Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret"

Transkript

1 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen sendes til: A) Statsforvaltningen. B) Rigsombudsmanden på Færøerne/i Grønland (hvis De har bopæl på Færøerne/i Grønland). Det bemærkes, at der med Danmark menes det danske rige, hvorunder hører Danmark, Færøerne og Grønland. 1. Den erklærende Navn Fødeland Cpr. nr. Evt. Fødeby Nuværende bopæl (folkeregisteradresse) Tlf. (privat) Tlf. (arbejde) Skal svaret på ansøgningen sendes til din folkeregisteradresse? JA NEJ Hvis nej, angiv da anden adresse: Det er en betingelse for at afgive erklæring, at du har bopæl her i landet. Bopælsadressen skal være registreret i det danske Folkeregister (Det Centrale Personregister). Udfyldes af Statsforvaltningen eller Rigsombudet Myndighed: J.nr.: Modtaget den: Udfyldes af Integrationsministeriet Indfødsretskontoret /330- Side 1

2 1.1. Statsborgerretlige tilhørsforhold I hvilket land fik du statsborgerret ved fødslen? I hvilke lande har du efterfølgende haft statsborgerret, og hvornår og hvorledes blev du statsborger i disse lande? I hvilket land er du statsborger nu, og hvorledes blev du statsborger i dette land? Det er en betingelse for at afgive erklæring om dansk indfødsret, at du erhvervede dansk indfødsret ved fødslen, eller at du efter at have mistet din danske indfødsret vedblivende har haft statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige, jf. indfødsretslovens 4, stk. 1, og stk. 2. Du kan også afgive erklæring om dansk indfødsret, hvis du er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, selv om du ikke tidligere har haft dansk indfødsret. Hvis du som statsborger i et af de øvrige nordiske lande ønsker at afgive erklæring med henblik på at erhverve dansk indfødsret, skal du udfylde en af de særlige erklæringer herom (Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere), jf. indfødsretslovens 3, stk. 2, eller stk Bopæl i Danmark Det er en betingelse, at du har bopæl i Danmark, og at du er registreret i Det Centrale Personregister. Hvornår kom du til Danmark? Hvornår søgte du første gang opholdstilladelse i Danmark? (Gælder kun ikke-nordiske statsborgere.) Hvornår fik du første gang opholdstilladelse? (Gælder kun ikke-nordiske statsborgere.) I hvilke perioder har du haft bopæl i Danmark? Fra (dato) Til (dato) Kommune Hvis du erhvervede dansk indfødsret ved fødslen, er det en betingelse for et afgive erklæring, at du har boet i Danmark indtil det fyldte 18. år, og at du har haft bopæl her i landet i en uafbrudt periode de sidste 2 år, jf. indfødsretslovens 4, stk. 1. Side 2

3 Opholdsperioden regnes fra tidspunktet for din indrejse til Danmark. Kortere opholdsafbrydelser i form af ferier og lignende vil ikke være til hinder for erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring. Hvis du har mistet din danske indfødsret og derefter vedblivende har været statsborger i et andet nordisk land, kan du afgive erklæring med henblik på at generhverve indfødsretten, når du har taget bopæl her i landet. Erklæring kan afgives i umiddelbar forlængelse af, at du har taget fast bopæl (registreret i Det Centrale Personregister) i Danmark, jf. indfødsretslovens 4, stk Bopæl i et andet nordisk land I hvilke perioder har du haft bopæl i et andet nordisk land? Afrejse (dato) Hjemkomst (dato) Land Formål Hvis du erhvervede dansk indfødsret ved fødslen, er det en betingelse for et afgive erklæring, at du har boet i Danmark indtil det fyldte 18. år, og at du har haft bopæl her i landet i en uafbrudt periode de sidste 2 år, jf. indfødsretslovens 4, stk. 1. Bopæl i Finland, Island, Norge eller Sverige indtil det fyldte 12. år ligestilles med bopæl i Danmark, jf. 4, stk Andre udlandsophold I hvilke perioder har du opholdt dig i udlandet (inkl. ferieophold)? Afrejse (dato) Hjemkomst (dato) Land Formål Opholdsperioden regnes fra tidspunktet for din indrejse til Danmark. Kortere opholdsafbrydelser i form af ferier og lignende vil ikke være til hinder for erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring. Side 3

4 2. Den erklærendes børn under 18 år Dit barn/ dine børn kan få dansk indfødsret sammen med dig, hvis 1. barnet er ugift, 2. barnet er under 18 år, 3. barnet bor her i landet, 4. Du har del i forældremyndigheden over barnet, og 5. den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende har del i forældremyndigheden. Der skal vedlægges dokumentation for, at du har del i forældremyndigheden over barnet/børnene. For adoptivbørn er det endvidere en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Dokumentation for adoptionen skal vedlægges. Bemærk endvidere, at alle betingelserne, herunder eventuelt samtykke fra den anden forælder, skal være opfyldt på erklæringstidspunktet. Er alle betingelserne ikke opfyldt på erklæringstidspunktet, erhverver barnet/børnene ikke dansk indfødsret sammen med forælderen. Barnet navn og cpr. nr. Skal barnet have dansk indfødsret sammen med Dem? (JA / NEJ) Den anden forælders navn og samtykke (underskrift) Eventuelle bemærkninger: Hvis du har barn/børn, der er ugifte, under 18 år og bosiddende her i landet, og som du ønsker skal have dansk indfødsret sammen med dig, kræves det, at du har forældremyndighed over børnene. Hvis barnets/børnenes anden forælder også har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke hertil, jf. indfødsretslovens 5, stk. 1. Side 5

5 Er du gift med barnets/børnenes anden forælder, behøver du ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet, jf. 5, stk. 1. Hvis du derimod er skilt, separeret eller bor papirløst sammen med den anden forælder kræves dokumentation for forældremyndigheden. Hvis der ikke vedlægges dokumentation for forældremyndighed, og hvis den anden forældremyndighedsindehaver ikke har givet sit samtykke, vil statsforvaltningen behandle din erklæring, men med den konsekvens, at barnet/børnene ikke erhverver dansk indfødsret sammen med dig. Det er en betingelse for, at et barn kan omfattes som biperson af erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring, at det godtgøres, at barnet ved erhvervelsen mister sit statsborgerskab i andre stater, medmindre den anden af barnets forældre fortsat har statsborgerskab dér og ligeledes har del i forældremyndigheden, jf. indfødsretslovens 5, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at børn alene vil kunne løses fra deres hidtidige statsborgerskab, hvis børnene er statsborgere i lande, hvor statsborgerretslovgivningen tillader, at mindreårige løses fra deres statsborgerskab. Se endvidere nedenfor under punkt Samtykke Jeg samtykker i, at Statsforvaltningen/Rigsombudsmanden på Færøerne/Rigsombudsmanden i Grønland hos andre myndigheder vil indhente de oplysninger, også i elektronisk form, om mig og mine børn under 18 år, som er nødvendige for at behandle min erklæring om dansk indfødsret, herunder oplysninger om strafbare forhold i Kriminalregistret, om ophold her i landet hos Udlændingeservice og om nationalitet, bopæl og familieforhold i Det Centrale Personregister. Dato Underskrift Du har adgang til efter anmodning at få indsigt i de oplysninger, som indgår i sagen. Side 6

6 4. Afkald på hidtidigt statsborgerskab Det er et grundlæggende princip i Danmark, at man kun kan have ét statsborgerskab. Erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring er derfor betinget af, at erklæreren godtgør, at den pågældende derved mister sit statsborgerskab i andre stater. Endvidere er det en betingelse for, at et barn kan omfattes af erhvervelsen af dansk indfødsret, at det godtgøres, at barnet ved erhvervelsen mister sit statsborgerskab i andre stater, medmindre den anden af barnets forældre fortsat har statsborgerskab dér og ligeledes har del i forældremyndigheden, jf. indfødsretslovens 5, stk. 2. Det afhænger af statsborgerretslovgivningen i dit hidtidige hjemland, om du automatisk fortaber dit hidtidige statsborgerskab ved erhvervelse af dansk indfødsret. Hvis du ikke automatisk fortaber dit stats- borgerskab ved erhvervelse af dansk indfødsret ifølge statsborgerretslovgivningen i dit hidtidige hjemland, skal du søge om at blive løst fra dit hidtidige statsborgerskab hos dit hjemlands repræsentation i Danmark eller i et andet nærliggende land. Bemærk, at alle betingelserne for at afgive erklæring, herunder godtgørelse af, at du og dine eventuelle børn fortaber statsborgerskabet i andre stater, skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du afgiver erklæring til Statsforvaltningen. På baggrund heraf opfordres du til at søge om at blive løst fra dit hidtidige statsborgerskab(er) forud for afgivelse af erklæring om dansk indfødsret hos Statsforvaltningen. Når du søger om løsning fra dit hidt idige statsborgerskab hos en repræsentation for dit hjemland, skal du dog gøre opmærksom på, at du først opnår dansk indfødsret ved erklæring, når Statsforvaltningen har konstateret, at du opfylder samtlige øvrige betingelser herfor. Det vil derfor være en fordel, hvis dit hjemlands repræsentation har mulighed for at udstede en betinget løsningsattest, det vil sige en attest, hvoraf fremgår, at du vil opnå løsning fra dit statsborgerskab betinget af, at du erhverver dansk indfødsret. Hvis du ikke er bekendt med, om du fortaber dit statsborgerskab ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab i henhold til statsborgerretslovgivningen i dette land, kan du rette henvendelse til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil således kunne oplyse dig om, hvorvidt du automatisk fortaber dit statsborgerskab ved erhvervelsen af dansk indfødsret, eller om du skal søge om at blive løst herfra. Hvis du ikke er i stand til at godtgøre, at du automatisk fortaber dit hidtidige statsborgerskab(er) ved erhvervelse af dansk indfødsret, eller hvor du ikke har mulighed for at blive løst, henvises du til at søge om dansk indfødsret ved naturalisation, jf. vejledningen under punkt 7. Erklæringer fra amerikanske, australske, britiske, canadiske og polske statsborgere sendes til Integrationsministeriet, når statsforvaltningen har konstateret, at alle betingelser for at afgive erklæring efter indfødsretslovens 4 er opfyldt, idet ministeriet har aftalt særlige løsningsprocedurer med de respektive landes ambassader. Løsningsproceduren består i, at ministeriet meddeler den erklærende, at betingelserne for at afgive erklæring efter indfødsretslovens 4 er opfyldt, dog på betingelse af, at den erklærende bliver løst fra sit hidtidige statsborgerskab, jf. 4 A. Ministeriet vedlægger samtidig til brug for ansøgning om løsning en erklæring, som den erklærende skal aflevere til det pågældende lands repræsentation, samt en fornyet erklæring efter 4, hvorved den pågældende erklærer at være løst fra sit hidtidige statsborgerretlige forhold til det pågældende land. Når ministeriet har modtaget original løsningsattest samt ovennævnte erklæring efter indfødsretslovens 4 i udfyldt stand, vil ministeriet udstede et indfødsretsbevis til den erklærende. Side 7

7 Hvis du erhverver dansk indfødsret, oplyser Integrationsministeriet/Rigsombudsmanden på Færøerne/Rigsombudsmanden i Grønland dit hjemlands myndigheder herom. 5. Lovligt ophold Erklæring kan alene afgives, hvis du har lovligt ophold her i landet på tidspunktet for erklæringens afgivelse, jf. indfødsretslovens 4 A, stk. 2. Erklæring kan dog ikke afgives, hvis der verserer en sag mod dig, hvor der af anklagemyndigheden er nedlagt påstand om udvisning, eller hvor anklagemyndigheden som vilkår for et tiltalefrafald har fastsat, at du udvises. 6. Underskrift Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger i dette skema er korrekte. Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens 161. Dato Underskrift Jeg erklærer, at jeg ønsker at erhverve dansk indfødsret. Dato Underskrift Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Lov om dansk indfødsret 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Side 8

8 Dokumentation Kopi af følgende dokumenter vedlægges (sæt X) Pas Opholdstilladelse eller EU-opholdsbevis Dokumentation for forældremyndighed Dokumentation fra Udlændingeservice eller statsforvaltningen vedrørende opholdsgrundlag Dokumentation vedrørende forældre (fødsels-, dåbseller navneattest, vielsesattest og eventuelle statsborgerretsbeviser) Dokumentation for tidligere dansk indfødsret. Dokumentation for bopæl i Danmark indtil det fyldte 18. år (udskrift fra folkeregisteret) Dokumentation for eventuel bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år Følgende dokumenter vedlægges i original (sæt X) Dokumentation vedrørende fortabelse af hidtidigt statsborgerskab, hvor dette ikke fortabes automatisk Side 9

9 7. Vejledning om erhvervelse af dansk indfødsret ved naturalisation Opfylder du ikke betingelserne for at erhverve dansk indfødsret ved erklæring, kan du ansøge om dansk indfødsret ved naturalisation. Reglerne herom findes i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om retningslinjer for naturalisation. Se endvidere ministeriets hjemmeside Det gælder efter disse retningslinjer, at du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse: Du skal underskrive de nødvendige erklæringer, jf. retningslinjernes 2, 19, stk. 1, og 20, stk. 1. Du skal give afkald på dit hidtidige statsborgerskab, jf. 4. Du skal have bopæl i Danmark, jf. 5. Du skal have en tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. 5. Du skal have haft uafbrudt ophold i Danmark i den forlangte periode, jf DU må ikke have begået strafbare forhold, som kan få betydning for Deres ansøgning, jf Du skal dokumentere danskkundskaber ved bevis for en prøve i dansk, jf. 24, stk. 1. Dokumentationen skal foreligge i form af bevis for danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 4 (efter 7-trins-skalaen) eller en af de i bilag 3 angivne prøver, der er på niveau med Prøve i Dansk 3 med det nævnte karaktergen- nemsnit. Du skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for en særlig indfødsretsprøve, jf. 24, stk. 2. Indfødsretsprøven skal være bestået ved prøveterminen i december 2008 eller på et senere tidspunkt. Du skal være selvforsørgende, jf. 23. Det betyder, at du ikke må modtage, og ikke inden for det seneste år må have modtaget, hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, herunder f.eks. kontanthjælp, revalideringsydelse og introduktionsydelse. Selv om du ikke længere modtager en sådan hjælp, f.eks. fordi du har fået arbejde, må du ikke i de sidste 5 år have modtaget hjælpen i sammenlagt mere end 6 måneder. Din ansøgning skal derfor være vedlagt en blanket vedrørende selvforsørgelse, som er udfyldt af Din nuværende og eventuelt tidligere bopælskommune(-r). Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige med hensyn til nærmere opregnede ydelser, jf. 22. Side 10

10 Kontakt adresser: Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Telefonnummer: E-post: Rigsombudsmanden på Færøerne Amtmansbrekkan Postboks 12 FO-110 Tórshavn Færøerne Telefonnummer: E-post: Telefax: Rigsombudsmanden i Grønland Intaleeqqap Aqq. 3 Postboks Nuuk Grønland Telefonnummer: E-post: Telefax: Side 11

11 Bilag 1 Relevante uddrag af bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret nr. 422 af 7. juni Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget. Stk. 2. Hittebarn, som bliver fundet her i riget, anses, indtil andet oplyses, som havende dansk indfødsret. 2. Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift og under 18 år. 2 A. Et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger. Stk. 2. Dansk indfødsret erhverves fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i medfør af adoptionslovens 28, stk B. Et ægteskab, der er indgået af en person, som i forvejen er gift, har ingen retsvirkninger efter denne lov, så længe begge ægteskaber består. 3. Den, der er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og opfylder betingelserne i stk. 2 eller stk. 3, erhverver dansk indfødsret ved over for et statsamt, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland at afgive erklæring herom. Stk. 2. Erklæring kan afgives af personer, der 1) er fyldt 18, men endnu ikke 23 år, 2) på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget, 3) har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år, 4) er ustraffede og ikke er idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9, og 5) ikke er sigtede for en straffelovsovertrædelse. Stk. 3. Erklæring kan endvidere afgives af personer, der 1) har erhvervet statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige på anden måde end ved naturalisation, 2) er fyldt 18 år, 3) har haft bopæl her i riget i de sidste 7 år, og 4) ikke i løbet af denne tid er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf. Stk. 4. Ved anvendelsen af stk. 2, nr. 3, ligestilles bopæl i et andet nordisk land med bopæl her i riget, dog kun i det omfang bopælstiden i det andet nordiske land ligger mindst 5 år forud for erklæringens afgivelse og før den erklærendes fyldte 16. år. Stk. 5. Personer, som på grund af en sigtelse for en lovovertrædelse ikke kan erhverve dansk indfødsret ved erklæring, jf. stk. 2, nr. 5, kan afgive ny erklæring inden for 1 år efter, at der er truffet endelig afgørelse i sagen, selv om den pågældende forinden er fyldt 23 år, hvis den pågældende ikke findes skyldig i lovovertrædelsen. 4. Har nogen, som ved fødslen har erhvervet dansk indfødsret, og som har boet her i riget indtil det fyldte 18. år, mistet indfødsretten, generhverver han, såfremt han har haft bopæl her i de sidste 2 år, indfødsretten ved over for et statsamt, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland at afgive skriftlig erklæring herom. Stk. 2. Den, der har mistet dansk indfødsret og derefter vedblivende har været statsborger i et nordisk land, generhverver indfødsretten, når han efter at have taget bopæl her i riget over for et statsamt, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland afgiver skriftlig erklæring herom. Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1 ligestilles bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år med bopæl her i riget. 4 A. Erhvervelse af dansk indfødsret i medfør af 3 og 4 er betinget af, at den, som afgiver erklæring, godtgør, at den pågældende derved mister sit statsborgerskab i andre stater. Stk. 2. Erklæring om erhvervelse af indfødsret i medfør af 3 og 4 kan alene afgives af personer, som på tidspunktet for erklæringens afgivelse har lovligt ophold her i riget. Erklæring kan dog ikke afgives, hvis der verserer en sag mod den pågældende, hvor der af anklagemyndigheden er nedlagt påstand om udvisning, eller hvor anklagemyndigheden som vilkår for et tiltalefrafald har fastsat, at den pågældende udvises. Stk. 3. Erklæring om erhvervelse af indfødsret i medfør af 3 og 4 kan ikke afgives ved værge eller af forældremyndighedens indehaver. Stk. 4. En erklæring afgivet efter lovens 3 eller 4 afvises af den myndighed, som erklæringen er fremsat over for, hvis myndigheden ikke finder, at betingelserne for at erhverve dansk indfødsret ved erklæring er opfyldt. Afvisning af en erklæring kan påklages til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 5. Erhverver en person indfødsret ved afgivelse af erklæring i medfør af 3 eller 4, tilkommer indfødsretten også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen af indfødsret. Det er en forudsætning for et barns erhvervelse af dansk indfødsret, at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet, og at barnet er ugift, under 18 og bosat her i riget. For et adoptivbarn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Side 12

12 Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte betingelser er det endvidere en betingelse for, at et barn kan omfattes af erhvervelsen af dansk indfødsret, at det godtgøres, at barnet ved erhvervelsen mister sit statsborgerskab i andre stater, medmindre den anden af barnets forældre fortsat har statsborgerskab dér og ligeledes har del i forældremyndigheden. 6. Indfødsret kan erhverves ved naturalisation i henhold til grundloven. Stk. 2. Har den, der naturaliseres, børn, herunder adoptivbørn, finder reglerne i 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Side 13

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere