Masoneilan*-aktuator 51/52/53-serien Betjeningsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masoneilan*-aktuator 51/52/53-serien Betjeningsinstruktion"

Transkript

1 GE Oil & Gas Masoneilan*-aktuator 51/52/53-serien Betjeningsinstruktion GE Data Classification: Public

2 Om denne vejledning Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Denne betjeningsinstruktion gælder for følgende instrumenter: Masoneilan-cylinderaktuator i 51/52/53-serien Informationerne i denne instruktionsmanual kan ændres uden forudgående varsel. Informationerne i denne instruktionsmanual må hverken helt eller delvist overføres eller kopieres uden skriftlig tilladelse fra GE Oil & Gas. Denne instruktionsmanual giver på ingen måde garanti for salgbarheden af stillingsregulatoren eller softwaren eller dets egnethed til specifikke kundebehov. Rapporter venligst eventuelle fejl eller spørgsmål til informationerne i denne instruktionsmanual til din lokale leverandør eller besøg DISSE INSTRUKTIONER GIVER KUNDEN/OPERATØREN VIGTIGE PROJEKTSPECIFIKKE REFERENCEINFORMATIONER I TILLÆG TIL KUNDENS/OPERATØRENS NORMALE BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER. EFTERSOM DE BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMÆSSIGE RETNINGSLINJER VARIERER, FORSØGER GE (GENERAL ELECTRIC COMPANY OG DETS DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER) IKKE AT DIKTERE SPECIFIKKE PROCEDURER, MEN AT BESKRIVE DE GRUNDLÆGGENDE BEGRÆNSNINGER SAMT DE KRAV, DER ER FORBUNDET MED DET TILVEJEBRAGTE UDSTYR. MED DISSE INSTRUKTIONER ANTAGES DET, AT OPERATØRERNE ALLEREDE HAR EN GENEREL FORSTÅELSE AF KRAVENE FOR SIKKER BETJENING AF MEKANISK OG ELEKTRISK UDSTYR I POTENTIELT FARLIGE MILJØER. DERFOR SKAL DISSE INSTRUKTIONER FORTOLKES OG ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DE SIKKERHEDSMÆSSIGE REGLER OG BESTEMMELSER, DER ER GÆLDENDE PÅ STEDET, SAMT DE SÆRLIGE KRAV FOR AT BETJENE ANDET UDSTYR PÅ STEDET. DISSE INSTRUKTIONER FOREGIVER IKKE AT DÆKKE ALLE DETALJER ELLER VARIATIONER I UDSTYRET OG FOREGIVER IKKE AT DÆKKE ALLE MULIGE UVENTEDE BEGIVENHEDER, DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED INSTALLERINGEN, BETJENINGEN ELLER VEDLIGEHOLDELSEN. ØNSKES YDERLIGERE INFORMATIONER ELLER SKULLE SÆRLIGE PROBLEMER OPSTÅ, SOM IKKE ER DÆKKET TILSTRÆKKELIGT FOR KUNDENS/ OPERATØRENS BEHOV, SKAL GE INFORMERES OM SAGEN. RETTIGHEDERNE, FORPLIGTELSERNE OG ERSTATNINGSANSVARET GÆLDENDE FOR GE OG KUNDEN/ OPERATØREN ER STRENGT BEGRÆNSET TIL DET, DER ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DEN KONTRAKT, SOM ER RELATERET TIL LEVERINGEN AF UDSTYRET. MED DISSE INSTRUKTIONER HVERKEN GIVES ELLER ANTYDES DER YDERLIGERE REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER FRA GE ANGÅENDE UDSTYRET ELLER BRUGEN HERAF. DISSE INSTRUKTIONER INDEHOLDER FORTROLIGE INFORMATIONER OM GE OG TILVEJEBRINGES TIL KUNDEN/OPERATØREN UDELUKKENDE SOM HJÆLP TIL INSTALLERINGEN, TESTNINGEN, BETJENINGEN OG/ ELLER VEDLIGEHOLDELSEN AF DET BESKREVNE UDSTYR. DETTE DOKUMENT MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST REPRODUCERES, OG EJ HELLER MÅ INDHOLDET OFFENTLIGGØRES TIL TREDJEPARTER UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE FRA GE. * Masoneilan er et registreret varemærke tilhørende General Electric Company. Andre virksomhedsnavne og produktnavne, der er anvendt i dette dokument er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle informationer heri menes at være nøjagtige på publiceringstidspunktet og kan ændres uden forudgående varsel. PN Rev. B

3 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsinformation... 5 Sikkerhedssymboler... 5 Produktsikkerhed for cylinderaktuator i 51/52/53-serien... 6 Trykudstyrsdirektiv (DIREKTIV 97/23/EF) Introduktion... 9 Generelt... 9 Beskrivelse af aktuator Installation...11 Udpakning...11 Pneumatiske ledningsføringer...11 Montering Betjening...15 Aktuator...15 Manuel forbikobling af håndhjul (valgfrit)...15 Skift fra automatisk betjening til manuel betjeningstilstand...18 Skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand...19 Manuel forbikobling af hydraulik (valgfrit)...20 Påfyldning af beholder til enkeltfunktionsenheder og dobbeltfunktionsenheder Vedligeholdelse...23 Fjernelse af aktuator...23 Dobbeltfunktion (model 51) med/uden håndhjul, med/uden volumenkammer...25 Luftudvidelse (model 52) med/uden håndhjul...27 Lufttilbagetrækning (model 53) med/uden håndhjul...29 Vedligeholdelsesprocedurer...32 Model 51: Udskiftning af O-ring og styrering dobbeltfunktion med/uden håndhjul...32 Model 52: Udskiftning af O-ring og styrering luftudvidelse med håndhjul...34 Model 52: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang luftudvidelse uden håndhjul...37 Model 53: Udskiftning af O-ring og styrering lufttilbagetrækning med håndhjul...40 Model 53: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang lufttilbagetrækning uden håndhjul...42 Fjernelse af fjederbaseret patron...44 Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 3

4 Denne side er med vilje efterladt tom.

5 1. Sikkerhedsinformation Dette afsnit indeholder sikkerhedsinformationer, herunder sikkerhedssymboler, der bruges i dokumentationsmaterialet. Ændringer af specifikationer, strukturer eller de anvendte komponenter medfører ikke, at denne vejledning skal ændres, med mindre sådanne ændringer påvirker funktionen og ydeevnen af produktet. Læs hele afsnittet før installation og betjening. Sikkerhedssymboler Instruktionerne for cylinderaktuatorerne i 51/52/53-serien indeholder indikationerne ADVARSEL, og Bemærkninger, der efter behov gør dig opmærksom på sikkerhedsrelateret og anden vigtig information. For at få en sikker betjening er det nødvendigt at overholde alle meddelelser med ADVARSEL og. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation, der kan føre til alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Bevægelige dele kan knuse eller skære. Pas på hænderne. Angiver en potentielt farlig situation, der kan føre til ejendoms- eller dataskade, hvis den ikke undgås. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 5

6 BEMÆRKNIN Angiver vigtige fakta og forhold. Produktsikkerhed for cylinderaktuator i 51/52/53-serien Generel installering, vedligeholdelse eller udskiftning Produkterne skal installeres i overensstemmelse med alle lokale og nationale forskrifter og standarder af kvalificeret personale, der følger arbejdspladsens sikkerhedspraksis. Der skal bruges personligt beskyttelsesudstyr i henhold til arbejdspladsens sikkerhedspraksis. Sørg for at anvende korrekt faldbeskyttelse ved højdearbejde i henhold til arbejdspladsens sikkerhedspraksis. Anvend passende sikkerhedsudstyr og -praksis til at forhindre, at du taber værktøj eller udstyr under installeringen. Der skal udføres service (installering, ibrugtagning og vedligeholdelse) i henhold til arbejdspladsens sikkerhedspraksis af personale, der er trænet i arbejdspladsens korrekte procedurer for arbejde med og ved udstyr fra GE. Sørg for, at luftforsyningstrykket ikke kan overstige markeringsangivelsen på informationsmærkatet. Installationer i potentielt eksplosive omgivelser, herunder ATEX-direktiv 94/9/EF II 2 GD TX Skal installeres, tages i brug og vedligeholdes i overensstemmelse med national og lokal lovgivning og i overensstemmelse med anbefalingerne i de relevante standarder vedrørende potentielt eksplosive omgivelser. Må kun bruges i situationer, der er i overensstemmelse med de i dette dokument angivne certificeringsforhold og efter verificering af deres kompatibilitet med området for den tiltænkte anvendelse. Skal installeres, tages i brug og vedligeholdes af kvalificeret og kompetent personale, der har gennemgået en relevant uddannelse i brugen af enheder, der anvendes i områder med potentielt eksplosive omgivelser, og som har relevante certificeringer. 6 =GE Oil & Gas

7 ADVARSEL Før disse produkter bruges med væsker/andre komprimerede gasser end luft eller til ikke-industrielle anvendelser, skal du kontakte fabrikken. Under visse driftsforhold kan brugen af beskadigede instrumenter medføre en forringelse af systemets ydeevne, hvilket kan medføre personskader eller dødsfald. Installering i dårligt ventilerede lukkede rum, hvor der er bare en lille mulighed for, at der kan være andre gasser end ilt til stede, kan føre til, at personalet udsættes for iltmangel. Må kun placeres på steder, der er blevet korrekt identificeret. Se mærkatet på enheden for en beskrivelse af de omgivelser, som enheden må installeres i. Kontrollér, at markeringerne på mærkatet stemmer overens med applikationen. Må kun repareres af servicepersonale, der er kvalificeret til at udføre reparationer på aktuatoren. Brug kun ægte reservedele, som leveres af producenten (herunder ikke bare de større enheder, men også monteringsskruer og O-ringe) for at sikre, at produktet opfylder de essentielle sikkerhedskrav i de europæiske direktiver. ADVARSEL Eksplosionsfare Erstatning af komponenter kan gøre enheden uegnet til brug på en farlig placering. Risiko for antændelse Hvis der anvendes andre gasser end luft til tilførslen, er det slutbrugerens ansvar at registrere og på sikker vis udbedre eventuelle lækager eller åbninger til omgivelserne. Hvis det pneumatiske system er drevet af en brandfarlig gas, er det slutbrugerens ansvar at vurdere, om installationen skal håndteres som et område, der er klassificeret som farligt. ADVARSEL Elektrostatisk udladning: Brug kun en fugtig klud til rengøring for herved at undgå elektrostatiske ladninger. Brug ikke opløsningsmidler. Alle elementer er af metal og har kontakt med hinanden, hvorfor der er samme spænding. Sørg for, at alle elektriske apparater har korrekt jordforbindelse. Sørg for, at alle elektriske apparater har korrekt jordforbindelse. Varm overflade Procesbetjeningsforhold Information om aktuator ved plademærkat TX Aktuatorens overfladetemperatur kan afhænge af procesbetjeningsforholdene. Aktuatorerne 51/52/53 fra Masoneilan kan holde til omgivende temperaturer svarende til mindst MAKSIMAL BETJENINGSTEMPERATUR (som vist på aktuatorens informationsplade). Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 7

8 Overfladetemperaturen for den installerede aktuator vil ikke være større end den maksimale procestemperatur for den tilsluttede ventil eller andet procesudstyr. Brugeren skal udføre de nødvendige handlinger for at sikre, at aktuatorens maksimale overfladetemperatur ikke overskrider temperaturklassen for den pågældende anvendelse. Trykudstyrsdirektiv (DIREKTIV 97/23/EF) Dresser Valve India PVT Limited Coimbatore, Tamilnadu, Indien Minimumsdriftstemperatur: -20 C* Maksimal driftstemperatur: 85 C* 0062 Oversigt 1 Aktuator Maksimalt tryk* Tryk Størrelse Bar PSI 12 10, , , , , ,83 70 Der henvises til aktuatorens informationsplade for oplysning om serienummer og produktionsdato. *Tryk- og temperaturbegrænsningerne er nødvendige for at bevare en PED-godkendt aktuatorinstallation. 8 =GE Oil & Gas

9 2. Introduktion Følgende instruktioner er beregnet som hjælp til vedligeholdelsespersonalet til at udføre det meste af den vedligeholdelse, der kræves for cylinderaktuatorer af model 51/52/53. GE har dygtige serviceteknikere, der er tilgængelige med henblik på opstart, vedligeholdelse og reparation af vores aktuatorer og komponentdele. Ydermere afholdes der regelmæssigt et træningsprogram på vores træningscenter for at uddanne kundeservice- og værkstedspersonale i betjeningen, vedligeholdelsen og anvendelsen af vores reguleringsventiler, aktuatorer og instrumenter. Aftaler angående disse tjenester kan foretages gennem din GE-repræsentant eller salgskontoret. Når du udfører vedligeholdelse, må der kun bruges Masoneilan-reservedele. Reservedele fås gennem din lokale GE-repræsentant eller salgskontoret. Ved bestilling af reservedele skal der altid angives et model- og serienummer for den enhed, der skal repareres. Oversigt 2 Nummerskema Aktuatortype 51 Dobbeltfunktion (uden fjedre) 52 Luftudvidelse (forlæng stang) 53 Lufttilbagetrækning (træk stang tilbage) Generelt Disse installation- og vedligeholdelsesinstruktioner gælder for Masoneilans cylinderaktuatorer af model 51/52/53 uanset hvilken ventil, den anvendes på. Aktuatordelnumre og anbefalede reservedele påkrævet til vedligeholdelse er angivet i Oversigt 5 på side 16. Aktuatorens modelnummer og funktion er vist som en del af modelnummeret, der er anført på identifikationsmærket, der sidder på aktuatoren. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 9

10 Beskrivelse af aktuator Model 51/52/53 er en pneumatisk cylinderaktuator, der fås i konfigurationer med dobbeltfunktion uden fjeder og med fjederreturnering. Dobbeltfunktionsversionen kan konfigureres med et volumenkammer direkte monteret på cylinderen for at give en fejlsikker drift i tilfælde af tab af tilført tryk. Udgaven med fjederreturnering har en delkomponent med en fjederpatron. Fjederen trykkes på forhånd ned i delkomponenten med patronen, før den monteres i cylinderen. Denne delkomponent både styrer og støtter og er isoleret fra den pneumatiske del, der er under tryk. Dette design gør, at den er driftssikker og let at vedligeholde. 10 =GE Oil & Gas

11 3. Installation Udpakning Der skal udvises forsigtighed, når udstyret pakkes ud, for at undgå skade på tilbehør og komponentdele. Hvis der opstår problemer eller vanskeligheder, skal du kontakte din GE-repræsentant eller distriktskontoret. Pneumatiske ledningsføringer Aktuatormodel 51/52/53 er designet til 3/4 NPT-lufttilslutninger. Tilbehør, der følger med aktuatoren, monteres og tilsluttes på fabrikken. Forsyningstrykket, der er angivet på identifikationspladen, må ikke overskrides. RETURNERING TIL SERVICE: Efter installation eller vedligeholdelse skal det sikres, at udstyret er blevet korrekt efterset og er i ordentlig driftstilstand, før det returneres til service. BEMÆRKNING Ventilaktuatoren skal anbringes, så den er let at komme til i tilfælde af montering eller demontering. BEMÆRKNING Med hensyn til horisontal montering skal du kontakte fabrikken for teknisk rådgivning. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 11

12 Montering Følgende installationsprocedurer og producerer for justering af keglestang gælder for monteringen af 51/52/53-aktuatorer på udvekslingsventiler med metalbase. Der henvises til de specifikke ventilinstruktioner for andre tilbehørstyper, som f.eks. pilotdrevne ventiler og designs med bløde sæder. ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Installer aktuatoren på selve ventilen, og stram monteringshardwaren til det passende moment. 2. Tilslut en kilde til kontrolleret tryk til: Gaflen (på bunden) for model 51 med dobbeltfunktion og 53 med lufttilbagetrækning. Toppladen (på toppen) for model 52 med lufttilbagetrækning. 3. Træk aktuatorstangen enten pneumatisk eller manuelt tilbage vha. et håndhjul, indtil der er kontakt med toppladen og stemplet (helt åben position). 4. Gør aktuatorstangen længere, enten pneumatisk eller med et håndhjul, indtil den når ventilens specificerede slaglængde, og hold positionen. 5. Anbring den delte klemme med SB-mellemrummet (delt klemme til hjelm) som vist i Oversigt 3. Hvis den delte klemme ikke kommer i korrekt kontakt med begge stænger, skal du gøre aktuatorstangen en anelse længere, indtil de er på linje og har kontakt (Figur 1). Oversigt 3 Placering af den delte klemme Størrelse SB-mellemrum mm mm 20, 24, 28, mm 12 =GE Oil & Gas

13 Figur 1 Påsætning af delt klemme 6. Installer den anden del af den delte klemme, og spænd klemskruerne forsigtigt og ensartet i et mønster på kryds og tværs til det moment, der er anbefalet i Oversigt 4. Oversigt 4 Moment for delt klemme Størrelse Tør Smurt M12 88 N-m 66 N-m M N-m 164 N-m 7. Monter og stram indikatorarmen, fjederlåsens spændeskiver og de sekskantede bolte. 8. Stram midlertidigt skruen med hovedet med forsænket kryds, og fastgør indikatorpladen. 9. Markér indikatorpilen på indikatorarmen med en stanse. 10. Juster indikatorpladen til den korrekte position som vist på Figur 2. Indikatorpil Figur 2 Indikatorpil 11. Kontrollér, at ventilens slaglængde er som specificeret, og fjern derefter kilden med det kontrollerede tryk. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 13

14 This page intentionally left blank.

15 4. Betjening Aktuator Hvis du øger lufttrykket til toppladen, bevæges delkomponenten med stempelpladen ned, og hvis du øger trykket i gaflen, bevæges delkomponenten med stempelpladen opad mod toppladen. Versionerne med fjederreturnering er mekanisk fejlsikret betjening i den ønskede retning, hvis luftforsyningstrykket mistes. Forsyningstrykket, der er angivet på identifikationspladen, må ikke overskrides. Manuel forbikobling af håndhjul (valgfrit) Der er to udformninger af håndhjul (CM og DM), der er tilgængelige afhængigt af aktuatorstørrelsen. Et håndhjul giver manuel kontrol over ventilpositionen, hvis der er fejl med luftforsyningstrykket. Betjeningen af CM- og DM-håndhjulene er den samme. For pneumatisk betjening skal håndhjulet anbringes i positionen Auto. Vandringen er låst, hvis håndhjulet ikke er i positionen Auto. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 15

16 Figur 3 CM- og DM-håndhjul Oversigt 5 Referenceoversigt over dele Ref. nr. Beskrivelse Ref. nr. Beskrivelse Ref. nr. Beskrivelse 1 Gaffel 24 Sekskantet bolt 47 Beholder til låsestift 2 Stempelstang S/A 25 Fjederlåst spændeskive 48 Stift 3 Nederste fjederknap 26 Indikatorplade 49 Fjeder 4 Fjeder 27 Skrue med hoved med forsænket kryds 50 Sekskantet indstillingsskrue 5 Skrue med sekskantet hoved 28 Udstødningsrør 51 Styrenøgle 6 Fjederlåst spændeskive 29 Fjederlåst spændeskive 52 Snekkegear 7 Fjederslange 30 Hætte 53 Slange med afstandsstykke 8 Styrebøsning 31 Stempel S/A 54 Adapter 9 Kompressionsbolt 32 Styrebøsning 55 Indstillingsskrue 10 Øverste fjederknap 33 O-ring (stempelstang) 56 Snekke 16 =GE Oil & Gas

17 Oversigt 5 Referenceoversigt over dele (Continued) Ref. nr. Beskrivelse Ref. nr. Beskrivelse Ref. nr. Beskrivelse 11 Trykleje 34 Ikke relevant 57 Leje 12 Kompressionsmøtrik 35 Sekskantet bolt 58 Holdering 13 Separatorplade/ Model 52/52 36 Fjederlåst spændeskive 59 Håndhjulsskaft 14 Cylinderrør 37 Gearkasse 60 Nøgle (snekke) 15 Stempelplade S/A 38 Gearkassedæksel S/A 61 Nøgle (håndhjul) 16 Styrering 39 O-ring 62 Holdering 17 Topplade 40 Trykleje 63 Håndhjul 18 Indstillingsskrue 41 Justeringsskrue 64 Greb 19 Midterbolt 42 Låsemøtrik 65 Retningsplade 20 Sekskantet møtrik 43 Justeringsmøtrik 66 Selvlåsende møtrik 21 O-ring (stempel, topplade) 44 Stempelstang kontakt 67 Betjening informationsplade 22 Delt klemme 45 Leje 68 Drivskrue 23 Indikatorarm 46 Holdestift 69 Separatorplade (Model 51) 70 Slange til volumenkammer Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 17

18 Skift fra automatisk betjening til manuel betjeningstilstand ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Stop ventilens bevægelse ved hjælp af kontrolanordningen og hold den i positionen. 2. Juster den spiralformede rille på stempelstangen (2) ind efter rillen i adapteren (54) ved at dreje håndhjulet (63). Adapter Spiralformet rille på stempelstang Figur 4 Adapter og stempelstang 3. Drej gearkassedækslet (38) i urets retning, mens du holder knappen AUTO nede, indtil knappen MANU vises. Hvis knappen MANU ikke aktiveres, skal du dreje håndhjulet en smule, indtil knappen MANU aktiveres. Knappen AUTO Knappen MANU Figur 5 Knapperne Auto/Manu og stempelskrue Sørg for, at knappen MANU er helt aktiveret, og at gearkassedækslet (38) er sat grundigt på i manuel position (ingen rotation). I manuel tilstand kan der opstå pludselig bevægelse, hvis stempelstangens spindel (2) deaktiveres. 18 =GE Oil & Gas

19 Skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand 1. Indstil stillingsregulatorens indgangssignal til den aktuelle ventilposition. Pludselige ventilbevægelser kan forekomme, hvis dette ikke udføres. 2. Drej gearkassedækslet (38) mod urets retning, mens du holder knappen MANU nede, indtil knappen AUTO vises. Hvis gearkassedækslet ikke bevæger sig, skal ventilpositionen passe med stillingsregulatorens indgangssignal, ved at du drejer med håndhjulet (63). Sørg for, at knappen AUTO er helt aktiveret, og at gearkassedækslet (38) er sat grundigt på i automatisk position (ingen rotation). Det kan forekomme, at der opstår fejl under automatisk betjening. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 19

20 Manuel forbikobling af hydraulik (valgfrit) Det hydrauliske håndtag er en sekundær kontrolanordning, der kan betjene ventilen, hvis det primære pneumatiske system fejler. I systemets ene konfiguration er der en cylinder med enkeltfunktion, som fungerer fjederbelastet. I den anden konfiguration tilsluttes cylinderen i dobbeltfunktionstilstand. Systemet kræver ingen justeringer og kun minimal service (påfyldning af beholder). BEMÆRKNING Håndtaget leveres med beholderen korrekt fyldt og med en rørhætte i porten til kammerets udluftningsventil. Fjern rørhætten og udskift den med en udluftningsventilhætte, før enheden tages i brug. Ret ventilen med udluftningsventilens hætte i retning af beholderen (Figur 6 ). Udluftningsventilens port Udluftningsventilens port Figur 6 Ventilinstallation lodret og vandret Betjening med manuel forbikobling af hydraulik: Aktuatorer med luftudvidelse og lufttilbagetrækning Hvis håndtaget betjenes med lukket forbikoblingsventil, vil det forlænge eller tilbagetrække stangen (afhængigt af betjeningstilstand) til den fulde vandringsposition. Hvis forbikoblingsventilen åbnes, kan stangen returnere til den normale eller fejlsikre position. Forbikoblingsventilen skal være åben under pneumatisk betjening. 20 =GE Oil & Gas

21 Påfyldning af beholder til enkeltfunktionsenheder og dobbeltfunktionsenheder 1. Fjern rørhætten fra hullet på den pumpe, der bruges til påfyldning af hydraulikvæske. 2. Mens aktuatoren er i normal position (stang forlænget til dobbeltfunktion), skal du fylde pumpebeholderen cirka halvt op med hydraulikvæske af typen Mobil DTE 24 (eller tilsvarende). 3. Luk forbikoblingen af pumpen, og betjen aktuatoren med hånden til den fulde vandreposition, og påfyld væske efter behov, så beholderen holdes halvt fuld. Dette sikrer, at den hydrauliske cylinder er fyldt med væske. Beholderen må ikke overfyldes. 4. Sæt udluftningsventilhætten i hullet til påfyldning af hydraulikvæske, når du er færdig med at påfylde hydraulikvæske. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 21

22 This page intentionally left blank.

23 5. Vedligeholdelse Fjernelse af aktuator Før fjernelse af ventil og demontering: Isoler enheden, så lufttilførselslinjerne til cylinderen er fjernet, og systemtrykket til ventilen er fjernet. Tøm de pneumatiske volumenbeholdere, så der ikke er gemt resterende luft i cylinderen. Afbryd alle de elektriske forbindelser til aktuatoren. Vedligeholdelse af aktuatoren kræver normalt, at aktuatoren fjernes fra selve ventilen. Trinene for at fjerne aktuatoren er forskellige afhængigt af, om aktuatoren har dobbeltfunktion, luftudvidelse eller lufttilbagetrækning. ADVARSEL Bevægelige dele kan knuse eller skære. Pas på hænderne. Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. ADVARSEL POTENTIELT TAB AF OPBEVARING/TRYK: Hvis man ikke korrekt følger installerings-, vedligeholdelses- og/eller monterings-/ demonteringsinstruktionerne kan det føre til farlige situationer. Det er slutbrugerens ansvar at sikre, at instruktionerne følges korrekt. LINJEFØRING og BESLAG: Alle linjeføringer og beslag skal tilsluttes korrekt og sikres og skal som påkrævet forankres for at begrænse bevægelse. Cylinderaktuatoren er en fjederbelastet enhed, og demonteringsinstruktionerne skal overholdes, da der ellers kan opstå personskade eller skade på enheden. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 23

24 RETURNERING TIL SERVICE: Efter installation eller vedligeholdelse skal det sikres, at udstyret er blevet korrekt efterset og er i ordentlig driftstilstand, før det returneres til service. LOCKOUT/TAGOUT: Den korrekte Lockout/Tagout af energikilderne før service eller vedligeholdelse skal følges i henhold til arbejdspladsens sikkerhedspraksis for at sikre sikkerheden af det personale, der udfører arbejde på aktuatorinstallationen. Dette inkluderer potentielle kontrolsignaler eller -kredsløb, der kan have en fjernbaseret eller automatiseret kontrolfunktion over en aktuator eller en komponent. BEMÆRKNING Aktuatorfunktionen skal kontrolleres med reference til ventilens identifikationsmærke. Model 51 angiver, at enheden har dobbeltfunktion (ingen fjeder), Model 52 luftudvides, og Model 53 lufttilbagetrækkes. Instruktionerne er generelle. Kontrollér ventilinstruktionerne for yderligere vejledning. Aktuatormodellen kan bestemmes ud fra ventilens identifikationsmærke. 24 =GE Oil & Gas

25 Dobbeltfunktion (model 51) med/uden håndhjul, med/uden volumenkammer 1. Håndhjulet skal være i positionen AUTO, og lufttilførslen til aktuatoren skal være lukket (se"skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand" på side 19). 2. Demonter luftlinjeføringen fra toppladen (17) og gaflen (1), og sørg for, at der ikke er lufttryk i cylinderen (Figur 7 og Figur 8). Figur 7 Model 51 med håndhjul, med/uden volumenkammer Figur 8 Model 51 uden håndhjul, med/uden volumenkammer Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 25

26 3. Løsgør og fjern de sekskantede bolte (24) på den monterede delte klemme. ADVARSEL Sørg for at støtte og løfte aktuatoren ud af enheden ved hjælp af korrekte støtteanordninger og procedurer. Det er brugerens ansvar at anvende korrekt løfteteknik, -udstyr og -procedurer i henhold til arbejdspladsens sikkerhedspraksis. 4. Fjern indikatorarmen (23) og den delte klemme (22). BEMÆRKNING Lad ikke ventilhætten falde ind i sæderingen, da dette kan beskadige begge dele. 5. Løsgør og fjern ventilmonteringshardwaren, og fjern aktuatoren fra selve ventilen. Pas på ved håndteringen af aktuatoren for herved at undgå skader på målere, slanger og komponentdele. 26 =GE Oil & Gas

27 Luftudvidelse (model 52) med/uden håndhjul 1. Håndhjulet skal være i positionen AUTO, og lufttilførslen til aktuatoren skal være lukket. (Se "Skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand" på side 19). 2. Demonter luftlinjeføringen fra toppladen. 3. Kontrollér ventilpositionen i forhold til indikatorpladen (26) for at sikre, at ventilstangen er trukket tilbage. Figur 9 Model 52 med/uden håndhjul BEMÆRKNING Det er ikke nødvendigt med lufttryk til aktuatoren, da det er fjederkraften, der åbner ventilen. 4. Løsgør og fjern de fire sekskantede bolte (24) på den delte klemme. ADVARSEL Sørg for at støtte og løfte aktuatoren ud af enheden ved hjælp af de anbefalede støtteanordninger og procedurer. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 27

28 5. Fjern indikatorarmen (23) og den delte klemme (22). BEMÆRKNING Lad ikke ventilhætten falde ind i sæderingen, da dette kan beskadige begge dele. 6. Løsgør og fjern ventilmonteringshardwaren, og fjern aktuatoren fra selve ventilen. Pas på ved håndteringen af aktuatoren for herved at undgå skader på målere, slanger og komponentdele. 28 =GE Oil & Gas

29 Lufttilbagetrækning (model 53) med/uden håndhjul Da det kræver, at ventilhætten ikke er i sædet, hvis man skal fjerne ventilhættens stang fra den delte klemme, er det nødvendigt med specielle foranstaltninger for at sikre, at ventilen er i åbnet position. Fortsæt som følger for en aktuator uden håndhjul. ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT BEMÆRKNING Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. Da aktuatorens tilsluttede luftlinjeføring normalt er stiv, anbefales det, at der anvendes en kontrolleret trykkilde med en passende fleksibel slange, eller at der er fleksible tilslutninger mellem linjeføringen og aktuatortilslutningen, for herved at kunne give plads til aktuatorens bevægelse. Hvis en stiv rørføring udsættes for høj belastning, kan luftlinjeføringen gå i stykker. Det anbefales med en fleksibel tilslutning. 1. Håndhjulet skal være i positionen AUTO, og lufttilførslen til aktuatoren skal være lukket (se "Skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand" på side 19). 2. Demonter luftlinjeføringen fra aktuatoren. 3. Tilslut en kontrolleret trykkilde til lufttilførslen ved gaflen (1). Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 29

30 Figur 10 Model 53 med/uden håndhjul 4. Anvend det påkrævede lufttryk for at åbne ventilen som indikeret af stangens position i forhold til indikatorpladen (26). Forsyningstrykket, der er angivet på identifikationspladen, må ikke overskrides. ADVARSEL Sørg for at støtte og løfte aktuatoren ud af enheden ved hjælp af de anbefalede støtteanordninger og procedurer. 5. Løsgør og fjern de sekskantede bolte (24) på den delte klemme. 6. Fjern indikatorarmen (23) og den delte klemme (22). BEMÆRKNING Lad ikke ventilhætten falde ind i sæderingen, da dette kan beskadige begge dele. 30 =GE Oil & Gas

31 7. Løsgør og fjern ventilmonteringshardwaren, og fjern aktuatoren fra selve ventilen. Pas på ved håndteringen af aktuatoren for herved at undgå skader på målere, slanger og komponentdele. Da der kan være en fleksibel tilslutning mellem aktuator og luftlinjeføring, må der endvidere ikke sættes tryk på den fleksible slangeføring eller luftlinjeføringen. 8. Fjern lufttrykket fra aktuatoren. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 31

32 Vedligeholdelsesprocedurer Der er forskellige vedligeholdelsestrin afhængigt af, om aktuatoren har dobbeltfunktion, luftudvidelse eller lufttilbagetrækning. BEMÆRKNING Aktuatorfunktionen skal kontrolleres med reference til ventilens identifikationsmærke. Model 51 angiver, at enheden har dobbeltfunktion (ingen fjeder), Model 52 luftudvides, og Model 53 lufttilbagetrækkes. Under alle demonterings- eller monteringshandlinger skal aktuatorerne anbringes i opretstående position. Model 51: Udskiftning af O-ring og styrering dobbeltfunktion med/uden håndhjul ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Håndhjulet skal være i positionen AUTO (se"skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand" på side 19). 2. Luk for lufttilførslen til aktuatoren og isoler procestrykket fra ventilen for at forhindre, at hætten bevæger sig (Figur 7 på side 25). 3. Demonter luftlinjeføringen fra toppladen (17) og separatorplade (69), og sørg for, at der ikke er lufttryk i cylinderen. 4. Fjern de sekskantede møtrikker (20), de fjederlåste spændeskiver (29) og midterboltene (19). 5. For modeller: Med volumenkammer: Fjern topplade (17), volumenkammerets slange (70), separatorplade (69), cylinderrør (14), O-ringe (21) og styrering (16). Uden volumenkammer: Fjern topplade (17), cylinderrør (14), O-ringe (21) og styrering (16). 6. Løsgør indstillingsskruen (55) på adapteren (54), og skru adapteren (54) af fra slangens afstandsstykke (5). 32 =GE Oil & Gas

33 7. Fjern stempeldelkomponenten (31). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (32) ikke ridses af skruen på stempeldelkomponenten (31). 8. Udskift O-ringen (33) på gaflen med en ny. Smør O-ringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 9. Udskift stempeldelkomponenten (31). Smør silikonefedt (eller tilsvarende) på stempelstangens glideoverflade. Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (32) ikke ridses af skruen på stempeldelkomponenten (31). 10. Udskift O-ringene (21) og styreringen (16) med nye. Smør O-ringen og styreringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 11. Udskift cylinderrør (14), separatorplade (69), volumenkammerets slange (70) og toppladen (17). Smør cylinderrørets indvendige overflade med silikonefedt (eller tilsvarende). 12. Sørg for, at lufttilslutningerne er placeret korrekt. Indsæt midterboltene i hullerne på toppladen og gaflen. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne og stram dem let med hånden. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne på bunden af gaflen med hånden. Sørg for, at midterboltene (som cirka er +25 mm længere end de andre) for pladen til montering af ekstraudstyr (hvis der er en sådan) er overensstemmende med Figur 11. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 33

34 Position for standard lufttilslutning Forside Forside Forside Midterbolt for plade til montering af ekstraudstyr (Cirka +25 mm længere end de andre) Gaffel Topplade, Separatorplade (volumenkammer) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Forside Forside Figur 11 Placering af midterbolt 13. Juster toppladens huller ind efter gaflen, så midterboltene anbringes lodret. 14. Sørg for, at midterbolten spændes ensartet ved at stramme møtrikkerne i diagonale par gradvist til et moment på 70,0 ± 5 N-m. Model 52: Udskiftning af O-ring og styrering luftudvidelse med håndhjul ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Håndhjulet skal være i positionen AUTO. (Se "Skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand" på side 19) 2. Luk for lufttilførslen til aktuatoren, og isoler procestrykket fra ventilen. 3. Demonter luftlinjeføringen fra toppladen (Figur 8 på side 25). 4. Fjern de sekskantede møtrikker (20), de fjederlåste spændeskiver (29) og midterboltene (19). Demonter de sekskantede møtrikker (20). 5. Fjern topplade (17) og cylinderrør (14) og vær omhyggelig med at undgå eventuel vandret fejljustering. BEMÆRKNING Pas på, når du håndterer cylinderrøret (14), da delkomponenten med stempelpladen (15) vil være løs (se "Model 51: Udskiftning af O-ring og styrering dobbeltfunktion med/uden håndhjul" på side 32). 34 =GE Oil & Gas

35 6. Udskift O-ringen (21) på toppladen (17) samt O-ringen (21) og styreringen (16) på stempelplade S/A (15) med nye dele. Smør O-ringen og styreringen med silikonefedt (eller tilsvarende). Smør kompressionsboltens glideoverflade med industrifedt (ikke silikonefedt). O-ring Styrering Figur 12 Model 52: O-ring og styrering 7. Udskift cylinderrør (14) og topplade (17) ved kun at bruge aksiale bevægelser. Smør cylinderrørets indvendige overflade med silikonefedt. 8. Sørg for, at lufttilslutningerne er placeret korrekt. Indsæt midterboltene i hullerne på toppladen og gaflen. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne, og stram dem let med hånden. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne på bunden af gaflen med hånden. Sørg for, at midterboltene (som cirka er +25 mm længere end de andre) for pladen til montering af ekstraudstyr (hvis der er en sådan) er overensstemmende med Figur 13. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 35

36 Position for standard lufttilslutning Forside Forside Forside Midterbolt for plade til montering af ekstraudstyr (Cirka +25 mm længere end de andre) Gaffel Topplade, Separatorplade (volumenkammer) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Forside Forside Figur 13 Placering af midterbolt 9. Juster toppladens huller ind efter gaflen, så midterboltene anbringes lodret. 10. Sørg for, at midterboltene spændes ensartet ved at stramme møtrikkerne i diagonale par gradvist til et moment på 70,0 ± 5 N-m. 36 =GE Oil & Gas

37 Model 52: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang luftudvidelse uden håndhjul ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Luk for lufttilførslen til aktuatoren, og isoler procestrykket fra ventilen. 2. Demonter luftlinjeføringen fra toppladen (17) (Figur 9 på side 27). 3. Fjern indikatorarm (23), den delte klemme (22), de sekskantede bolte (24) og de fjederlåste spændeskiver (25). 4. Fjern de sekskantede møtrikker (20), de fjederlåste spændeskiver (29) og midterboltene (19). 5. Fjern topplade (17) og cylinderrør (14), og vær omhyggelig med at undgå eventuel vandret fejljustering. Pas på, når du håndterer cylinderrøret (14), da stempelplade S/A (15) kan falde ud (se "Model 51: Udskiftning af O-ring og styrering dobbeltfunktion med/uden håndhjul" på side 32). 6. Udskift O-ringen (21) på toppladen (17) samt O-ringen (21) og styreringen (16) på stempelpladen (15) med nye dele. Smør O-ringen og styreringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 7. Drej delkomponenten med stempelpladen (15), indtil skråkanten i kompressionsmøtrikken (12) er på linje med stopkravens åbning i delkomponenten med stempelpladen. Stopkravens åbning Skråkant på kompressionsmøtrik Figur 14 Stopkravens åbning Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 37

38 8. Fjern delkomponenten med stempelpladen (15) i pilens retning. Figur 15 Fjernelse af stempeldelkomponenten 9. Fjern separatorplade (13), fjederrør (7) og fjederdelkomponenten. Delkomponent med fjederenhed Må IKKE demonteres! Figur 16 Fjernelse af fjederdelkomponenten Vær omhyggelig med ikke at beskadige den indre overflade i styrebøsningen (8) med kompressionsmøtrikken (12) under monteringen. 10. Udskift stangskraberen (34) med en ny. Smør stangskraberen med silikone (eller tilsvarende). 11. Udskift fjederenhed, fjederrør (7), separatorplade (13) og stempeldelkomponenten (15). Vær omhyggelig med ikke at beskadige den indre overflade i styrebøsningen (8) med kompressionsmøtrikken (12) under monteringen. 12. Udskift O-ringen (21) på toppladen (17) samt O-ringen (21) og styreringen (16) på stempelplade S/A (15) med nye dele. Smør O-ringen og styreringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 13. Udskift cylinderrør (14) og topplade (17) ved kun at bruge aksiale bevægelser. Smør cylinderrørets indvendige overflade med silikonefedt. 38 =GE Oil & Gas

39 14. Sørg for, at lufttilslutningerne er placeret korrekt. Indsæt midterboltene i hullerne på toppladen og gaflen. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne, og stram dem let med hånden. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne på bunden af gaflen med hånden. Sørg for, at midterboltene (som cirka er +25 mm længere end de andre) for pladen til montering af ekstraudstyr (hvis der er en sådan) er overensstemmende med Figur 17. Position for standard lufttilslutning Forside Forside Forside Midterbolt for plade til montering af ekstraudstyr (Cirka +25 mm længere end de andre) Gaffel Topplade, Separatorplade (volumenkammer) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Forside Forside Figur 17 Placering af midterbolt 15. Juster toppladens huller ind efter gaflen, så midterboltene anbringes lodret. 16. Sørg for, at midterbolten spændes ensartet ved at stramme møtrikkerne i diagonale par gradvist til et moment på 70,0 ± 5 N-m. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 39

40 Model 53: Udskiftning af O-ring og styrering lufttilbagetrækning med håndhjul ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Håndhjulet skal være i positionen AUTO (se "Skift fra manuel betjening til automatisk betjeningstilstand" på side 19). 2. Luk for lufttilførslen til aktuatoren, og isoler procestrykket fra ventilen. 3. Fjern indikatorarm (23), den delte klemme (22), de sekskantede bolte (24) og de fjederlåste spændeskiver (25) (Figur 10 på side 30). 4. Fjern de sekskantede møtrikker (20), de fjederlåste spændeskiver (29) og midterboltene (19). 5. Fjern topplade (17), fjederrør (7) og fjederenheden. Vær omhyggelig med ikke at beskadige den indre overflade i styrebøsningen (8) med kompressionsmøtrikken (12) under demonteringen. 6. Fjern separatorplade (13), cylinderrør (14), O-ring (21) og styrering (16). 7. Fjern stempeldelkomponenten (31). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (32) ikke ridses af skruen på stempeldelkomponenten (31). 8. Skru låsemøtrikken (42) og justeringsmøtrikken (43) af. 9. Udskift O-ringen (33) på stempelstangen med en ny. Smør O-ringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 10. Udskift justeringsmøtrikken (43), og stram låsemøtrikken (42) 11. Udskift stempeldelkomponenten (31). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (32) ikke ridses af skruen på stempeldelkomponenten (31). 12. Udskift O-ring (21) og styreringen (16) med nye. Smør O-ringen og styreringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 40 =GE Oil & Gas

41 13. Udskift cylinderrør (14) og separatorplade (13). Smør cylinderrørets indvendige overflade med silikonefedt. 14. Udskift fjederenhed, fjederrør (7) og topplade (17). Smør stempelstangens glideoverflade med silikonefedt (eller tilsvarende). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (8) ikke ridses af kompressionsmøtrikken (12). 15. Sørg for, at lufttilslutningerne er placeret korrekt. Indsæt midterboltene i hullerne på toppladen og gaflen. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne, og stram dem let med hånden. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne på bunden af gaflen med hånden. Sørg for, at midterboltene (som cirka er +25 mm længere end de andre) for pladen til montering af ekstraudstyr (hvis der er en sådan) er overensstemmende med Figur 18. Position for standard lufttilslutning Forside Forside Forside Midterbolt for plade til montering af ekstraudstyr (Cirka +25 mm længere end de andre) Gaffel Topplade, Separatorplade (volumenkammer) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Forside Forside Figur 18 Placering af midterbolt 16. Juster toppladens huller ind efter gaflen, så midterboltene anbringes lodret. 17. Sørg for, at midterbolten spændes ensartet ved at stramme møtrikkerne i diagonale par gradvist til et moment på 70,0 ± 5 N-m. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 41

42 Model 53: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang lufttilbagetrækning uden håndhjul ADVARSEL: FARE FOR AT BLIVE KLEMT Under montering eller vedligeholdelse og under betjening under visse forhold skal operatørerne eller teknikerne være påpasselige og opmærksomme på alle steder, hvor man kan komme i klemme, eller områder, hvor der er bevægelige eller kørende komponenter. 1. Luk for lufttilførslen til aktuatoren, og isoler procestrykket fra ventilen. 2. Fjern indikatorarm (23), den delte klemme (22), de sekskantede bolte (24) og de fjederlåste spændeskiver (25) (Figur 10 på side 30). 3. Fjern de sekskantede møtrikker (20), de fjederlåste spændeskiver (29) og midterboltene (19). Demonter de sekskantede møtrikker (20) i små intervaller ved hjælp af skiftende diagonale mønstre for lige så langsomt at fjerne spændingen fra fjederen. 4. Fjern topplade (17), fjederrør (7) og fjederenheden. Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (8) ikke ridses af kompressionsmøtrikken (12). 5. Fjern separatorplade (13), cylinderrør (14), O-ring (21) og styrering (16). 6. Fjern stempeldelkomponenten (31). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (32) ikke ridses af skruen på stempeldelkomponenten (31). 7. Udskift O-ring (33) og stangskraber (34) med nye. Smør O-ringen og stangskraberen med silikonefedt (eller tilsvarende). 8. Udskift stempeldelkomponenten (31). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (32) ikke ridses af skruen på stempeldelkomponenten (31). 9. Udskift O-ring (21) og styreringen (16) med nye. Smør O-ringen og styreringen med silikonefedt (eller tilsvarende). 10. Udskift cylinderrør (14) og separatorplade (13). Smør cylinderrørets indvendige overflade med silikonefedt. 42 =GE Oil & Gas

43 11. Udskift fjederenhed, fjederrør (7) og topplade (17). Smør kompressionsboltens glideoverflade med industrifedt (ikke silikonefedt). Sørg for, at styrebøsningens indvendige overflade (8) ikke ridses af kompressionsmøtrikken (12). 12. Sørg for, at lufttilslutningerne er placeret korrekt. Indsæt midterboltene i hullerne på toppladen og gaflen. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne, og stram dem let med hånden. Monter fjederspændeskiverne og møtrikkerne på bunden af gaflen med hånden. Sørg for, at midterboltene (som cirka er +25 mm længere end de andre) for pladen til montering af ekstraudstyr (hvis der er en sådan) er overensstemmende med Figur 19. Position for standard lufttilslutning Forside Forside Forside Midterbolt for plade til montering af ekstraudstyr (Cirka +25 mm længere end de andre) Gaffel Topplade, Separatorplade (volumenkammer) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Separatorplade (side med øverste stempel, dobbeltstempel) Forside Forside Figur 19 Placering af midterbolt 13. Juster toppladens huller ind efter gaflen, så midterboltene anbringes lodret. 14. Sørg for, at midterbolten spændes ensartet ved at stramme møtrikkerne i diagonale par gradvist til et moment på 70,0 ± 5 N-m. Masoneilan*-aktuator Betjeningsinstruktion til 51/52/53-serien = 43

44 Fjernelse af fjederbaseret patron Den fjederbelastede patron (Figur 20) skal altid demonteres, hvis aktuatoren permanent tages ud af drift (før den bortskaffes). Kompressionsmøtrik Trykleje Øverste fjeder knap Fjeder Nederste fjeder knap (med styrebøsning) Kompressionsbolt Kompressionsholde Figur 20 Enhed med fjederbaseret patron 1. Fjern aktuatoren i henhold til "Fjernelse af aktuator" på side Fjern fjederdelkomponenten ved at følge den modelspecifikke procedure: For Model 52 skal du følge "Model 52: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang luftudvidelse uden håndhjul" på side 37 til og med trin 9. For Model 53 skal du følge "Model 53: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang lufttilbagetrækning uden håndhjul" på side 42 eller "Model 53: Udskiftning af O-ring, styrering og skraber på stang lufttilbagetrækning uden håndhjul" på side 42 til og med Løsgør og fjern kompressionsmøtrikken (12) fra kompressionsbolten (9). Anvend en kompressionsholder (leveres ikke med aktuatoren) eller en anden enhed til at forhindre, at kompressionsbolten roterer. 44 =GE Oil & Gas

45

46 LOKATIONER FOR DIREKTE SALGSKONTORER AUSTRALIEN ITALIEN SYDAFRIKA Brisbane Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: JAPAN SYD- & CENTRALAMERIKA Perth Chiba OG CARIBIEN Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: Melbourne KOREA SPANIEN Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: BELGIEN MALAYSIA FORENEDE ARABISKE EMIRATER Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: MEXICO STORBRITANNIEN BRASILIEN Telefon: Wooburn Green Telefon: Fax: Telefon: Fax: Fax: HOLLAND KINA Telefon: USA Telefon: Fax: Massachusetts Fax: Telefon: RUSLAND FRANKRIG Fax: Veliky Novgorod Courbevoie Telefon: Corpus Christi, Texas Telefon: Fax: Telefon: Fax: Fax: Moskva TYSKLAND Telefon: Deer Park, Texas Ratingen Fax: Telefon: Telefon: Fax: Fax: SAUDI-ARABIEN Telefon: Houston, Texas INDIEN Fax: Telefon: Mumbai Fax: Telefon: SINGAPORE Fax: Telefon: Fax: New Delhi Telefon: Fax: * Masoneilan er et registreret varemærke tilhørende General Electric Company. Andre virksomhedsnavne og produktnavne, der bliver brugt i dette dokument, er de registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere. Al information indeholdt heri menes at være nøjagtigt på publikationstidspunktet og kan ændres uden varsel General Electric Company. All rights reserved. GEA /2014 LOKATIONER FOR DIREKTE SALGSKONTORER AUSTRALIEN Brisbane Telefon: Fax: Perth Telefon: Fax: ITALIEN Telefon: Fax: JAPAN Chiba Telefon: Fax: SYDAFRIKA Telefon: Fax: SYD- & CENTRALAMERIKA OG CARIBIEN Telefon: Fax: Melbourne KOREA SPANIEN Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: BELGIEN MALAYSIA FORENEDE ARABISKE EMIRATER Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: BRASILIEN Telefon: Fax: KINA Telefon: Fax: FRANKRIG Courbevoie Telefon: Fax: TYSKLAND Ratingen Telefon: Fax: INDIEN Mumbai Telefon: Fax: New Delhi Telefon: Fax: MEXICO Telefon: Fax: HOLLAND Telefon: Fax: RUSLAND Veliky Novgorod Telefon: Fax: Moskva Telefon: Fax: SAUDI-ARABIEN Telefon: Fax: SINGAPORE Telefon: Fax: STORBRITANNIEN Wooburn Green Telefon: Fax: USA Massachusetts Telefon: Fax: Corpus Christi, Texas Telefon: Fax: Deer Park, Texas Telefon: Fax: Houston, Texas Telefon: Fax: * Masoneilan er et registreret varemærke tilhørende General Electric Company. Andre virksomhedsnavne og produktnavne, der bliver brugt i dette dokument, er de registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere General Electric Company. All rights reserved. GEA DK 0 /2014

GE Oil & Gas. Model 37/38. Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning. GE Data Klassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. Model 37/38. Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning. GE Data Klassificering: Offentlig GE Oil & Gas Model 37/38 Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning GE Data Klassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Masoneilan* Varilog* MS Styreventil

Masoneilan* Varilog* MS Styreventil GE Oil & Gas Masoneilan* Varilog* 28000 MS Styreventil Bilag til instruktionsmanual til VariPak 28000-serien (GEA30857) GE-dataklassificering : Offentlig 2 GE Oil & Gas 2016 General Electric Company. Alle

Læs mere

GE Oil & Gas. Serie 496. Masoneilan* Drejeafbryder Brugervejledning. GE Data Classification : Public

GE Oil & Gas. Serie 496. Masoneilan* Drejeafbryder Brugervejledning. GE Data Classification : Public GE Oil & Gas Serie 496 Masoneilan* Drejeafbryder Brugervejledning GE Data Classification : Public DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIGE PROJEKTSPECIFIKKE REFERENCEOPLYSNINGER TIL KUNDEN/OPERATØREN SOM ET

Læs mere

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* boostere med høj volumen. Betjeningsvejledning. GE Data Classification : Public

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* boostere med høj volumen. Betjeningsvejledning. GE Data Classification : Public GE Oil & Gas BR200/BR400 Masoneilan* boostere med høj volumen Betjeningsvejledning GE Data Classification : Public 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

GE Oil & Gas. 78 Series. Masoneilan* Luftfilterregulator Betjeningsvejledning. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. 78 Series. Masoneilan* Luftfilterregulator Betjeningsvejledning. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas 78 Series Masoneilan* Luftfilterregulator Betjeningsvejledning GE Dataklassificering: Offentlig DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIGE PROJEKTSPECIFIKKE REFERENCEOPLYSNINGER TIL KUNDEN/OPERATØREN

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137906. Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

1964-P P-2000

1964-P P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 LÆS VENLIGST OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Keeler Væg-enheds instruktioner Læs omhyggeligt instruktionerne før brug af Deres Keeler produkt. Observer for Deres egen sikkerheds

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Ferno Norden as Stensmosevej 22, 2620 Albertslund Tel. 43 62 43 16 Fax. 43 62 43 18 E-mail: fas@fernonorden.com Web: www.fernonorden.

Ferno Norden as Stensmosevej 22, 2620 Albertslund Tel. 43 62 43 16 Fax. 43 62 43 18 E-mail: fas@fernonorden.com Web: www.fernonorden. Model F4181 Løftestrop til F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Stensmosevej 22, 2620 Albertslund Tel. 43 62 43 16 Fax. 43 62 43 18 E-mail: fas@fernonorden.com Web: www.fernonorden.com NORGE SVERIGE FINLAND

Læs mere

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2 TM-WBP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Keystone Figur 89 pneumatiske aktuatorer Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Keystone Figur 89 pneumatiske aktuatorer Installations- og vedligeholdelsesvejledning Denne vejledning skal læses og forstås inden installation Introduktion Keystone F89-serien af pneumatiske aktuatorer fås i 4 monteringskonfigurationer: F89D - ISO 5211-aksel og -flange - metrisk gevind

Læs mere

RIC (Receiver in canal)- guide

RIC (Receiver in canal)- guide RIC (Receiver in canal)- guide Indholdsfortegnelse Unitrons Moxi RIC-produktsortiment...2 Måling til en nøjagtig xreceiver...4 Valg af den korrekte kobling til en standard-xreceiver...6 Valg af den korrekte

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

INSTRUKTIONSVEJLEDNING

INSTRUKTIONSVEJLEDNING TELESKOPER I POWERSEEKER SERIEN INSTRUKTIONSVEJLEDNING DANSK PowerSeeker 40AZ #21008 PowerSeeker 50AZ #21039 PowerSeeker 60AZ #21041 PowerSeeker 70AZ #21036 PowerSeeker 76AZ #21044 PowerSeeker 40 mm Telescope

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Masoneilan* Type 7700E Elektro-pneumatisk aktuator I/P 4000 omformer

Masoneilan* Type 7700E Elektro-pneumatisk aktuator I/P 4000 omformer Masoneilan* Type 7700E Elektro-pneumatisk aktuator I/P 4000 omformer ATEX instruktionsmanual GE-dataklassificering: Offentlig DENNE VEJLEDNING GIVER KUNDEN/OPERATØREN VIGTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENCEINFORMATION

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk TM-CAGE BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-cage 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere