Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014."

Transkript

1 Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December

2 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne på Skive Tekniske Skole. Skolen vil orientere Jer om de regler og den praksis der gælder for prøver og eksamen på Skive Tekniske Skole. Hæftet indeholder også oplysninger om hvilke hjælpemidler m.v. der må benyttes ved den enkelte prøve eller eksamen. Skolen vil derfor opfordre dig til at læse hæftet grundigt igennem. Ved tvivls spørgsmål, skal i kontakte jeres kontaktlærer, grundfagslærer eller studievejledningen. Niels Korsgård. Eksamenskoordinator uddannelsesleder. 2

3 Eksamensreglement for erhvervsuddannelser på Skive Tekniske Til grund for eksamensreglementet ligger følgende bekendtgørelser. Bekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse nr af 23. okt Bekendtgørelse nr. 341 af 10. maj 2005 Bekendtgørelse nr. 689 af 28. juni 2004 Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 Bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj Bekendtgørelse nr af 23. okt Bekendtgørelse nr af 13. dec Bekendtgørelse nr af 24 august Bekendtgørelse nr. 863 af 16. august Tidspunkter for afholdelser af skriftlige og mundtlige prøver og eksaminer. Prøverne forgår i tidsrummet kl til Går man ud over dette tidsrum, aftales det med eksamenskoordinator fra gang til gang. Meritregler: Der gives merit for eksamen på F - E niveau, når karakteren for faget er bestået med minimum 02, gælder for skriftligt og mundtligt eksamination, i forhold til 10.klasse prøven eller tilsvarende. Er den ene karakter under 02, kan der ikke gives merit i faget, uanset værdien af den anden karakter. Elever der har bestået et fag på f.eks. niveau F med karakteren 02, kan ikke gå til en ny eksamen på tilsvarende niveau, men skal tilbydes undervisning og eksamen på et højere niveau. Regler for skriftlige prøver ved EUD - uddannelsen. Mødetid Du skal møde så tidligt, at du kan være på din plads senest 15 min. før prøvens begyndelse. Hjælpemidler Matematik: Til løsning af opgaverne må du medbringe og anvende lærebøger, tabeller, egne notater og opgaver, rapporter, formelsamling samt lommeregner. Dansk: Retskrivningsordbog og/eller nudansk ordbog. NB!: Hvis du ønsker at benytte ordbøger ved danskprøven skal du selv medbringe dem. Engelsk: Dansk-engelsk, engelsk-dansk, engelsk-engelsk, evt. teknisk engelsk ordbøger. NB! Hvis du ønsker at benytte ordbøger ved engelskprøverne, skal du selv medbringe dem. Hjælp Det er naturligvis ikke tilladt at give eller modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Ophold i eksamenslokalet Der må ikke ryges i lokalet. Walkman, mobiltelefon og lignende må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse. Aflevering Besvarelser skal indeholde følgende: fag, navn, elevnr., sidenummer og -antal på alle ark. 3

4 Skolen udleverer papir til renskrift. Du behøver ikke lave kladde først, da kladde normalt IKKE bedømmes. Ønsker du kladden eller dele heraf bedømt, skal du sikre dig, at de ovenfor nævnte oplysninger er anført på arket/-ne. Desuden skal det fremgå meget tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Du har ikke krav på at få evt. kladde bedømt. Din besvarelse skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen. Du må gerne aflevere din besvarelse og forlade lokalet, når du er færdig. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, rækker du fingeren i vejret, hvorefter vagten afhenter din besvarelse. Du må under ingen omstændigheder rejse dig for at aflevere din besvarelse, endsige forlade prøven uden at have afleveret din besvarelse. Hvis du afleverer før prøven er slut, må du ikke tage eventuel kladde og eksamensopgaven med dig. Besvarelsen afleveres i et omslag, der udleveres af skolen. Omslaget påføres navn m.v. i lighed med alle øvrige papirer. Gruppeprøver Når en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal den enkelte eksaminand afgrænse sin del af besvarelsen på en måde, at der kan foretages en individuelt bedømmelse. Anvendelse af edb ved skriftlige prøver (se afsnit 8) Regler for mundtlige prøver ved EUD - uddannelsen. Mødetid Mød mindst 30 min. før din forberedelsestid begynder. Hjælpemidler Følger reglerne for hvert enkelt fag Opholds- og forberedelseslokalet Der må ikke ryges i lokalet. Walkman, mobiltelefon o.lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Specialpædagogiske foranstaltninger For eksaminander der ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte, men som har særlige handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilrettelægges prøverne under former og vilkår, der imødekommer eksaminandens forudsætninger. Den enkelte afdeling kan således træffe bestemmelse om tillæg af tid i forbindelse med forberedelse til mundtlig eksamen eller tillæg af tid til løsning af skriftlige opgaver, såfremt det vurderes at støtte eleven i opgavebesvarelsen. Gruppeprøver Gruppeprøver kan kun finde sted i de tilfælde, hvor uddannelsesbekendtgørelser direkte nævner denne mulighed. Den enkelte elev kan vælge en af følgende arbejdsformer. 1. Enkeltmandsopgave med en individuel rapport/emneopgaver og en individuel prøve 2. Gruppeopgave med en individuel rapport/emneopgaver og en individuel prøve 3. Gruppeopgave med en grupperapport og en gruppeprøve, såfremt uddannelsesbekendtgørelsen giver denne mulighed. 4

5 For 1 gælder de generelle retningslinier, som fremgår af dette oplæg. For 2 gælder ud over de generelle retningslinier: Gruppen skal bestå af højst 3 elever Den enkelte gruppedeltagers ansvarsområde skal fremgå af rapporten For 3 gælder ud over de generelle retningslinier: Gruppen skal bestå af højst 3 elever Sammen med projektbeskrivelsen skal alle i gruppen aflevere en skriftlig anmodning om at gå til gruppeprøve. Blanket kan afhentes hos uddannelseslederen. Af en særlig oversigt i rapporten skal fremgå hvem der er hovedansvarlig for hvilke afsnit. Mangler denne skal alle kunne begrunde og redegøre for deltaljer i forbindelse med problemløsningen. Prøvetiden kan højst udgøre den i eksamensreglementet fastsatte eksamenstid ganget med antallet af eksaminander. Ved prøven skal alle demonstrere en bred indsigt i projektarbejdet Ved prøven, hvor der skal foretages individuel bedømmelse, fremlægger gruppen projektet med et ca. 10 minutters oplæg fra hver elev efterfulgt af gruppe-spørgsmål og individuelle spørgsmål. Omfanget af produkt og rapport skal svare til at arbejdet er udført af flere elever. Overtrædelse Forsøg på at snyde, herunder hjælp til andre eksaminander, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd under eksamen. Eksamenstilsynet kan træffe afgørelse om hvorvidt der finder overtrædelse sted, og har på baggrund heraf mandat til at bortvise en elev fra prøven. Sygdom Møder du ikke frem, skal skolen have besked omgående eller må du forlade prøven på grund af sygdom, kræves i begge tilfælde lægeerklæring for, at du kan indstilles til sygeeksamen. Udeblivelse Såfremt eksaminanden udebliver fra en prøve uden gyldig grund, kan skolen, efter skriftlig begrundet anmodning fra eleven, træffe afgørelse om en evt. senere eksamination. Der gøres opmærksom på at alle prøver og eksaminer SKAL være gennemført for at der kan udstedes skolebevis. Indstilling til eksamen En elev som på tilfredsstillende vis har fulgt undervisningen kan deltage i eksamen, dog skal /projekter/emneopgaver som indgår i eksaminationen være løst og godkendt af fagets lærer. Orientering om eksamen En del af grundfagene afsluttes med eksamen på et niveau der er fastsat af det faglige udvalg. Skolen har ansvaret for afholdelse af eksaminer og prøver indenfor de rammer som undervisningsministeriet fastlægger. Ved bedømmelse af din præstation medvirker censorer. Det kan aftales at en eksamen der normalt gennemførers på dansk, kan gennemførtes på et andet sprog, når skolen har sikret at den foreskrevne bedømmelse kan finde sted, og at eksaminand, eksaminator og censor behersker det pågældende sprog i fornødent omfang. Eksamenslodtrækning Hvilke fag, eleverne skal til eksamen i, afgøres af Undervisningsministeriet. 14 dage før eksamen kan du få oplyst hvilket fag du skal til eksamen i. Du kan højst deltage i nedennævnte antal prøver i grundfag (incl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed. 5

6 0 20 uger 1 prøve uger 2 prøver uger 3 prøver 61 uger og derover 4 prøver Antallet af prøver omfatter ikke prøver i førstehjælp og brandbekæmpelse samt prøver i grundfag, der følges som valgfri supplerende undervisning (påbygning). Klager over eksamen En eksaminand kan indgive klage vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Du har ret til at få udleveret en kopi af din egen skriftlige opgavebesvarelse og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamenspørgsmål. Klagen skal være præciseret og klagepunkterne være begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers indhold i forhold til uddannelsens mål. Eksamensforløbet Bedømmelsen Anvendelse af edb ved skriftlig eksamen/prøver Eksaminander, der ønsker det, kan anvende computer ved de skriftlige prøver. Hvis du ønsker at benytte edb ved de skriftlige prøver gælder herudover de særlige regler vedr. anvendelse af edb ved skriftlig eksamen. Eleven skal senest 14 dage før en prøve/eksamen underskrive en erklæring om brug af edb. Formularen kan downloades fra skolens intranet. Nedenstående regler gælder såvel når skolens edb-udstyr anvendes, som når eksaminanden anvender eget udstyr. Generelt Ved prøven anvendes enten skolens udstyr eller eksaminandens eget udstyr. Skolens udstyr anvendes først og fremmest til følgende formål i forbindelse med prøven: Udprintning, reservemaskiner samt til brug for eksaminander med skrive handicaps. Eksaminander, der selv medbringer edb-udstyr, må normalt medbringe følgende: PC med mindst et diskettedrev (3,5 ), en skærm og et tastatur med tilhørende mus eller tilsvarende pegeredskab. Kun i særlige tilfælde kan eksaminanden medbringe udstyr til udprintning og kun i form af laser- eller blækprinter. Eksaminanden skal medbringe udstyr, der er fri for virus. Findes der virus på eksaminandens maskine, må eksamen udføres manuelt. Når eksaminanden anvender eget udstyr, fører skolen elektricitet frem til indtil højst 5m fra eksaminandens arbejdsplads med 1 udtag ( normalt 3-benet stik) pr. arbejdsplads. Eksaminanden medbringer selv nødvendige ekstraledninger, heraf en på mindst 5 meters længde og stik. Det anvendte udstyr m.v. skal være DS-godkendt. Eksaminanden medbringer udstyr m.v. på eget ansvar. Eksaminanden er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold vedr. udstyret. Det er eksaminandens ansvar, at medbragte programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v. Før prøven Den enkelte eksaminand underskriver før skriftlig eksamen en aftale, hvor eksaminanden accepterer de vilkår, der er beskrevet i eksamensreglerne vedrørende anvendelse af edb ved skriftlig eksamen. 6

7 Den skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om, hvilket udstyr og hvilke programmer der anvendes til prøven. Eksaminanden skal inden eksamen have gennemført mindst en terminsprøve eller tilsvarende prøve i faget på samme vilkår som ved eksamen. Eksaminanden kan anvende de elektroniske hjælpeprogrammer, som eksaminanden normalt har tilladelse til at anvende i manuel udgave under den pågældende eksamen. Hvis eksaminanden anvender eget udstyr, skal udstyret være opstillet, funktionsduelig og godkendt af skolen til brug senest kl dagen før prøven afholdes. Eksaminanden skal møde så tidligt før prøvens begyndelse på selve prøvedagen, at udstyret kan være tændt, startet op og funktionsduelig i det program, der skal anvendes, senest 15 minutter før prøven begynder. Hvis ikke programmet fungerer senest 15 minutter før prøven, kan eksaminanden ikke forvente at kunne anvende udstyret under prøven. Der må kun indgå tekst mv. som er produceret under prøven. Det er IKKE tilladt at indlæse tekster eller grafik f.eks. logo og lign., der er fremstillet før prøven. Underprøven. Når der anvendes edb ved eksamen, gælder alle almindelige centrale og decentrale bestemmelser vedr. den pågældende eksamen. Det er ikke tilladt at læse eller forsøge at læse andre eksaminanders skærme eller at udveksle oplysninger via edbudstyret, hverken via net eller anden kommunikation. CD-rom-drevet må ikke benyttes. Der må kun anvendes disketter udleveret af skolen. Disketterne påføres fag, dato eksaminandens navn, elevnr. og underskrift. Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt eller virusangreb, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt, det gælder, hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel. Normalt skal eksaminanden påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen. Det er eksaminandens ansvar, at medbragte edb-udstyr og programmel fungerer under prøven. Ved afslutning af prøven Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge på papir med eksaminandens underskrift. Der vil være opstillet et antal printere, hvorfra udprintningen skal foregå. Eksaminanden skal påbegynde udprintning så betids under de givne omstændigheder, at afleveringsfristen kan overholdes. Eksaminanden afleverer den anvendte diskette sammen med opgavebesvarelsen (på papir). Disketten er skolens ejendom og opbevares i 12 måneder efter prøvens afholdelse. Eksaminanden underskiver hvert ark, foretager sidenummerering og angiver, hvor mange ark besvarelsen består af. Udskrivning Udskrivningen skal normalt foregå fra en af de PC ere, som skolen anviser. Lagring skal foregå i et format, således at udskrivning kan foretages fra en af skolens maskiner, der er forsynet med skolens standard programmer. Det er eksaminandens ansvar, at lagring i korrekt format foretages. 7

8 BILAG 1: REGLER OM SKRIFTLIG EKSAMEN Eksamenstid og Hjælpemidler. Matematik Inden for visse uddannelser er der for skolen valgfrihed mellem mundtlig og skriftlig eksamen på niveau F. Såfremt skolen vælger skriftlig eksamen afholdes prøve af 2 timers varighed. Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det valgfrie forløb. Sættet består af både færdighedsopgaver og opgaver, der viser matematikkens anvendelse indenfor almene og erhvervsfaglige områder. Halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver. Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt. En korrekt og fyldestgørende besvarelse af samtlige færdighedsopgaver vurderes som bestået men dog under middel. Ved prøven må benyttes alt skriftligt materiale fra den daglige undervisning, tegnerekvisitter samt godkendt lommeregner Dansk Prøven varer 4 timer. Niv. D: Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem. Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed. 8

9 BILAG 2: REGLER OM MUNDTLIG EKSAMEN Forberedelsestid og hjælpemidler I forberedelsestiden forefindes papir og skriveredskab i forberedelseslokalet. Herudover gælder følgende: Matematik, niv. F: Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer 30 minutter. Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af opgaven, den praktiske problemstilling, emneopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og evt. relevante uddrag af projektet. Prøven gennemføres som individuel prøve. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Matematik, niv. E: Eksamen er mundtlig. Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer 30 minutter. Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af opgaven, den praktiske problemstilling, emneopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og evt. relevant uddrag af projekt. Prøven gennemføres som individuel prøve. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Matematik, niv. D Eksamen er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, notater udarbejdet under forberedelsen samt evt. relevante uddrag af projektet. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: -Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten. -Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen. - I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. - Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller gruppeprøve. - Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. 9

10 - Fysik, niv. FED - Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. - Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. - Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Naturfag, niv FED Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Dansk, niv. F & E. Der afholdes 1 mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: a. Et tekstmateriale med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning Opgaverne med spørgsmål baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter en eller flere tekster inden for det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. Eleven skal analysere og tage stilling til tekstmaterialet og sætte det ind en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng. Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. b. Elevens portfolio med skriftligt arbejde Eleven skal med udgangspunkt i et eller flere eksempler på eget skriftligt arbejde redegøre for og indgå i dialog om det skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. Prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om normer, vilkår og valg i skriftligt arbejde med udgangspunkt i resultatet af egen skriveproces. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører skriftligt arbejde, inddrage elevens dokumentation fra dette projekt. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Dansk niv D Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål til ekstemporaltekst med tilknytning til pensum. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal eksaminationen inddrage elevens dokumentation fra dette projekt. Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. 10

11 Fremmedsprog niv.f,e,d Prøven tager sit udgangspunkt dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne, dels i de i øvrigt stillede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinier. Prøven varer 30 minutter, og eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation samt den fremlagte dokumentation. Prøven gennemføres som en individuel prøve. Skolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i aspekter af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål. Salg & service niv. E. Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev eller en gruppe af elever med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Eksaminationstiden er ca. 25 min. pr. elev inkl. votering. Samfundsfag niv D Der afholdes en mundtlig prøve. Prøven omfatter en gennemgang af elevens dokumentation og et eksamensspørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamensspørgsmålene skal ligge inden for de gennemgåede emneområder. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende. Eleven skal demonstrere sin evne til at analysere og besvare et samfundsfagligt spørgsmål. I forbindelse med den udarbejdede rapport skal eleven demonstrere sin evne til at arbejde med et samfundsfagligt emne og til at stille og besvare relevante spørgsmål. Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation. Informationsteknologi niv. E Eksamen er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede, godkendte dokumentation. Eleven fremlægger og dokumentere sit emne under anvendelse af relevante IT værktøjer. Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen. Der afsættes 30 minutter pr. elev til eksamination, inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål. Informationsteknologi niv. D Eksamen er mundtlig. Der skal eksamineres bredt i niveauets emneområde med I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål. Design niv.e Der afholdes mundtlig prøve. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: a. En opgave, som eleven får ved lodtrækning Opgaverne udarbejdes af eksaminator og baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter et eller flere designprodukter, der har relation til den gennemførte undervisning. 11

12 Eleven skal beskrive, analysere og vurdere opgavens materiale ud fra en designmæssig synsvinkel. b. Elevarbejde Eksaminationen tager udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af skitse eller mock-up. Eleven skal redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for problemløsning og formgivning. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Såfremt faget har været inddraget i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører elevarbejde, tage udgangspunkt i projektet. IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION Niv D Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende. Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er 20 minutter pr. elev inkl. votering. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation. Såfremt faget indgår i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet 12

13 BILAG 3 Kontrakt For anvendelse af Pc'er ved skriftlig eksamen på Skive Tekniske Skole Elevens navn: Cpr.nr.: Pc-vilkårerne omfatter eksamen indenfor følgende fag: Dansk Matematik Jeg ønsker at låne en Pc'er Jeg medbringer selv en Pc'er Jeg kan selv medbringe en Pc'er; men ønsker at låne hvis det er muligt Der kan udskrives i: Word 6.0 til Windows Word 7.0 til Windows Word 97 til Windows Word 2000 Hermed erklærer jeg desuden at have sat mig ind i vilkårene for at anvende Pc'er ved skriftlig eksamen jævnfør eksamensreglementet på Skive Tekniske Skole. Jeg erklærer mig ligeledes indforstået med, at opgavebesvarelsen færdiggøres manuelt, hvis der sker fejl på min Pc'er eller andet udstyr i forbindelse hermed, som ikke umiddelbart kan rettes. Dato: Elevens underskrift: 13

14 Censor & eksaminator vejledning Ved tvivlsspørgsmål henvises til bekendtgørelserne. GENERELT Censorerne skal: Påse, at prøverne er i overensstemmelse med reglerne om de pågældende fag eller fagområder. Medvirke til, og påse at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler. Medvirke til, og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig bedømmelse og deres præstationer en pålidelig bedømmelse. Finder censor, at kraverne ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen med kopi til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Skolen videresender indberetningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor efter anmodning fra skolen eller Kvalitets og Tilsynsstyrelsen indberetning om eksamensafholdelse og eksamensresultater. CENSORKOMPETENCE Censor skal opfylde de faglige betingelser for at fungere som lærer. I fag med merit givende eksaminer skal censor have seminariets liniefag eller tilsvarende i det pågældende fag. Censor udpeges af områdets eksamenskoordinator. Ministeriet kan dog bestemme, at særlige censorer medvirker ved bestemt angivne prøver på de enkelte skoler. AFVIKLING AF EKSAMEN Ved afvikling af prøver skal skolen tilrettelægge forløbet og vilkårene under følgende hensyn: Eleven skal under hele prøveforløbet have hensigtsmæssige arbejdsforhold. Eleven skal ved skriftlige og mundtlige prøver i hele prøvetiden være afskåret fra at modtage anden hjælp eller benytte andre hjælpemidler end de tilladte. Eleven må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Hvor der afleveres materiale til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det, og hvad der ønskes bedømt. For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne for special pædagogisk støtte. Skolen har udfærdiget et eksamensreglement, der beskriver reglerne for eksamen og de konsekvenser overtrædelse medfører. Hvis en elev under prøveforløbet overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise eleven fra prøven, og elevens præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Skolen indberetter bortvisning til Ministeriet med angivelse af bortvisningens begrundelse. Elever, eksaminatorer og censorer skal gøres bekendt med eksamensreglementet. SKRIFTLIG PRØVE Ved en skriftlig prøve bedømmes besvarelserne af både censor og fagets lærer. Ved decentrale prøveopgaver skal disse sammen med undervisningsplan være fremsendt til censor i god tid inden afholdelse af prøven( normalt ca. 8 dage inden prøven). Censor kan, senest tre dage før prøvedagen, henstille at en opgave udgår, ændres eller tilføjes såfremt han ikke finder disse i overensstemmelse med den opgivne undervisningsplan. Censor retter og bedømmer de skriftlige besvarelser hurtigst muligt efter modtagelsen, og videresender besvarelserne snarest efter bedømmelse til fagets lærer der herefter bedømmer opgaven og tager kontakt til censor for at konferere karakterer af. Der gøres opmærksom på at hvor man med fornøden klarhed kan angive, hvor stor en brøkdel af den stillede opgave eleven har klaret, skal halvdelen af opgaven være klaret for at eleven er bestået, såfremt karakteren 02 er bestågrænsen. 14

15 Censorerne skal sørge for at den eksamensafholdende skole modtager de underskrevne karakterlister senest 2 arbejdsdage efter lærer og censor har aftalt karakteren for den enkelte prøve. I øvrigt henvises til, at der i Nordregionen er en aftale om, at alt censur er afsluttet senest 3 uger efter eksamen MUNDTLIG PRØVE Ved en mundtlig prøve medvirker normalt en censor og en eksaminator. Censor skal gennemgå eksamensspørgsmålene og eventuel pensumplan i så god tid, at det kan drøftes med eksaminator. Censor kan, senest tre dage før prøvedagen, henstille at et eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes. BEDØMMELSE Ved bedømmelse af mundtlige prøver og projekter fastsættes karakteren af censor og eksaminator i forening. Censor giver sin bedømmelse først. Hvis to bedømmere, ikke efter drøftelse er enige om en fælles karakter, giver hver en karakter, som noteres særskilt i karakterlisten. Elevens karakter bliver herefter gennemsnittet af disse karakterer afrundet til det nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer afrundes karakteren efter følgende regler : Den nærmeste højere karakter, når censor har givet den højeste karakter. Den nærmeste lavere karakter, når eksaminator har givet den højeste karakter. Karakteren - 03 og 12 kan ikke gives ved afrunding. Der skal gives karakter efter hver eksamination. GODE RÅD Vurder præstationen i forhold til den undervisning eleven har modtaget. Ved godkendelse af skriftlige prøver skal prøven eksaminere bredt i fagets mål og der må ikke være spørgs-mål der ikke er indeholdt i undervisningsplanen. Aftal retningslinierne for prøven (herunder mulighed for spørgsmål) med eksaminator forud for prøven. Fastlæg evt. hvad der kræves for at kunne bestå faget. Kategoriser evt. din bedømmelse ved undermiddel, middel og overmiddel. Kontroller at forudsætningerne for prøven, herunder hjælpemidler i forberedelseslokale er i orden, samt at eleven ikke har mulighed for at modtage hjælp. Vær tilstede ved karaktergivningen, som bør foregå i eksamenslokalet. SYGDOM - CENSOR Bliver censor syg meddeles dette hurtigst muligt den eksamensansvarlige på den eksamensafholdende skole. Censor må gerne på forhånd have et forslag til vikar. Skolen skal finde en vikar, hvis en censor bliver syg. Censors hjemskole er moralsk ansvarlig for, at finde en anden censor i henhold til aftalte censor ring. EKSAMINATOR VEJLEDNING MATERIALE TIL CENSOR Det materiale, der fremgår af fagbekendtgørelsen herunder eksamensspørgsmål og pensumoversigt, fremsendes til censor senest 10 dage før prøvedagen. Det er eksaminator, der finder prøvetekster/opgaver/spørgsmål i det antal der er gældende for det pågældende fag. Eksamensspørgsmålene skal tilsammen omfatte faget som helhed uanset antallet af eksaminander. Hvert eksamensspørgsmål skal omfatte et eller flere væsentlige emner inden for faget. En eksaminand skal mindst kunne vælge mellem 4 sedler med forskellige eksamensspørgsmål. Censor kan så vidt muligt, senest tre dage før prøvedagen, henstille at et eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes. Både censor og eksaminator skal være tilstede, når eksamensspørgsmål trækkes. Eksaminator skal sikre, at eksaminanden har opfattet eksamensspørgsmålet. Eksamensspørgsmålene må først offentliggøres, når alle eksaminander har været til prøve i faget. 15

16 FORBEREDELSE I god tid før prøven aftaler læreren med eleverne, hvilke hjælpemidler eleverne skal medtage til forberedelsestiden. Eksaminator skal sikre, at kun de tilladte hjælpemidler herunder skriveredskab, papir og udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre prøven, forefindes i lokalet. EKSAMINATION Det undervisningsmateriale der har været anvendt, bør forefindes i prøvelokalet. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Eleven må kun medtage notater fra forberedelsestiden og eventuelle rapporter. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Under prøven skal man som eksaminator være opmærksom på: Elevens selvstændige fremlæggelse. Stille brede spørgsmål. Give eleverne tid til at udtrykke sig. Lade eleverne sige, hvad de har planlagt. Eventuelt afslutningsvis høre, om eleven har mere at sige. Bedømmelseskriterierne, der fremgår af fagbekendtgørelse. BEDØMMELSE Eksaminandens præstation vurderes individuelt. Der censureres og gives karakter efter hver eksamination. Censor giver sin bedømmelse først. Ved afslutningen af censuren anføres bedømmelsen straks på karakterlisten. Ved uenighed om karakteren henvises til censorvejledningen. Eksaminator meddeler eksaminanden karakteren under påhør af censor. Eksaminanden må kun modtage de oplysninger om eksamen, som censor og eksaminator er enige om, at eksaminanden får. SYGDOM - EKSAMINATOR Bliver eksaminator syg meddeles dette hurtigst mulig til den eksamensansvarlige. Eksaminator må gerne på forhånd have et forslag til vikar. Bliver en elev syg skal dette straks meddeles den eksamensansvarlige. Sygdom skal hurtigst muligt dokumenteres med en lægeerklæring. Sygeeksamen vil blive gennemført KLAGE OVER EKSAMEN Censor skal gøre notater om præstationen og karakterfastlæggelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares min. 1 år udover klagefristens udløb. Hvis der er indgivet klage skal notaterne opbevares indtil klagemulighederne er udtømt. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Eksamensreglement. Skive Tekniske Skole NIK oktober

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensorientering 2014 2hf og 3g Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensplanen 14.Maj kl. 00.10 Alle skriftlige prøver Alle mundtlige prøver frem til 1. juni 20.Maj kl. 00.10 Hele eksamensplanen

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september 2010 1 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania,

Læs mere

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Gældende fra 1. april 2011 1 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse Eksamens-reglement HHX 2015 Eksamensreglement for HHX Eksamensreglementet for hhx er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere