Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Pernelle Jensen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af dagsorden Besøg på Fjordbakkeskolen Økonomirapportering - regnskabsresultat Børne- og Uddannelsesudvalget Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Tilsyn med barnets trivsel den første tid efter fødslen Takst for 0-2 årige i Stendalen Status på skærpet tilsyn med Tommelise Orientering om tilsyn i Dagmargården Orientering om model for tilsyn med private daginstitutioner Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forslag til nye distriktsnavne på dagtilbud Vi springer over sukkeret - ny strategi på børneog ungeområdet Deltagelse i projekt Grøn Generation Lukket - Orientering om Randalgård Lukket - Orientering om Klokkefrøen Lukket - Tilpasning af kapacitet på dagtilbud Lukket - Orientering...37 Side 2

3 14 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Godkendelse Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 3

4 15 Besøg på Fjordbakkeskolen Sagsnr.:14/2761 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Fjordbakkeskolen Taulovafd., Taulov Kirkevej 35a, mødet afholdes i hovedbygningen i samlingssalen. Der indledes med en introduktion ved distriktsskoleleder Børge Norup og senere en rundvisning på skolen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion og rundvisning af Børge Norup. Fraværende: Pernelle Jensen Side 4

5 16 Økonomirapportering - regnskabsresultat Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/383 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Beregninger viser, at konsekvensen af differentierede takster på befordringsområdet har resulteret i en besparelse i 2013 på 0,714 mio. kr. under Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette beløb overføres til Socialog Omsorgsudvalget i forbindelse med spar/lån sagen, hvilket fremgår af nedenstående opstilling i afvigelseskolonnen under serviceudgifter. Der skal desuden gøres opmærksom på, at besparelsen forventes at have halv virkning i 2014 og at der derfor overføres 0,357 mio. kr. til Social- og Omsorgsudvalget i Bilag til Børne- og Uddannelsesudvalgssag nr. 14/383: Regnskabsresultat for (Alle tal er i mio. kr.) Aktivitetsområde: Serviceudgifter, drift: Skattefinansieret: Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Dagtilbud 225, ,954-1,754 1,937-0,183 Klubtilbud 26,844 29,264 2,420-2,392-0,028 Familie og børnesundhed 160, ,890 30,753-28,612-2,141 Skoler 420, ,497 8,723-8,361-0,362 Serviceudgifter, drift i alt: 833, ,605 40,142-37,428-2,714 Overførselsudgifter, drift: Familie og børnesundhed 6,907 7,596 0,689 0,000-0,689 Overførselsudgifter, drift i alt: 6,907 7,596 0,689 0,000-0,689 Central refusionsordning: Familie og børnesundhed -3,608-2,093 1,515 0,000-1,515 Central refusionsordning i alt: -3,608-2,093 1,515 0,000-1,515 DRIFT I ALT 836, ,108 42,346-37,428-4,918 Anlæg: Dagtilbud 1,639 5,153 3,514-3,511-0,003 Klubtilbud 0,299 0,300 0,001 0,000-0,001 Familie og børnesundhed 0,764 1,515 0,751-0,751 0,000 Side 5

6 Skoler 19,146 36,532 17,386-17,385-0,001 ANLÆG I ALT 21,848 43,500 21,652-21,647-0,005 TOTAL 858, ,608 63,998-59,075-4,923 (Afvigelse : + = merforbrug, - = mindreforbrug) Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud: Drift Det samlede resultat for dagtilbudsområdet viser et merforbrug på 1,937 mio. kr., som overføres til 2014 som spar/lån. Resultatet opgøres på følgende måde: Distrikterne -0,660 Fællesområdet 0,636 Tilskud privat pasning -0,579 Mellemkommunale -1,335 I alt -1,937 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Distrikterne: Det samlede resultat for distrikterne for 2013 på -0,660 mio. kr. fremkommer ved overskud på institutionernes/dagplejernes egne rammer samt et mindre underskud på forældrebetalingen, et overskud på fripladser og et underskud på det samlede lønbudget i institutionerne. Side 6

7 Daginstitutionsområdets lønbudget har hele året været under pres. Der har været ekstraordinære omkostninger på 1,988 mio. kr. primært på grund af langtidssygemeldinger og lederskifte og deraf følgende feriepengeafregninger samt omlægning af kommunal institution til privat institution i Erritsø. Hertil kommer en omlægning af proceduren for hjemtagning af refusioner på flexjobbere, som betyder en reduktion i refusionsindtægter på 0,644 mio. kr. (Refusionen kompenseres i 2014, men vil også fremadrettet være forskudt mellem årene) På Stendalen har der det meste af året været passet et barn med MRSAvirus. For at nedsætte risikoen for smitte til andre børn og personale i institutionen har det været nødvendigt at indføre daglig ikke-synlig rengøring (rengøring inden personale og børn møder ind) Samtidig har det været nødvendigt, at indkøbe ekstra rengøringsmidler og værnemidler til personalet. Ekstraudgiften i forbindelse med MRSA-sagen har i 2013 udgjort 0,161 mio. kr. for 3,5 måneders ekstra rengøring. Ligeledes har der på Stendalen været et merforbrug på grund af et barn hvor forældrene har ønsket at gøre brug af loven om hjemmetræning. Der har i perioden 1. august til 31. december 2013 været afholdt udgifter til løn til den pædagog som skal forestå hjemmetræningen på 0,125 mio. kr. Hertil kommer et beløb til supervision som skoleafdelingen har afholdt i Aftalen om hjemmetræning er indgået som forsøgsordning i 1 år. Samlet set overføres der 2,140 mio. kr. i spar/lån fra distrikternes egne rammer og 4,077 mio. kr. i spar/lån fra institutionernes lønkonti. Fællesområdet: Fællesområdet viser et overskud på 0,636 mio. kr. Dette overskud skyldes primært et mindreforbrug på lønninger til administrativt personale samt samt en ekstraordinær indtægt i forbindelse med privatisering af Daginstitutionen Eventyrhuset. Overskuddet bruges til at dække dele af det underskud, som har været på henholdsvis tilskud til privat pasning samt mellemkommunale i Tilskud til privat pasning: Tilskud til privat pasning viser et underskud på -0,579 mio. kr. som primært skyldes, at 4 ud af 7 private institutioner i 2013 har haft en belægning på over 100%. Mellemkommunale: De mellemkommunale betalinger opdeles i fritvalgsdelen og anbragte børn. Fritvalgsdelen viser en indtægt på 0,857 mio. kr., mens der ved de anbragte børn har været en samlet udgift på 0,594 mio. kr. Samlet set er der således en indtægt på 0,263 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger, men da der har været budgetteret med en forventet indtægt på 1,598 mio. kr. ender regnskabsresultatet for de mellemkommunale betalinger med et underskud på -1,335 mio. kr. Underskuddet dækkes delvist af overskuddet på fællesområdet samt overskuddet fra fripladskontoen. Anlæg På anlægsområdet tilbagestår 3,511 mio. kr. som vedrører uafsluttede projekter der overføres via spar/lån til Heraf vedrører 1,207 mio. Side 7

8 kr. den selvejende institution Klokkefrøen, hvilket projekt nu er endeligt afsluttet. Dagtilbudsområdet har de sidste par år haft et efterslæb på en række daginstitutioner i forhold til renovering og vedligehold. Der er således i 2014 en række projekter af større og mindre omfang, der ikke kan skaffes finansiering til, men som skal gennemføres. Det anbefales at mindreforbruget på 1,207 mio. kr. vedrørende Klokkefrøen overføres til en samlet prioriteret pulje på dagtilbud til renovering og vedligehold af daginstitutioner i Den resterende del af anlægsmidlerne består hovedsageligt af pasningsgarantipuljen samt legepladspuljen. Klubtilbud: Drift Det samlede resultat for klubtilbud viser et mindreforbrug på i alt 2,420 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært opsparede midler fra spar/lån 2012<>2013, som lå på 2,817 mio. kr. Faldet i det samlede spar/lån fra Spar/lån 2012<>2013 til 2013<>2014 skyldes merforbrug på lønnen i de 3 distrikter. Dette kompenseres dog delvis via en merindtægt på forældrebetalingen på ca. 0,500 mio. kr. Belægningen i 2013 blev på 103,0 %. Anlæg Flytning af trappe på Gasværksgrunden er gennemført og afsluttet i Familie- og børnesundhed: Drift Familie og Børnesundhed ønsker at overføre 28,612 mio. kr. vedrørende driften til Mindreforbruget på 28,612 mio. kr. fremkommer på følgende måde: 1. Spar/lån 2012/2013 fra alle fagområder under Familie og Børnesundhed i alt 29,879 mio. kr. 2. Overskud på driften for regnskabet ,733 mio. kr. 3. Der afleveres 2,000 mio. kr. til kassen. Familie og Børnesundheds spar/lån 2013/2014 reduceres dermed med 2,000 mio. kr. Det blev politisk besluttet ved budgetlægningen 2013, at Familie og Børnesundheds spar/lån reduceres i 2014 med 7,500 mio. kr. Der blev endvidere i forligstekstens bilag 2 præciseret, hvilke målrettede indsatser Side 8

9 på familieområdet de resterende midler skal anvendes til. Se vedhæftede bilag 2 fra forligsteksten. Derudover ønsker den Kommunale Tandpleje at overføre 1,4 mio. kr. til vedligeholdelse og modernisering af venteværelser og inventar. Anlæg, 0,751 mio. kr. Det ønskes at overføre 0,751 mio. kr. til spar/lån vedrørende anlæg, da det er besluttet at ombygge en klinik med en ekstra unit (behandlingsklink) for at imødekomme den nye skolestruktur pr. 1. august Central refusionsordning 3,608 mio. kr. Central refusionsordning beløber sig til 3,608 mio. kr. af dette beløb er der 0,049 mio. kr. som vedrører funktion 5.17, Stendalen under daginstitutionsområdet. Skoler: Drift På driften er der samlet et mindreforbrug på 8,723 mio. kr., hvilket ligger på niveau med udmeldingen i forbindelse med 3. budgetopfølgning Det reelle Spar/Lån, når vi korrigerer for sparede lockoutmidler er et merforbrug på ca. 3,300 mio. kr. I det samlede Spar/lån har nogle skoler haft et merforbrug, mens andre har haft et mindreforbrug. Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på 6,900 mio. kr., når vi renser for lockoutmidler, hvilket svarer til 1,60 % af det samlede budget. På bygninger og udendørsarealer, primært energi, har der været et merforbrug på ca. 3,000 mio. kr. Ovennævnte merforbrug kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti. I forbindelse med lockouten har Plejen dokumenteret ekstraudgifter på 0,700 mio. kr., som Byrådet har besluttet skal dækkes af Skoler. Dette beløb overføres til Plejen i forbindelse med Spar/lån sagen. Det er Skolers mål at holde budgettet for Anlæg På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 17,386 mio. kr. Dette vedrører primært solcelleanlæg samt anlægsmidler i forbindelse med ny skolestruktur, der overføres til budget Side 9

10 Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at regnskabet for 2013 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 2. at Spar/Lån for 2013/2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 3. at besparelsen på befordring på 0,714 mio. kr. vedrørende 2013 overføres til Social- og Omsorgsudvalget 4. at besparelsen på befordring på 0,357 mio. kr. vedrørende 2014 overføres til Social- og Omsorgsudvalget 5. at Familie og Børnesundheds spar/lån 2013/2014 reduceres med 2,000 mio. kr. 6. at mindreforbruget på anlægsprojektet Klokkefrøen på 1,207 mio. kr. overføres til 2014 til en samlet prioriteret pulje til renovering og vedligehold af daginstitutioner og der samtidig ansøges om anlægsbevilling på 1,207 mio. kr., hvorved de overførte midler frigives. 7. at status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag 2 til Forligsteksten - bilag til spar-lån-sagen docx Åben - Børn og unge.doc Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Punkterne 1 7 tiltrædes. Fraværende: Pernelle Jensen Side 10

11 17 Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Sagsnr.:14/2303 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Børn & unge har sendt Oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune i høring hos de høringsberettigede parter til den 6. marts Baggrund for oplægget Skolereformen, der har virkning fra august 2014, vil ændre på vilkårene for de kommunale fritidstilbud. Derfor har der siden efteråret 2013 været arbejdet på et oplæg omkring organiseringen af de fremtidige fritidstilbud. Processen omkring udarbejdelse forslag til organisering af de fremtidige fritidstilbud har indtil nu primært involveret ledelse og medarbejdere i SFO, klubber, ungdomsskolen samt de faglige organisationer. Oplægget skitserer: Målsætninger, der genfindes i skolereformen, børne- og ungepolitikken og øvrige tværgående indsatsområder i Fredericia Kommune. Organiseringen af de kommende tilbud, dels set ud fra fritidsbrugernes perspektiv, og dels set ud organisationens perspektiv. Økonomiske forhold, herunder skøn over takster samt en Procesplan frem mod godkendelse en ny organisering. Processen Høringssvar sendes løbende til udvalgets medlemmer. Endvidere udarbejdes der et samlet bilag til sagen med indkomne høringssvar, som udsendes, når høringsfristen er udløbet. Andre bilag beror på sagen. Side 11

12 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn & Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar samt Eventuelle anbefalinger indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Bilag Erritsø Fritidscenter - Hvorfor er der ingen bander i Høje Gladsaxe. Debatindlæg om klubber.pdf Åben - Bilag Underskriftindsamling Erritsø Fritidscenter (1 af 2).pdf Åben - Bilag Underskriftindsamling Erritsø Fritidscenter (2 af 2).pdf Åben - Samlede høringssvar om fritidstilbud 2014 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 17. marts 2014 kl Fraværende: Pernelle Jensen Side 12

13 18 Tilsyn med barnets trivsel den første tid efter fødslen Sagsnr.:14/2284 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsplejerskens opgaver ved barselbesøg på Dag Den gennemsnitlige varighed af barselindlæggelsen er faldet støt gennem de senere år. Det er nu blevet rutine, at udskrive flergangsfødende med ukomplicerede forløb få timer efter fødslen, mens førstegangs-fødende ofte tilbydes 1-2 overnatninger. En stor andel af fødende udskrives således: inden mælken er løbet til og amningen er etableret inden evt. gulsot hos barnet har udviklet sig og førend barnet er kommet i trivsel og før forældrene har begyndende fornemmelser for, at identificere barnets basale behov Den første uges tid efter fødslen er en kritisk overgangsperiode for både mor og barn. Det er vigtigt at opspore risiko for dehydrering før nyfødte bliver dehydreret, og opdage tidlig udvikling af gulsot, før gulsot når et alvorligt niveau. Uanset om mor og barn er hjemme eller indlagt de første dage efter fødslen, er der behov for regelmæssig opfølgning på mor og barns tilstand, støtte til etablering af amning og rådgivning efter behov. Tidligt hjemmebesøg 4-5 dage efter fødslen Såfremt familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødslen. Formålet er at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelse pga. dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen. Ved det første tidlige besøg fokuserer sundhedsplejersken på barnets trivsel amning / anden ernæring evt. icterus om forældrene kan identificere barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed familiedannelse, familiens psykiske velbefindende og relationer Såfremt sundhedsplejersken på det tidlige hjemmebesøg skønner, at der er behov for en vurdering af mors eller barnets tilstand på sygehuset, har forældrene mulighed for at henvende sig til fødestedet inden for den første uge efter fødslen. Såfremt sundhedsplejersken skønner, at det er problemer, der ikke kræver vurdering af fødestedet, aftaler sundhedsplejersken et behovsbesøg for opfølgning. Side 13

14 For at kunne tilbyde familierne hjemmebesøg på Dag efter fødslen, fordrer det besøg til enkelte familier / børn på lørdage, hvilket igen kræver, at der indgås overenskomst aftale vedr. ulempetillæg, for implicerede sundhedsplejersker. Kolding og Vejle kommuner tilbyder lørdagsbesøg, Vejen kommune tilbyder lørdagsbesøg fra , Middelfart kommune tilbyder lørdagsbesøg fra Flere fynske kommuner tilbyder eller er på vej med samme tilbud. Estimat Følgende tal bygger nyfødte fra , hvor der er født 78 børn på tirsdage, som er de børn der skal tilbydes besøg. Skønsmæssigt vil ca. 1/3 af disse børn, være indlagt i mere end 72t og dermed ikke omfattet af estimatet. 78 nyfødte 26 indlagte børn = 52 børn der skal tilbydes hjemmebesøg på lørdage Det vil sige, at der gennemsnitligt er 1 familie i ugen der skal tilbydes et barselbesøg. De fleste af de familier får i dag et godt tilbud, hvor sundhedsplejersken tager kontakt til de nybagte forældre fredag eller mandag. Udfordringen ligger i ferie perioder, hvor sundhedsplejersken ikke er til rådighed. Det drejer sig om påske og juleferier, hvor julen falder med lange fraværs dage. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen og Sundhedsplejens faglige vurdering, vil det være tilrådeligt, at Fredericia sundhedspleje iværksætter tilbud om lørdags besøg til familier med nyfødte, hvor der kan være behov for besøg, fordi sundhedsplejersken ellers ikke vil være til rådighed. Side 14

15 Indstillinger: Familie og Børnesundhed indstiller at forslaget godkendes. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 15

16 19 Takst for 0-2 årige i Stendalen Sagsnr.:14/2306 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Specialinstitutionen Stendalen overgik fra 1. januar 2014 fra at være omfattet af lov om social service til dagtilbudsloven. Det var en konsekvens for at kunne gennemføre Byrådets beslutning fra 2012 om at indføre forældrebetaling på specialpladser efter samme regler, som er gældende for børn på normalområdet. Der har i februar måned været dialog med forældre til børn i Stendalen om, hvorvidt taksten for de 0-2 årige kunne reguleres ned til samme niveau som gælder for dagplejen. Forslaget om en differentieret takst begrundes i, at der ikke er dagplejetilbud til at modtage alle børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Økonomiske konsekvenser: Gennemførelse af forslaget skønnes at koste omkring kr. på årsplan i form af reducerede forældreindtægter. Vurdering: Forsyningsforpligtelse Det er Fredericia Kommune, som har forsyningsforpligtigelsen og kommunen bestemmer, hvilke pasningstilbud der skal være, dog således at familierne tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud, så udbuddet så vidt muligt passer til familiernes behov og forudsætninger. Det følger af vejledningen til dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for støtte i tilbuddene til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan opfyldes på forskellige måder: 1. Oprettelsen af særlige handicapgrupper i almene tilbud. 2. Integration af enkelte børn i et tilbud efter dagtilbudsloven, eventuelt med særlig personalestøtte. 3. Optagelse i den kommunale dagpleje. 4. Etablering af kommunale daginstitutioner, som modtager børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne organisering giver mulighed for at modtage børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og opbygge en særlig Side 16

17 ekspertise i personalegruppen, eventuelt suppleret med tilknytning af f.eks. fysio- og ergoterapeuter, psykologer med flere. Der er intet krav om at en kommune skal stille samtlige muligheder til rådighed. Fredericia Kommune har hovedsageligt valgt den sidste løsning, der samtidig skønnes at være den billigste løsning. Udover Stendalen råder Fredericia Kommune over enkelte pladser i særlige handicapgrupper, enkeltintegrerede og enkelte specialpladser i dagplejen. Takst De gældende priser for 0-2 årige er følgende: 1. Dagplejetaksten er på kr. pr./mdr. i 12 måneder om året. 2. Taksten for en 0-2 årige i Stendalen er kr./mdr. i 11 mdr. 3. Taksten for en 0-2 årige i øvrige normaltilbud er kr./mdr. i 11 mdr. Disse priser er eksklusiv eventuelle søskenderabatter og andre tilskud. Stendalen er et alment tilbud hvori, der er en handicapgruppe. Taksten bør således være ens for alle børn i dagtilbuddet. Dette følger tillige af principperne for forældrebetaling, som fremgår af dagtilbudsloven. Grundprincipperne i forældrebetalingsreglerne er: - At der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, man modtager og betalingen heraf. - At der kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyn til udgifterne til den pågældende aldersgruppe. - At betalingen fastsættes, så det er gennemskueligt for forældrene, hvilket betalingsprincip der anvendes. - At lige tilfælde behandles ens, det vil sige at forældre med børn i samme daginstitution/ daginstitutionstype/ aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse. Endvidere har alle forældre mulighed for at søge tilskud grundet forskellige forhold, herunder økonomisk friplads, søskendetilskud, behandlingsmæssig/socialpædagogisk friplads. Disse tilskud ydes, såfremt særlige forudsætninger opfyldes. Dagtilbudslovens 31, stk. 2 fastslår endvidere, at forældrenes egenbetaling højest må være på 25 % af bruttoudgifterne på området. Fredericia Kommune opkræver i dag 25 % til forældrebetaling. Det er således forvaltningens vurdering, at det ikke i samme tilbud kan beregnes særlig takst for børn, som modtager støtte, da lige tilfælde behandles ens. Det vil sige at forældre med børn i samme daginstitution/ Side 17

18 daginstitutionstype/ aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Der grundet mangel på hjemmel i dagtilbudsloven, ikke indføres dagpleje-takst for de 0-2 årige i Stendalen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 18

19 20 Status på skærpet tilsyn med Tommelise Sagsnr.:13/7858 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Den besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at indføre skærpet pædagogisk tilsyn med den private daginstitution Tommelise. Tommelise fik i august 2011 en orientering om praksis for det lovpligtige tilsyn. Det lovpligtige tilsyn munder ud i en tilsynsrapport, der udarbejdes på baggrund af: - et uanmeldt tilsynsbesøg - gennemgang af Tommelises dokumenter - afholdt tilsynsmøde samt - Tommelises kommentarer til UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport. Det skærpede tilsyn indeholdt krav om (citat): UdviklingsForum anbefaler, at Fredericia Kommune skærper det pædagogiske tilsyn med Tommelise med baggrund i det anmeldte tilsynsbesøg, dialogen med bestyrelsen, børnehavens dokumenter samt Fredericia Kommunes godkendelseskriterier. UdviklingsForum anbefaler endvidere, at Tommelise snarest udarbejder handleplaner i forhold til følgende temaer; Tema 1) - at forbedre stabiliteten i medarbejdersituation. Tema 2) - at revidere den nuværende pædagogiske læreplan på to punkter: a) Udarbejdelse af læringsmål for vuggestuebørnene og b) En plan for arbejdet med børn i udsatte positioner for eksempel børn, der har sproglige vanskeligheder. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Tema 3) - at samarbejdet med forældrene baserer sig på et fagligt grundlag, herunder, hvordan dialogen mellem børnehaven og forældrene kan medvirke til, at Tommelise i samarbejde med forældrene kan give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.(citat slut). Sagsforløbet i perioden med skærpet tilsyn UdviklingsForum holdt den 8. januar 2014 møde med Tommelises bestyrelse. Bestyrelsen rettede kritik af ikke at være blevet gjort bekendt med oplysninger om forældrehenvendelser/klager. Bestyrelsen fremsatte i den forbindelse ønske om en kopi af disse henvendelser. Samtidig ønskede Tommelise at det skærpede tilsyn blev ophævet. Side 19

20 Den 13. januar 2014 fik Tommelise en kopi af de skriftlige forældreklager i anonymiseret form. Den 20. januar 2014 fremsender Tommelise et brev angående forældreklagerne til Fredericia Kommune. Tommelises bestyrelse mener, at der er en uoverensstemmelse i at Fredericia Kommune i mail af oplyser, at forældreklager ikke har haft indflydelse på beslutningen om indførelse af skærpet tilsyn, men at UdviklingsForum begrunder skærpet tilsyn med, at der foreligger klager som har eksisteret i en længere periode, og før tilsynet blev indført. Den 25. januar 2014 sender UdviklingsForum en fil med forældreklager til Tommelises bestyrelse pr. mail. Tommelises bestyrelse mener ikke, at de i første omgang har fået filen tilsendt. Det kan dokumenteres at filen er afsendt, men Tommelise fastholder ikke at have modtaget den. Den 27. januar 2014 oplyser UdviklingsForum til Tommelise, at årsagen til at filen af måske ikke kom frem, kan skyldes at den var stor. Normalt underrettes UdviklingsForum via deres mailsystem, såfremt post ikke kommer frem til modtageren en sådan besked har UdviklingsForum ikke fået, hvilket Tommelise oplyses om. Den 10. februar 2014 oplyser Tommelises bestyrelse, at de arbejder på en handlingsplan om forældresamarbejde. De vil samtidig tage stilling til forældreklagerne dog ikke besvare dem i forhold til de enkelte forældre. Da det har været et større arbejde, så har bestyrelsen oplyst UdviklingsForum om, at de var forsinket i forhold til at overholde den udstukne svarfrist. Der udestår p.t. kun, at Tommelises bestyrelse afleverer høringssvar i relation til den endelige tilsynsrapport om status på det skærpede tilsyn. Det forventes, at den endelige tilsynsrapport kan foreligges på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport er i høring hos Tommelises bestyrelse. Den har 14 dage til at responderer i. Høringsfristen udløber egentligt efter at Børne- og Uddannelsesudvalget har afholdt sit møde. Efter aftale mellem UdviklingsForum og Tommelises bestyrelse forkortes høringsfristen, således at Børne- og Uddannelsesudvalget kan få forelagt en endelig tilsynsrapport. UdviklingsForum oplyser, at de har positive forventninger i relation til at kunne ophæve det skærpede pædagogiske tilsyn. Side 20

21 Da Tommelises bestyrelse har krav på høring, før der kan træffes endelig beslutning om en eventuel ophævelse det skærpede tilsyn, så kan der p.t. ikke forelægges bilag i sagen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Det skærpede tilsyn med den private daginstitution Tommelise ophæves, forudsat at den endelige tilsynsrapport efter indhentning af høringssvar fra Tommelises bestyrelse, fortsat giver anledning til det. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Det skærpede tilsyn ophæves. Fraværende: Pernelle Jensen Side 21

22 21 Orientering om tilsyn i Dagmargården Sagsnr.:14/1834 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: UdviklingsForum, der fører tilsyn med de private daginstitutioner i Fredericia Kommune, har udarbejdet et notat i relation til den private daginstitution Dagmargården. Notat indeholder en vurdering af Dagmargårdens pædagogisk læreplan og plan for kompetenceudvikling. Ved tilsyn i Dagmargården i 2013 lå den pædagogiske læreplan på daværende tidspunkt i udkast, idet afsnittet om evaluering af det pædagogiske arbejde endnu ikke var helt færdigt. Dagmargården fremsendte i oktober 2013 læreplanen, og denne blev godkendt af Børneog Ungdomsudvalget med bemærkning om, at det var ønskeligt med en uddybning af arbejdet med dokumentation og evaluering. Endvidere anbefalede UdviklingsForum i tilsynsrapporten, at Dagmargården opprioriterer kursus og efteruddannelse. I januar 2014 har Dagmargården afleveret svar i relation dokumentation og evaluering samt plan for kompetenceudvikling. UdviklingsForums rapport er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForum vurderer, at Dagmargården har gennem sin justering af både læreplan og kompetenceplan opkvalificeret de tidligere planer ved bl.a. at skabe en tydelig sammenhæng mellem praksis og pædagogisk faglighed, mellem tidligere fokus og fremtidig kompetenceudvikling og mellem ønsket om at fremstå som et samlet hus og det at tage udgangspunkt i en fælles platform. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Dagmargården - opfølgning på tilsyn Side 22

23 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 23

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 16.45 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere