Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania"

Transkript

1 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003

2 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af: Evalueringssekretariatet, Udenrigsministeriet Forsidefoto: Jørgen Schytte Grafisk produktion: Phønix-Print A/S, Aarhus, Danmark ISBN: (Rapport) ISSN: Evalueringen kan rekvireres gratis ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Tlf.: Evalueringen kan også hentes gennem Udenrigsministeriets hjemmeside eller fra evalueringssekretariatets hjemmeside Evalueringen er udarbejdet af uafhængige konsulenter uden tidligere tilknytning til de aktiviteter, der evalueres. Ansvaret for evalueringsrapportens indhold, fremstilling, observationer og anbefalinger påhviler alene lederen af evalueringsholdet. Evalueringens konklusioner og tilkendegivelser er således ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Udenrigsministeriets, modtagerregeringernes eller andre involverede organisationers synspunkter. Sammendraget er trykt på Multi Fine papir og omslaget er trykt på Invercote, der er fremstillet uden brug af klor. 2

3 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 3 Indhold Indhold Forkortelser 4 Indledning 7 Baggrund 9 Programmet 11 CRDB 13 CRDB mikrofinansprogram 15 Risikovillig kapital (FEDHA) 17 Arbejdsministeriet 19 Handelsretten 21 De erhvervsfaglige uddannelser 23 Industrisammenslutningen 25 Sammenslutningen af fagbevægelser i Tanzania 27 Konklusion 29 Danidas kommentarer 33 3

4 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 4 Forkortelser Forkortelser aids Acquired Immunodeficiency Syndrom BSSP Business Sector Support Programme CRDB Co-operative Rural development Bank hiv Human Immunodeficiency Virus TUCTA Trade Union Congress of Tanzania 4

5 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 5 Forord Forord Denne evaluering har haft til formål at opsamle erfaringer, der kan anvendes i forberedelsen af en efterfølgende anden fase af programmet i Tanzania og i opbygningen af et lignende erhvervssektorprogram i Ghana. Evalueringen er gennemført af Nordic Consulting Group A/S i juni-juli 2002 med et hold bestående af danske og internationale konsulenter. Denne sammenfatning er en journalistisk bearbejdning af den engelske hovedrapport. Den er forsøgt gjort så let læselig som muligt, og da den sammenfatter et ganske omfattende materiale i hovedrapport og landerapporter, har det naturligvis været nødvendigt at skære en hel del af materialet fra. Hvis man vil have alle detaljer og nuancer med, er man derfor henvist til den engelske originaludgave. Det skal understreges, at selvom udkast til rapporten har været diskuteret med Danida, er evalueringsholdet eneansvarlig for rapportens analyse og konklusioner, og disse svarer ikke nødvendigvis til Danidas eller andre involverede partners synspunkter. Danida s Evalueringssekretariat 5

6 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 6

7 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 7 Indledning Indledning I 1960 sammenlignede økonomen Rostow udviklingsprocessen med et fly. Først står det stille, så ruller det langsomt ud af startbanen, derefter lidt hurtigere og endelig letter det. For at lette skal der, ifølge Rostow, være en ledende industri og investeringer på over 10 % af bruttonationalindkomsten. I dag ved man, at det er langt mere indviklet at få et fly i luften. Kufferterne skal tjekkes. Flyet være i god stand. Startbanen skal være i orden. Der skal fyldes brændstof på. Og piloterne skal uddannes. Derudover ved man, at selv om piloterne og dem på business class kommer med, så er der ingen garanti for, at også de fattige får en plads i flyet. Tilsvarende med udviklingsprocessen og industrialiseringen i verdens fattige lande. Der er mange ting, der skal være på plads samtidig, for at væksten tager fart og for at alle får gavn af den. Det er tankegangen bag Danidas støtte til erhvervssektoren i Tanzania. Programmet forsøger at sætte bredt ind ved at støtte de erhvervsfaglige uddannelser, den finansielle sektor, herunder mikrofinans og risikovillig kapital; handelsretten, arbejdsmarkedets parter og udviklingen af lovgivning og ministerier. Ideen er både at skabe et godt erhvervsklima og at sikre, at det kommer flest muligt til gode. I alt 150 mio. kr. blev der afsat til perioden Denne evaluering skal se på, hvordan det er gået, bidrage til at føre programmet videre og måske til at starte et lignende program i Ghana. Evalueringen er gennemført med inddragelse af de forskellige aktører og institutioner. De eksterne konsulenter har primært fungeret som hjælpere i processen. Ideen var, at sikre en mere aktiv deltagelse, et større ejerskab, en bredere diskussion af erfaringerne og en bedre opfølgning på problemer og muligheder. Det ser ud til at være lykkes. Undervejs har der været et skift fra passiv til aktiv deltagelse og fra lukkethed til åbenhed. Det kan betyde, at institutionerne mere systematisk vil se kritisk på sig selv og på resultaterne, og dermed justere programmerne. På den måde tjener evalueringen flere formål. Samtidig med den deltagerbaserede evaluering blev der gennemført en mere traditionel evaluering. Det gav dog konflikter i forhold til konsulenternes rolle, og stillede større krav til de involverede institutioner. Et yderligere problem i evalueringen 7

8 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 8 Indledning har været, at der manglede klare målsætninger i en række af projektdokumenterne. Det har gjort det svært at vurdere, om målene er nået. 8

9 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 9 Baggrund Baggrund Gennemsnitsindkomsten i Tanzania er i dag ca. 270 dollar om året pr. indbygger. Hvis befolkningen om 10 år skal have en gennemsnitsindkomst på én dollar om dagen svarende til Verdensbankens fattigdomsgrænse og hvis befolkningstilvæksten fortsat er 2.8 % om året - skal den økonomiske vækst være over 7 % om året 1. Det siger lidt om de enorme udfordringer, Tanzania står overfor. Endnu vanskeligere bliver det, fordi erhvervssektoren stadig er meget svag, her 17 år efter at Tanzania for alvor skiftede spor fra planøkonomi til markedsøkonomien. De positive resultater af liberaliseringer og privatiseringer lader vente på sig. Det skyldes både, at udgangspunktet var en række ineffektive og statsejede/kontrollerede virksomheder. Men det skyldes også, at rammerne for erhvervssektoren var, og er, for dårlige med utilstrækkelig uddannelse, en utilstrækkelig infrastruktur, et ineffektivt bureaukrati og en svag finansiel sektor. Den dag i dag bidrager industrien kun med 16 % af den samlede indkomst. Næsten halvdelen af indkomsten kommer fortsat fra landbruget. Tanzania er et landbrugsland. I Tanzanias egen fattigdomsreduktionsstrategi fra oktober 2000 udpeges den private sektor (herunder industri, landbrug og servicevirksomheder) som afgørende for væksten og fattigdomsbekæmpelsen, men den nødvendige erhvervspolitik er stadig under udvikling. Der laves om på love og ministerier, og det har indimellem gjort det vanskeligt at finde institutioner, der kunne tage ejerskab for programmerne og påtage sig ansvaret for koordinationen. Men heller ikke fra dansk side er strategierne færdigudviklet. Erhvervssektoren fik en central placering i Danmarks strategi for udviklingspolitik og samarbejde, Partnerskab En handlingsplan for Danmarks støtte til erhvervsudvikling blev fremlagt i Men der mangler fortsat en egentlig strategi for støtte til bredere programmer i erhvervssektoren. De overordnede strategier for programmet og de otte komponenter i Tanzania (se Tabel 1) tegner dog et klart billede af rationalet bag støtten til erhvervssektoren. For 1) The United Republic of Tanzania: Poverty Reduction Strategy Paper, Dar es Salaam, October ) Danida (2000): Partnerskab Danmarks udviklingspolitik, strategi. Udenrigsministeriet, Danida. Oktober ) Danida (2001): Erhvervsudvikling en fælles opgave. Udenrigsministeriet, September

10 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 10 Baggrund det første betragtes erhvervssektoren som en motor for vækst og beskæftigelse. For det andet betragtes den offentlige sektor som afgørende for at skabe de nødvendige, overordnede rammer for erhvervssektorens udvikling og for at sikre at væksten i erhvervssektoren også kommer de fattige til gode. Det er her, Danidas støtte kommer ind. Midlet var at skabe effektive markeder ved at styrke markedskræfterne, korrigere markedsfejl, skabe øget konkurrence og at inspirere, opmuntre og støtte nye aktører og igangsættere. Det skulle sikre en bedre udnyttelse af de sparsomme menneskelige og finansielle ressourcer. 10

11 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 11 Programmet Programmet Erhvervssektorprogrammet i Tanzania er det første Danida-støttede sektorprogram for udvikling af erhvervssektoren. Konkret var formålet ved programmets start: at udvikle de erhvervsfaglige uddannelser til bedre at kunne tilfredsstille den formelle og uformelle private sektors behov for arbejdskraft; at øge adgangen til finansielle ydelser for små og mellemstore virksomheder og fattige kvinder og mænd, bl.a. gennem et mikrofinansprogram og tilvejebringelse af risikovillig kapital; at styrke de små og mellemstore virksomheder gennem overførsel af teknologi og viden; at styrke arbejdsmarkedets parter industriorganisationer, fagforeninger så de blev bedre til at varetage deres medlemmers interesse og indgå i konstruktiv dialog med regeringen om f.eks. arbejdsmarkedslovgivning. I alt har der været otte forskellige komponenter, der fremgår af Tabel 1. Tilsammen skulle de medvirke til at skabe et gunstigt erhvervsklima og til at opfylde de grundlæggende strategier for dansk udviklingsbistand. Fattigdomsorienteringen skulle indgå ved at støtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder, ved at skabe flere arbejdspladser, ved at øge adgangen til mikrofinans i landområderne, ved at integrere fattigdomshensynet i de erhvervsfaglige uddannelser og ved at udvikle arbejdsmarkedslovgivningen og arbejdsmarkedsorganisationerne så arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø kunne forbedres. Hensynet til demokrati og menneskerettigheder skete indirekte gennem uddannelse og bedre adgang til lån for svage grupper. Men også direkte gennem en styrket organisering, bedre deltagelse i arbejdsmarkedets organisationer og hurtigere behandling af kommercielle retssager. 11

12 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 12 Programmet Tabel 1. Erhvervssektorprogrammets komponenter (opdateret budget, 2002) Komponent Mio. kr. 1. Reorganisering og privatisering af Cooperative Rural Development Bank (CRDB) 11,76 2. CRDB-mikrofinansprogram 14,07 3. Risikovillig kapital (FEDHA ) 21,78 4. Styrkelse af Arbejdsministeriet og lovgivningen 2,94 5. Etablering af en Handelsret 12,51 6. Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser 51,60 7. Kapacitetsopbygning i Sammenslutningen af Industrivirksomheder 10,81 8. Kapacitetsopbygning i Fagbevægelsens Sammenslutning (TUCTA) 8,52 Teknisk rådgivning og administration 7,60 Aktiviteter på tværs af de otte komponenter 4,58 Ikke allokeret 3,82 I alt 150,00 Kvindeaspektet blev forsøgt indarbejdet i de erhvervsfaglige uddannelser, i mikrofinans- programmet og i fagbevægelsens arbejde. Endelig er der hensynet til miljøet, der generelt står svagt, men som dog er tilstede i form af støtten til arbejdsmiljøinstituttet. I det følgende ser vi nærmere på de enkelte elementer og på hvordan det er gået. 12

13 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 13 CRDB CRDB Banken CRDB (Cooperative and Rural Development Bank) var fallit, da Danida i 1992 besluttede at bidrage til rekonstruktionen med 30 % af aktiekapitalen og et strategisk samarbejde. En af grundene til at Danida støttede CRDB var, at National Bank of Commerce ellers stort set ville få monopol uden for hovedstaden, og at kreditmulighederne i landområderne i forvejen var meget dårlige med høje renter og få lånemuligheder. Det skulle der gøres noget ved. Derfor skød Danida aktiekapital ind i banken via en fond. Banken er den eneste lokalt ejede bank. Banken drift blev rationaliseret, hvorved antallet af ansatte blev skåret ned fra til 600, og langsomt kom CRDB på fode igen. Fra 1998 blev banken en del af det samlede program for udviklingen af erhvervssektoren, og i perioden gav Danida næsten 12 mio. kr. i støtte til banken. Herudover har en række danske rådgivere bidraget. Det har givet en række positive resultater. Banken har givet overskud siden 1998, selvom overskuddet er lille og skrøbeligt. Der er blevet installeret et nyt informationssystem og et kreditkortsystem, som dog endnu ikke virker elektronisk, men kun bruges som legitimation. Der er desuden udviklet en række andre banksystemer og gennemført omfattende træning af personalet. Stadig flere mennesker og virksomheder benytter banken til deres opsparing, og det viser at banken har tillid hos kunderne. Men der har også været problemer. Det kniber med at øge mængden af udlån og i år 2000 gik op mod 30% af bankens udlån tabt på grund af utilstrækkelig kreditvurdering og overvågning. Resultatet er bedre i år 2002, men udviklingen af et velfungerende kreditsystem er fortsat ikke færdigt. Installeringen af det nye informationssystem skete med betydelig forsinkelse og budgetoverskridelser. Danida har ikke haft tilstrækkelig erfaring med at arbejde i den kommercielle banksektor, og en række af rådgiverne har ikke været specialiserede nok, og er ofte blevet rekrutteret for sent. Det har givet problemer med kontinuitet og overførsel af erfaringer. Dertil kommer, at der ikke altid har været klare arbejdsbeskrivelser og roller for rådgiverne, hvilket har svækket effektiviteten i bankens ledelse. Det ville have været gavnligt, hvis det havde været muligt, at hyre de bedste og billigste rådgivere fra andre lande end Danmark. Træningen og uddannelsen af bankens personale har heller ikke været god nok. Der har ofte været uklarheder i beslutningsgangen mellem bankens ledelse, rådgiverne og den danske ambassade. Det er gået ud over det lokale ejerskab og initiativ. Danidas manglende erfaring i den kommercielle bank- 13

14 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 14 CRDB sektor har været en svaghed, og de hyppige skift af personale har skadet samarbejdet. Samtidig har det været vanskeligt at få etableret en effektiv og kvalificeret ledelse af banken. Banken kan endnu ikke stå på egne ben, og konkurrencesituationen i den finansielle sektor skærpes fortsat. Der bør derfor laves en strategi for, hvordan Danida fremover skal støtte banken, og hvornår nye strategiske partnere skal tage over. Til trods for problemerne er det lykkedes at nå de overordnede mål. Der er etableret et avanceret informationssystem, som kan give et godt grundlag for beregning af omkostninger og lånebetingelser. Teknologisk er banken på højde med de internationale banker i Tanzania. Samtidig har tilstedeværelsen af CRDB sikret en bedre konkurrence i den finansielle sektor især uden for de store byområder. Kvaliteten af bankens rådgivning, produkter og styring er blevet forbedret markant, og det har også påvirket de andre banker positivt. 14

15 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 15 CRDB mikrofinansprogram CRDB mikrofinansprogram De fattigere lag af befolkningen har ofte har meget dårlig adgang til lånemuligheder både fordi de er fattige og dårligt uddannede, og fordi de ikke kan stille sikkerhed. Derfor bevilgedes støtte til etablering af et mikrofinansprogram i tilknytning til CRDB. Efter en lang forberedelsesfase startede programmet i januar 2001, og i januar 2002 blev de første lån udbetalt. Danida har støttet projektet med i alt 14 mio. kr. Ideen i programmet er, at CRDB finder og støtter og formidler lån til små, lokale mikrofinansinstitutioner. Og det er lykkedes rimeligt godt. Der er etableret fire ud af de fem planlagte regionale kontorer af CRDB og 43 mikrofinansinstitutioner er blevet udvalgt ud af 200 potentielle. Der er indgået partnerskabsaftaler med de 25 og yderligere 15 er tæt på. Det oprindelige mål var at få aftaler med 60 mikrofinansinstitutioner, men det mål er nu sat ned til 45. I det første halve år blev der givet lån på godt 1 mia. Tanzania Shilling fordelt på lån. Lidt under en femtedel gik til landbrugsaktiviteter, to femtedele til handel og service og resten til andre aktiviteter, herunder sociale formål som at bygge huse, betale skolepenge og starte små virksomheder. Den gennemsnitlige lånestørrelse var omkring 0,25 mio. Shilling pr lån. Cirka halvdelen af lånene gik til kvinder. Mikrofinansinstitutionerne har vist sig, at være en effektiv måde til at få kontakt med de fattige landområder. Det er endnu for tidligt at sige, præcis hvilken effekt lånene har haft på fattigdommen og beskæftigelsen. Det er indtrykket, at det ikke er de allerfattigste, der har lånt penge, men de aktive af de fattige. Der har været en positiv effekt på beskæftigelsen, den økonomisk vækst og på udviklingen af både landbrug og mindre virksomheder, men hvor stor effekten har været vides ikke. Det er for tidligt at vurdere den økonomiske bæredygtighed. Udlånene kom først rigtig i gang i løbet af Danida har holdt en lav profil i projektet, og det har haft en positiv psykologisk effekt. Ejerskabet har virket i praksis. Afrapporteringen til Danida har heller ikke fulgt Danidas retningslinier, men har alligevel givet de nødvendige informationer. Samtidig har valget af et konsulentfirma fra Kenya, med lokalkendskab haft en betydelig positiv effekt på succesen. Det er partnerskab i praksis. Det betyder ikke, at en række ting ikke kunne være bedre. Antagelserne om, hvor mange mikrofinansinstitutioner, der kunne opfylde de nødvendige kriterier var for 15

16 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 16 CRDB mikrofinansprogram optimistiske. Der skulle have været satset endnu mere på træning og rådgivning. Omkostningerne kunne have været lavere, bl.a. hvis lokalkontorerne havde været tættere på mikrofinansinstitutionerne. Der skulle have været fokuseret mere på rentabilitet fra starten. Og endelig er lånegarantifonden ikke stor nok, og det er blevet en alvorlig begrænsning for yderligere udvidelser. CRDB vurderer selv, at levedygtigheden af det nuværende mikrofinansprogram fortsat er usikker. Det er dyrt at stille lån til rådighed for få, spredte og fattige landsbyer, og i fremtiden må der satses mere på mikrofinans i områder med større økonomisk aktivitet, og tættere på CRDB eksisterende regionale kontorer. Det er vigtigt at fokusere på den økonomiske bæredygtighed i det videre forløb, men der er foreløbigt ikke tegn på, at programmet kan klare sig uden støtte. Som pilotprogram har det været meget lærerigt. Og resultaterne har vist, at det er muligt at skabe lånemuligheder selv for fattige mennesker i fattige områder i Tanzania. 16

17 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 17 Risikovillig kapital (FEDHA) Risikovillig kapital (FEDHA) Da erhvervssektorprogrammet skulle udformes i 1997, blev det hurtigt klart, at der manglede risikovillig kapital ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder. Tidligere forsøg på at skabe venture kapitalfonde var ikke positive, men erfaringerne kunne bruges. Så da organisationen Commonwealth Development Corporation tog initiativ til at starte en ny venture kapital fond, FEDHA, gik Danida med. Fonden blev etableret i 1998 med et kapital grundlag på 13 millioner dollar. Danida besluttede at investere godt 24 mio. kr. eller 27 % af aktiekapitalen. Senere købte Danida yderligere 20 % af aktierne og indsatte en dansker i ledelsen af det firma, der styrede fonden. Den Europæiske Investeringsbank, Swedfund, Finnfund og Norfund gik også med ind. Formålet var at skabe økonomisk vækst gennem aktieindskud i lovende små og mellemstore virksomheder. Desuden kunne der ydes et begrænset antal lån. Bortset fra det overordnede dokument for sektorprogrammet er der aldrig formuleret et projektdokument, men selve FEDHA s statutter definerer formål og investeringsstrategi. De første investeringer i var i to turistprojekter, en kyllingefarm, et anlæg til produktion af dyrefoder, et gartneri (afskårne roser) og en detailhandel. Her gik FEDHA ind med % af aktiekapitalen. I år 2000 investerede FEDHA i et bryggeri, der var ved at blive privatiseret, og de aktier blev senere solgt videre med høj fortjeneste. Men siden har udviklingen været langsom. I år 2000 modtog FEDHA over 200 nye ansøgninger, men ikke en eneste af dem blev fundet attraktiv. Stort set det samme gentog sig i år Men udsigterne er nu lysere. FEDHA har investeret i seks mellemstore og et stort projekt. Heraf er en virksomhed i konkursforhandlinger. FEDHA s samlede investeringer blev i marts 2002 værdisat til 3,2 mio. dollar mod en pålydende værdi på 5,1 mi0. dollar og afkastet til investorerne i FEDHA har været negativt (minus 4% i juni 2002). Men der er skabt 652 arbejdspladser, og sammenlignet med tidligere erfaringer i Tanzania er resultatet godt. Dermed har projektet samlet haft en positiv effekt. Det er lykkedes at få gang i seks virksomheder, der ikke kunne få et banklån, da de skulle starte. Det er lykkedes at skabe hundredvis af direkte arbejdspladser, heraf mange for kvinder, og langt flere hvis følgeindustrierne tælles med. Det er lykkes, at give et bidrag til de offentlige budgetter gennem de afgifter og skatter som virksomhederne betaler. Det er lykkedes at ændre tænkningen i Tanzania omkring risikovillig kapital. Endelig er det lyk- 17

18 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 18 Risikovillig kapital (FEDHA) kedes at forbedre kapaciteten i FEDHA til at vurdere sikkerheden og rentabiliteten i de forskellige projekter. FEDHA har deltaget i bestyrelserne i selskaberne og har bidraget til at forbedre driften af virksomhederne, overføre viden og yde rådgivning i kritiske situationer. Der har været forsinkelser undervejs, men de opstillede målsætninger er blevet nået endda indenfor budgettet. Alligevel vurderes det, at Danidas rolle har været begrænset. Danida har fået erfaring med tilvejebringelsen af risikovillig kapital, men det er ikke relevant at fortsætte. Der er andre områder, hvor effekten af Danidas indsats vil være større. Med en positiv udvikling i de virksomheder, FEDHA allerede har investeret i, kan fonden muligvis blive økonomisk bæredygtig i løbet af en kortere årrække. 18

19 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 19 Arbejdsministeriet Arbejdsministeriet En ting er de konkrete aktiviteter. Men lige så vigtigt er det med de overordnede rammer for erhvervssektoren og for arbejdsmarkedet. Derfor blev der sat ind for at styrke Arbejdsministeriet og den overordnede lovgivning. I samarbejde med ministeriet og de relevante aktører blev det klarlagt, at især Arbejdsmarkedsafdelingen havde behov for at blive styrket. Formålet var ikke mindst at styrke trepartsdrøftelserne mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter og derigennem udarbejde de nødvendige lovtiltag og reformer. Der skulle iværksættes bredere kampagner omkring arbejdsmiljø, uddannelse og rettigheder. Derudover var et mere konkret mål at opgradere både bygninger, systemer, computere og ansatte. Og endelig var det målet at få etableret en særskilt styrelse for arbejdsmiljø. Aktiviteterne bestod i studieture til nabolandene Kenya og Uganda, arbejdsgrupper, nedsættelsen af en aktionsgruppe med deltagelse af relevante eksperter og aktører samt computertræning for 56 ansatte. Og meget er gået godt. Aktionsgruppen har gjort et fantastisk arbejde med at udarbejde et nyt forslag til arbejdsmarkedsreform. Det er nu fremlagt til vedtagelse. Samtidig er det sket i stor åbenhed og dialog. Der er skrevet bøger og artikler i pressen, og juridiske eksperter har udarbejdet notater om specifikke emner. Den åbne og dialogsøgende proces har været afgørende for succesen. De forskellige aktører ministeriet, erhvervsorganisationerne og fagforeningerne følte et fælles ansvar og fik en fælles forståelse og accept af reformerne. Og det er et omfattende reformforslag, der både indeholder regler for ansættelseskontrakter, faglige rettigheder, tvistbilæggelse, arbejdsmiljø og kompensationsordninger. Reformforslagene er relevante og berører centrale arbejdsmarkedsforhold. Både for at udvikle et smidigt og effektivt arbejdsmarked, men også for at sikre rimelige forhold og lønninger for arbejdsstyrken, og dermed bidrage til en bedre fordeling af den økonomiske vækst. Det betyder ikke, at alle problemer er løst. Helt overordnet skønnes det fortsat, at Arbejdsmarkedsafdelingen mangler den nødvendige kapacitet til at overvåge, implementere og følge op på de nye love. Computertræningen blev ikke fulgt op med træning på selve arbejdspladsen, så der er stadigt et uddannelsesmæssigt efterslæb. Og computerne var både for dyre og med for lav kapacitet. Endelig er der fortsat behov for at styrke trepartsforhandlinger og den løbende dialog mellem ministeriet, industriorganisationerne og fagforeningerne. 19

20 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 20

21 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 21 Handelsretten Handelsretten En ting er at udarbejde regler og love. Noget andet er at sikre, at de bliver overholdt og håndhævet. Og at etablere systemer, hvor stridigheder om regler og love kan løses af rettens vej. Et velfungerende retssystem er en vigtig forudsætning for at tiltrække udenlandske investeringer og for at opmuntre lokale igangsættere. Derfor startede der i 1993 overvejelser om etablering af en Handelsret i Tanzania. I 1997 tog retspræsidenten fra Tanzania til Danmark for at besøge Sø- og Handelsretten, og det førte til udarbejdelsen af et konkret forslag. Det forslag blev en del af Danidas program for støtte til erhvervssektoren. Og det er lykkedes. I 1999 blev retten etableret som en specialafdeling af Højesteret, og startede op i udkanten af Dar es Salaam. Tre dommere, to registranter og 38 andre medarbejdere blev ansat og trænet. Der var flere besøgsrejser mellem Handelsretten i Tanzania og Sø- og Handelsretten i København. Der blev indkøbt computere og elektroniske arkiveringssystemer, og en gammel retsbygning blev istandsat og var indflytningsklar i Når det gælder antal sager er det, som det fremgår af tabel 2, gået stærkt. Tabel 2. Antal sager ved Handelsretten fra september 1999-juli 2002 År Antal sager rejst Antal sager afsluttet Gennemsnitlig tid* 1999 (3 mdr.) , , , (6 mdr.) ,6 I alt ,6 * Fra sagen rejses til den afsluttes (i måneder). Det har ikke mindst været de kompetente og flittige dommere, der har bidraget til effektiviteten af Handelsretten. De har bidraget til det gode rygte og høje tillid, som Handelsretten nyder, og det bidrager igen til en hurtig og mindelig afklaring af 21

22 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 22 Handelsretten mange sager. Også de nye systemer for håndtering og arkivering har været stabile, og der er ikke i modsætning til mange andre steder i Tanzania gået en eneste sagsmappe tabt siden starten. Problemerne på området er dog ikke løst endnu. Ikke mindst er det hæmmende, at appelsager ofte tager år, fordi appelretten er kraftigt underbemandet. Tilsvarende fungerer Registratoren for Jordrettigheder ikke godt nok, og det hæmmer Handelsrettens arbejde. Flere åbne retsmøder og nemmere adgang til sagspapirer og beskrivelser gennem et bibliotek og en hjemmeside kunne bidrage til en hurtigere og bedre sagsbehandling. Der skal fortsat satses meget på træning og uddannelse af de ansatte. De advokater, der procederer i Handelsretten, trænger også til træning og uddannelse. Der er behov for at etablere regionskontorer, så folk uden for hovedstaden nemmere kan bruge Handelsretten. Og selvom indtægterne fra retsafgifter er øget, er der fortsat brug for bidrag udefra. Men tilbage står, at det er lykkedes at etablere en Handelsret, der nyder stor tillid og benyttes af det lokale erhvervsliv og ikke mindst af bankerne og de finansielle institutioner. Den store tillid og respekt der er opbygget, har smittet af på andre retssale og systemer i Tanzania. Handelsretten i Tanzania er blevet en model for en række andre afrikanske lande. 22

23 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 23 De erhvervsfaglige uddannelser De erhvervsfaglige uddannelser I udviklingslandene mangler private virksomheder ofte uddannet arbejdskraft ikke mindst inden for de tekniske og erhvervsfaglige uddannelser. Samtidig er uddannelse en afgørende faktor for at bryde fattigdommens negative mønstre. Den uformelle sektor er stor, og arbejdsløsheden i Tanzania har været høj og skønnes i dag at være 20-35%. Derfor har Danida siden 1978 støttet de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania, og i 1998 blev programmet en del af det samlede sektorprogram for erhvervssektoren. Mens talrige donorer i løbet af årene har støttet de erhvervsfaglige udannelser, så er der i dag kun Danida tilbage. For denne del af programmet har evalueringen været anderledes end for de andre, da støtten til de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania netop var blevet evalueret på konventionel vis, som led i en omfattende evaluering af dansk støtte til erhvervsfaglige uddannelser. 4 Denne evaluering baserer sig fortrinsvis på den tidligere evaluering, og på et seminar, hvor repræsentanter fra de fleste interessenter og aktører relateret til erhvervsuddannelsessystemet deltog. Her blev en række af de centrale spørgsmål fra den specifikke evaluering debatteret. Evalueringerne viser, at en række af reformerne er gennemført. Der er vedtaget en overordnet lovgivning. Styringen af de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania varetages nu af en bestyrelse udpeget af Præsidenten og med deltagelse af ministerier, skoler, virksomheder og fagforeninger. Der er etableret en afgift på 2% på virksomhedernes lønsum, og den dækker 91% af det samlede budget for de erhvervsfaglige uddannelser. Det har styrket den økonomiske bæredygtighed betragteligt. Pensum og undervisningsmaterialet er blevet udarbejdet og forbedret. Skolerne er blevet istandsat og har fået det nødvendige udstyr. Flere kvinder er kommet ind på skolerne efter en målrettet indsats. Fagudbuddet er blevet mere målrettet mod virksomhedernes behov. Og ledelserne af skolerne er blevet styrket betydeligt. Men der er fortsat problemer. Skolerne har endnu ikke evnet at tilpasse sig efterspørgslen fra erhvervslivet. Der er behov for analyser både for at finde ud af, hvad der er brug for, og for at finde ud af, hvor eleverne ender efter uddannelse. De 4) Danidas evalueringsrapport no. 2002/5 Evaluation of Danish Assistance to Vocational Education and Training. Tanzania Country Report, Annex til hovedrapporten er på den indlagte CD-ROM. Dansk sammendrag af hovedrapporten: Dansk støtte til erhvervsfaglige uddannelser. 23

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere