Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12"

Transkript

1 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012

2 2

3 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012

4 2

5 Forord Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund i behold. Det er muligt, men kun hvis vi arbejder hårdt for det alle sammen. For Danmark skal i arbejde. Det er den røde tråd i regeringens 2020-plan Danmark i arbejde, der fastsætter den overordnede ramme for regeringens økonomiske politik. Og det er den røde tråd gennem regeringens resultater i folketingsåret 2011/2012. Regeringen har gennemført en kickstart, der holder hånden under danske job og skaber aktivitet i år og til næste år. Og vi har sat et reformarbejde i gang, der skal skabe grundlaget for vækst og arbejdspladser på længere sigt. Regeringens forslag til en skattereform vil skabe ny vækst og flere job og sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Det sker ved at sænke skatten på arbejde markant frem mod Skattelettelserne er fuldt finansieret, og reformen har social balance. Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning efter krisen og til at løse de langsigtede udfordringer for dansk økonomi. Regeringen har også indledt trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter. Og vi har fremlagt reformer af førtidspension og fleksjob. Alt sammen med det mål at få Danmark i arbejde. Når vi arbejder mere, får vi bedre råd til det samfund, vi ønsker. Regeringen investerer i vores fremtid. Vi har sikret penge til flere uddannelsespladser på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Og vi har indgået en energiaftale, der er bredere, grønnere og mere perspektivrig end nogensinde i Danmark historie. Regeringen vil et Danmark, hvor alle er en del af fællesskabet. Vi har indført en ny balance i udlændingepolitikken. Og vi giver bøsser og lesbiske mulighed for at blive viet i en kirke. Regeringen vil udvikle vores velfærdssamfund. Vi har skaffet penge, så der er råd til flere voksne i vuggestuer og børnehaver, for vores børn skal have en tryg start på livet. Og vi har indført større lighed på sundhedsområdet. Folketingsåret har været præget af Danmarks formandskab for EU. Under det danske formandskab er der truffet afgørende beslutninger for at møde Europas dobbelte udfordring: At sikre tillid til den økonomiske politik og at få gang i vækst og arbejdspladser. Regeringens resultater er en oversigt over den nye lovgivning og de nye initiativer, som regeringen har gennemført i det første folketingsår. Regeringen har sat en ny retning for Danmark. Helle Thorning-Schmidt 3

6 Indholdsfortegnelse VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG SUND SAMFUNDSØKONOMI... 5 BØRN OG UNGE... 9 UDDANNELSE OG FORSKNING SUNDHED OG FOREBYGGELSE UDSATTE GRUPPER INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ERHVERVSLIVET KIRKE, LIGESTILLING OG KULTUR RETSPOLITIK OG INDSATS MOD KRIMINALITET MILJØ, ENERGI OG FØDEVARER TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR UDENRIGS-, EUROPA-, HANDELS-, SIKKERHEDS,- OG UDVIKLINGSPOLITIK FAIR SKATTEOPKRÆVNING EN MODERNE OFFENTLIG SEKTOR ØVRIGE RESULTATER Redaktionens afslutning 29. maj

7 Vækst, beskæftigelse og sund samfundsøkonomi Finansloven for 2012 Regeringen indgik i november 2011 en række aftaler om Finansloven for For at sætte gang i økonomien blev der som led i Finansloven for 2012 gennemført en kickstart, hvor der blev fremrykket investeringer for 10 ¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i Endvidere afskaffes starthjælp, kontanthjælpsloft, loft over børnefamilieydelse, brugerbetaling på kunstig befrugtning, familiesammenføring og tolkning i sundhedsvæsenet. Vilkårene for ledige forbedres med en skånsom overgang til en kortere dagpengeperiode, og der er øgede muligheder for uddannelse. Med aftalen afsættes ½ mia. kr. til bedre normeringer i daginstitutioner, udviklingsbistanden øges, og økologisk produktion fremmes. Som led i Finansloven for 2012 er der indgået i alt 11 aftaler om forskellige områder, heraf 10 aftaler med et bredt flertal. Det gælder bl.a. politi, kriminalforsorgen, forskning, praktikpladser, udsatte grupper, Det Kgl. Teater og rets- og udlændingepolitik plan Regeringen præsenterede i maj 2012 en ny 2020-plan, Danmark i arbejde, for de overordnede linjer og sigtepunkter for den økonomiske politik frem mod Planen indeholder regeringens svar på tre grundlæggende udfordringer, som dansk økonomi står over for frem mod For det første er konkurrenceevnen og produktiviteten i Danmark alvorlig svækket. For det andet er demografisk medvind vendt til modvind. Og for det tredje er der en stram offentlig økonomi. Med Danmark i arbejde har regeringen anlagt en omfattende reformstrategi frem til 2020, der skal genskabe fremdriften i dansk økonomi og sikre balance mellem indtægter og udgifter. Regeringens reformer vil samlet styrke de offentlige finanser i 2020 med 14 mia. kr. årligt. Regeringens reformdagsorden omfatter en fuldt finansieret skattereform, en reform af førtidspension og fleksjob, tidligere færdiggørelse af uddannelse, øvrige arbejdsmarkedsreformer samt en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Derudover vil regeringen spare 2 mia. kr. på forsvarets område og sikre en reduktion af Danmarks betaling til EU på 1 mia. kr. om året. Regeringen vil herved tilvejebringe et økonomisk råderum, som skal sikre, at det offentlige forbrug kan vokse med godt 0,8 pct. om året, at regeringens ambitiøse uddannelsesmålsætninger kan realiseres, og at der skabes plads til yderligere initiativer til fremme af vækst, beskæftigelse, uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling. Udspil til skattereform Regeringen fremlagde i maj 2012 sit udspil til en skattereform. Skattereformen er et led i de reformer, som skal skabe øget beskæftigelse og ny vækst i Danmark. Reformen skal øge beskæftigelsen svarende til flere i job, og give en varig styrkelse af de offentlige finanser på 3 mia.kr. Hovedelementet i udspillet er en lettelse af skatten på arbejde med ca. 14 mia. kr. Det sker ved at øge beskæftigelsesfradraget, indføre et nyt ekstra beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere og ved at forhøje indkomstgrænsen for topskatten. Skattelettelserne er fuldt finansieret, og reformen har social balance. Reformudspillet indeholder endvidere bl.a. et investeringsvindue, som skal øge og fremrykke virksomhedernes investeringer med henblik på at øge den økonomiske aktivitet og skabe flere job i resten af 2012 og i Det sker samtidigt med, at EUhenstillingen om styrkelse af de offentlige finanser i perioden fra 2010 til 2013 overholdes. Den samlede reform skønnes at øge beskæftigelsen med ca personer i 2013 og ca i Trepartsforhandlinger Regeringen har i maj 2012 igangsat trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om en ansvarlig og langtrækkende trepartsaftale, som skal levere et afgørende bidrag til en stærkere konkurrenceevne og vækst i dansk økonomi, øget beskæftigelse samt et kompetenceløft af arbejdsstyrken. Trepartsaftalen skal øge arbejdsudbuddet svarende til netto ca personer frem mod 2020, så de offentlige finanser forbedres med netto ca. 4 mia. kr. om året. 5

8 Udviklingspakken mv. Regeringen indgik i marts 2012 aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Udviklingspakken, der styrker bl.a. små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Hovedelementerne i Udviklingspakken er, at Eksportlåneordningen styrkes med 15 mia. kr., eksportgarantier styrkes med mindst 20 mia. kr. og vækstkapitalen styrkes med godt 1 mia. kr. til vækstkautioner og ansvarlige lån. Endvidere er FIH Erhvervsbank reetableret som en specialiseret erhvervsbank, og der etableres et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut Landbrugets Finansieringsbank. Der arbejdes endvidere med at tilvejebringe alternative finansieringsmuligheder. Der er indgået OPP-aftaler mellem EKF og to pensionsinstitutter om lånerammer til danske eksportvirksomheder for i alt 20 mia. kr. Budgetlov Regeringen fremsatte i april 2012 forslag til budgetlov. Budgetloven udmønter en bred politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Formålet med budgetloven er at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Lovkravet om balance eller overskud på de samlede offentlige finanser vil sikre, at Danmark fører en ansvarlig og langsigtet finanspolitik, der er grundlaget for at skabe vækst og nye arbejdspladser fremover. Med budgetlovgivningen indføres et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne vedtages af Folketinget, og de første udgiftslofter bliver fastlagt for perioden i foråret Udgiftslofterne vil være et væsentligt element i at sikre, at offentlige budgetter overholdes fremover. Lovforslaget forventes vedtaget juni Mere fremtrædende plads til Det Økonomiske Råd i vurderingen af finanspolitikken Regeringen fremsatte i april 2012 et lovforslag, der betyder, at Det Økonomiske Råd årligt skal vurdere, om den førte økonomiske politik er holdbar. Rådet skal desuden vurdere, om de udgiftslofter, der er vedtaget af Folketinget, stemmer med de finanspolitiske målsætninger, og om de vedtagne udgiftslofter bliver overholdt. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Nedsættelse af Produktivitetskommission Regeringen har i maj 2012 nedsat en produktivitetskommission med uafhængige eksperter som skal komme med konkrete ideer til, hvordan produktiviteten i Danmark kan blive styrket. Kommissionen skal arbejde åbent med henblik på en løbende debat, inddrage organisationer, internationale eksperter mv. samt offentliggøre delrapporter undervejs. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af Styrkelse af styringen af de kommunale og regionale udgifter Regeringen fremsatte i april to lovforslag, der indfører et mere permanent system for sanktioner over for henholdsvis kommuner og regioner ved overskridelse af budgetterne. Lovene betyder bl.a., at en del af statens bloktilskud gøres betinget af, at kommunernes og regionernes budgetter ikke overskrider de fastlagte rammer. Lovene skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med 2020-planen, og at Danmark efterlever kravene i EU s Vækst og Stabilitetspagt om ikke at have underskud på mere end 3 pct. af BNP. Lovforslagene forventes vedtaget i juni Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed Regeringen indgik i november 2012, som del af finanslovsaftalen, en aftale med Enhedslisten om en styrket indsats for at få flere unge i uddannelse og job. Initiativerne omfatter flere ledige unge i jobrotation, flere ledige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen, job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge og flere dimittender i trainee-forløb. Regeringen har som led i 2020-planen lanceret en række yderligere initiativer for bekæmpe ungdomsledigheden, der vil blive drøftet med arbejdsmarkedets parter som led i trepartsforhandlingerne. 6

9 Bedre vilkår for ledige Regeringen indgik i november 2012, som del af finanslovsaftalen med Enhedslisten, en aftale om at forbedre vilkårene for ledige. Initiativerne omfatter bl.a. opkvalificeringsjob til ledige ufaglærte og faglærte, bedre mulighed for uddannelse af ufaglærte ledige, styrket indsats for ledige ordblinde og flere midler til jobrotation og varslingsindsatsen. Mere individuel beskæftigelsesindsats Regeringens lovforslag om ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed er vedtaget i januar De nye regler skal medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere individuel. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regeringens tre lovforslag om forenkling af beskæftigelsesindsatsen blev vedtaget i februar Lovforslagene har til formål at rydde op i overflødige regler og bureaukrati på beskæftigelsesområdet, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp mv. Regeringens lovforslag om en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse mv. er vedtaget i marts Lovforslaget udmønter dele af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse Regeringens lovforslag om ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse er vedtaget i marts Med loven fjernes prisloftet for ledige ufaglærte, faglærte og ledige med en forældet uddannelse ift. alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, herunder samtlige AMU-kurser. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud mv. Regeringens lovforslag om nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt-tilbud fra 4 til 2 uger og ændring af tidspunkt for gentagne aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, fra 6 til 12 måneder, er vedtaget i marts Formålet med de nye regler er at medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel i forhold til indsatsen for den enkelte ledige. Lovforslaget udmønter dele af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Mere fleksibel beskæftigelsesindsats Regeringens lovforslag om mindre intensiv indsats er vedtaget i maj Lovforslaget betyder bl.a., at ledige ikke skal møde op til samtaler eller deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger fx er på vej i beskæftigelse eller på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. Formålet er at fjerne overflødige krav om fremmøde til samtaler og tilbud for disse persongrupper. Jobpræmie til langvarige kontanthjælpsmodtagere Regeringens lovforslag om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i en længere periode, er vedtaget i maj Bekæmpelse af social dumping Som led i aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 er der afsat i alt 65 mio. kr. til en styrket indsats over for social dumping for at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår for alle arbejdstagere i Danmark. 7

10 Regler om forældelse ved erhvervssygdomme og administrative bøder Regeringens lovforslag om forældelse ved erhvervssygdomme og administrative bøder er vedtaget i maj Loven følger op på ændringen af forældelsesloven fra 2011, og der gælder herefter ingen forældelsesfrist ved erhvervssygdomme. Boligaftale I Regeringen indgik i november 2011 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance om fremrykning af 5,5 mia. kr. af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering. Formålet med aftalen er at bidrage til kickstarten af dansk økonomi og give nedslidte og udsatte boligområder et tiltrængt løft. Boligaftale II Regeringen indgik i maj 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering. Formålet med aftalen er at understøtte beskæftigelsen i årene , og sikre at nedslidte og udsatte boligområder hurtigere kan få et tiltrængt løft. På den baggrund forhøjes Landsbyggefondens investeringsramme i 2012 til renovering med mio. kr., således at den i alt i 2012 udgør mio. kr. Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse Regeringen afgav i april 2012 Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse 2012 til Folketinget. Redegørelsen beskriver situationen og udviklingen i de danske yderområder, landdistrikter og små øer. Ratifikation af Finanspagten Regeringen fremsatte i april 2012 et beslutningsforslag for at indhente Folketingets samtykke til Danmarks ratifikation af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten). Finanspagtens overordnede formål er at fremme budgetdisciplin, at styrke samordningen af medlemslandenes økonomiske politikker og at forbedre styringen i euroområdet for derved at støtte opnåelsen af Den Europæiske Unions mål om bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed. Beslutningsforslaget forventes vedtaget i maj Enighed i Rådet om two-packen om styrket økonomisk samarbejde Det danske EU-formandskab opnåede i februar 2012 politisk enighed i Rådet om sit kompromisforslag om Kommissionens to forslag til retsakter om styrket eurosamarbejde ( two-packen ). De to retsakter omfatter dels budgetplaner rettet mod sikring af en sundere økonomisk politik og dels styrket overvågning af eurolande i finansieringsvanskeligheder. Det danske formandskab vil nu indlede forhandlinger med Europa- Parlamentet. 8

11 Børn og unge Bedre normeringer på dagtilbudsområdet Som led i finanslovsaftalen for 2012 aftalte regeringen med Enhedslisten at afsætte 500 millioner kroner til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes i aftalen om kommunernes økonomi for Samtidig indgår det i aftalen, at regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan være et første skridt mod en øget kvalitet på dagtilbudsområdet bl.a. ved, at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer. Partnerskab for folkeskolen Regeringen nedsatte i februar 2012 et partnerskab for folkeskolen. Partnerskabet består af KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole og Forældre samt Danske Skoleelever. Partnerskabet har i perioden marts til maj 2012 holdt tre temamøder. Resultaterne fra temamøderne vil indgå i regeringens arbejde med et udspil til en folkeskolereform i efteråret Inklusion af flere elever i den almindelige undervisning Regeringens lovforslag om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er vedtaget i april Loven indfører en ny afgrænsning af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. It-løft i folkeskolen Regeringen aftalte i november 2011 som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten at afsætte i alt 500 millioner kroner til et it-løft i folkeskolen og 10 millioner kroner i en pulje til digitale læringsformer og pædagogik i folkeskolen. Frit skolevalg bliver permanent Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om en justering af reglerne om frit skolevalg over kommunegrænser. De nye regler indebærer, at ordningen med frit skolevalg bliver gjort permanent. Frit skolevalg indebærer, at forældre har krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde suspendere det frie skolevalg for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin. Lovforslaget forventes vedtaget i maj Udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed Regeringen har i december 2012 iværksat et udviklingsprogram på 14 skoler i seks kommuner. Udviklingsprogrammet forventes at starte i foråret 2012 og skal styrke tosprogede elevers faglighed. Der er afsat i alt 42 millioner kroner til udviklingsprogrammet. Forlængelse af Tosprogs-Taskforcen Regeringen indgik i november 2011 aftale med de øvrige satspuljepartier (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at afsætte 40 millioner kroner til en forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen. Frem til 2015 kan Tosprogs-Taskforcen således fortsætte med at rådgive skoler og kommuner i hele landet om, hvad der kan være med til at give tosprogede elever succes i skolen. Udvidelsen af taskforcen betyder, at taskforcen fremover også kan rådgive i forhold til indsatser for tosprogede børn i dagtilbud og fritidsordninger. 9

12 Tilbagerulning af besparelser på elevstøtten til efterskolerne. Regeringen aftalte i november 2011 som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten at tilbagerulle den tidligere regerings besparelse på elevstøtten til efterskolerne. Aftalen betyder, at tilskuddene fremover understøtter en social profil, og at det sikres, at alle familier har råd til at sende deres børn på efterskole. Ændring af børneattestloven Regeringens lovforslag om en ændret børneattestordning er vedtaget i maj Lovændringen har til formål at styrke indsatsen mod pædofili. Lovændringen udvider personkredsen, så der skal indhentes børneattest på personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Endvidere er der sket en udvidelse af kredsen af de virksomheder og institutioner, der er omfattet af børneattestordningen. Fx er bibliotekarer på børnebiblioteker og tilsynsførende i svømmehaller nu omfattet af pligten til at indhente børneattest. Ændring af forældreansvarsloven Regeringen indgik i februar 2012 aftale med alle Folketingets partier om en ændring af forældreansvarsloven. Aftalen giver myndighederne mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed, hvis forældrene ikke kan samarbejde om barnet, ligesom myndighederne også får mulighed for at afvise gentagne ansøgninger om forældremyndighed eller om, hvor barnet skal bo, hvis ansøgningen ikke reelt er begrundet i forandrede forhold. Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af forældreansvarsloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

13 Uddannelse og forskning Ministerudvalg for ungdomsuddannelser Regeringen har i februar 2012 nedsat et ministerudvalg, der skal sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Ministerudvalget skal blandt andet arbejde med at få frafaldet ned, så flere unge gennemfører en påbegyndt erhvervsuddanenlser. Udvalget skal endvidere arbejde for at sikre, at der i erhvervuddannelserne er et højt fagligt niveau, der er relavnt i forhold til arbejdsmarkedets behov og videregående uddannelser. Udvalget afslutter sit arbejde i december Ministerudvalg for videregående uddannelser Regeringen har i marts 2012 nedsat et ministerudvalg for videregående uddannelser, der skal bidrage til en samlet og målrettet politik på det videregående uddannelsesområde. Det skal bidrage til, at regeringens uddannelsesmålsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse og 25 pct. en lang videregående uddannelse, bliver indfriet frem mod 2020, og at kvaliteten fastholdes eller højnes i de videregående uddannelser. Udvalget afslutter sit arbejde i december Finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne Regeringen aftalte som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten at afsætte nye uddannelsesmidler til finansiering af forhøjede uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne. Finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på universiteterne Regeringen aftalte som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten at afsætte nye uddannelsesmidler til finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på universiteterne og midler til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetaling for studerende på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatuddannelser. Herudover oprettes 170 flere pladser årligt på maskinmesteruddannelsen. Aftale om styrkelse af erhvervsuddannelserne Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen, en aftale med Enhedslisten om at afsætte samlet set 245 millioner kroner i til erhvervsuddannelsernes grundforløb med henblik på at forbedre kvaliteten af undervisningen og reducere frafaldet. Aftalen indebærer samtidig, at vilkårene for elever i skolepraktik forbedres ved en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjemmeboende elever over 18 år, så ydelsen får samme niveau som før genopretningsaftalen. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen for 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at afsætte 2,6 milliarder kroner til at skaffe ekstra praktikpladser. Kompetencebevis fra produktionsskolen Regeringens lovforslag om ændring af lov om produktionsskoler er vedtaget i marts Med de nye regler får unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, ret til at få et bevis fra skolen på de kompetencer, de har opnået i forløbet. Hensigten med kompetencebeviset er, at deltageren får dokumentation for varighed, indhold og resultat af det forløb, som eleven har deltaget i. Herunder også meritgivende kombinationsforløb og eventuel praktik. Fleksibelt klasseloft på 28 elever i gymnasierne Regeringens lovforslag om indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser er vedtaget i maj Loven indfører et fleksibelt klasseloft i form af en gennemsnitlig klassekvotient på maksimalt 28 elever eller kursister i de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for

14 Udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser Regeringen har som led i serviceeftersynet af gymnasiereformens indhold og rammer i maj 2012 iværksat en udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser. Udviklingsplanen har fokus på et styrket fagligt samarbejde i studieretningerne i de gymnasiale uddannelser, en styrket anvendelsesorientering og støtte til at udvikle ledere og læreres kompetencer. Genindførelse af gruppeprøver Regeringen besluttede i december 2011 at genindføre gruppeprøver og gruppeeksamener på alle niveauer fra folkeskolen til universiteterne. Elever og studerende vil dog fortsat skulle bedømmes individuelt og får individuelle karakterer. De første gruppeprøver indføres med virkning fra skoleåret 2012/2013. Mere frihed ved fordeling af studiepladser på universiteterne Regeringen har i marts 2012 givet mere frihed ved fastlæggelse af fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2 på universiteternes bacheloruddannelser. Fra og med optagelsesåret 2012 har universiteterne dermed fået langt større indflydelse på fordelingen af studiepladser mellem ansøgere, der optages på baggrund af eksamensgennemsnit, og ansøgere, der optages på baggrund af andre kvalifikationer. Sammenhængsredegørelse Regeringen har i april 2012 udarbejdet en redegørelse til folketinget om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Redegørelsen giver et overblik over det danske videregående uddannelsessystem og kommer med en række konkrete bud på, hvad regeringen vil arbejde på for at understøtte udviklingen mod et endnu mere sammenhængende videregående uddannelsessystem i de kommende år. Aftale om udmøntning af forskningsreserve Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen en aftale med alle folketingets partier om fordeling af forskningsreserven i På universitetsområdet omfatter aftalen tilvejebringelse af midler til en forhøjelse af forskningsbevillingerne på 300 mio. kr., nye basismidler til forskning til universiteterne på 225,6 mio. kr. i 2012, tilvejebringelse af midler til innovationsordningerne og strategisk forskning. Innovationsstrategi Regeringen har i foråret 2012 igangsat udarbejdelse af den første samlede innovationsstrategi. Strategien skal sikre en bedre kobling mellem de offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation samt uddannelse og vækst og jobskabelse i den private sektor. Målet er at accelerere udviklingsprocessen på nøgleområder, således at det hurtigere resulterer i vækst, effektivitet og øget produktivitet. Strategien forventes færdig i efteråret FORSK2020 Uddannelsesministeriet lancerer i juni 2012 FORSK2020-kataloget, der er et bredt anerkendt vidensgrundlag for fremtidige overvejelser om den strategiske forskning. FORSK2020 er resultatet af en omfattende dialogog analyseproces, hvor en lang række erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, forskningsråd, samt universiteter og andre videninstitutioner har bidraget til at identificere de mest løfterige områder for fremtidige forskningsinvesteringer i Danmark. Europæisk aftale om videregående uddannelse Regeringen indgik i april 2012 i regi af Bologna-processen en aftale med 46 europæiske lande om de politiske hovedprioriteter for videregående uddannelse i Europa i perioden Aftalens initiativer skal sikre kvalitetsuddannelser til flere unge, forbedre europæiske dimittenders erhvervsparathed og styrke studentermobilitet. 12

15 Sundhed og forebyggelse Kunstig befrugtning Regeringens forslag om afskaffelse af egenbetaling for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning blev vedtaget i december Samtidigt ophævedes den øgede egenbetaling på lægemidler, som anvendes til fertilitetsbehandling. Egenbetaling for sterilisation og refertilisation blev desuden ophævet. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Udvidelse af vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft (HPV-virus) Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten afsat 150 mio. kr. til en udvidelse af vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft (HPV-virus). Udvidelsen vil dækker piger i alderen år og gennemføres i 2012 og Tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne sygdomme Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven om tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne sygdomme blev vedtaget i december Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Tolkebistand Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven, om en afskaffelse af reglerne om, at alle borgere, der har boet i Danmark i mere end 7 år, skal betale et gebyr på 150 kr. for at modtage tolkebistand ved behandling hos læge og på sygehus blev vedtaget i december Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Stofindtagelsesrum Regeringen har i maj 2012 fremsat forslag om ændring af lov om euforiserende stoffer (Stofindtagelsesrum). Med lovforslagets vedtagelse skabes et klart retligt grundlag for oprettelse og drift af stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan indtage deres stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvågning af kvalificeret personale. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Med henblik på at understøtte den kommunale indsats er der oprettet en pulje til stofindtagelsesrum. Puljen er finansieret af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for Rygelov Regeringen har i maj 2012 fremsat forslag til revision af lov om røgfri miljøer. Lovforslaget udmønter en aftale med Enhedslisten. Vedtagelse af lovforslaget vil bl.a. indebære rygeforbud på enkeltmandskontorer, rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte m.fl. på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser m.v. for børn og unge fortrinsvis under 18 år og en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af reglerne for rygning i medfør af rygeloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen offentliggjorde i december 2011 den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen indeholder 11 konkrete initiativer, der skal forebygge genindlæggelser, sikre sammenhæng i patientforløbet og en systematisk medicinafstemning. Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2012 afsat 200,4 mio. kr. i perioden til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Kliniske retningslinjer Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten bl.a. afsat midler til en styrkelse af kvaliteten i sygehusbehandlingen gennem udviklingen af nationale kliniske retningslinjer, hvilket igangsættes i

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Forord Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi N O TAT Finanslov for 2012 Regeringen og Enhedslisten har den 20. november 2011 indgået en samlet aftale om finansloven for 2012. Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne.

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark AALBORG D. 19. januar 2012 Konference mellem de lokale beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedsudvalg og det regionale beskæftigelsesråd Carsten Koch Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv.

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv. 2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 21 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 21 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 21 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske Semester:

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere