Tilslutningsaftale. For e-nettet a/s: Mellem. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. - i det følgende benævnt Bruger. den 2010 København, den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsaftale. For e-nettet a/s: Mellem. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. - i det følgende benævnt Bruger. den 2010 København, den"

Transkript

1 Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K - i det følgende benævnt Bruger den 2010 København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen

2 e-nettet e-nettet er et fælles kommunikations- og informationssystem, fra hvilket Brugeren kan indhente oplysninger vedrørende finansiering af fast ejendom og andre hermed beslægtede oplysninger. YDELSERNE Via vores system kan Brugeren indhente informationer. e- nettets ydelser og åbningstider fremgår af bilag 1: e-nettets ydelser. e-nettet a/s forbeholder sig ret til uden varsel, og uden at det er en misligholdelse af denne aftale, at ændre bilag Brugeren kan indgå særskilte aftaler med realkreditinstitutter om adgang til oplysninger via vores system ud over de af denne aftale omfattede ydelser. 2.3 e-nettet a/s er berettiget til at stille krav om anvendelse af digital signatur generelt, eller konkret i det omfang e-nettet a/s skønner en sådan signatur nødvendig for anvendelse af vores systems ydelser. Ydelser, hvortil digital signatur kræves, er opført i bilag Bruger må ikke på nogen måde overdrage eller stille tilslutningen til vores system eller dele heraf til rådighed for tredjemand uden e-nettet a/s forudgående skriftlige godkendelse. Tilsvarende begrænsning gælder for enhver dokumentation, brugermanual og andet referencemateriale, som kun må kopieres med e-nettet a/s forudgående skriftlige godkendelse. OPKOBLING Tilslutning til vores system forudsætter brug af e-nettets edb-program (toolboks) eller anden standardiseret grænseflade. Tilslutning foretages af de af e-nettet a/s certificerede systemleverandører, jf. bilag 2: Certificerede systemleverandører. Realkreditinstitutter foretager tilslutning af egne systemer. 3.2 e-nettet a/s påtager sig kun at kunne levere opdaterede informationer, såfremt brugeren benytter en af de to seneste versioner af e-nettets edb-program (toolboks) eller anden standardiseret grænseflade. 3.3 Anvendes browseradgang forudsættes brug af standardbrowser til Internettet anvist af e-nettet a/s. BETALING 4.1 e-nettet a/s aktuelle priser fremgår af bilag 3: e-nettets priser. Ydelser faktureres som anført i bilag Fakturerede ydelser betales netto kontant via Pengeinstitutternes BetalingsSystemer (PBS) senest 14 dage efter fakturaens dato. Ved for sen betaling beregnes rente efter rentelovens bestemmelser samt et administrationsgebyr. 4.3 e-nettet a/s forbeholder sig ret til med tre måneders varsel at ændre de i bilag 3 angivne priser. Prisændringer som følge af udefrakommende begivenheder, f.eks. forøgelse af skatter og afgifter, kan dog iværksættes straks. ANSVAR Anvendelsen af vores system sker på Brugers eget ansvar, og e-nettet a/s hæfter ikke for direkte eller indirekte tab som følge af anvendelsen. 5.2 A/S og leverandører, der stiller oplysninger til rådighed via vores system, fraskriver sig, hver for sig og sammen, ethvert ansvar for fejl, mangler, herunder ikkeopfyldelse, og forsinkelser, herunder at Bruger ikke har adgang til systemet som anført i punkt 6, vedrørende de til rådighed stillede oplysninger, uanset årsagen hertil, og uanset om sådanne fejl, mangler og forsinkelser kan tilskrives e-nettet a/s eller leverandører som uagtsomme. Bruger er således afskåret fra at kræve nogen form for erstatning for mulige ulemper, direkte og indirekte tab, herunder tab af avance, goodwill, data, og andre skader af hvad art tænkes kan. Dette gælder uanset om e-nettet a/s eller leverandører har været underrettet om muligheden for et sådant tab eller kan bebrejdes tabet som følge af uagtsomhed eller lignende. 5.3 Følger af og ansvar for Brugers anvendelse af indhentede oplysninger og beslutninger truffet på grundlag af disse er ligeledes e-nettet a/s og leverandører af oplysninger uvedkommende. BENYTTELSE AF vores system Bruger skal efter reglerne i bilag 4: Sikkerhedsvejledning til brugere sikre, at kun autoriserede personer får adgang til at indhente oplysninger fra vores system, og sikre overholdelse af øvrige sikkerhedsforskrifter. 6.2 Bruger må kun søge restgældsoplysninger, når der foreligger en positiv accept fra en låntager i en finansiel virksomhed om indhentelse af oplysninger om den pågældendes låneforhold. 6.3 Bruger må ikke søge oplysninger, der anvendes til markedsføring af bruger på bekostning af andre brugere eller på bekostning af leverandører af oplysninger. 6.4 Realkreditinstitutterne kan fastsætte numeriske grænser for antallet af en brugers indhentelse af restgældsoplysninger pr. dag. 6.5 Ejendomsdataoplysninger må kun anvendes til følgende formål: Vurdering af fast ejendom til grund for långivning og forsikring, rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse og offentliggørelse af salgsopstillinger ved salg af fast ejendom samt andre hermed beslægtede formål. Ønskes ejendomsdata anvendt til andre formål, skal der indhentes tilladelse fra e- nettet a/s.

3 IMMATERIELLE RETTIGHEDER e-nettet a/s har ophavsretten og enhver anden rettighed til systemet, som er beskyttet i henhold til den danske ophavsretslov. Enhver tilsidesættelse af e-nettet a/s rettigheder, herunder lemfældig omgang med oplysninger, som muliggør misbrug af oplysninger, herunder over for tredjemand, anses for misligholdelse af aftalen. 7.2 Bruger opnår alene en ikke-eksklusiv licens til e-nettets edb-program (toolboks) eller anden standardiseret brugergrænseflade. Denne licens giver ret til: a. at anvende produktet i maskinel læsbar form på et angivet computer/operativsystem eller på et backup computer/system, hvis det angivne computer/system er ude af drift, b. at kopiere produktet til arkiv eller backup formål. Alle arkiv- eller backup kopier af toolboksen er underlagt samme betingelser som toolboksen, og alle anmærkninger vedrørende ejendomsret, varemærkeret, ophavsret og brugsmæssige begrænsninger skal gengives i sådanne kopier, c. at ændre toolboksen eller kombinere toolboksen med andre programprodukter, forudsat at toolboksen eller de dele deraf, som er inkluderet i det ændrede programprodukt, fortsat er underlagt samme vilkår. Bruger må ikke forårsage eller tillade reverse engineering, disassemblering eller adskillelse af toolboksen eller anden standardiseret brugergrænseflade. 7.3 Oplysninger indhentet via vores system er bestemt til eget brug i forbindelse med behandling af lånesager, udbud af ejendomme og lignende sags typer og må ikke herudover videregives eller på anden måde offentliggøres, medmindre ret til videredistribution og offentliggørelse eksplicit fremgår af vilkår og priser, jf. bilag 3. IKRAFTTRÆDEN Aftalen træder i kraft fra det tidspunkt Brugeren har underskrevet tilslutningsaftalen og er tildelt adgang til systemet. OPSIGELSE Denne aftale gælder indtil videre. Aftalen kan til enhver tid opsiges af Bruger med 1 måneds varsel til udløb af en måned. Aftalen kan af e-nettet a/s opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned, jf. dog punkt Hvis Bruger er et realkreditinstitut eller en virksomhed, der med Realkreditinstituttet er forbundet på en sådan måde, at der foreligger en koncern eller koncernlignende forhold, eller i øvrigt på anden måde er selskabsretligt forbundet med Realkreditinstituttet, ophører denne aftale samtidig med, at Realkreditinstituttet ophører med at levere oplysninger til e- nettet a/s. MISLIGHOLDELSE e-nettet a/s kan hæve aftalen uden varsel, hvis Bruger væsentligt misligholder aftalen eller Bruger misligholder aftalen gentagne gange, og misligholdelsen ikke afhjælpes af Bruger inden for den frist, som e-nettet a/s har angivet i et skriftligt påkrav, eller Bruger erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet overtrædelse af bestemmelserne i punkterne 4, 6 og En informationsleverandør fx et realkreditinstitut kan lukke for informationslevering til en bruger såfremt den pågældende bruger misbruger systemet, herunder overtræder bestemmelserne i punkt 6. VIRKNINGER AF AFTALENS OPHØR Opsigelse af aftalen, jf. aftalens pkt. 9, eller ophævelse, jf. pkt. 10, medfører ingen begrænsning af de eventuelle retsmidler, som parterne måtte have til rådighed over for hinanden. Tilsvarende vil ophør af aftalen ikke fritage bruger for betaling af de ydelser, som ligger forud for ophøret, jf. pkt Bruger er ved aftalens ophør endvidere forpligtet til at afstå fra ethvert brug af vores system og inden for én uge fra ophøret at bekræfte over for e-nettet a/s, at e-nettets edbprogram (toolboks) eller anden standardiseret brugergrænseflade er destrueret eller returneret sammen med eventuelle kopier heraf og enhver form for dokumentation, brugermanualer og lignende. Denne bestemmelse gælder for enhver form for kopi og dokumentation, uanset medium og eventuel bearbejdelse af bruger eller andre. TVISTER Uenighed om forståelsen og fortolkningen af denne aftale afgøres ved de almindelige domstole med Københavns Byret eller Østre Landsret som værneting. ÆNDRINGER e-nettet a/s kan til enhver tid med 3 måneders varsel ændre indhold og specifikationer i de til denne aftale hørende bilag, uden at dette kan anses for at være en misligholdelse af aftalen, jf. dog punkt 2.1. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller sikkerhedskrav. Til denne kontrakt knytter sig følgende bilag, som udgør en integreret del af kontrakten: Bilag 1 e-nettet a/s ydelser Bilag 2 Certificerede systemleverandører Bilag 3 e-nettet a/s priser Bilag 4 Sikkerhedsvejledning til brugere

4 Juni 2007 Bilag 1: e-nettets ydelser e-nettets ydelser: Information Beskrivelse Opdatering Adgang Serviceoplysninger Kurser på realkreditobligationer Seneste børsdags kl gennemsnitskurser på alle realkreditobligationsserier noteret på Københavns Fondsbørs. Opdateres senest kl på børsdage. Hentes på vores systems databaser. Tilbudskurser Realkreditinstitutternes tilbudskurser til brug for udarbejdelse af lånetilbud. Opdateres senest kl dagen efter en børsdag. Hentes på vores systems databaser. Satser Realkreditinstitutternes bidragssatser og stiftelsesprovision. Opdateres ad-hoc ved ændringer. Hentes på vores systems databaser. Priser Realkreditinstitutternes priser i kroner på forskellige ydelser. Opdateres ad-hoc ved ændringer. Hentes på vores systems databaser. Omregningskurstabeller Realkreditrådets omregningskurstabeller til beregning af indestående lån. Opdateres ordinært hver måned. Hentes på vores systems databaser. Debitoroplysninger Restgæld og restgældskontrakter Den enkelte låntagers restgældsoplysninger inkl. restancer og morarenter.. Opdateres løbende. Hentes via vores system i realkreditinstitutterne. Forudsætter brug af kontrolkode med mindre et realkreditinstitut meddeler andet. Kurstabsfradragskonto Restsaldo på kurstabsfradragskontoen for indfriede lån til brug for overførsel mellem realkreditinstitutterne af uudnyttet fradrag for tidligere indfriet kontantlån. Opdateres løbende. Hentes af realkreditinstitutterne via vores system i andre realkreditinstitutter. Ejendomsdata Ejendomsoplysninger 1) Offentligt registrerede oplysninger om alle danske ejendomme Opdateres løbende 2) Hentes via vores system fra Den Offentlige Informationsserver. Ejendomsrapporter Ejendomsrapporter Markedsinformation om ejendomme udbudt til salg via Internettet Der offentliggøres nye rapporter månedligt. Hentes via Ejendomskort Søgning af kort og print af ejendomskort Officielle ejendomskort fra Kort og Matrikelstyrelsen med oplysninger om matrikulære forhold Opdateres løbende Hentes via vores system i Kort og Matrikelstyrelsen Salgsindberetning E-skøde og salgsindberetning Udarbejdelse af elektronisk skøde og salgsindberetningsskema med hentning af ejendomsdata i offentlige registre og indberetning til Kommunerne - Ejendomsdata hentes via Den Offentlige Informationsserver og indberetningen sker til kommunale systemer 1) Ejendomsoplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), herunder Københavns Kommunes Ejendomsdatasystem, Matrikelregistret, Planregistret og Krydsreferenceregistret (KRR). (Salgs- og Vurderingsoplysninger indgår i ESR, og oplysninger om fredskov, klitfredning, strandbeskyttelse og forurenede grunde indgår i Matrikelregistret). 2) Det må påregnes, at de leverede ejendomsdata kan være fejlbehæftede som følge af, at der i originalregistrene kan forekomme fejlbehæftede data. Da datadistributøren ikke henter de pågældende ejendomsdata fra originalregistrene, men kun har rådighed over kopier af data fra originalregistrene, kan der endvidere være uoverensstemmelser mellem originalregistrenes data og de leverede data. Side 1af 2

5 Juni 2007 Øvrige serviceydelser: Ud over ovennævnte serviceydelser leverer realkreditinstitutterne oplysninger via e-nettet på bilateral basis. Vilkår for indhentelse af informationer på bilateral basis via e-nettet er et anliggende mellem den enkelte bruger og et realkreditinstitut. Åbningstider: Det tilstræbes at give adgang til ejendomsdata og serviceoplysningerne i systemets databaser hele døgnet. Dog kan der ikke påregnes adgang fra kl til kl alle dage og kl til på lørdage, som er systemets servicevindue. Bemærk, at serviceoplysningerne kurser på alle realkreditobligationer opdateres kl på børsdage og realkreditinstitutternes tilbudskurser opdateres dagen efter børsdage inden kl Adgang til at indhente debitoroplysningerne i realkreditinstitutterne via systemet tilstræbes som minimum i tidsrummet kl på hverdage og kl øvrige dage. Enkelte realkreditinstitutter har kortere åbningstid. Der er adgang til e-nettet a/s help desk i tilfælde af behov for spærring af password eller åbning af nyt password (jf. bilag 4) i tidsrummet kl mandag fredag. Adgang til e-nettet a/s oplysninger: e-nettet a/s kan stille krav om anvendelse af digital signatur og tilbyder teknologi til understøttelse heraf. Ingen af vores systems oplysninger kræver pr. bilagsdato anvendelse af digital signatur. e-nettet a/s kan til enhver tid hos bruger afkræve dokumentation for, at der foreligger en positiv accept fra en låntager i en finansiel virksomhed til indhentelse af restgældsoplysninger. Fejl i ejendomsdata: Bliver Brugeren opmærksom på fejl i ejendomsdataene, bedes disse fejl indberettet til registerejeren. For så vidt angår Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), Planregistret og Krydsreferenceregistret er kommunerne registerejer. Matrikelregistret ejes af Kort & Matrikelstyrelsen med undtagelse af matrikeloplysninger vedrørende ejendomme i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som ejes af de pågældende to kommuner. Amterne er ansvarlige for de i Matrikelregistret optagne oplysninger om forurenede grunde, og Skov- og Naturstyrelsen er ansvarlig for de i Matrikelregistret optagne oplysninger om fredskov, klitfredning og strandbeskyttelse. Side 2 af 2

6 Juni 2007 Bilag 2: Certificerede systemleverandører CERTIFICEREDE SYSTEMLEVERANDØRER Følgende leverandører af systemer til ejendomsmæglere, advokater, mv. er certificeret eller vil søge certificering af vores system til at udvikle adgangsgivende systemer og foretage tilslutning til vores system. Følgende leverandører udbyder systemer til en bred kreds brugere: C&B Systemer A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon Plass Data Software A/S Fauergaarden Tåstrup Møllevej 12A 4300 Holbæk Telefon Følgende leverandører udbyder systemer til specifikke kædesamarbejder: EDC-mæglerne Mynstersvej Frederiksberg C Telefon Nykredit Mægler Åhave Parkvej Viby J. Telefon

7 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser E-nettet a/s leverer data via Internettet på Boligsystemer (jf. certificerede systemleverandører i bilag 2) Realkredit- og pengeinstitutsystemer e-nettet a/s faste afgifter, priser på forbrug og gebyrer fremgår af de følgende sider. Fakturering e-nettet a/ s ydelser faktureres månedsvis efter de forudgående 30 dages forbrug, og betaling skal foretages via Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). Kunder, der ikke er tilmeldt Pengeinstitutternes BetalingsService, betaler faktureringsgebyr jf. prislisten. Fakturerede ydelser betales netto kontant senest 30 dage efter faktureringsdato. e-nettet a/s regulerer årligt den 1. april priserne med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling. En opdateret prisliste vil fremgå af Alle priser er angivet ekskl. moms. Side 1 af 5

8 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Prisliste for e-nettet a/s Pr. 9. sept Pr. 1. april : Kr. Kr. Grundabonnement pr. md. 144,20 148,53 Ejendomsdata Fast afgift pr. md. Abonnement 144,20 148,53 Licens 103,00 106,09 Forbrug Ejendomsdata Søgning pr. ejendom: Enkeltopslag 10,08 10,38 Salgs- og vurderingshistorik 3,09 3,18 Listesøgning 0,85 0,87 Udvidet listesøgning 2,55 2,62 Dokumentation pr. ejendom: Udskrift af BBR-meddelelse 20,60 21,22 Udskrift af totaludskrift - alle ejendomsdata 15,91 16,39 Udskrift af ejendomsskat og vurdering 10,93 11,26 Udskrift af andelsboligprint 16,97 17,48 Udskrift af vægtet etageareal 4,46 4,59 Tingbogsoplysninger (Bemærk at den underliggende statsafgift er momspligtig) Dokumentation pr. ejendom: Udskrift af uofficiel tingbogsattest 150,00 150,00 Søgning pr. ejendom: Adkomster 37,50 37,50 Hæftelser 37,50 37,50 Servitutter 37,50 37,50 Stamoplysninger 37,50 37,50 Handelspriser på kort Søgning på kort pr. ejendom: Matchede handler på kort 2,92 3,00 Handelspriser på kort 2,92 3,00 Udbudte ejendomme på kort 2,92 3,00 Vurderingsrapport pr. ejendom: Matchet handel 8,49 8,74 Realiserede handler 8,49 8,74 Udbud uden handel 8,49 8,74 Søgning af erhvervsejendomme Søgning pr. vist ejendom: Erhvervsejendomme 6,37 6,56 Alle priser er ekskl. moms. Fortsættes på næste side Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 2 af 5

9 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Restgældsoplysninger Fast afgift pr. md. Licens 0,00 0,00 Forbrug pr. ejendom pr. institut: Restgæld 196,22 202,10 Restgældskontrakt 259,05 266,82 Opdatering af restgældskontrakt 24,98 25,73 Ejendomskort fra Kort og Matrikelstyrelsen Forbrug pr. ejendom Søgning af kort 43,71 45,02 Udskrift af Ejendomskort 110,21 113,52 Ejendomsrapporter Fast afgift Oprettelsesgebyr 1.058, ,00 Abonnement pr. md. 492,26 507,03 Storkundeabonnement pr. md. over 75 tilslutningsaftaler 411,63 423,98 over 100 tilslutningsaftaler 324,64 334,37 over 200 tilslutningsaftaler 294,93 303,78 Administrationsgebyr Administrationsgebyr ny opstartskode, sikkerhedskode, mv. ved personlig henvendelse til helpdesk 195,70 200,00 Administrationsgebyr ny opstartskode, mv. via selvbetjening på 77,25 0,00 Gebyr på betaling uden om PBS pr. md. 58,35 58,35 Alle priser er ekskl. moms. Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 3 af 5

10 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Prisliste for e-nettet a/s Pr. 1. april 2009 Pr. 1. april 2010 Boligsystemadgang: Kr. Kr. Grundabonnement pr. md. 144,20 148,53 Restgældsoplysninger Forbrug pr. ejendom pr. institut: Restgældskontrakt 259,05 266,82 Opdatering af restgældskontrakt 24,98 25,73 Serviceoplysninger Fast afgift pr. md. Abonnement (frit forbrug pr. 1. april 2008) 242,05 249,31 Ejendomsdata (via C&B eller Plass Data) Fast afgift pr. md. Abonnement 144,20 148,53 Forbrug pr. ejendom Enkeltudtræk 10,08 10,38 Salg og vurderingshistorik 3,09 3,18 Udskrift af BBR-meddelelse 20,60 21,22 Administrationsgebyr Administrationsgebyr ny opstartskode, sikkerhedskode, mv. ved personlig henvendelse til helpdesk 195,70 200,00 Administrationsgebyr ny opstartskode, mv. via selvbetjening på 77,25 0,00 Gebyr på betaling uden om PBS pr. md. 58,35 58,35 Alle priser er ekskl. moms. Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 4 af 5

11 December 2009 Bilag 3: e-nettets priser Prisliste for e-nettet a/s Pr. 1. april 2009 Pr. 1. april 2010 Systemadgang (Realkredit- og pengeinstitut): Kr. Kr. Restgældsoplysninger Forbrug: Restgæld pr. ejendom pr. institut 196,22 202,10 Kurstabsfradragskonto pr. lån 34,51 35,54 Indfrielse og opsigelse Indfrielse og opsigelse pr. lån 116,70 120,20 Serviceoplysninger Fast afgift pr. md. Abonnement (frit forbrug pr. 1. april 2008) 242,05 249,31 Ejendomsdata Fast afgift pr. md. Abonnement 144,20 148,53 Forbrug pr. ejendom Enkeltudtræk 10,08 10,38 Salg og vurderingshistorik 3,09 3,18 Udvidet listesøgning 2,55 2,62 Udskrift af vægtet etageareal 4,46 4,59 Udskrift af BBR-meddelelse 20,60 21,22 Administrationsgebyr Administrationsgebyr ny opstartskode, sikkerhedskode, mv. ved personlig henvendelse til helpdesk 195,70 200,00 Administrationsgebyr ny opstartskode, mv. via selvbetjening på 77,25 0,00 Gebyr på betaling uden om PBS pr. md. 58,35 58,35 Alle priser er ekskl. moms. Abonnement betales pr. forretningssted. Anvender et forretningssted både adgang via boligsystem og internet, betales abonnement kun én gang pr. md. Side 5 af 5

12 Juni 2007 Bilag 4: Sikkerhedsvejledning til brugere Sikkerhed i e-nettet Det er e-nettet a/s mål, at vores system på alle områder skal betragtes som et sikkert og pålideligt system med et højt niveau af sikkerhed. Systemet bygger på en vifte af anerkendte teknikker og principper for sikkerhed blandt andet benyttes stærk kryptering til sikring af oplysninger, der via Internettet sendes til og fra vores system. Derfor kan du trygt benytte vores system. Som ansvarlig part på vores system skal du og de medarbejdere, du autoriserer til at benytte systemet, kende og følge denne sikkerhedsvejledning. Tilslutning via Internettet 1. Sikkerhedsprincipper Din adgang til e-nettet bygger på følgende generelle sikkerhedsprincipper: Din bruger-id og din adgangskode identificerer dig som bruger af systemet Oplysninger, der sendes til og fra vores system, er hemmeligholdt, således at uvedkommende ikke kan læse disse Oplysninger, der sendes til og fra vores system er sikret mod at kunne blive ændret af uvedkommende Disse principper giver et højt sikkerhedsniveau, som medvirker til, at din anvendelse af vores system kan ske sikkert og betryggende. Det forholder sig dog sådan, at anvendelse af Internettet generelt kan påvirke sikkerheden i alle dine systemer, herunder din adgang til vores system. Ved anvendelse af vores system skal du derfor følge de normale sikkerhedsregler for sikker anvendelse af Internet og e-post, som der forklares om senere i denne sikkerhedsbeskrivelse. 2. Sådan autoriserer du dine medarbejdere Som ansvarlig bruger på vores system modtager du en bruger-id og en tilhørende opstartskode. Har du mistanke om, at opstartskoden er kommet i forkerte hænder, eller at brevet ser ud til at have været åbnet, skal du straks bede e-nettet a/s help desk (telefon / e-nettet.dk) om at spærre for adgang. Help desk, der varetages af e-nettet a/s, har åbent kl til mandag fredag. Help desk kan kontaktes på e- mailadresse uden for åbningstiden. Du skifter ved første logon til e-nettet opstartskoden til den adgangskode, du og dine medarbejdere fremover ønsker at anvende. Det er vigtigt at vælge adgangskoden med omhu: Undgå derfor at anvende navne eller andre værdier, som er lette at gætte. Din adgangskode skal være på minimum 8 tegn, men gerne længere, og bestå af en kombination af bogstaver og tal. Du kan bruge bogstaverne a z og A Z, tallene 0 9 samt specialtegn. Vælg en kode der er let at huske, men svær at gætte for andre. Det kan for eksempel være første bogstav fra hvert ord i titlen på en sang, en linje skrevet af din yndlingsforfatter eller anden sætning, som du særligt kender. Videregiv brugerid og adgangskode til de medarbejdere, du ønsker at autorisere til at anvende systemet. Hvis en medarbejder med kendskab til adgangskoden forlader jobbet, skal du skifte den. Vælg adgangskoden omhyggeligt - som ansvarlig bruger er du ansvarlig for, at kun de medarbejdere, du autoriserer til at anvende vores system, anvender adgangen. Det høje sikkerhedsniveau bygger også på din aktive medvirken og årvågenhed. Side 1 af 3

13 3. Når du og dine medarbejdere anvender e-nettet For sikker anvendelse af vores system skal du og dine medarbejdere: sørge for at uvedkommende ikke ser adgangskoden, når den indtastes undgå at sende underskriftskodeordet i en e-post altid logge af systemet, inden pc en forlades sikre pc en med adgangskontrol (f.eks. opstartskodeord og skærmlås) altid straks bede e-nettet a/s help desk (telefon / om at spærre for adgang ved enhver mistanke om, at uvedkommende har fået viden om brugerid og adgangskode. Husk, at orientere dine kolleger. skifte adgangskoden minimum hver 2. måned, men du kan til enhver tid ændre adgangskoden ved behov. Husk, at skiftet skal koordineres med dine kolleger Det er vigtigt at holde adgangskoden hemmelig. Notér aldrig adgangskoden ned. Spær altid adgangen til systemet ved mistanke om misbrug. 4. Når du og dine medarbejdere anvender Internettet eller e-post For bedst muligt at sikre adgangen til vores system, skal der iagttages en række sikkerhedsforanstaltninger når Internettet eller e-post anvendes fra samme udstyr, der benyttes som adgang til systemet. Det er et generelt sikkerhedsproblem, at programmer, der hentes fra Internettet, kan have virus eller anden skadelig kode. For at imødegå problemer er det derfor vigtigt, at du kun henter eller modtager programmer via browser eller e-post, hvor du kan være sikker på udbyderens eller afsenderens identitet og seriøsitet. Det kan være svært at afgøre, men det er en god rettesnor at holde sig til kendte udbydere og leverandører på Internettet. De mest gængse Internet-browsere - både Netscape og Microsoft Explorer - kan indstilles til at sikre, at der ikke uden din accept modtages programmer med adgang til din pc - f.eks. ActiveX komponenter eller Java applets (om ActiveX og Java se under: Ofte stillede spørgsmål). Af hensyn til din egen beskyttelse anbefaler vi dig altid at anvende sådanne indstillinger. Du bør desuden foretage viruskontrol med et opdateret antivirusprogram med jævne mellemrum og altid ved installation/indlæsning af programmer, uanset om det er fra diskette, CD-ROM, e-post eller Internet. Ligeledes bør du sikre dig, at den software, du anvender til Internetadgang, til stadighed er opdateret med de seneste sikkerhedsmæssige rettelser. På de store softwareleverandørers hjemmesider kan du få informationer om rettelser til deres programmer. Vi vil foreslå, at du beskytter dit IT-miljø bedst muligt mod risikoen for angreb fra Internettet, f.eks. med anvendelse af firewall software på den enkelte pc. Forholdsregler ved Internet anvendelse: Vær sikker på at sikkerhedsniveauet i din browser er sat korrekt Undgå generelt at indlæse programmer fra kilder du ikke har tillid til Anvend virusbeskyttelse Sørg for, at din software er opdateret Beskyt dit IT-miljø med brug af firewall 5. Ofte stillede spørgsmål Nedenfor kan du finde forskellige spørgsmål (med tilhørende svar), som kan opstå under brugen af vores system. 1. Den første logon Hvad sker der ved den første logon? Efter at have returneret "Tilslutningsaftalen" vil du efterfølgende modtage et brev med en opstartskode, der skal bruges ved første logon. Brevet skal opbevares betryggende, sådan at opstartskoden ikke kommer i forkerte hænder, inden du har anvendt den. Brevet indeholder endvidere en sikkerhedskode, der kan anvendes i forbindelse med situation 2, 3, og 4, se nedenfor. 2. Glemt adgangskode Hvad gør jeg ved glemt adgangskode? e-nettet a/s har ingen mulighed for at oplyse om adgangskodens værdi. Du kan dog altid bede om at blive igangsat ved at kontakte e-nettet a/s help desk (telefon / der af sikkerhedsmæssige hensyn vil bede dig opgive dit kundenummer samt sikkerhedskode ved henvendelse. 3. Forkert adgangskode Hvad sker der, hvis jeg bruger forkert adgangskode? Bruges der forkert adgangskode flere gange i træk, spærres din adgang til systemet. Adgangen spærres også, dersom du ved skift af adgangskode indtaster den gamle adgangskode forkert flere gange. Du kan bede om at blive igangsat ved at kontakte e-nettet a/s help desk (telefon / der af sikkerheds- Side 2 af 3

14 mæssige hensyn vil bede dig opgive dit kundenummer samt sikkerhedskode ved henvendelse. 4. Spærring Hvordan spærrer jeg min adgang til systemet? Hos e-nettet a/s help desk (telefon / kan du spærre adgangen til systemet. Af sikkerhedsmæssige hensyn vil e-nettet a/s bede dig opgive dit kundenummer samt sikkerhedskode ved henvendelse. 5. Virus beskyttelse Hvordan sikrer jeg mig mod virusangreb? Installer et antivirusprodukt, således at det automatisk ( on the fly ) kontrollerer for virus ved læsning /skrivning på alle drev, samt den interne hukommelse. Sørg for, at dette antivirusprogrammel altid er opdateret. Hvis der ikke benyttes automatisk virusforsvar, skal kontrol for virus altid udføres, når der modtages eksekverbar kode (programmer, Word filer med makroer o.l.) fra eksterne kilder. Der bør kun installeres software fra parter, som kan anses for at være troværdige, og hvor ægthed og oprindelse kendes. Udfør også viruskontrol, hvis udstyr eller medier har været brugt udenfor kontoret. Skrivebeskyt disketter med programmer. Gem ikke datafiler og programfiler på samme diskette. Kontroller harddisken for virus mindst en gang dagligt. Dette kan fx gøres ved systemopstart. 6. ActiveX komponenter Hvordan fungerer ActiveX komponenter? ActiveX komponenter anvendes ikke af e-nettet a/s, men kan altså alligevel udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, dersom ActiveX komponenter indlæst under din øvrige anvendelse af Internettet viser sig at indeholde kode, der kan skade din e-net adgang. ActiveX komponenter kan af Internet Explorer browseren installeres og afvikles automatisk. En ActiveX komponent er principielt et Windows-program, hvilket vil sige, at en ActiveX komponent kan udføre de samme funktioner som et almindeligt Windows-program og have adgang til dit fulde IT-miljø. Man bør derfor indstille sin browser til at spørge inden installation, og man bør kun installere ActiveX komponenter forsynet med en digital signatur fra en virksomhed, som man stoler på. som har leveret komponenten, og du kan tage stilling til, om installationen må fortsætte. Hvis svaret er nej, smides komponenten væk, og hvis svaret er ja, installeres komponenten automatisk på din pc. Den digitale signatur på komponenten sikrer yderligere, at koden ikke er ændret siden signaturen blev dannet. Dermed sikres, at den installerede kode kun kan stamme fra den virksomhed, som har afgivet den digitale signatur 7. Java applets Hvordan fungerer Java applets? Java applets anvendes ikke af e-nettet a/s, men kan altså alligevel udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, dersom Java applets med Code Signing indlæst under din øvrige anvendelse af Internettet viser sig at indeholde kode, der kan skade din e-net adgang. Java applets kan downloades og afvikles automatisk af de fleste browsere. Applet'en bliver ikke som sådan installeret på pc en. En Java applet kan derfor ikke få adgang til din harddisk m.m. Code Signing er en Netscape teknologi til afgivelse af digital signatur på Java applets. Java applets, der er signeret, vil kunne opnå fuld adgang til dit IT-miljø på samme måde som ActiveX komponenter. Når en signeret Java komponent modtages af browseren, vil browseren fremvise det certifikat, som er anvendt i forbindelse med signaturen. Derved identificeres den virksomhed, som har leveret komponenten, og du kan tage stilling til, om komponenten må afvikles. Hvis svaret er nej, smides komponenten væk, og hvis svaret er ja, afvikles komponenten automatisk på din PC. Den digitale signatur på komponenten sikrer yderligere, at koden ikke er ændret, siden signaturen blev dannet. Dermed sikres, at den downloadede kode kun kan stamme fra den virksomhed, som har afgivet den digitale signatur. Tilslutning via Toolboks Anvendes e-nettet a/s toolboks som adgang til vores system, skal forskrifterne i e-nettet a/s sikkerhedshåndbog følges. e-nettet a/s opdaterer løbende sikkerhedshåndbogen efter behov og fremsender eventuelle ændringer. Authenticode er en Microsoft teknologi til afgivelse af digital signatur på ActiveX komponenter. Når en signeret komponent første gang modtages af browseren, vil browseren fremvise det certifikat, som er anvendt i forbindelse med signaturen. Derved identificeres den virksomhed, side 3 af 3

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger den København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen e-nettet

Læs mere

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger den København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen e-nettet

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Prisliste 1. april marts 2015 Afregning efter udbud og forbrug

Prisliste 1. april marts 2015 Afregning efter udbud og forbrug Prisliste 1. april 2014-31. marts Afregning efter udbud og forbrug e-dokumentation for alle udbud afløser pr. 1. april den tidligere udbudsmodel samt e- vurderingspakke. Mæglere der ikke ønsker e-dokumentation

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Nordania Fleet Online

Vilkår for tilslutning til Nordania Fleet Online Side 1 af 5, Division af Danske Bank A/S (i det følgende kaldet Nordania) kan i forbindelse med indgåelse af Samarbejdsaftale (Fleet Management) tilbyde, at virksomheden benytter Nordanias web-baserede

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Nordania Fleet Online

Vilkår for tilslutning til Nordania Fleet Online Side 1 af 5, Division af Danske Bank A/S (i det følgende kaldet Nordania) kan i forbindelse med indgåelse af Samarbejdsaftale (Fleet Management) tilbyde, at virksomheden benytter Nordanias web-baserede

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere