ERSTATNING FOR VACCINATIONSSKADER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNING FOR VACCINATIONSSKADER"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE ERSTATNING FOR VACCINATIONSSKADER Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 24. november 1969 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 609 KØBENHAVN 1971

2 ISBN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 Indholdsfortegnelse Side Udvalgets nedsættelse m. v 5 Resumé af betænkningen 7 Kapitel I. Det legale grundlag for profylaktiske vaccinationer 8 Kapitel II. Det hidtidige forløb af spørgsmålet om erstatning for vaccinationsskader 11 Kapitel III. Udvalgets hovedsynspunkter Begrebet vaccinationsskader Erstatning efter gældende ret Hjælp i henhold til de sociale love Erstatningsansvar for statskassen Hovedtræk i udkast til lov om erstatning for vaccinationsskader 18 Kapitel IV. Lovudkast med bemærkninger 21 BILAG 1. Lægelig redegørelse vedrørende profylaktiske vaccinationer og bivirkningerne i forbindelse hermed Oversigt over bestemmelser i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl., der finder anvendelse i henhold til udkast til lov om erstatning for vaccinationsskader 37

4

5 Udvalgets nedsættelse m. v. Efter at der i foråret 1966 var blevet gennemført en landsomfattende poliovaccination med anvendelse af levende svækket Sabin-vaccine, blev der i nogle tilfælde konstateret akut polio, hvis fremkomst blev sat i forbindelse med vaccinationen. På grund af en redegørelse fra et sagkyndigt udvalg afgav sundhedsstyrelsen en erklæring til indenrigsministeriet om, at der i 8 tilfælde måtte antages at være forekommet akut polio i sandsynlig årsagssammenhæng med vaccinationen. Invaliditetsgraden i disse tilfælde blev herefter fastsat af Direktoratet for ulykkesforsikringen. Efter forhandlinger mellem de skadelidtes fælles advokat og indenrigsministeriet gav folketingets finansudvalg i foråret 1969 sin tilslutning til, at der tillagdes de 8 polioramte personer invaliditetserstatning er med udgangspunkt i et beløb på kr. for 100 o/ o invaliditet. Foruden invaliditetserstatning blev der i hvert tilfælde efter en konkret bedømmelse beregnet en samlet ydelse som godtgørelse for svie, smerte, lyde, ulempe og vansir, forstyrrelse i stilling og forhold samt til dækning af de positive udgifter, de polioramte havde måttet afholde i forbindelse med invaliditeten. Efter fastsættelsen af erstatningsbeløbene til de 8 polioramte personer, blev der i ca. 20 tilfælde overfor indenrigsministeriet, sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut rejst krav om erstatning for vaccinationsskader ikke blot i forbindelse med poliovaccinationer, men også i forbindelse med difteri- koppe- og kighostevaccinationer. På baggrund heraf nedsatte indenrigsministeriet med skrivelse af 24. november 1969 herefter et udvalg med den opgave at overveje, om den af indenrigsministeriet efter folkepoliovaccinationerne i 1966 indledte praksis med hensyn til erstatning for vaccinationsskader burde fortsættes, eller om der - eventuelt i forbindelse med en generel lov om vaccination for offentlig regning - burde fastsættes lovregler om erstatning fra statskassen for skader forvoldt ved vaccination. Såfremt udvalget måtte finde det ønskeligt at forsøge gennemført sådanne lovregler, anmodes udvalget om at udarbejde udkast hertil. Til medlemmer af udvalget beskikkedes: højesteretsdommer, dr. jur Jørgen Trolle, formand, læge Jens Daugaard, Den almindelige danske Lægeforening, nævnsformand Erik Hansen, Ankenævnene for Invalide- og ulykkesforsikring, overlæge E. Juel Henningsen, sundhedsstyrelsen, direktør, dr. med. Preben von Magnus, Statens Seruminstitut, fuldmægtig Finn Meilby, justitsministeriet, fuldmægtig H. H. Schaldemose, indenrigsministeriet, kontorchef A. Skovgaard, sundhedsstyrelsen og rådsformand P. Ørding, Forsikringsrådet. Som sekretær for udvalget beskikkedes sekretær i indenrigsministeriet Jette Mersing. Udvalget har afholdt 12 møder. På udvalgets 2. møde nedsattes et underudvalg, der løbende har drøftet de lovtekniske spørgsmål, der er opstået i forbindelse med udvalgsarbejdet. Underudvalget fik følgende sammensætning: højesteretsdommer, dr. jur. Jørgen Trolle, fuldmægtig Finn Meilby, justitsministeriet, 5

6 fuldmægtig H. H. Schaldemose, indenrigsministeriet, sekretær Jette Mer sing, indenrigsministeriet, som udvalgets sekretær. Underudvalget har holdt 4 møder. Udvalget har til brug for sine overvejelser anmodet overlæge, dr. med. Tage Fløystrup, overlæge, dr. med. Johannes Melchior og overlæge, dr. med. P. Effersøe om at udarbejde en redegørelse for vaccinationer og komplikationer i forbindelse hermed. Redegørelsen vedlægges betænkningen som bilag 1. Som resultat af udvalgets arbejde fremkommer denne betænkning. København, februar Jørgen Trolle formand Jens Daugaard Erik Hansen E. Juel Henningsen Preben von Magnus Finn Meilby H. H. Schaldemose A. Skovgaard P. Ørding Jette Mersing sekretær 6

7 Resumé af betænkningen Udvalget anbefaler i betænkningen, at staten ved lov forpligter sig til at yde erstatning for skader, som med rimelig sandsynlighed kan antages at være forårsaget af vaccination mod smitsomme sygdomme, der foretages i offentlig interesse. Der er herved set hen til, at der i udvalget er enighed om, at der ved udbetalingen af erstatningerne som følge af poliovaccinationerne i 1966 er skabt en forventning om en offentlig erstatningsordning. Udvalget har herefter udarbejdet udkast til lov om erstatning for vaccinationsskader. Lovudkastet omfatter vaccination mod følgende smitsomme sygdomme, der for tiden sker i offentlig interesse: kopper, difteri, kighoste, polio og tuberkulose. Vaccination mod disse sygdomme er enten påbudt ved lov (kopper) eller anbefales befolkningen af sundhedsmyndighederne. En sådan anbefaling kan f.eks. give sig udtryk ved, at vaccination vederlagsfrit tilbydes børn inden skolealderen, eller ved at sundhedsmyndighederne, som tilfældet var ved poliovaccinationskampagnerne, foranstalter vederlagsfrie massevaccinationer af store udsnit af befolkningen. Udviklingen inden for lægevidenskaben kan medføre, at sundhedsmyndighederne finder anledning til at anbefale vaccinationer også mod andre smitsomme sygdomme, og udvalget har derfor foreslået, at indenrigsministeren bemyndiges til at udvide lovens område til at omfatte vaccination mod andre smitsomme sygdomme, der foretages i offentlig interesse. Erstatning for vaccinationsskader foreslås ydet i overensstemmelse med principperne i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Ifølge udkastet vil der blive tale om erstatning for invaliditet eller dødsfald, dvs. invaliditetserstatning eller begravelseshjælp og erstatning for tab af forsørger. Udvalget mener derimod ikke at kunne anbefale, at der gives erstatning i form af dagpenge, dvs. ydelser i de tilfælde, hvor skadevirkningen er af midlertidig og ikke varig karakter. Ved vaccinationer forekommer hyppigt ubetydelige bivirkninger af ganske få dages varighed såsom feber og mindre hævelser. Efter udvalgets opfattelse bør sygemeldinger som følge heraf sidestilles med sygdom i al almindelighed. De foreslåede ydelser tilsigter at yde erstatning for forringelse af erhvervsevnen og dødsfald som følge af vaccinationsskader. Børn indtil 15 års alderen vil normalt ikke have nogen erhvervsevne, der giver sig udslag i arbejdsfortjeneste, som kan tages i betragtning ved fastsættelsen af den årsløn, hvorefter erstatningen beregnes. Udvalget finder derfor, at der tidligst bør tilkendes erstatning for tiden efter skadelidtes fyldte 15. år. Behovet for bistand må efter udvalgets opfattelse indtil da antages at være tilstrækkeligt dækket af ydelser efter den gældende sociale lovgivning især forsorgslovens 70 og 73. Ifølge disse bestemmelser kan en forsørgers merudgifter som følge af et fysisk eller et psykisk handicappet barns ophold i hjemmet dækkes uden hensyn til forsørgerens økonomiske forhold. Udvalget finder, at der specielt ved disse bestemmelser er tilvejebragt et tilfredsstillende grundlag for støtte til handicappede børn, som underholdes i hjemmet, således at der for gruppen af vaccinationsskader under 15 år ikke er grund til supplerende ydelser i henhold til særlig lovgivning om erstatning til vaccinationsskadede. Lovudkastet foreslås at komme til anvendelse på skader opstået ved vaccination på lovens ikrafttrædelsesdag eller senere samt på skader, der er opstået ved vaccination før lovens ikrafttræden, såfremt disse skader anmeldes til direktoratet for ulykkesforsikringen senest 1 år efter lovens ikrafttræden. 7

8 KAPITEL I Det legale grundlag for profylaktiske vaccinationer I. Påbudt vaccination Koppevaccinationen er påbudt af hensyn til samfundet som helhed, men er naturligvis også af betydning for den enkelte. Der er her tale om en»karantænesygdom«, for længst udryddet i Danmark, der imidlertid som det har vist sig, kan blive bragt til landet, bl.a. som følge af det stigende internationale samkvem. For at forebygge en epidemisk udbredelse af sygdommen er det nødvendigt, at der til enhver tid er modstandskraft imod sygdommen i befolkningen. a. Vaccination af b<prn inden skolegangen Ifølge lov nr. 84 af 31. marts 1931, (koppeloven), som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959 skal ethvert barn, inden det fyldte 7. år vaccineres mod kopper. Vaccinationen skal senest have fundet sted inden barnet begynder skolegangen. Under særlige omstændigheder kan der bevilges udsættelse eller fritagelse for vaccinationen. Vaccinen udleveres vederlagsfrit af Statens Seruminstitut. Vaccination mod kopper foretages af embedslægerne - i København af Statens Seruminstitut på stadslægens vegne. Vaccinationer foretaget af embedslægerne og seruminstituttet sker vederlagsfrit. Såfremt de vaccinationsberettigede måtte ønske det, kan vaccinationen foretages af en praktiserende læge efter eget valg. I disse tilfælde afholder den vaccinationsberettigede selv udgifterne ved vaccinationen. Godt halvdelen af samtlige koppevaccinationer udføres af embedslæger, medens den resterende del udføres af praktiserende læger efter eget valg. b. Revaccination, eventuel vaccination af værnepligtige Ifølge lov nr. 254 af 4. juni 1947 om vaccination af indkaldte værnepligtige skal en- hver værnepligtig lade sig underkaste den vaccination mod epidemiske sygdomme, som det enkelte vasrns lægevæsen efter samråd med sundhedsstyrelsen finder påkrævet. I praksis underkastes de værnepligtige ikke anden tvungen vaccination end revaccination mod kopper. c. Vaccination af befolkningsgrupper i øvrigt Med hjemmel i lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse (epidemiloven) 16, stk. 5, kan epidemikommissionen påbyde personer i et geografisk område, hvor en sygdom er under offentlig behandling at lade sig vaccinere mod kopper. Med hjemmel i lov nr. 208 af 19. april 1943 om tillæg til den ovenfor nævnte epidemilov vil epidemikommissionen endvidere kunne påbyde, at alle personer inden for et bestemt område og inden en nærmere fastsat frist skal være vaccineret mod difteri. Hverken påbudte vaccinationer mod kopper eller mod difteri er dog i praksis blevet foretaget i en lang årerække. I en række bestemmelser er det endvidere som et vilkår for ansættelse fastsat, at de ansatte er pligtige at underkaste sig lægeundersøgelser, vaccinationer og andre forbyggende foranstaltninger, som findes nødvendige. II. Frivillige af det offentlige anbefalede vederlagsfri profylaktiske vaccinationer Herunder falder difteri/stivkrampe/polio (Salk)vaccination - kighostevaccination, poliovaccination med Sabin-vaccine BCG-vaccination mod tuberkulose. For disse vaccinationers vedkommende gør der sig i varierende grad såvel samfundsmæssige som individuelle interesser gældende. Stivkrampe er således ikke smitsom, men det offentliges interesse i at hindre den store dødelighed blandt personer. 8

9 der angribes af sygdommen har været medvirkende til indførelsen af stivkrampevaccination. /. Vaccination mod difteri/stivkrampe/polio (Salk-vaccine) I medfør af lov nr. 208 af 19. april 1943 om tillæg til lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse (epidemiloven), som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959 har alle børn under 18 år adgang til vederlagsfri vaccination mod difteri. Ved indenrigsministeriets cirkulære nr. 313 af 28. december 1949 indførtes iblanding af stivkrampevaccine i difterivaccinen og ved indenrigsministeriets cirkulære nr. 57 af 21. marts 1961 indførtes yderligere iblanding af kighostevaccine, således at der samlet vaccineredes med den såkaldte triplevaccine (difteri/ stivkrampe/kighoste). Ved indenrigsministeriets cirkulære af 12. august 1969 er vaccinationsprogrammet med triplevaccine blevet ændret, idet man har erstattet kighostevaccinen med polio-(salk)vaccine, hvorefter man nu har en blandingsvaccine bestående af difteri, stivkrampe- og polio (Salk-vaccine) også kaldet DI-TE- POL-vaccine. Vaccination mod kighoste foretages herefter særskilt, jfr. pkt. 2 nedenfor. Adgang til at blive vaccineret mod difteri/ stivkrampe/polio har personer under 18 år. Vaccinen udleveres vederlagsfrit af Statens Seruminstitut. Vaccinationerne med DI-TE-POLvaccinen kan foretages af enhver læge. 2. Vaccination mod kighoste Indenrigsministeriet har i cirkulære af 12. august 1969 fastsat, at der vaccineres særskilt mod kighoste. Adgang til at blive vaccineret mod kighoste har personer under 18 år. Vaccinen udleveres vederlagsfrit fra Statens Seruminstitut og vaccinationen kan foretages af enhver læge. 3. Vaccination mod polio med oral vaccine (Sabin-vaccine) Med hjemmel i lov nr. 167 af 24. maj 1955 om vaccination mod børnelammelse har indenrigsministeriet ved cirkulære af 4. januar 1968 indført en løbende vaccination mod polio med oral vaccine. Til vaccinationerne anvendes den orale polio- 2 vaccine, der udleveres vederlagsfrit fra Statens Seruminstitut, og vaccinationerne kan foretages af enhver læge. 4. Calmettevaccination (ECG-vaccination) I henhold til 3 i lovbekendtgørelse nr. 278 af 30. juli 1962 om skolelæger skal skolelægen tilbyde skoleelever, der reagerer negativt ved tuberkulinprøver gratis Calmettevaccination. 5. Revaccination af sygehuspersonale m.v. mod kopper Ifølge indenrigsministeriets cirkulære af 9. maj 1967 foretages der frivillig revaccination mod kopper af sygehuspersonale og andre grupper, der i medfør af deres erhverv er særligt udsat for smitte. Vaccinen udleveres vederlagsfrit af Statens Seruminstitut. Revaccinationerne påhviler embedslægerne (i København: stadslægen). III. Frivillige vaccinationer i øvrigt Herunder falder til eksempel de i begrænset udstrækning anvendte vaccinationer mod tyfus-paratyfus, influenza etc. Vaccinationerne anbefales af sundhedsmyndighederne, først og fremmest af hensyn til den vaccinerede (for tyfus-paratyfus' vedkommende) ved rejser til lande med tyfus-paratyfus. Masse vaccina tion er De ovenfor under punkterne II, 1-4 omhandlede profylaktiske vaccinationer sker normalt i forbindelse med den almindelige helbredskontrol af børn. Det er derfor som oftest barnets (forældrenes) egen læge, der vederlagsfrit foretager vaccinationen. Med mellemrum har man dog fundet det hensigtsmæssigt at iværksætte samlede offentligt arrangerede og betalte massevaccinationer mod sygdomme, hvor effektive vacciner først er fremstillet i de senere år, og hvor derfor dele af befolkningen ikke har opnået den fornødne immunitet ved vaccination i barnealderen: Tuberkulose: Årene , Bornholm, , København, , hele landet, i alt 2 mill, personer. Difteri: Årene , i alt ca. 2 mill, personer. 9

10 Polio: Årene , (Salk-vaccine) i Polio: alt 2,3 mill, personer. Polio: Året 1959 (Ekstrakampagne, Polio: Salk-vaccine) i alt 1,2 mill, personer. Aret 1963 (Sabin Type I) 2,7 mill, personer. Året 1966 (Sabin Type III) 2,7 mill, personer. Sabin Type I + II + III, 2,7 mill, personer. [0

11 KAPITEL II Det hidtidige forløb af spørgsmålet om erstatning for vaccinationsskader Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut har gennem årene fået indberetninger om sygdomstilfælde i tilslutning til vaccinationer. Det har hovedsagelig drejet sig om komplikationer efter koppevaccinationer, og samtlige indberetninger er blevet lægeligt behandlet af sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut, medens der ikke før 1966 fra de skaderamte er blevet rejst krav mod det offentlige om erstatning for vaccinationsskader. I foråret 1963 gennemførtes en landsomfattende kampagne mod polio ved vaccination med levende svækket poliovaccine, den såkaldte Sabin-vaccine, type I. Under denne kampagne fremkom der ikke meddelelser om komplikationer. I marts-april måned 1966 gennemførtes en tilsvarende vaccinationskampagne i to tempi. Første gang vaccineredes med Sabin-vaccine af typen III. Anden gang vaccineredes med typerne I + II + III. Gennem oplysninger om tilsvarende vaccinationer i udlandet, specielt USA og Canada, var sundhedsstyrelsen - forinden man anbefalede indenrigsministeren at iværksætte vaccinationerne - blevet opmærksom på, at der ved poliovaccinationer, som ved andre vaccinationer, kunne forekomme komplikationer. Sundhedsstyrelsen oplyste indenrigsministeren herom, men da risikoen for komplikationer var særdeles ringe, kunne man dog anbefale at iværksætte kampagnerne. Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut drog endvidere omsorg for, at embedslægerne, i hvis regie vaccinationerne skulle foregå, forinden blev gjort bekendt med og instrueret i at anmelde eventuelle komplikationstilfælde. I april måned 1966 modtog seruminstituttet prøver fra en patient, der var indlagt på sygehus til observation for børnelammelse. Seruminstituttet underrettede straks sundhedsstyrelsen og drog derefter omsorg for, at de nødvendige virologiske undersøgelser blev iværksat. 2* I begyndelsen af maj måned 1966 indgav en pårørende til patienten dels til sundhedsstyrelsen dels til indenrigsministeren en klage over følgerne af poliovaccinationen og rejste samtidig spørgsmålet om, hvilken erstatning, der ville kunne tilbydes som følge af vaccinationsskaden. Umiddelbart efter at sagen var rejst, deltog den pårørende i et møde med repræsentanter for sundhedsstyrelsen. På dette møde kunne repræsentanterne orientere om, at indenrigsministeren havde tilkendegivet, at ministeriet ville være indstillet på at søge bevilling til udbetaling af en særlig erstatning, såfremt det kunne påvises, at der kunne være sammenhæng mellem den foretagne poliovaccination og den sygdom, som patienten var lidende af. Foruden det indberettede tilfælde fremkom der fra forskellige sygehuse meddelelser om sygdomme med neurologiske symptomer, der syntes at være opstået i tidsmæssig forbindelse med poliovaccinationen. Sundhedsstyrelsen indkaldte som følge heraf en række sagkyndige til et møde, hvor man besluttede at nedsætte en særlig sagkyndig gruppe, der skulle vurdere sygdomstilfældene med henblik på en konstatering af årsagsforbindelsen. I juli måned 1966 meddelte det sagkyndige udvalg, at der igennem de senere år var påvist en række sygdomstilfælde, som ikke kunne skelnes fra polio med lammelser, men som havde andre årsager end infektion med poliovirus. Som følge heraf var det ikke muligt umiddelbart ved sygesengen at stille diagnosen børnelammelse, uanset at man anvendte samtlige tilgængelige undersøgelsesmetoder. De sagkyndige mente derfor, at en vis observationstid til afklaring af diagnosen ville være nødvendig. En redegørelse kunne således tidligst fremkomme ca. V2 år efter, at sygdomstilfældene var opstået. Sundhedsstyrelsen forelagde herefter 19 sygdomstilfælde for de sagkyndige, hvor der even- 11

12 tuelt kunne være tale om årsagssammenhæng mellem vaccination og sygdom som følge af Sabin-vaccinationen i Udvalget gennemgik de foreliggende journaler, fik foretaget nærmere angivne undersøgelser, ligesom enkelte af udvalgets medlemmer foretog en personlig undersøgelse af patienterne til klarlæggelse af diagnosen. Efter disse undersøgelser udtalte udvalget bl.a., at en gennemgang af de forelagte 19 tilfælde viste, at 5 af patienterne havde haft akut børnelammelse i sandsynlig årsagssammenhæng med Sabin-vaccinationen. Herudover fandtes 1 tilfælde, hvor udvalget ikke mente sig i stand til med samme sikkerhed som i de fem første tilfælde at kunne stille diagnosen børnelammelse. I 2 tilfælde var de tilgængelige oplysninger for sparsomme til, at udvalget mente at kunne udtale sig om diagnosen men tilføjede dog, at 1 intet af de to tilfælde havde sygdommen efterladt blivende mén. De øvrige 11 patienter havde efter udvalgets opfattelse ikke haft børnelammelse. For fuldstændighedens skyld nævnte udvalget, at en 9-årig dreng fra Egedesminde, en måned før udvalget havde afsluttet sit arbejde, var indlagt på Blegdamshospitalet med lammelser i venstre arm, som efter det foreliggende skyldtes akut børnelammelse opstået efter vaccination i Efter at resultatet af denne undersøgelse var blevet meddelt indenrigsministeren og offentliggjort, blev der i yderligere 8 tilfælde rejst spørgsmål om sammenhængen mellem vaccination og sygdom, heraf 5 som følge af vaccination i 1963 og 3 som følge af vaccination i Disse 8 tilfælde blev sammen med 2 tidligere behandlede tilfælde forelagt udvalget af særligt sagkyndige og alle behandlet på samme måde som de første 19 tilfælde. Af udvalgets erklæring fremgår bl.a., at i 5 af de rejste sager som følge af Sabin-vaccinationen i 1963 havde to af patienterne haft akut børnelammelse, som skyldtes andre virus end vaccinationsvirus, ligesom der ikke i de øvrige 3 tilfælde fandtes at være sandsynlig sammenhæng mellem vaccination og sygdom. I de 3 tilfælde, der var opstået i forbindelse med Sabin-vaccinationen i 1966, havde to af patienterne ikke haft akut børnelammelse. For den tredie patients vedkommende var de tilgængelige oplysninger ikke tilstrækkelige til, at tilfældet kunne vurderes med sikkerhed. Udvalget udtalte dog, at en sammenhæng mellem de foretagne vaccinationer og patientens lammelser ikke kunne udelukkes. Om de 2 tidligere behandlede tilfælde udtalte udvalget, at nye oplysninger i det ene tilfælde havde bekræftet, at der ikke var tale om polio i sammenhæng med vaccinationerne. Om det andet tilfælde - den grønlandske patient - udtalte udvalget, at diagnosen akut børnelammelse yderligere var blevet underbygget, men at vurderingen af en sammenhæng med vaccinationen på grund af de specielle grønlandske forhold var behæftet med en vis usikkerhed. I december 1967 indstillede sundhedsstyrelsen på baggrund af disse undersøgelser til indenrigsministeriet, at der, ud af de 5 tilfælde, der var forelagt i relation til Sabin-vaccinationen i 1963 og ud af de 3 tilfælde, der var forelagt i relation til Sabin-vaccinationen i 1966 samt de 2 for udvalget tidligere forelagte tilfælde, fandtes ialt 2 sygdomstilfælde, hvor det ikke kunne udelukkes, at der var tale om akut børnelammelse, samt at der var tale om en sammenhæng mellem sygdommen og de foretagne vaccinationer. Sideløbende med de langvarige undersøgelser i det særligt sagkyndige udvalg havde sundhedsstyrelsen anmodet om redegørelser for vaccinerne fra Statens Seruminstitut samt redegørelser fra embedslægerne, der havde haft ledelsen af vaccinationerne. Disse redegørelser gav ikke anledning til bemærkninger. Ifølge det særligt sagkyndige udvalg forelå der overfor indenrigsministeriet herefter oplysninger om, at der i 5 tilfælde måtte antages at være forekommet akut polio i sandsynlig årsagssammenhæng med vaccinationen, i 1 tilfælde akut polio i sandsynlig årsagssammenhæng men med mindre sikkerhed end de førstnævnte 5 tilfælde, samt 2 tilfælde, hvor det ikke kunne udelukkes, at der var tale om en sammenhæng mellem sygdom og vaccination. Efter forhandlinger mellem de skadelidtes fælles advokat og indenrigsministeriet, gav folketingets finansudvalg i foråret 1969 tilslutning til, at der tillagdes de 8 polioramte personer invaliditetserstatninger. Foruden invaliditetserstatningerne blev der i hvert enkelt tilfælde efter en konkret bedømmelse beregnet en samlet ydelse som godtgørelse for svie, smerte, ulempe, lyde og vansir, forstyrrelse i stilling og forhold samt til dækning af de positive ud- 12

13 gifter, de polioramte havde måtte afholde i forbindelse med invaliditeten. Efter fastsættelsen af erstatningsbeløbene til de 8 polioramte personer, er der i ca. 20 tilfælde overfor indenrigsministeriet, sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut rejst krav om erstatning for vaccinationsskader ikke blot i forbindelse med poliovaccinationer, men også i forbindelse med difteri-, koppe- og kighostevaccinationer. De rejste erstatningskrav er alle af indenrigsministeriet forelagt sundhedsstyrelsen med anmodning om en udtalelse om, hvorvidt skaderne må anses forårsaget af vaccination. Med henblik på afgivelsen af disse udtalelser, har sundhedsstyrelsen herefter forelagt samtlige sager for retslægerådet. Det er overfor udvalget oplyst, at retslægerådets og sundhedsstyrelsens udtalelser vil kunne forventes i slutningen af februar

14 KAPITEL III Udvalgets hovedsynspunkter 1. Begrebet vaccinationsskader Ingen lægelig foranstaltning - heller ikke en vaccination - er risikoløs. Sædvanligvis må man påregne, at der i forbindelse med en vaccination opstår mindre gener som følge af legemets naturlige reaktion på vaccinen. Den vaccinerede kan i få dage have feber, mindre hævelser og blæredannelser på vaccinationsstedet alt afhængig af, hvilke vacciner, der er tale om. Generne forsvinder dog snart og medfører ikke varige ulemper hos den vaccinerede. I sjældne tilfælde kan der også opstå varige ulemper hos den vaccinerede, som er langt alvorligere end de omtalte gener. I værste fald kan der være tale om lammelser, hjerneskader O.I., som bevirker en varig invaliditet. Der henvises herom til bilag nr. 1 om vaccinationers bevirkninger. Vaccinationsskader kan have flere årsager: Fejl ved produktionen af vaccinen kan således af flere årsager, f.eks. som følge af forveksling af smitstofmaterialet, tilblanding af uønskede bakterier m.v. medføre skader på den vaccinerede. Uheld af sådan art er heldigvis uhyre sjældne, og der er ikke i Danmark indtruffet skader som følge af fejl ved tilvirkningen af vaccinen. Manglende agtpågivenhed hos lægen kan medføre skader, f.eks. hvis lægen ved vaccinationen har anvendt en sprøjte eller kanyle, som ikke har været steril. Lægen kan også have overset eller ikke respekteret de kontraindikationer, der kan tale for en udsættelse eller undladelse af vaccinationen. Årsager af endnu ukendt art, som ikke er videnskabeligt klarlagt, kan også medføre skader. Vaccinen har været korrekt fremstillet, og lægen har ved vaccinationen iagttaget alle sikkerhedsforanstaltninger, men på trods heraf kan sygdomme i sjældne tilfælde opstå som følge af en i vaccinen indeholdt skadevirkning eller som følge af overfølsomhedsreaktioner mod vaccination hos den vaccinerede selv. 2. Erstatning efter gældende ret Muligheden for erstatning for vaccinationsskader er efter gældende ret følgende: Skyldes en skade f.eks. fejl eller forsømmelser i forbindelse med produktionen af vaccinen, hæfter producenten. I Danmark fremstilles vacciner af Statens Seruminstitut, dog importeres visse vacciner af instituttet fra anerkendte laboratorier i udlandet. Hvis det skulle vise sig, at en vaccinationsskade skyldes fejl eller forsømmelse fra den vaccinerende læges side kan lægen efter dansk rets almindelige erstatningsregler være ansvar- lig- Man må i denne forbindelse være opmærksom på, at: lægelig behandling altid vil være forbundet med en vis risiko, uanset hvor omhyggeligt lægen behandler patienten, men at det er undtagelsen, at uheldige resultater efter lægelige indgreb skyldes fejl eller forsømmelse hos lægen. En vaccinationsskade kan endelig skyldes årsager af endnu ukendt natur. Skader af denne art er sjældne, men skadelidte har ingen mulighed for at opnå erstatning efter nugældende ret, da skaden ikke kan henføres til fejl eller forsømmelser fra nogens side. Udvalget kan i denne forbindelse tilslutte sig den gældende opfattelse, hvorefter lægen selv må afgøre, i hvilket omfang den vaccinerede eller dennes forældre bør underrettes om den ringe risiko for sådanne skadevirkninger. 3. Hjælp i henhold til de sociale love De vaccinationsinvaliderede har efter gældende ret mulighed for at få hjælp til at afbøde virkningerne af deres invaliditet i medfør af de sociale love: Invalidepension Ifølge lov nr. 219 af 4. juni 1965 om invalidepension m.v. kan en skaderamt få tilkendt 14

15 invalidepension, såfremt erhvervsevnen er varigt nedsat. Der er 3 grader af pension svarende til omfanget af erhvervsevnens nedsættelse: Ret til højeste pension har personer, der må anses for at være erhvervsudygtige i ethvert erhverv, eller som kun har ubetydelig erhvervsevne i behold. Pensionen udgjorde i 1970 ca kr. årlig. Mellemste pension gives i tlfælde, hvor erhvervsevnen er nedsat til omkring Vs eller derunder, men ikke så meget, at betingelserne for højeste pension er opfyldt. Beløbet er ca kr. årlig. Laveste pension ydes til personer, hvis erhvervsevne er nedsat i mindre grad, men dog med mindst halvdelen. Beløbet er ca kr. årlig. Invalidepension kan oppebæres af personer mellem 15 og 67 år, højeste invalidepension dog tidligst fra det fyldte 18. år. Herudover hjemler loven mulighed for særlige tillæg såsom plejetillæg og bistandstillæg, såfremt den invaliderede har behov for vedvarende pleje eller for stadig personlig bistand. Bistandstillægget er i 1970 ca kr. årligt, plejetillægget ca kr. Begge tillæg kan ikke oppebæres samtidigt. Tillæggene kan ydes fra det 15. år. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 50 /o er der ikke mulighed for at opnå invalidepension. Scerforsorgslovgivning Ifølge lov om offentlig forsorg, lovbekendtgørelse af 10. november 1969 påhviler det staten at sørge for hjælp og bistand til personer, som er sindssyge, åndssvage eller særligt svagt begavede, epileptikere, vanføre og andre handicappede såsom blinde, døve, under forudsætning af, at disse har behov for opdragelse, underhold, forsørgelse, kur eller pleje på en institution eller lignende. For personer under 60 år er særforsorgen vederlagsfri uden hensyn til patientens eller forsørgerens økonomiske forhold. Foruden forsorgens ydelser til de personer, der opholder sig på særforsorgsinstitution eller lignende, vil der af patientens kommune kunne ydes hjælp til familiens underhold. En særlig ordning, der kan have betydning for spørgsmålet om hjælp til vaccinationsskadede, har fundet anvendelse for så vidt angår respirationslammede poliopatienter, der plejes af forældre, ægtefælle eller andre pårørende. Man yder i disse tilfælde undertiden en egentlig aflønning til de familiemedlemmer, der påtager sig en plejeopgave, som ellers ville påhvile fremmed plejepersonale. Forsørges der i hjemmet et barn, der har en fysisk eller psykisk lidelse, der medfører, at der er særlige udgifter forbundet med barnets ophold i hjemmet, dækkes forsørgerens merudgifter i henhold til loven om offentlig forsorg 70 og 73 uden hensyn til forsørgerens økonomiske forhold. Der kan efter disse bestemmelser ydes hjælp til direkte merudgifter til barnets forsørgelse som følge af lidelsen, f.eks. til særlig kost, medicin - i den udstrækning udgiften hertil ikke dækkes efter andre bestemmelser - og ekstra beklædning. Endvidere kan der afholdes hjælp til specielle møbler eller andet bohave og til andre særlige foranstaltninger, som barnets ophold i hjemmet nødvendiggør, herunder udgifter ved barnets befordring. Herudover kan der ydes tilskud til udgifterne ved fremmed hjælp til pasning af barnet, bl.a. med henblik på aflastning af forældrene. Revalideringsloven Lov nr. 170 af 29. april 1960, som ændret ved lov nr. 231 af 8. juni 1966, finder anvendelse på andre kategorier af handicappede end dem, der er omfattet af særforsorgslovgivningen samt på personer med handicap, som ikke er så belastende, at egentlig særforsorg er påkrævet. Enhver, som har behov for bistand i henhold til revalideringsloven, har ret dertil, uden at der stilles formelle betingelser. Hjælpens form er afpasset efter forholdene i hvert enkelt tilfælde. Den kan f.eks. bestå i ophold, pleje, lægelig behandling, anskaffelse af hjælpemidler, børnehave- og skoleundervisning, optræning eller hjælp til erhvervsuddannelse. Når en handicappet i henhold til revalideringsloven modtager hjælp til undervisning, oplæring eller optræning uden for en af de efter revalideringsloven godkendte institutioner, vil denne hjælp som regel også indbefatte et beløb til eget underhold. Størrelsen af denne hjælp er fastsat således, at den normalt vil være tilstrækkelig til en enlig persons underhold under revalideringen. Hvis den pågældende har særlige udgifter, som ikke kan dæk- 15

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE

GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE ERSTATNING FOR PERSONSKADE Af GUNNAR L. CHRISTRUP Erstatning for personskade må omfatte modydelser for forbigående eller vedvarende skadelige følger af en

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere