Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania"

Transkript

1 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003

2 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af: Evalueringssekretariatet, Udenrigsministeriet Forsidefoto: Jørgen Schytte Grafisk produktion: Phønix-Print A/S, Aarhus, Danmark ISBN: (Rapport) ISSN: Evalueringen kan rekvireres gratis ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Tlf.: Evalueringen kan også hentes gennem Udenrigsministeriets hjemmeside eller fra evalueringssekretariatets hjemmeside Evalueringen er udarbejdet af uafhængige konsulenter uden tidligere tilknytning til de aktiviteter, der evalueres. Ansvaret for evalueringsrapportens indhold, fremstilling, observationer og anbefalinger påhviler alene lederen af evalueringsholdet. Evalueringens konklusioner og tilkendegivelser er således ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Udenrigsministeriets, modtagerregeringernes eller andre involverede organisationers synspunkter. Sammendraget er trykt på Multi Fine papir og omslaget er trykt på Invercote, der er fremstillet uden brug af klor. 2

3 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 3 Indhold Indhold Forkortelser 4 Indledning 7 Baggrund 9 Programmet 11 CRDB 13 CRDB mikrofinansprogram 15 Risikovillig kapital (FEDHA) 17 Arbejdsministeriet 19 Handelsretten 21 De erhvervsfaglige uddannelser 23 Industrisammenslutningen 25 Sammenslutningen af fagbevægelser i Tanzania 27 Konklusion 29 Danidas kommentarer 33 3

4 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 4 Forkortelser Forkortelser aids Acquired Immunodeficiency Syndrom BSSP Business Sector Support Programme CRDB Co-operative Rural development Bank hiv Human Immunodeficiency Virus TUCTA Trade Union Congress of Tanzania 4

5 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 5 Forord Forord Denne evaluering har haft til formål at opsamle erfaringer, der kan anvendes i forberedelsen af en efterfølgende anden fase af programmet i Tanzania og i opbygningen af et lignende erhvervssektorprogram i Ghana. Evalueringen er gennemført af Nordic Consulting Group A/S i juni-juli 2002 med et hold bestående af danske og internationale konsulenter. Denne sammenfatning er en journalistisk bearbejdning af den engelske hovedrapport. Den er forsøgt gjort så let læselig som muligt, og da den sammenfatter et ganske omfattende materiale i hovedrapport og landerapporter, har det naturligvis været nødvendigt at skære en hel del af materialet fra. Hvis man vil have alle detaljer og nuancer med, er man derfor henvist til den engelske originaludgave. Det skal understreges, at selvom udkast til rapporten har været diskuteret med Danida, er evalueringsholdet eneansvarlig for rapportens analyse og konklusioner, og disse svarer ikke nødvendigvis til Danidas eller andre involverede partners synspunkter. Danida s Evalueringssekretariat 5

6 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 6

7 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 7 Indledning Indledning I 1960 sammenlignede økonomen Rostow udviklingsprocessen med et fly. Først står det stille, så ruller det langsomt ud af startbanen, derefter lidt hurtigere og endelig letter det. For at lette skal der, ifølge Rostow, være en ledende industri og investeringer på over 10 % af bruttonationalindkomsten. I dag ved man, at det er langt mere indviklet at få et fly i luften. Kufferterne skal tjekkes. Flyet være i god stand. Startbanen skal være i orden. Der skal fyldes brændstof på. Og piloterne skal uddannes. Derudover ved man, at selv om piloterne og dem på business class kommer med, så er der ingen garanti for, at også de fattige får en plads i flyet. Tilsvarende med udviklingsprocessen og industrialiseringen i verdens fattige lande. Der er mange ting, der skal være på plads samtidig, for at væksten tager fart og for at alle får gavn af den. Det er tankegangen bag Danidas støtte til erhvervssektoren i Tanzania. Programmet forsøger at sætte bredt ind ved at støtte de erhvervsfaglige uddannelser, den finansielle sektor, herunder mikrofinans og risikovillig kapital; handelsretten, arbejdsmarkedets parter og udviklingen af lovgivning og ministerier. Ideen er både at skabe et godt erhvervsklima og at sikre, at det kommer flest muligt til gode. I alt 150 mio. kr. blev der afsat til perioden Denne evaluering skal se på, hvordan det er gået, bidrage til at føre programmet videre og måske til at starte et lignende program i Ghana. Evalueringen er gennemført med inddragelse af de forskellige aktører og institutioner. De eksterne konsulenter har primært fungeret som hjælpere i processen. Ideen var, at sikre en mere aktiv deltagelse, et større ejerskab, en bredere diskussion af erfaringerne og en bedre opfølgning på problemer og muligheder. Det ser ud til at være lykkes. Undervejs har der været et skift fra passiv til aktiv deltagelse og fra lukkethed til åbenhed. Det kan betyde, at institutionerne mere systematisk vil se kritisk på sig selv og på resultaterne, og dermed justere programmerne. På den måde tjener evalueringen flere formål. Samtidig med den deltagerbaserede evaluering blev der gennemført en mere traditionel evaluering. Det gav dog konflikter i forhold til konsulenternes rolle, og stillede større krav til de involverede institutioner. Et yderligere problem i evalueringen 7

8 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 8 Indledning har været, at der manglede klare målsætninger i en række af projektdokumenterne. Det har gjort det svært at vurdere, om målene er nået. 8

9 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 9 Baggrund Baggrund Gennemsnitsindkomsten i Tanzania er i dag ca. 270 dollar om året pr. indbygger. Hvis befolkningen om 10 år skal have en gennemsnitsindkomst på én dollar om dagen svarende til Verdensbankens fattigdomsgrænse og hvis befolkningstilvæksten fortsat er 2.8 % om året - skal den økonomiske vækst være over 7 % om året 1. Det siger lidt om de enorme udfordringer, Tanzania står overfor. Endnu vanskeligere bliver det, fordi erhvervssektoren stadig er meget svag, her 17 år efter at Tanzania for alvor skiftede spor fra planøkonomi til markedsøkonomien. De positive resultater af liberaliseringer og privatiseringer lader vente på sig. Det skyldes både, at udgangspunktet var en række ineffektive og statsejede/kontrollerede virksomheder. Men det skyldes også, at rammerne for erhvervssektoren var, og er, for dårlige med utilstrækkelig uddannelse, en utilstrækkelig infrastruktur, et ineffektivt bureaukrati og en svag finansiel sektor. Den dag i dag bidrager industrien kun med 16 % af den samlede indkomst. Næsten halvdelen af indkomsten kommer fortsat fra landbruget. Tanzania er et landbrugsland. I Tanzanias egen fattigdomsreduktionsstrategi fra oktober 2000 udpeges den private sektor (herunder industri, landbrug og servicevirksomheder) som afgørende for væksten og fattigdomsbekæmpelsen, men den nødvendige erhvervspolitik er stadig under udvikling. Der laves om på love og ministerier, og det har indimellem gjort det vanskeligt at finde institutioner, der kunne tage ejerskab for programmerne og påtage sig ansvaret for koordinationen. Men heller ikke fra dansk side er strategierne færdigudviklet. Erhvervssektoren fik en central placering i Danmarks strategi for udviklingspolitik og samarbejde, Partnerskab En handlingsplan for Danmarks støtte til erhvervsudvikling blev fremlagt i Men der mangler fortsat en egentlig strategi for støtte til bredere programmer i erhvervssektoren. De overordnede strategier for programmet og de otte komponenter i Tanzania (se Tabel 1) tegner dog et klart billede af rationalet bag støtten til erhvervssektoren. For 1) The United Republic of Tanzania: Poverty Reduction Strategy Paper, Dar es Salaam, October ) Danida (2000): Partnerskab Danmarks udviklingspolitik, strategi. Udenrigsministeriet, Danida. Oktober ) Danida (2001): Erhvervsudvikling en fælles opgave. Udenrigsministeriet, September

10 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 10 Baggrund det første betragtes erhvervssektoren som en motor for vækst og beskæftigelse. For det andet betragtes den offentlige sektor som afgørende for at skabe de nødvendige, overordnede rammer for erhvervssektorens udvikling og for at sikre at væksten i erhvervssektoren også kommer de fattige til gode. Det er her, Danidas støtte kommer ind. Midlet var at skabe effektive markeder ved at styrke markedskræfterne, korrigere markedsfejl, skabe øget konkurrence og at inspirere, opmuntre og støtte nye aktører og igangsættere. Det skulle sikre en bedre udnyttelse af de sparsomme menneskelige og finansielle ressourcer. 10

11 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 11 Programmet Programmet Erhvervssektorprogrammet i Tanzania er det første Danida-støttede sektorprogram for udvikling af erhvervssektoren. Konkret var formålet ved programmets start: at udvikle de erhvervsfaglige uddannelser til bedre at kunne tilfredsstille den formelle og uformelle private sektors behov for arbejdskraft; at øge adgangen til finansielle ydelser for små og mellemstore virksomheder og fattige kvinder og mænd, bl.a. gennem et mikrofinansprogram og tilvejebringelse af risikovillig kapital; at styrke de små og mellemstore virksomheder gennem overførsel af teknologi og viden; at styrke arbejdsmarkedets parter industriorganisationer, fagforeninger så de blev bedre til at varetage deres medlemmers interesse og indgå i konstruktiv dialog med regeringen om f.eks. arbejdsmarkedslovgivning. I alt har der været otte forskellige komponenter, der fremgår af Tabel 1. Tilsammen skulle de medvirke til at skabe et gunstigt erhvervsklima og til at opfylde de grundlæggende strategier for dansk udviklingsbistand. Fattigdomsorienteringen skulle indgå ved at støtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder, ved at skabe flere arbejdspladser, ved at øge adgangen til mikrofinans i landområderne, ved at integrere fattigdomshensynet i de erhvervsfaglige uddannelser og ved at udvikle arbejdsmarkedslovgivningen og arbejdsmarkedsorganisationerne så arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø kunne forbedres. Hensynet til demokrati og menneskerettigheder skete indirekte gennem uddannelse og bedre adgang til lån for svage grupper. Men også direkte gennem en styrket organisering, bedre deltagelse i arbejdsmarkedets organisationer og hurtigere behandling af kommercielle retssager. 11

12 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 12 Programmet Tabel 1. Erhvervssektorprogrammets komponenter (opdateret budget, 2002) Komponent Mio. kr. 1. Reorganisering og privatisering af Cooperative Rural Development Bank (CRDB) 11,76 2. CRDB-mikrofinansprogram 14,07 3. Risikovillig kapital (FEDHA ) 21,78 4. Styrkelse af Arbejdsministeriet og lovgivningen 2,94 5. Etablering af en Handelsret 12,51 6. Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser 51,60 7. Kapacitetsopbygning i Sammenslutningen af Industrivirksomheder 10,81 8. Kapacitetsopbygning i Fagbevægelsens Sammenslutning (TUCTA) 8,52 Teknisk rådgivning og administration 7,60 Aktiviteter på tværs af de otte komponenter 4,58 Ikke allokeret 3,82 I alt 150,00 Kvindeaspektet blev forsøgt indarbejdet i de erhvervsfaglige uddannelser, i mikrofinans- programmet og i fagbevægelsens arbejde. Endelig er der hensynet til miljøet, der generelt står svagt, men som dog er tilstede i form af støtten til arbejdsmiljøinstituttet. I det følgende ser vi nærmere på de enkelte elementer og på hvordan det er gået. 12

13 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 13 CRDB CRDB Banken CRDB (Cooperative and Rural Development Bank) var fallit, da Danida i 1992 besluttede at bidrage til rekonstruktionen med 30 % af aktiekapitalen og et strategisk samarbejde. En af grundene til at Danida støttede CRDB var, at National Bank of Commerce ellers stort set ville få monopol uden for hovedstaden, og at kreditmulighederne i landområderne i forvejen var meget dårlige med høje renter og få lånemuligheder. Det skulle der gøres noget ved. Derfor skød Danida aktiekapital ind i banken via en fond. Banken er den eneste lokalt ejede bank. Banken drift blev rationaliseret, hvorved antallet af ansatte blev skåret ned fra til 600, og langsomt kom CRDB på fode igen. Fra 1998 blev banken en del af det samlede program for udviklingen af erhvervssektoren, og i perioden gav Danida næsten 12 mio. kr. i støtte til banken. Herudover har en række danske rådgivere bidraget. Det har givet en række positive resultater. Banken har givet overskud siden 1998, selvom overskuddet er lille og skrøbeligt. Der er blevet installeret et nyt informationssystem og et kreditkortsystem, som dog endnu ikke virker elektronisk, men kun bruges som legitimation. Der er desuden udviklet en række andre banksystemer og gennemført omfattende træning af personalet. Stadig flere mennesker og virksomheder benytter banken til deres opsparing, og det viser at banken har tillid hos kunderne. Men der har også været problemer. Det kniber med at øge mængden af udlån og i år 2000 gik op mod 30% af bankens udlån tabt på grund af utilstrækkelig kreditvurdering og overvågning. Resultatet er bedre i år 2002, men udviklingen af et velfungerende kreditsystem er fortsat ikke færdigt. Installeringen af det nye informationssystem skete med betydelig forsinkelse og budgetoverskridelser. Danida har ikke haft tilstrækkelig erfaring med at arbejde i den kommercielle banksektor, og en række af rådgiverne har ikke været specialiserede nok, og er ofte blevet rekrutteret for sent. Det har givet problemer med kontinuitet og overførsel af erfaringer. Dertil kommer, at der ikke altid har været klare arbejdsbeskrivelser og roller for rådgiverne, hvilket har svækket effektiviteten i bankens ledelse. Det ville have været gavnligt, hvis det havde været muligt, at hyre de bedste og billigste rådgivere fra andre lande end Danmark. Træningen og uddannelsen af bankens personale har heller ikke været god nok. Der har ofte været uklarheder i beslutningsgangen mellem bankens ledelse, rådgiverne og den danske ambassade. Det er gået ud over det lokale ejerskab og initiativ. Danidas manglende erfaring i den kommercielle bank- 13

14 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 14 CRDB sektor har været en svaghed, og de hyppige skift af personale har skadet samarbejdet. Samtidig har det været vanskeligt at få etableret en effektiv og kvalificeret ledelse af banken. Banken kan endnu ikke stå på egne ben, og konkurrencesituationen i den finansielle sektor skærpes fortsat. Der bør derfor laves en strategi for, hvordan Danida fremover skal støtte banken, og hvornår nye strategiske partnere skal tage over. Til trods for problemerne er det lykkedes at nå de overordnede mål. Der er etableret et avanceret informationssystem, som kan give et godt grundlag for beregning af omkostninger og lånebetingelser. Teknologisk er banken på højde med de internationale banker i Tanzania. Samtidig har tilstedeværelsen af CRDB sikret en bedre konkurrence i den finansielle sektor især uden for de store byområder. Kvaliteten af bankens rådgivning, produkter og styring er blevet forbedret markant, og det har også påvirket de andre banker positivt. 14

15 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 15 CRDB mikrofinansprogram CRDB mikrofinansprogram De fattigere lag af befolkningen har ofte har meget dårlig adgang til lånemuligheder både fordi de er fattige og dårligt uddannede, og fordi de ikke kan stille sikkerhed. Derfor bevilgedes støtte til etablering af et mikrofinansprogram i tilknytning til CRDB. Efter en lang forberedelsesfase startede programmet i januar 2001, og i januar 2002 blev de første lån udbetalt. Danida har støttet projektet med i alt 14 mio. kr. Ideen i programmet er, at CRDB finder og støtter og formidler lån til små, lokale mikrofinansinstitutioner. Og det er lykkedes rimeligt godt. Der er etableret fire ud af de fem planlagte regionale kontorer af CRDB og 43 mikrofinansinstitutioner er blevet udvalgt ud af 200 potentielle. Der er indgået partnerskabsaftaler med de 25 og yderligere 15 er tæt på. Det oprindelige mål var at få aftaler med 60 mikrofinansinstitutioner, men det mål er nu sat ned til 45. I det første halve år blev der givet lån på godt 1 mia. Tanzania Shilling fordelt på lån. Lidt under en femtedel gik til landbrugsaktiviteter, to femtedele til handel og service og resten til andre aktiviteter, herunder sociale formål som at bygge huse, betale skolepenge og starte små virksomheder. Den gennemsnitlige lånestørrelse var omkring 0,25 mio. Shilling pr lån. Cirka halvdelen af lånene gik til kvinder. Mikrofinansinstitutionerne har vist sig, at være en effektiv måde til at få kontakt med de fattige landområder. Det er endnu for tidligt at sige, præcis hvilken effekt lånene har haft på fattigdommen og beskæftigelsen. Det er indtrykket, at det ikke er de allerfattigste, der har lånt penge, men de aktive af de fattige. Der har været en positiv effekt på beskæftigelsen, den økonomisk vækst og på udviklingen af både landbrug og mindre virksomheder, men hvor stor effekten har været vides ikke. Det er for tidligt at vurdere den økonomiske bæredygtighed. Udlånene kom først rigtig i gang i løbet af Danida har holdt en lav profil i projektet, og det har haft en positiv psykologisk effekt. Ejerskabet har virket i praksis. Afrapporteringen til Danida har heller ikke fulgt Danidas retningslinier, men har alligevel givet de nødvendige informationer. Samtidig har valget af et konsulentfirma fra Kenya, med lokalkendskab haft en betydelig positiv effekt på succesen. Det er partnerskab i praksis. Det betyder ikke, at en række ting ikke kunne være bedre. Antagelserne om, hvor mange mikrofinansinstitutioner, der kunne opfylde de nødvendige kriterier var for 15

16 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 16 CRDB mikrofinansprogram optimistiske. Der skulle have været satset endnu mere på træning og rådgivning. Omkostningerne kunne have været lavere, bl.a. hvis lokalkontorerne havde været tættere på mikrofinansinstitutionerne. Der skulle have været fokuseret mere på rentabilitet fra starten. Og endelig er lånegarantifonden ikke stor nok, og det er blevet en alvorlig begrænsning for yderligere udvidelser. CRDB vurderer selv, at levedygtigheden af det nuværende mikrofinansprogram fortsat er usikker. Det er dyrt at stille lån til rådighed for få, spredte og fattige landsbyer, og i fremtiden må der satses mere på mikrofinans i områder med større økonomisk aktivitet, og tættere på CRDB eksisterende regionale kontorer. Det er vigtigt at fokusere på den økonomiske bæredygtighed i det videre forløb, men der er foreløbigt ikke tegn på, at programmet kan klare sig uden støtte. Som pilotprogram har det været meget lærerigt. Og resultaterne har vist, at det er muligt at skabe lånemuligheder selv for fattige mennesker i fattige områder i Tanzania. 16

17 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 17 Risikovillig kapital (FEDHA) Risikovillig kapital (FEDHA) Da erhvervssektorprogrammet skulle udformes i 1997, blev det hurtigt klart, at der manglede risikovillig kapital ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder. Tidligere forsøg på at skabe venture kapitalfonde var ikke positive, men erfaringerne kunne bruges. Så da organisationen Commonwealth Development Corporation tog initiativ til at starte en ny venture kapital fond, FEDHA, gik Danida med. Fonden blev etableret i 1998 med et kapital grundlag på 13 millioner dollar. Danida besluttede at investere godt 24 mio. kr. eller 27 % af aktiekapitalen. Senere købte Danida yderligere 20 % af aktierne og indsatte en dansker i ledelsen af det firma, der styrede fonden. Den Europæiske Investeringsbank, Swedfund, Finnfund og Norfund gik også med ind. Formålet var at skabe økonomisk vækst gennem aktieindskud i lovende små og mellemstore virksomheder. Desuden kunne der ydes et begrænset antal lån. Bortset fra det overordnede dokument for sektorprogrammet er der aldrig formuleret et projektdokument, men selve FEDHA s statutter definerer formål og investeringsstrategi. De første investeringer i var i to turistprojekter, en kyllingefarm, et anlæg til produktion af dyrefoder, et gartneri (afskårne roser) og en detailhandel. Her gik FEDHA ind med % af aktiekapitalen. I år 2000 investerede FEDHA i et bryggeri, der var ved at blive privatiseret, og de aktier blev senere solgt videre med høj fortjeneste. Men siden har udviklingen været langsom. I år 2000 modtog FEDHA over 200 nye ansøgninger, men ikke en eneste af dem blev fundet attraktiv. Stort set det samme gentog sig i år Men udsigterne er nu lysere. FEDHA har investeret i seks mellemstore og et stort projekt. Heraf er en virksomhed i konkursforhandlinger. FEDHA s samlede investeringer blev i marts 2002 værdisat til 3,2 mio. dollar mod en pålydende værdi på 5,1 mi0. dollar og afkastet til investorerne i FEDHA har været negativt (minus 4% i juni 2002). Men der er skabt 652 arbejdspladser, og sammenlignet med tidligere erfaringer i Tanzania er resultatet godt. Dermed har projektet samlet haft en positiv effekt. Det er lykkedes at få gang i seks virksomheder, der ikke kunne få et banklån, da de skulle starte. Det er lykkedes at skabe hundredvis af direkte arbejdspladser, heraf mange for kvinder, og langt flere hvis følgeindustrierne tælles med. Det er lykkes, at give et bidrag til de offentlige budgetter gennem de afgifter og skatter som virksomhederne betaler. Det er lykkedes at ændre tænkningen i Tanzania omkring risikovillig kapital. Endelig er det lyk- 17

18 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 18 Risikovillig kapital (FEDHA) kedes at forbedre kapaciteten i FEDHA til at vurdere sikkerheden og rentabiliteten i de forskellige projekter. FEDHA har deltaget i bestyrelserne i selskaberne og har bidraget til at forbedre driften af virksomhederne, overføre viden og yde rådgivning i kritiske situationer. Der har været forsinkelser undervejs, men de opstillede målsætninger er blevet nået endda indenfor budgettet. Alligevel vurderes det, at Danidas rolle har været begrænset. Danida har fået erfaring med tilvejebringelsen af risikovillig kapital, men det er ikke relevant at fortsætte. Der er andre områder, hvor effekten af Danidas indsats vil være større. Med en positiv udvikling i de virksomheder, FEDHA allerede har investeret i, kan fonden muligvis blive økonomisk bæredygtig i løbet af en kortere årrække. 18

19 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 19 Arbejdsministeriet Arbejdsministeriet En ting er de konkrete aktiviteter. Men lige så vigtigt er det med de overordnede rammer for erhvervssektoren og for arbejdsmarkedet. Derfor blev der sat ind for at styrke Arbejdsministeriet og den overordnede lovgivning. I samarbejde med ministeriet og de relevante aktører blev det klarlagt, at især Arbejdsmarkedsafdelingen havde behov for at blive styrket. Formålet var ikke mindst at styrke trepartsdrøftelserne mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter og derigennem udarbejde de nødvendige lovtiltag og reformer. Der skulle iværksættes bredere kampagner omkring arbejdsmiljø, uddannelse og rettigheder. Derudover var et mere konkret mål at opgradere både bygninger, systemer, computere og ansatte. Og endelig var det målet at få etableret en særskilt styrelse for arbejdsmiljø. Aktiviteterne bestod i studieture til nabolandene Kenya og Uganda, arbejdsgrupper, nedsættelsen af en aktionsgruppe med deltagelse af relevante eksperter og aktører samt computertræning for 56 ansatte. Og meget er gået godt. Aktionsgruppen har gjort et fantastisk arbejde med at udarbejde et nyt forslag til arbejdsmarkedsreform. Det er nu fremlagt til vedtagelse. Samtidig er det sket i stor åbenhed og dialog. Der er skrevet bøger og artikler i pressen, og juridiske eksperter har udarbejdet notater om specifikke emner. Den åbne og dialogsøgende proces har været afgørende for succesen. De forskellige aktører ministeriet, erhvervsorganisationerne og fagforeningerne følte et fælles ansvar og fik en fælles forståelse og accept af reformerne. Og det er et omfattende reformforslag, der både indeholder regler for ansættelseskontrakter, faglige rettigheder, tvistbilæggelse, arbejdsmiljø og kompensationsordninger. Reformforslagene er relevante og berører centrale arbejdsmarkedsforhold. Både for at udvikle et smidigt og effektivt arbejdsmarked, men også for at sikre rimelige forhold og lønninger for arbejdsstyrken, og dermed bidrage til en bedre fordeling af den økonomiske vækst. Det betyder ikke, at alle problemer er løst. Helt overordnet skønnes det fortsat, at Arbejdsmarkedsafdelingen mangler den nødvendige kapacitet til at overvåge, implementere og følge op på de nye love. Computertræningen blev ikke fulgt op med træning på selve arbejdspladsen, så der er stadigt et uddannelsesmæssigt efterslæb. Og computerne var både for dyre og med for lav kapacitet. Endelig er der fortsat behov for at styrke trepartsforhandlinger og den løbende dialog mellem ministeriet, industriorganisationerne og fagforeningerne. 19

20 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 20

21 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 21 Handelsretten Handelsretten En ting er at udarbejde regler og love. Noget andet er at sikre, at de bliver overholdt og håndhævet. Og at etablere systemer, hvor stridigheder om regler og love kan løses af rettens vej. Et velfungerende retssystem er en vigtig forudsætning for at tiltrække udenlandske investeringer og for at opmuntre lokale igangsættere. Derfor startede der i 1993 overvejelser om etablering af en Handelsret i Tanzania. I 1997 tog retspræsidenten fra Tanzania til Danmark for at besøge Sø- og Handelsretten, og det førte til udarbejdelsen af et konkret forslag. Det forslag blev en del af Danidas program for støtte til erhvervssektoren. Og det er lykkedes. I 1999 blev retten etableret som en specialafdeling af Højesteret, og startede op i udkanten af Dar es Salaam. Tre dommere, to registranter og 38 andre medarbejdere blev ansat og trænet. Der var flere besøgsrejser mellem Handelsretten i Tanzania og Sø- og Handelsretten i København. Der blev indkøbt computere og elektroniske arkiveringssystemer, og en gammel retsbygning blev istandsat og var indflytningsklar i Når det gælder antal sager er det, som det fremgår af tabel 2, gået stærkt. Tabel 2. Antal sager ved Handelsretten fra september 1999-juli 2002 År Antal sager rejst Antal sager afsluttet Gennemsnitlig tid* 1999 (3 mdr.) , , , (6 mdr.) ,6 I alt ,6 * Fra sagen rejses til den afsluttes (i måneder). Det har ikke mindst været de kompetente og flittige dommere, der har bidraget til effektiviteten af Handelsretten. De har bidraget til det gode rygte og høje tillid, som Handelsretten nyder, og det bidrager igen til en hurtig og mindelig afklaring af 21

22 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 22 Handelsretten mange sager. Også de nye systemer for håndtering og arkivering har været stabile, og der er ikke i modsætning til mange andre steder i Tanzania gået en eneste sagsmappe tabt siden starten. Problemerne på området er dog ikke løst endnu. Ikke mindst er det hæmmende, at appelsager ofte tager år, fordi appelretten er kraftigt underbemandet. Tilsvarende fungerer Registratoren for Jordrettigheder ikke godt nok, og det hæmmer Handelsrettens arbejde. Flere åbne retsmøder og nemmere adgang til sagspapirer og beskrivelser gennem et bibliotek og en hjemmeside kunne bidrage til en hurtigere og bedre sagsbehandling. Der skal fortsat satses meget på træning og uddannelse af de ansatte. De advokater, der procederer i Handelsretten, trænger også til træning og uddannelse. Der er behov for at etablere regionskontorer, så folk uden for hovedstaden nemmere kan bruge Handelsretten. Og selvom indtægterne fra retsafgifter er øget, er der fortsat brug for bidrag udefra. Men tilbage står, at det er lykkedes at etablere en Handelsret, der nyder stor tillid og benyttes af det lokale erhvervsliv og ikke mindst af bankerne og de finansielle institutioner. Den store tillid og respekt der er opbygget, har smittet af på andre retssale og systemer i Tanzania. Handelsretten i Tanzania er blevet en model for en række andre afrikanske lande. 22

23 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 23 De erhvervsfaglige uddannelser De erhvervsfaglige uddannelser I udviklingslandene mangler private virksomheder ofte uddannet arbejdskraft ikke mindst inden for de tekniske og erhvervsfaglige uddannelser. Samtidig er uddannelse en afgørende faktor for at bryde fattigdommens negative mønstre. Den uformelle sektor er stor, og arbejdsløsheden i Tanzania har været høj og skønnes i dag at være 20-35%. Derfor har Danida siden 1978 støttet de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania, og i 1998 blev programmet en del af det samlede sektorprogram for erhvervssektoren. Mens talrige donorer i løbet af årene har støttet de erhvervsfaglige udannelser, så er der i dag kun Danida tilbage. For denne del af programmet har evalueringen været anderledes end for de andre, da støtten til de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania netop var blevet evalueret på konventionel vis, som led i en omfattende evaluering af dansk støtte til erhvervsfaglige uddannelser. 4 Denne evaluering baserer sig fortrinsvis på den tidligere evaluering, og på et seminar, hvor repræsentanter fra de fleste interessenter og aktører relateret til erhvervsuddannelsessystemet deltog. Her blev en række af de centrale spørgsmål fra den specifikke evaluering debatteret. Evalueringerne viser, at en række af reformerne er gennemført. Der er vedtaget en overordnet lovgivning. Styringen af de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania varetages nu af en bestyrelse udpeget af Præsidenten og med deltagelse af ministerier, skoler, virksomheder og fagforeninger. Der er etableret en afgift på 2% på virksomhedernes lønsum, og den dækker 91% af det samlede budget for de erhvervsfaglige uddannelser. Det har styrket den økonomiske bæredygtighed betragteligt. Pensum og undervisningsmaterialet er blevet udarbejdet og forbedret. Skolerne er blevet istandsat og har fået det nødvendige udstyr. Flere kvinder er kommet ind på skolerne efter en målrettet indsats. Fagudbuddet er blevet mere målrettet mod virksomhedernes behov. Og ledelserne af skolerne er blevet styrket betydeligt. Men der er fortsat problemer. Skolerne har endnu ikke evnet at tilpasse sig efterspørgslen fra erhvervslivet. Der er behov for analyser både for at finde ud af, hvad der er brug for, og for at finde ud af, hvor eleverne ender efter uddannelse. De 4) Danidas evalueringsrapport no. 2002/5 Evaluation of Danish Assistance to Vocational Education and Training. Tanzania Country Report, Annex til hovedrapporten er på den indlagte CD-ROM. Dansk sammendrag af hovedrapporten: Dansk støtte til erhvervsfaglige uddannelser. 23

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere