esens ATLAS Udgivet af Henrik Hertig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "esens ATLAS Udgivet af Henrik Hertig"

Transkript

1 esens ATLAS Udgivet af Henrik Hertig

2

3

4

5 ATLAS DANICUS

6 iiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiii Resens portræt fra I6H4. Kobberstik af H. Schaten

7 Peder Hansen Resen ATLAS DANICUS Møn Facsimile af håndskriftet Uldall 186 fol. III pag med oversættelser og kommentarer på dansk og tysk (Lateinisch-Dånisch-Deutsch) VED Henrik Hertig Odense Universitetsforlag

8 Udgivet med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Augustinus Fonden Hrs. C. L. Carlsbergfondet Davids Legat for Slægt og Venner : ^ Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Møns Bank Velux Fonden af 1981 Odense Universitetsforlag 1990 Sat af Special-Trykkeriet Viborg a-s med Aldus Tr\kt af Special-Tr)'kkeriet Viborg a-s Omslag af Ulla Precht med Johs. Mejers kortskitse over Møn ISBN Einar og Ebba Carøe in memoriam Omslaget gengiver på forsiden Johs. Mejers kortskitse af Møn, GKS fol. 713 nr. 3 i det Kongelige Bibliotek. På bagsiden har det rentegningen nr 4, som igen er forlæg for det af Joh. Huusmann udførte kobberstik td Resens Billedatlas af 1677; dette findes endelig aftegnet i vort håndskrift Uldall 186 fol. bd Det Kg. Bibi. fot.

9 Indhold Fc)r("»rcl'\'()r\vort Iiulkclniiig liinleitung Peder Hansen Resen Resens Atlas Tilblivelsen af Atlas Danieus/Das Lntstehen des Atlas Danieus Overleveringen/Die Oberlielerung Illustrationerne i Atlas Danieus/Das Karten- und Bildmatcrial des Atlas Danieus VII IX X XIV XV/XVI XVII/XVIII XVIII Beskrivelse af Møn i Danmark og England/Besehreibung der Insel Mon in Danemark und England 3 Beskrivelse af øen Møn. Af magister Hans Jensen Vigorg/Beschreibung der Insel Mon. Von Magister Hans Jensen Wiborg 50 I Om II navnet Mon/Ober die Bennung von Mon 50 Om Mons beliggenhed, landskab og dele/uber die Lage, Landsehaft und Teile von Mon 52 III Om Stege sogn og i særdeleshed om dets købstad Stege/Uber das Pfarramt Stege und vor allem uber die Stadt Stege 54 IV Om kirken og skolen i Stege/Uber die Kirche und Sehule in Stege 60 V Om Stegeborg/Von der Burg zu Stege 63 VI Om de landsbyer, som hører til Stege sogn/von den Dorfern, die zum Kirehspiel von Stege gehoren 65 VII Om Fanefjord Sogn/Uber das Kirehspiel Fanefjord 67 VIII Om Keldby sogn/uber das Kirehspiel von Keldby 75 IX Om Elmelunde eller Hjertebjerg sogn/von dem Kirehspiel Elmelunde oder Hjertebjerg 77 X Om Borre sogn/uber das Kirehspiel Borre 85 XI Om Magleby sogn Vom Kirehspiel Magleby 91 XII Om Møns klint/uber das Vorgebirge von Mon 93 XIII Om sten og mineraler på Møn/Von den Steinen und Mineralien Mons 106 XIV Om landdyr på Møn/Von den Landtieren auf Mon 107 XV Om dyrene i Møns vande/uber die Wassertiere von Mon 109 XVI Om urter, træer og buske på Møn/Von den Pfianzen, Båumen und Biisehen auf Mon 111 Epilog 118 Kommentarer/Erlåuterungen 122 Person-ZPersonenregister 159 Sted-^Ortsregister 163 Litteraturliste/Literaturverzeiehnis 167

10

11 VII Forord Vorwort Denne udgave af Resens Atlas Mon adskiller sig fra alle hidtuligc udgiselser at Atlas Danieus ved at bringe den latinske tekst som facsimik i halv storrelse af en sa-rlig smukt utifort del af det IJIdallske håndskrift med paralleknersxttelser bade til dansk og tysk. På denne made håber jeg at kunne pricsentere Resens værk som et dansk bidrag til det århundredes europa-iske videnskabshistorie. I den forbindelse har netop Mons beliggenhed over for de vendiske kyster givet Resen anledning til at inddrage to stykker af Su.xo's Danmarkshistorie, ligesom Mons latinske navn Monu far ham til at citere beskrivelsen af et andet Mona i Camdens Briuinnia. Håndskriftet har indholdsangivelser i marginen. Af bogtekniske hensyn har de i oversættelserne måttet inddrages i spalterne som kursiverede overskrifter. Om det foreliggende resultat opfylder hensigterne, må andre naturligvis afgøre. Mig tilkommer det at takke for den tillid, jeg har mødt fra alle sider - først hos vor øvrige»resen-komité«med lektor Jacob Isager i spidsen, dernæst hos dr. phil. HD. Schepelcrn og professor, dr. phil. J. E. Skydsgaard. der begge har anbefalet mit arbejde til udgivelse, og sidst, men så sandelige ikke mindst, hos de gavmilde fonds - med dronningens og prinsens som isbrydere - der overhovedet har muliggjort udsendelsen af denne bog. Maribo i marts Henrik Herlig Diese Ausgabc von Resens Atlas Mon unterschcidet sich von allen bisher gedruckten léilen des Atlas Danieus dadurch. dab sic den lateinischen Text als Faksimile - allerdings nur in halber Gro- Ue - von einem besonders schonen Abschnitt der Uldallschen Handschrift mit Parallelubersetzungen auf dånisch und deutsch bietet. ist In der Weise es die Hoffnung des Herausgebers. einen dånischen Beitrag /ur Wissens- und Geistesgeschichte Europas im 16 und 17. Jahrhundert zu liefern. In diesem Zusammcnhang hat geråde die gcographisehe Lage der Insei Mon den wendischen Kusten gegenijber PH. Resen veranlabt, zwci Schilderungen aus der Dånemarksgeschichte des Saxo (Inimmaticiis mitzuteilen. ebenso wie auch der lateinische Name Mona ihn dazu aufgefordert hat. die Beschreibung einer anderen Insel Mona aus Camdens Briiannia zu zitieren. Unsere Handschrift hat Inhaltsangaben am Rande. Aus buchtechnischen Grunden ziehen die Ubersetzungen sie als kursivierte Uberschriften in die Spalten hinein. Ob das vorliegende Resultat die Absicht erfiillt, miissen andere natiirlich entscheiden. Mir gebuhrt es. fiir das Vertrauen zu danken, das man mir von allen Seiten erwiesen hat - zuerst bei den anderen Mitarbeitern unseres»resen-komitee's«unter der Leitung von Lektor Jacob Isager, dann bei Dr. H. D. Schepelcrn und Prof. Dr. J. E. Skydsgaard. ohne dcrcn Empfehlung ich nicht diese Arbeit hatte durchfijhren konnen. Zuletzt, aber wahrlich nicht zuwenigst!. gilt mein Dank den Stiftungen, allen voran dem Fonds der Ktinigin Margrethe und des Prinzen Henrik, deren finanzielle Unterstiitzung erst die Verwirklichung des Buches ermoclicht hat. Maribo im Mårz Henrik Hertig

12

13 IX Indledning Einlcilung I Ui52 udkom i Slesvig det kostbare pragtva-rk i storfolio: Scwc l.aniifshesiitrfihtin^ der cnrv Hertzogtiimer Schleswich vnd Holstein. tilegnet de to landsherrer kong Frederik III af Danmark og hertug Frederik IV af Holsten. L'dgiverne var den fra Husum stammende kartograf Johannes Mejer og den historisk interesserede borgmester i Slesvig Cnsptir Dankwerih. Den lærde i>g fornemme verdens kendskab til værket blev formidlet af den slesvigske polyhistor Adam Olearius, hofmatematiker og astronom hos hertugen pa Gottorp og bestyrer af dennes bibliotek og kunstkammer. Af de to Fredcrik'er var det imidlertid kun den gottorpske, der kunne føle sig tilfreds med det nye pragt va'rk. De fremragende kobberstukne landkort kunne ganske vist glæde også den danske Frederik, men han og hans regering var til gengæld sæ'rdeles utilfredse med Caspar Dankwerths tekst. der gik langt ud over den rent topografiske beskrivelse og ind i landsdelenes forviklede arvehistorie med tydelig tagen parti for hertugfamilien i dennes politiske stridigheder med den kongelige overherre og medregent.' I første omgang kom dette til at gå ud over den i virkeligheden helt uskyldige Johs. Mejer (16()6-74). Efter at han i 1639 forgæves havde ansøgt hertugen om en årlig løn. havde Christian IV taget sig af ham og i 1647 ansat ham som sin hofmatematiker med sa rundhåndede beføjelser, at han helt kunne hellige sig kortlægningen af monarkiets danske landsdele. Udgivet fik han desværre kun de 37 kort over hertugdommerne Deres store anseelse fremgår af. at de i 1662 blev optrykt i Joan Blaeu's berømte Atlas Maior efter de originale kobberplader, som Blaeu havde erhvervet. Men Dankwerths tekst medførte ikke blot. at kong Frederik III nedsatte hofmatematikerens årsløn fra 300 til 2(K) rigsdaler og nødte ham til at udarbejde en ny tekst, der dog aldrig blev trykt. Nej. den tysksprogede landsbeskrivelse af hertugdømmerne krævede ligefrem et modstykke, der skulle beskrive det danske kongerige som et stadig bestående højhedsområde mellem Nord- og Østersøen, og det pa tidens lærde humanistsprog latin, hvis gyldighed strakte sig langt videre end til blot det tyske sprogomrade. Nu ma man huske, at Danmark faktisk var forarmet efter Christian l\"s 1652 erschien in Schleswig das kostbare Prachtuerk in Grolifolio Sewe Landeabeschreihung der zwei Herzogthumer Schleswich und Holstein, den beiden Landesherren Konig Friedrieh III von Dånemark und Herzog Friedrich IV von Holstein gewidmet. Die Herausgeber waren der aus Husum gebijrtige Kanograph Johannes Meier und der historisch interessierte Ar/t und Biirgermeister von Schleswig Caspar Dankwerih. An die gelehrte W'elt wurde die Kcnntnis der neuen Landesbeschreibung durch den angesehenen Polyhistor. Hofmathematiker und Astronom des gottorpschen Herzogs und Leiter von dessen Bibliothek und Kunstkammer. Adam Olearius, vermittelt. Von den beiden Fiirsten Friedrich konnte nur der Gottorper mit dem pråchtigen Werk zufrieden scin. Der dånische Friedrich und seine Regirung waren dagegen mit dem Dankwertschen Text auberordentlich unzufrieden. weil er den Rahmcn einer topographischen Schilderung weit iiberschritt und auf die verwickelte Erbgeschichte der Landesteile einging - und zwar mit deutlicher Parteinahme fiir die herzogliche Familie und deren politischc Oberherrn und Mitregcnten. Streitigkciten mit dem koniglichen In erster Reihe geriet dies dem Kartographen zum Nachteil. Nachdem Johs. Meier ( ) sich schon 1639 beim Herzog um ein Jahresgehalt beworben hatte, aber ohne Erfolg, hatte Kcinig Christian IV sich seiner angenommen und ihn schlieblich 1647 als Hofmathematicus mit so weitgehenden Befugnissen angestellt. dab er sich vollig der weiteren kartographischen Beschreibung der ganzen Monarchie widmen konnte. Als Frucht seiner Tåtigkcit wurden aber nur die 37 Karten der Herzogtiimer herausgegeben; ihr gro- Bes Ansehen geht daraus hervor, dab sie 1662 von Joan Blaeu in seincm beriihmten Atlas Maior neugcdrucki wurden. nachdem er die originellen. in Husum gestochenen Kupferplatten erworben hatte. Dankwerths textiiche Landesbeschreibung verursachte nicht nur. dab das Jahresgehalt des Hofmathematikcrs von 3(K) auf 2(H) Reichstaler herabgesetzt wurde. sondcrn auch dab ein ernsthaftes Ciegenstiick fiir erforderlich angesehcn wurde. Johs. Meier versuchtc allerdings, Dankwerths

14 X krigeriske eventyr i 30-årskrigen. Og bedre var det sandelig ikke blevet ved efterfølgeren Frederik III's svenskekrige med Karl X Gustav ! Ikke alene var kongeriget blevet brandskattet under den svenske besættelse, men tabet af de gamle landsdele øst for Øresund havde forrykket magtbalancen ved Østersøen som resultatet af århundredlange stridigheder, der kartografisk og litterært allerede havde fundet udtryk i den svenske biskop Olaus Magnus' store Nordenskort»Carta marina«(venedig 1539) og ikke mindre i hans på latin forfattede, i Rom 1555 udgivne og ingenlunde danskvenlige storværk om de nordiske folks historie. Fra dansk side havde man naturligvis forlængst taget den svenske stridshandske op i en rigt blomstrende litteratur på både latin og modersmålet. Det vigtigste værk på dansk var rigskansleren Arild Huitfeldts Danmarkshistorie, der udkom i 9 bind og blev genoptrykt i 2 bind i altså samtidigt med udgivelsen af den nye landsbeskrivelse af hertugdømmerne. Den, der derpå rykkede i felten mod Slesvigs borgmester skulle blive ingen ringere end overborgmesteren i København: Peder Hansen Resen Han blev født d. 17. juni 1625 som søn af den senere biskop over Sjællands stift Hans Hansen Resen og Thale Vinstrup. Bedstefædrene på begge sider havde ligeledes været Sjællands biskopper. Hans fadder var professoren i medicin og dekan ved universitetet dr. Thomas Finke. Den lille Petrus var altså født ind i et højakademisk miljø, og det kom til at præge den undervisning, som han modtog i hjemmet «med de lærdeste og oc skickeligste unge Mænd oc Baccalaureis i Philosophia, som vare her paa Acadeniiet«, som han udtrykker det i sin selvbiografi." 16 år gammel kom han over i Metropolitanskolens mesterlektie, og to år senere blev han immatrikuleret på universitetet. Efter blot to år her bestod han teologisk embedseksamen, hvorpå han i yderligere to år virkede som hører ved sin gamle skole - man lærer ved at lære! 1647 tog han ud på den sædvanlige dannelsesrejse. Hans første station var Leiden, hvor han ved det dengang mest ansete universitet i Nordeuropa studerede jura og filologi i fire år og samtidig ikke forsømte at besøge de andre nederlandske byer for at stifte bekendtskab med de lærdeste mænd i dem. Efter årene i Leiden begav han sig til Paris, hvor han i flere måneder besøgte»flitteligen baade lær- Text zu verbessern; die Aufgabe war aber nicht seine Sache, und sein Versuch blieb ungedruckt. Nein, als Gegenstiick war eine Darstellung des Konigreichs als ein immer noch bestehendes Hoheitsgebiet zwischen Nord- und Ostsee erwiinscht, und zwar in jener Zeit, der gelehrten lingua franca im Humanistenlatein, dessen Giiltigkeit sich weit iiber das nur deutsche Sprachgebiet hinaus erstreckte. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dab Danemark durch die Abenteuer Christians IV im DreiBigjåhrigen Krieg tatsåchlich verarmt war. Und besser wurde es nicht durch die Schwedenkriege des Nachfolgers Friedrich III mit Karl X Gustav, der das ganze Land verheerte. Der Verlust der alten Landesteile ostlich vom Oresund hatte die Machtverhåltnisse an der Ostsee zum Nachteil Danemarks verschoben - ein Ergebnis jahrhundertelanger Streitigkeiten, die schon kartographisch in der groben Carta Marina (Venezia 1539) des schwedischen Bischofs Olaus Magnus und noch deutlicher in seinem lateinisch geschriebenen Hauptwerk iiber die Geschichte der nordischen Volker (Rom 1555) zum Ausdruck gekommen waren. Von dånischer Seite hatte man natiirlich långst in einer bliihenden Literatur auf Latein und in der Muttersprache diesen Handschuh aufgegriffen. Neben den gedruckten Ausgaben der mittelalterlichen Dånenchronik des Saxo Grammaticus war das wichtigste Werk die muttersprachliche Geschichte Danemarks des Reichskanzlers Arild Huitfeldt, die neunbåndig erschien und wieder 1652 in zwei Banden gedruckt wurde - also gleichzeitig mit der Landesbeschreibung der Herzogtiimer. Wer aber mit dem Schleswiger Biirgermeister Dankwerth eine Lanze brechen wollte, war sein Kopenhagener Kollege Peder Hansen Resen Er wurde am 17. Juni 1625 als Sohn des spåteren Bischofs der seelåndischen Diozese Hans Hansen Resen geboren. Seine GroBvåter sowohl våterlicher- als auch miitterlicherseits waren ebenfalls Bischofe von Seeland gewesen. Sein Pate war der Dekan der medizinischen Fakultåt Dr. Thomas Fincke. So wurde der kleine Petrus in ein hochakademisches Milieu hineingeboren. Dies prågte auch den Unterricht, den er - wie er in seiner Selbstbiographie sagt «mit den gelehrtesten und geschicktesten jungen Månnern und Baccalaureis der Philosophie, die es hier an der Academie gab«- im Vaterhaus erhielt. 16-jåhrig ging er in die

15 XI Ponrceislik af den 28-årige Peder Resen kranset aflauerhcrr med ryels irompeler og lærdoms høger I kariouchen nedenunder lerses ei laitnsk dtslichon. der kan gengives således: 'Med velberåd hu. oh RESEN.', fcesmer den til Iretfærdighedsgudinden] Themis viede lauerbtrrgren med rette disse troftrer til dine hæderstegn'. Underskrevet 'Den germanske afdeling af retslærde i Padova til sin fortjente rådmand- Endelig oplyses det på kariouchens nederste flige, at indskriften er forfattet af Johannes Rhodius. den daivke mediciner og filolog Johan Rhode ( ). der fra 1622 til sin d«d virkede uafbrudt i Padova, nød europæisk berømmelse og gerne tog sig af yngre medstuderende fra de nordalpinske lande

16 XII de Mænd saa velsom Bogladene og Bibliothekerne udi Byen«. Med en adelig rejsefælle drog han videre gennem Frankrig til Spanien, hvor han dels opholdt sig nogle måneder i Madrid, dels rejste rundt i landet. I Zaragoza blev han»syg af en anden Dags Feber, men blef ved Guds Hielp snart aff den cureret, og det paa en sær Maade af en Barberere der i Staden, som jeg lod kalde til at rage mig. Thi der hånd fornam, hvor jeg sad med Feberen, lofved hånd i faa Dage at flye mig bedre, som hånd og holdt. Thi paa dend Dag jeg der efter skulde hafve Feberen efter sin ordinair Skick og Tiid, kom hånd til mig med Solens Opgang og hengde om min Hals en liden Klud med en urt udi... og kaldede hånd samme Urt Esfuerca, som har saa meget at sige, er sterck og kraftig.«resen kom sig, men hans videnskabelige nysgerrighed blev vakt, da han ikke kunne få plantens latinske navn at vide. Han tog nogle eksemplarer med sig og overdrog dem i Italien til sin vidtberømte landsmand, lægen Johannes Rhode, som ikke kendt planten»og derfor skikkede dennem til Verona ti! en Spansk Medicum ved Nafn Petruin a Castro... oc fick til Svar, det var en Spansk Urt, der nock hafde de omtalde Krafter, men der var dog intet skrefven om hende i trykte Bøger.«Lad os mærke os dette til bedre forståelse af fortegnelsen over planterne på Møn! I Italien tilbragte Resen et»aars Tjd for mit Studii juridici skyld«ved republikken Venedigs velrenommerede universitet i Padova. Her fik han sine første akademiske embeder som Vicesyndicus (lovkyndig ved universitetet) og Consiliarius ved»dend Tydske Nation af Jurister«, som gjorde»mig ikke en ringe Ære, og paa deris Bekostning mig u-afvidendis lod stikke mit Billede i Kaaber og pryde det med et Vers, som min Landsmand Johannes Rhodius gjort hafde.«faderens død kaldte ham hjem til København, men før han tiltrådte rejsen, fik han besøgt Rom, Neapel såvel som andre byer og nåede i Padua at erhverve den juridiske doktorgrad. Efter 6 års fravær ankom Resen i november 1653 til København, hvor han forblev resten af sit liv. Efter to års forløb blev han gift. Børn bragte ægteskabet ham ikke, men til gengæld opnåede han i rask rækkefølge det ene embede efter det andet: professor i ethik 1657, professor ordinarius og borgmester i residensstaden 1664, assessor i højesteret 1669, præsident i København 1672, justitsråd 1677, adelsvåben 1680, etatsråd alt Prima der Metropolitanschule ein und wurde zwei Jahre spåter an der Universitåt immatrikuliert. Nach noch zwei Jahren machte er sein theologisches Staatsexamen. Weitere zwei Jahre lang betåtigte er sich als Lehrer an seiner alten Schule - durch das Lehren lernt man! 1647 trat er endlich die iibliche Bildungsreise an. Die erste Station war Leiden, wo er an der damals beriihmtesten Universitåt Nordeuropas vier Jahre lang Rechtswissenschaft und Philologie betrieb und auch nicht versåumte, die anderen niederlåndischen Stådte zu besuchen, um die Bekanntschaft ihrer gelehrtesten Månner zu machen. Von Holland begab er sich nach Paris, wo er einige Monate lang»fleibiglich sowohl Gelehrte als auch die Buchlåden und Bibliotheken«aufsuchte. Durch Frankreich zog er mit einem adligen Gefåhrten nach Spanien weiter, wo er sich teils einige Monate in Madrid aufhielt, teils umherreiste. In Zaragoza erkrankte er»an einem Wechselfieber, wurde aber durch Gottes Hilfe bald davon curiert, und zwar auf besondere Weise von einem Barbier da in der Stadt, von dem ich mich scheren lieb. Denn als er vernahm, wo ich mit dem Fieber sab, versprach er, mich in wenigen Tagen zu curieren... an dem Tag, wo ich das Fieber haben sollte, kam er bei Sonnenaufgang zu mir und hångte mir ein Tlichlein mit einem Kraut, das in jener Stadt wuchs, um den Hals... und nannte er selbiges Kraut Esfuerca, was da heibt, ist stark und kraftig.«resen erholte sich, seine wissenschaftliche Neugier wurde aber erweckt, da er nicht den lateinischen Namen erfahren konnte. Er brachte daher einige Exemplare mit sich und iibertrug sie nach der Ankunft in Italien seinem weitberiihmten Landsmann, dem Arzt Johannes Rhode, der die Planze nicht kannte»und sie dårum nach Verona an einen Spanischen Medicum namens Petrum a Castro schickte... und bekam er zur Antwort, es sei ein Spanisches Kraut, das schon die erwåhnten Kråfte besitzc, es sei jedoch nichts von ihm in gedruckten Biichern geschrieben.«merken wir uns dies zur besseren Wiirdigung des Verzeichnisses der Pflanzen auf Mon! In Italien blieb Resen ein Jahr lang an der namhaften Universitåt Padova»um meines Studii juridici willen.«hier erhielt er seine ersten akademischen Amter als Vicesyndicus (Rechtskundiger der Academie) und Consiliarius (Ratsherr)»der deutschen Nation der Juristen«, die ihn mit sei-

17 XIII Ki'ri nvfr Rfseris rejsfrute iflg. hans egne oplysninger. selvfølgelig efter Hans Kgl. Majestæts allernådigste bevilling. Som professor ved universitetet forelæste Resen om kirkelig og verdslig lovgivning ude og hjemme i bade historisk og aktuel forstand. Ved 125-arsfesten for reformationens indførelse holdt han festtalen. "Hvad meere Tid jeg har hafft til ofvers. hvorudi jeg kunde tiene Academiet, saavit mine andre vitloftige Forretninger paa Byens og andre Sagers vegne har tilstedet: Dend har jeg anvendt paa atskillige Bøgers en Deel sammenskrifvelsc. nem kupfergestochenen Portrat iiberraschten. Der Tod seines Vaters rief ihn nach Hause. aber bevor er die Reise antrat, besuchte er Rom. Neapel sowic anderc Stadte und machte noch in Padua den Doktor der Rechle. Nach sechsjåhriger Abwesenheit traf Resen im November 1653 in Kopenhagen ein und blieb den Rest seines Lebens da. Nach zwei Jahren heiratete er: Kinder brachte ihm die Ehe nicht. dafiir erhielt er in rascher Folge bedeutende Amter: Professor der Ethik 1657, Professor ordinarius

18 XIV en Deel befordrelse til Trykken.«Her følger så i Resens selvbiografi en liste på 12 værker, af hvilke de tre første er Snorres og Sæmunds Eddaer, såvel på islandsk og dansk som på latin. Som nr. 4 anføres»kiøbenhafns, Amagers og Uraniborgs merckelige Opskrifter (= indskr.) ,«som nr. 6»Kiøbenhaffns Affridtznings Tafle med en kort Forklaring baade paa Danske og Tydske. Tryckt Aar 1674«, og som nr. 7»Samsøes Beskrivelse med Figurer in Folio, Kiøbenhafn 1675«. Til sidstnævnte må erindres, at lensherren til Samsø dengang ikke var nogen ringere end rigskansleren Peder Griffenfeldt; naturligvis udgav Resen netop denne beskrivelse som en smagsprøve i håb om at vinde støtte til sin planlagte Atlas Danicus hos den næst kongen mægtigste mand i riget - desværre forgæves, for knapt et år senere lod kongen den hovmodige kansler lide sit forsmædelige fald. Efter de 12 allerede udgivne værker nævner Resen 1 1 endnu utrykte:»... alle paa Latine og jeffnlig prydede med Kaaberstukken-AfriBninger paa Lande, Byer, Slotte og andre deslige merckelige Stykker: Og skal med Guds Hielp inden kort Tiid trykkis tilsammen udi it stort Verck, jeg acter at kalde Atlantem Danicum.«Resens fromme ønske om at få lov til at leve, indtil han havde kunnet tjene Gud, Konge og Fædreland med udgivelsen af sit Danske Atlas, gik desværre ikke i opfyldelse. Han døde d. 1. juni 1688 efter at have godkendt det trykklare manuskript. Resens Atlas Dette godkendte manuskript var en forkortet udgave på syv bind, som hans mest betroede medarbejder. Vartovs præst Johan Bnmsmand, havde udført i de seneste tre år. Efter Resens død var hans enke testementarisk forpligtet til at sørge for udgivelsen. Men hendes økonomiske omstændigheder tvang hende til at underkaste værket endnu en forkortelse. Hun traf derfor aftale med den teologiske kandidat Christen Aarslev om, at han ikke skulle lade sig ansætte i noget præstekald, før han havde udarbejdet en udgave i tre bind. Da han i 1692 kunne aflevere sit arbejde og få den lovede løn udbetalt, var enken imidlertid også død og kassen dermed tom!"^ Begge de forkortede udgaver blev som manuskripter afleveret til universitetsbiblioteket sammen med alt det materiale, Resen havde samlet og ordnet gennem mere end 20 år. Det blev i alt til 39 håndskrevne folianter, der indgik som en del af den store og kostbare bogsamling, Resen havde und Burgermeister der Residenzstadt 1664, Assessor des Hochsten Gerichts 1669, Pråsident der Stadt Kopenhagen 1672, Justizrat 1677, adliges Wappen 1680, geheimer Staatsrat alles selbstverståndlich laut allergnådigster Bewilligung Seiner Kgl. Majeståt. Als Professor an der Universitåt las Resen iiber kirchliche und weltliche Gesetzgebung, historisch und aktuell gesehen, und zur 125. Jahresfeier der lutherischen Reformation der Konigreiche hielt er die Festrede.»Welche Zeit ich dariiber hinaus iibrig gehabt håbe... soweit meine anderen weitlåufigen Tåtigkeiten von wegen der Stadt und anderer Sachen es gestattet haben, die håbe ich teils auf das Zusammenschreiben, teils auf das Drukken etlicher Biicher verwendet.«hier folgt dann in der Selbstbiographie Resens eine Liste von 12 Werken, von denen die drei ersten die Edden des Snore und des Såmund sowohl islåndisch und dånisch als auch lateinisch sind. Als Nr. 4 nennt die Liste»Die Inschriften Kopenhagens, Amagers und der Uraniburg mit einem Bericht iiber Tycho Brahe... auf Dånisch und Deutsch gedruckt zu Kopenhagen 1668«, als Nr. 6»AbriB-Tafel von Kopenhagen mit einer kurzen Erklårung sowohl auf Dånisch als auf Deutsch «und als Nr. 7»Beschreibung von Samscie mit Figuren in Folio, Kph «Der Lehnsherr der Insel Samso war damals kein geringerer als der Reichskanzler Griffenfeldt, und Resen gab natiirlich diese Schrift als Kostprobe seines geplanten Atlas Danicus heraus, in der Hoffnung, so den nåchst dem Konig einflubreichsten Mann des Staates fiir sein Werk zu gewinnen - leider vergebens, denn kaum ein Jahr spåter hatte der Konig den hochmiitigen Kanzler zum Fall gebracht, Nach den 12 schon gedruckten Werken fåhrt Resen fort, 11 noch ungedruckte Schriften zu nenncn:»... alle auf Latein und ofters mit Kupfern der Lande, Stådte, Schlosser und anderer ebenso bemerkenswerter Stiicke geschmiickt. Und werden mit Gottes Hilfe binnen kurzem såmtlich in einem groben Werk gedruckt, das ich Atlantem Danicum zu nennen beabsichtige.«resens Wunsch, so lange leben zu diirfen, bis er Gott, Konig und Vaterland mit der Herausgabe seines Atlas Danicus hatte dienen konnen, ging leider nicht in Erfiillung. Resens Atlas Peder Hansen Resen starb am 1. Juni 1688, nachdcm er einige Monate vorher eine von seinem

19 XV anskaffet sig lige siden sin ungdum og 3 år for sin dod havde skænket universitetet Her. pa loftet over Frinitatis Kirke og med adgang fra Rundetårn, blev nu de righoldige bind»resens Atlas«i de folgende ar flittigt studeret. afskre\et og underliden også udlånt i enkelte bmd. mdtil de i I72S under den store brand i Kobenhavn blev flammernes rov sammen med hele universitetsbiblioteket. Dog, va'rkets ry levede videre, og i I75(lerne lykkedes det hofbygmester Lounds de Thurah at samle de spredte rester og rekonstruere Atlas Danieus i syv storfolianter. Gennem forskellige ejere vandrede dette statelige håndskrift i IStB ind i det Store Kongelige Bibliotek i Kobenhavn under den sidste besidders navn som Uldall 186 fol. IVII. Siden da har det hort til bibliotekets mest benyttede håndskrifter. La-nge kunne historikerne - saledes også Møns lokalhistoriker Frede Bojsen ( ) - nojes med benyttelse pa læsesalen. Men efterhånden som det gik tilbage med latinkundskaberne, begyndte man i 1925 på at udgive Resens Atlas i oversættelse. Arbejdet blev imidlertid ikke systematisk grebet an og skred kun langsomt frem. afbrudt af lange pauser og med skiftende, oftest af hinanden uafhængige udgivere. Kun i enkelte tilfælde blev også den latinske tekst trykt. Som folge af den nyvagnede interesse for den europæiske latinlitteratur i det 16. til 18. århundrede dannede så i 1980erne lektor Jacob Isager ved Odense Universitet en udgivergruppe, der har sat sig det mal at gøre oversættelsesarbejdet færdigt. Under denne synsvinkel ønsker vor faksimileudgave af Monsbeskrivelsen med paralleloversættelser at blive forstået. Da afsnittet om Mon hører til de smukkest skrevne partier af Uldallhåndskriftet, og da øens beliggenhed og dermed forbundne historie har været i særlig grad udsat for tyske indflydelser pa godt og ondt, er det vor udgaves ærgerrighed med sin oversættelse til både dansk og tysk at kunne præsentere Resens Atlas som et bidrag til europæisk åndshistorie, selvom emnet kun er den lille, men tidligere ikke ganske ubetydelige og stadig dejlige ø ved den omstridte og forbindende Østersø. Kridtklinterne pa Mon og Riigen har fra arilds tid hilst pa hinanden over det blå hav! Tilblivelsen af Atlas Danicus Materialet til sin beskrivelse af kongeriget - inklusive Færøerne. Island og Grønland - skaffede Resen sig først og fremmest gennem gejstligheden Fra 1666 opfordrede han biskopperne til at skaffe kundigen Mitarbeiter Johan Brunsmand auf 7 Bande gekurzte Fassung gutgeheilien hatte Danaeh war seme Witwe testamentarisch Nerptlichtet, fiir die Herausgabe Sorge zu tragcn. Sic mubte sich aber sofort bequemen, das Werk einer nochmaligen Verkurzung zu unterziehen. und traf zu diesem Zweck mit dem thet)logischen Kandidaten Christen Aarslev das Abkommen, dab er kein Amt antreten sollte. bis er cine dreibåndige.ausgabe veranstaltet håbe. Doch. als er 1692 seine fertige Arbeii ablieferte und den vcrsprochenen Lohn erhielt, und die Kasse leer. war auch die W'itwe gestorben Beide gekurzte Ausgaben wurden mit dem von Resen durch mehr als 20 Jahre gesammelten Material - im ganzen 39 handgeschricbenen Folianten - an die Universitåtsbibliothek abgeliefert. als ein Teil der groben und kostbaren Biichersammlung. die gestiftet hatte. Resen schon drei Jahre vor seinem Tod Hier, auf dem Dachboden der Trinitatiskirche, wurden die reichen Bånde von»resens Atlas«, wie das Werk allmåhlich genannt wurde, flcibig studiert, abgeschricben und manchmal sogar als Einzelteile ausgeliehen. bis sie 1728 mit der ganzen Universitåtsbibliothek ein Raub der Flammen wurde. Der Ruhm des Werks lebte aber fort, und in den 1750er Jahren gelang es dem Hofbaumeister Laurids de Thurah mittels der verstreuten Reste den Resenschen Atlas Danicus in 7 GroBfolianten zu rekonstruieren. Durch verschiedene Besitzer wanderte diese stattliche Handschrift 1803 in den Bestand der GroBen Ktiniglichen Bibliothek zu Kopenhagen ein, wo sie seitdem zu den meistbenutzten gehort hat. Lange konnten sich die Historiker - so auch der Lokalhistoriker Mons. Frede Bojsen - sich damit begniigen. Erst 1925 fing man an, Buchausgaben von Resens Atlas zu veranstalten, und zwar als Ubersetzungen aus dem Lateinischen ins Dånische. Das Unternehmen schritt nur langsam vorwårts. von langen Pausen unterbrochen, mit wechselnden und von einander unabhångigen Herausgebern. Nur in ein paar Fallen ist auch der lateinische Text geboten worden. Im Zuge des neuerwachten Interesses fiir die europåische Latinitåt des 16. entstand dann in bis 18. Jahrhunderts den 1980er Jahren an der Universitat Odense eine Herausgebergruppe, die unter der Leitung von Jacob Isager sich das Ziel gesteckt hat, die noch fehlenden Teile von Resens Atlas erscheinen zu lassen. In diesem Licht wunscht sich unsere faksimilierte W'iedergabe der

20 XVI sig indberetninger om hvert enkelt sogn gennem provster og sognepræster. Således fremsatte han følgende ønsker i en skrivelse til gejstligheden på Sjælland'':»1) Præsternis nafne Bom ere kalte Biden aar 1647, saa og naar de ere kalte [allerede få måneder senere til Aalborg-bispen:»siden reformationen«]«^ 2) Inscriptiones som lebis paa A. Epitaphier. B. Ligstene, C. Ligkister i ædelige og andris murede begravelber, D. Funter, kirkeporte, byers porte og kloker i taarnene. E. Herregaarde over portene eller andetstedtz, F. Stene j marken eller andenstedtz. huorpaa ere gamle rune bogstave, som iblant Wormij Monumenta* ikke findis. huis nogle inscriptiones, som ikke for bogstavernis gamle skrift kand forstaais, steder huor saadanne findis det motte optegnis. 3) Dysser, offresteder. kilder huor siuge och lemeleste bliver hiulpne, og andet som hører til Antiqvitates Danicas med deris navne, og paa huilke marker eller skove ved byer og steder de ligger. 4) Huor af kiøbstederne, saa og landzbyerne hafr deris navne, saa vijt de entten sielv kand vijde, eller og af gamle folk kunde udspørge. 5) Kiobstedernis vaaben, og naar de ere givne, saa og af huem. Datum Kiøbenhaffn d. 2. Octobris Petrus Resenius.«I de følgende år udbad Resen sig mere og mere udførlige oplysninger, især af topografisk art, f.eks. endnu i 1686:»Var at ynske, at en hver Episcopus i sit Stift Ved Sin Præpositus eller CurieuB Præster eller andre bequeme Personer Ville lade optegne, hvis der Var i dieris district, som enten var forefalden in historia eller endnu findes in naturalibus, nemlig animalibus, piscibus, mineralibus... Jblant urter og træer, hvad der findis, og farve...«' hvor til de brugis af indbyggerne, somme til medicin. Somme til Mens der således strømmede materiale ind fra alle egne af landet, og det naturligvis blev ordnet, udnyttede Resen også købstædernes privilegiebreve, der fra 1648 blev indkaldt til kancelliet og dér blev afskrevet og registreret. Ligeså excerperede han de historiske og topografiske værker, han havde adgang til i sit eget righoldige bibliotek eller andetsteds i København. Herved har han som professor og højtstående embedsmand selvfølgelig i schonen Uldallschen Handsschrift mit dånischen und deutschen Paralleliibersetzungen und Erlåuterungen als ein Beitrag zur europåischen Geistesgeschichte verstanden zu werden, allerdings vom Ausgangspunkt einer kleinen, wenn auch vormals nicht ganz unbedeutenden und heute noch schonen Insel an der seit je umstrittenen und verbindenden Ostsee gesehen. Die kreidigen Kliffe von Mon und Riigen haben sich immer freundlich oder feindlich iiber die blaue See gegriibt! Das Entstehen des Atlas Danicus Den Stoff fiir seine Beschreibung des Konigreiches - einschlieblich der Fåroer, Islands und Grenlands - sammelte Resen durch die Geistlichkeit ein. Seit 1666 forderte er die Bischofe auf, ihm durch die Propste und Pfarrer Berichte iiber jedes Kirchspiel der einzelnen Diozesen zu verschaffen. So wurden in einem Schreiben an die seelåndischen Geistlichen folgende Wiinsche pråzisiert:»1) Die Namen der Pfarrer, die seit 1647 (schon einige Monate spåter: seit der Reformation) eingestellt sowie wann sie berufen wurden. 2) Inscriptiones, die zu lesen sind auf A. Epitaphien, B. Grabsteinen, C. Sargen in adligen und anderen gemauerten Griiften. D. Taufsteinen, Kirchenportalen. Stadttoren und Turmglocken. E. Uber den Toren der Herrenhåuser oder anderswo. F. Auf Steinen im Feld oder sonstwo. worauf es alte Runenbuchstaben gibt, die sich nicht unter den Monumenta Worms finden; falls einige Inscriptiones wegen der alten Schrift der Buchstaben nicht zu verstehen sind, sollten die Stellen, wo solche zu finden sind, verzeichnet werden. 3) Hiinengråber. Opferståtten, Quellen wo Kranken und Kriippeln geholfen wird, und was sonst noch unter Antiquitates Danicas gehort, mit ihren Namen und in welchen Feldern und Wåldern bei Stådten und Ortschaften sie sich befinden. 4) Woher die Stådte wie auch die Dorfer ihre Namen haben, sofern sie es entweder selbst wissen oder auch von alten Leuten erkunden konnen. 5) Die Wappen der Stådte, und wann und von wem sie gegeben sind. Datum Kopenhagen d. 2. Octobris 1666 Petrus Resenius«

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo?

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo? Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer http://www.caspardavidfriedrich.org/home-2-24-1-0.html Der Wanderer Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Programm des Festaktes Program for jubileumsfestligheden aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i)

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) 1 A 1 ei og ie ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) auf Wiedersehen sieben Lieblingsfarbe Radiergummi vier ich heiße weiß eins zwei drei mein deine Bleistift Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Deutschland und andere deutschsprachige Länder

Deutschland und andere deutschsprachige Länder Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven.

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven. KASUSBRUG Nominativ 507 Grundleddet (se 2) i en sætning står i nominativ: * Vor mir stand ein alter Mann. Foran mig stod en gammel mand. Hvis der i en sætning findes både et foreløbigt og et egentligt

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Peter Harry Carstensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch.

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch. e Wörter Die dänische Sprache gehört zu den skandinavischen. Sie wird vor allem in Dänemark und Grönland gesprochen und hat einige Anglizismen in Phrasen und Redewendungen. So heißt z.b. Hallo auf dänisch

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Wilhelm Radies. Die Köllerpolitik Köllerpolitiken. Wir Johanniter Vi Johannitere. Titelseite/Forside:

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Wilhelm Radies. Die Köllerpolitik Köllerpolitiken. Wir Johanniter Vi Johannitere. Titelseite/Forside: SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Ty fortsætter b Kristian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2010/12 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Læs mere

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet.

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet. instruktioner til kopiark G2, G3 og G4 s.175-180 Wir spielen Grammatik - bestemt form (G2) og ubestemt form (G3) Kopiér arbejdsblad a og b, så de bliver for- og bagside på et ark karton. Du har nu et arbejdsblad

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Anfang gut Alles gut. Hvorfor tidlig tysk? Hvordan tidlig tysk?

Anfang gut Alles gut. Hvorfor tidlig tysk? Hvordan tidlig tysk? Anfang gut Alles gut. Hvorfor tidlig tysk? Hvordan tidlig tysk? Programm: 15.15-15.30: Kaffee und Kuchen 15.30-17.00: Sprachliche Aktivitäten 17.00-17.15: Pause und Essen 17.15-18.30: Sprachliche Aktivitäten

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6. Mein Lieblingsfach ist Englisch. 9. Ich spiele gern Handball.

4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6. Mein Lieblingsfach ist Englisch. 9. Ich spiele gern Handball. repetition Kapitel 1, 2, 4 A Skriv et passende spørgsmål til hvert svar. 1. Ich bin 14 Jahre alt. 2. Ich heiße Miriam. 3. Danke gut. 4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6.

Læs mere

1 Hjemme - Substantiver P

1 Hjemme - Substantiver P 1 Hjemme - Substantiver P Opgave Find den rigtige substantivform i singularis ubestemt og pluralis ubestemt. -e Singularis ubestemt Pluralis ubestemt 1a) Rasmus har. 1b) Mie har to. 2a) Peter ser. 2b)

Læs mere

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Beiträge zur Skandinavistik 20 Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Zeit und Zeitwahrnehmung im skandinavischen Großstadtroman Ende des 19. Jahrhunderts Bearbeitet von Katja Bethke-Prange 1. Auflage 2012.

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Deutsch Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Dänisch Mr. J.

Læs mere

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Tysk Øvehæfte 3: Forlaget Sprogbøger Film: Operation Walkyrie Sophie Scholl Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere