REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK"

Transkript

1 REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1

2 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl. 19:00 på Ølstykke Bibliotek Referat: 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningens formand, Peter Koch, bød de fremmødte grundejere velkommen og foreslog advokat Jørgen Bøje som dirigent. Der blev ikke foreslået andre kandidater til dirigentposten, og der blev ikke gjort indsigelse mod det fremsatte forslag. Jørgen Bøje var hermed valgt som dirigent. Dirigenten takkede de fremmødte grundejere for valget. 117 stemmeberettigede parceller var repræsenteret, hvoraf de 13 var ved fuldmagt (svarende til i alt 234 stemmer). Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var rettidigt varslet ( ) og indkaldt ( ) og dermed lovlig i forhold til de fremsatte forslag. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Peter Koch aflagde herefter beretning: Indledningsvis vil jeg gøre rede for bestyrelsens udskiftning og udvikling siden seneste generalforsamling. Sommeren og efteråret 2005 kørte bestyrelsen i et vist omfang på noget der ligner vågeblus, idet et antal bestyrelsesmøder måtte aflyses p.g.a. for lille fremmøde og et par møder var uarbejdsdygtige af parlamentariske årsager med grund i bestyrelsens egen forretningsorden. Sent på efteråret valgte den siddende formand, Anette Holm Christiansen, at nedlægge sit formandshverv og trække sig helt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin tak og anerkendelse for det arbejde, Anette nåede at udføre som formand. Ved Anettes udtræden blev jeg så konstitueret af bestyrelsen som formand, og 1. suppleanten Kim Ortvald indtrådte umiddelbart. Straks i det nye år meddelte Christian Andreasen at han ønskede at trække sig ud af bestyrelsen, da han ikke havde den fornødne tid til en reel deltagelse. 2. suppleanten Peter Carlson indtrådte herefter i bestyrelsen. Også til Christian skal der naturligvis lyde en tak for hans positive deltagelse. 2

3 Siden november har vi så speedet bestyrelsesarbejdet op, med henblik på at få afviklet nogle af de ophobede opgaver. For de medlemmer, der er meget interesserede i hvad bestyrelsen foretager sig, kan det heller ikke være en hemmelighed, at der har været utroligt mange punkter på bestyrelsens mødedagsordener. Det fremgår også tydeligt at mange punkter gang på gang har måttet udsættes og skubbes foran os. Vi har dog fået lavet en anvendelig forretningsorden og regler for postbehandling m.v. Alt sammen noget, der ikke umiddelbart ser stort ud, men som er en forudsætning for en hensigtsmæssig administration og arbejdsfordeling. Det er altså ikke fordi vi ikke laver noget, men fordi opgaverne er mange. Personligt tør jeg godt sige, at Grundejerforeningen Langekær er en væsentlige større forretning end man umiddelbart forestiller sig. Det drejer som om alt fra nabostridigheder om parkeringspladser, avancerede skurtilbygninger, store anlægs og renoveringsprojekter, farver på hoveddøre, tv-antenneanlæg og internet, kvadratmeterpriser på asfalt og bestyrelsens rolle som arbejdsgiver og meget, meget mere. Vi har ikke nået alt det vi gerne ville, men vi har efterhånden fået et solidt overblik over opgavernes omfang, og vi må herefter ud i en prioritering. Af foreningens vedtægter fremgår det bl.a., at det er bestyrelsens opgave at varetage grundejernes fælles interesser. Netop på det område ligger der en meget stor opgave i at få fuldstændig styr på fordelingen af driftsansvar mellem kommunen, grundejerforeningen og den enkelte grundejer. Det drejer sig om ansvar for snerydning samt vedligeholdelses og renoveringsarbejder m.v. Altså alt det, der koster virkelig mange penge. Arbejdet er omfattende og meget tidskrævende, men det skal gøres, og vi er rigtig godt i gang. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at få en hjemmeside op at stå. Det er gjort, og vi finder at den er begyndt at fungere. Den vil fra nu af blive fastholdt og udbygget i takt med bestyrelsens hensigter og grundejernes ønsker. Vi lovede også at holde os orienteret om markedet for tv-modtagelse. Specielt omkring et fremsat forslag om kontrakt med ComX. Dette er undersøgt, men vil kræve en fornyelse af vores ledningsanlæg, som 3

4 bestyrelsen i den nuværende situation anser for økonomisk urealistisk. Lidt fremme i min beretning vil jeg komme ind på andre muligheder, som bl.a. er udmundet i et konkret forslag, der er fremsat til senere debat og afstemning. Bestyrelsen har ligeledes på grundlag af et ønske fra grundejere forsøgt at etablere et legepladsudvalg. Dette er ikke skrinlagt, men de problemer vi løber ind i her, er meget store på grund af det sikkerhedsniveau som legeredskaber skal have i dag. Det er næsten praktisk umuligt at forestille sig, at man kan lave sådan noget ved frivillig arbejdskraft, da sikkerhedskravene er så enorme. Det tætteste vi nok kan komme på at lave legepladser med frivillig arbejdskraft er, at vi måske kan få lov til at samle færdigindkøbte legeredskaber, der er godkendte af Teknologisk Institut og kun forhandles af meget få firmaer. Vi har ikke tabt modet, men søger gerne en legepladsbestyrer eller legepladsformand, der indledningsvis er i stand til at sætte sig ind i de meget omfattende og komplicerede sikkerhedsregler. Grundejerforeningens økonomi. Som man jo kan se ud af regnskabet kommer vi ud af år 2005 med et ret betragteligt overskud. Dette er, som også beskrevet i det udsendte materiale, ikke et udtryk for at Grundejerforeningen har en sund økonomi. Det er mere en konsekvens af, at bestyrelsesarbejdet er kommet lettere forsinket i gang, så vi ikke har haft lejlighed til at bruge de bevilgede penge. At vi samtidig står i en situation, hvor områdemandens maskinpark mildest talt må betragtes som totalt nedslidt, gør at vi nok skal få brugt pengene, men det bliver på nogle lidt ændrede områder, end det fra starten var tiltænkt. Beskæringsarbejder Foreningen har store arealer med en tæt bevoksning som randbeplantning og interne bede, som medfører relativt omfattende behov for vedligeholdelse. Det medfører tilsvarende omfattende udgifter, når de store, samlede beskæringsarbejder skal udføres. Typisk må der hentes hjælp af eksterne anlægsgartnere. På grundlag af erfaringer fra tidligere år, er det bestyrelsens vurdering, at der påhviler foreningen forpligtelser på ca. ¾ mio. kr. til beskæringsarbejder over en periode på 4-5 år. Nogle af disse penge skulle vi dog gerne kunne spare ved at områdemanden får det rigtige udstyr, så vi (han) er i stand til at udføre en væsentlig del af dette arbejde uden for plæneklipningssæsonen. 4

5 Fliserenovering. Ses der på foreningens stiarealer, er det som med randbeplantningen, ganske omfattende arealer vi taler om. Kilometervis af stiarealer. Det samlede areal er på ca m². Da flisearealerne er fra 1970erne og kun i mindre omfang er blevet oprettede i årenes løb, er de nu så nedslidte, bulede og nedbrudte, at en total fornyelse af belægningerne er eneste forsvarlige mulighed for renovering. Det medfører meget store udgifter, når arbejdet med fornyelse af belægningerne skal udføres af eksterne anlægsgartnere. På grundlag af erfaringer fra tidligere år er det bestyrelsens vurdering, at der påhviler foreningen forpligtelser på ca. 6 mio. kr. til renovering af stisystemerne over en periode på 4-5 år. Det er bestyrelsens mål, at udføre beskæringsarbejderne umiddelbart forud for renoveringen af stibelægningerne, dels for at få fjernet de større træer og buske, hvor rødderne ellers løfter og ødelægger belægningerne, og dels af hensyn til kloakkerne. Der skal ifølge foreningens deklaration for området holdes et bælte på min. 4 m frit for større træer for at undgå rødder i såvel regnvands- som spildevandskloakkerne. Bestyrelsen har i det udarbejdede budget påregnet, at få de resterende 3 etaper med beskæringsarbejder og fornyelse af belægningerne gennemført i sammenhængende etaper over de næste 3 år. Resultatet skulle gerne blive, at alle stier bliver ordnede og mere sikre at gå på, og helst uden afholdelse af en masse løbende udgifter til småopretninger, hvor det ellers er tiltrængt. Og det er et håb, at området samlet set, bliver pænere og mere velordnet, og at vi får givet det et ordentligt, tiltrængt løft. Antenne Drift. Omfatter forsikring, service, programmer, Copydan, antenneudbygning og elforbrug til forstærkere. Den største post er på ca kr., som omfatter abonnement på foreningens programkanaler. En mindre post til antenneudbygning omfatter nyt og supplerende udstyr i hovedstationen til modtagelse af programpakker fra Vision Digital via Canal Digital. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen, om at indgå aftale om levering af programpakker fra Canal Digital, og at installere det nødvendige udstyr i antenneanlæggets hovedstation. Mere om dette fremkommer under punktet: Forslag fra bestyrelsen. I regnskabsåret har antenneanlægget i øvrigt fungeret stabilt og uden problemer. Stofanet. Blev vedtaget oprettet af generalforsamlingen i april

6 Interessen for denne internetopkobling har lige fra starten været stor. Ifølge en femårige kontrakt, som blev indgået med TeliaStofa i september 2001, bortfalder foreningens eventuelle betaling (pr. kvartal) for det installerede udstyr til StofaNet, når der i foreningen Langekær er tilsluttet mindst 100 internetkunder til nettet. Da der allerede efter det første kvartal stedse har været ca. 140 tilsluttede abonnenter, har foreningen derfor alene måttet afregne for udstyret til StofaNet, gældende for 4. kvartal Efterfølgende har der ingen løbende udgifter været i forbindelse med dette udstyr og medio september 2006 ophører forpligtelsen for foreningen, til evt. betaling for udstyret, hvis antallet af abonnenter skulle komme under 100. Det er fortsat den enkelte grundejer, der har mulighed for at tegne et fordelagtigt internetabonnement med TeliaStofa. Flexrate findes med 3 hastigheder og 3 priser; startende med 1 Mbit til min. 50 kr/md, op til 4 Mbit for min 150 kr/md. Antallet af tilsluttede abonnenter er p.t., som tidligere nævnt, ca Det svarer til et tilslutningsomfang på lige under 40 % iflg. oplysninger fra TeliaStofa. TeliaStofa tilbyder også tillægsprodukter i StofaNet, som omfatter Telia Saf og Telia SafeSurf. Disse produkter beskytter computeren mod vira og spam fra og sikrer computeren mod virus, hackere og spammails, samt åbner mulighed for forældrekontrol, når man bevæger sig rundt på nettet. IP-telefoni IP står for Internet Protocol. Der nu åbnet mulighed for at tale i telefon via sin bredbåndsforbindelse ved en StofaNet Flexrate, 1 Mb forbindelse. IP telefoni fungerer ved at føre telefontrafikken gennem internettet i stedet for gennem telefonledningerne. Det er nu muligt gennem firmaet Cirque, at tilmelde sig ordningen og det er værd at bemærke, at kvaliteten af telefonsamtalerne sikres ved prioritering af teletrafikken gennem systemerne. Bestyrelsen har medbragt et antal brochurer, som er lagt frem her under generalforsamlingen. Eksempel på økonomien i ordningen er: Abonnement hos Cirque 69 kr/md. Stofanet Flexrate 1 Mb fra 50 kr/md. Opkald til fastnet dag 0,19 kr/min. De priser, muligheder og tekniske oplysninger jeg her er fremkommet med vil naturligvis blive distribueret både i referatet og på foreningens hjemmeside. 6

7 Afslutning Som det også må fremgå af det omdelte materiale, står foreningen over for meget store udgifter til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Det er arbejder, der må forudses i den nærmeste fremtid og som der, udover henlæggelser til fliserenovering, reelt ikke er sparet op til. Dette har bestyrelsen en plan for, som vi vil vende tilbage til under punktet Budget, hvor vi nøje vil redegøre for de økonomiske muligheder i den udarbejdede langtidsplanlægning. Til slut vil jeg gerne kort redegøre for, hvorfor ALLE grundejere denne gang har modtaget et girokort til indbetaling af kontingent. Vi er overgået til et nyt system, hvor kassereren kan ordne alle forretninger med PBS via internettet. Vi har ikke været opmærksomme på, og er ej heller blevet informeret om, at PBS ikke har kunnet overføre eksisterende data fra det gamle system til det nye. Derfor er ALLE hidtidige PBS tilmeldinger blevet annulleret, og der skal ske nytilmelding til PBS. Vi kan kun beklage den ulejlighed, det har påført grundejerne, men samtidig opfordre endnu flere til at blive PBS tilmeldt. Med disse ord vil jeg overlade talerstolen til dirigenten. Dirigenten konstaterede herefter, at der ingen spørgsmål eller kommentarer var til bestyrelsens beretning, hvorefter den blev taget til efterretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. Foreningens kasserer, Lisbeth Hedme, fremlagde det reviderede regnskab i overensstemmelse med det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede herefter, at der ingen spørgsmål eller kommentarer var til regnskabet for 2005, hvorefter det kunne betragtes som godkendt. 4. Forslag fra grundejerne. Der var ingen forslag fra grundejerne. 5. Forslag fra bestyrelsen, Fremsættelse af budget og vedtagelsese af kontingent Antenneudbygning. Niels Mønsted Knudsen (N.M.K.), bestyrelsen, fremlagde forslaget i overensstemmelse med det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede, at der var spørgsmål fra forsamlingen: Kr106: Er der yderligere omkostninger, f.eks. til forsikringer, forbundet med vedtagelse af forslaget? 7

8 N.M.K.: Ingen yderligere omkostninger, og etableringen er indregnet i budgettet. Sk69: Er der overvejelser om at etablere DAB-signal på antennen? N.M.K.: Det er der ikke for nærværende. Det vurderes, at der er gode modtageforhold i området. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal N.M.K. bad herefter om ordet og gennemgik kort TeliaStofas abonnementstyper og betaling og henviste til deres hjemmeside, hvor oplysningerne kan hentes Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. Kim Ortvald, bestyrelsen, gennemgik budgetforslag A i overensstemmelse med det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede, at en del grundejere havde spørgsmål/kommentarer til budgettet. Herunder essensen af spørgsmålene/kommentarerne: Flere grundejere roste bestyrelsen for godt og fremsynet arbejde med 30-års oversigten. Det blev præciseret, at generalforsamlingen vedtager budget for et år ad gangen. Det blev påpeget, at det i forbindelse med optagelse af lån i forbindelse med langtidsplanen, var billigere for den enkelte grundejer at optage lån, end det var for grundejerforeningen. Flere grundejere gav udtryk for utilfredshed med de store udgifter til anskaffelse af maskinel til områdemanden. Der blev konstateret fejl/regnefejl i budgetoplægget. Det blev påpeget, at den vedtægtsændring om hævning af den solidariske hæftelse, som var indbygget i budgetforslaget, ikke fremgik klart af det udsendte materiale. Det var ikke stillet som forslag. Efter disse spørgsmål bad bestyrelsen dirigenten om at indlægge en pause idet der var behov for samråd. Efter en kortere pause blev generalforsamlingen genoptaget, og bestyresen meddelte: På grund af flere uklarheder omkring budget 2006 trækker bestyrelsen det tilbage og budget 2005 forlænges, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne beslutning vandt gehør i forsamlingen. 8

9 6. Valg af kasserer. Kassereren er ikke på valg 7. Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen. Nedenstående 4 grundejere stillede op til de tre bestyrelsesposter som skulle besættes og fik ved den efterfølgende skriftlige afstemning de i parentes angivne stemmetal. 1. Peter Carlson, Væ20 (128) Ikke valgt. 2. Kim Ortvald, Væ17 (205) Valgt. 3. Leif Christophersen, Væ14 (151) Valgt. 4. Troels Pedersen, Va34 (154) Valgt. 1. suppl.: Tom Albret, Sk45 2. suppl.: Alfred Kjældmand, Fi24 3. suppl.: Camilla Hansen, Sk65 8. Valg af 2 interne bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Torben Højlund, Væ22 og Lilli Olsen, Kr98 blev genvalgt uden modkandidater. Suppleant: Lars Peter Jensen, Kr99 blev valgt uden modkandidater. 9. Valg af ekstern revisor. RIR blev genvalgt uden modkandidater. 10. Eventuelt. Dirigenten konstaterede, at der var Spørgsmål/Kommentarer under punktet. Kr106: Efterlyste St. Hans fest! Formanden opfordrede grundejere, som var interesserede i at arrangere, til at møde op til et bestyrelsesmøde Kr98: Opfordrede til at grenbunke, placeret i rabat ud til Ring Syd, blev fjernet idet den tog udsynet fra udkørsel. Formanden oplyste, at bunken vil blive skåret til flis snarest, til grundejernes frie afbenyttelse efter først til mølle princippet. Væ14: Er i besiddelse af tegning over gasledningsnettets placering. For evt. interesserede. Va11: Spørger til forsikringsforholdene i forbindelse med manglende opfyldelse af snerydningspligt. Formanden oplyste, at forsikringsforholdene er ved at blive undersøgt. Fi30: Efterlyser bestyrelsens reaktioner på ulovligt opsatte antenner og paraboler. Formanden oplyser, at bestyrelsen har påtaleret og pligt, og modtager og agerer gerne på konkrete henvendelser fra grundejerne. 9

10 Sk28: Spørger om legepladsen er i sikkerhedsmæssig lovlig stand. Formanden oplyser, at disse forhold er ved at blive undersøgt. Va80: Efterlyser rodskæring af randbeplantning ud for sin parcel, således at rødderne ikke skubber fliserne op. Grundejer: Spørger om bestyrelsen er opmærksom på kommunens henvendelse vedrørende problemer med ræve i vort område. Formanden bekræfter, at det er den samt at kommunen har samarbejde med den lokale jagtforening om opsætning af fælder. Opfordrer også forældre til at henstille til deres børn om at holde sig fra disse fælder. Fi35: Henstilling om, at der ikke parkeres på stamvejene, hvilket i øvrigt heller ikke er tilladt. Foreslår bestyrelsen, at der foretages opstregning af de ikke overdækkede parkeringspladser med henblik på bedre udnyttelse af parkeringsarealerne. Der var ikke flere indlæg fra grundejerne og dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl og takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse og de fremmødte grundejere for deres deltagelse. ref. Henrik Kristensen dir. Jørgen Bøje 10

11 Forretningsorden for generalforsamlingen. 1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og almindeligt flertal er gældende. Er der mere end et forslag, stemmes der i den rækkefølge forslagene indløber. 2. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Er dette ikke tilfældet skal generalforsamlingen suspenderes. 3. Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan ikke tilføjes nye punkter. 4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende, jfr. dog 11 stk. 1 og Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til den pågældende post, skal der være skriftlig afstemning og almindeligt flertal er gældende. 6. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. 8. Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker dette ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet. 9. Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid. 10. Dirigentens afgørelser er endelige. 11. Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage. Formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får mindst 51% af de afgivne stemmer, leder formanden valget af ny dirigent. 12. Dirigenten leder forsamlingen på upartisk vis. Såfremt vedkommende ønsker at deltage i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge Dirigenten eller grundejerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden eller afslutning med de indtegnede talere. 11

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

2.2. Referat 1. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den 12.04.2011 kl. 1900 I menighedslokalerne i Udlejre Kirke MAJ

2.2. Referat 1. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den 12.04.2011 kl. 1900 I menighedslokalerne i Udlejre Kirke MAJ 2.2 Referat 1. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 12.04.2011 kl. 1900 I menighedslokalerne i Udlejre Kirke 2011 MAJ 2 1. Ordinære generalforsamling 2011 - Referat Referat I alt 22 parceller var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA DIRIGENTHÆFTE Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere