Tilslutningsaftale. For e-nettet a/s: Mellem. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. - i det følgende benævnt Bruger. den 2010 København, den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsaftale. For e-nettet a/s: Mellem. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. - i det følgende benævnt Bruger. den 2010 København, den"

Transkript

1 Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K - i det følgende benævnt Bruger den 2010 København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen

2 e-nettet e-nettet er et fælles kommunikations- og informationssystem, fra hvilket Brugeren kan indhente oplysninger vedrørende finansiering af fast ejendom og andre hermed beslægtede oplysninger. YDELSERNE Via vores system kan Brugeren indhente informationer. e- nettets ydelser og åbningstider fremgår af bilag 1: e-nettets ydelser. e-nettet a/s forbeholder sig ret til uden varsel, og uden at det er en misligholdelse af denne aftale, at ændre bilag Brugeren kan indgå særskilte aftaler med realkreditinstitutter om adgang til oplysninger via vores system ud over de af denne aftale omfattede ydelser. 2.3 e-nettet a/s er berettiget til at stille krav om anvendelse af digital signatur generelt, eller konkret i det omfang e-nettet a/s skønner en sådan signatur nødvendig for anvendelse af vores systems ydelser. Ydelser, hvortil digital signatur kræves, er opført i bilag Bruger må ikke på nogen måde overdrage eller stille tilslutningen til vores system eller dele heraf til rådighed for tredjemand uden e-nettet a/s forudgående skriftlige godkendelse. Tilsvarende begrænsning gælder for enhver dokumentation, brugermanual og andet referencemateriale, som kun må kopieres med e-nettet a/s forudgående skriftlige godkendelse. OPKOBLING Tilslutning til vores system forudsætter brug af e-nettets edb-program (toolboks) eller anden standardiseret grænseflade. Tilslutning foretages af de af e-nettet a/s certificerede systemleverandører, jf. bilag 2: Certificerede systemleverandører. Realkreditinstitutter foretager tilslutning af egne systemer. 3.2 e-nettet a/s påtager sig kun at kunne levere opdaterede informationer, såfremt brugeren benytter en af de to seneste versioner af e-nettets edb-program (toolboks) eller anden standardiseret grænseflade. 3.3 Anvendes browseradgang forudsættes brug af standardbrowser til Internettet anvist af e-nettet a/s. BETALING 4.1 e-nettet a/s aktuelle priser fremgår af bilag 3: e-nettets priser. Ydelser faktureres som anført i bilag Fakturerede ydelser betales netto kontant via Pengeinstitutternes BetalingsSystemer (PBS) senest 14 dage efter fakturaens dato. Ved for sen betaling beregnes rente efter rentelovens bestemmelser samt et administrationsgebyr. 4.3 e-nettet a/s forbeholder sig ret til med tre måneders varsel at ændre de i bilag 3 angivne priser. Prisændringer som følge af udefrakommende begivenheder, f.eks. forøgelse af skatter og afgifter, kan dog iværksættes straks. ANSVAR Anvendelsen af vores system sker på Brugers eget ansvar, og e-nettet a/s hæfter ikke for direkte eller indirekte tab som følge af anvendelsen. 5.2 A/S og leverandører, der stiller oplysninger til rådighed via vores system, fraskriver sig, hver for sig og sammen, ethvert ansvar for fejl, mangler, herunder ikkeopfyldelse, og forsinkelser, herunder at Bruger ikke har adgang til systemet som anført i punkt 6, vedrørende de til rådighed stillede oplysninger, uanset årsagen hertil, og uanset om sådanne fejl, mangler og forsinkelser kan tilskrives e-nettet a/s eller leverandører som uagtsomme. Bruger er således afskåret fra at kræve nogen form for erstatning for mulige ulemper, direkte og indirekte tab, herunder tab af avance, goodwill, data, og andre skader af hvad art tænkes kan. Dette gælder uanset om e-nettet a/s eller leverandører har været underrettet om muligheden for et sådant tab eller kan bebrejdes tabet som følge af uagtsomhed eller lignende. 5.3 Følger af og ansvar for Brugers anvendelse af indhentede oplysninger og beslutninger truffet på grundlag af disse er ligeledes e-nettet a/s og leverandører af oplysninger uvedkommende. BENYTTELSE AF vores system Bruger skal efter reglerne i bilag 4: Sikkerhedsvejledning til brugere sikre, at kun autoriserede personer får adgang til at indhente oplysninger fra vores system, og sikre overholdelse af øvrige sikkerhedsforskrifter. 6.2 Bruger må kun søge restgældsoplysninger, når der foreligger en positiv accept fra en låntager i en finansiel virksomhed om indhentelse af oplysninger om den pågældendes låneforhold. 6.3 Bruger må ikke søge oplysninger, der anvendes til markedsføring af bruger på bekostning af andre brugere eller på bekostning af leverandører af oplysninger. 6.4 Realkreditinstitutterne kan fastsætte numeriske grænser for antallet af en brugers indhentelse af restgældsoplysninger pr. dag. 6.5 Ejendomsdataoplysninger må kun anvendes til følgende formål: Vurdering af fast ejendom til grund for långivning og forsikring, rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse og offentliggørelse af salgsopstillinger ved salg af fast ejendom samt andre hermed beslægtede formål. Ønskes ejendomsdata anvendt til andre formål, skal der indhentes tilladelse fra e- nettet a/s.

3 IMMATERIELLE RETTIGHEDER e-nettet a/s har ophavsretten og enhver anden rettighed til systemet, som er beskyttet i henhold til den danske ophavsretslov. Enhver tilsidesættelse af e-nettet a/s rettigheder, herunder lemfældig omgang med oplysninger, som muliggør misbrug af oplysninger, herunder over for tredjemand, anses for misligholdelse af aftalen. 7.2 Bruger opnår alene en ikke-eksklusiv licens til e-nettets edb-program (toolboks) eller anden standardiseret brugergrænseflade. Denne licens giver ret til: a. at anvende produktet i maskinel læsbar form på et angivet computer/operativsystem eller på et backup computer/system, hvis det angivne computer/system er ude af drift, b. at kopiere produktet til arkiv eller backup formål. Alle arkiv- eller backup kopier af toolboksen er underlagt samme betingelser som toolboksen, og alle anmærkninger vedrørende ejendomsret, varemærkeret, ophavsret og brugsmæssige begrænsninger skal gengives i sådanne kopier, c. at ændre toolboksen eller kombinere toolboksen med andre programprodukter, forudsat at toolboksen eller de dele deraf, som er inkluderet i det ændrede programprodukt, fortsat er underlagt samme vilkår. Bruger må ikke forårsage eller tillade reverse engineering, disassemblering eller adskillelse af toolboksen eller anden standardiseret brugergrænseflade. 7.3 Oplysninger indhentet via vores system er bestemt til eget brug i forbindelse med behandling af lånesager, udbud af ejendomme og lignende sags typer og må ikke herudover videregives eller på anden måde offentliggøres, medmindre ret til videredistribution og offentliggørelse eksplicit fremgår af vilkår og priser, jf. bilag 3. IKRAFTTRÆDEN Aftalen træder i kraft fra det tidspunkt Brugeren har underskrevet tilslutningsaftalen og er tildelt adgang til systemet. OPSIGELSE Denne aftale gælder indtil videre. Aftalen kan til enhver tid opsiges af Bruger med 1 måneds varsel til udløb af en måned. Aftalen kan af e-nettet a/s opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned, jf. dog punkt Hvis Bruger er et realkreditinstitut eller en virksomhed, der med Realkreditinstituttet er forbundet på en sådan måde, at der foreligger en koncern eller koncernlignende forhold, eller i øvrigt på anden måde er selskabsretligt forbundet med Realkreditinstituttet, ophører denne aftale samtidig med, at Realkreditinstituttet ophører med at levere oplysninger til e- nettet a/s. MISLIGHOLDELSE e-nettet a/s kan hæve aftalen uden varsel, hvis Bruger væsentligt misligholder aftalen eller Bruger misligholder aftalen gentagne gange, og misligholdelsen ikke afhjælpes af Bruger inden for den frist, som e-nettet a/s har angivet i et skriftligt påkrav, eller Bruger erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet overtrædelse af bestemmelserne i punkterne 4, 6 og En informationsleverandør fx et realkreditinstitut kan lukke for informationslevering til en bruger såfremt den pågældende bruger misbruger systemet, herunder overtræder bestemmelserne i punkt 6. VIRKNINGER AF AFTALENS OPHØR Opsigelse af aftalen, jf. aftalens pkt. 9, eller ophævelse, jf. pkt. 10, medfører ingen begrænsning af de eventuelle retsmidler, som parterne måtte have til rådighed over for hinanden. Tilsvarende vil ophør af aftalen ikke fritage bruger for betaling af de ydelser, som ligger forud for ophøret, jf. pkt Bruger er ved aftalens ophør endvidere forpligtet til at afstå fra ethvert brug af vores system og inden for én uge fra ophøret at bekræfte over for e-nettet a/s, at e-nettets edbprogram (toolboks) eller anden standardiseret brugergrænseflade er destrueret eller returneret sammen med eventuelle kopier heraf og enhver form for dokumentation, brugermanualer og lignende. Denne bestemmelse gælder for enhver form for kopi og dokumentation, uanset medium og eventuel bearbejdelse af bruger eller andre. TVISTER Uenighed om forståelsen og fortolkningen af denne aftale afgøres ved de almindelige domstole med Københavns Byret eller Østre Landsret som værneting. ÆNDRINGER e-nettet a/s kan til enhver tid med 3 måneders varsel ændre indhold og specifikationer i de til denne aftale hørende bilag, uden at dette kan anses for at være en misligholdelse af aftalen, jf. dog punkt 2.1. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller sikkerhedskrav. Til denne kontrakt knytter sig følgende bilag, som udgør en integreret del af kontrakten: Bilag 1 e-nettet a/s ydelser Bilag 2 Certificerede systemleverandører Bilag 3 e-nettet a/s priser Bilag 4 Sikkerhedsvejledning til brugere

4 Juni 2007 Bilag 1: e-nettets ydelser e-nettets ydelser: Information Beskrivelse Opdatering Adgang Serviceoplysninger Kurser på realkreditobligationer Seneste børsdags kl gennemsnitskurser på alle realkreditobligationsserier noteret på Københavns Fondsbørs. Opdateres senest kl på børsdage. Hentes på vores systems databaser. Tilbudskurser Realkreditinstitutternes tilbudskurser til brug for udarbejdelse af lånetilbud. Opdateres senest kl dagen efter en børsdag. Hentes på vores systems databaser. Satser Realkreditinstitutternes bidragssatser og stiftelsesprovision. Opdateres ad-hoc ved ændringer. Hentes på vores systems databaser. Priser Realkreditinstitutternes priser i kroner på forskellige ydelser. Opdateres ad-hoc ved ændringer. Hentes på vores systems databaser. Omregningskurstabeller Realkreditrådets omregningskurstabeller til beregning af indestående lån. Opdateres ordinært hver måned. Hentes på vores systems databaser. Debitoroplysninger Restgæld og restgældskontrakter Den enkelte låntagers restgældsoplysninger inkl. restancer og morarenter.. Opdateres løbende. Hentes via vores system i realkreditinstitutterne. Forudsætter brug af kontrolkode med mindre et realkreditinstitut meddeler andet. Kurstabsfradragskonto Restsaldo på kurstabsfradragskontoen for indfriede lån til brug for overførsel mellem realkreditinstitutterne af uudnyttet fradrag for tidligere indfriet kontantlån. Opdateres løbende. Hentes af realkreditinstitutterne via vores system i andre realkreditinstitutter. Ejendomsdata Ejendomsoplysninger 1) Offentligt registrerede oplysninger om alle danske ejendomme Opdateres løbende 2) Hentes via vores system fra Den Offentlige Informationsserver. Ejendomsrapporter Ejendomsrapporter Markedsinformation om ejendomme udbudt til salg via Internettet Der offentliggøres nye rapporter månedligt. Hentes via Ejendomskort Søgning af kort og print af ejendomskort Officielle ejendomskort fra Kort og Matrikelstyrelsen med oplysninger om matrikulære forhold Opdateres løbende Hentes via vores system i Kort og Matrikelstyrelsen Salgsindberetning E-skøde og salgsindberetning Udarbejdelse af elektronisk skøde og salgsindberetningsskema med hentning af ejendomsdata i offentlige registre og indberetning til Kommunerne - Ejendomsdata hentes via Den Offentlige Informationsserver og indberetningen sker til kommunale systemer 1) Ejendomsoplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), herunder Københavns Kommunes Ejendomsdatasystem, Matrikelregistret, Planregistret og Krydsreferenceregistret (KRR). (Salgs- og Vurderingsoplysninger indgår i ESR, og oplysninger om fredskov, klitfredning, strandbeskyttelse og forurenede grunde indgår i Matrikelregistret). 2) Det må påregnes, at de leverede ejendomsdata kan være fejlbehæftede som følge af, at der i originalregistrene kan forekomme fejlbehæftede data. Da datadistributøren ikke henter de pågældende ejendomsdata fra originalregistrene, men kun har rådighed over kopier af data fra originalregistrene, kan der endvidere være uoverensstemmelser mellem originalregistrenes data og de leverede data. Side 1af 2

5 Juni 2007 Øvrige serviceydelser: Ud over ovennævnte serviceydelser leverer realkreditinstitutterne oplysninger via e-nettet på bilateral basis. Vilkår for indhentelse af informationer på bilateral basis via e-nettet er et anliggende mellem den enkelte bruger og et realkreditinstitut. Åbningstider: Det tilstræbes at give adgang til ejendomsdata og serviceoplysningerne i systemets databaser hele døgnet. Dog kan der ikke påregnes adgang fra kl til kl alle dage og kl til på lørdage, som er systemets servicevindue. Bemærk, at serviceoplysningerne kurser på alle realkreditobligationer opdateres kl på børsdage og realkreditinstitutternes tilbudskurser opdateres dagen efter børsdage inden kl Adgang til at indhente debitoroplysningerne i realkreditinstitutterne via systemet tilstræbes som minimum i tidsrummet kl på hverdage og kl øvrige dage. Enkelte realkreditinstitutter har kortere åbningstid. Der er adgang til e-nettet a/s help desk i tilfælde af behov for spærring af password eller åbning af nyt password (jf. bilag 4) i tidsrummet kl mandag fredag. Adgang til e-nettet a/s oplysninger: e-nettet a/s kan stille krav om anvendelse af digital signatur og tilbyder teknologi til understøttelse heraf. Ingen af vores systems oplysninger kræver pr. bilagsdato anvendelse af digital signatur. e-nettet a/s kan til enhver tid hos bruger afkræve dokumentation for, at der foreligger en positiv accept fra en låntager i en finansiel virksomhed til indhentelse af restgældsoplysninger. Fejl i ejendomsdata: Bliver Brugeren opmærksom på fejl i ejendomsdataene, bedes disse fejl indberettet til registerejeren. For så vidt angår Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), Planregistret og Krydsreferenceregistret er kommunerne registerejer. Matrikelregistret ejes af Kort & Matrikelstyrelsen med undtagelse af matrikeloplysninger vedrørende ejendomme i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som ejes af de pågældende to kommuner. Amterne er ansvarlige for de i Matrikelregistret optagne oplysninger om forurenede grunde, og Skov- og Naturstyrelsen er ansvarlig for de i Matrikelregistret optagne oplysninger om fredskov, klitfredning og strandbeskyttelse. Side 2 af 2

6 Juni 2007 Bilag 2: Certificerede systemleverandører CERTIFICEREDE SYSTEMLEVERANDØRER Følgende leverandører af systemer til ejendomsmæglere, advokater, mv. er certificeret eller vil søge certificering af vores system til at udvikle adgangsgivende systemer og foretage tilslutning til vores system. Følgende leverandører udbyder systemer til en bred kreds brugere: C&B Systemer A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon Plass Data Software A/S Fauergaarden Tåstrup Møllevej 12A 4300 Holbæk Telefon Følgende leverandører udbyder systemer til specifikke kædesamarbejder: EDC-mæglerne Mynstersvej Frederiksberg C Telefon Nykredit Mægler Åhave Parkvej Viby J. Telefon

7 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser E-nettet a/s leverer data via Internettet på Boligsystemer (jf. certificerede systemleverandører i bilag 2) Realkredit- og pengeinstitutsystemer e-nettet a/s faste afgifter, priser på forbrug og gebyrer fremgår af de følgende sider. Fakturering e-nettet a/ s ydelser faktureres månedsvis efter de forudgående 30 dages forbrug, og betaling skal foretages via Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). Kunder, der ikke er tilmeldt Pengeinstitutternes BetalingsService, betaler faktureringsgebyr jf. prislisten. Fakturerede ydelser betales netto kontant senest 30 dage efter faktureringsdato. e-nettet a/s regulerer årligt den 1. april priserne med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling. En opdateret prisliste vil fremgå af Alle priser er angivet ekskl. moms. Side 1 af 5

8 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Prisliste for e-nettet a/s Pr. 9. sept Pr. 1. april : Kr. Kr. Grundabonnement pr. md. 144,20 148,53 Ejendomsdata Fast afgift pr. md. Abonnement 144,20 148,53 Licens 103,00 106,09 Forbrug Ejendomsdata Søgning pr. ejendom: Enkeltopslag 10,08 10,38 Salgs- og vurderingshistorik 3,09 3,18 Listesøgning 0,85 0,87 Udvidet listesøgning 2,55 2,62 Dokumentation pr. ejendom: Udskrift af BBR-meddelelse 20,60 21,22 Udskrift af totaludskrift - alle ejendomsdata 15,91 16,39 Udskrift af ejendomsskat og vurdering 10,93 11,26 Udskrift af andelsboligprint 16,97 17,48 Udskrift af vægtet etageareal 4,46 4,59 Tingbogsoplysninger (Bemærk at den underliggende statsafgift er momspligtig) Dokumentation pr. ejendom: Udskrift af uofficiel tingbogsattest 150,00 150,00 Søgning pr. ejendom: Adkomster 37,50 37,50 Hæftelser 37,50 37,50 Servitutter 37,50 37,50 Stamoplysninger 37,50 37,50 Handelspriser på kort Søgning på kort pr. ejendom: Matchede handler på kort 2,92 3,00 Handelspriser på kort 2,92 3,00 Udbudte ejendomme på kort 2,92 3,00 Vurderingsrapport pr. ejendom: Matchet handel 8,49 8,74 Realiserede handler 8,49 8,74 Udbud uden handel 8,49 8,74 Søgning af erhvervsejendomme Søgning pr. vist ejendom: Erhvervsejendomme 6,37 6,56 Alle priser er ekskl. moms. Fortsættes på næste side Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 2 af 5

9 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Restgældsoplysninger Fast afgift pr. md. Licens 0,00 0,00 Forbrug pr. ejendom pr. institut: Restgæld 196,22 202,10 Restgældskontrakt 259,05 266,82 Opdatering af restgældskontrakt 24,98 25,73 Ejendomskort fra Kort og Matrikelstyrelsen Forbrug pr. ejendom Søgning af kort 43,71 45,02 Udskrift af Ejendomskort 110,21 113,52 Ejendomsrapporter Fast afgift Oprettelsesgebyr 1.058, ,00 Abonnement pr. md. 492,26 507,03 Storkundeabonnement pr. md. over 75 tilslutningsaftaler 411,63 423,98 over 100 tilslutningsaftaler 324,64 334,37 over 200 tilslutningsaftaler 294,93 303,78 Administrationsgebyr Administrationsgebyr ny opstartskode, sikkerhedskode, mv. ved personlig henvendelse til helpdesk 195,70 200,00 Administrationsgebyr ny opstartskode, mv. via selvbetjening på 77,25 0,00 Gebyr på betaling uden om PBS pr. md. 58,35 58,35 Alle priser er ekskl. moms. Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 3 af 5

10 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Prisliste for e-nettet a/s Pr. 1. april 2009 Pr. 1. april 2010 Boligsystemadgang: Kr. Kr. Grundabonnement pr. md. 144,20 148,53 Restgældsoplysninger Forbrug pr. ejendom pr. institut: Restgældskontrakt 259,05 266,82 Opdatering af restgældskontrakt 24,98 25,73 Serviceoplysninger Fast afgift pr. md. Abonnement (frit forbrug pr. 1. april 2008) 242,05 249,31 Ejendomsdata (via C&B eller Plass Data) Fast afgift pr. md. Abonnement 144,20 148,53 Forbrug pr. ejendom Enkeltudtræk 10,08 10,38 Salg og vurderingshistorik 3,09 3,18 Udskrift af BBR-meddelelse 20,60 21,22 Administrationsgebyr Administrationsgebyr ny opstartskode, sikkerhedskode, mv. ved personlig henvendelse til helpdesk 195,70 200,00 Administrationsgebyr ny opstartskode, mv. via selvbetjening på 77,25 0,00 Gebyr på betaling uden om PBS pr. md. 58,35 58,35 Alle priser er ekskl. moms. Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 4 af 5

11 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Prisliste for e-nettet a/s Pr. 1. april 2009 Pr. 1. april 2010 Systemadgang (Realkredit- og pengeinstitut): Kr. Kr. Restgældsoplysninger Forbrug: Restgæld pr. ejendom pr. institut 196,22 202,10 Kurstabsfradragskonto pr. lån 34,51 35,54 Indfrielse og opsigelse Indfrielse og opsigelse pr. lån 116,70 120,20 Serviceoplysninger Fast afgift pr. md. Abonnement (frit forbrug pr. 1. april 2008) 242,05 249,31 Ejendomsdata Fast afgift pr. md. Abonnement 144,20 148,53 Forbrug pr. ejendom Enkeltudtræk 10,08 10,38 Salg og vurderingshistorik 3,09 3,18 Udvidet listesøgning 2,55 2,62 Udskrift af vægtet etageareal 4,46 4,59 Udskrift af BBR-meddelelse 20,60 21,22 Administrationsgebyr Administrationsgebyr ny opstartskode, sikkerhedskode, mv. ved personlig henvendelse til helpdesk 195,70 200,00 Administrationsgebyr ny opstartskode, mv. via selvbetjening på 77,25 0,00 Gebyr på betaling uden om PBS pr. md. 58,35 58,35 Alle priser er ekskl. moms. Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 5 af 5

12 Juni 2007 Bilag 4: Sikkerhedsvejledning til brugere Sikkerhed i e-nettet Det er e-nettet a/s mål, at vores system på alle områder skal betragtes som et sikkert og pålideligt system med et højt niveau af sikkerhed. Systemet bygger på en vifte af anerkendte teknikker og principper for sikkerhed blandt andet benyttes stærk kryptering til sikring af oplysninger, der via Internettet sendes til og fra vores system. Derfor kan du trygt benytte vores system. Som ansvarlig part på vores system skal du og de medarbejdere, du autoriserer til at benytte systemet, kende og følge denne sikkerhedsvejledning. Tilslutning via Internettet 1. Sikkerhedsprincipper Din adgang til e-nettet bygger på følgende generelle sikkerhedsprincipper: Din bruger-id og din adgangskode identificerer dig som bruger af systemet Oplysninger, der sendes til og fra vores system, er hemmeligholdt, således at uvedkommende ikke kan læse disse Oplysninger, der sendes til og fra vores system er sikret mod at kunne blive ændret af uvedkommende Disse principper giver et højt sikkerhedsniveau, som medvirker til, at din anvendelse af vores system kan ske sikkert og betryggende. Det forholder sig dog sådan, at anvendelse af Internettet generelt kan påvirke sikkerheden i alle dine systemer, herunder din adgang til vores system. Ved anvendelse af vores system skal du derfor følge de normale sikkerhedsregler for sikker anvendelse af Internet og e-post, som der forklares om senere i denne sikkerhedsbeskrivelse. 2. Sådan autoriserer du dine medarbejdere Som ansvarlig bruger på vores system modtager du en bruger-id og en tilhørende opstartskode. Har du mistanke om, at opstartskoden er kommet i forkerte hænder, eller at brevet ser ud til at have været åbnet, skal du straks bede e-nettet a/s help desk (telefon / e-nettet.dk) om at spærre for adgang. Help desk, der varetages af e-nettet a/s, har åbent kl til mandag fredag. Help desk kan kontaktes på e- mailadresse uden for åbningstiden. Du skifter ved første logon til e-nettet opstartskoden til den adgangskode, du og dine medarbejdere fremover ønsker at anvende. Det er vigtigt at vælge adgangskoden med omhu: Undgå derfor at anvende navne eller andre værdier, som er lette at gætte. Din adgangskode skal være på minimum 8 tegn, men gerne længere, og bestå af en kombination af bogstaver og tal. Du kan bruge bogstaverne a z og A Z, tallene 0 9 samt specialtegn. Vælg en kode der er let at huske, men svær at gætte for andre. Det kan for eksempel være første bogstav fra hvert ord i titlen på en sang, en linje skrevet af din yndlingsforfatter eller anden sætning, som du særligt kender. Videregiv brugerid og adgangskode til de medarbejdere, du ønsker at autorisere til at anvende systemet. Hvis en medarbejder med kendskab til adgangskoden forlader jobbet, skal du skifte den. Vælg adgangskoden omhyggeligt - som ansvarlig bruger er du ansvarlig for, at kun de medarbejdere, du autoriserer til at anvende vores system, anvender adgangen. Det høje sikkerhedsniveau bygger også på din aktive medvirken og årvågenhed. Side 1 af 3

13 3. Når du og dine medarbejdere anvender e-nettet For sikker anvendelse af vores system skal du og dine medarbejdere: sørge for at uvedkommende ikke ser adgangskoden, når den indtastes undgå at sende underskriftskodeordet i en e-post altid logge af systemet, inden pc en forlades sikre pc en med adgangskontrol (f.eks. opstartskodeord og skærmlås) altid straks bede e-nettet a/s help desk (telefon / om at spærre for adgang ved enhver mistanke om, at uvedkommende har fået viden om brugerid og adgangskode. Husk, at orientere dine kolleger. skifte adgangskoden minimum hver 2. måned, men du kan til enhver tid ændre adgangskoden ved behov. Husk, at skiftet skal koordineres med dine kolleger Det er vigtigt at holde adgangskoden hemmelig. Notér aldrig adgangskoden ned. Spær altid adgangen til systemet ved mistanke om misbrug. 4. Når du og dine medarbejdere anvender Internettet eller e-post For bedst muligt at sikre adgangen til vores system, skal der iagttages en række sikkerhedsforanstaltninger når Internettet eller e-post anvendes fra samme udstyr, der benyttes som adgang til systemet. Det er et generelt sikkerhedsproblem, at programmer, der hentes fra Internettet, kan have virus eller anden skadelig kode. For at imødegå problemer er det derfor vigtigt, at du kun henter eller modtager programmer via browser eller e-post, hvor du kan være sikker på udbyderens eller afsenderens identitet og seriøsitet. Det kan være svært at afgøre, men det er en god rettesnor at holde sig til kendte udbydere og leverandører på Internettet. De mest gængse Internet-browsere - både Netscape og Microsoft Explorer - kan indstilles til at sikre, at der ikke uden din accept modtages programmer med adgang til din pc - f.eks. ActiveX komponenter eller Java applets (om ActiveX og Java se under: Ofte stillede spørgsmål). Af hensyn til din egen beskyttelse anbefaler vi dig altid at anvende sådanne indstillinger. Du bør desuden foretage viruskontrol med et opdateret antivirusprogram med jævne mellemrum og altid ved installation/indlæsning af programmer, uanset om det er fra diskette, CD-ROM, e-post eller Internet. Ligeledes bør du sikre dig, at den software, du anvender til Internetadgang, til stadighed er opdateret med de seneste sikkerhedsmæssige rettelser. På de store softwareleverandørers hjemmesider kan du få informationer om rettelser til deres programmer. Vi vil foreslå, at du beskytter dit IT-miljø bedst muligt mod risikoen for angreb fra Internettet, f.eks. med anvendelse af firewall software på den enkelte pc. Forholdsregler ved Internet anvendelse: Vær sikker på at sikkerhedsniveauet i din browser er sat korrekt Undgå generelt at indlæse programmer fra kilder du ikke har tillid til Anvend virusbeskyttelse Sørg for, at din software er opdateret Beskyt dit IT-miljø med brug af firewall 5. Ofte stillede spørgsmål Nedenfor kan du finde forskellige spørgsmål (med tilhørende svar), som kan opstå under brugen af vores system. 1. Den første logon Hvad sker der ved den første logon? Efter at have returneret "Tilslutningsaftalen" vil du efterfølgende modtage et brev med en opstartskode, der skal bruges ved første logon. Brevet skal opbevares betryggende, sådan at opstartskoden ikke kommer i forkerte hænder, inden du har anvendt den. Brevet indeholder endvidere en sikkerhedskode, der kan anvendes i forbindelse med situation 2, 3, og 4, se nedenfor. 2. Glemt adgangskode Hvad gør jeg ved glemt adgangskode? e-nettet a/s har ingen mulighed for at oplyse om adgangskodens værdi. Du kan dog altid bede om at blive igangsat ved at kontakte e-nettet a/s help desk (telefon / der af sikkerhedsmæssige hensyn vil bede dig opgive dit kundenummer samt sikkerhedskode ved henvendelse. 3. Forkert adgangskode Hvad sker der, hvis jeg bruger forkert adgangskode? Bruges der forkert adgangskode flere gange i træk, spærres din adgang til systemet. Adgangen spærres også, dersom du ved skift af adgangskode indtaster den gamle adgangskode forkert flere gange. Du kan bede om at blive igangsat ved at kontakte e-nettet a/s help desk (telefon / der af sikkerheds- Side 2 af 3

14 mæssige hensyn vil bede dig opgive dit kundenummer samt sikkerhedskode ved henvendelse. 4. Spærring Hvordan spærrer jeg min adgang til systemet? Hos e-nettet a/s help desk (telefon / kan du spærre adgangen til systemet. Af sikkerhedsmæssige hensyn vil e-nettet a/s bede dig opgive dit kundenummer samt sikkerhedskode ved henvendelse. 5. Virus beskyttelse Hvordan sikrer jeg mig mod virusangreb? Installer et antivirusprodukt, således at det automatisk ( on the fly ) kontrollerer for virus ved læsning /skrivning på alle drev, samt den interne hukommelse. Sørg for, at dette antivirusprogrammel altid er opdateret. Hvis der ikke benyttes automatisk virusforsvar, skal kontrol for virus altid udføres, når der modtages eksekverbar kode (programmer, Word filer med makroer o.l.) fra eksterne kilder. Der bør kun installeres software fra parter, som kan anses for at være troværdige, og hvor ægthed og oprindelse kendes. Udfør også viruskontrol, hvis udstyr eller medier har været brugt udenfor kontoret. Skrivebeskyt disketter med programmer. Gem ikke datafiler og programfiler på samme diskette. Kontroller harddisken for virus mindst en gang dagligt. Dette kan fx gøres ved systemopstart. 6. ActiveX komponenter Hvordan fungerer ActiveX komponenter? ActiveX komponenter anvendes ikke af e-nettet a/s, men kan altså alligevel udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, dersom ActiveX komponenter indlæst under din øvrige anvendelse af Internettet viser sig at indeholde kode, der kan skade din e-net adgang. ActiveX komponenter kan af Internet Explorer browseren installeres og afvikles automatisk. En ActiveX komponent er principielt et Windows-program, hvilket vil sige, at en ActiveX komponent kan udføre de samme funktioner som et almindeligt Windows-program og have adgang til dit fulde IT-miljø. Man bør derfor indstille sin browser til at spørge inden installation, og man bør kun installere ActiveX komponenter forsynet med en digital signatur fra en virksomhed, som man stoler på. som har leveret komponenten, og du kan tage stilling til, om installationen må fortsætte. Hvis svaret er nej, smides komponenten væk, og hvis svaret er ja, installeres komponenten automatisk på din pc. Den digitale signatur på komponenten sikrer yderligere, at koden ikke er ændret siden signaturen blev dannet. Dermed sikres, at den installerede kode kun kan stamme fra den virksomhed, som har afgivet den digitale signatur 7. Java applets Hvordan fungerer Java applets? Java applets anvendes ikke af e-nettet a/s, men kan altså alligevel udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, dersom Java applets med Code Signing indlæst under din øvrige anvendelse af Internettet viser sig at indeholde kode, der kan skade din e-net adgang. Java applets kan downloades og afvikles automatisk af de fleste browsere. Applet'en bliver ikke som sådan installeret på pc en. En Java applet kan derfor ikke få adgang til din harddisk m.m. Code Signing er en Netscape teknologi til afgivelse af digital signatur på Java applets. Java applets, der er signeret, vil kunne opnå fuld adgang til dit IT-miljø på samme måde som ActiveX komponenter. Når en signeret Java komponent modtages af browseren, vil browseren fremvise det certifikat, som er anvendt i forbindelse med signaturen. Derved identificeres den virksomhed, som har leveret komponenten, og du kan tage stilling til, om komponenten må afvikles. Hvis svaret er nej, smides komponenten væk, og hvis svaret er ja, afvikles komponenten automatisk på din PC. Den digitale signatur på komponenten sikrer yderligere, at koden ikke er ændret, siden signaturen blev dannet. Dermed sikres, at den downloadede kode kun kan stamme fra den virksomhed, som har afgivet den digitale signatur. Tilslutning via Toolboks Anvendes e-nettet a/s toolboks som adgang til vores system, skal forskrifterne i e-nettet a/s sikkerhedshåndbog følges. e-nettet a/s opdaterer løbende sikkerhedshåndbogen efter behov og fremsender eventuelle ændringer. Authenticode er en Microsoft teknologi til afgivelse af digital signatur på ActiveX komponenter. Når en signeret komponent første gang modtages af browseren, vil browseren fremvise det certifikat, som er anvendt i forbindelse med signaturen. Derved identificeres den virksomhed, side 3 af 3

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger den København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen e-nettet

Læs mere

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger den København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen e-nettet

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse

Læs mere