Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Pernelle Jensen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af dagsorden Besøg på Fjordbakkeskolen Økonomirapportering - regnskabsresultat Børne- og Uddannelsesudvalget Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Tilsyn med barnets trivsel den første tid efter fødslen Takst for 0-2 årige i Stendalen Status på skærpet tilsyn med Tommelise Orientering om tilsyn i Dagmargården Orientering om model for tilsyn med private daginstitutioner Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forslag til nye distriktsnavne på dagtilbud Vi springer over sukkeret - ny strategi på børneog ungeområdet Deltagelse i projekt Grøn Generation Lukket - Orientering om Randalgård Lukket - Orientering om Klokkefrøen Lukket - Tilpasning af kapacitet på dagtilbud Lukket - Orientering...37 Side 2

3 14 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Godkendelse Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 3

4 15 Besøg på Fjordbakkeskolen Sagsnr.:14/2761 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Fjordbakkeskolen Taulovafd., Taulov Kirkevej 35a, mødet afholdes i hovedbygningen i samlingssalen. Der indledes med en introduktion ved distriktsskoleleder Børge Norup og senere en rundvisning på skolen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion og rundvisning af Børge Norup. Fraværende: Pernelle Jensen Side 4

5 16 Økonomirapportering - regnskabsresultat Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/383 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Beregninger viser, at konsekvensen af differentierede takster på befordringsområdet har resulteret i en besparelse i 2013 på 0,714 mio. kr. under Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette beløb overføres til Socialog Omsorgsudvalget i forbindelse med spar/lån sagen, hvilket fremgår af nedenstående opstilling i afvigelseskolonnen under serviceudgifter. Der skal desuden gøres opmærksom på, at besparelsen forventes at have halv virkning i 2014 og at der derfor overføres 0,357 mio. kr. til Social- og Omsorgsudvalget i Bilag til Børne- og Uddannelsesudvalgssag nr. 14/383: Regnskabsresultat for (Alle tal er i mio. kr.) Aktivitetsområde: Serviceudgifter, drift: Skattefinansieret: Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Dagtilbud 225, ,954-1,754 1,937-0,183 Klubtilbud 26,844 29,264 2,420-2,392-0,028 Familie og børnesundhed 160, ,890 30,753-28,612-2,141 Skoler 420, ,497 8,723-8,361-0,362 Serviceudgifter, drift i alt: 833, ,605 40,142-37,428-2,714 Overførselsudgifter, drift: Familie og børnesundhed 6,907 7,596 0,689 0,000-0,689 Overførselsudgifter, drift i alt: 6,907 7,596 0,689 0,000-0,689 Central refusionsordning: Familie og børnesundhed -3,608-2,093 1,515 0,000-1,515 Central refusionsordning i alt: -3,608-2,093 1,515 0,000-1,515 DRIFT I ALT 836, ,108 42,346-37,428-4,918 Anlæg: Dagtilbud 1,639 5,153 3,514-3,511-0,003 Klubtilbud 0,299 0,300 0,001 0,000-0,001 Familie og børnesundhed 0,764 1,515 0,751-0,751 0,000 Side 5

6 Skoler 19,146 36,532 17,386-17,385-0,001 ANLÆG I ALT 21,848 43,500 21,652-21,647-0,005 TOTAL 858, ,608 63,998-59,075-4,923 (Afvigelse : + = merforbrug, - = mindreforbrug) Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud: Drift Det samlede resultat for dagtilbudsområdet viser et merforbrug på 1,937 mio. kr., som overføres til 2014 som spar/lån. Resultatet opgøres på følgende måde: Distrikterne -0,660 Fællesområdet 0,636 Tilskud privat pasning -0,579 Mellemkommunale -1,335 I alt -1,937 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Distrikterne: Det samlede resultat for distrikterne for 2013 på -0,660 mio. kr. fremkommer ved overskud på institutionernes/dagplejernes egne rammer samt et mindre underskud på forældrebetalingen, et overskud på fripladser og et underskud på det samlede lønbudget i institutionerne. Side 6

7 Daginstitutionsområdets lønbudget har hele året været under pres. Der har været ekstraordinære omkostninger på 1,988 mio. kr. primært på grund af langtidssygemeldinger og lederskifte og deraf følgende feriepengeafregninger samt omlægning af kommunal institution til privat institution i Erritsø. Hertil kommer en omlægning af proceduren for hjemtagning af refusioner på flexjobbere, som betyder en reduktion i refusionsindtægter på 0,644 mio. kr. (Refusionen kompenseres i 2014, men vil også fremadrettet være forskudt mellem årene) På Stendalen har der det meste af året været passet et barn med MRSAvirus. For at nedsætte risikoen for smitte til andre børn og personale i institutionen har det været nødvendigt at indføre daglig ikke-synlig rengøring (rengøring inden personale og børn møder ind) Samtidig har det været nødvendigt, at indkøbe ekstra rengøringsmidler og værnemidler til personalet. Ekstraudgiften i forbindelse med MRSA-sagen har i 2013 udgjort 0,161 mio. kr. for 3,5 måneders ekstra rengøring. Ligeledes har der på Stendalen været et merforbrug på grund af et barn hvor forældrene har ønsket at gøre brug af loven om hjemmetræning. Der har i perioden 1. august til 31. december 2013 været afholdt udgifter til løn til den pædagog som skal forestå hjemmetræningen på 0,125 mio. kr. Hertil kommer et beløb til supervision som skoleafdelingen har afholdt i Aftalen om hjemmetræning er indgået som forsøgsordning i 1 år. Samlet set overføres der 2,140 mio. kr. i spar/lån fra distrikternes egne rammer og 4,077 mio. kr. i spar/lån fra institutionernes lønkonti. Fællesområdet: Fællesområdet viser et overskud på 0,636 mio. kr. Dette overskud skyldes primært et mindreforbrug på lønninger til administrativt personale samt samt en ekstraordinær indtægt i forbindelse med privatisering af Daginstitutionen Eventyrhuset. Overskuddet bruges til at dække dele af det underskud, som har været på henholdsvis tilskud til privat pasning samt mellemkommunale i Tilskud til privat pasning: Tilskud til privat pasning viser et underskud på -0,579 mio. kr. som primært skyldes, at 4 ud af 7 private institutioner i 2013 har haft en belægning på over 100%. Mellemkommunale: De mellemkommunale betalinger opdeles i fritvalgsdelen og anbragte børn. Fritvalgsdelen viser en indtægt på 0,857 mio. kr., mens der ved de anbragte børn har været en samlet udgift på 0,594 mio. kr. Samlet set er der således en indtægt på 0,263 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger, men da der har været budgetteret med en forventet indtægt på 1,598 mio. kr. ender regnskabsresultatet for de mellemkommunale betalinger med et underskud på -1,335 mio. kr. Underskuddet dækkes delvist af overskuddet på fællesområdet samt overskuddet fra fripladskontoen. Anlæg På anlægsområdet tilbagestår 3,511 mio. kr. som vedrører uafsluttede projekter der overføres via spar/lån til Heraf vedrører 1,207 mio. Side 7

8 kr. den selvejende institution Klokkefrøen, hvilket projekt nu er endeligt afsluttet. Dagtilbudsområdet har de sidste par år haft et efterslæb på en række daginstitutioner i forhold til renovering og vedligehold. Der er således i 2014 en række projekter af større og mindre omfang, der ikke kan skaffes finansiering til, men som skal gennemføres. Det anbefales at mindreforbruget på 1,207 mio. kr. vedrørende Klokkefrøen overføres til en samlet prioriteret pulje på dagtilbud til renovering og vedligehold af daginstitutioner i Den resterende del af anlægsmidlerne består hovedsageligt af pasningsgarantipuljen samt legepladspuljen. Klubtilbud: Drift Det samlede resultat for klubtilbud viser et mindreforbrug på i alt 2,420 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært opsparede midler fra spar/lån 2012<>2013, som lå på 2,817 mio. kr. Faldet i det samlede spar/lån fra Spar/lån 2012<>2013 til 2013<>2014 skyldes merforbrug på lønnen i de 3 distrikter. Dette kompenseres dog delvis via en merindtægt på forældrebetalingen på ca. 0,500 mio. kr. Belægningen i 2013 blev på 103,0 %. Anlæg Flytning af trappe på Gasværksgrunden er gennemført og afsluttet i Familie- og børnesundhed: Drift Familie og Børnesundhed ønsker at overføre 28,612 mio. kr. vedrørende driften til Mindreforbruget på 28,612 mio. kr. fremkommer på følgende måde: 1. Spar/lån 2012/2013 fra alle fagområder under Familie og Børnesundhed i alt 29,879 mio. kr. 2. Overskud på driften for regnskabet ,733 mio. kr. 3. Der afleveres 2,000 mio. kr. til kassen. Familie og Børnesundheds spar/lån 2013/2014 reduceres dermed med 2,000 mio. kr. Det blev politisk besluttet ved budgetlægningen 2013, at Familie og Børnesundheds spar/lån reduceres i 2014 med 7,500 mio. kr. Der blev endvidere i forligstekstens bilag 2 præciseret, hvilke målrettede indsatser Side 8

9 på familieområdet de resterende midler skal anvendes til. Se vedhæftede bilag 2 fra forligsteksten. Derudover ønsker den Kommunale Tandpleje at overføre 1,4 mio. kr. til vedligeholdelse og modernisering af venteværelser og inventar. Anlæg, 0,751 mio. kr. Det ønskes at overføre 0,751 mio. kr. til spar/lån vedrørende anlæg, da det er besluttet at ombygge en klinik med en ekstra unit (behandlingsklink) for at imødekomme den nye skolestruktur pr. 1. august Central refusionsordning 3,608 mio. kr. Central refusionsordning beløber sig til 3,608 mio. kr. af dette beløb er der 0,049 mio. kr. som vedrører funktion 5.17, Stendalen under daginstitutionsområdet. Skoler: Drift På driften er der samlet et mindreforbrug på 8,723 mio. kr., hvilket ligger på niveau med udmeldingen i forbindelse med 3. budgetopfølgning Det reelle Spar/Lån, når vi korrigerer for sparede lockoutmidler er et merforbrug på ca. 3,300 mio. kr. I det samlede Spar/lån har nogle skoler haft et merforbrug, mens andre har haft et mindreforbrug. Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på 6,900 mio. kr., når vi renser for lockoutmidler, hvilket svarer til 1,60 % af det samlede budget. På bygninger og udendørsarealer, primært energi, har der været et merforbrug på ca. 3,000 mio. kr. Ovennævnte merforbrug kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti. I forbindelse med lockouten har Plejen dokumenteret ekstraudgifter på 0,700 mio. kr., som Byrådet har besluttet skal dækkes af Skoler. Dette beløb overføres til Plejen i forbindelse med Spar/lån sagen. Det er Skolers mål at holde budgettet for Anlæg På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 17,386 mio. kr. Dette vedrører primært solcelleanlæg samt anlægsmidler i forbindelse med ny skolestruktur, der overføres til budget Side 9

10 Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at regnskabet for 2013 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 2. at Spar/Lån for 2013/2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 3. at besparelsen på befordring på 0,714 mio. kr. vedrørende 2013 overføres til Social- og Omsorgsudvalget 4. at besparelsen på befordring på 0,357 mio. kr. vedrørende 2014 overføres til Social- og Omsorgsudvalget 5. at Familie og Børnesundheds spar/lån 2013/2014 reduceres med 2,000 mio. kr. 6. at mindreforbruget på anlægsprojektet Klokkefrøen på 1,207 mio. kr. overføres til 2014 til en samlet prioriteret pulje til renovering og vedligehold af daginstitutioner og der samtidig ansøges om anlægsbevilling på 1,207 mio. kr., hvorved de overførte midler frigives. 7. at status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag 2 til Forligsteksten - bilag til spar-lån-sagen docx Åben - Børn og unge.doc Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Punkterne 1 7 tiltrædes. Fraværende: Pernelle Jensen Side 10

11 17 Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Sagsnr.:14/2303 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Børn & unge har sendt Oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune i høring hos de høringsberettigede parter til den 6. marts Baggrund for oplægget Skolereformen, der har virkning fra august 2014, vil ændre på vilkårene for de kommunale fritidstilbud. Derfor har der siden efteråret 2013 været arbejdet på et oplæg omkring organiseringen af de fremtidige fritidstilbud. Processen omkring udarbejdelse forslag til organisering af de fremtidige fritidstilbud har indtil nu primært involveret ledelse og medarbejdere i SFO, klubber, ungdomsskolen samt de faglige organisationer. Oplægget skitserer: Målsætninger, der genfindes i skolereformen, børne- og ungepolitikken og øvrige tværgående indsatsområder i Fredericia Kommune. Organiseringen af de kommende tilbud, dels set ud fra fritidsbrugernes perspektiv, og dels set ud organisationens perspektiv. Økonomiske forhold, herunder skøn over takster samt en Procesplan frem mod godkendelse en ny organisering. Processen Høringssvar sendes løbende til udvalgets medlemmer. Endvidere udarbejdes der et samlet bilag til sagen med indkomne høringssvar, som udsendes, når høringsfristen er udløbet. Andre bilag beror på sagen. Side 11

12 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn & Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar samt Eventuelle anbefalinger indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Bilag Erritsø Fritidscenter - Hvorfor er der ingen bander i Høje Gladsaxe. Debatindlæg om klubber.pdf Åben - Bilag Underskriftindsamling Erritsø Fritidscenter (1 af 2).pdf Åben - Bilag Underskriftindsamling Erritsø Fritidscenter (2 af 2).pdf Åben - Samlede høringssvar om fritidstilbud 2014 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 17. marts 2014 kl Fraværende: Pernelle Jensen Side 12

13 18 Tilsyn med barnets trivsel den første tid efter fødslen Sagsnr.:14/2284 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsplejerskens opgaver ved barselbesøg på Dag Den gennemsnitlige varighed af barselindlæggelsen er faldet støt gennem de senere år. Det er nu blevet rutine, at udskrive flergangsfødende med ukomplicerede forløb få timer efter fødslen, mens førstegangs-fødende ofte tilbydes 1-2 overnatninger. En stor andel af fødende udskrives således: inden mælken er løbet til og amningen er etableret inden evt. gulsot hos barnet har udviklet sig og førend barnet er kommet i trivsel og før forældrene har begyndende fornemmelser for, at identificere barnets basale behov Den første uges tid efter fødslen er en kritisk overgangsperiode for både mor og barn. Det er vigtigt at opspore risiko for dehydrering før nyfødte bliver dehydreret, og opdage tidlig udvikling af gulsot, før gulsot når et alvorligt niveau. Uanset om mor og barn er hjemme eller indlagt de første dage efter fødslen, er der behov for regelmæssig opfølgning på mor og barns tilstand, støtte til etablering af amning og rådgivning efter behov. Tidligt hjemmebesøg 4-5 dage efter fødslen Såfremt familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødslen. Formålet er at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelse pga. dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen. Ved det første tidlige besøg fokuserer sundhedsplejersken på barnets trivsel amning / anden ernæring evt. icterus om forældrene kan identificere barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed familiedannelse, familiens psykiske velbefindende og relationer Såfremt sundhedsplejersken på det tidlige hjemmebesøg skønner, at der er behov for en vurdering af mors eller barnets tilstand på sygehuset, har forældrene mulighed for at henvende sig til fødestedet inden for den første uge efter fødslen. Såfremt sundhedsplejersken skønner, at det er problemer, der ikke kræver vurdering af fødestedet, aftaler sundhedsplejersken et behovsbesøg for opfølgning. Side 13

14 For at kunne tilbyde familierne hjemmebesøg på Dag efter fødslen, fordrer det besøg til enkelte familier / børn på lørdage, hvilket igen kræver, at der indgås overenskomst aftale vedr. ulempetillæg, for implicerede sundhedsplejersker. Kolding og Vejle kommuner tilbyder lørdagsbesøg, Vejen kommune tilbyder lørdagsbesøg fra , Middelfart kommune tilbyder lørdagsbesøg fra Flere fynske kommuner tilbyder eller er på vej med samme tilbud. Estimat Følgende tal bygger nyfødte fra , hvor der er født 78 børn på tirsdage, som er de børn der skal tilbydes besøg. Skønsmæssigt vil ca. 1/3 af disse børn, være indlagt i mere end 72t og dermed ikke omfattet af estimatet. 78 nyfødte 26 indlagte børn = 52 børn der skal tilbydes hjemmebesøg på lørdage Det vil sige, at der gennemsnitligt er 1 familie i ugen der skal tilbydes et barselbesøg. De fleste af de familier får i dag et godt tilbud, hvor sundhedsplejersken tager kontakt til de nybagte forældre fredag eller mandag. Udfordringen ligger i ferie perioder, hvor sundhedsplejersken ikke er til rådighed. Det drejer sig om påske og juleferier, hvor julen falder med lange fraværs dage. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen og Sundhedsplejens faglige vurdering, vil det være tilrådeligt, at Fredericia sundhedspleje iværksætter tilbud om lørdags besøg til familier med nyfødte, hvor der kan være behov for besøg, fordi sundhedsplejersken ellers ikke vil være til rådighed. Side 14

15 Indstillinger: Familie og Børnesundhed indstiller at forslaget godkendes. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 15

16 19 Takst for 0-2 årige i Stendalen Sagsnr.:14/2306 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Specialinstitutionen Stendalen overgik fra 1. januar 2014 fra at være omfattet af lov om social service til dagtilbudsloven. Det var en konsekvens for at kunne gennemføre Byrådets beslutning fra 2012 om at indføre forældrebetaling på specialpladser efter samme regler, som er gældende for børn på normalområdet. Der har i februar måned været dialog med forældre til børn i Stendalen om, hvorvidt taksten for de 0-2 årige kunne reguleres ned til samme niveau som gælder for dagplejen. Forslaget om en differentieret takst begrundes i, at der ikke er dagplejetilbud til at modtage alle børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Økonomiske konsekvenser: Gennemførelse af forslaget skønnes at koste omkring kr. på årsplan i form af reducerede forældreindtægter. Vurdering: Forsyningsforpligtelse Det er Fredericia Kommune, som har forsyningsforpligtigelsen og kommunen bestemmer, hvilke pasningstilbud der skal være, dog således at familierne tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud, så udbuddet så vidt muligt passer til familiernes behov og forudsætninger. Det følger af vejledningen til dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for støtte i tilbuddene til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan opfyldes på forskellige måder: 1. Oprettelsen af særlige handicapgrupper i almene tilbud. 2. Integration af enkelte børn i et tilbud efter dagtilbudsloven, eventuelt med særlig personalestøtte. 3. Optagelse i den kommunale dagpleje. 4. Etablering af kommunale daginstitutioner, som modtager børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne organisering giver mulighed for at modtage børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og opbygge en særlig Side 16

17 ekspertise i personalegruppen, eventuelt suppleret med tilknytning af f.eks. fysio- og ergoterapeuter, psykologer med flere. Der er intet krav om at en kommune skal stille samtlige muligheder til rådighed. Fredericia Kommune har hovedsageligt valgt den sidste løsning, der samtidig skønnes at være den billigste løsning. Udover Stendalen råder Fredericia Kommune over enkelte pladser i særlige handicapgrupper, enkeltintegrerede og enkelte specialpladser i dagplejen. Takst De gældende priser for 0-2 årige er følgende: 1. Dagplejetaksten er på kr. pr./mdr. i 12 måneder om året. 2. Taksten for en 0-2 årige i Stendalen er kr./mdr. i 11 mdr. 3. Taksten for en 0-2 årige i øvrige normaltilbud er kr./mdr. i 11 mdr. Disse priser er eksklusiv eventuelle søskenderabatter og andre tilskud. Stendalen er et alment tilbud hvori, der er en handicapgruppe. Taksten bør således være ens for alle børn i dagtilbuddet. Dette følger tillige af principperne for forældrebetaling, som fremgår af dagtilbudsloven. Grundprincipperne i forældrebetalingsreglerne er: - At der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, man modtager og betalingen heraf. - At der kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyn til udgifterne til den pågældende aldersgruppe. - At betalingen fastsættes, så det er gennemskueligt for forældrene, hvilket betalingsprincip der anvendes. - At lige tilfælde behandles ens, det vil sige at forældre med børn i samme daginstitution/ daginstitutionstype/ aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse. Endvidere har alle forældre mulighed for at søge tilskud grundet forskellige forhold, herunder økonomisk friplads, søskendetilskud, behandlingsmæssig/socialpædagogisk friplads. Disse tilskud ydes, såfremt særlige forudsætninger opfyldes. Dagtilbudslovens 31, stk. 2 fastslår endvidere, at forældrenes egenbetaling højest må være på 25 % af bruttoudgifterne på området. Fredericia Kommune opkræver i dag 25 % til forældrebetaling. Det er således forvaltningens vurdering, at det ikke i samme tilbud kan beregnes særlig takst for børn, som modtager støtte, da lige tilfælde behandles ens. Det vil sige at forældre med børn i samme daginstitution/ Side 17

18 daginstitutionstype/ aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Der grundet mangel på hjemmel i dagtilbudsloven, ikke indføres dagpleje-takst for de 0-2 årige i Stendalen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 18

19 20 Status på skærpet tilsyn med Tommelise Sagsnr.:13/7858 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Den besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at indføre skærpet pædagogisk tilsyn med den private daginstitution Tommelise. Tommelise fik i august 2011 en orientering om praksis for det lovpligtige tilsyn. Det lovpligtige tilsyn munder ud i en tilsynsrapport, der udarbejdes på baggrund af: - et uanmeldt tilsynsbesøg - gennemgang af Tommelises dokumenter - afholdt tilsynsmøde samt - Tommelises kommentarer til UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport. Det skærpede tilsyn indeholdt krav om (citat): UdviklingsForum anbefaler, at Fredericia Kommune skærper det pædagogiske tilsyn med Tommelise med baggrund i det anmeldte tilsynsbesøg, dialogen med bestyrelsen, børnehavens dokumenter samt Fredericia Kommunes godkendelseskriterier. UdviklingsForum anbefaler endvidere, at Tommelise snarest udarbejder handleplaner i forhold til følgende temaer; Tema 1) - at forbedre stabiliteten i medarbejdersituation. Tema 2) - at revidere den nuværende pædagogiske læreplan på to punkter: a) Udarbejdelse af læringsmål for vuggestuebørnene og b) En plan for arbejdet med børn i udsatte positioner for eksempel børn, der har sproglige vanskeligheder. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Tema 3) - at samarbejdet med forældrene baserer sig på et fagligt grundlag, herunder, hvordan dialogen mellem børnehaven og forældrene kan medvirke til, at Tommelise i samarbejde med forældrene kan give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.(citat slut). Sagsforløbet i perioden med skærpet tilsyn UdviklingsForum holdt den 8. januar 2014 møde med Tommelises bestyrelse. Bestyrelsen rettede kritik af ikke at være blevet gjort bekendt med oplysninger om forældrehenvendelser/klager. Bestyrelsen fremsatte i den forbindelse ønske om en kopi af disse henvendelser. Samtidig ønskede Tommelise at det skærpede tilsyn blev ophævet. Side 19

20 Den 13. januar 2014 fik Tommelise en kopi af de skriftlige forældreklager i anonymiseret form. Den 20. januar 2014 fremsender Tommelise et brev angående forældreklagerne til Fredericia Kommune. Tommelises bestyrelse mener, at der er en uoverensstemmelse i at Fredericia Kommune i mail af oplyser, at forældreklager ikke har haft indflydelse på beslutningen om indførelse af skærpet tilsyn, men at UdviklingsForum begrunder skærpet tilsyn med, at der foreligger klager som har eksisteret i en længere periode, og før tilsynet blev indført. Den 25. januar 2014 sender UdviklingsForum en fil med forældreklager til Tommelises bestyrelse pr. mail. Tommelises bestyrelse mener ikke, at de i første omgang har fået filen tilsendt. Det kan dokumenteres at filen er afsendt, men Tommelise fastholder ikke at have modtaget den. Den 27. januar 2014 oplyser UdviklingsForum til Tommelise, at årsagen til at filen af måske ikke kom frem, kan skyldes at den var stor. Normalt underrettes UdviklingsForum via deres mailsystem, såfremt post ikke kommer frem til modtageren en sådan besked har UdviklingsForum ikke fået, hvilket Tommelise oplyses om. Den 10. februar 2014 oplyser Tommelises bestyrelse, at de arbejder på en handlingsplan om forældresamarbejde. De vil samtidig tage stilling til forældreklagerne dog ikke besvare dem i forhold til de enkelte forældre. Da det har været et større arbejde, så har bestyrelsen oplyst UdviklingsForum om, at de var forsinket i forhold til at overholde den udstukne svarfrist. Der udestår p.t. kun, at Tommelises bestyrelse afleverer høringssvar i relation til den endelige tilsynsrapport om status på det skærpede tilsyn. Det forventes, at den endelige tilsynsrapport kan foreligges på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport er i høring hos Tommelises bestyrelse. Den har 14 dage til at responderer i. Høringsfristen udløber egentligt efter at Børne- og Uddannelsesudvalget har afholdt sit møde. Efter aftale mellem UdviklingsForum og Tommelises bestyrelse forkortes høringsfristen, således at Børne- og Uddannelsesudvalget kan få forelagt en endelig tilsynsrapport. UdviklingsForum oplyser, at de har positive forventninger i relation til at kunne ophæve det skærpede pædagogiske tilsyn. Side 20

21 Da Tommelises bestyrelse har krav på høring, før der kan træffes endelig beslutning om en eventuel ophævelse det skærpede tilsyn, så kan der p.t. ikke forelægges bilag i sagen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Det skærpede tilsyn med den private daginstitution Tommelise ophæves, forudsat at den endelige tilsynsrapport efter indhentning af høringssvar fra Tommelises bestyrelse, fortsat giver anledning til det. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Det skærpede tilsyn ophæves. Fraværende: Pernelle Jensen Side 21

22 21 Orientering om tilsyn i Dagmargården Sagsnr.:14/1834 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: UdviklingsForum, der fører tilsyn med de private daginstitutioner i Fredericia Kommune, har udarbejdet et notat i relation til den private daginstitution Dagmargården. Notat indeholder en vurdering af Dagmargårdens pædagogisk læreplan og plan for kompetenceudvikling. Ved tilsyn i Dagmargården i 2013 lå den pædagogiske læreplan på daværende tidspunkt i udkast, idet afsnittet om evaluering af det pædagogiske arbejde endnu ikke var helt færdigt. Dagmargården fremsendte i oktober 2013 læreplanen, og denne blev godkendt af Børneog Ungdomsudvalget med bemærkning om, at det var ønskeligt med en uddybning af arbejdet med dokumentation og evaluering. Endvidere anbefalede UdviklingsForum i tilsynsrapporten, at Dagmargården opprioriterer kursus og efteruddannelse. I januar 2014 har Dagmargården afleveret svar i relation dokumentation og evaluering samt plan for kompetenceudvikling. UdviklingsForums rapport er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForum vurderer, at Dagmargården har gennem sin justering af både læreplan og kompetenceplan opkvalificeret de tidligere planer ved bl.a. at skabe en tydelig sammenhæng mellem praksis og pædagogisk faglighed, mellem tidligere fokus og fremtidig kompetenceudvikling og mellem ønsket om at fremstå som et samlet hus og det at tage udgangspunkt i en fælles platform. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Dagmargården - opfølgning på tilsyn Side 22

23 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen Side 23

Referat til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Børne- og Uddannelsesudvalget, 11-03-2014 Referat til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 5. april 2016 Mødested: Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødested: Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Allé Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014 Forslag til justeret model for tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia Kommune pr. februar 2014 UdviklingsForum februar 2014 - forslag Indhold Tilsynets retsgrundlag...3 Snitflade mellem UdviklingsForum

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere