Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014."

Transkript

1 Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December

2 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne på Skive Tekniske Skole. Skolen vil orientere Jer om de regler og den praksis der gælder for prøver og eksamen på Skive Tekniske Skole. Hæftet indeholder også oplysninger om hvilke hjælpemidler m.v. der må benyttes ved den enkelte prøve eller eksamen. Skolen vil derfor opfordre dig til at læse hæftet grundigt igennem. Ved tvivls spørgsmål, skal i kontakte jeres kontaktlærer, grundfagslærer eller studievejledningen. Niels Korsgård. Eksamenskoordinator uddannelsesleder. 2

3 Eksamensreglement for erhvervsuddannelser på Skive Tekniske Til grund for eksamensreglementet ligger følgende bekendtgørelser. Bekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse nr af 23. okt Bekendtgørelse nr. 341 af 10. maj 2005 Bekendtgørelse nr. 689 af 28. juni 2004 Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 Bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj Bekendtgørelse nr af 23. okt Bekendtgørelse nr af 13. dec Bekendtgørelse nr af 24 august Bekendtgørelse nr. 863 af 16. august Tidspunkter for afholdelser af skriftlige og mundtlige prøver og eksaminer. Prøverne forgår i tidsrummet kl til Går man ud over dette tidsrum, aftales det med eksamenskoordinator fra gang til gang. Meritregler: Der gives merit for eksamen på F - E niveau, når karakteren for faget er bestået med minimum 02, gælder for skriftligt og mundtligt eksamination, i forhold til 10.klasse prøven eller tilsvarende. Er den ene karakter under 02, kan der ikke gives merit i faget, uanset værdien af den anden karakter. Elever der har bestået et fag på f.eks. niveau F med karakteren 02, kan ikke gå til en ny eksamen på tilsvarende niveau, men skal tilbydes undervisning og eksamen på et højere niveau. Regler for skriftlige prøver ved EUD - uddannelsen. Mødetid Du skal møde så tidligt, at du kan være på din plads senest 15 min. før prøvens begyndelse. Hjælpemidler Matematik: Til løsning af opgaverne må du medbringe og anvende lærebøger, tabeller, egne notater og opgaver, rapporter, formelsamling samt lommeregner. Dansk: Retskrivningsordbog og/eller nudansk ordbog. NB!: Hvis du ønsker at benytte ordbøger ved danskprøven skal du selv medbringe dem. Engelsk: Dansk-engelsk, engelsk-dansk, engelsk-engelsk, evt. teknisk engelsk ordbøger. NB! Hvis du ønsker at benytte ordbøger ved engelskprøverne, skal du selv medbringe dem. Hjælp Det er naturligvis ikke tilladt at give eller modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Ophold i eksamenslokalet Der må ikke ryges i lokalet. Walkman, mobiltelefon og lignende må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse. Aflevering Besvarelser skal indeholde følgende: fag, navn, elevnr., sidenummer og -antal på alle ark. 3

4 Skolen udleverer papir til renskrift. Du behøver ikke lave kladde først, da kladde normalt IKKE bedømmes. Ønsker du kladden eller dele heraf bedømt, skal du sikre dig, at de ovenfor nævnte oplysninger er anført på arket/-ne. Desuden skal det fremgå meget tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Du har ikke krav på at få evt. kladde bedømt. Din besvarelse skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen. Du må gerne aflevere din besvarelse og forlade lokalet, når du er færdig. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, rækker du fingeren i vejret, hvorefter vagten afhenter din besvarelse. Du må under ingen omstændigheder rejse dig for at aflevere din besvarelse, endsige forlade prøven uden at have afleveret din besvarelse. Hvis du afleverer før prøven er slut, må du ikke tage eventuel kladde og eksamensopgaven med dig. Besvarelsen afleveres i et omslag, der udleveres af skolen. Omslaget påføres navn m.v. i lighed med alle øvrige papirer. Gruppeprøver Når en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal den enkelte eksaminand afgrænse sin del af besvarelsen på en måde, at der kan foretages en individuelt bedømmelse. Anvendelse af edb ved skriftlige prøver (se afsnit 8) Regler for mundtlige prøver ved EUD - uddannelsen. Mødetid Mød mindst 30 min. før din forberedelsestid begynder. Hjælpemidler Følger reglerne for hvert enkelt fag Opholds- og forberedelseslokalet Der må ikke ryges i lokalet. Walkman, mobiltelefon o.lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Specialpædagogiske foranstaltninger For eksaminander der ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte, men som har særlige handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilrettelægges prøverne under former og vilkår, der imødekommer eksaminandens forudsætninger. Den enkelte afdeling kan således træffe bestemmelse om tillæg af tid i forbindelse med forberedelse til mundtlig eksamen eller tillæg af tid til løsning af skriftlige opgaver, såfremt det vurderes at støtte eleven i opgavebesvarelsen. Gruppeprøver Gruppeprøver kan kun finde sted i de tilfælde, hvor uddannelsesbekendtgørelser direkte nævner denne mulighed. Den enkelte elev kan vælge en af følgende arbejdsformer. 1. Enkeltmandsopgave med en individuel rapport/emneopgaver og en individuel prøve 2. Gruppeopgave med en individuel rapport/emneopgaver og en individuel prøve 3. Gruppeopgave med en grupperapport og en gruppeprøve, såfremt uddannelsesbekendtgørelsen giver denne mulighed. 4

5 For 1 gælder de generelle retningslinier, som fremgår af dette oplæg. For 2 gælder ud over de generelle retningslinier: Gruppen skal bestå af højst 3 elever Den enkelte gruppedeltagers ansvarsområde skal fremgå af rapporten For 3 gælder ud over de generelle retningslinier: Gruppen skal bestå af højst 3 elever Sammen med projektbeskrivelsen skal alle i gruppen aflevere en skriftlig anmodning om at gå til gruppeprøve. Blanket kan afhentes hos uddannelseslederen. Af en særlig oversigt i rapporten skal fremgå hvem der er hovedansvarlig for hvilke afsnit. Mangler denne skal alle kunne begrunde og redegøre for deltaljer i forbindelse med problemløsningen. Prøvetiden kan højst udgøre den i eksamensreglementet fastsatte eksamenstid ganget med antallet af eksaminander. Ved prøven skal alle demonstrere en bred indsigt i projektarbejdet Ved prøven, hvor der skal foretages individuel bedømmelse, fremlægger gruppen projektet med et ca. 10 minutters oplæg fra hver elev efterfulgt af gruppe-spørgsmål og individuelle spørgsmål. Omfanget af produkt og rapport skal svare til at arbejdet er udført af flere elever. Overtrædelse Forsøg på at snyde, herunder hjælp til andre eksaminander, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd under eksamen. Eksamenstilsynet kan træffe afgørelse om hvorvidt der finder overtrædelse sted, og har på baggrund heraf mandat til at bortvise en elev fra prøven. Sygdom Møder du ikke frem, skal skolen have besked omgående eller må du forlade prøven på grund af sygdom, kræves i begge tilfælde lægeerklæring for, at du kan indstilles til sygeeksamen. Udeblivelse Såfremt eksaminanden udebliver fra en prøve uden gyldig grund, kan skolen, efter skriftlig begrundet anmodning fra eleven, træffe afgørelse om en evt. senere eksamination. Der gøres opmærksom på at alle prøver og eksaminer SKAL være gennemført for at der kan udstedes skolebevis. Indstilling til eksamen En elev som på tilfredsstillende vis har fulgt undervisningen kan deltage i eksamen, dog skal /projekter/emneopgaver som indgår i eksaminationen være løst og godkendt af fagets lærer. Orientering om eksamen En del af grundfagene afsluttes med eksamen på et niveau der er fastsat af det faglige udvalg. Skolen har ansvaret for afholdelse af eksaminer og prøver indenfor de rammer som undervisningsministeriet fastlægger. Ved bedømmelse af din præstation medvirker censorer. Det kan aftales at en eksamen der normalt gennemførers på dansk, kan gennemførtes på et andet sprog, når skolen har sikret at den foreskrevne bedømmelse kan finde sted, og at eksaminand, eksaminator og censor behersker det pågældende sprog i fornødent omfang. Eksamenslodtrækning Hvilke fag, eleverne skal til eksamen i, afgøres af Undervisningsministeriet. 14 dage før eksamen kan du få oplyst hvilket fag du skal til eksamen i. Du kan højst deltage i nedennævnte antal prøver i grundfag (incl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed. 5

6 0 20 uger 1 prøve uger 2 prøver uger 3 prøver 61 uger og derover 4 prøver Antallet af prøver omfatter ikke prøver i førstehjælp og brandbekæmpelse samt prøver i grundfag, der følges som valgfri supplerende undervisning (påbygning). Klager over eksamen En eksaminand kan indgive klage vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Du har ret til at få udleveret en kopi af din egen skriftlige opgavebesvarelse og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamenspørgsmål. Klagen skal være præciseret og klagepunkterne være begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers indhold i forhold til uddannelsens mål. Eksamensforløbet Bedømmelsen Anvendelse af edb ved skriftlig eksamen/prøver Eksaminander, der ønsker det, kan anvende computer ved de skriftlige prøver. Hvis du ønsker at benytte edb ved de skriftlige prøver gælder herudover de særlige regler vedr. anvendelse af edb ved skriftlig eksamen. Eleven skal senest 14 dage før en prøve/eksamen underskrive en erklæring om brug af edb. Formularen kan downloades fra skolens intranet. Nedenstående regler gælder såvel når skolens edb-udstyr anvendes, som når eksaminanden anvender eget udstyr. Generelt Ved prøven anvendes enten skolens udstyr eller eksaminandens eget udstyr. Skolens udstyr anvendes først og fremmest til følgende formål i forbindelse med prøven: Udprintning, reservemaskiner samt til brug for eksaminander med skrive handicaps. Eksaminander, der selv medbringer edb-udstyr, må normalt medbringe følgende: PC med mindst et diskettedrev (3,5 ), en skærm og et tastatur med tilhørende mus eller tilsvarende pegeredskab. Kun i særlige tilfælde kan eksaminanden medbringe udstyr til udprintning og kun i form af laser- eller blækprinter. Eksaminanden skal medbringe udstyr, der er fri for virus. Findes der virus på eksaminandens maskine, må eksamen udføres manuelt. Når eksaminanden anvender eget udstyr, fører skolen elektricitet frem til indtil højst 5m fra eksaminandens arbejdsplads med 1 udtag ( normalt 3-benet stik) pr. arbejdsplads. Eksaminanden medbringer selv nødvendige ekstraledninger, heraf en på mindst 5 meters længde og stik. Det anvendte udstyr m.v. skal være DS-godkendt. Eksaminanden medbringer udstyr m.v. på eget ansvar. Eksaminanden er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold vedr. udstyret. Det er eksaminandens ansvar, at medbragte programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v. Før prøven Den enkelte eksaminand underskriver før skriftlig eksamen en aftale, hvor eksaminanden accepterer de vilkår, der er beskrevet i eksamensreglerne vedrørende anvendelse af edb ved skriftlig eksamen. 6

7 Den skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om, hvilket udstyr og hvilke programmer der anvendes til prøven. Eksaminanden skal inden eksamen have gennemført mindst en terminsprøve eller tilsvarende prøve i faget på samme vilkår som ved eksamen. Eksaminanden kan anvende de elektroniske hjælpeprogrammer, som eksaminanden normalt har tilladelse til at anvende i manuel udgave under den pågældende eksamen. Hvis eksaminanden anvender eget udstyr, skal udstyret være opstillet, funktionsduelig og godkendt af skolen til brug senest kl dagen før prøven afholdes. Eksaminanden skal møde så tidligt før prøvens begyndelse på selve prøvedagen, at udstyret kan være tændt, startet op og funktionsduelig i det program, der skal anvendes, senest 15 minutter før prøven begynder. Hvis ikke programmet fungerer senest 15 minutter før prøven, kan eksaminanden ikke forvente at kunne anvende udstyret under prøven. Der må kun indgå tekst mv. som er produceret under prøven. Det er IKKE tilladt at indlæse tekster eller grafik f.eks. logo og lign., der er fremstillet før prøven. Underprøven. Når der anvendes edb ved eksamen, gælder alle almindelige centrale og decentrale bestemmelser vedr. den pågældende eksamen. Det er ikke tilladt at læse eller forsøge at læse andre eksaminanders skærme eller at udveksle oplysninger via edbudstyret, hverken via net eller anden kommunikation. CD-rom-drevet må ikke benyttes. Der må kun anvendes disketter udleveret af skolen. Disketterne påføres fag, dato eksaminandens navn, elevnr. og underskrift. Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt eller virusangreb, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt, det gælder, hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel. Normalt skal eksaminanden påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen. Det er eksaminandens ansvar, at medbragte edb-udstyr og programmel fungerer under prøven. Ved afslutning af prøven Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge på papir med eksaminandens underskrift. Der vil være opstillet et antal printere, hvorfra udprintningen skal foregå. Eksaminanden skal påbegynde udprintning så betids under de givne omstændigheder, at afleveringsfristen kan overholdes. Eksaminanden afleverer den anvendte diskette sammen med opgavebesvarelsen (på papir). Disketten er skolens ejendom og opbevares i 12 måneder efter prøvens afholdelse. Eksaminanden underskiver hvert ark, foretager sidenummerering og angiver, hvor mange ark besvarelsen består af. Udskrivning Udskrivningen skal normalt foregå fra en af de PC ere, som skolen anviser. Lagring skal foregå i et format, således at udskrivning kan foretages fra en af skolens maskiner, der er forsynet med skolens standard programmer. Det er eksaminandens ansvar, at lagring i korrekt format foretages. 7

8 BILAG 1: REGLER OM SKRIFTLIG EKSAMEN Eksamenstid og Hjælpemidler. Matematik Inden for visse uddannelser er der for skolen valgfrihed mellem mundtlig og skriftlig eksamen på niveau F. Såfremt skolen vælger skriftlig eksamen afholdes prøve af 2 timers varighed. Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det valgfrie forløb. Sættet består af både færdighedsopgaver og opgaver, der viser matematikkens anvendelse indenfor almene og erhvervsfaglige områder. Halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver. Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt. En korrekt og fyldestgørende besvarelse af samtlige færdighedsopgaver vurderes som bestået men dog under middel. Ved prøven må benyttes alt skriftligt materiale fra den daglige undervisning, tegnerekvisitter samt godkendt lommeregner Dansk Prøven varer 4 timer. Niv. D: Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem. Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed. 8

9 BILAG 2: REGLER OM MUNDTLIG EKSAMEN Forberedelsestid og hjælpemidler I forberedelsestiden forefindes papir og skriveredskab i forberedelseslokalet. Herudover gælder følgende: Matematik, niv. F: Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer 30 minutter. Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af opgaven, den praktiske problemstilling, emneopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og evt. relevante uddrag af projektet. Prøven gennemføres som individuel prøve. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Matematik, niv. E: Eksamen er mundtlig. Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer 30 minutter. Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af opgaven, den praktiske problemstilling, emneopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og evt. relevant uddrag af projekt. Prøven gennemføres som individuel prøve. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Matematik, niv. D Eksamen er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, notater udarbejdet under forberedelsen samt evt. relevante uddrag af projektet. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: -Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten. -Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen. - I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. - Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller gruppeprøve. - Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. 9

10 - Fysik, niv. FED - Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. - Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. - Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Naturfag, niv FED Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Dansk, niv. F & E. Der afholdes 1 mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: a. Et tekstmateriale med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning Opgaverne med spørgsmål baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter en eller flere tekster inden for det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. Eleven skal analysere og tage stilling til tekstmaterialet og sætte det ind en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng. Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. b. Elevens portfolio med skriftligt arbejde Eleven skal med udgangspunkt i et eller flere eksempler på eget skriftligt arbejde redegøre for og indgå i dialog om det skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. Prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om normer, vilkår og valg i skriftligt arbejde med udgangspunkt i resultatet af egen skriveproces. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører skriftligt arbejde, inddrage elevens dokumentation fra dette projekt. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Dansk niv D Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål til ekstemporaltekst med tilknytning til pensum. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal eksaminationen inddrage elevens dokumentation fra dette projekt. Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. 10

11 Fremmedsprog niv.f,e,d Prøven tager sit udgangspunkt dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne, dels i de i øvrigt stillede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinier. Prøven varer 30 minutter, og eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation samt den fremlagte dokumentation. Prøven gennemføres som en individuel prøve. Skolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i aspekter af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål. Salg & service niv. E. Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev eller en gruppe af elever med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Eksaminationstiden er ca. 25 min. pr. elev inkl. votering. Samfundsfag niv D Der afholdes en mundtlig prøve. Prøven omfatter en gennemgang af elevens dokumentation og et eksamensspørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamensspørgsmålene skal ligge inden for de gennemgåede emneområder. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende. Eleven skal demonstrere sin evne til at analysere og besvare et samfundsfagligt spørgsmål. I forbindelse med den udarbejdede rapport skal eleven demonstrere sin evne til at arbejde med et samfundsfagligt emne og til at stille og besvare relevante spørgsmål. Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation. Informationsteknologi niv. E Eksamen er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede, godkendte dokumentation. Eleven fremlægger og dokumentere sit emne under anvendelse af relevante IT værktøjer. Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen. Der afsættes 30 minutter pr. elev til eksamination, inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål. Informationsteknologi niv. D Eksamen er mundtlig. Der skal eksamineres bredt i niveauets emneområde med I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål. Design niv.e Der afholdes mundtlig prøve. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: a. En opgave, som eleven får ved lodtrækning Opgaverne udarbejdes af eksaminator og baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter et eller flere designprodukter, der har relation til den gennemførte undervisning. 11

12 Eleven skal beskrive, analysere og vurdere opgavens materiale ud fra en designmæssig synsvinkel. b. Elevarbejde Eksaminationen tager udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af skitse eller mock-up. Eleven skal redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for problemløsning og formgivning. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Såfremt faget har været inddraget i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører elevarbejde, tage udgangspunkt i projektet. IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION Niv D Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende. Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er 20 minutter pr. elev inkl. votering. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation. Såfremt faget indgår i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet 12

13 BILAG 3 Kontrakt For anvendelse af Pc'er ved skriftlig eksamen på Skive Tekniske Skole Elevens navn: Cpr.nr.: Pc-vilkårerne omfatter eksamen indenfor følgende fag: Dansk Matematik Jeg ønsker at låne en Pc'er Jeg medbringer selv en Pc'er Jeg kan selv medbringe en Pc'er; men ønsker at låne hvis det er muligt Der kan udskrives i: Word 6.0 til Windows Word 7.0 til Windows Word 97 til Windows Word 2000 Hermed erklærer jeg desuden at have sat mig ind i vilkårene for at anvende Pc'er ved skriftlig eksamen jævnfør eksamensreglementet på Skive Tekniske Skole. Jeg erklærer mig ligeledes indforstået med, at opgavebesvarelsen færdiggøres manuelt, hvis der sker fejl på min Pc'er eller andet udstyr i forbindelse hermed, som ikke umiddelbart kan rettes. Dato: Elevens underskrift: 13

14 Censor & eksaminator vejledning Ved tvivlsspørgsmål henvises til bekendtgørelserne. GENERELT Censorerne skal: Påse, at prøverne er i overensstemmelse med reglerne om de pågældende fag eller fagområder. Medvirke til, og påse at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler. Medvirke til, og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig bedømmelse og deres præstationer en pålidelig bedømmelse. Finder censor, at kraverne ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen med kopi til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Skolen videresender indberetningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor efter anmodning fra skolen eller Kvalitets og Tilsynsstyrelsen indberetning om eksamensafholdelse og eksamensresultater. CENSORKOMPETENCE Censor skal opfylde de faglige betingelser for at fungere som lærer. I fag med merit givende eksaminer skal censor have seminariets liniefag eller tilsvarende i det pågældende fag. Censor udpeges af områdets eksamenskoordinator. Ministeriet kan dog bestemme, at særlige censorer medvirker ved bestemt angivne prøver på de enkelte skoler. AFVIKLING AF EKSAMEN Ved afvikling af prøver skal skolen tilrettelægge forløbet og vilkårene under følgende hensyn: Eleven skal under hele prøveforløbet have hensigtsmæssige arbejdsforhold. Eleven skal ved skriftlige og mundtlige prøver i hele prøvetiden være afskåret fra at modtage anden hjælp eller benytte andre hjælpemidler end de tilladte. Eleven må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Hvor der afleveres materiale til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det, og hvad der ønskes bedømt. For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne for special pædagogisk støtte. Skolen har udfærdiget et eksamensreglement, der beskriver reglerne for eksamen og de konsekvenser overtrædelse medfører. Hvis en elev under prøveforløbet overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise eleven fra prøven, og elevens præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Skolen indberetter bortvisning til Ministeriet med angivelse af bortvisningens begrundelse. Elever, eksaminatorer og censorer skal gøres bekendt med eksamensreglementet. SKRIFTLIG PRØVE Ved en skriftlig prøve bedømmes besvarelserne af både censor og fagets lærer. Ved decentrale prøveopgaver skal disse sammen med undervisningsplan være fremsendt til censor i god tid inden afholdelse af prøven( normalt ca. 8 dage inden prøven). Censor kan, senest tre dage før prøvedagen, henstille at en opgave udgår, ændres eller tilføjes såfremt han ikke finder disse i overensstemmelse med den opgivne undervisningsplan. Censor retter og bedømmer de skriftlige besvarelser hurtigst muligt efter modtagelsen, og videresender besvarelserne snarest efter bedømmelse til fagets lærer der herefter bedømmer opgaven og tager kontakt til censor for at konferere karakterer af. Der gøres opmærksom på at hvor man med fornøden klarhed kan angive, hvor stor en brøkdel af den stillede opgave eleven har klaret, skal halvdelen af opgaven være klaret for at eleven er bestået, såfremt karakteren 02 er bestågrænsen. 14

15 Censorerne skal sørge for at den eksamensafholdende skole modtager de underskrevne karakterlister senest 2 arbejdsdage efter lærer og censor har aftalt karakteren for den enkelte prøve. I øvrigt henvises til, at der i Nordregionen er en aftale om, at alt censur er afsluttet senest 3 uger efter eksamen MUNDTLIG PRØVE Ved en mundtlig prøve medvirker normalt en censor og en eksaminator. Censor skal gennemgå eksamensspørgsmålene og eventuel pensumplan i så god tid, at det kan drøftes med eksaminator. Censor kan, senest tre dage før prøvedagen, henstille at et eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes. BEDØMMELSE Ved bedømmelse af mundtlige prøver og projekter fastsættes karakteren af censor og eksaminator i forening. Censor giver sin bedømmelse først. Hvis to bedømmere, ikke efter drøftelse er enige om en fælles karakter, giver hver en karakter, som noteres særskilt i karakterlisten. Elevens karakter bliver herefter gennemsnittet af disse karakterer afrundet til det nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer afrundes karakteren efter følgende regler : Den nærmeste højere karakter, når censor har givet den højeste karakter. Den nærmeste lavere karakter, når eksaminator har givet den højeste karakter. Karakteren - 03 og 12 kan ikke gives ved afrunding. Der skal gives karakter efter hver eksamination. GODE RÅD Vurder præstationen i forhold til den undervisning eleven har modtaget. Ved godkendelse af skriftlige prøver skal prøven eksaminere bredt i fagets mål og der må ikke være spørgs-mål der ikke er indeholdt i undervisningsplanen. Aftal retningslinierne for prøven (herunder mulighed for spørgsmål) med eksaminator forud for prøven. Fastlæg evt. hvad der kræves for at kunne bestå faget. Kategoriser evt. din bedømmelse ved undermiddel, middel og overmiddel. Kontroller at forudsætningerne for prøven, herunder hjælpemidler i forberedelseslokale er i orden, samt at eleven ikke har mulighed for at modtage hjælp. Vær tilstede ved karaktergivningen, som bør foregå i eksamenslokalet. SYGDOM - CENSOR Bliver censor syg meddeles dette hurtigst muligt den eksamensansvarlige på den eksamensafholdende skole. Censor må gerne på forhånd have et forslag til vikar. Skolen skal finde en vikar, hvis en censor bliver syg. Censors hjemskole er moralsk ansvarlig for, at finde en anden censor i henhold til aftalte censor ring. EKSAMINATOR VEJLEDNING MATERIALE TIL CENSOR Det materiale, der fremgår af fagbekendtgørelsen herunder eksamensspørgsmål og pensumoversigt, fremsendes til censor senest 10 dage før prøvedagen. Det er eksaminator, der finder prøvetekster/opgaver/spørgsmål i det antal der er gældende for det pågældende fag. Eksamensspørgsmålene skal tilsammen omfatte faget som helhed uanset antallet af eksaminander. Hvert eksamensspørgsmål skal omfatte et eller flere væsentlige emner inden for faget. En eksaminand skal mindst kunne vælge mellem 4 sedler med forskellige eksamensspørgsmål. Censor kan så vidt muligt, senest tre dage før prøvedagen, henstille at et eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes. Både censor og eksaminator skal være tilstede, når eksamensspørgsmål trækkes. Eksaminator skal sikre, at eksaminanden har opfattet eksamensspørgsmålet. Eksamensspørgsmålene må først offentliggøres, når alle eksaminander har været til prøve i faget. 15

16 FORBEREDELSE I god tid før prøven aftaler læreren med eleverne, hvilke hjælpemidler eleverne skal medtage til forberedelsestiden. Eksaminator skal sikre, at kun de tilladte hjælpemidler herunder skriveredskab, papir og udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre prøven, forefindes i lokalet. EKSAMINATION Det undervisningsmateriale der har været anvendt, bør forefindes i prøvelokalet. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Eleven må kun medtage notater fra forberedelsestiden og eventuelle rapporter. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Under prøven skal man som eksaminator være opmærksom på: Elevens selvstændige fremlæggelse. Stille brede spørgsmål. Give eleverne tid til at udtrykke sig. Lade eleverne sige, hvad de har planlagt. Eventuelt afslutningsvis høre, om eleven har mere at sige. Bedømmelseskriterierne, der fremgår af fagbekendtgørelse. BEDØMMELSE Eksaminandens præstation vurderes individuelt. Der censureres og gives karakter efter hver eksamination. Censor giver sin bedømmelse først. Ved afslutningen af censuren anføres bedømmelsen straks på karakterlisten. Ved uenighed om karakteren henvises til censorvejledningen. Eksaminator meddeler eksaminanden karakteren under påhør af censor. Eksaminanden må kun modtage de oplysninger om eksamen, som censor og eksaminator er enige om, at eksaminanden får. SYGDOM - EKSAMINATOR Bliver eksaminator syg meddeles dette hurtigst mulig til den eksamensansvarlige. Eksaminator må gerne på forhånd have et forslag til vikar. Bliver en elev syg skal dette straks meddeles den eksamensansvarlige. Sygdom skal hurtigst muligt dokumenteres med en lægeerklæring. Sygeeksamen vil blive gennemført KLAGE OVER EKSAMEN Censor skal gøre notater om præstationen og karakterfastlæggelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares min. 1 år udover klagefristens udløb. Hvis der er indgivet klage skal notaterne opbevares indtil klagemulighederne er udtømt. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Eksamensreglement. Skive Tekniske Skole NIK oktober

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. August 2015.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. August 2015. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. August 2015. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement Vid Erhvervsuddannelser Eksamensreglement Eksamensreglement Eksamensreglement... 2 Formål... 2 Prøver i grundfag på grundforløbet... 2 Prøver i grundfag på hovedforløbet... 2 Udtræk af prøver... 3 Indstilling

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 1272 af 16/11/2010 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere