Samlet plan for sundhedsberedskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet plan for sundhedsberedskabet"

Transkript

1 Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for borgernes sundhed.

2 Sundhedsberedskab En ulykke er en utilsigtet hændelse som har negative konsekvenser for mennesker eller materiel, og som kræver en særlig, ikke rutinepræget, indsats. Nogle ulykker har et omfang som overstiger det hverdagsagtige mht. krav om indsats. Disse kaldes katastrofer, og udløser behov for iværksættelse af beredskabsindsats. Det handler således om graden af ulykke i forhold til, de midler der står til rådighed, for at forebygge eller afbøde skadevirkningerne

3 Indhold Samlet plan for sundhedsberedskabet:... 1 Formål... 1 Grundlag:... 1 Gyldighed... 2 Kvalitetssikring:... 2 Beredskabssituationer:... 2 Organisering af Sundhedsberedskabet:... 2 Informationshåndtering... 4 Planer for indsatsen:... 5 Epi- eller pandemier eller fare herfor... 6 Ekstraordinær udskrivning af borgere med plejebehov... 8 Vejrbetingede ulykker - Varme, kulde, sne eller oversvømmelse Masseulykker Krisestøtte Brud på infrastruktur Indsatskort: Sundhedsberedskabets ledelse Varsel og Iværksættelse af Sundhedsberedskabet Massevaccination Etablering af ekstra plejepladser Skadelig varmepåvirkning Seks generelle råd i varmen: Krisereaktioner hos børn og voksne Oversvømmelse med regnvand eller kloakvand Bilag til Sundhedsberedskabsplanen: Bilag 1: Situationer der kan medføre behov for aktivering af sundhedsberedskabet: Bilag 2: Opgaver som skal løses i Sundhedsberedskabet Bilag 3: Ressourcer: Bilag 4: Kontaktinformationer for sundhedsberedskabets medlemmer og stedfortrædere Bilag 5: Ansvar: Bilag 6: Oversigt over forsyning til omsorgscentre i Frederikssund Kommune:... 40

4 Samlet plan for sundhedsberedskabet Formål Denne plan har til formål at sikre, at kommunen kan udfolde sundhedsberedskabet når der indtræffer ekstraordinære hændelser med konsekvens for borgernes sundhed. Sundhedsberedskabsplanen skal forberede organisationen på det, man håber ikke sker. Derfor er det en udfordring at sikre, at beredskabet, er tilstrækkeligt i forhold til behovet; uden at de ressourcer der afsættes til beredskabet er unødigt høje og dermed forhindrer øvrige opgaver. Der anvendes en graduering af indsatsen, efter alvorlighed og krav på en række områder (farverne: Grøn, Gul og Rød) med henblik på alene at iværksætte den nødvendige, men tilstrækkelige, ekstraindsats. Det er et ønske. at planen er simpel, overskuelig og handlingsorienteret. For at begrænse ressourceforbruget, indgår i videst muligt omfang, procedurer, metoder og materialer, fra hverdagens aktiviteter, til at afbøde og håndtere følgerne af ulykker. Planen er et værktøj, der skal hjælpe: - Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. - Under hændelsen ved at være instruks i hvem der gør hvad i tilfælde af hændelser. - Efter hændelsen ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens sundhedsberedskab. Grundlag: I følgende love og bekendtgørelser, indgår bestemmelser og anvisninger for det kommunale sundhedsberedskab: - Sundhedsloven - Beredskabsloven - Sundhedsstyrelsens Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab - Sundhedsstyrelsens vejledning, Kriseterapeutisk beredskab - Beredskabsstyrelsens vejledning, Helhedsorienteret beredskabsplanlægning - Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af pandemisk influenza Kommunen skal planlægge og gennemføre foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer. Frederikssund kommune er således både ansvarlige for at planlægge et sundhedsberedskab og for at opbygge et sådant. Sundhedsberedskabsplanlægningen er koordineret med beredskabsplanlægningen på andre forvaltningsområder og med kommunens generelle beredskabsplan. Og afdeling for Ældre og Sundhed har koordineret sin sundhedsberedskabsplanlægning med Region Hovedstaden og de omkringliggende kommuner. 1

5 Gyldighed Denne plan vedrører beredskabssituationer på afdelingsniveau, forvaltningsniveau, inden for kommunen, og i forhold til andre kommuner henholdsvis regionen. Beredskab, som skal håndteres inden for de enkelte afdelinger og institutioner, er ikke omfattet af denne plan. Kvalitetssikring: Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem enheder i Ældre & Sundhed, Opvækst og Uddannelse, Teknik og Miljø samt kommunens beredskabschef for at sikre høj faglig kvalitet. Efter udarbejdelsen er indhentet udtalelse fra Region Hovedstaden og planen har været i høring i nabokommunerne Hillerød, Halsnæs, Lejre og Egedal, og derefter til høring i Sundhedsstyrelsen. Mindst en gang i hver valgperiode gennemføres kontaktøvelse, hvor alle kontaktadresser og - telefonnumre afprøves i praksis med henblik på at fange eventuelle ændringer, som ikke løbende er registreret. Nabokommuner og Region Hovedstaden inddrages i øvelsesvirksomhed, hvor det er relevant og muligt Minimum en gang årligt mødes nøglepersoner fra Ældre & Sundhed og fra Teknik & Miljø, sammen med Beredskabschefen, for at sikre, at e respektive beredskabsplaner fortsat er koordinerede. IKT-beredskabet kan afprøves ved gennemførelse af crashtest efter IKT-afdelingens plan, således at omsorgssystemet simuleres nedbrudt, og det forsøges genstartet ved hjælp af mobile servere på baggrund af Backup. Derudover er der ikke aftalt egentlig øvelsesaktivitet idet, der ved planens udarbejdelse er tilstræbt, at beredskabsprocedurer hentes fra i forvejen kendte rutiner, i en udvidet version. Den model har den fordel at øvelse foregår automatisk i hverdagen, og medvirker til at indsatsen kan iværksættes hurtigt og med klar opgavefordeling. Beredskabssituationer: Situationer, der kan medføre behov for aktivering af sundhedsberedskabet, omfatter: - Epi- eller pandemier eller fare herfor. - Ekstraordinære udskrivninger af plejekrævende borgere fra regionens hospitaler. - Vejrbetingede ulykker. - Masseulykker. - Brud på infrastruktur. Beredskabssituationer og -opgaver samt ressourcer beskrives nærmere i bilag 1-3. Organisering af Sundhedsberedskabet: Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabet er organiseret ud fra de principper, som anbefales i Vejleding om planlægning af Sundhedsberedskab mht.: - Sektoransvaret, der indebærer, at de, der har ansvaret for et område til daglig, også har det ved ekstraordinære hændelser. - Organisatorisk lighed mellem dagligdag og krise, som indebærer, at kommunens sundhedsberedskab så vidt muligt fungerer efter samme organisation som sundhedsområdet i kommunen har til daglig, hvad angår ledelses- og kommandoforhold samt ansvarsområder. - Nærhed mellem borger og beredskab, som indebærer, at ekstraordinære hændelser søges løst så tæt på borgerne som muligt, dvs. på det organisatoriske niveau, som har borgerkontakten. 2

6 Beslutnings- og alarmeringshierarki: Krisestyringsstaben Borgmester, direktion og beredskabschef Ældre- og Sundhedschefen Afdelingsledere Medarbejdere Ledelse Ældre- og Sundhedschefen leder Sundhedsberedskabsstaben bestående af ledende personale fra sundhedsområdet (= afdelingsledergruppen), Kommunallæger og administrativt personale. Andre sundhedsfaglige eksperter samt relevante ledere kan indgå ved behov.. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder deltager i Sundhedsberedskabsstabens møder. Sundhedsberedskabsstaben mødes, under beredskabssituationen, dagligt kl. 10 hos Ældre- og Sundhedschefen, som leder møderne. Møderne refereres af administrativ medarbejder. Ældre og Sundhed stiller kommunallæger og andre relevante eksperter, til rådighed for kommunens krisestyringsstab, samt som støtte til andre forvaltningers beredskabsstabe. Bilag 4 indeholder oversigt over kontaktinformation og stedfortræder for Sundhedsberedskabsstabens medlemmer. Bilag 5 beskriver ansvarsområder og ansvarlige for afvikling af sundhedsberedskabet. Varsler og alarmer Varsler og alarmer om situationer, som kan kræve iværksættelse af sundhedsberedskabet, kan komme fra mange sider: Borgere, virksomheder, Vejdirektoratet, praktiserende læger, andre kommuner, Region Hovedstaden, Embedslægeinstitutionen, Sundhedsstyrelsen. Listen er ikke udtømmende. Sundhedsberedskabet kan kontaktes døgnet rundt, hver dag i året. Dette sker ved at kontakte beredskabets indsatsleder på telefon: Når en vagthavende i det kommunale beredskab selv erfarer, eller hører om situationer hvor der kan være behov for at udfolde dele af kommunens sundhedsberedskab, kontaktes enten Ældre- og Sundhedschefen eller kommunallæge (kontaktoplysninger findes i Bilag 4). Indsatskort Varsel og iværksættelse beskriver procedurerne i den forbindelse. Iværksættelse Ældre- og Sundhedschefen, eller dennes stedfortræder, kan på eget initiativ iværksætte Sundhedsberedskabet og indkalde sundhedsberedskabsstaben til møde. Dette kan f.eks. ske ved varsel om eller akut opstået situation, som kræver øjeblikkelig handling. Aktivering af kommunes sundhedsberedskabsplan kan endvidere ske ved kommunaldirektørens beslutning. Ældre- og Sundhedschefen igangsætter de relevante aktiviteter, afhængig af situationens karakter. Herudover kan aktivering af kommunens sundhedsberedskab ske ved, at Akut Medicinsk Koordinator dvs. AMK-vagtcentral, meddeler Ældre- og Sundhedschefen, at der er behov herfor, som f.eks. ved behov for ekstraordinær udskrivning af patienter fra hospitalerne. 3

7 Deaktivering af beredskabet Sundhedsberedskabet opretholdes indtil det reduceres eller afblæses af Kommunaldirektøren, eller Ældreog Sundhedschefen. Herefter overgår alle medarbejdere, uden yderligere instruks, til normale driftsprocedurer. Kommunens krisestab og sundhedsberedskabsstaben kan beslutte debriefing-procedurer og leder afvikling af eventuelle etablerede beredskabsforanstaltninger. Informationshåndtering Indhentning af informationer Sundhedsberedskabsstaben beslutter, hvorledes medier overvåges med henblik på relevante oplysninger. Kommunallægerne holder kontakt til Sundhedsstyrelse, Embedslægeinstitutionen og AMK-Vagtcentral og følger nyhedsstrømmen herfra. Situationsbillede Møder i Sundhedsberedskabsstaben indledes med situationsrapport fra de deltagende parter. Hvis der er udsendt forbindelsesofficerer til andre forvaltninger eller til kommunens krisestyringsstab, afrapporterer disse først. Beredskabschefen, eller dennes afløser, forventes at bidrage med det overordnede situationsbillede. Fordeling af informationer Forbindelsesmedarbejdere fra andre forvaltninger kan deltage i Sundhedsberedskabsstabens møder. Ældre- og Sundhedschefen beslutter hvilke oplysninger, der skal videregives til den kommunale Krisestyringsstab, hvornår og hvorledes. Kontakt til pressen varetages via den kommunale krisestyringsstab af Kommunikationsafdelingen, jævnfør kommunens generelle beredskabsplan Dokumentation De administrative medarbejdere fører referat over alle beslutninger og fører logbog over indsatser og nyhedsformidling. 4

8 Planer for indsatsen:

9 Plan for Epi- eller pandemier Epi- eller pandemier eller fare herfor Ved omfattende helbreds- eller livstruende epi- eller pandemier, opstår behov for forebyggende, inddæmmende og behandlende indsatser. Ledelsen af sundhedsberedskabet varetager koordinationsrollen i relation til de forskellige parter, som vil blive involveret i forbindelse med større udbrud af smitsomme sygdomme Spredte udbrud af almindelige smitsomme infektionssygdomme skal føre til skærpet opmærksomhed på hygiejne og hygiejniske procedurer. Indsatsen iværksættes af afdelingens ledelse og kan støttes med information og eventuelt undervisning fra kommunens hygiejneorganisation. Ved udbrud af alvorlig smitsom sygdom, herunder influenzaepidemi, eller ophobning af infektioner med samme mikroorganisme, er de overordnede opgaver for hjemmeplejen/sygeplejen dels at videreføre de daglige opgaver, dels at modtage samt yde pleje og omsorg til ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne, samt syge og smittede i eget hjem. Ligeledes skal plejeboligerne medvirke til at etablere ekstra pleje og plejepladser. Sundhedsafdelingens hygiejneorganisation vejleder og rådgiver de relevante institutioner og forvaltninger om generelle hygiejniske forholdsregler inklusiv brug af værnemidler, herunder: - Isolationshåndtering og -regimer - Håndtering af affald - Håndhygiejnemetoder og -faciliteter - Beskyttelsesudstyr mv. Ved fund af smitsomme mikroorganismer i drikkevand (f.eks. E. coli eller amøber) eller varmtvandsanlæg (f.eks. Legionella Pneumophila), indgår Kommunallæge i koordinationsgruppe ved Afdeling for Plan og Miljø. Her planlægges indsatsen for udredning, begrænsning og afbrydelse af smittefaren. Under trussel om smittespredning med alvorlig eller farlig virus, bakterie eller parasit kan kommunens krisestyringsstab iværksætte sundhedsberedskabet. Både hjemmeplejen og den kommunale sundhedstjeneste vil efter nærmere aftale kunne blive inddraget i håndtering af hygiejniske foranstaltninger og forebyggende indsatser blandt befolkningen generelt. Den kommunale sundhedspleje vil primært få til opgave at medvirke til hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom blandt børn og unge i skoler og institutioner Sundhedsafdelingens hygiejneorganisation iværksætter, efter enten regional eller national indstilling, etablering af faciliteter for vaccination af borgere. Se Indsatskort Massevaccination. Andre aktører: Afdeling for Kultur og Fritid: Stiller haller og personale til rådighed for centre til massevaccination. Region Hovedstaden: Hospitalerne skal sikre, at kommunens hjemmepleje modtager information om eventuelle smittefarlige patienter, der hjemsendes fra hospital med henblik på pleje i eget hjem eller plejebolig. I en ekstraordinær situation vil AMK-vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. 6

10 Plan for Epi- eller pandemier Embedslægeinstitutionen: Rådgiver og vejleder kommuner og regioners arbejde med sundhedsberedskabsplaner. Sundhedsstyrelsen: Har udgivet vejledning til kommunernes sundhedspersonale for håndtering af B-hændelser/smitsomme sygdomme (Bilag til Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab, bilag 8, pkt. 3) og plan for Beredskab for pandemisk influenza. 7

11 Plan for håndtering af ekstraordinær udskrivning Ekstraordinær udskrivning af borgere med plejebehov Formål: I beredskabssituationer kan der opstå behov for at håndtere ekstra borgere med plejebehov: - Når regionen ekstraordinært udskriver patienter, som endnu ikke er færdigbehandlede. - Hvis plejeboliger, pga. brand, vandskade, afbrydelse af forsyninger eller andet, bliver uanvendelige. - Hvis der, på grund af vejrlig (ekstrem varme, kulde eller nedbør), opstår behov for at yde pleje til flere svækkede borgere. Opgaven: Når regionen beslutter at udskrive ekstraordinært, for at skabe plads på hospitalet for patienter med indlæggelsesbehov, kontakter ledelsen på den afdeling, patienterne er indlagt på, den kommunale visitation. Uden for visitationens telefontider henvises til den kommunale sygeplejes akutnummer. Borgerne kan herefter visiteres til pleje i eget hjem eller i midlertidig plejebolig. Hvis behovet overstiger de umiddelbare faciliteter og ressourcer alarmerer visitationen/sygeplejen sundhedsberedskabsstaben. I sundhedsberedskabsstaben indgår leder af såvel hjemme- og sygepleje, leder af visitation og leder af plejeboliger. Plads: Sundhedsberedskabsstaben beslutter i hvilket omfang, og hvilke af nedenstående muligheder, der skal anvendes: - Inddrage de 4-6 tomme plejeboliger, som er ledige. - Etablering af op til 8 midlertidige plejepladser på hver af de 3 plejecentre, jfr. Indsatskort - Ekstra plejepladser. - Etablering af nødafdeling, f.eks. i dagaktivitetscenter. Medicin: Jfr. Sundhedsaftalen , Bilag 11.1: Hvor det er relevant medgives patienten recept på ordineret medicin. Hvis patienten ikke har mulighed for at skaffe et ordineret lægemiddel umiddelbart efter udskrivelsen, udleveres den mængde, som er nødvendig, indtil patienten kan komme på et apotek for at købe medicinen. I praksis forventer regionen at medgive medicin til ekstraordinært udskrevne patienter til 2 døgn. Udstyr: - Udstyr til ekstraordinære plejepladser er beskrevet i Indsatskort - Ekstra plejepladser. - Hospitalssenge til borgeres eget hjem leveres, ved behov, via ekstern leverandør eller ved at låne fra nabokommuner, jfr. beredskabsplan i Visitationsafdelingen. - Ekstra nødkald til borgere udskrevet til eget hjem: o Der kan være grund til ændret indikation for at etablere nødkald i ekstraordinære situationer (ikke blot fald, men også forværring af tilstand eller lignende). o Alternativt kan behovet dækkes med (mobil-)telefoner. - Infusionssæt til minimum 10 personer, findes på lagre for sygeplejeartikler i øst henholdsvis vest. - Forbindsstoffer, bandager etc. findes på lager for sygeplejeartikler i øst henholdsvis vest. 8

12 Plan for håndtering af ekstraordinær udskrivning - Personlige værnemidler, overtrækskitler og forklæder findes på lagre for sygeplejeartikler i øst henholdsvis vest - Ekstern leverandør af plejeartikler og værnemidler, MEDIQ, leverer fra dag til dag, på hverdage. Iværksættelse og ledelse: Når der er truffet beslutning om måde og omfang, iværksætter afdelingslederne umiddelbart deres afdelingers del af planen. Andre aktører: Region Hovedstaden: I en ekstraordinær situation vil AMK-Vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. Hospitalets kriseledelse træffer beslutning om behov for ekstraordinær udskrivning, i samråd med AMKvagtcentral De udskrivende afdelinger kontakter kommunen ved behov for ekstraordinære udskrivelser. Hospitalsafdelingerne sender udskrivningsbrev og medicinstatus til kommunen og borgerens egen læge. Transport af patienter fra hospital til eget hjem eller midlertidig plejeplads, sker efter regionens kørselsaftale, på dennes foranledning. Når de ekstraordinært udskrevne patienter modtages, kontakter hjemmeplejen borgernes praktiserende læge for eventuelt tilsyn/hjemmebesøg og ordination af yderligere nødvendigt medicin. 9

13 Plan for vejrbetingede ulykker Vejrbetingede ulykker - Varme, kulde, sne eller oversvømmelse DMI forudsiger vejret, flere dage frem. Det er relevant at være opmærksom på disse særlige vejrsituationer på grund af risikoen for helbredspåvirkning: - Forventninger om høje dagtemperaturer (over 28 grader) over en længere periode. - Kraftigt snefald: Nedbørmængde overskrider 15 mm på 6 timer svarende til 15 cm sne - Snestorm: Snefald på mere end 10 cm på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s - Isslag: Udbredt nedbør, der danner is på overfladen lokalt - Storm: Middelvindhastighed overskrider 24 m/s - Kraftig regn: Nedbørmængde overskrider 24 mm på 6 timer lokalt. - Skybrud: Nedbørmængde overstiger 15 mm på 30 minutter lokalt inden for varslingsområdet. Varsling Der er oprettet abonnement (http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/sms-varsel.htm) på SMS-varsler vedr. disse vejrtyper på følgende telefonnummer: (Kommunallæge). Da der ikke aktuelt kan abonneres på varsler vedr. høje temperaturer, må det følges via pressen og ved lokale observationer. Varslet muliggør forberedelse i organisationen på at støtte udsatte borgere, som f.eks. småbørn, ældre, hjerte-lungesyge, psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede. Ved afgrænsede, korterevarende perioder af ekstremt vejr varsles hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger, efter behov, med henblik på skærpet opmærksomhed vedr. de borgere, afdelingen har kontakt med. Under længerevarende eller alvorlige ekstreme vejrepisoder, indkaldes Sundhedsberedskabsstaben. Hvis ekstreme vejrforhold skønnes at udgøre en helbredstrussel for udvalgte borgere kan dette, efter konkret vurdering i sundhedsberedskabsstaben, varsles på kommunens hjemmeside, der kan udsendes meddelelser til pressen, annonceres på kommunens informationstavler etc. Varsling i øvrigt sker i: - Ældre og sundheds området ved bl.a. opslag på ældre-, dag- og plejecentre - Dag- og døgntilbuds område ved at afdelingsleder Mogens Damgaard orienteres på - Dagtilbudsområdet via til fagchef Paw Kristian Holze Nielsen: - Generelt ved at Vejledning til borgerne om Varmepåvirkning Sendes som pressemeddelelse til lokalaviser og bringes som nyhed på kommunens hjemmeside I tilfælde af langvarigt helbredstruende ekstremvejr vil hjemmeplejen og sygeplejen, eventuelt i samarbejde med de udgående medarbejdere fra Dag- og døgnafdelingen, opsøge ældre, svagelige og socialt udsatte borgere. Fokus vil være rettet mod mennesker, som ikke i forvejen har fast visiteret ydelse fra et af de to fagområder, men som vurderes at have brug for særlig støtte. Endvidere kontaktes boligselskabernes viceværter som, ligesom borgere i opslag og annoncer, opfordres til at støtte med tilsyn og omsorg for fremmede, pårørende og naboer. Opgaver Hedebølger kan betyde risiko for væskemangel og i værste fald hedeslag. 10

14 Plan for vejrbetingede ulykker Kraftige regnskyl kan føre til en større udledning af sundhedsskadelige stoffer og mikroorganismer. Hvis regn- og spildevand opblandes i forbindelse med oversvømmelser kan dette udgøre en sundhedsrisiko Ekstrem kuldeudsættelse indebærer risiko for såvel lokale forfrysninger, som generel påvirkning. Vejrpåvirkning kan medføre behov for ekstra pleje eller væske. Dette beskrives i indsatskort vedr. borgere med ekstra plejebehov. Kommunens plejepersonale har kontakt til mange af de borgere, der skal være ekstra opmærksomme i særlige vejrsituationer. Der kan både være tale om borgere, der har et dagligt plejebehov, men det kan også være borgere, der har begrænset kontakt til kommunens personale, borgere som for eksempel blot får bragt mad ud eller har hjælp til rengøring. Både pårørende og plejepersonale skal være ekstra opmærksomme på disse borgere. De borgere som bl.a. plejepersonale skal være særligt opmærksom på i det varme vejr er beskrevet i indsatskort om varmepåvirkning. Vejledning til borgere om varmepåvirkning indeholder generelle råd om at beskytte sig mod varmepåvirkning. Andre aktører: Beredskabsstyrken: Beredskabet råder over et frivillige supplerende beredskab, der kan udbringe drikkevand til borgere, mindre generatorer til at producere strøm m.v. En nærmere beskrivelse kan findes på følgende link Region Hovedstaden: Ekstrem vejrpåvirkning, kan medføre behov for intensiv væske eller varmebehandling. Dette foregår efter lægelig visitation, på regionens hospitaler. 11

15 Plan for håndtering af masseulykker Masseulykker Ulykker, som omfatter mange mennesker og/eller involverer infrastruktur, institutioner og miljø, betegnes som masseulykker. Det kan f.eks. være følger af brand, kemikalieudslip og eksplosioner i industri, boligområder eller i det offentlige rum. Skader forårsaget af kemisk, biologisk, radioaktiv, nuklear eller eksplosionsulykke kaldes CBRNE-ulykker. CBRNE: C: Hændelser med kemiske stoffer - forurening af drikkevand med kemiske stoffer - giftig røg fra store brande - udslip af kemikalier fra virksomhed - væltede og lækkende tankvogne B: Hændelser med biologiske stoffer - forurening af drikkevand med mikroorganismer - udbrud af smitsomme sygdomme, epidemier - udbrud af alment farlig smitsom sygdom - uheld og terror med smitsomt materiale R: Hændelser med radioaktive stoffer - Uheld på virksomhed - Skjult bestråling (skjult kilde) - Dirtybomb N: Hændelser med nukleart materiale - Uheld på kernekraftværker - Uheld med nukleart drevne skibe - Uheld ved transport af reaktorbrændsel E: Hændelser med eksplosive stoffer - Uheld med eksplosive stoffer - Bombesprængninger Opgaver: Overordnet er kommunens opgave ved CBRNE-hændelser at yde fornøden støtte og hjælp til de borgere, der måtte være ramt af den konkrete hændelse, for eksempel ved drikkevandsforureninger og store brande. Desuden kan kommunen have til opgave at aflaste hospitalsvæsenet ved at varetage pleje- og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne patienter eller patienter, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem eller på plejecenter/-institution under de givne omstændigheder. De konkrete opgaver for kommunens sundhedspersonale i forbindelse med CBRNE-hændelser, som der bør planlægges for, er følgende: Afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne Varetage pleje og omsorg for (smitsomt) syge, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i hospitalsvæsenet for andre sygdomme Deltage i (masse)vaccination af dele af befolkningen Bistå regionen med at etablere og bemande, modtage- eller karantænecenter efter AMK- Vagtcentral s anvisning Bistå politiet og AMK-vagtcentral med at udpege lokalitet til psykosocialt støttecenter Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger Sørge for forsyning med rent drikkevand til borgere i hjemmeplejen ved drikkevandsforurening Yde krisestøtte. 12

16 Plan for håndtering af masseulykker Indsatsen ved hændelser med biologiske stoffer er beskrevet i Plan for Epi- eller pandemier. Indsatsen ved behov for krisestøtte er beskrevet i Plan for Krisestøtte. Andre aktører: Hjemmepleje og hjemmesygepleje: Udarbejder egne instrukser for håndtering af borgere med smitsomme sygdomme samt for situationer med manglende rent drikkevand. Endvidere bistår ledelse og indkaldt, vagtfrit personale, ved etablering af modtage- eller karantænecenter. Plejeboligområdet: Udarbejder egne instrukser for håndtering af beboere med smitsomme sygdomme. Endvidere bistår ledelse og indkaldt, vagtfrit personale, ved etablering af modtage- eller karantænecenter. Afdeling for dagtilbud: Udarbejder egne instrukser for håndtering af børn med smitsomme sygdomme. Kommunallæger: Indgår i Koordinationsgruppe ved teknisk forvaltning med fokus på sundhedsfaglige konsekvens, opgaver og koordination med kommunens øvrige beredskab ved f.eks. drikkevandsforurening - i samarbejde med embedslægen. Teknisk forvaltning, Plan og Miljø: Udarbejder egne planer for sikring af vandforsyning i samspil med beredskabsplanerne ved Frederikssund Forsyning. Der er for nuværende(juni 2012) ingen beredskabsplan vedr. kloak og vejnet. Beredskabsstyrken: Kontakt med politi, begrænsning af skader og etablere kompensation for brud på infrastruktur. Region Hovedstaden: I en ekstraordinær situation vil AMK-Vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. Der etableres dialog mellem Frederikssund kommunes Sundhedsberedskabsstab og AMK-Vagtcentral. Hospitalets kriseledelse træffer beslutning om f.eks. behov for ekstraordinær udskrivning, i samråd med AMK-Vagtcentral. 13

17 Plan for Krisestøtte Krisestøtte Krisereaktion Mennesker som har overværet eller indgået i voldsomme, omfattende begivenheder (beredskabshændelser) vil ofte opleve forskellige stressreaktioner af fysisk og/eller psykisk karakter. Også pårørende eller personale kan opleve krisereaktioner. Håndtering Håndtering i de første seks timer efter oplevelsen af noget truende eller katastrofeagtigt, kan være afgørende, og afledning af sanse- og følelsesmæssig hukommelseskonsolidering af hændelsen er formentlig gavnlig. Voksne, såvel som børn, der deltager i distraherende og hyggelige aktiviteter (film, højtlæsning eller lignende rolig aktivitet) umiddelbart efter en kritisk hændelse, udfører en slags spontan helingsstrategi. Det bør ikke hindres; der kan med fordel stimuleres til sådant. God smertedækning, nærvær og tryghedsskabende kontakt med personer fra det nære netværk, reducerer risikoen for senfølger. Ukyndig tidlig kriseterapi, særligt med tidlig genfortælling af hændelserne, kan skade og bør undgås. Mens faktabaseret samtale, og praktiske informationer, kan gavne krisehåndteringen og fjerne fokus fra emotionel hukommelse. Søvnløshed, særligt den første nat efter hændelsen, bør accepteres, da det formentlig er gavnligt for at beskytte mod konsolidering af ubehagelige erindringer. Der bør i hvert fald ikke tilskyndes til at sove i de første 6 timer efter en oplevelse af kritisk hændelse. Organisation Frederikssund kommunes krisestøtte ledes af sundhedsberedskabsstaben. I den aktuelle situation kan indsatsen aftales koordineret mellem AMK-Vagtcentral og kommunens sundhedsberedskabsstab. Organiseringen af indsatsen for det krisestøttende og kriseterapeutiske beredskab inddeles i tre faser: Den akutte fase, overgangsfasen og den opfølgende fase. Regionens Kriseterapeutiske beredskab består, i den akutte fase og i overgangsfasen, af krisestøtte; og i den opfølgende fase af egentlig kriseterapi. Det kommunale krisestøttende beredskab etableres indenfor kommunens ressourcer. I den akutte fase består indsatsen af omsorg, praktisk hjælp og information om mulige krisereaktioner og mulighederne for yderligere hjælp. Praktisk hjælp til raske personer, i form af indkvartering, forplejning, tæpper, tøj, bleer mm, varetages af den kommunale beredskabsstyrke. 14

18 Plan for Krisestøtte Hjælp til at skaffe medicin, læge- og plejemidler samt omsorg for syge eller svage borgere, varetages af sundhedsberedskabet, jfr. afsnittene om Medicin henholdsvis Udstyr i Plan for håndtering af ekstraordinære udskrivninger samt i ressourceafsnittet i Indsatskort Ekstra plejepladser. Information til borgere om mulige krisereaktioner, samt information til skoler og daginstitutioner om at være opmærksomme på børn og unge, der kan være berørte af hændelse, formidles fra sundhedsberedskabsstaben (bl.a. i form af folderen Krisereaktioner hos børn og voksne til lokal printning) Hvis AMK-Vagtcentral anmoder om det, skal kommunen, i samarbejde med politiet, udpege lokalitet for psykosocialt støttecenter. I overgangsfasen består den kommunale indsats væsentligst i at sikre at borgere informeres om hændelsen og om hvorledes de almindelige rammer opretholdes eller genetableres. Tilsyn med børn og unge med henblik på behov for yderligere krisestøtte eller kriseterapi, varetages af Opvækst og uddannelse, den kommunale sundhedstjeneste og almen lægepraksis. I den opfølgende fase understøttes med information om at borgere, der viser tegn på belastningsreaktion som følge af hændelse, bør henvises til vurdering og evt. behandling ved regionens sundhedsvæsen. Særligt skal PPR, lærere og pædagoger fastholde opmærksomheden på børn og unge, som kan reagere senere i forløbet. Andre aktører: Region Hovedstaden: I en ekstraordinær situation vil AMK-Vagtcentral varetage den operative ledelse af hospitalsvæsenet og koordination af det samlede sundhedsvæsen i regionen. AMK-Vagtcentral aktiverer det kriseterapeutisk beredskab. Sundhedsstyrelsen: SST har udgivet vejledning til kommunerne om Kriseterapeutisk beredskab en vejleding i sundhedsberedskabsplanlægning. 15

19 Plan for Brud på infrastruktur Brud på infrastruktur Det overordnede ansvar for at sikre infrastrukturen under krise eller beredskabssituationer omtales ikke i Sundhedsberedskabsplanen. Brud på infrastruktur, som kan få konsekvenser for Ældre- og sundhedsafdelingens virke, og som kræver særlig indsats omfatter: - Svigt af forsyning med vand, varme eller elektricitet. - Svigt af afløb, kloakker og rensningsanlæg. - Ophobning af uafhentet affald særligt husholdnings, køkken eller organisk industriaffald. - Afbrydelse af kommunikationssystemer som it, mobil- og fastnettelefoni. - Afbrydelse af transportveje og broer. Forsyning Plan- og miljøafdelingens Team vand overvåger og sikrer forsyning med frisk drikkevand. Ved svigt eller forurening etableres særlig koordinationsgruppe med bl.a. deltagelse af kommunallæge og beredskabschefen. Denne gruppe planlægger og iværksætter varsling og information til berørte borgerne og institutioner samt etablering af nød-vandforsyning. For plan for håndtering af forsyningssvigt til kommunens pleje og omsorgscentre henvises til de enkelte centres beredskabsplaner. I Bilag 6: Oversigt over forsyning til omsorgscentre i Frederikssund kommune findes kontaktoplysninger til distributører og leverandører af vand, varme (inkl. gas) og elektricitet. Bortledning af spildevand Ved svigt eller overbelastning af kloakafløb er der risiko for forurening af lavtliggende boliger, særligt kældre, samt overløb til drikkevandssystemet. I Vejledning til borgerne om oversvømmelse beskrives forholdsregler ved oversvømmelse med forurenet vand. Daginstitutioner, børnehaver mv. bør som udgangspunkt henvende sig til kommunallægerne for konkrete råd om hygiejne og forholdsregler i tilfælde af oversvømmelser med regnvand, kloakvand eller slam. Små børns leg med nyligt forurenet jord og græs skal undgås. Forurenet sand i sandkasser udskiftes. I beredskabsplan for Frederikssund forsyning beskrives den tekniske indsats for at begrænse skaderne som følge af svigtende bortledning af spildevand. Affald Organisk affald, særligt fra husdyr, køkkener eller husholdninger vil, særligt under varme forhold, hurtigt gå i forrådnelse og tiltrække rotter, ræve og insekter. Disse kan være bærere af sygdomme eller smittes ved deres omgang med smittefarligt affald og sprede denne smitte. Hvis dette medfører smittefare for borgerne, kan Kommunaldirektøren iværksætte sundhedsberedskabet. Kommunikationsbrist Hjemme- og sygeplejen er særligt følsomme for nedbrud af IT eller brud på mobiltelefoni på grund af adgang til kørelister, medicinstatus og omsorgsjournal. 16

20 Plan for Brud på infrastruktur Ved længerevarende afbrydelse af mobiltelefonnettet stiller Beredskabsstyrken op til 10 radioer på SINE - nettet til rådighed for Ældre og Sundhed. I så tilfælde orienteres AMK-vagtcentral om numrene til de relevante SINE-terminaler. IT-afdelingen gennemfører daglig backup af ændringer og total backup af data hver weekend. Disse backups kan bruges som erstatning, ved skade på systemet under drift. IT-afdelingen søger at varsle Ældre og Sundhed ved udsigt til driftsforstyrrelser. Der skønnes ikke risiko for IT-indbrud i omsorgssystemerne, hvorfor der ikke er særlige beredskabsplaner herfor. Ved strømsvigt som rammer kommunens servere har IT-afdelingen prioriteret kommunikations- og omsorgssystemerne. Ved hjælp af batteribackup lukkes disse sårbare programmer korrekt ned, så de kan startes og virke, når strømmen kommer igen. I øvrigt henvises til IT-afdelingens beredskab. Transportveje Frederikssund kommunes geografi med kun én fast forbindelse mellem de to dele af kommunen på hver side af fjorden, udgør en risiko for transporten. Ligeledes er området omkring Kulhuse alene tilgængeligt ad én offentlig asfaltvej. Endelig er end del af områdets veje følsomme for spærring ved snefygning. Beredskabschefen holder kontakt til Politi og Hjemmeværn ved afbrydelse af vejnettet, med henblik på støtte til transport, uden om de almindelige veje. Ved afbrydelse på Kronprins Frederiks bro henvises til beredskabsplan i afdelingen for Vej og Park. En del af hjemme- og sygeplejens medarbejdere bor i kommunen og ved spærring af vejnettet, vil det ofte være muligt for dem at komme frem til borgere i deres eget nærmiljø. Denne indsats iværksættes og ledes af afdelingsleder for hjemme- og sygeplejen. Ved behov for yderligere støtte etableres Sundhedsberedskabsstaben. 17

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed OPLÆG Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed Formelle krav til Nyttejob: Information om tavshedspligt Ren straffeattest (som kandidaten medbringer til første samtale) Udfyldelse

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere