fandtes 1 tilfælde, hvor udvalget ikke mente sig i stand til med samme sikkerhed som i de fem første tilfælde at kunne stille diagnosen børnelammelse. I 2 tilfælde var de tilgængelige oplysninger for sparsomme til, at udvalget mente at kunne udtale sig om diagnosen men tilføjede dog, at 1 intet af de to tilfælde havde sygdommen efterladt blivende mén. De øvrige 11 patienter havde efter udvalgets opfattelse ikke haft børnelammelse. For fuldstændighedens skyld nævnte udvalget, at en 9-årig dreng fra Egedesminde, en måned før udvalget havde afsluttet sit arbejde, var indlagt på Blegdamshospitalet med lammelser i venstre arm, som efter det foreliggende skyldtes akut børnelammelse opstået efter vaccination i Efter at resultatet af denne undersøgelse var blevet meddelt indenrigsministeren og offentliggjort, blev der i yderligere 8 tilfælde rejst spørgsmål om sammenhængen mellem vaccination og sygdom, heraf 5 som følge af vaccination i 1963 og 3 som følge af vaccination i Disse 8 tilfælde blev sammen med 2 tidligere behandlede tilfælde forelagt udvalget af særligt sagkyndige og alle behandlet på samme måde som de første 19 tilfælde. Af udvalgets erklæring fremgår bl.a., at i 5 af de rejste sager som følge af Sabin-vaccinationen i 1963 havde to af patienterne haft akut børnelammelse, som skyldtes andre virus end vaccinationsvirus, ligesom der ikke i de øvrige 3 tilfælde fandtes at være sandsynlig sammenhæng mellem vaccination og sygdom. I de 3 tilfælde, der var opstået i forbindelse med Sabin-vaccinationen i 1966, havde to af patienterne ikke haft akut børnelammelse. For den tredie patients vedkommende var de tilgængelige oplysninger ikke tilstrækkelige til, at tilfældet kunne vurderes med sikkerhed. Udvalget udtalte dog, at en sammenhæng mellem de foretagne vaccinationer og patientens lammelser ikke kunne udelukkes. Om de 2 tidligere behandlede tilfælde udtalte udvalget, at nye oplysninger i det ene tilfælde havde bekræftet, at der ikke var tale om polio i sammenhæng med vaccinationerne. Om det andet tilfælde - den grønlandske patient - udtalte udvalget, at diagnosen akut børnelammelse yderligere var blevet underbygget, men at vurderingen af en sammenhæng med vaccinationen på grund af de specielle grønlandske forhold var behæftet med en vis usikkerhed. I december 1967 indstillede sundhedsstyrelsen på baggrund af disse undersøgelser til indenrigsministeriet, at der, ud af de 5 tilfælde, der var forelagt i relation til Sabin-vaccinationen i 1963 og ud af de 3 tilfælde, der var forelagt i relation til Sabin-vaccinationen i 1966 samt de 2 for udvalget tidligere forelagte tilfælde, fandtes ialt 2 sygdomstilfælde, hvor det ikke kunne udelukkes, at der var tale om akut børnelammelse, samt at der var tale om en sammenhæng mellem sygdommen og de foretagne vaccinationer. Sideløbende med de langvarige undersøgelser i det særligt sagkyndige udvalg havde sundhedsstyrelsen anmodet om redegørelser for vaccinerne fra Statens Seruminstitut samt redegørelser fra embedslægerne, der havde haft ledelsen af vaccinationerne. Disse redegørelser gav ikke anledning til bemærkninger. Ifølge det særligt sagkyndige udvalg forelå der overfor indenrigsministeriet herefter oplysninger om, at der i 5 tilfælde måtte antages at være forekommet akut polio i sandsynlig årsagssammenhæng med vaccinationen, i 1 tilfælde akut polio i sandsynlig årsagssammenhæng men med mindre sikkerhed end de førstnævnte 5 tilfælde, samt 2 tilfælde, hvor det ikke kunne udelukkes, at der var tale om en sammenhæng mellem sygdom og vaccination. Efter forhandlinger mellem de skadelidtes fælles advokat og indenrigsministeriet, gav folketingets finansudvalg i foråret 1969 tilslutning til, at der tillagdes de 8 polioramte personer invaliditetserstatninger. Foruden invaliditetserstatningerne blev der i hvert enkelt tilfælde efter en konkret bedømmelse beregnet en samlet ydelse som godtgørelse for svie, smerte, ulempe, lyde og vansir, forstyrrelse i stilling og forhold samt til dækning af de positive ud- 12

13 gifter, de polioramte havde måtte afholde i forbindelse med invaliditeten. Efter fastsættelsen af erstatningsbeløbene til de 8 polioramte personer, er der i ca. 20 tilfælde overfor indenrigsministeriet, sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut rejst krav om erstatning for vaccinationsskader ikke blot i forbindelse med poliovaccinationer, men også i forbindelse med difteri-, koppe- og kighostevaccinationer. De rejste erstatningskrav er alle af indenrigsministeriet forelagt sundhedsstyrelsen med anmodning om en udtalelse om, hvorvidt skaderne må anses forårsaget af vaccination. Med henblik på afgivelsen af disse udtalelser, har sundhedsstyrelsen herefter forelagt samtlige sager for retslægerådet. Det er overfor udvalget oplyst, at retslægerådets og sundhedsstyrelsens udtalelser vil kunne forventes i slutningen af februar

14 KAPITEL III Udvalgets hovedsynspunkter 1. Begrebet vaccinationsskader Ingen lægelig foranstaltning - heller ikke en vaccination - er risikoløs. Sædvanligvis må man påregne, at der i forbindelse med en vaccination opstår mindre gener som følge af legemets naturlige reaktion på vaccinen. Den vaccinerede kan i få dage have feber, mindre hævelser og blæredannelser på vaccinationsstedet alt afhængig af, hvilke vacciner, der er tale om. Generne forsvinder dog snart og medfører ikke varige ulemper hos den vaccinerede. I sjældne tilfælde kan der også opstå varige ulemper hos den vaccinerede, som er langt alvorligere end de omtalte gener. I værste fald kan der være tale om lammelser, hjerneskader O.I., som bevirker en varig invaliditet. Der henvises herom til bilag nr. 1 om vaccinationers bevirkninger. Vaccinationsskader kan have flere årsager: Fejl ved produktionen af vaccinen kan således af flere årsager, f.eks. som følge af forveksling af smitstofmaterialet, tilblanding af uønskede bakterier m.v. medføre skader på den vaccinerede. Uheld af sådan art er heldigvis uhyre sjældne, og der er ikke i Danmark indtruffet skader som følge af fejl ved tilvirkningen af vaccinen. Manglende agtpågivenhed hos lægen kan medføre skader, f.eks. hvis lægen ved vaccinationen har anvendt en sprøjte eller kanyle, som ikke har været steril. Lægen kan også have overset eller ikke respekteret de kontraindikationer, der kan tale for en udsættelse eller undladelse af vaccinationen. Årsager af endnu ukendt art, som ikke er videnskabeligt klarlagt, kan også medføre skader. Vaccinen har været korrekt fremstillet, og lægen har ved vaccinationen iagttaget alle sikkerhedsforanstaltninger, men på trods heraf kan sygdomme i sjældne tilfælde opstå som følge af en i vaccinen indeholdt skadevirkning eller som følge af overfølsomhedsreaktioner mod vaccination hos den vaccinerede selv. 2. Erstatning efter gældende ret Muligheden for erstatning for vaccinationsskader er efter gældende ret følgende: Skyldes en skade f.eks. fejl eller forsømmelser i forbindelse med produktionen af vaccinen, hæfter producenten. I Danmark fremstilles vacciner af Statens Seruminstitut, dog importeres visse vacciner af instituttet fra anerkendte laboratorier i udlandet. Hvis det skulle vise sig, at en vaccinationsskade skyldes fejl eller forsømmelse fra den vaccinerende læges side kan lægen efter dansk rets almindelige erstatningsregler være ansvar- lig- Man må i denne forbindelse være opmærksom på, at: lægelig behandling altid vil være forbundet med en vis risiko, uanset hvor omhyggeligt lægen behandler patienten, men at det er undtagelsen, at uheldige resultater efter lægelige indgreb skyldes fejl eller forsømmelse hos lægen. En vaccinationsskade kan endelig skyldes årsager af endnu ukendt natur. Skader af denne art er sjældne, men skadelidte har ingen mulighed for at opnå erstatning efter nugældende ret, da skaden ikke kan henføres til fejl eller forsømmelser fra nogens side. Udvalget kan i denne forbindelse tilslutte sig den gældende opfattelse, hvorefter lægen selv må afgøre, i hvilket omfang den vaccinerede eller dennes forældre bør underrettes om den ringe risiko for sådanne skadevirkninger. 3. Hjælp i henhold til de sociale love De vaccinationsinvaliderede har efter gældende ret mulighed for at få hjælp til at afbøde virkningerne af deres invaliditet i medfør af de sociale love: Invalidepension Ifølge lov nr. 219 af 4. juni 1965 om invalidepension m.v. kan en skaderamt få tilkendt 14

15 invalidepension, såfremt erhvervsevnen er varigt nedsat. Der er 3 grader af pension svarende til omfanget af erhvervsevnens nedsættelse: Ret til højeste pension har personer, der må anses for at være erhvervsudygtige i ethvert erhverv, eller som kun har ubetydelig erhvervsevne i behold. Pensionen udgjorde i 1970 ca kr. årlig. Mellemste pension gives i tlfælde, hvor erhvervsevnen er nedsat til omkring Vs eller derunder, men ikke så meget, at betingelserne for højeste pension er opfyldt. Beløbet er ca kr. årlig. Laveste pension ydes til personer, hvis erhvervsevne er nedsat i mindre grad, men dog med mindst halvdelen. Beløbet er ca kr. årlig. Invalidepension kan oppebæres af personer mellem 15 og 67 år, højeste invalidepension dog tidligst fra det fyldte 18. år. Herudover hjemler loven mulighed for særlige tillæg såsom plejetillæg og bistandstillæg, såfremt den invaliderede har behov for vedvarende pleje eller for stadig personlig bistand. Bistandstillægget er i 1970 ca kr. årligt, plejetillægget ca kr. Begge tillæg kan ikke oppebæres samtidigt. Tillæggene kan ydes fra det 15. år. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 50 /o er der ikke mulighed for at opnå invalidepension. Scerforsorgslovgivning Ifølge lov om offentlig forsorg, lovbekendtgørelse af 10. november 1969 påhviler det staten at sørge for hjælp og bistand til personer, som er sindssyge, åndssvage eller særligt svagt begavede, epileptikere, vanføre og andre handicappede såsom blinde, døve, under forudsætning af, at disse har behov for opdragelse, underhold, forsørgelse, kur eller pleje på en institution eller lignende. For personer under 60 år er særforsorgen vederlagsfri uden hensyn til patientens eller forsørgerens økonomiske forhold. Foruden forsorgens ydelser til de personer, der opholder sig på særforsorgsinstitution eller lignende, vil der af patientens kommune kunne ydes hjælp til familiens underhold. En særlig ordning, der kan have betydning for spørgsmålet om hjælp til vaccinationsskadede, har fundet anvendelse for så vidt angår respirationslammede poliopatienter, der plejes af forældre, ægtefælle eller andre pårørende. Man yder i disse tilfælde undertiden en egentlig aflønning til de familiemedlemmer, der påtager sig en plejeopgave, som ellers ville påhvile fremmed plejepersonale. Forsørges der i hjemmet et barn, der har en fysisk eller psykisk lidelse, der medfører, at der er særlige udgifter forbundet med barnets ophold i hjemmet, dækkes forsørgerens merudgifter i henhold til loven om offentlig forsorg 70 og 73 uden hensyn til forsørgerens økonomiske forhold. Der kan efter disse bestemmelser ydes hjælp til direkte merudgifter til barnets forsørgelse som følge af lidelsen, f.eks. til særlig kost, medicin - i den udstrækning udgiften hertil ikke dækkes efter andre bestemmelser - og ekstra beklædning. Endvidere kan der afholdes hjælp til specielle møbler eller andet bohave og til andre særlige foranstaltninger, som barnets ophold i hjemmet nødvendiggør, herunder udgifter ved barnets befordring. Herudover kan der ydes tilskud til udgifterne ved fremmed hjælp til pasning af barnet, bl.a. med henblik på aflastning af forældrene. Revalideringsloven Lov nr. 170 af 29. april 1960, som ændret ved lov nr. 231 af 8. juni 1966, finder anvendelse på andre kategorier af handicappede end dem, der er omfattet af særforsorgslovgivningen samt på personer med handicap, som ikke er så belastende, at egentlig særforsorg er påkrævet. Enhver, som har behov for bistand i henhold til revalideringsloven, har ret dertil, uden at der stilles formelle betingelser. Hjælpens form er afpasset efter forholdene i hvert enkelt tilfælde. Den kan f.eks. bestå i ophold, pleje, lægelig behandling, anskaffelse af hjælpemidler, børnehave- og skoleundervisning, optræning eller hjælp til erhvervsuddannelse. Når en handicappet i henhold til revalideringsloven modtager hjælp til undervisning, oplæring eller optræning uden for en af de efter revalideringsloven godkendte institutioner, vil denne hjælp som regel også indbefatte et beløb til eget underhold. Størrelsen af denne hjælp er fastsat således, at den normalt vil være tilstrækkelig til en enlig persons underhold under revalideringen. Hvis den pågældende har særlige udgifter, som ikke kan dæk- 15

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE

GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE ERSTATNING FOR PERSONSKADE Af GUNNAR L. CHRISTRUP Erstatning for personskade må omfatte modydelser for forbigående eller vedvarende skadelige følger af en

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. Almindelige bemærkninger EM 2001 / 38 Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme 1. Forordningsforslagets baggrund Almindelige bemærkninger I lov nr. 275 af 27. maj 1950

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Forslag. Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 2008/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere