diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 99 / JULI 2011 KR. 25,- Aktuel rapport: ENERGI og FRIHED Lysets væsen 2. del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 99 / JULI 2011 KR. 25,- Aktuel rapport: ENERGI og FRIHED Lysets væsen 2. del"

Transkript

1 diføt nyt Aktuel rapport: ENERGI og FRIHED Lysets væsen 2. del GRANDER-vand ind i varmen Links: Rossi-reaktoren Forum Nøgleeksperiment på nettet Boganmeldelse: Bevidsthed før stof Er universet formålsbestemt? NR. 99 / JULI 2011 KR. 25,- DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

2 DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og at reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets vilkår forbedres. Foreningens bestyrelse Anders Heerfordt - Formand - Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel Albert Hauser - Næstform., bibliotek - Aalevej 41, 7160 Tørring - tel/fax Børge Frøkjær-Jensen - Kass. - Ellebuen 21, 2950 Vedbæk Søren Birkelund Hansen - Revisor - Klosterengen 28, 4000 Roskilde - tel Arne Christensen - Agertoften 27, 2750 Ballerup Christian Heerup - Triumfvej 92, 2800 Kgs. Lyngby Jan Koed - Redaktør - Clara Pontoppidans Vej 41, 2500 Valby Poul Schriver - Mødearrangør - Svanevænget 3, 1.th., 2100 København Ø Bankkonto Merkur Bank - Reg.nr Konto.nr DIFØT, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk SWIFT-BIC: RIBADK22 - IBAN: DK Medlemskab Medlemskab oprettes ved henvendelse til kassereren eller via hjemmesiden Årskontingent: 350,- kr. Internet Forsiden Produktionen af korncirkler er i skrivende stund i fuld gang i de sydengelske kornmarker. Forsidens enkle motiv blev registreret 2/7 ved Barbury Castle, Wiltshire. Pr. 12/7 er der registreret 31 korncirkler i England, flere af dem af en sådan skønhed og kompleksitet, at de vil blive husket. Tjek selv circleconnector.com. 28. årgang nr. 99, juli 2011 Redaktør: Jan Koed Redaktionens adresse diføt nyt Clara Pontoppidans Vej Valby tel Udgivelse diføt nyt udgives af Dansk Institut for Økologisk Teknik og udsendes til foreningens medlemmer. Hvor ikke andre er nævnt, er udenlandske manuskripter oversat af redaktøren. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 200 eksemplarer Tryk: Vester Kopi, København ISSN Indhold Om lysets væsen og betydning - II 3 Energi og frihed 10 Det formålsbestemte univers 18 Forum Nøgleeksperiment 23 Ufo-observation 24 Kortnyt Nyt om Grander-vand 25 Rossi-reaktoren 28 Mordet på E. Mallove 28 IWONE Teslaklubben 28 2

3 Lys og æter: Om lysets væsen og betydning En beskrivelse af det æteriske som grundlag for videnskab og religion Del II»Lyset skinner i mørket og mørket forstod det ikkeresten af mit liv vil jeg tænke over hvad lyset er.«af Ernst Rasmussen (Joh. 1.5) (Einstein) Det er altså grundlæggende forkert når såkaldt spirituelle mennesker meget ofte ser helt bort fra videnskaben og den metode som man her har udviklet. Videnskaben kan ganske vist i dag foretage mange beregninger på grundlag af sine spekulationer og beregningen af lyshastigheden er et godt eksempel på dette men den kan intet forklare på grundlag af en dyb indsigt i den åndelige verden. Den kan kun finde frem til noget der er»rigtigt«i visse sammenhænge, men den kan ikke finde frem til om dette»rigtige«også er ensbetydende med»sandheden«om en given ting eller et givet fænomen. Indtil videre forsvarer videnskaben sig overfor sådanne bemærkninger med udtalelser som»videnskaben er ikke interesseret i sandheden eller tingenes indre væsen «, som det hævdes man kan finde gennem begrebsdannelsen og indsigt i den åndelige verden. Videnskaben er kun interesseret i at kunne forudsige og kontrollere. Men det er faktisk ud fra denne indstilling at tingene viser sig mere og mere absurde og uforståelige. At det tomme rum ifølge Einstein skulle have fysiske egenskaber er et eksempel på det første. At en nobelpristager i fysik (Richard Feynman) kan sige:»det er fuldstændigt umuligt at forklare kvanteteoriens elektrodynamik med grundlag i den klassiske fysik«er et eksempel på det sidste. Mange fysikere har ment at kunne sætte lighedstegn mellem lyset og elektromagnetiske bølger der bevæger sig igennem rummet fordi en elektromagnet virker ind på en lyssøjle hvori der er dannet et spektrum. Problemet er her, at man ikke ved hvad elektromagnetisme er og at man heller ikke ved hvad lyset er. Så det vi oplever her er blot et håbløst forsøg på at forklare en ukendt ting vha. en anden ukendt ting. Skal man virkelig forstå det man her har med at gøre og ikke blot acceptere nogle praktiske nødløsninger så må der nævnes endnu et særligt forhold. Der findes to i sig selv modsigende opfattelser af lyset: dels som et partikelfænomen (der har masse) og dels et bølgefænomen (der ikke har masse) hvorledes skal dette forstås? Overordnet må det siges at lyset er usynligt indtil det rammer en genstand som herved bliver synliggjort. Men selv i denne situation er lyset selv usynligt. Som det er sagt:»lyset har aldrig afsløret sit væsen overfor mennesket, men kun brugt sig selv som no- 3

4 diføt nyt 99 get der afslører«eller i det mindste prøver på det kunne man tilføje! Det forholder sig nok som der står i begyndelsen af Johannesevangeliet :»Lyset skinner i mørket, men mørket forstår det ikke.«ifølge Einstein er lyshastigheden konstant uanset om lyskilden bevæger sig i lysets retning eller imod lysets retning. Igen et forhold der strider imod sund fornuft og logik. Og som understregning af det rent spekulative fortæller Einstein, at han som ung mand spekulerede på om»lyset for ham ville gå i stå hvis han kunne løbe lige så hurtigt som han mente det måtte bevæge sig!«egentlig er der kun én simpel og fornuftig bemærkning, der kan løfte os ud»fra det hjørne vi her har malet os selv op i«, og det er bemærkningen:»lyset bevæger sig slet ikke det er overalt hele tiden!«denne bemærkning er jo ikke spor fornuftig vil man sige. Nej, måske ikke, den er blot min egen fortsatte tænkning over Steiners bemærkning:»man kan ikke måle lysets hastighed.«hvordan skal man nu forstå dette? Nuvel, for at kunne måle et legemes hastighed gennem rummet er det en forudsætning at dette legeme har forladt en given position for så senere at ankomme til en anden position. For at illustrere dette vil jeg vælge et simpelt og nærliggende eksempel. Står jeg på toget ved Sønderborg station kl for at køre til Haderslev (hvor der er en banestrækning på ca. 60 km) så forlader toget naturligvis perronen i Sønderborg. Jeg kan nu ved ankomsten til Haderslev kl beregne togets gennemsnitlige hastighed. Den simple formel for beregning af hastighed ser således ud: v = s/t, idet v står for hastighed medens s står for vejlængde (rum) målt i kilometer og t for tiden målt i timer. Jeg kan nu beregne den gennemsnitlige hastighed til 60 km i timen idet 60 : 1 = 60. For en umiddelbar betragtning vil man nok mene at hastigheden, der blot udtrykkes ved en kvotient eller en funktion af s og t, er det mest abstrakte i denne lille beregning medens tiden og vejlængden forekommer os at være det mere reelle eller virkelige. Det forholder sig dog lige omvendt. Hastigheden er det mest reelle eller virkelige, medens»tid«og»rum«(her repræsenteret ved vejlængden) dybest set er ubegribelige fænomener. Vi har så at sige»frigjort«os fra begrebet hastighed den er på en måde»udenfor os«, og netop derfor kan vi også forstå den klart. Det samme kan vi ikke sige om tid og rum.»vi lever i dem«så at sige, og derfor kan vi ikke klart forstå dem og derfor heller ikke måle dem. Det var netop hvad Einstein havde indset, da han talte om tid og rum som noget»ikke absolut«. Situationen minder lidt om udtalelsen:»fisken er den sidste der vil erkende vandet.«fisken svømmer i det og er fyldt med det. Først når den, i sin videregående udvikling til padde, går på land og hermed frigør sig fra vandelementet så opnår den en vis erkendelse af dette. Vi kan sammenligne dette med vores egen situation i forhold til erkendelsen af tid og rum.»vi svømmer i dem «kunne man sige og kan derfor ikke erkende dem klart. Pointen i denne historie er, at vi ikke kan tale klart om lyshastigheden når vi kun kan bestemme den som forholdet imellem to ting vi ikke forstår. 4

5 Hvis vi nu vil sammenligne det vi kalder»lysets bevægelse gennem rummet«med den omtalte togrejse fra Sønderborg til Haderslev, så kommer der noget mærkeligt ind i billedet som i første omgang kan være svært at forstå. Vælger vi som et meget oplagt eksempel solen som lyskilde, så kan vi nemlig ikke sige at»lyset har forladt solen«på samme måde som vi sagde at»toget forlod Sønderborg station.«lyset har som et usynligt kontinuum der eksisterer overalt på én gang ikke sluppet sin forbindelse med solen. Det er dette der gør det umuligt at måle lysets hastighed. Alle de beregninger som man ikke desto mindre har foretaget mht. lyset og dets såkaldte hastighed hviler på en række spekulationer, som vi nu vil kikke nærmere på. Mennesket har endnu ikke kunnet frigøre sig fra tiden og rummet og har derfor identificeret sig med disse. Og det vi forstår ved»fænomener«er derfor kun hvad vi kan observere udenfor os selv, og dertil hører»hastighed«, men ikke tid og rum. Og da vi kun kan måle det vi kan erkende, så kan vi ikke måle lysets hastighed når denne hastighed sættes lig med noget vi ikke kan erkende nemlig forholdet mellem tid og rum. Vi kan altså ikke tillægge lyset en højere grad af objektivitet end den vi tillægger tid og rum. Også her må vi sige:»vi svømmer i lyset«og spørgsmålet er om vi engang kan erkende det i lighed med fisken der erkender vandet ved at frigøre sig fra vandet i forbindelse med dens videregående udvikling til padde. Den kan dog hvis det af og til viser sig hensigtsmæssigt gå tilbage til vandet, på samme måde som vi kan gå tilbage til naturen selv om vores fortsatte udvikling viser diføt nyt 99 hen til at vi må hæve os over naturen og blive kulturvæsener. Einstein har lært os, at vi ikke kan forestille os rum uden masse eller masse uden rum som begge eksisterer i tid eller i det som både Einstein og Steiner kaldte:»den 4. dimension«. Vi står her i vores udvikling overfor den udfordring at vi må frigøre os fra begreberne tid og rum eller sagt på en anden måde: vi må arbejde på at nå til en erkendelse af den 4. dimension. Og her er det vel at mærke ikke kun en speciel gruppe af videnskabsmænd jeg tænker på. Jeg er overbevist om at det er en forpligtigelse der påhviler os alle, hvis vi skal udvikle os ind i fremtiden og ikke blot»tilpasse«os som nogle Darwinister stadig tror er udviklingens mål. Her gælder det imidlertid:»kriteriet for tilpasning er nytte, men kriteriet for udvikling er frihed«eller for at relatere denne generelle udtalelse til emnet her: vort umiddelbart forestående udviklingsmål er: frigørelse fra begreberne tid og rum. Det er nærliggende at det er gennem udforskningen af lyset vi har mulighed for at komme videre i denne udvikling. Men hvordan kan vi da som noget alment forske i lyset kunne man spørge? En mulighed var, at man indlagde studiet af Goethes farvelære som en del af den obligatoriske læsning ved fremtidens gymnasium fordi det er igennem farverne at lyset kommer til et mere direkte udtryk. Det er i dette studium vi kan afæske lyset nogle af dets hemmeligheder og derigennem nå til en dybere forståelse af»det æteriske«. Det er også her vi har mulighed for at frigøre os fra de spekulationer der i dag bringer videnskaben mere og mere på afveje. 5

6 diføt nyt 99 I menneskets møde med den ydre verdens fænomener findes der tre store indfaldsvinkler som man kan benytte sig af. De er kendt under betegnelserne»varme«,»lyd«og lys. I varmen lever vi med hele vores krop og i lyden finder vi gennem de musikalske oplevelser noget rent kvalitativt der hæver os over fysikkens rent kvantitative måling af akustiske forhold. Når vi taler om lyd, så kan vi også få en helt bevidst oplevelse af, at der eksisterer en direkte forbindelse mellem de svingninger der udsendes fra et anslået legeme og forplanter sig gennem luften for til sidst at blive registreret af det fysiske øre. Man kan imidlertid ikke som en analogi overføre dette til lysets område og tro at en eller anden form for hypotetisk æter rammer vort øje, og at vi herigennem blot ved at tilsætte nogle teoretiske beregninger fra bevægelseslæren får en mulighed for at bevidstgøre os lysets budskab på samme måde som det er tilfældet med det vi opfanger gennem øret. I modsætning til varme og lyd er der den ejendommelighed knyttet til lyset, at vi her gennem vort eget æterlegeme lever i lysets element og har mulighed for, igennem nogle særlige underbevidste funktioner, at stille ordløse spørgsmål til dette hvor utroligt det end kan lyde! I den nyeste forskning er man nu ganske vist under andre betegnelser der ikke inddrager begrebet»det æteriske«ved at komme på sporet af dette. Flere og flere bliver klar over, at det væsentligste tema i moderne videnskab nu handler om overbringelse af informationer. Selv om denne forskning endnu ikke er alment anerkendt, så har den dog sine pionerer. Her kunne man nævne David Bohm og Hartmut Müller, der begge er fysikere. I et optaget foredrag kan man fx høre Müller omtale hvorledes man med basis i det han kalder proton resonansen kan formulere»spørgsmål«og få»svar«på disse. Og mht. Bohm ved vi at han i sine sidste leveår var fortaler for en ny teori der blev benævnt»kvante potentiale«. Teorien sigtede bl.a. imod det mål, at man herigennem kunne komme ud af den spændetrøje som videnskaben i dag generelt betragtet hænger fast i med sine forestillinger om at alle bølger må være af elektromagnetisk art. I Bohms bølge/partikel teori tales der således om partikler der ikke»trækker i«eller»skubber til«hinanden, men i stedet»informerer hinanden«. At»se«må altså med al respekt for vore andre sansers muligheder betragtes som noget fundamentalt forskelligt fra dette at»høre«. Når jeg ser, så sker der imidlertid principielt det samme i mit øje som når vi indenfor det akustiske område hører og taler på samme tid. Øjet fungerer på samme måde som det vi kender til når vi lytter opmærksomt og forstår det vi hører. Men for øjets vedkommende er det blot på et dybere plan at denne proces foregår. Steiner siger det således:»igennem øjet taler vi med os selv på det æteriske plan«. Her kommer vi til det»fundamentalt forskellige«som blev nævnt ovenfor. Vi nærmer os her en dybere erkendelse af verden som kun er muligt gennem lysets virksomhed. Det var formodentlig det evangelisten Johannes tænkte på da han 6

7 med sin udtalelse om»lyset der skinnede i mørket«henviste til Jesus der flere gange betegnede sig selv som»verdens lys«som den der kommer med en ny erkendelse, som de fleste mennesker (»mørket«) endnu ikke kan forstå. Her er der naturligvis mange, som ikke har beskæftiget sig med de åndsvidenskabelige fremstillinger, der må savne en hel del begreber for virkelig at kunne forstå, at alt det vi opfatter som den fysiske verden i virkeligheden har en åndelig baggrund. De store åndsforskere og jeg tænker her især på Swedenborg, Steiner og Martinus, men også på Jesus selv har forstået dette, og de har derfor været henvist til at bruge forskellige billeder, lignelser eller analogier i forsøget på at overbringe erkendelsen til»det mørke«som ikke umiddelbart forstod dem. Swedenborg opdagede her det han kaldte»korrespondanceprincippet«som en mulighed der kunne bruges i de sproglige forklaringer. Princippet går ud på, at der til enhver beskrivelse af åndelige forhold kan findes en tilsvarende beskrivelse af fysiske forhold. Et eksempel kan illustrere hvad der tænkes på. Trykker jeg på lyskontakten i min stue så tændes den elektriske pære og oplyser stuen så jeg kan orientere mig. Men vi kender til noget tilsvarende når vi bruger udtrykket:»der gik et lys op for ham.«mange har sikkert oplevet dette når de fx har arbejdet med en vanskelig matematikopgave og tingene så pludselig faldt på plads. Dette ledsages ofte af en behagelig fornemmelse fordi man nu kan»se«(indse) tingenes rette sammenhæng. Her er der ikke tale om en»fysisk oplysning«, men en mental eller»åndelig oplysning«. Disse to former for oplysning kan imidlertid igennem den sproglige diføt nyt 99 formulering i høj grad sammenlignes. Swedenborg blev klar over dette og brugte det ved sine forklaringer af mange vigtige tekster fra bibelen. Denne vigtige forbindelse mellem det der kan iagttages som synlige fænomener i den fysiske verden og det der kan indses som en art parallel i den usynlige (åndelige) verden kan man vel bedst få en forståelse af i forbindelse med studiet af Goethes naturvidenskabelige værker. Når man beskæftiger sig med det værk som Goethe selv anså for sit hovedværk nemlig hans farvelære så nævner man ofte Newtons eksperimenter med lyset og hans videnskabelige metode i øvrigt som noget der står i skærende kontrast til Goethes opfattelse af de samme temaer. Dette er nu ikke helt rigtigt. Goethe gik ganske vist ud fra et såkaldt»helhedssyn«som grundlaget for det videnskabelige arbejde, men det betød ikke at han ville forkaste»analysen«der flittigt blev benyttet af Newton og stadig spiller en afgørende rolle i moderne videnskab. Goethe havde for så vidt ikke noget imod analysen (fx beundrede han den svenske naturforsker Linnés berømte plantesystem der i udstrakt grad benyttede analysen), men problemet opstod som Goethe så det når man derefter ville forsøge at bringe de mange forskellige analyser sammen til en organisk helhed. For Newtons vedkommende ville det også være uretfærdigt at beskylde ham for kun at bygge sine opdagelser på spekulationer. Fx har han engang selv sagt:»jeg fremlægger ikke hypoteser«. Åbenbart mente han, at han udtalte sig om de virkelige fænomener og ikke blot fremlagde en spekulativ teori om disse. Og når han tog fejl, mht. til sin forklaring på forhol- 7

8 diføt nyt 99 det mellem farver og lys, så skyldes det nok snarere en undskyldelig fejltagelse end trangen til at give sig spekulationerne i vold. Grunden til at han mente, at farverne opstod i et ubrudt farvespektrum med alle 7 farver i en særlig rækkefølge var den, at han var interesseret i at patentere en lille linse til en kikkert. Og i en linse af denne ringe størrelse er det rigtigt, at de to sider af farvespektret (den røde side og den blå side) falder sammen og i den forbindelse også gennem interferens danner farven grøn. I Goethes grundigere undersøgelser, der i første omgang benyttede et større vandfyldt prisme, eksisterede der ikke denne mulighed for interferens, og det viser sig her at farvespektret ikke danner en ubrudt helhed som Newton troede, men at den største del af den hvide flade som belyses gennem prismet faktisk stadig er hvid eller farveløs medens der kun ude ved kanten dannes det man kalder den blå side og den røde side af hele farvespektret. Goethe opdagede nu, at denne farvedannelse ved kanterne skyldes mørkets indflydelse idet lyset her går igennem prismets kanter, som virker mørkere og vanskeliggør lysets gennemtrængning. Imidlertid har det store flertal i dag holdt sig til Newtons forklaring (hvad man kan overbevise sig om ved at slå op i ethvert anerkendt leksikon). Det farlige er nu, at der her, fra dette forkerte udgangspunkt, skabes grundlag for forskellige teoretiske spekulationer, som man mente kunne bruges til forklaringer på det man så i eksperimenterne. En af de første af disse spekulationer gik ud på at tale om»lysstråler«. Ideen om disse såkaldte»lysstråler«er blevet grundlaget for al materialistisk tænkning indenfor lyslæren. Her er det nu afgørende gennem inspiration fra Goethes og Steiners eksperimenter at holde sig strengt indenfor selve fænomenernes område (det vi virkelig iagttager) og ikke indskyde forskellige teorier mellem disse iagttagelser og vores forståelse af disse. Steiner foreslår her i den konkrete situation, at man taler om»lysfyldte rum«eller»oplyste billeder«i stedet for at bruge ordet»lysstråler«som man formodede kunne repræsentere en række usammenhængende fotonpakker der blev revet ud af den helhed der ene og alene kunne repræsentere lysets væsen. En sådan helhed kunne man naturligvis ikke måle på. Men denne mulighed forelå når man spekulerede i»lysstråler«. Når den moderne videnskabsmand eksperimenterer med lyset, så sender han fx lyset gennem en smal åbning. Men det man ser på den anden side fortæller os ikke noget om lysets væsen, men kun noget om det der kan fremprovokeres ved at isolere en enkelt del (»en lysstråle«) fra en større helhed. En helhed man kunne kalde»lysfænomenets allestedsnærværende stråling«. Hvis man nu, i relation til det omtalte eksperiment postulerer, at»lyset bevæger sig i den eller den retning«, så fortæller dette os ikke noget om selve lysets væsen eller dets såkaldte»bevægelse«. Denne ide opstår fordi en del af lyset tvinges igennem den omtalte åbning. Hvis lyskilden foran spalten fx bevæges op eller ned, så vil den smalle strimmel lys vi finder bagved spalten også bevæges tilsvarende opad eller nedad og skabe en illusion af at lyset bevæger sig i den ene eller den anden retning. Den såkaldte lysstråle som i aner- 8

9 kendte leksika stadig illustreres som»hvid«skønt den i virkeligheden er usynlig kan nu bruges i et påtænkt forsøg. Og her er det jo oplagt at tænke på Newtons eksperimenter som tilsyneladende viser os hvorledes lys kan»brydes«i forskellige brydningsvinkel. Herfra drages den fejlagtige konklusion at»hvidt lys i virkeligheden indeholder alle farverne.«i stedet burde man forstå, at der er tale om en»provokation«af lyset. Provokationen opstod fordi Newton troede at han kunne få lyset til at afsløre sine hemmeligheder uden at sætte det sammen med»sin bedre halvdel«(mørket). Ifølge Newtons opfattelse behøvede man slet ikke mørket for at fremstille de farver vi ser. Mørket blev blot defineret som»mangel på lys«at denne»mangel«så kunne være større eller mindre gik man slet ikke ind på, skønt dette har en afgørende betydning for fremkomsten af de forskellige farver. I denne sammenhæng er det interessant at mærke sig Goethes udtalelse om farverne når han taler om dem som»lysets smerte«. Det skal naturligvis ikke benægtes, at man kan tale om de forskellige farvers forskellige brydningsvinkler, som man (set i forhold til den såkaldte lyshastighed) kan beregne i tilsvarende forskellige frekvenstal. Det skal heller ikke underkendes, at disse beregninger har betydning i flere praktiske sammenhænge. Formålet er ikke her at underkende den nuværende videnskabs resultater, som man kun kan beundre. Formålet er at rette opmærksomheden mod det vi i virkeligheden står overfor en dybere erkendelse af virkelighedens verden, som noget der hæver sig over de rent praktiske resultaters betydning for vort materielle liv. diføt nyt 99 Et andet forhold som bør nævnes i denne sammenhæng er udsprunget fra de teoretiske spekulationer der angår»lysets forskellige brydningsvinkler set i forhold til lysets bevægelse igennem forskellige medier«. Her vil det være oplagt at nævne det som de fleste kender til, nemlig brydningsvinklerne som de tager sig ud i overgangen fra luft til vand. Enhver kender fra sine besøg i svømmehaller den sjove fordrejning af kropsdele der ser ud til at eksistere når man iagttager de dele af kroppen der er under vandet i forhold til de dele der er over vandet. Og måske husker man også fra sin skoletid forklaring på dette forhold. Her vil vi kikke lidt nærmere på denne forklaring. Forestiller vi os en dyb skål hvor vi på bunden har anbragt en mønt, så vil vi, idet vi kikker ned i skålen, kunne lokalisere mønten helt præcist. Vi tager ikke fejl hvis vi med vore fingre vil tage mønten op. Men fylder vi nu skålen med vand, så sker der noget interessant. Det ser ud som om mønten har hævet sig til en lidt højere position og forskubbet sig mod venstre hvis jeg kikker på arrangementet fra højre side. For en person der ikke har set første del af eksperimentet (møntens virkelige position i den tomme skål) og nu opfordres til at tage mønten op vil der umiddelbart ske det at han griber lidt ved siden af, fordi han mener, at mønten befinder sig et andet sted end den i virkeligheden kan findes. Hvad sker der her, og hvad er videnskabens forklaring på det der sker? (fortsættes) 9

10 "Energie und Freiheit" Neuartige Energiesysteme als Alternative zu Nuklearanlagen Kongress vom Samstag, 25.Juni, bis Sonntag, 26. Juni 2011 Steigenberger Hotel Frankfurt-City, Lange Str. 5-9, Frankfurt Veranstalter: Jupiter-Verlag, TransAltec AG und Schweizerische Vereinigung für Raumenergie SVR Samstag, 25. Juni Uhr Eröffnung und Überblick Adolf und Inge Schneider, Jupiter-Verlag/TransAltec AG, SVR-Schweiz, Zürich/CH Uhr Autonome Energiegewinnung - die grösste technische Revolution Wegweisende Konzepte für eine menschen- und umweltfreundliche Technik Prof. (em.) Dr. Dr. Dr.h.c. Josef Gruber, Ehrenpräsident DVR, Hagen-Hohenlimburg/DE Uhr Thermodynamisches Kleinkraftwerk CO2-Kreisprozess zur Umwandlung latenter Umgebungswärme in elektrische Energie Klaus Rauber, Dipl.-Ing., Verein für Implosionsforschung, Zell a.h./de Uhr Mittagspause Uhr Hocheffizienz-Elektrolyse für stationären und mobilen Einsatz Umweltfreundliche Technologie ohne Treibhausgasemission mit hohen Einspareffekten Dr. Theo Almeida-Murphy, Düsseldorf/DE Uhr Teslatec statt Desertec Optimierung der Energietechnik ohne Kernkraft nach Plänen von Nikola Tesla Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl, University of Applied Sciences, Furtwangen/DE Uhr Kaffeepause 16.30Uhr Erste Energie-Erzeugung durch Autonome Rotationssysteme Differenzierung von Drehmomenten durch Zentrifugalkraftumlenkung und Druckverstärkung Hans Adalbert Schmidtke, Ingenieur, Rimbach/DE Uhr Neue Technologien auf der Basis von Nullpunkt-Energie Subatomare Resonanz-Effekte mit Transmutation, Levitation materieller Objekte usw. auf der Basis der Forschungen von John K. Hutchison, Paul Lavioloette u.a. Dr. Thorsten Ludwig, Präsident der DVR, Berlin/DE Uhr Abendessen 9.30 Uhr Kernenergie-Konversion statt Atomspaltung oder Kernfusion - mit Demo Neues Verfahren mit Nutzung der Schwingungsenergie über Vibronenanregung Dr. sc. nat. Hans Weber, Nuklearphysiker und Thermodynamiker, Zürich/CH Uhr Opus Dei - Evolution, Schöpfung und Wissenschaft Die geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen - ein faszinierender Filmbericht NuoViso & Horizon, mit spannenden Beiträgen renommeirter Forscher und Autoren März/April 2011 NET-Journal Jg. 16, Heft Nr. 3/4 37

11 Kongresrapport: Energi og frihed Af Anders Heerfordt Dr. Dr. Dr. Josef Gruber, ærespræsident for Deutsche Vereinigung für Raumenergie (DVR), fortalte om forskellige frienergimaskiner. En maskine fik han demonstreret på en rasteplads på en motorvej. Opfinderen var blevet udsat for indbrud, vold og sabotage og var nu blevet meget forsigtig med, hvor han opbevarede maskinen, og hvem han viste den til. Gruber så i 1999 Jim Pattersons apparat, som kunne uskadeliggøre radioaktivt affald. Det er dokumenteret, at Tesla i 1930 kørte en tur fra Niagara Falls til New York i sin Pierce Arrow automobil, hvor han havde fjernet tanken og benzinmotoren og erstattet den med en frienergi-maskine. Med på turen var Heinrich Jebens. Turen er dokumenteret i bogen Die Urkraft aus dem Universum, 2006, af sønnen Klaus Jebens. Storbankerne undertrykker sådanne frienergi-maskiner. Wilhelm Mohorn, Aquapol, har lavet en meget succesfuld alternativ teknik til udtørring af gammelt murværk fx i kirker. Teknikken producerer ikke direkte energi, men er beslægtet. Heinz V. Wenz fra Star Fire Institute i Frankfurt har 2003 bygget en FKM frienergi-maskine. Professor Szabo i Budapest har en maskine, Nogle interessante websteder: Der er mange maskiner. Storbankerne er de væsentligste modstandere, der bekæmper fri energi. Men der er også nationale regeringer, der ikke går ind for fri energi. Der er svindlere blandt opfinderne, og så er en del offentlige institutioner meget konservative. Gruber koncentrerede sig om de økonomiske konsekvenser, når folk begynder at bruge frienergi-maskiner. Skattesystemet skal omformes, fx skal bilskatten lægges om fra en skat på benzin til en skat på kørte kilometer. Man kan slukke for fjernsynet. Der er de fleste nyheder udvalgt, så de stabiliserer det herskende verdensbillede. I stedet kan man orientere sig via websites, der går ind for alternativ teknologi. Diploming. Klaus Rauber fra Verein für Implosionsforschung fortalte om en maskine, han var ved at bygge. Det var en maskine lidt som Seregodskys eller Bernhard Schäffers. Den var inspireret af, at andre påstod, at de havde bygget en lignende maskine, som gav nogle hundrede watt overskud. Den var også inspireret af tilsyneladende OU-fænomener i hvirvelstorme og inspireret af Schauberger. Hans maskine lod carbondioxid gennemløbe et kredsløb, hvor det ændrede tryk og temperatur. Han havde to store beholdere, en hvor carbondioxiden havde et højt tryk og stuetemperatur, og en hvor den havde et lavt tryk og en lav temperatur. Gasformig carbondioxid fra beholderen med stort tryk drev en stempelmotor og flød ind i beholderen med lavt tryk. I beholderen med det lave tryk og den lave temperatur fortættede carbondioxiden sig og blev flydende. Han pumpede den fly- 11

12 diføt nyt 99 dende carbondioxid ind i beholderen med det store tryk. Da den flydende carbondioxid havde et lille rumfang, krævede det mindre energi at pumpe den, end den energi man vandt i stempelmotoren. Motoren virkede endnu ikke. Beholderen med det lave tryk var ikke isoleret, så der var et for stort varmetab. Det var ganske kostbart at bygge motoren, han skulle nu bruge nogle hundrede tusind på forskellige ændringer, herunder varmeisolation. Dr. Theo Almeida-Murphy arbejdede med GEET og hydrolyse af vand, og Han havde et elektrolyseapparat, som mindede lidt om Claus Thomsens. Apparatet stod og spaltede vand under foredraget, men med en effektivitet lidt under 1. Jeg mener, han ved en tidligere kongres demonstrerede elektrolyse med en effektivitet langt over 1, altså med en OU-koefficient på 10 eller mere. Han var nu blevet mere forsigtig og ville ikke demonstrere OU ved kongressen. Han ville kun udtale sig i forblommede vendinger om de tekniske detaljer. Han viste et frekvensskema med en række frekvenser i audio-området og sagde, at nogle af disse frekvenser var vigtige, hvis man ville have OU. Man skulle også læse nogle skrifter, som havde et alkymistisk anstrøg, hvor en slags periodisk system var opdelt i frekvensoktaver. Det første grundstof i dette system var ikke hydrogen, som det ellers plejer at være. Forfatteren havde et engelsk navn, måske Walker. Theo var ikke i tvivl om, at GEET-motorer kan virke. Theo havde rigtigt godt styr på sit elektrolyseanlæg og tændte knaldgassen, så den eksploderede med et brag. Han demonstrerede derefter, at han kunne tænde knaldgassen, så den brændte rytmisk uden at knalde. Han havde forbundet en ballon til den flaske, hvori knaldgassen brændte, og den pumpede sig op og trak sig sammen som et hjerte, rytmisk med en frekvens på omkring 60 pulsslag i minuttet. Det er slet ikke en almindelig måde at brænde på for knaldgas. Han ville måske demonstrere, at knaldgassen var levende. Prof. Konstantin Meyl holdt et foredrag, hvor han oplistede en lang række fungerende teknologier. De fysiske teorier og formler, man havde i 1800-tallet, var tilstrækkeligt grundlag til, at man kunne bygge frienergi-maskiner, hvis man angreb opgaven rigtigt. Han fortalte, hvordan Tesla allerede omkring 1911 havde en glimrende forståelse af fri energi og havde nogle OU-systemer. Han fortalte, at GEET-motorer fungerer, og at nogle implosionseller vortex-teknologier virker. Han viste et apparat, som måske lignede Den gyldne Stråle lidt, hvor man hvirvlede vand rundt og tilsatte carbondioxid. Der skete så en omdannelse af vandet til en brændbar væske, som man kunne tænde med en tændstik. Videoen viste, at man hældte»vandet«i benzintanken på en Mercedes og kørte en tur i den. Han fortalte, at der havde været politikere til stede ved seancen, så nogle politikere var vidende om alternativ teknik. I øvrigt kunne man med fordel vande sin køkkenhave med det brændbare»vand«. Det var temmelig økologisk. Meyl nævnte også Fabrizio Pinto, som har noget interessant, www. interstellartechcorp.com. 12

diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 102 / AUGUST 2012 KR. 25,- Videnskab og spiritualitet Matematisk geni efter overfald

diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 102 / AUGUST 2012 KR. 25,- Videnskab og spiritualitet Matematisk geni efter overfald diføt nyt Videnskab og spiritualitet Matematisk geni efter overfald Brændselsceller lovende teknologi Kold-fusion-pionér død Sagen om mordet på Eugene Mallove Forum Debat om fri energi Kortnyt El-overfølsom

Læs mere

diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 101 / FEBRUAR 2012 KR. 25,- TESTATIKA den legendariske energimaskine

diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 101 / FEBRUAR 2012 KR. 25,- TESTATIKA den legendariske energimaskine diføt nyt TESTATIKA den legendariske energimaskine Opfinderen Paul Baumann død 93 år Albert Hauser om sit besøg i Methernitha Metropolis en fremtidsby drevet af fri energi At skabe liv Kortnyt: NASA-film

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Vort logiske univers Judasevangeliet Lysernæring FORUM FOR KOSMOLOGISK INFORMATION NUMMER 2 - JUNI 2006-24. ÅRGANG Tidsskrift for åndsvidenskab Martinus yndlingsdigt Tage Buch skriver: Flere gange under

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab NUMMER 3 - SEPTEMBER 2011-29. ÅRGANG Tidsskrift for åndsvidenskab Himmerigets rige Der er et rige, hvis lys stråler forude, men som endnu kun skimtes i sit første svage morgenskær. Vi kan iagttage dette

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)

Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994) DEN NY NATUR Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994) Peter Hesseldahl DEN NY NATUR HØST & SØN DEN NY NATUR Peter Hesseldahl og Høst & Søns Forlag, København 1998 Omslagsfoto:

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

Astrologi ens univers

Astrologi ens univers K A R L A A G E J E N S E N Astrologi ens univers E N T R I N V I S I N D F Ø R I N G I A S T RO L O G I E NS G RU N D B EG R E B E R F O R L A G E T G A L A X E N A S T R O L O G I E N S U N I V E R S

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

IT og det virtuelle eksperiment i gymnasiets fysikundervisning Rapport over Nordlabprojekt nr. 1

IT og det virtuelle eksperiment i gymnasiets fysikundervisning Rapport over Nordlabprojekt nr. 1 IT og det virtuelle eksperiment i gymnasiets fysikundervisning Rapport over Nordlabprojekt nr. 1 Deltagere: Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium Martin Schmidt, Stenløse

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Leder. VISION April 2007 INDHOLD

Leder. VISION April 2007 INDHOLD VISION April 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Døende kulturfaktorer. skab en religion? Hvad er tyngdekraft? Tidsskrift for åndsvidenskab

Døende kulturfaktorer. skab en religion? Hvad er tyngdekraft? Tidsskrift for åndsvidenskab Døende kulturfaktorer Er Martinus åndsvidennummer 3 - SEPTEMBER 2009-27. ÅRGANG skab en religion? Hvad er tyngdekraft? Tidsskrift for åndsvidenskab Kærlighedens videnskab Åndsvidenskaben vil blive en faktor

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

15 interviews med tidligere steinerskoleelever, forældre og eksperter. Samlet af Thomas Uhrskov

15 interviews med tidligere steinerskoleelever, forældre og eksperter. Samlet af Thomas Uhrskov 15 interviews med tidligere steinerskoleelever, forældre og eksperter Samlet af Thomas Uhrskov 3 4 Indhold s.4 Forord - om hvorfor vi har lavet denne bog s.6 Andreas Schleicher - om PISA, Steiner og dårlige

Læs mere

Den globale organisme, forordet

Den globale organisme, forordet Indholdsfortegnelse Den globale organisme, forordet Kapitel 1 Vi bliver ét globalt system Internet everywhere Always on Mange vinduer til cyberspace I-wear Mærk verden Alle genstande på kloden kan identificeres

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag... 1 2: Ideen til værket opstår... 9 3: Byggeriet går igang... 14 4: Værket står færdig...

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere