Samlet plan for sundhedsberedskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet plan for sundhedsberedskabet"

Transkript

1 Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for borgernes sundhed.

2 Sundhedsberedskab En ulykke er en utilsigtet hændelse som har negative konsekvenser for mennesker eller materiel, og som kræver en særlig, ikke rutinepræget, indsats. Nogle ulykker har et omfang som overstiger det hverdagsagtige mht. krav om indsats. Disse kaldes katastrofer, og udløser behov for iværksættelse af beredskabsindsats. Det handler således om graden af ulykke i forhold til, de midler der står til rådighed, for at forebygge eller afbøde skadevirkningerne

3 Indhold Samlet plan for sundhedsberedskabet:... 1 Formål... 1 Grundlag:... 1 Gyldighed... 2 Kvalitetssikring:... 2 Beredskabssituationer:... 2 Organisering af Sundhedsberedskabet:... 2 Informationshåndtering... 4 Planer for indsatsen:... 5 Epi- eller pandemier eller fare herfor... 6 Ekstraordinær udskrivning af borgere med plejebehov... 8 Vejrbetingede ulykker - Varme, kulde, sne eller oversvømmelse Masseulykker Krisestøtte Brud på infrastruktur Indsatskort: Sundhedsberedskabets ledelse Varsel og Iværksættelse af Sundhedsberedskabet Massevaccination Etablering af ekstra plejepladser Skadelig varmepåvirkning Seks generelle råd i varmen: Krisereaktioner hos børn og voksne Oversvømmelse med regnvand eller kloakvand Bilag til Sundhedsberedskabsplanen: Bilag 1: Situationer der kan medføre behov for aktivering af sundhedsberedskabet: Bilag 2: Opgaver som skal løses i Sundhedsberedskabet Bilag 3: Ressourcer: Bilag 4: Kontaktinformationer for sundhedsberedskabets medlemmer og stedfortrædere Bilag 5: Ansvar: Bilag 6: Oversigt over forsyning til omsorgscentre i Frederikssund Kommune:... 40

4 Samlet plan for sundhedsberedskabet Formål Denne plan har til formål at sikre, at kommunen kan udfolde sundhedsberedskabet når der indtræffer ekstraordinære hændelser med konsekvens for borgernes sundhed. Sundhedsberedskabsplanen skal forberede organisationen på det, man håber ikke sker. Derfor er det en udfordring at sikre, at beredskabet, er tilstrækkeligt i forhold til behovet; uden at de ressourcer der afsættes til beredskabet er unødigt høje og dermed forhindrer øvrige opgaver. Der anvendes en graduering af indsatsen, efter alvorlighed og krav på en række områder (farverne: Grøn, Gul og Rød) med henblik på alene at iværksætte den nødvendige, men tilstrækkelige, ekstraindsats. Det er et ønske. at planen er simpel, overskuelig og handlingsorienteret. For at begrænse ressourceforbruget, indgår i videst muligt omfang, procedurer, metoder og materialer, fra hverdagens aktiviteter, til at afbøde og håndtere følgerne af ulykker. Planen er et værktøj, der skal hjælpe: - Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. - Under hændelsen ved at være instruks i hvem der gør hvad i tilfælde af hændelser. - Efter hændelsen ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens sundhedsberedskab. Grundlag: I følgende love og bekendtgørelser, indgår bestemmelser og anvisninger for det kommunale sundhedsberedskab: - Sundhedsloven - Beredskabsloven - Sundhedsstyrelsens Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab - Sundhedsstyrelsens vejledning, Kriseterapeutisk beredskab - Beredskabsstyrelsens vejledning, Helhedsorienteret beredskabsplanlægning - Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af pandemisk influenza Kommunen skal planlægge og gennemføre foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer. Frederikssund kommune er således både ansvarlige for at planlægge et sundhedsberedskab og for at opbygge et sådant. Sundhedsberedskabsplanlægningen er koordineret med beredskabsplanlægningen på andre forvaltningsområder og med kommunens generelle beredskabsplan. Og afdeling for Ældre og Sundhed har koordineret sin sundhedsberedskabsplanlægning med Region Hovedstaden og de omkringliggende kommuner. 1

5 Gyldighed Denne plan vedrører beredskabssituationer på afdelingsniveau, forvaltningsniveau, inden for kommunen, og i forhold til andre kommuner henholdsvis regionen. Beredskab, som skal håndteres inden for de enkelte afdelinger og institutioner, er ikke omfattet af denne plan. Kvalitetssikring: Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem enheder i Ældre & Sundhed, Opvækst og Uddannelse, Teknik og Miljø samt kommunens beredskabschef for at sikre høj faglig kvalitet. Efter udarbejdelsen er indhentet udtalelse fra Region Hovedstaden og planen har været i høring i nabokommunerne Hillerød, Halsnæs, Lejre og Egedal, og derefter til høring i Sundhedsstyrelsen. Mindst en gang i hver valgperiode gennemføres kontaktøvelse, hvor alle kontaktadresser og - telefonnumre afprøves i praksis med henblik på at fange eventuelle ændringer, som ikke løbende er registreret. Nabokommuner og Region Hovedstaden inddrages i øvelsesvirksomhed, hvor det er relevant og muligt Minimum en gang årligt mødes nøglepersoner fra Ældre & Sundhed og fra Teknik & Miljø, sammen med Beredskabschefen, for at sikre, at e respektive beredskabsplaner fortsat er koordinerede. IKT-beredskabet kan afprøves ved gennemførelse af crashtest efter IKT-afdelingens plan, således at omsorgssystemet simuleres nedbrudt, og det forsøges genstartet ved hjælp af mobile servere på baggrund af Backup. Derudover er der ikke aftalt egentlig øvelsesaktivitet idet, der ved planens udarbejdelse er tilstræbt, at beredskabsprocedurer hentes fra i forvejen kendte rutiner, i en udvidet version. Den model har den fordel at øvelse foregår automatisk i hverdagen, og medvirker til at indsatsen kan iværksættes hurtigt og med klar opgavefordeling. Beredskabssituationer: Situationer, der kan medføre behov for aktivering af sundhedsberedskabet, omfatter: - Epi- eller pandemier eller fare herfor. - Ekstraordinære udskrivninger af plejekrævende borgere fra regionens hospitaler. - Vejrbetingede ulykker. - Masseulykker. - Brud på infrastruktur. Beredskabssituationer og -opgaver samt ressourcer beskrives nærmere i bilag 1-3. Organisering af Sundhedsberedskabet: Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabet er organiseret ud fra de principper, som anbefales i Vejleding om planlægning af Sundhedsberedskab mht.: - Sektoransvaret, der indebærer, at de, der har ansvaret for et område til daglig, også har det ved ekstraordinære hændelser. - Organisatorisk lighed mellem dagligdag og krise, som indebærer, at kommunens sundhedsberedskab så vidt muligt fungerer efter samme organisation som sundhedsområdet i kommunen har til daglig, hvad angår ledelses- og kommandoforhold samt ansvarsområder. - Nærhed mellem borger og beredskab, som indebærer, at ekstraordinære hændelser søges løst så tæt på borgerne som muligt, dvs. på det organisatoriske niveau, som har borgerkontakten. 2

6 Beslutnings- og alarmeringshierarki: Krisestyringsstaben Borgmester, direktion og beredskabschef Ældre- og Sundhedschefen Afdelingsledere Medarbejdere Ledelse Ældre- og Sundhedschefen leder Sundhedsberedskabsstaben bestående af ledende personale fra sundhedsområdet (= afdelingsledergruppen), Kommunallæger og administrativt personale. Andre sundhedsfaglige eksperter samt relevante ledere kan indgå ved behov.. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder deltager i Sundhedsberedskabsstabens møder. Sundhedsberedskabsstaben mødes, under beredskabssituationen, dagligt kl. 10 hos Ældre- og Sundhedschefen, som leder møderne. Møderne refereres af administrativ medarbejder. Ældre og Sundhed stiller kommunallæger og andre relevante eksperter, til rådighed for kommunens krisestyringsstab, samt som støtte til andre forvaltningers beredskabsstabe. Bilag 4 indeholder oversigt over kontaktinformation og stedfortræder for Sundhedsberedskabsstabens medlemmer. Bilag 5 beskriver ansvarsområder og ansvarlige for afvikling af sundhedsberedskabet. Varsler og alarmer Varsler og alarmer om situationer, som kan kræve iværksættelse af sundhedsberedskabet, kan komme fra mange sider: Borgere, virksomheder, Vejdirektoratet, praktiserende læger, andre kommuner, Region Hovedstaden, Embedslægeinstitutionen, Sundhedsstyrelsen. Listen er ikke udtømmende. Sundhedsberedskabet kan kontaktes døgnet rundt, hver dag i året. Dette sker ved at kontakte beredskabets indsatsleder på telefon: Når en vagthavende i det kommunale beredskab selv erfarer, eller hører om situationer hvor der kan være behov for at udfolde dele af kommunens sundhedsberedskab, kontaktes enten Ældre- og Sundhedschefen eller kommunallæge (kontaktoplysninger findes i Bilag 4). Indsatskort Varsel og iværksættelse beskriver procedurerne i den forbindelse. Iværksættelse Ældre- og Sundhedschefen, eller dennes stedfortræder, kan på eget initiativ iværksætte Sundhedsberedskabet og indkalde sundhedsberedskabsstaben til møde. Dette kan f.eks. ske ved varsel om eller akut opstået situation, som kræver øjeblikkelig handling. Aktivering af kommunes sundhedsberedskabsplan kan endvidere ske ved kommunaldirektørens beslutning. Ældre- og Sundhedschefen igangsætter de relevante aktiviteter, afhængig af situationens karakter. Herudover kan aktivering af kommunens sundhedsberedskab ske ved, at Akut Medicinsk Koordinator dvs. AMK-vagtcentral, meddeler Ældre- og Sundhedschefen, at der er behov herfor, som f.eks. ved behov for ekstraordinær udskrivning af patienter fra hospitalerne. 3

7 Deaktivering af beredskabet Sundhedsberedskabet opretholdes indtil det reduceres eller afblæses af Kommunaldirektøren, eller Ældreog Sundhedschefen. Herefter overgår alle medarbejdere, uden yderligere instruks, til normale driftsprocedurer. Kommunens krisestab og sundhedsberedskabsstaben kan beslutte debriefing-procedurer og leder afvikling af eventuelle etablerede beredskabsforanstaltninger. Informationshåndtering Indhentning af informationer Sundhedsberedskabsstaben beslutter, hvorledes medier overvåges med henblik på relevante oplysninger. Kommunallægerne holder kontakt til Sundhedsstyrelse, Embedslægeinstitutionen og AMK-Vagtcentral og følger nyhedsstrømmen herfra. Situationsbillede Møder i Sundhedsberedskabsstaben indledes med situationsrapport fra de deltagende parter. Hvis der er udsendt forbindelsesofficerer til andre forvaltninger eller til kommunens krisestyringsstab, afrapporterer disse først. Beredskabschefen, eller dennes afløser, forventes at bidrage med det overordnede situationsbillede. Fordeling af informationer Forbindelsesmedarbejdere fra andre forvaltninger kan deltage i Sundhedsberedskabsstabens møder. Ældre- og Sundhedschefen beslutter hvilke oplysninger, der skal videregives til den kommunale Krisestyringsstab, hvornår og hvorledes. Kontakt til pressen varetages via den kommunale krisestyringsstab af Kommunikationsafdelingen, jævnfør kommunens generelle beredskabsplan Dokumentation De administrative medarbejdere fører referat over alle beslutninger og fører logbog over indsatser og nyhedsformidling. 4

8 Planer for indsatsen:

9 Plan for Epi- eller pandemier Epi- eller pandemier eller fare herfor Ved omfattende helbreds- eller livstruende epi- eller pandemier, opstår behov for forebyggende, inddæmmende og behandlende indsatser. Ledelsen af sundhedsberedskabet varetager koordinationsrollen i relation til de forskellige parter, som vil blive involveret i forbindelse med større udbrud af smitsomme sygdomme Spredte udbrud af almindelige smitsomme infektionssygdomme skal føre til skærpet opmærksomhed på hygiejne og hygiejniske procedurer. Indsatsen iværksættes af afdelingens ledelse og kan støttes med information og eventuelt undervisning fra kommunens hygiejneorganisation. Ved udbrud af alvorlig smitsom sygdom, herunder influenzaepidemi, eller ophobning af infektioner med samme mikroorganisme, er de overordnede opgaver for hjemmeplejen/sygeplejen dels at videreføre de daglige opgaver, dels at modtage samt yde pleje og omsorg til ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne, samt syge og smittede i eget hjem. Ligeledes skal plejeboligerne medvirke til at etablere ekstra pleje og plejepladser. Sundhedsafdelingens hygiejneorganisation vejleder og rådgiver de relevante institutioner og forvaltninger om generelle hygiejniske forholdsregler inklusiv brug af værnemidler, herunder: - Isolationshåndtering og -regimer - Håndtering af affald - Håndhygiejnemetoder og -faciliteter - Beskyttelsesudstyr mv. Ved fund af smitsomme mikroorganismer i drikkevand (f.eks. E. coli eller amøber) eller varmtvandsanlæg (f.eks. Legionella Pneumophila), indgår Kommunallæge i koordinationsgruppe ved Afdeling for Plan og Miljø. Her planlægges indsatsen for udredning, begrænsning og afbrydelse af smittefaren. Under trussel om smittespredning med alvorlig eller farlig virus, bakterie eller parasit kan kommunens krisestyringsstab iværksætte sundhedsberedskabet. Både hjemmeplejen og den kommunale sundhedstjeneste vil efter nærmere aftale kunne blive inddraget i håndtering af hygiejniske foranstaltninger og forebyggende indsatser blandt befolkningen generelt. Den kommunale sundhedspleje vil primært få til opgave at medvirke til hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom blandt børn og unge i skoler og institutioner Sundhedsafdelingens hygiejneorganisation iværksætter, efter enten regional eller national indstilling, etablering af faciliteter for vaccination af borgere. Se Indsatskort Massevaccination. Andre aktører: Afdeling for Kultur og Fritid: Stiller haller og personale til rådighed for centre til massevaccination. Region Hovedstaden: Hospitalerne skal sikre, at kommunens hjemmepleje modtager information om eventuelle smittefarlige patienter, der hjemsendes fra hospital med henblik på pleje i eget hjem eller plejebolig. I en ekstraordinær situation vil AMK-vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. 6

10 Plan for Epi- eller pandemier Embedslægeinstitutionen: Rådgiver og vejleder kommuner og regioners arbejde med sundhedsberedskabsplaner. Sundhedsstyrelsen: Har udgivet vejledning til kommunernes sundhedspersonale for håndtering af B-hændelser/smitsomme sygdomme (Bilag til Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab, bilag 8, pkt. 3) og plan for Beredskab for pandemisk influenza. 7

11 Plan for håndtering af ekstraordinær udskrivning Ekstraordinær udskrivning af borgere med plejebehov Formål: I beredskabssituationer kan der opstå behov for at håndtere ekstra borgere med plejebehov: - Når regionen ekstraordinært udskriver patienter, som endnu ikke er færdigbehandlede. - Hvis plejeboliger, pga. brand, vandskade, afbrydelse af forsyninger eller andet, bliver uanvendelige. - Hvis der, på grund af vejrlig (ekstrem varme, kulde eller nedbør), opstår behov for at yde pleje til flere svækkede borgere. Opgaven: Når regionen beslutter at udskrive ekstraordinært, for at skabe plads på hospitalet for patienter med indlæggelsesbehov, kontakter ledelsen på den afdeling, patienterne er indlagt på, den kommunale visitation. Uden for visitationens telefontider henvises til den kommunale sygeplejes akutnummer. Borgerne kan herefter visiteres til pleje i eget hjem eller i midlertidig plejebolig. Hvis behovet overstiger de umiddelbare faciliteter og ressourcer alarmerer visitationen/sygeplejen sundhedsberedskabsstaben. I sundhedsberedskabsstaben indgår leder af såvel hjemme- og sygepleje, leder af visitation og leder af plejeboliger. Plads: Sundhedsberedskabsstaben beslutter i hvilket omfang, og hvilke af nedenstående muligheder, der skal anvendes: - Inddrage de 4-6 tomme plejeboliger, som er ledige. - Etablering af op til 8 midlertidige plejepladser på hver af de 3 plejecentre, jfr. Indsatskort - Ekstra plejepladser. - Etablering af nødafdeling, f.eks. i dagaktivitetscenter. Medicin: Jfr. Sundhedsaftalen , Bilag 11.1: Hvor det er relevant medgives patienten recept på ordineret medicin. Hvis patienten ikke har mulighed for at skaffe et ordineret lægemiddel umiddelbart efter udskrivelsen, udleveres den mængde, som er nødvendig, indtil patienten kan komme på et apotek for at købe medicinen. I praksis forventer regionen at medgive medicin til ekstraordinært udskrevne patienter til 2 døgn. Udstyr: - Udstyr til ekstraordinære plejepladser er beskrevet i Indsatskort - Ekstra plejepladser. - Hospitalssenge til borgeres eget hjem leveres, ved behov, via ekstern leverandør eller ved at låne fra nabokommuner, jfr. beredskabsplan i Visitationsafdelingen. - Ekstra nødkald til borgere udskrevet til eget hjem: o Der kan være grund til ændret indikation for at etablere nødkald i ekstraordinære situationer (ikke blot fald, men også forværring af tilstand eller lignende). o Alternativt kan behovet dækkes med (mobil-)telefoner. - Infusionssæt til minimum 10 personer, findes på lagre for sygeplejeartikler i øst henholdsvis vest. - Forbindsstoffer, bandager etc. findes på lager for sygeplejeartikler i øst henholdsvis vest. 8

12 Plan for håndtering af ekstraordinær udskrivning - Personlige værnemidler, overtrækskitler og forklæder findes på lagre for sygeplejeartikler i øst henholdsvis vest - Ekstern leverandør af plejeartikler og værnemidler, MEDIQ, leverer fra dag til dag, på hverdage. Iværksættelse og ledelse: Når der er truffet beslutning om måde og omfang, iværksætter afdelingslederne umiddelbart deres afdelingers del af planen. Andre aktører: Region Hovedstaden: I en ekstraordinær situation vil AMK-Vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. Hospitalets kriseledelse træffer beslutning om behov for ekstraordinær udskrivning, i samråd med AMKvagtcentral De udskrivende afdelinger kontakter kommunen ved behov for ekstraordinære udskrivelser. Hospitalsafdelingerne sender udskrivningsbrev og medicinstatus til kommunen og borgerens egen læge. Transport af patienter fra hospital til eget hjem eller midlertidig plejeplads, sker efter regionens kørselsaftale, på dennes foranledning. Når de ekstraordinært udskrevne patienter modtages, kontakter hjemmeplejen borgernes praktiserende læge for eventuelt tilsyn/hjemmebesøg og ordination af yderligere nødvendigt medicin. 9

13 Plan for vejrbetingede ulykker Vejrbetingede ulykker - Varme, kulde, sne eller oversvømmelse DMI forudsiger vejret, flere dage frem. Det er relevant at være opmærksom på disse særlige vejrsituationer på grund af risikoen for helbredspåvirkning: - Forventninger om høje dagtemperaturer (over 28 grader) over en længere periode. - Kraftigt snefald: Nedbørmængde overskrider 15 mm på 6 timer svarende til 15 cm sne - Snestorm: Snefald på mere end 10 cm på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s - Isslag: Udbredt nedbør, der danner is på overfladen lokalt - Storm: Middelvindhastighed overskrider 24 m/s - Kraftig regn: Nedbørmængde overskrider 24 mm på 6 timer lokalt. - Skybrud: Nedbørmængde overstiger 15 mm på 30 minutter lokalt inden for varslingsområdet. Varsling Der er oprettet abonnement (http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/sms-varsel.htm) på SMS-varsler vedr. disse vejrtyper på følgende telefonnummer: (Kommunallæge). Da der ikke aktuelt kan abonneres på varsler vedr. høje temperaturer, må det følges via pressen og ved lokale observationer. Varslet muliggør forberedelse i organisationen på at støtte udsatte borgere, som f.eks. småbørn, ældre, hjerte-lungesyge, psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede. Ved afgrænsede, korterevarende perioder af ekstremt vejr varsles hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger, efter behov, med henblik på skærpet opmærksomhed vedr. de borgere, afdelingen har kontakt med. Under længerevarende eller alvorlige ekstreme vejrepisoder, indkaldes Sundhedsberedskabsstaben. Hvis ekstreme vejrforhold skønnes at udgøre en helbredstrussel for udvalgte borgere kan dette, efter konkret vurdering i sundhedsberedskabsstaben, varsles på kommunens hjemmeside, der kan udsendes meddelelser til pressen, annonceres på kommunens informationstavler etc. Varsling i øvrigt sker i: - Ældre og sundheds området ved bl.a. opslag på ældre-, dag- og plejecentre - Dag- og døgntilbuds område ved at afdelingsleder Mogens Damgaard orienteres på - Dagtilbudsområdet via til fagchef Paw Kristian Holze Nielsen: - Generelt ved at Vejledning til borgerne om Varmepåvirkning Sendes som pressemeddelelse til lokalaviser og bringes som nyhed på kommunens hjemmeside I tilfælde af langvarigt helbredstruende ekstremvejr vil hjemmeplejen og sygeplejen, eventuelt i samarbejde med de udgående medarbejdere fra Dag- og døgnafdelingen, opsøge ældre, svagelige og socialt udsatte borgere. Fokus vil være rettet mod mennesker, som ikke i forvejen har fast visiteret ydelse fra et af de to fagområder, men som vurderes at have brug for særlig støtte. Endvidere kontaktes boligselskabernes viceværter som, ligesom borgere i opslag og annoncer, opfordres til at støtte med tilsyn og omsorg for fremmede, pårørende og naboer. Opgaver Hedebølger kan betyde risiko for væskemangel og i værste fald hedeslag. 10

14 Plan for vejrbetingede ulykker Kraftige regnskyl kan føre til en større udledning af sundhedsskadelige stoffer og mikroorganismer. Hvis regn- og spildevand opblandes i forbindelse med oversvømmelser kan dette udgøre en sundhedsrisiko Ekstrem kuldeudsættelse indebærer risiko for såvel lokale forfrysninger, som generel påvirkning. Vejrpåvirkning kan medføre behov for ekstra pleje eller væske. Dette beskrives i indsatskort vedr. borgere med ekstra plejebehov. Kommunens plejepersonale har kontakt til mange af de borgere, der skal være ekstra opmærksomme i særlige vejrsituationer. Der kan både være tale om borgere, der har et dagligt plejebehov, men det kan også være borgere, der har begrænset kontakt til kommunens personale, borgere som for eksempel blot får bragt mad ud eller har hjælp til rengøring. Både pårørende og plejepersonale skal være ekstra opmærksomme på disse borgere. De borgere som bl.a. plejepersonale skal være særligt opmærksom på i det varme vejr er beskrevet i indsatskort om varmepåvirkning. Vejledning til borgere om varmepåvirkning indeholder generelle råd om at beskytte sig mod varmepåvirkning. Andre aktører: Beredskabsstyrken: Beredskabet råder over et frivillige supplerende beredskab, der kan udbringe drikkevand til borgere, mindre generatorer til at producere strøm m.v. En nærmere beskrivelse kan findes på følgende link Region Hovedstaden: Ekstrem vejrpåvirkning, kan medføre behov for intensiv væske eller varmebehandling. Dette foregår efter lægelig visitation, på regionens hospitaler. 11

15 Plan for håndtering af masseulykker Masseulykker Ulykker, som omfatter mange mennesker og/eller involverer infrastruktur, institutioner og miljø, betegnes som masseulykker. Det kan f.eks. være følger af brand, kemikalieudslip og eksplosioner i industri, boligområder eller i det offentlige rum. Skader forårsaget af kemisk, biologisk, radioaktiv, nuklear eller eksplosionsulykke kaldes CBRNE-ulykker. CBRNE: C: Hændelser med kemiske stoffer - forurening af drikkevand med kemiske stoffer - giftig røg fra store brande - udslip af kemikalier fra virksomhed - væltede og lækkende tankvogne B: Hændelser med biologiske stoffer - forurening af drikkevand med mikroorganismer - udbrud af smitsomme sygdomme, epidemier - udbrud af alment farlig smitsom sygdom - uheld og terror med smitsomt materiale R: Hændelser med radioaktive stoffer - Uheld på virksomhed - Skjult bestråling (skjult kilde) - Dirtybomb N: Hændelser med nukleart materiale - Uheld på kernekraftværker - Uheld med nukleart drevne skibe - Uheld ved transport af reaktorbrændsel E: Hændelser med eksplosive stoffer - Uheld med eksplosive stoffer - Bombesprængninger Opgaver: Overordnet er kommunens opgave ved CBRNE-hændelser at yde fornøden støtte og hjælp til de borgere, der måtte være ramt af den konkrete hændelse, for eksempel ved drikkevandsforureninger og store brande. Desuden kan kommunen have til opgave at aflaste hospitalsvæsenet ved at varetage pleje- og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne patienter eller patienter, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem eller på plejecenter/-institution under de givne omstændigheder. De konkrete opgaver for kommunens sundhedspersonale i forbindelse med CBRNE-hændelser, som der bør planlægges for, er følgende: Afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne Varetage pleje og omsorg for (smitsomt) syge, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i hospitalsvæsenet for andre sygdomme Deltage i (masse)vaccination af dele af befolkningen Bistå regionen med at etablere og bemande, modtage- eller karantænecenter efter AMK- Vagtcentral s anvisning Bistå politiet og AMK-vagtcentral med at udpege lokalitet til psykosocialt støttecenter Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger Sørge for forsyning med rent drikkevand til borgere i hjemmeplejen ved drikkevandsforurening Yde krisestøtte. 12

16 Plan for håndtering af masseulykker Indsatsen ved hændelser med biologiske stoffer er beskrevet i Plan for Epi- eller pandemier. Indsatsen ved behov for krisestøtte er beskrevet i Plan for Krisestøtte. Andre aktører: Hjemmepleje og hjemmesygepleje: Udarbejder egne instrukser for håndtering af borgere med smitsomme sygdomme samt for situationer med manglende rent drikkevand. Endvidere bistår ledelse og indkaldt, vagtfrit personale, ved etablering af modtage- eller karantænecenter. Plejeboligområdet: Udarbejder egne instrukser for håndtering af beboere med smitsomme sygdomme. Endvidere bistår ledelse og indkaldt, vagtfrit personale, ved etablering af modtage- eller karantænecenter. Afdeling for dagtilbud: Udarbejder egne instrukser for håndtering af børn med smitsomme sygdomme. Kommunallæger: Indgår i Koordinationsgruppe ved teknisk forvaltning med fokus på sundhedsfaglige konsekvens, opgaver og koordination med kommunens øvrige beredskab ved f.eks. drikkevandsforurening - i samarbejde med embedslægen. Teknisk forvaltning, Plan og Miljø: Udarbejder egne planer for sikring af vandforsyning i samspil med beredskabsplanerne ved Frederikssund Forsyning. Der er for nuværende(juni 2012) ingen beredskabsplan vedr. kloak og vejnet. Beredskabsstyrken: Kontakt med politi, begrænsning af skader og etablere kompensation for brud på infrastruktur. Region Hovedstaden: I en ekstraordinær situation vil AMK-Vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. Der etableres dialog mellem Frederikssund kommunes Sundhedsberedskabsstab og AMK-Vagtcentral. Hospitalets kriseledelse træffer beslutning om f.eks. behov for ekstraordinær udskrivning, i samråd med AMK-Vagtcentral. 13

17 Plan for Krisestøtte Krisestøtte Krisereaktion Mennesker som har overværet eller indgået i voldsomme, omfattende begivenheder (beredskabshændelser) vil ofte opleve forskellige stressreaktioner af fysisk og/eller psykisk karakter. Også pårørende eller personale kan opleve krisereaktioner. Håndtering Håndtering i de første seks timer efter oplevelsen af noget truende eller katastrofeagtigt, kan være afgørende, og afledning af sanse- og følelsesmæssig hukommelseskonsolidering af hændelsen er formentlig gavnlig. Voksne, såvel som børn, der deltager i distraherende og hyggelige aktiviteter (film, højtlæsning eller lignende rolig aktivitet) umiddelbart efter en kritisk hændelse, udfører en slags spontan helingsstrategi. Det bør ikke hindres; der kan med fordel stimuleres til sådant. God smertedækning, nærvær og tryghedsskabende kontakt med personer fra det nære netværk, reducerer risikoen for senfølger. Ukyndig tidlig kriseterapi, særligt med tidlig genfortælling af hændelserne, kan skade og bør undgås. Mens faktabaseret samtale, og praktiske informationer, kan gavne krisehåndteringen og fjerne fokus fra emotionel hukommelse. Søvnløshed, særligt den første nat efter hændelsen, bør accepteres, da det formentlig er gavnligt for at beskytte mod konsolidering af ubehagelige erindringer. Der bør i hvert fald ikke tilskyndes til at sove i de første 6 timer efter en oplevelse af kritisk hændelse. Organisation Frederikssund kommunes krisestøtte ledes af sundhedsberedskabsstaben. I den aktuelle situation kan indsatsen aftales koordineret mellem AMK-Vagtcentral og kommunens sundhedsberedskabsstab. Organiseringen af indsatsen for det krisestøttende og kriseterapeutiske beredskab inddeles i tre faser: Den akutte fase, overgangsfasen og den opfølgende fase. Regionens Kriseterapeutiske beredskab består, i den akutte fase og i overgangsfasen, af krisestøtte; og i den opfølgende fase af egentlig kriseterapi. Det kommunale krisestøttende beredskab etableres indenfor kommunens ressourcer. I den akutte fase består indsatsen af omsorg, praktisk hjælp og information om mulige krisereaktioner og mulighederne for yderligere hjælp. Praktisk hjælp til raske personer, i form af indkvartering, forplejning, tæpper, tøj, bleer mm, varetages af den kommunale beredskabsstyrke. 14

18 Plan for Krisestøtte Hjælp til at skaffe medicin, læge- og plejemidler samt omsorg for syge eller svage borgere, varetages af sundhedsberedskabet, jfr. afsnittene om Medicin henholdsvis Udstyr i Plan for håndtering af ekstraordinære udskrivninger samt i ressourceafsnittet i Indsatskort Ekstra plejepladser. Information til borgere om mulige krisereaktioner, samt information til skoler og daginstitutioner om at være opmærksomme på børn og unge, der kan være berørte af hændelse, formidles fra sundhedsberedskabsstaben (bl.a. i form af folderen Krisereaktioner hos børn og voksne til lokal printning) Hvis AMK-Vagtcentral anmoder om det, skal kommunen, i samarbejde med politiet, udpege lokalitet for psykosocialt støttecenter. I overgangsfasen består den kommunale indsats væsentligst i at sikre at borgere informeres om hændelsen og om hvorledes de almindelige rammer opretholdes eller genetableres. Tilsyn med børn og unge med henblik på behov for yderligere krisestøtte eller kriseterapi, varetages af Opvækst og uddannelse, den kommunale sundhedstjeneste og almen lægepraksis. I den opfølgende fase understøttes med information om at borgere, der viser tegn på belastningsreaktion som følge af hændelse, bør henvises til vurdering og evt. behandling ved regionens sundhedsvæsen. Særligt skal PPR, lærere og pædagoger fastholde opmærksomheden på børn og unge, som kan reagere senere i forløbet. Andre aktører: Region Hovedstaden: I en ekstraordinær situation vil AMK-Vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. AMK-Vagtcentral aktiverer det kriseterapeutisk beredskab. Sundhedsstyrelsen: SST har udgivet vejledning til kommunerne om Kriseterapeutisk beredskab en vejleding i sundhedsberedskabsplanlægning. 15

19 Plan for Brud på infrastruktur Brud på infrastruktur Det overordnede ansvar for at sikre infrastrukturen under krise eller beredskabssituationer omtales ikke i Sundhedsberedskabsplanen. Brud på infrastruktur, som kan få konsekvenser for Ældre- og sundhedsafdelingens virke, og som kræver særlig indsats omfatter: - Svigt af forsyning med vand, varme eller elektricitet. - Svigt af afløb, kloakker og rensningsanlæg. - Ophobning af uafhentet affald særligt husholdnings, køkken eller organisk industriaffald. - Afbrydelse af kommunikationssystemer som it, mobil- og fastnettelefoni. - Afbrydelse af transportveje og broer. Forsyning Plan- og miljøafdelingens Team vand overvåger og sikrer forsyning med frisk drikkevand. Ved svigt eller forurening etableres særlig koordinationsgruppe med bl.a. deltagelse af kommunallæge og beredskabschefen. Denne gruppe planlægger og iværksætter varsling og information til berørte borgerne og institutioner samt etablering af nød-vandforsyning. For plan for håndtering af forsyningssvigt til kommunens pleje og omsorgscentre henvises til de enkelte centres beredskabsplaner. I Bilag 6: Oversigt over forsyning til omsorgscentre i Frederikssund kommune findes kontaktoplysninger til distributører og leverandører af vand, varme (inkl. gas) og elektricitet. Bortledning af spildevand Ved svigt eller overbelastning af kloakafløb er der risiko for forurening af lavtliggende boliger, særligt kældre, samt overløb til drikkevandssystemet. I Vejledning til borgerne om oversvømmelse beskrives forholdsregler ved oversvømmelse med forurenet vand. Daginstitutioner, børnehaver mv. bør som udgangspunkt henvende sig til kommunallægerne for konkrete råd om hygiejne og forholdsregler i tilfælde af oversvømmelser med regnvand, kloakvand eller slam. Små børns leg med nyligt forurenet jord og græs skal undgås. Forurenet sand i sandkasser udskiftes. I beredskabsplan for Frederikssund forsyning beskrives den tekniske indsats for at begrænse skaderne som følge af svigtende bortledning af spildevand. Affald Organisk affald, særligt fra husdyr, køkkener eller husholdninger vil, særligt under varme forhold, hurtigt gå i forrådnelse og tiltrække rotter, ræve og insekter. Disse kan være bærere af sygdomme eller smittes ved deres omgang med smittefarligt affald og sprede denne smitte. Hvis dette medfører smittefare for borgerne, kan Kommunaldirektøren iværksætte sundhedsberedskabet. Kommunikationsbrist Hjemme- og sygeplejen er særligt følsomme for nedbrud af IT eller brud på mobiltelefoni på grund af adgang til kørelister, medicinstatus og omsorgsjournal. 16

20 Plan for Brud på infrastruktur Ved længerevarende afbrydelse af mobiltelefonnettet stiller Beredskabsstyrken op til 10 radioer på SINE - nettet til rådighed for Ældre og Sundhed. I så tilfælde orienteres AMK-vagtcentral om numrene til de relevante SINE-terminaler. IT-afdelingen gennemfører daglig backup af ændringer og total backup af data hver weekend. Disse backups kan bruges som erstatning, ved skade på systemet under drift. IT-afdelingen søger at varsle Ældre og Sundhed ved udsigt til driftsforstyrrelser. Der skønnes ikke risiko for IT-indbrud i omsorgssystemerne, hvorfor der ikke er særlige beredskabsplaner herfor. Ved strømsvigt som rammer kommunens servere har IT-afdelingen prioriteret kommunikations- og omsorgssystemerne. Ved hjælp af batteribackup lukkes disse sårbare programmer korrekt ned, så de kan startes og virke, når strømmen kommer igen. I øvrigt henvises til IT-afdelingens beredskab. Transportveje Frederikssund kommunes geografi med kun én fast forbindelse mellem de to dele af kommunen på hver side af fjorden, udgør en risiko for transporten. Ligeledes er området omkring Kulhuse alene tilgængeligt ad én offentlig asfaltvej. Endelig er end del af områdets veje følsomme for spærring ved snefygning. Beredskabschefen holder kontakt til Politi og Hjemmeværn ved afbrydelse af vejnettet, med henblik på støtte til transport, uden om de almindelige veje. Ved afbrydelse på Kronprins Frederiks bro henvises til beredskabsplan i afdelingen for Vej og Park. En del af hjemme- og sygeplejens medarbejdere bor i kommunen og ved spærring af vejnettet, vil det ofte være muligt for dem at komme frem til borgere i deres eget nærmiljø. Denne indsats iværksættes og ledes af afdelingsleder for hjemme- og sygeplejen. Ved behov for yderligere støtte etableres Sundhedsberedskabsstaben. 17

Sundhedsberedskab. Denne plan er vedtaget af SÆS-udvalget d. xx/xx 201X

Sundhedsberedskab. Denne plan er vedtaget af SÆS-udvalget d. xx/xx 201X Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDKAST. Sundhedsberedskab. Plan for sundhedsberedskab er en del af kommunens samlede beredskabsplan.

UDKAST. Sundhedsberedskab. Plan for sundhedsberedskab er en del af kommunens samlede beredskabsplan. UDKAST Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af kommunens samlede beredskabsplan. Sundhedsberedskab En ulykke er en utilsigtet hændelse, som har negative konsekvenser for mennesker eller

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Halsnæs Kommune Marts Natur og Udvikling

Sundhedsberedskabsplan for Halsnæs Kommune Marts Natur og Udvikling Sundhedsberedskabsplan for Halsnæs Kommune 2015 Marts 2015 Natur og Udvikling 2 Indholdsfortegnelse DEL 1 KRISESTYRINGSORGANISERINGEN... 4 1.1 INDLEDNING... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Læsevejledning...

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan

Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskab En ulykke er en utilsigtet hændelse, som har negative konsekvenser for mennesker eller materiel, og som kræver en særlig ikke rutinepræget, indsats.

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv, og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand.

Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv, og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand. Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv, og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand. Afdelingslæge Lis Keiding Enhed for Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud Disposition

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1)

Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1) Dato: 29.10 2009 Reference: PM, DB Direkte telefon: 89593201 89593206 E-mail: pm@norddjurs.dk dorb@norddjurs.dk Journalnr.: Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1) Den samlede opgave omkring planlægning

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge.

Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge. Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge. Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også under ekstreme vejrforhold. Ledelse Den operative sundhedsstab

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014 Pandemisk Influenza Workshop 3 Øvelsesseminar 2014 Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen 27. maj 2014 Hvad er en pandemi? En epidemi med en smitsom sygdom, som forekommer på verdens plan, eller omfatter

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune Sundhedsberedskabsplan For Center for social og Sundhed Furesø Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om sundhedsberedskabsplanen side 3 Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer side

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Jour.nr.: 4-17-24/2 Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20-08-2007 Telefon: 49191212 E-post: oresundshjemmet@fredensborg.dk

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3.

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Knud Lavard Centret Adresse: Kommune: Leder: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Ringsted Henrik Mortensen Dato for tilsynet: 18.3.2010 Telefon: 57 62 83 00 E-post: Tilsynet

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere