Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Pernelle Jensen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af dagsorden Besøg på Fjordbakkeskolen Økonomirapportering - regnskabsresultat Børne- og Uddannelsesudvalget Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Tilsyn med barnets trivsel den første tid efter fødslen Takst for 0-2 årige i Stendalen Status på skærpet tilsyn med Tommelise Orientering om tilsyn i Dagmargården Orientering om model for tilsyn med private daginstitutioner Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forslag til nye distriktsnavne på dagtilbud Vi springer over sukkeret - ny strategi på børneog ungeområdet Deltagelse i projekt Grøn Generation Lukket - Orientering om Randalgård Lukket - Orientering om Klokkefrøen Lukket - Tilpasning af kapacitet på dagtilbud Lukket - Orientering...37 Side 2

3 14 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Godkendelse Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 3

4 15 Besøg på Fjordbakkeskolen Sagsnr.:14/2761 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Fjordbakkeskolen Taulovafd., Taulov Kirkevej 35a, mødet afholdes i hovedbygningen i samlingssalen. Der indledes med en introduktion ved distriktsskoleleder Børge Norup og senere en rundvisning på skolen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion og rundvisning af Børge Norup. Fraværende: Pernelle Jensen Side 4

5 16 Økonomirapportering - regnskabsresultat Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/383 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Beregninger viser, at konsekvensen af differentierede takster på befordringsområdet har resulteret i en besparelse i 2013 på 0,714 mio. kr. under Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette beløb overføres til Socialog Omsorgsudvalget i forbindelse med spar/lån sagen, hvilket fremgår af nedenstående opstilling i afvigelseskolonnen under serviceudgifter. Der skal desuden gøres opmærksom på, at besparelsen forventes at have halv virkning i 2014 og at der derfor overføres 0,357 mio. kr. til Social- og Omsorgsudvalget i Bilag til Børne- og Uddannelsesudvalgssag nr. 14/383: Regnskabsresultat for (Alle tal er i mio. kr.) Aktivitetsområde: Serviceudgifter, drift: Skattefinansieret: Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Dagtilbud 225, ,954-1,754 1,937-0,183 Klubtilbud 26,844 29,264 2,420-2,392-0,028 Familie og børnesundhed 160, ,890 30,753-28,612-2,141 Skoler 420, ,497 8,723-8,361-0,362 Serviceudgifter, drift i alt: 833, ,605 40,142-37,428-2,714 Overførselsudgifter, drift: Familie og børnesundhed 6,907 7,596 0,689 0,000-0,689 Overførselsudgifter, drift i alt: 6,907 7,596 0,689 0,000-0,689 Central refusionsordning: Familie og børnesundhed -3,608-2,093 1,515 0,000-1,515 Central refusionsordning i alt: -3,608-2,093 1,515 0,000-1,515 DRIFT I ALT 836, ,108 42,346-37,428-4,918 Anlæg: Dagtilbud 1,639 5,153 3,514-3,511-0,003 Klubtilbud 0,299 0,300 0,001 0,000-0,001 Familie og børnesundhed 0,764 1,515 0,751-0,751 0,000 Side 5

6 Skoler 19,146 36,532 17,386-17,385-0,001 ANLÆG I ALT 21,848 43,500 21,652-21,647-0,005 TOTAL 858, ,608 63,998-59,075-4,923 (Afvigelse : + = merforbrug, - = mindreforbrug) Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud: Drift Det samlede resultat for dagtilbudsområdet viser et merforbrug på 1,937 mio. kr., som overføres til 2014 som spar/lån. Resultatet opgøres på følgende måde: Distrikterne -0,660 Fællesområdet 0,636 Tilskud privat pasning -0,579 Mellemkommunale -1,335 I alt -1,937 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Distrikterne: Det samlede resultat for distrikterne for 2013 på -0,660 mio. kr. fremkommer ved overskud på institutionernes/dagplejernes egne rammer samt et mindre underskud på forældrebetalingen, et overskud på fripladser og et underskud på det samlede lønbudget i institutionerne. Side 6

7 Daginstitutionsområdets lønbudget har hele året været under pres. Der har været ekstraordinære omkostninger på 1,988 mio. kr. primært på grund af langtidssygemeldinger og lederskifte og deraf følgende feriepengeafregninger samt omlægning af kommunal institution til privat institution i Erritsø. Hertil kommer en omlægning af proceduren for hjemtagning af refusioner på flexjobbere, som betyder en reduktion i refusionsindtægter på 0,644 mio. kr. (Refusionen kompenseres i 2014, men vil også fremadrettet være forskudt mellem årene) På Stendalen har der det meste af året været passet et barn med MRSAvirus. For at nedsætte risikoen for smitte til andre børn og personale i institutionen har det været nødvendigt at indføre daglig ikke-synlig rengøring (rengøring inden personale og børn møder ind) Samtidig har det været nødvendigt, at indkøbe ekstra rengøringsmidler og værnemidler til personalet. Ekstraudgiften i forbindelse med MRSA-sagen har i 2013 udgjort 0,161 mio. kr. for 3,5 måneders ekstra rengøring. Ligeledes har der på Stendalen været et merforbrug på grund af et barn hvor forældrene har ønsket at gøre brug af loven om hjemmetræning. Der har i perioden 1. august til 31. december 2013 været afholdt udgifter til løn til den pædagog som skal forestå hjemmetræningen på 0,125 mio. kr. Hertil kommer et beløb til supervision som skoleafdelingen har afholdt i Aftalen om hjemmetræning er indgået som forsøgsordning i 1 år. Samlet set overføres der 2,140 mio. kr. i spar/lån fra distrikternes egne rammer og 4,077 mio. kr. i spar/lån fra institutionernes lønkonti. Fællesområdet: Fællesområdet viser et overskud på 0,636 mio. kr. Dette overskud skyldes primært et mindreforbrug på lønninger til administrativt personale samt samt en ekstraordinær indtægt i forbindelse med privatisering af Daginstitutionen Eventyrhuset. Overskuddet bruges til at dække dele af det underskud, som har været på henholdsvis tilskud til privat pasning samt mellemkommunale i Tilskud til privat pasning: Tilskud til privat pasning viser et underskud på -0,579 mio. kr. som primært skyldes, at 4 ud af 7 private institutioner i 2013 har haft en belægning på over 100%. Mellemkommunale: De mellemkommunale betalinger opdeles i fritvalgsdelen og anbragte børn. Fritvalgsdelen viser en indtægt på 0,857 mio. kr., mens der ved de anbragte børn har været en samlet udgift på 0,594 mio. kr. Samlet set er der således en indtægt på 0,263 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger, men da der har været budgetteret med en forventet indtægt på 1,598 mio. kr. ender regnskabsresultatet for de mellemkommunale betalinger med et underskud på -1,335 mio. kr. Underskuddet dækkes delvist af overskuddet på fællesområdet samt overskuddet fra fripladskontoen. Anlæg På anlægsområdet tilbagestår 3,511 mio. kr. som vedrører uafsluttede projekter der overføres via spar/lån til Heraf vedrører 1,207 mio. Side 7

8 kr. den selvejende institution Klokkefrøen, hvilket projekt nu er endeligt afsluttet. Dagtilbudsområdet har de sidste par år haft et efterslæb på en række daginstitutioner i forhold til renovering og vedligehold. Der er således i 2014 en række projekter af større og mindre omfang, der ikke kan skaffes finansiering til, men som skal gennemføres. Det anbefales at mindreforbruget på 1,207 mio. kr. vedrørende Klokkefrøen overføres til en samlet prioriteret pulje på dagtilbud til renovering og vedligehold af daginstitutioner i Den resterende del af anlægsmidlerne består hovedsageligt af pasningsgarantipuljen samt legepladspuljen. Klubtilbud: Drift Det samlede resultat for klubtilbud viser et mindreforbrug på i alt 2,420 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært opsparede midler fra spar/lån 2012<>2013, som lå på 2,817 mio. kr. Faldet i det samlede spar/lån fra Spar/lån 2012<>2013 til 2013<>2014 skyldes merforbrug på lønnen i de 3 distrikter. Dette kompenseres dog delvis via en merindtægt på forældrebetalingen på ca. 0,500 mio. kr. Belægningen i 2013 blev på 103,0 %. Anlæg Flytning af trappe på Gasværksgrunden er gennemført og afsluttet i Familie- og børnesundhed: Drift Familie og Børnesundhed ønsker at overføre 28,612 mio. kr. vedrørende driften til Mindreforbruget på 28,612 mio. kr. fremkommer på følgende måde: 1. Spar/lån 2012/2013 fra alle fagområder under Familie og Børnesundhed i alt 29,879 mio. kr. 2. Overskud på driften for regnskabet ,733 mio. kr. 3. Der afleveres 2,000 mio. kr. til kassen. Familie og Børnesundheds spar/lån 2013/2014 reduceres dermed med 2,000 mio. kr. Det blev politisk besluttet ved budgetlægningen 2013, at Familie og Børnesundheds spar/lån reduceres i 2014 med 7,500 mio. kr. Der blev endvidere i forligstekstens bilag 2 præciseret, hvilke målrettede indsatser Side 8

9 på familieområdet de resterende midler skal anvendes til. Se vedhæftede bilag 2 fra forligsteksten. Derudover ønsker den Kommunale Tandpleje at overføre 1,4 mio. kr. til vedligeholdelse og modernisering af venteværelser og inventar. Anlæg, 0,751 mio. kr. Det ønskes at overføre 0,751 mio. kr. til spar/lån vedrørende anlæg, da det er besluttet at ombygge en klinik med en ekstra unit (behandlingsklink) for at imødekomme den nye skolestruktur pr. 1. august Central refusionsordning 3,608 mio. kr. Central refusionsordning beløber sig til 3,608 mio. kr. af dette beløb er der 0,049 mio. kr. som vedrører funktion 5.17, Stendalen under daginstitutionsområdet. Skoler: Drift På driften er der samlet et mindreforbrug på 8,723 mio. kr., hvilket ligger på niveau med udmeldingen i forbindelse med 3. budgetopfølgning Det reelle Spar/Lån, når vi korrigerer for sparede lockoutmidler er et merforbrug på ca. 3,300 mio. kr. I det samlede Spar/lån har nogle skoler haft et merforbrug, mens andre har haft et mindreforbrug. Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på 6,900 mio. kr., når vi renser for lockoutmidler, hvilket svarer til 1,60 % af det samlede budget. På bygninger og udendørsarealer, primært energi, har der været et merforbrug på ca. 3,000 mio. kr. Ovennævnte merforbrug kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti. I forbindelse med lockouten har Plejen dokumenteret ekstraudgifter på 0,700 mio. kr., som Byrådet har besluttet skal dækkes af Skoler. Dette beløb overføres til Plejen i forbindelse med Spar/lån sagen. Det er Skolers mål at holde budgettet for Anlæg På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 17,386 mio. kr. Dette vedrører primært solcelleanlæg samt anlægsmidler i forbindelse med ny skolestruktur, der overføres til budget Side 9

10 Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at regnskabet for 2013 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 2. at Spar/Lån for 2013/2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 3. at besparelsen på befordring på 0,714 mio. kr. vedrørende 2013 overføres til Social- og Omsorgsudvalget 4. at besparelsen på befordring på 0,357 mio. kr. vedrørende 2014 overføres til Social- og Omsorgsudvalget 5. at Familie og Børnesundheds spar/lån 2013/2014 reduceres med 2,000 mio. kr. 6. at mindreforbruget på anlægsprojektet Klokkefrøen på 1,207 mio. kr. overføres til 2014 til en samlet prioriteret pulje til renovering og vedligehold af daginstitutioner og der samtidig ansøges om anlægsbevilling på 1,207 mio. kr., hvorved de overførte midler frigives. 7. at status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag 2 til Forligsteksten - bilag til spar-lån-sagen docx Åben - Børn og unge.doc Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Punkterne 1 7 tiltrædes. Fraværende: Pernelle Jensen Side 10

11 17 Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Sagsnr.:14/2303 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Børn & unge har sendt Oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune i høring hos de høringsberettigede parter til den 6. marts Baggrund for oplægget Skolereformen, der har virkning fra august 2014, vil ændre på vilkårene for de kommunale fritidstilbud. Derfor har der siden efteråret 2013 været arbejdet på et oplæg omkring organiseringen af de fremtidige fritidstilbud. Processen omkring udarbejdelse forslag til organisering af de fremtidige fritidstilbud har indtil nu primært involveret ledelse og medarbejdere i SFO, klubber, ungdomsskolen samt de faglige organisationer. Oplægget skitserer: Målsætninger, der genfindes i skolereformen, børne- og ungepolitikken og øvrige tværgående indsatsområder i Fredericia Kommune. Organiseringen af de kommende tilbud, dels set ud fra fritidsbrugernes perspektiv, og dels set ud organisationens perspektiv. Økonomiske forhold, herunder skøn over takster samt en Procesplan frem mod godkendelse en ny organisering. Processen Høringssvar sendes løbende til udvalgets medlemmer. Endvidere udarbejdes der et samlet bilag til sagen med indkomne høringssvar, som udsendes, når høringsfristen er udløbet. Andre bilag beror på sagen. Side 11

12 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn & Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar samt Eventuelle anbefalinger indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Bilag Erritsø Fritidscenter - Hvorfor er der ingen bander i Høje Gladsaxe. Debatindlæg om klubber.pdf Åben - Bilag Underskriftindsamling Erritsø Fritidscenter (1 af 2).pdf Åben - Bilag Underskriftindsamling Erritsø Fritidscenter (2 af 2).pdf Åben - Samlede høringssvar om fritidstilbud 2014 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 17. marts 2014 kl Fraværende: Pernelle Jensen Side 12

13 18 Tilsyn med barnets trivsel den første tid efter fødslen Sagsnr.:14/2284 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsplejerskens opgaver ved barselbesøg på Dag Den gennemsnitlige varighed af barselindlæggelsen er faldet støt gennem de senere år. Det er nu blevet rutine, at udskrive flergangsfødende med ukomplicerede forløb få timer efter fødslen, mens førstegangs-fødende ofte tilbydes 1-2 overnatninger. En stor andel af fødende udskrives således: inden mælken er løbet til og amningen er etableret inden evt. gulsot hos barnet har udviklet sig og førend barnet er kommet i trivsel og før forældrene har begyndende fornemmelser for, at identificere barnets basale behov Den første uges tid efter fødslen er en kritisk overgangsperiode for både mor og barn. Det er vigtigt at opspore risiko for dehydrering før nyfødte bliver dehydreret, og opdage tidlig udvikling af gulsot, før gulsot når et alvorligt niveau. Uanset om mor og barn er hjemme eller indlagt de første dage efter fødslen, er der behov for regelmæssig opfølgning på mor og barns tilstand, støtte til etablering af amning og rådgivning efter behov. Tidligt hjemmebesøg 4-5 dage efter fødslen Såfremt familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødslen. Formålet er at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelse pga. dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen. Ved det første tidlige besøg fokuserer sundhedsplejersken på barnets trivsel amning / anden ernæring evt. icterus om forældrene kan identificere barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed familiedannelse, familiens psykiske velbefindende og relationer Såfremt sundhedsplejersken på det tidlige hjemmebesøg skønner, at der er behov for en vurdering af mors eller barnets tilstand på sygehuset, har forældrene mulighed for at henvende sig til fødestedet inden for den første uge efter fødslen. Såfremt sundhedsplejersken skønner, at det er problemer, der ikke kræver vurdering af fødestedet, aftaler sundhedsplejersken et behovsbesøg for opfølgning. Side 13

14 For at kunne tilbyde familierne hjemmebesøg på Dag efter fødslen, fordrer det besøg til enkelte familier / børn på lørdage, hvilket igen kræver, at der indgås overenskomst aftale vedr. ulempetillæg, for implicerede sundhedsplejersker. Kolding og Vejle kommuner tilbyder lørdagsbesøg, Vejen kommune tilbyder lørdagsbesøg fra , Middelfart kommune tilbyder lørdagsbesøg fra Flere fynske kommuner tilbyder eller er på vej med samme tilbud. Estimat Følgende tal bygger nyfødte fra , hvor der er født 78 børn på tirsdage, som er de børn der skal tilbydes besøg. Skønsmæssigt vil ca. 1/3 af disse børn, være indlagt i mere end 72t og dermed ikke omfattet af estimatet. 78 nyfødte 26 indlagte børn = 52 børn der skal tilbydes hjemmebesøg på lørdage Det vil sige, at der gennemsnitligt er 1 familie i ugen der skal tilbydes et barselbesøg. De fleste af de familier får i dag et godt tilbud, hvor sundhedsplejersken tager kontakt til de nybagte forældre fredag eller mandag. Udfordringen ligger i ferie perioder, hvor sundhedsplejersken ikke er til rådighed. Det drejer sig om påske og juleferier, hvor julen falder med lange fraværs dage. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen og Sundhedsplejens faglige vurdering, vil det være tilrådeligt, at Fredericia sundhedspleje iværksætter tilbud om lørdags besøg til familier med nyfødte, hvor der kan være behov for besøg, fordi sundhedsplejersken ellers ikke vil være til rådighed. Side 14

15 Indstillinger: Familie og Børnesundhed indstiller at forslaget godkendes. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 15

16 19 Takst for 0-2 årige i Stendalen Sagsnr.:14/2306 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Specialinstitutionen Stendalen overgik fra 1. januar 2014 fra at være omfattet af lov om social service til dagtilbudsloven. Det var en konsekvens for at kunne gennemføre Byrådets beslutning fra 2012 om at indføre forældrebetaling på specialpladser efter samme regler, som er gældende for børn på normalområdet. Der har i februar måned været dialog med forældre til børn i Stendalen om, hvorvidt taksten for de 0-2 årige kunne reguleres ned til samme niveau som gælder for dagplejen. Forslaget om en differentieret takst begrundes i, at der ikke er dagplejetilbud til at modtage alle børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Økonomiske konsekvenser: Gennemførelse af forslaget skønnes at koste omkring kr. på årsplan i form af reducerede forældreindtægter. Vurdering: Forsyningsforpligtelse Det er Fredericia Kommune, som har forsyningsforpligtigelsen og kommunen bestemmer, hvilke pasningstilbud der skal være, dog således at familierne tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud, så udbuddet så vidt muligt passer til familiernes behov og forudsætninger. Det følger af vejledningen til dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for støtte i tilbuddene til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan opfyldes på forskellige måder: 1. Oprettelsen af særlige handicapgrupper i almene tilbud. 2. Integration af enkelte børn i et tilbud efter dagtilbudsloven, eventuelt med særlig personalestøtte. 3. Optagelse i den kommunale dagpleje. 4. Etablering af kommunale daginstitutioner, som modtager børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne organisering giver mulighed for at modtage børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og opbygge en særlig Side 16

17 ekspertise i personalegruppen, eventuelt suppleret med tilknytning af f.eks. fysio- og ergoterapeuter, psykologer med flere. Der er intet krav om at en kommune skal stille samtlige muligheder til rådighed. Fredericia Kommune har hovedsageligt valgt den sidste løsning, der samtidig skønnes at være den billigste løsning. Udover Stendalen råder Fredericia Kommune over enkelte pladser i særlige handicapgrupper, enkeltintegrerede og enkelte specialpladser i dagplejen. Takst De gældende priser for 0-2 årige er følgende: 1. Dagplejetaksten er på kr. pr./mdr. i 12 måneder om året. 2. Taksten for en 0-2 årige i Stendalen er kr./mdr. i 11 mdr. 3. Taksten for en 0-2 årige i øvrige normaltilbud er kr./mdr. i 11 mdr. Disse priser er eksklusiv eventuelle søskenderabatter og andre tilskud. Stendalen er et alment tilbud hvori, der er en handicapgruppe. Taksten bør således være ens for alle børn i dagtilbuddet. Dette følger tillige af principperne for forældrebetaling, som fremgår af dagtilbudsloven. Grundprincipperne i forældrebetalingsreglerne er: - At der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, man modtager og betalingen heraf. - At der kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyn til udgifterne til den pågældende aldersgruppe. - At betalingen fastsættes, så det er gennemskueligt for forældrene, hvilket betalingsprincip der anvendes. - At lige tilfælde behandles ens, det vil sige at forældre med børn i samme daginstitution/ daginstitutionstype/ aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse. Endvidere har alle forældre mulighed for at søge tilskud grundet forskellige forhold, herunder økonomisk friplads, søskendetilskud, behandlingsmæssig/socialpædagogisk friplads. Disse tilskud ydes, såfremt særlige forudsætninger opfyldes. Dagtilbudslovens 31, stk. 2 fastslår endvidere, at forældrenes egenbetaling højest må være på 25 % af bruttoudgifterne på området. Fredericia Kommune opkræver i dag 25 % til forældrebetaling. Det er således forvaltningens vurdering, at det ikke i samme tilbud kan beregnes særlig takst for børn, som modtager støtte, da lige tilfælde behandles ens. Det vil sige at forældre med børn i samme daginstitution/ Side 17

18 daginstitutionstype/ aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Der grundet mangel på hjemmel i dagtilbudsloven, ikke indføres dagpleje-takst for de 0-2 årige i Stendalen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 18

19 20 Status på skærpet tilsyn med Tommelise Sagsnr.:13/7858 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Den besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at indføre skærpet pædagogisk tilsyn med den private daginstitution Tommelise. Tommelise fik i august 2011 en orientering om praksis for det lovpligtige tilsyn. Det lovpligtige tilsyn munder ud i en tilsynsrapport, der udarbejdes på baggrund af: - et uanmeldt tilsynsbesøg - gennemgang af Tommelises dokumenter - afholdt tilsynsmøde samt - Tommelises kommentarer til UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport. Det skærpede tilsyn indeholdt krav om (citat): UdviklingsForum anbefaler, at Fredericia Kommune skærper det pædagogiske tilsyn med Tommelise med baggrund i det anmeldte tilsynsbesøg, dialogen med bestyrelsen, børnehavens dokumenter samt Fredericia Kommunes godkendelseskriterier. UdviklingsForum anbefaler endvidere, at Tommelise snarest udarbejder handleplaner i forhold til følgende temaer; Tema 1) - at forbedre stabiliteten i medarbejdersituation. Tema 2) - at revidere den nuværende pædagogiske læreplan på to punkter: a) Udarbejdelse af læringsmål for vuggestuebørnene og b) En plan for arbejdet med børn i udsatte positioner for eksempel børn, der har sproglige vanskeligheder. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Tema 3) - at samarbejdet med forældrene baserer sig på et fagligt grundlag, herunder, hvordan dialogen mellem børnehaven og forældrene kan medvirke til, at Tommelise i samarbejde med forældrene kan give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.(citat slut). Sagsforløbet i perioden med skærpet tilsyn UdviklingsForum holdt den 8. januar 2014 møde med Tommelises bestyrelse. Bestyrelsen rettede kritik af ikke at være blevet gjort bekendt med oplysninger om forældrehenvendelser/klager. Bestyrelsen fremsatte i den forbindelse ønske om en kopi af disse henvendelser. Samtidig ønskede Tommelise at det skærpede tilsyn blev ophævet. Side 19

20 Den 13. januar 2014 fik Tommelise en kopi af de skriftlige forældreklager i anonymiseret form. Den 20. januar 2014 fremsender Tommelise et brev angående forældreklagerne til Fredericia Kommune. Tommelises bestyrelse mener, at der er en uoverensstemmelse i at Fredericia Kommune i mail af oplyser, at forældreklager ikke har haft indflydelse på beslutningen om indførelse af skærpet tilsyn, men at UdviklingsForum begrunder skærpet tilsyn med, at der foreligger klager som har eksisteret i en længere periode, og før tilsynet blev indført. Den 25. januar 2014 sender UdviklingsForum en fil med forældreklager til Tommelises bestyrelse pr. mail. Tommelises bestyrelse mener ikke, at de i første omgang har fået filen tilsendt. Det kan dokumenteres at filen er afsendt, men Tommelise fastholder ikke at have modtaget den. Den 27. januar 2014 oplyser UdviklingsForum til Tommelise, at årsagen til at filen af måske ikke kom frem, kan skyldes at den var stor. Normalt underrettes UdviklingsForum via deres mailsystem, såfremt post ikke kommer frem til modtageren en sådan besked har UdviklingsForum ikke fået, hvilket Tommelise oplyses om. Den 10. februar 2014 oplyser Tommelises bestyrelse, at de arbejder på en handlingsplan om forældresamarbejde. De vil samtidig tage stilling til forældreklagerne dog ikke besvare dem i forhold til de enkelte forældre. Da det har været et større arbejde, så har bestyrelsen oplyst UdviklingsForum om, at de var forsinket i forhold til at overholde den udstukne svarfrist. Der udestår p.t. kun, at Tommelises bestyrelse afleverer høringssvar i relation til den endelige tilsynsrapport om status på det skærpede tilsyn. Det forventes, at den endelige tilsynsrapport kan foreligges på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport er i høring hos Tommelises bestyrelse. Den har 14 dage til at responderer i. Høringsfristen udløber egentligt efter at Børne- og Uddannelsesudvalget har afholdt sit møde. Efter aftale mellem UdviklingsForum og Tommelises bestyrelse forkortes høringsfristen, således at Børne- og Uddannelsesudvalget kan få forelagt en endelig tilsynsrapport. UdviklingsForum oplyser, at de har positive forventninger i relation til at kunne ophæve det skærpede pædagogiske tilsyn. Side 20

21 Da Tommelises bestyrelse har krav på høring, før der kan træffes endelig beslutning om en eventuel ophævelse det skærpede tilsyn, så kan der p.t. ikke forelægges bilag i sagen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Det skærpede tilsyn med den private daginstitution Tommelise ophæves, forudsat at den endelige tilsynsrapport efter indhentning af høringssvar fra Tommelises bestyrelse, fortsat giver anledning til det. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Det skærpede tilsyn ophæves. Fraværende: Pernelle Jensen Side 21

22 21 Orientering om tilsyn i Dagmargården Sagsnr.:14/1834 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: UdviklingsForum, der fører tilsyn med de private daginstitutioner i Fredericia Kommune, har udarbejdet et notat i relation til den private daginstitution Dagmargården. Notat indeholder en vurdering af Dagmargårdens pædagogisk læreplan og plan for kompetenceudvikling. Ved tilsyn i Dagmargården i 2013 lå den pædagogiske læreplan på daværende tidspunkt i udkast, idet afsnittet om evaluering af det pædagogiske arbejde endnu ikke var helt færdigt. Dagmargården fremsendte i oktober 2013 læreplanen, og denne blev godkendt af Børneog Ungdomsudvalget med bemærkning om, at det var ønskeligt med en uddybning af arbejdet med dokumentation og evaluering. Endvidere anbefalede UdviklingsForum i tilsynsrapporten, at Dagmargården opprioriterer kursus og efteruddannelse. I januar 2014 har Dagmargården afleveret svar i relation dokumentation og evaluering samt plan for kompetenceudvikling. UdviklingsForums rapport er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForum vurderer, at Dagmargården har gennem sin justering af både læreplan og kompetenceplan opkvalificeret de tidligere planer ved bl.a. at skabe en tydelig sammenhæng mellem praksis og pædagogisk faglighed, mellem tidligere fokus og fremtidig kompetenceudvikling og mellem ønsket om at fremstå som et samlet hus og det at tage udgangspunkt i en fælles platform. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Dagmargården - opfølgning på tilsyn Side 22

23 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 23

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere