kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning."

Transkript

1 Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande. Udbruddene er oftest uden kliniske symptomer, men med aktiv viruscirkulation af LPAI i fjer- SMITSOMME SYGDOMME kvæg xxx [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 3. kvartal. Situationen i 2. kvartal blev publiceret i DVT nr. 20,. Artiklen er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EUs Stående Komite for Fødekæden og Dyresundhed, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EUs Animal Disease Notification System (ADNS), et system hvortil alle EU-lande samt en række associerede lande skal indberette de primære udbrud af alvorligt smitsomme inden for 24 timer fra første udbrud. En nærmere beskrivelse af de i artiklen nævnte sygdomme kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www. fvst.dk > Dyresundhed > Dyresydomme og zoonoser > Sygdomsoversigt og på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside: Aviær influenza (AI) Der har ikke været påvist H5N1 eller andre højpatogene typer AI hos vildfugle eller tamfjerkræ i EU-landene i 3. kvartal. kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Italien Italien rapporterede om et udbrud af LPAI H5N1 i Po-dalen i Veneto-regionen. Der påvises jævnligt LPAI i fjerkræbesætninger i dette område. Der var tale om en blandet besætning på friland med ca fugle (ænder, gæs, høns, kalkuner og påfugle). Besætningen var beliggende i en udpeget risikozone med mange overvintrende trækfugle. Besætninger i området bliver derfor intensivt overvåget for AI. Det var som led i denne overvågning, at gæs blev konstateret positive ved serologisk undersøgelse, og senere blev der også isoleret virus fra dyrene. Besætningen blev aflivet. Analyse af virusstammen viser, at der sandsynligvis er tale om smitte fra vilde fugle. Newcastle Disease (ND) Der har ikke været rapporteret om udbrud af Newcastle disease i EU-landene i 3. kvartal. Bluetongue (BT) Der har i de lande, der har været ramt af bluetongue, været stor aktivitet med henblik på at få gennemført vaccination af så mange dyr som muligt, før smittespredningen igen toppede i august og september. Som det fremgår af tabel 1 var der med udgangen af 3. kvartal mere end udbrud af bluetonguevirus type 1 (BTV-1) og op mod udbrud af bluetonguevirus type 8 (BTV-8) i de berørte EU-lande. Spanien og Portugal gennemførte allerede i efteråret og vinteren 2007 en storstilet vaccinationskampagne mod BTV-1 i den centrale og sydlige del af landene, og denne synes effektiv, idet der med udgangen af 3. kvartal kun har været registret 14 udbrud af BTV-1 i sammenligning med 688 på samme tidspunkt i I lande som Holland, hvor infektionen i 2007 dækkede den sydlige halvdel af landet, og Tyskland, hvor hele den centrale del af landet var hårdt ramt af sygdommen i 2007, findes de nye udbrud udenfor disse områder. I Holland er de nye udbrud koncentreret til den nordligste del af landet, mens de i Tyskland ligger i Niedersachsen i den nordvestlige og i Baden-Württemberg i den sydvestlige del af landet (Fig.1). Derimod er der mærkeligt nok ikke set yderligere udbrud mod øst i Brandenburg op til den polske grænse. Dette kan skyldes, at man hurtigt fik vaccineret dyrebestanden i dette område. I Belgien, som stort set var genneminficeret i 2007, og hvor undersøgelser viste en seroprævalens på % i besætningerne, har man kun set ganske få. Figur 1. Den geografiske fordeling af nye udbruddet af bluetongue type 8 i Tyskland (Kilde: Friedrich Loeffler Institut). Danmark I Danmark begyndte vaccinationskampagnen mod BTV-8 i Sønderjylland, Fyn, Sjælland og øerne den 23. juli og varede til 30. september. I denne periode skulle alle kreaturer, får og geder over Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 2 Årgang 92

2 - 3. kvartal dage vaccineres. Det var ikke det mest optimale tidspunkt at gennemføre en vaccinationskampagne på, idet en meget stor del af dyrene var på græs. På grund af leveringssituationen for vaccinen var det imidlertid ikke muligt at begynde tidligere, men det var derimod vigtigt at få vaccineret så mange dyr som muligt inden smittespredningen og den øgede udbrudsintensitet begyndte i august måned. Danmark fik det første udbrud af BTV-8 i Bredebro i Sønderjylland den 27. august hos et enkelt dyr i en kødkvægsbesætning. Udbruddet blev påvist af dyrlægen i forbindelse med vaccination af besætningen. Det formodes, at smitten må være sket i den første del af august. Den 8. september fandtes endnu et udbrud. Denne gang var udbruddet i en kødkvægsbesætning i Skjern, som var beliggende udenfor vaccinationsområdet. Det blev derfor besluttet at udvide BTV-1 BTV-8 Dato for første Danmark august Sverige september Tyskland juli Holland august Belgien juli Luxemburg august Tjekkiet august UK 0 Frankrig november 2007 (BTV-1)/marts (BTV-8) Ungarn 2 5. september Italien 0 Spanien juli (BTV-1)/10. januar (BTV-8) Portugal juli Tabel 1. udbrud af bluetongue med udgangen af 3. kvartal samt dato for fund af første udbrud. vaccinationsområdet til også at omfatte Ringkøbing-Skjern kommune. Det viste sig nemlig, at der var tilstrækkelig vaccine på lager til også at kunne dække dette område. Den 16. september fandtes imidlertid et udbrud ved Grindsted i forbindelse med det løbende overvågningsprogram for bluetongue. Dette udbrud var også beliggende udenfor vaccinationsområdet, og det var ikke muligt at fremskaffe vaccine til dækning af dette område. Med udgangen af september var der registreret i alt otte udbrud, hvoraf de tre lå i områder, som ikke umiddelbart kunne blive dækket af vaccinationskampagnen på grund af mangel på vaccine. Det kom Fødevarestyrelsen for øre, at Østrig havde indkøbt et lager af vaccine, så man kunne vaccinere landets kreaturpopulation i tilfælde af udbrud af BT. Da Østrig ikke havde haft udbrud medio september fik Fødevarestyrelsen på en forespørgsel et positivt tilsagn om at låne én mio. doser vaccine, så vaccination kunne gennemføres i 14 kommuner i den mellemste del af Jylland, hvor de tre af udbruddene var observeret. Sverige Sverige havde efter grundig overvågning i foråret vist, at der ikke fandtes BT-inficerede dyr i landet, hvorfor restriktionszonerne, der var indført efter det danske BT-udbrud på Lolland, blev ophævet. I slutningen af august påviste svenskerne seropositiv reaktion mod BT i en tankmælksprøve fra en besætning nær Halmstad i forbindelse med BT-overvågningen. Den nærmere undersøgelse viste, at der var PCR positiv reaktion hos to af dyrene, hvilket tydede på en aktiv infektion med BT-virus, hvorfor det første svenske udbrud blev annonceret den 6. august. Sverige tog en anden tilgang til problemet, end andre lande havde gjort. Man aflivede de inficerede dyr i de ramte besætninger og foretog individuel prøvetagning i forbindelse med vaccination af alle dyr inden for 2 km radius fra udbrudsbesætningen. Dette intensive overvågningsprogram påviste yderligere 13 inficerede besætninger inden udgangen af 3. kvartal. På grund af fundet af det store antal besætninger opgav man at aflive de inficerede dyr efter de første 10 besætninger. De intensive undersøgelser viste, at der ofte var flere dyr i de inficerede besætninger, der havde aktiv virusinfektion på så tidligt et stadium, at dyrene endnu ikke havde produceret antistoffer mod sygdommen. Et andet karakteristikum ved den svenske BT-situation har været, at der kun blev fundet ét dyr med kliniske symptomer, mens infekti- > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 2 Årgang 92 21

3 SMITSOMME SYGDOMME kvæg onen hos de øvrige 31 dyr blev påvist ved laboratorieundersøgelse. Introduktionen af BT til Sverige må også have fundet sted i den første del af august. Introduktionen må være sket med vindbåren transport af inficerede mitter sydfra. Der var imidlertid kun ganske få udbrud af BT i den østlige del af Tyskland, så der er størst sandsynlighed for at smittekilden var udbruddene i Niedersachsen, der som tidligere nævnt var et»hot-spot«område. Det peger i retningen af, at introduktionen af BT-infektionen til både Danmark og Sverige er sket på omtrent samme tidspunkt og sandsynligvis via vindbåren introduktion af inficerede mitter fra Niedersachsen. Hvis denne antagelse er korrekt, har den danske vaccinationskampagne vist sin effektivitet, idet der kun blev påvist 4 vaccinationsområdet i Sønderjylland, Fyn, Sjælland og Øerne. Ud fra de erfaringer der var fra spredningsintensiteten af sygdommen i ikke-vaccinerede dyrebestande i Figur 2. Udviklingen i forekomsten af BTV-1 (a) og BTV-8 (b) i Frankrig. a b a b Figur 2. Udviklingen i forekomsten af BTV-1 (a) og BTV-8 (b) i Frankrig de inficerede lande i 2007, måtte man have forventet en storm af inficerede besætninger i den sydlige del af Danmark, hvis ikke vaccinationen var blevet gennemført. Figur 3. Udbredelsen af BTV-1 (blå områder) og BTV-8 (røde dots) i Frankrig i. Frankrig BTV-1 I slutningen af 2007 bredte BTV-1 sig fra Nordspanien til det sydvestlige hjørne af Frankrig. Frankrig havde i tvungen vaccination mod denne type i den sydvestlige del af landet (figur 3), men på grund af problemer med sene vaccineleverancer bredte denne sygdom sig mod nordvest og resulterede i, at der med udgangen af 3. kvartal i alt var registreret 2609 udbrud (figur 2a). BTV-8 Frankrig igangsatte frivillig vaccination mod BTV-8 med primært fokus på at få vaccineret dyr til eksport. Dette resulterede i en meget usystematisk vaccination, som resulterede i en kraftig smittespredning i, således at der med udgangen af 3. kvartal var udbrud af BTV-8 sammenlignet med med udgangen 2007, figur 2b. Figur 3 illustrerer forekomsten af BTV-8 udbrud, som findes vidt udbredt til det meste af landet. De nordlige områder, hvor der ses begrænset antal udbrud, er bjergrige områder. Klassisk svinepest Slovakiet Den 14. juli rapporterede de slovakiske veterinærmyndigheder om et udbrud af klassisk svinepest i en uregistreret baggårdsbesætning med to grise. Besætningen var beliggende i Levice-distriktet, hvor også det første udbrud af svinepest i april var beliggende. Undersøgelsen af virus viste, at det var af samme type, som det der blev isoleret fra udbruddene i april, og som er fundet i vildsvin i området i forbindelse med undersøgelser af nedlagte vildsvin. I forbindelse med de epidemiologiske undersøgelser kom det frem, at ejeren havde hjembragt en syg vildsvineunge, som dog døde efter kort tid. Årsagen til ungens død blev ikke klarlagt, men det er højst sandsynligt, at den døde af svinepest og har været årsag til smitte af den ene af de to grise i besætningen. Slovakiet gennemfører vaccination af vildsvin mod svinepest i den centrale del af landet herunder også området omkring udbrudsbesætningen. Der gennemføres løbende undersøgelse af nedlagte vildsvin for tilstedeværelse af svinepestvirus, og der er i fundet fire tilfælde af virologisk positive vildsvin ud af ca. 500 undersøgte i Leviceområdet. Der blev ikke fundet tegn på yderligere spredning af sygdommen i tamsvinebesætninger i området. Ungarn I Ungarn findes svinepest hos vildsvin i regionerne Nográd og Pest i den centrale del af landet på grænsen til Slovakiet. De første fund af svinepestinfi- 22 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 2 Årgang 92

4 Figur 4. Spredning af afrikansk svinepest fra Osetien til Orenburgskaya Oblast i Rusland. Kilde: OIE cerede vildsvin blev gjort i begyndelsen af 2007, og infektionen har siden bredt sig. Ungarn har besluttet at forsøge at begrænse infektionen ved kraftig nedskydning af bestanden, en metode som tidligere har været forsøgt i Frankrig uden succes. De sidste par års undersøgelser har vist en negativ sygdomsudvikling, idet der i 2007 blev fundet 65 inficerede vildsvin ud af 7004 undersøgte, mens man i har fundet 164 inficerede dyr ud af undersøgte. Dette tal vil stige betragteligt, når jagtsæsonen først begynder i perioden oktober-december. Problemet med den ungarske tilgang til bekæmpelsen af svinepest er, at der sker en udveksling af vildsvin på tværs af grænsen mellem Slovakiet og Ungarn. Slovakiet har for to år siden indledt en vaccinationskampagne af vildsvin med henblik på bekæmpelse af sygdommen, men dette arbejde kan blive undermineret af den ungarske tilgang til bekæmpelsen. På det seneste har Ungarn yderligere udvidet det inficerede område mod øst. Land udbrud i 2007 udbrud i 1. kvt. 2. kvt. Tabel 2. Registrerede BSE og i og 3. kvartal. 3. kvt. - kumuleret Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Total Afrikansk svinepest (ASF) Udbruddet af afrikansk svinepest bredte sig i sommerens løb fra Georgien, som var udgangspunktet for introduktionen af sygdommen til Osetien, hvor der blev registreret 16 udbrud. I juli sprang sygdommen imidlertid til Orenburgskaya Oblast i Rusland, der er beliggende km nordvest for Osetien (Figur 4). Hvordan dette store spring er sket, er endnu ukendt. Der har ikke været nogle registrerede handelsmæssige forbindelser over denne store afstand. En forklaring kunne være, at nogle personer, fx russiske soldater, havde hjembragt kød fra udbrudsområdet i Osetien, og ikke tilstrækkeligt varmebehandlet madaffald er blevet givet til grise. Når man ser bort fra fugleinfluenza, er det sjældent at alvorligt smitsomme sygdomme spredes over så store afstande. West Nile Fever Den 8. september blev der påvist et tilfælde af West Nile Fever hos en hest i Italien. West Nile Fever er en sygdom der skyldes et flavivirus og kan forårsage encephalitis hos heste, som i nogle tilfælde er fatale. Sygdommen er en vektorbåren zoonose. Virus spredes med myg bl.a. Culex pipiens, som er vidt udbredt i Europa også i Danmark. Myggene smittes oftest ved at have suget blod hos inficerede fugle. De fleste fugle er upåvirkede af infektionen, dog er fugle af kragefamilien mere følsomme for infektionen, og hos disse kan der udvikles klinisk sygdom og ses dødelighed. Hos mennesker kan sygdommen give sig til udtryk ved alt fra lette influenzaagtige symptomer til encephalitis. West Nile Fever ses af og til sporadisk > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 2 Årgang 92 23

5 SMITSOMME SYGDOMME kvæg i Europa. Sygdommen er ikke set i Italien siden 1998, men er set i Camargue-området i Sydfrankrig i både 2000 og Der er ligeledes fundet et enkelt humant tilfælde i Rumænien i. Figur 5. Den geografiske fordeling af udbrud af West Nile Fever hos heste i Italien. Italien Den 8. september rapporteredes den første kliniske mistanke om West Nile Fever i Ferrara-provinsen i regionen Emilia-Romagna. Der var med udgangen af september fundet 12 heste i ni besætninger i Ferrara-provinsen, fire heste i to besætninger i Bologna, én hest i Rovigoprovinsen (figur 5). Alle 332 heste i de ramte besætninger blev undersøgt, og der fandtes 137 seropositive dyr og 17 PCR positive, dvs. dyr med cirkulerende virus. Én hest døde af sygdommen. Syv heste i Mantova-provinsen i det sydlige Lombardiet var under mistanke. Der bliver gennemført et overvågningsprogram hos fugle i de berørte områder, og der er hidtil fundet seropositiv reaktion i 45 vildfugle - 30 duer, fire krager, 10 skader og en skovskade. Italien har iværksat et overvågningsprogram for West Nile Fever, hvor der gennemføres overvågning af sentinelle kyllinger (test hver 2. uge), entomologisk overvågning og overvågning af sentinelle heste. De italienske myndigheder anbefaler vaccination af heste i risikoområdet. BSE De samlede indberetninger vedrørende fund af BSE i de første tre kvartaler af synes at indikere et yderligere fald i i forhold til 2007 (Tabel 2). Der er med udgangen af 3. kvartal registreret 98 tilfælde i forhold til 148 i samme periode i Det må forventes, at reduktionsraten i de kommende år vil være mindre, da sygdommen først må forventes at forsvinde efterhånden, som gamle dyr tages ud af produktionen. På baggrund af den faldende forekomst af BSE har EU den 14. oktober, på basis af en vurdering foretaget af det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) vedrørende muligheden for reduktion i antallet af prøvetagninger, uden at risikoen for humane tilfælde blev forøget, besluttet, at det fremover kun er slagtede kreaturer over 48 måneder, der skal undersøges for BSE. Det vil give en årlig reduktion af de nuværende ca prøver med 30 %.

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan

Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan Operationel manual 26. november 2010 Team Dyresundhed og veterinært beredskab Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Underrapportering af arbejdsulykker Øje på arbejdsmiljøet, maj 2012 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere