Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12"

Transkript

1 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012

2 2

3 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012

4 2

5 Forord Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund i behold. Det er muligt, men kun hvis vi arbejder hårdt for det alle sammen. For Danmark skal i arbejde. Det er den røde tråd i regeringens 2020-plan Danmark i arbejde, der fastsætter den overordnede ramme for regeringens økonomiske politik. Og det er den røde tråd gennem regeringens resultater i folketingsåret 2011/2012. Regeringen har gennemført en kickstart, der holder hånden under danske job og skaber aktivitet i år og til næste år. Og vi har sat et reformarbejde i gang, der skal skabe grundlaget for vækst og arbejdspladser på længere sigt. Regeringens forslag til en skattereform vil skabe ny vækst og flere job og sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Det sker ved at sænke skatten på arbejde markant frem mod Skattelettelserne er fuldt finansieret, og reformen har social balance. Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning efter krisen og til at løse de langsigtede udfordringer for dansk økonomi. Regeringen har også indledt trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter. Og vi har fremlagt reformer af førtidspension og fleksjob. Alt sammen med det mål at få Danmark i arbejde. Når vi arbejder mere, får vi bedre råd til det samfund, vi ønsker. Regeringen investerer i vores fremtid. Vi har sikret penge til flere uddannelsespladser på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Og vi har indgået en energiaftale, der er bredere, grønnere og mere perspektivrig end nogensinde i Danmark historie. Regeringen vil et Danmark, hvor alle er en del af fællesskabet. Vi har indført en ny balance i udlændingepolitikken. Og vi giver bøsser og lesbiske mulighed for at blive viet i en kirke. Regeringen vil udvikle vores velfærdssamfund. Vi har skaffet penge, så der er råd til flere voksne i vuggestuer og børnehaver, for vores børn skal have en tryg start på livet. Og vi har indført større lighed på sundhedsområdet. Folketingsåret har været præget af Danmarks formandskab for EU. Under det danske formandskab er der truffet afgørende beslutninger for at møde Europas dobbelte udfordring: At sikre tillid til den økonomiske politik og at få gang i vækst og arbejdspladser. Regeringens resultater er en oversigt over den nye lovgivning og de nye initiativer, som regeringen har gennemført i det første folketingsår. Regeringen har sat en ny retning for Danmark. Helle Thorning-Schmidt 3

6 Indholdsfortegnelse VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG SUND SAMFUNDSØKONOMI... 5 BØRN OG UNGE... 9 UDDANNELSE OG FORSKNING SUNDHED OG FOREBYGGELSE UDSATTE GRUPPER INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ERHVERVSLIVET KIRKE, LIGESTILLING OG KULTUR RETSPOLITIK OG INDSATS MOD KRIMINALITET MILJØ, ENERGI OG FØDEVARER TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR UDENRIGS-, EUROPA-, HANDELS-, SIKKERHEDS,- OG UDVIKLINGSPOLITIK FAIR SKATTEOPKRÆVNING EN MODERNE OFFENTLIG SEKTOR ØVRIGE RESULTATER Redaktionens afslutning 29. maj

7 Vækst, beskæftigelse og sund samfundsøkonomi Finansloven for 2012 Regeringen indgik i november 2011 en række aftaler om Finansloven for For at sætte gang i økonomien blev der som led i Finansloven for 2012 gennemført en kickstart, hvor der blev fremrykket investeringer for 10 ¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i Endvidere afskaffes starthjælp, kontanthjælpsloft, loft over børnefamilieydelse, brugerbetaling på kunstig befrugtning, familiesammenføring og tolkning i sundhedsvæsenet. Vilkårene for ledige forbedres med en skånsom overgang til en kortere dagpengeperiode, og der er øgede muligheder for uddannelse. Med aftalen afsættes ½ mia. kr. til bedre normeringer i daginstitutioner, udviklingsbistanden øges, og økologisk produktion fremmes. Som led i Finansloven for 2012 er der indgået i alt 11 aftaler om forskellige områder, heraf 10 aftaler med et bredt flertal. Det gælder bl.a. politi, kriminalforsorgen, forskning, praktikpladser, udsatte grupper, Det Kgl. Teater og rets- og udlændingepolitik plan Regeringen præsenterede i maj 2012 en ny 2020-plan, Danmark i arbejde, for de overordnede linjer og sigtepunkter for den økonomiske politik frem mod Planen indeholder regeringens svar på tre grundlæggende udfordringer, som dansk økonomi står over for frem mod For det første er konkurrenceevnen og produktiviteten i Danmark alvorlig svækket. For det andet er demografisk medvind vendt til modvind. Og for det tredje er der en stram offentlig økonomi. Med Danmark i arbejde har regeringen anlagt en omfattende reformstrategi frem til 2020, der skal genskabe fremdriften i dansk økonomi og sikre balance mellem indtægter og udgifter. Regeringens reformer vil samlet styrke de offentlige finanser i 2020 med 14 mia. kr. årligt. Regeringens reformdagsorden omfatter en fuldt finansieret skattereform, en reform af førtidspension og fleksjob, tidligere færdiggørelse af uddannelse, øvrige arbejdsmarkedsreformer samt en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Derudover vil regeringen spare 2 mia. kr. på forsvarets område og sikre en reduktion af Danmarks betaling til EU på 1 mia. kr. om året. Regeringen vil herved tilvejebringe et økonomisk råderum, som skal sikre, at det offentlige forbrug kan vokse med godt 0,8 pct. om året, at regeringens ambitiøse uddannelsesmålsætninger kan realiseres, og at der skabes plads til yderligere initiativer til fremme af vækst, beskæftigelse, uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling. Udspil til skattereform Regeringen fremlagde i maj 2012 sit udspil til en skattereform. Skattereformen er et led i de reformer, som skal skabe øget beskæftigelse og ny vækst i Danmark. Reformen skal øge beskæftigelsen svarende til flere i job, og give en varig styrkelse af de offentlige finanser på 3 mia.kr. Hovedelementet i udspillet er en lettelse af skatten på arbejde med ca. 14 mia. kr. Det sker ved at øge beskæftigelsesfradraget, indføre et nyt ekstra beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere og ved at forhøje indkomstgrænsen for topskatten. Skattelettelserne er fuldt finansieret, og reformen har social balance. Reformudspillet indeholder endvidere bl.a. et investeringsvindue, som skal øge og fremrykke virksomhedernes investeringer med henblik på at øge den økonomiske aktivitet og skabe flere job i resten af 2012 og i Det sker samtidigt med, at EUhenstillingen om styrkelse af de offentlige finanser i perioden fra 2010 til 2013 overholdes. Den samlede reform skønnes at øge beskæftigelsen med ca personer i 2013 og ca i Trepartsforhandlinger Regeringen har i maj 2012 igangsat trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om en ansvarlig og langtrækkende trepartsaftale, som skal levere et afgørende bidrag til en stærkere konkurrenceevne og vækst i dansk økonomi, øget beskæftigelse samt et kompetenceløft af arbejdsstyrken. Trepartsaftalen skal øge arbejdsudbuddet svarende til netto ca personer frem mod 2020, så de offentlige finanser forbedres med netto ca. 4 mia. kr. om året. 5

8 Udviklingspakken mv. Regeringen indgik i marts 2012 aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Udviklingspakken, der styrker bl.a. små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Hovedelementerne i Udviklingspakken er, at Eksportlåneordningen styrkes med 15 mia. kr., eksportgarantier styrkes med mindst 20 mia. kr. og vækstkapitalen styrkes med godt 1 mia. kr. til vækstkautioner og ansvarlige lån. Endvidere er FIH Erhvervsbank reetableret som en specialiseret erhvervsbank, og der etableres et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut Landbrugets Finansieringsbank. Der arbejdes endvidere med at tilvejebringe alternative finansieringsmuligheder. Der er indgået OPP-aftaler mellem EKF og to pensionsinstitutter om lånerammer til danske eksportvirksomheder for i alt 20 mia. kr. Budgetlov Regeringen fremsatte i april 2012 forslag til budgetlov. Budgetloven udmønter en bred politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Formålet med budgetloven er at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Lovkravet om balance eller overskud på de samlede offentlige finanser vil sikre, at Danmark fører en ansvarlig og langsigtet finanspolitik, der er grundlaget for at skabe vækst og nye arbejdspladser fremover. Med budgetlovgivningen indføres et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne vedtages af Folketinget, og de første udgiftslofter bliver fastlagt for perioden i foråret Udgiftslofterne vil være et væsentligt element i at sikre, at offentlige budgetter overholdes fremover. Lovforslaget forventes vedtaget juni Mere fremtrædende plads til Det Økonomiske Råd i vurderingen af finanspolitikken Regeringen fremsatte i april 2012 et lovforslag, der betyder, at Det Økonomiske Råd årligt skal vurdere, om den førte økonomiske politik er holdbar. Rådet skal desuden vurdere, om de udgiftslofter, der er vedtaget af Folketinget, stemmer med de finanspolitiske målsætninger, og om de vedtagne udgiftslofter bliver overholdt. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Nedsættelse af Produktivitetskommission Regeringen har i maj 2012 nedsat en produktivitetskommission med uafhængige eksperter som skal komme med konkrete ideer til, hvordan produktiviteten i Danmark kan blive styrket. Kommissionen skal arbejde åbent med henblik på en løbende debat, inddrage organisationer, internationale eksperter mv. samt offentliggøre delrapporter undervejs. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af Styrkelse af styringen af de kommunale og regionale udgifter Regeringen fremsatte i april to lovforslag, der indfører et mere permanent system for sanktioner over for henholdsvis kommuner og regioner ved overskridelse af budgetterne. Lovene betyder bl.a., at en del af statens bloktilskud gøres betinget af, at kommunernes og regionernes budgetter ikke overskrider de fastlagte rammer. Lovene skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med 2020-planen, og at Danmark efterlever kravene i EU s Vækst og Stabilitetspagt om ikke at have underskud på mere end 3 pct. af BNP. Lovforslagene forventes vedtaget i juni Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed Regeringen indgik i november 2012, som del af finanslovsaftalen, en aftale med Enhedslisten om en styrket indsats for at få flere unge i uddannelse og job. Initiativerne omfatter flere ledige unge i jobrotation, flere ledige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen, job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge og flere dimittender i trainee-forløb. Regeringen har som led i 2020-planen lanceret en række yderligere initiativer for bekæmpe ungdomsledigheden, der vil blive drøftet med arbejdsmarkedets parter som led i trepartsforhandlingerne. 6

9 Bedre vilkår for ledige Regeringen indgik i november 2012, som del af finanslovsaftalen med Enhedslisten, en aftale om at forbedre vilkårene for ledige. Initiativerne omfatter bl.a. opkvalificeringsjob til ledige ufaglærte og faglærte, bedre mulighed for uddannelse af ufaglærte ledige, styrket indsats for ledige ordblinde og flere midler til jobrotation og varslingsindsatsen. Mere individuel beskæftigelsesindsats Regeringens lovforslag om ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed er vedtaget i januar De nye regler skal medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere individuel. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regeringens tre lovforslag om forenkling af beskæftigelsesindsatsen blev vedtaget i februar Lovforslagene har til formål at rydde op i overflødige regler og bureaukrati på beskæftigelsesområdet, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp mv. Regeringens lovforslag om en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse mv. er vedtaget i marts Lovforslaget udmønter dele af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse Regeringens lovforslag om ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse er vedtaget i marts Med loven fjernes prisloftet for ledige ufaglærte, faglærte og ledige med en forældet uddannelse ift. alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, herunder samtlige AMU-kurser. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud mv. Regeringens lovforslag om nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt-tilbud fra 4 til 2 uger og ændring af tidspunkt for gentagne aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, fra 6 til 12 måneder, er vedtaget i marts Formålet med de nye regler er at medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel i forhold til indsatsen for den enkelte ledige. Lovforslaget udmønter dele af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Mere fleksibel beskæftigelsesindsats Regeringens lovforslag om mindre intensiv indsats er vedtaget i maj Lovforslaget betyder bl.a., at ledige ikke skal møde op til samtaler eller deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger fx er på vej i beskæftigelse eller på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. Formålet er at fjerne overflødige krav om fremmøde til samtaler og tilbud for disse persongrupper. Jobpræmie til langvarige kontanthjælpsmodtagere Regeringens lovforslag om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i en længere periode, er vedtaget i maj Bekæmpelse af social dumping Som led i aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 er der afsat i alt 65 mio. kr. til en styrket indsats over for social dumping for at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår for alle arbejdstagere i Danmark. 7

10 Regler om forældelse ved erhvervssygdomme og administrative bøder Regeringens lovforslag om forældelse ved erhvervssygdomme og administrative bøder er vedtaget i maj Loven følger op på ændringen af forældelsesloven fra 2011, og der gælder herefter ingen forældelsesfrist ved erhvervssygdomme. Boligaftale I Regeringen indgik i november 2011 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance om fremrykning af 5,5 mia. kr. af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering. Formålet med aftalen er at bidrage til kickstarten af dansk økonomi og give nedslidte og udsatte boligområder et tiltrængt løft. Boligaftale II Regeringen indgik i maj 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering. Formålet med aftalen er at understøtte beskæftigelsen i årene , og sikre at nedslidte og udsatte boligområder hurtigere kan få et tiltrængt løft. På den baggrund forhøjes Landsbyggefondens investeringsramme i 2012 til renovering med mio. kr., således at den i alt i 2012 udgør mio. kr. Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse Regeringen afgav i april 2012 Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse 2012 til Folketinget. Redegørelsen beskriver situationen og udviklingen i de danske yderområder, landdistrikter og små øer. Ratifikation af Finanspagten Regeringen fremsatte i april 2012 et beslutningsforslag for at indhente Folketingets samtykke til Danmarks ratifikation af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten). Finanspagtens overordnede formål er at fremme budgetdisciplin, at styrke samordningen af medlemslandenes økonomiske politikker og at forbedre styringen i euroområdet for derved at støtte opnåelsen af Den Europæiske Unions mål om bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed. Beslutningsforslaget forventes vedtaget i maj Enighed i Rådet om two-packen om styrket økonomisk samarbejde Det danske EU-formandskab opnåede i februar 2012 politisk enighed i Rådet om sit kompromisforslag om Kommissionens to forslag til retsakter om styrket eurosamarbejde ( two-packen ). De to retsakter omfatter dels budgetplaner rettet mod sikring af en sundere økonomisk politik og dels styrket overvågning af eurolande i finansieringsvanskeligheder. Det danske formandskab vil nu indlede forhandlinger med Europa- Parlamentet. 8

11 Børn og unge Bedre normeringer på dagtilbudsområdet Som led i finanslovsaftalen for 2012 aftalte regeringen med Enhedslisten at afsætte 500 millioner kroner til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes i aftalen om kommunernes økonomi for Samtidig indgår det i aftalen, at regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan være et første skridt mod en øget kvalitet på dagtilbudsområdet bl.a. ved, at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer. Partnerskab for folkeskolen Regeringen nedsatte i februar 2012 et partnerskab for folkeskolen. Partnerskabet består af KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole og Forældre samt Danske Skoleelever. Partnerskabet har i perioden marts til maj 2012 holdt tre temamøder. Resultaterne fra temamøderne vil indgå i regeringens arbejde med et udspil til en folkeskolereform i efteråret Inklusion af flere elever i den almindelige undervisning Regeringens lovforslag om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er vedtaget i april Loven indfører en ny afgrænsning af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. It-løft i folkeskolen Regeringen aftalte i november 2011 som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten at afsætte i alt 500 millioner kroner til et it-løft i folkeskolen og 10 millioner kroner i en pulje til digitale læringsformer og pædagogik i folkeskolen. Frit skolevalg bliver permanent Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om en justering af reglerne om frit skolevalg over kommunegrænser. De nye regler indebærer, at ordningen med frit skolevalg bliver gjort permanent. Frit skolevalg indebærer, at forældre har krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde suspendere det frie skolevalg for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin. Lovforslaget forventes vedtaget i maj Udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed Regeringen har i december 2012 iværksat et udviklingsprogram på 14 skoler i seks kommuner. Udviklingsprogrammet forventes at starte i foråret 2012 og skal styrke tosprogede elevers faglighed. Der er afsat i alt 42 millioner kroner til udviklingsprogrammet. Forlængelse af Tosprogs-Taskforcen Regeringen indgik i november 2011 aftale med de øvrige satspuljepartier (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at afsætte 40 millioner kroner til en forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen. Frem til 2015 kan Tosprogs-Taskforcen således fortsætte med at rådgive skoler og kommuner i hele landet om, hvad der kan være med til at give tosprogede elever succes i skolen. Udvidelsen af taskforcen betyder, at taskforcen fremover også kan rådgive i forhold til indsatser for tosprogede børn i dagtilbud og fritidsordninger. 9

12 Tilbagerulning af besparelser på elevstøtten til efterskolerne. Regeringen aftalte i november 2011 som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten at tilbagerulle den tidligere regerings besparelse på elevstøtten til efterskolerne. Aftalen betyder, at tilskuddene fremover understøtter en social profil, og at det sikres, at alle familier har råd til at sende deres børn på efterskole. Ændring af børneattestloven Regeringens lovforslag om en ændret børneattestordning er vedtaget i maj Lovændringen har til formål at styrke indsatsen mod pædofili. Lovændringen udvider personkredsen, så der skal indhentes børneattest på personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Endvidere er der sket en udvidelse af kredsen af de virksomheder og institutioner, der er omfattet af børneattestordningen. Fx er bibliotekarer på børnebiblioteker og tilsynsførende i svømmehaller nu omfattet af pligten til at indhente børneattest. Ændring af forældreansvarsloven Regeringen indgik i februar 2012 aftale med alle Folketingets partier om en ændring af forældreansvarsloven. Aftalen giver myndighederne mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed, hvis forældrene ikke kan samarbejde om barnet, ligesom myndighederne også får mulighed for at afvise gentagne ansøgninger om forældremyndighed eller om, hvor barnet skal bo, hvis ansøgningen ikke reelt er begrundet i forandrede forhold. Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af forældreansvarsloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

13 Uddannelse og forskning Ministerudvalg for ungdomsuddannelser Regeringen har i februar 2012 nedsat et ministerudvalg, der skal sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Ministerudvalget skal blandt andet arbejde med at få frafaldet ned, så flere unge gennemfører en påbegyndt erhvervsuddanenlser. Udvalget skal endvidere arbejde for at sikre, at der i erhvervuddannelserne er et højt fagligt niveau, der er relavnt i forhold til arbejdsmarkedets behov og videregående uddannelser. Udvalget afslutter sit arbejde i december Ministerudvalg for videregående uddannelser Regeringen har i marts 2012 nedsat et ministerudvalg for videregående uddannelser, der skal bidrage til en samlet og målrettet politik på det videregående uddannelsesområde. Det skal bidrage til, at regeringens uddannelsesmålsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse og 25 pct. en lang videregående uddannelse, bliver indfriet frem mod 2020, og at kvaliteten fastholdes eller højnes i de videregående uddannelser. Udvalget afslutter sit arbejde i december Finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne Regeringen aftalte som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten at afsætte nye uddannelsesmidler til finansiering af forhøjede uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne. Finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på universiteterne Regeringen aftalte som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten at afsætte nye uddannelsesmidler til finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på universiteterne og midler til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetaling for studerende på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatuddannelser. Herudover oprettes 170 flere pladser årligt på maskinmesteruddannelsen. Aftale om styrkelse af erhvervsuddannelserne Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen, en aftale med Enhedslisten om at afsætte samlet set 245 millioner kroner i til erhvervsuddannelsernes grundforløb med henblik på at forbedre kvaliteten af undervisningen og reducere frafaldet. Aftalen indebærer samtidig, at vilkårene for elever i skolepraktik forbedres ved en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjemmeboende elever over 18 år, så ydelsen får samme niveau som før genopretningsaftalen. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen for 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at afsætte 2,6 milliarder kroner til at skaffe ekstra praktikpladser. Kompetencebevis fra produktionsskolen Regeringens lovforslag om ændring af lov om produktionsskoler er vedtaget i marts Med de nye regler får unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, ret til at få et bevis fra skolen på de kompetencer, de har opnået i forløbet. Hensigten med kompetencebeviset er, at deltageren får dokumentation for varighed, indhold og resultat af det forløb, som eleven har deltaget i. Herunder også meritgivende kombinationsforløb og eventuel praktik. Fleksibelt klasseloft på 28 elever i gymnasierne Regeringens lovforslag om indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser er vedtaget i maj Loven indfører et fleksibelt klasseloft i form af en gennemsnitlig klassekvotient på maksimalt 28 elever eller kursister i de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for

14 Udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser Regeringen har som led i serviceeftersynet af gymnasiereformens indhold og rammer i maj 2012 iværksat en udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser. Udviklingsplanen har fokus på et styrket fagligt samarbejde i studieretningerne i de gymnasiale uddannelser, en styrket anvendelsesorientering og støtte til at udvikle ledere og læreres kompetencer. Genindførelse af gruppeprøver Regeringen besluttede i december 2011 at genindføre gruppeprøver og gruppeeksamener på alle niveauer fra folkeskolen til universiteterne. Elever og studerende vil dog fortsat skulle bedømmes individuelt og får individuelle karakterer. De første gruppeprøver indføres med virkning fra skoleåret 2012/2013. Mere frihed ved fordeling af studiepladser på universiteterne Regeringen har i marts 2012 givet mere frihed ved fastlæggelse af fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2 på universiteternes bacheloruddannelser. Fra og med optagelsesåret 2012 har universiteterne dermed fået langt større indflydelse på fordelingen af studiepladser mellem ansøgere, der optages på baggrund af eksamensgennemsnit, og ansøgere, der optages på baggrund af andre kvalifikationer. Sammenhængsredegørelse Regeringen har i april 2012 udarbejdet en redegørelse til folketinget om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Redegørelsen giver et overblik over det danske videregående uddannelsessystem og kommer med en række konkrete bud på, hvad regeringen vil arbejde på for at understøtte udviklingen mod et endnu mere sammenhængende videregående uddannelsessystem i de kommende år. Aftale om udmøntning af forskningsreserve Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen en aftale med alle folketingets partier om fordeling af forskningsreserven i På universitetsområdet omfatter aftalen tilvejebringelse af midler til en forhøjelse af forskningsbevillingerne på 300 mio. kr., nye basismidler til forskning til universiteterne på 225,6 mio. kr. i 2012, tilvejebringelse af midler til innovationsordningerne og strategisk forskning. Innovationsstrategi Regeringen har i foråret 2012 igangsat udarbejdelse af den første samlede innovationsstrategi. Strategien skal sikre en bedre kobling mellem de offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation samt uddannelse og vækst og jobskabelse i den private sektor. Målet er at accelerere udviklingsprocessen på nøgleområder, således at det hurtigere resulterer i vækst, effektivitet og øget produktivitet. Strategien forventes færdig i efteråret FORSK2020 Uddannelsesministeriet lancerer i juni 2012 FORSK2020-kataloget, der er et bredt anerkendt vidensgrundlag for fremtidige overvejelser om den strategiske forskning. FORSK2020 er resultatet af en omfattende dialogog analyseproces, hvor en lang række erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, forskningsråd, samt universiteter og andre videninstitutioner har bidraget til at identificere de mest løfterige områder for fremtidige forskningsinvesteringer i Danmark. Europæisk aftale om videregående uddannelse Regeringen indgik i april 2012 i regi af Bologna-processen en aftale med 46 europæiske lande om de politiske hovedprioriteter for videregående uddannelse i Europa i perioden Aftalens initiativer skal sikre kvalitetsuddannelser til flere unge, forbedre europæiske dimittenders erhvervsparathed og styrke studentermobilitet. 12

15 Sundhed og forebyggelse Kunstig befrugtning Regeringens forslag om afskaffelse af egenbetaling for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning blev vedtaget i december Samtidigt ophævedes den øgede egenbetaling på lægemidler, som anvendes til fertilitetsbehandling. Egenbetaling for sterilisation og refertilisation blev desuden ophævet. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Udvidelse af vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft (HPV-virus) Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten afsat 150 mio. kr. til en udvidelse af vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft (HPV-virus). Udvidelsen vil dækker piger i alderen år og gennemføres i 2012 og Tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne sygdomme Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven om tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne sygdomme blev vedtaget i december Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Tolkebistand Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven, om en afskaffelse af reglerne om, at alle borgere, der har boet i Danmark i mere end 7 år, skal betale et gebyr på 150 kr. for at modtage tolkebistand ved behandling hos læge og på sygehus blev vedtaget i december Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Stofindtagelsesrum Regeringen har i maj 2012 fremsat forslag om ændring af lov om euforiserende stoffer (Stofindtagelsesrum). Med lovforslagets vedtagelse skabes et klart retligt grundlag for oprettelse og drift af stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan indtage deres stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvågning af kvalificeret personale. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Med henblik på at understøtte den kommunale indsats er der oprettet en pulje til stofindtagelsesrum. Puljen er finansieret af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Rygelov Regeringen har i maj 2012 fremsat forslag til revision af lov om røgfri miljøer. Lovforslaget udmønter en aftale med Enhedslisten. Vedtagelse af lovforslaget vil bl.a. indebære rygeforbud på enkeltmandskontorer, rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte m.fl. på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser m.v. for børn og unge fortrinsvis under 18 år og en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af reglerne for rygning i medfør af rygeloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen offentliggjorde i december 2011 den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen indeholder 11 konkrete initiativer, der skal forebygge genindlæggelser, sikre sammenhæng i patientforløbet og en systematisk medicinafstemning. Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2012 afsat 200,4 mio. kr. i perioden til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Kliniske retningslinjer Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten bl.a. afsat midler til en styrkelse af kvaliteten i sygehusbehandlingen gennem udviklingen af nationale kliniske retningslinjer, hvilket igangsættes i

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Det talte ord gælder T + 45 7226 9000 F + 45 7226 9001 M im@im.dk W www.oim.dk Anledning: Finansrådets årsmøde Tid og sted: Statens

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere