REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK"

Transkript

1 REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1

2 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl. 19:00 på Ølstykke Bibliotek Referat: 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningens formand, Peter Koch, bød de fremmødte grundejere velkommen og foreslog advokat Jørgen Bøje som dirigent. Der blev ikke foreslået andre kandidater til dirigentposten, og der blev ikke gjort indsigelse mod det fremsatte forslag. Jørgen Bøje var hermed valgt som dirigent. Dirigenten takkede de fremmødte grundejere for valget. 117 stemmeberettigede parceller var repræsenteret, hvoraf de 13 var ved fuldmagt (svarende til i alt 234 stemmer). Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var rettidigt varslet ( ) og indkaldt ( ) og dermed lovlig i forhold til de fremsatte forslag. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Peter Koch aflagde herefter beretning: Indledningsvis vil jeg gøre rede for bestyrelsens udskiftning og udvikling siden seneste generalforsamling. Sommeren og efteråret 2005 kørte bestyrelsen i et vist omfang på noget der ligner vågeblus, idet et antal bestyrelsesmøder måtte aflyses p.g.a. for lille fremmøde og et par møder var uarbejdsdygtige af parlamentariske årsager med grund i bestyrelsens egen forretningsorden. Sent på efteråret valgte den siddende formand, Anette Holm Christiansen, at nedlægge sit formandshverv og trække sig helt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin tak og anerkendelse for det arbejde, Anette nåede at udføre som formand. Ved Anettes udtræden blev jeg så konstitueret af bestyrelsen som formand, og 1. suppleanten Kim Ortvald indtrådte umiddelbart. Straks i det nye år meddelte Christian Andreasen at han ønskede at trække sig ud af bestyrelsen, da han ikke havde den fornødne tid til en reel deltagelse. 2. suppleanten Peter Carlson indtrådte herefter i bestyrelsen. Også til Christian skal der naturligvis lyde en tak for hans positive deltagelse. 2

3 Siden november har vi så speedet bestyrelsesarbejdet op, med henblik på at få afviklet nogle af de ophobede opgaver. For de medlemmer, der er meget interesserede i hvad bestyrelsen foretager sig, kan det heller ikke være en hemmelighed, at der har været utroligt mange punkter på bestyrelsens mødedagsordener. Det fremgår også tydeligt at mange punkter gang på gang har måttet udsættes og skubbes foran os. Vi har dog fået lavet en anvendelig forretningsorden og regler for postbehandling m.v. Alt sammen noget, der ikke umiddelbart ser stort ud, men som er en forudsætning for en hensigtsmæssig administration og arbejdsfordeling. Det er altså ikke fordi vi ikke laver noget, men fordi opgaverne er mange. Personligt tør jeg godt sige, at Grundejerforeningen Langekær er en væsentlige større forretning end man umiddelbart forestiller sig. Det drejer som om alt fra nabostridigheder om parkeringspladser, avancerede skurtilbygninger, store anlægs og renoveringsprojekter, farver på hoveddøre, tv-antenneanlæg og internet, kvadratmeterpriser på asfalt og bestyrelsens rolle som arbejdsgiver og meget, meget mere. Vi har ikke nået alt det vi gerne ville, men vi har efterhånden fået et solidt overblik over opgavernes omfang, og vi må herefter ud i en prioritering. Af foreningens vedtægter fremgår det bl.a., at det er bestyrelsens opgave at varetage grundejernes fælles interesser. Netop på det område ligger der en meget stor opgave i at få fuldstændig styr på fordelingen af driftsansvar mellem kommunen, grundejerforeningen og den enkelte grundejer. Det drejer sig om ansvar for snerydning samt vedligeholdelses og renoveringsarbejder m.v. Altså alt det, der koster virkelig mange penge. Arbejdet er omfattende og meget tidskrævende, men det skal gøres, og vi er rigtig godt i gang. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at få en hjemmeside op at stå. Det er gjort, og vi finder at den er begyndt at fungere. Den vil fra nu af blive fastholdt og udbygget i takt med bestyrelsens hensigter og grundejernes ønsker. Vi lovede også at holde os orienteret om markedet for tv-modtagelse. Specielt omkring et fremsat forslag om kontrakt med ComX. Dette er undersøgt, men vil kræve en fornyelse af vores ledningsanlæg, som 3

4 bestyrelsen i den nuværende situation anser for økonomisk urealistisk. Lidt fremme i min beretning vil jeg komme ind på andre muligheder, som bl.a. er udmundet i et konkret forslag, der er fremsat til senere debat og afstemning. Bestyrelsen har ligeledes på grundlag af et ønske fra grundejere forsøgt at etablere et legepladsudvalg. Dette er ikke skrinlagt, men de problemer vi løber ind i her, er meget store på grund af det sikkerhedsniveau som legeredskaber skal have i dag. Det er næsten praktisk umuligt at forestille sig, at man kan lave sådan noget ved frivillig arbejdskraft, da sikkerhedskravene er så enorme. Det tætteste vi nok kan komme på at lave legepladser med frivillig arbejdskraft er, at vi måske kan få lov til at samle færdigindkøbte legeredskaber, der er godkendte af Teknologisk Institut og kun forhandles af meget få firmaer. Vi har ikke tabt modet, men søger gerne en legepladsbestyrer eller legepladsformand, der indledningsvis er i stand til at sætte sig ind i de meget omfattende og komplicerede sikkerhedsregler. Grundejerforeningens økonomi. Som man jo kan se ud af regnskabet kommer vi ud af år 2005 med et ret betragteligt overskud. Dette er, som også beskrevet i det udsendte materiale, ikke et udtryk for at Grundejerforeningen har en sund økonomi. Det er mere en konsekvens af, at bestyrelsesarbejdet er kommet lettere forsinket i gang, så vi ikke har haft lejlighed til at bruge de bevilgede penge. At vi samtidig står i en situation, hvor områdemandens maskinpark mildest talt må betragtes som totalt nedslidt, gør at vi nok skal få brugt pengene, men det bliver på nogle lidt ændrede områder, end det fra starten var tiltænkt. Beskæringsarbejder Foreningen har store arealer med en tæt bevoksning som randbeplantning og interne bede, som medfører relativt omfattende behov for vedligeholdelse. Det medfører tilsvarende omfattende udgifter, når de store, samlede beskæringsarbejder skal udføres. Typisk må der hentes hjælp af eksterne anlægsgartnere. På grundlag af erfaringer fra tidligere år, er det bestyrelsens vurdering, at der påhviler foreningen forpligtelser på ca. ¾ mio. kr. til beskæringsarbejder over en periode på 4-5 år. Nogle af disse penge skulle vi dog gerne kunne spare ved at områdemanden får det rigtige udstyr, så vi (han) er i stand til at udføre en væsentlig del af dette arbejde uden for plæneklipningssæsonen. 4

5 Fliserenovering. Ses der på foreningens stiarealer, er det som med randbeplantningen, ganske omfattende arealer vi taler om. Kilometervis af stiarealer. Det samlede areal er på ca m². Da flisearealerne er fra 1970erne og kun i mindre omfang er blevet oprettede i årenes løb, er de nu så nedslidte, bulede og nedbrudte, at en total fornyelse af belægningerne er eneste forsvarlige mulighed for renovering. Det medfører meget store udgifter, når arbejdet med fornyelse af belægningerne skal udføres af eksterne anlægsgartnere. På grundlag af erfaringer fra tidligere år er det bestyrelsens vurdering, at der påhviler foreningen forpligtelser på ca. 6 mio. kr. til renovering af stisystemerne over en periode på 4-5 år. Det er bestyrelsens mål, at udføre beskæringsarbejderne umiddelbart forud for renoveringen af stibelægningerne, dels for at få fjernet de større træer og buske, hvor rødderne ellers løfter og ødelægger belægningerne, og dels af hensyn til kloakkerne. Der skal ifølge foreningens deklaration for området holdes et bælte på min. 4 m frit for større træer for at undgå rødder i såvel regnvands- som spildevandskloakkerne. Bestyrelsen har i det udarbejdede budget påregnet, at få de resterende 3 etaper med beskæringsarbejder og fornyelse af belægningerne gennemført i sammenhængende etaper over de næste 3 år. Resultatet skulle gerne blive, at alle stier bliver ordnede og mere sikre at gå på, og helst uden afholdelse af en masse løbende udgifter til småopretninger, hvor det ellers er tiltrængt. Og det er et håb, at området samlet set, bliver pænere og mere velordnet, og at vi får givet det et ordentligt, tiltrængt løft. Antenne Drift. Omfatter forsikring, service, programmer, Copydan, antenneudbygning og elforbrug til forstærkere. Den største post er på ca kr., som omfatter abonnement på foreningens programkanaler. En mindre post til antenneudbygning omfatter nyt og supplerende udstyr i hovedstationen til modtagelse af programpakker fra Vision Digital via Canal Digital. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen, om at indgå aftale om levering af programpakker fra Canal Digital, og at installere det nødvendige udstyr i antenneanlæggets hovedstation. Mere om dette fremkommer under punktet: Forslag fra bestyrelsen. I regnskabsåret har antenneanlægget i øvrigt fungeret stabilt og uden problemer. Stofanet. Blev vedtaget oprettet af generalforsamlingen i april

6 Interessen for denne internetopkobling har lige fra starten været stor. Ifølge en femårige kontrakt, som blev indgået med TeliaStofa i september 2001, bortfalder foreningens eventuelle betaling (pr. kvartal) for det installerede udstyr til StofaNet, når der i foreningen Langekær er tilsluttet mindst 100 internetkunder til nettet. Da der allerede efter det første kvartal stedse har været ca. 140 tilsluttede abonnenter, har foreningen derfor alene måttet afregne for udstyret til StofaNet, gældende for 4. kvartal Efterfølgende har der ingen løbende udgifter været i forbindelse med dette udstyr og medio september 2006 ophører forpligtelsen for foreningen, til evt. betaling for udstyret, hvis antallet af abonnenter skulle komme under 100. Det er fortsat den enkelte grundejer, der har mulighed for at tegne et fordelagtigt internetabonnement med TeliaStofa. Flexrate findes med 3 hastigheder og 3 priser; startende med 1 Mbit til min. 50 kr/md, op til 4 Mbit for min 150 kr/md. Antallet af tilsluttede abonnenter er p.t., som tidligere nævnt, ca Det svarer til et tilslutningsomfang på lige under 40 % iflg. oplysninger fra TeliaStofa. TeliaStofa tilbyder også tillægsprodukter i StofaNet, som omfatter Telia Saf og Telia SafeSurf. Disse produkter beskytter computeren mod vira og spam fra og sikrer computeren mod virus, hackere og spammails, samt åbner mulighed for forældrekontrol, når man bevæger sig rundt på nettet. IP-telefoni IP står for Internet Protocol. Der nu åbnet mulighed for at tale i telefon via sin bredbåndsforbindelse ved en StofaNet Flexrate, 1 Mb forbindelse. IP telefoni fungerer ved at føre telefontrafikken gennem internettet i stedet for gennem telefonledningerne. Det er nu muligt gennem firmaet Cirque, at tilmelde sig ordningen og det er værd at bemærke, at kvaliteten af telefonsamtalerne sikres ved prioritering af teletrafikken gennem systemerne. Bestyrelsen har medbragt et antal brochurer, som er lagt frem her under generalforsamlingen. Eksempel på økonomien i ordningen er: Abonnement hos Cirque 69 kr/md. Stofanet Flexrate 1 Mb fra 50 kr/md. Opkald til fastnet dag 0,19 kr/min. De priser, muligheder og tekniske oplysninger jeg her er fremkommet med vil naturligvis blive distribueret både i referatet og på foreningens hjemmeside. 6

7 Afslutning Som det også må fremgå af det omdelte materiale, står foreningen over for meget store udgifter til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Det er arbejder, der må forudses i den nærmeste fremtid og som der, udover henlæggelser til fliserenovering, reelt ikke er sparet op til. Dette har bestyrelsen en plan for, som vi vil vende tilbage til under punktet Budget, hvor vi nøje vil redegøre for de økonomiske muligheder i den udarbejdede langtidsplanlægning. Til slut vil jeg gerne kort redegøre for, hvorfor ALLE grundejere denne gang har modtaget et girokort til indbetaling af kontingent. Vi er overgået til et nyt system, hvor kassereren kan ordne alle forretninger med PBS via internettet. Vi har ikke været opmærksomme på, og er ej heller blevet informeret om, at PBS ikke har kunnet overføre eksisterende data fra det gamle system til det nye. Derfor er ALLE hidtidige PBS tilmeldinger blevet annulleret, og der skal ske nytilmelding til PBS. Vi kan kun beklage den ulejlighed, det har påført grundejerne, men samtidig opfordre endnu flere til at blive PBS tilmeldt. Med disse ord vil jeg overlade talerstolen til dirigenten. Dirigenten konstaterede herefter, at der ingen spørgsmål eller kommentarer var til bestyrelsens beretning, hvorefter den blev taget til efterretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. Foreningens kasserer, Lisbeth Hedme, fremlagde det reviderede regnskab i overensstemmelse med det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede herefter, at der ingen spørgsmål eller kommentarer var til regnskabet for 2005, hvorefter det kunne betragtes som godkendt. 4. Forslag fra grundejerne. Der var ingen forslag fra grundejerne. 5. Forslag fra bestyrelsen, Fremsættelse af budget og vedtagelsese af kontingent Antenneudbygning. Niels Mønsted Knudsen (N.M.K.), bestyrelsen, fremlagde forslaget i overensstemmelse med det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede, at der var spørgsmål fra forsamlingen: Kr106: Er der yderligere omkostninger, f.eks. til forsikringer, forbundet med vedtagelse af forslaget? 7

8 N.M.K.: Ingen yderligere omkostninger, og etableringen er indregnet i budgettet. Sk69: Er der overvejelser om at etablere DAB-signal på antennen? N.M.K.: Det er der ikke for nærværende. Det vurderes, at der er gode modtageforhold i området. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal N.M.K. bad herefter om ordet og gennemgik kort TeliaStofas abonnementstyper og betaling og henviste til deres hjemmeside, hvor oplysningerne kan hentes Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. Kim Ortvald, bestyrelsen, gennemgik budgetforslag A i overensstemmelse med det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede, at en del grundejere havde spørgsmål/kommentarer til budgettet. Herunder essensen af spørgsmålene/kommentarerne: Flere grundejere roste bestyrelsen for godt og fremsynet arbejde med 30-års oversigten. Det blev præciseret, at generalforsamlingen vedtager budget for et år ad gangen. Det blev påpeget, at det i forbindelse med optagelse af lån i forbindelse med langtidsplanen, var billigere for den enkelte grundejer at optage lån, end det var for grundejerforeningen. Flere grundejere gav udtryk for utilfredshed med de store udgifter til anskaffelse af maskinel til områdemanden. Der blev konstateret fejl/regnefejl i budgetoplægget. Det blev påpeget, at den vedtægtsændring om hævning af den solidariske hæftelse, som var indbygget i budgetforslaget, ikke fremgik klart af det udsendte materiale. Det var ikke stillet som forslag. Efter disse spørgsmål bad bestyrelsen dirigenten om at indlægge en pause idet der var behov for samråd. Efter en kortere pause blev generalforsamlingen genoptaget, og bestyresen meddelte: På grund af flere uklarheder omkring budget 2006 trækker bestyrelsen det tilbage og budget 2005 forlænges, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne beslutning vandt gehør i forsamlingen. 8

9 6. Valg af kasserer. Kassereren er ikke på valg 7. Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen. Nedenstående 4 grundejere stillede op til de tre bestyrelsesposter som skulle besættes og fik ved den efterfølgende skriftlige afstemning de i parentes angivne stemmetal. 1. Peter Carlson, Væ20 (128) Ikke valgt. 2. Kim Ortvald, Væ17 (205) Valgt. 3. Leif Christophersen, Væ14 (151) Valgt. 4. Troels Pedersen, Va34 (154) Valgt. 1. suppl.: Tom Albret, Sk45 2. suppl.: Alfred Kjældmand, Fi24 3. suppl.: Camilla Hansen, Sk65 8. Valg af 2 interne bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Torben Højlund, Væ22 og Lilli Olsen, Kr98 blev genvalgt uden modkandidater. Suppleant: Lars Peter Jensen, Kr99 blev valgt uden modkandidater. 9. Valg af ekstern revisor. RIR blev genvalgt uden modkandidater. 10. Eventuelt. Dirigenten konstaterede, at der var Spørgsmål/Kommentarer under punktet. Kr106: Efterlyste St. Hans fest! Formanden opfordrede grundejere, som var interesserede i at arrangere, til at møde op til et bestyrelsesmøde Kr98: Opfordrede til at grenbunke, placeret i rabat ud til Ring Syd, blev fjernet idet den tog udsynet fra udkørsel. Formanden oplyste, at bunken vil blive skåret til flis snarest, til grundejernes frie afbenyttelse efter først til mølle princippet. Væ14: Er i besiddelse af tegning over gasledningsnettets placering. For evt. interesserede. Va11: Spørger til forsikringsforholdene i forbindelse med manglende opfyldelse af snerydningspligt. Formanden oplyste, at forsikringsforholdene er ved at blive undersøgt. Fi30: Efterlyser bestyrelsens reaktioner på ulovligt opsatte antenner og paraboler. Formanden oplyser, at bestyrelsen har påtaleret og pligt, og modtager og agerer gerne på konkrete henvendelser fra grundejerne. 9

10 Sk28: Spørger om legepladsen er i sikkerhedsmæssig lovlig stand. Formanden oplyser, at disse forhold er ved at blive undersøgt. Va80: Efterlyser rodskæring af randbeplantning ud for sin parcel, således at rødderne ikke skubber fliserne op. Grundejer: Spørger om bestyrelsen er opmærksom på kommunens henvendelse vedrørende problemer med ræve i vort område. Formanden bekræfter, at det er den samt at kommunen har samarbejde med den lokale jagtforening om opsætning af fælder. Opfordrer også forældre til at henstille til deres børn om at holde sig fra disse fælder. Fi35: Henstilling om, at der ikke parkeres på stamvejene, hvilket i øvrigt heller ikke er tilladt. Foreslår bestyrelsen, at der foretages opstregning af de ikke overdækkede parkeringspladser med henblik på bedre udnyttelse af parkeringsarealerne. Der var ikke flere indlæg fra grundejerne og dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl og takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse og de fremmødte grundejere for deres deltagelse. ref. Henrik Kristensen dir. Jørgen Bøje 10

11 Forretningsorden for generalforsamlingen. 1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og almindeligt flertal er gældende. Er der mere end et forslag, stemmes der i den rækkefølge forslagene indløber. 2. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Er dette ikke tilfældet skal generalforsamlingen suspenderes. 3. Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan ikke tilføjes nye punkter. 4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende, jfr. dog 11 stk. 1 og Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til den pågældende post, skal der være skriftlig afstemning og almindeligt flertal er gældende. 6. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. 8. Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker dette ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet. 9. Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid. 10. Dirigentens afgørelser er endelige. 11. Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage. Formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får mindst 51% af de afgivne stemmer, leder formanden valget af ny dirigent. 12. Dirigenten leder forsamlingen på upartisk vis. Såfremt vedkommende ønsker at deltage i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge Dirigenten eller grundejerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden eller afslutning med de indtegnede talere. 11

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere