Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania"

Transkript

1 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003

2 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af: Evalueringssekretariatet, Udenrigsministeriet Forsidefoto: Jørgen Schytte Grafisk produktion: Phønix-Print A/S, Aarhus, Danmark ISBN: (Rapport) ISSN: Evalueringen kan rekvireres gratis ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Tlf.: Evalueringen kan også hentes gennem Udenrigsministeriets hjemmeside eller fra evalueringssekretariatets hjemmeside Evalueringen er udarbejdet af uafhængige konsulenter uden tidligere tilknytning til de aktiviteter, der evalueres. Ansvaret for evalueringsrapportens indhold, fremstilling, observationer og anbefalinger påhviler alene lederen af evalueringsholdet. Evalueringens konklusioner og tilkendegivelser er således ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Udenrigsministeriets, modtagerregeringernes eller andre involverede organisationers synspunkter. Sammendraget er trykt på Multi Fine papir og omslaget er trykt på Invercote, der er fremstillet uden brug af klor. 2

3 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 3 Indhold Indhold Forkortelser 4 Indledning 7 Baggrund 9 Programmet 11 CRDB 13 CRDB mikrofinansprogram 15 Risikovillig kapital (FEDHA) 17 Arbejdsministeriet 19 Handelsretten 21 De erhvervsfaglige uddannelser 23 Industrisammenslutningen 25 Sammenslutningen af fagbevægelser i Tanzania 27 Konklusion 29 Danidas kommentarer 33 3

4 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 4 Forkortelser Forkortelser aids Acquired Immunodeficiency Syndrom BSSP Business Sector Support Programme CRDB Co-operative Rural development Bank hiv Human Immunodeficiency Virus TUCTA Trade Union Congress of Tanzania 4

5 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 5 Forord Forord Denne evaluering har haft til formål at opsamle erfaringer, der kan anvendes i forberedelsen af en efterfølgende anden fase af programmet i Tanzania og i opbygningen af et lignende erhvervssektorprogram i Ghana. Evalueringen er gennemført af Nordic Consulting Group A/S i juni-juli 2002 med et hold bestående af danske og internationale konsulenter. Denne sammenfatning er en journalistisk bearbejdning af den engelske hovedrapport. Den er forsøgt gjort så let læselig som muligt, og da den sammenfatter et ganske omfattende materiale i hovedrapport og landerapporter, har det naturligvis været nødvendigt at skære en hel del af materialet fra. Hvis man vil have alle detaljer og nuancer med, er man derfor henvist til den engelske originaludgave. Det skal understreges, at selvom udkast til rapporten har været diskuteret med Danida, er evalueringsholdet eneansvarlig for rapportens analyse og konklusioner, og disse svarer ikke nødvendigvis til Danidas eller andre involverede partners synspunkter. Danida s Evalueringssekretariat 5

6 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 6

7 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 7 Indledning Indledning I 1960 sammenlignede økonomen Rostow udviklingsprocessen med et fly. Først står det stille, så ruller det langsomt ud af startbanen, derefter lidt hurtigere og endelig letter det. For at lette skal der, ifølge Rostow, være en ledende industri og investeringer på over 10 % af bruttonationalindkomsten. I dag ved man, at det er langt mere indviklet at få et fly i luften. Kufferterne skal tjekkes. Flyet være i god stand. Startbanen skal være i orden. Der skal fyldes brændstof på. Og piloterne skal uddannes. Derudover ved man, at selv om piloterne og dem på business class kommer med, så er der ingen garanti for, at også de fattige får en plads i flyet. Tilsvarende med udviklingsprocessen og industrialiseringen i verdens fattige lande. Der er mange ting, der skal være på plads samtidig, for at væksten tager fart og for at alle får gavn af den. Det er tankegangen bag Danidas støtte til erhvervssektoren i Tanzania. Programmet forsøger at sætte bredt ind ved at støtte de erhvervsfaglige uddannelser, den finansielle sektor, herunder mikrofinans og risikovillig kapital; handelsretten, arbejdsmarkedets parter og udviklingen af lovgivning og ministerier. Ideen er både at skabe et godt erhvervsklima og at sikre, at det kommer flest muligt til gode. I alt 150 mio. kr. blev der afsat til perioden Denne evaluering skal se på, hvordan det er gået, bidrage til at føre programmet videre og måske til at starte et lignende program i Ghana. Evalueringen er gennemført med inddragelse af de forskellige aktører og institutioner. De eksterne konsulenter har primært fungeret som hjælpere i processen. Ideen var, at sikre en mere aktiv deltagelse, et større ejerskab, en bredere diskussion af erfaringerne og en bedre opfølgning på problemer og muligheder. Det ser ud til at være lykkes. Undervejs har der været et skift fra passiv til aktiv deltagelse og fra lukkethed til åbenhed. Det kan betyde, at institutionerne mere systematisk vil se kritisk på sig selv og på resultaterne, og dermed justere programmerne. På den måde tjener evalueringen flere formål. Samtidig med den deltagerbaserede evaluering blev der gennemført en mere traditionel evaluering. Det gav dog konflikter i forhold til konsulenternes rolle, og stillede større krav til de involverede institutioner. Et yderligere problem i evalueringen 7

8 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 8 Indledning har været, at der manglede klare målsætninger i en række af projektdokumenterne. Det har gjort det svært at vurdere, om målene er nået. 8

9 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 9 Baggrund Baggrund Gennemsnitsindkomsten i Tanzania er i dag ca. 270 dollar om året pr. indbygger. Hvis befolkningen om 10 år skal have en gennemsnitsindkomst på én dollar om dagen svarende til Verdensbankens fattigdomsgrænse og hvis befolkningstilvæksten fortsat er 2.8 % om året - skal den økonomiske vækst være over 7 % om året 1. Det siger lidt om de enorme udfordringer, Tanzania står overfor. Endnu vanskeligere bliver det, fordi erhvervssektoren stadig er meget svag, her 17 år efter at Tanzania for alvor skiftede spor fra planøkonomi til markedsøkonomien. De positive resultater af liberaliseringer og privatiseringer lader vente på sig. Det skyldes både, at udgangspunktet var en række ineffektive og statsejede/kontrollerede virksomheder. Men det skyldes også, at rammerne for erhvervssektoren var, og er, for dårlige med utilstrækkelig uddannelse, en utilstrækkelig infrastruktur, et ineffektivt bureaukrati og en svag finansiel sektor. Den dag i dag bidrager industrien kun med 16 % af den samlede indkomst. Næsten halvdelen af indkomsten kommer fortsat fra landbruget. Tanzania er et landbrugsland. I Tanzanias egen fattigdomsreduktionsstrategi fra oktober 2000 udpeges den private sektor (herunder industri, landbrug og servicevirksomheder) som afgørende for væksten og fattigdomsbekæmpelsen, men den nødvendige erhvervspolitik er stadig under udvikling. Der laves om på love og ministerier, og det har indimellem gjort det vanskeligt at finde institutioner, der kunne tage ejerskab for programmerne og påtage sig ansvaret for koordinationen. Men heller ikke fra dansk side er strategierne færdigudviklet. Erhvervssektoren fik en central placering i Danmarks strategi for udviklingspolitik og samarbejde, Partnerskab En handlingsplan for Danmarks støtte til erhvervsudvikling blev fremlagt i Men der mangler fortsat en egentlig strategi for støtte til bredere programmer i erhvervssektoren. De overordnede strategier for programmet og de otte komponenter i Tanzania (se Tabel 1) tegner dog et klart billede af rationalet bag støtten til erhvervssektoren. For 1) The United Republic of Tanzania: Poverty Reduction Strategy Paper, Dar es Salaam, October ) Danida (2000): Partnerskab Danmarks udviklingspolitik, strategi. Udenrigsministeriet, Danida. Oktober ) Danida (2001): Erhvervsudvikling en fælles opgave. Udenrigsministeriet, September

10 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 10 Baggrund det første betragtes erhvervssektoren som en motor for vækst og beskæftigelse. For det andet betragtes den offentlige sektor som afgørende for at skabe de nødvendige, overordnede rammer for erhvervssektorens udvikling og for at sikre at væksten i erhvervssektoren også kommer de fattige til gode. Det er her, Danidas støtte kommer ind. Midlet var at skabe effektive markeder ved at styrke markedskræfterne, korrigere markedsfejl, skabe øget konkurrence og at inspirere, opmuntre og støtte nye aktører og igangsættere. Det skulle sikre en bedre udnyttelse af de sparsomme menneskelige og finansielle ressourcer. 10

11 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 11 Programmet Programmet Erhvervssektorprogrammet i Tanzania er det første Danida-støttede sektorprogram for udvikling af erhvervssektoren. Konkret var formålet ved programmets start: at udvikle de erhvervsfaglige uddannelser til bedre at kunne tilfredsstille den formelle og uformelle private sektors behov for arbejdskraft; at øge adgangen til finansielle ydelser for små og mellemstore virksomheder og fattige kvinder og mænd, bl.a. gennem et mikrofinansprogram og tilvejebringelse af risikovillig kapital; at styrke de små og mellemstore virksomheder gennem overførsel af teknologi og viden; at styrke arbejdsmarkedets parter industriorganisationer, fagforeninger så de blev bedre til at varetage deres medlemmers interesse og indgå i konstruktiv dialog med regeringen om f.eks. arbejdsmarkedslovgivning. I alt har der været otte forskellige komponenter, der fremgår af Tabel 1. Tilsammen skulle de medvirke til at skabe et gunstigt erhvervsklima og til at opfylde de grundlæggende strategier for dansk udviklingsbistand. Fattigdomsorienteringen skulle indgå ved at støtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder, ved at skabe flere arbejdspladser, ved at øge adgangen til mikrofinans i landområderne, ved at integrere fattigdomshensynet i de erhvervsfaglige uddannelser og ved at udvikle arbejdsmarkedslovgivningen og arbejdsmarkedsorganisationerne så arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø kunne forbedres. Hensynet til demokrati og menneskerettigheder skete indirekte gennem uddannelse og bedre adgang til lån for svage grupper. Men også direkte gennem en styrket organisering, bedre deltagelse i arbejdsmarkedets organisationer og hurtigere behandling af kommercielle retssager. 11

12 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 12 Programmet Tabel 1. Erhvervssektorprogrammets komponenter (opdateret budget, 2002) Komponent Mio. kr. 1. Reorganisering og privatisering af Cooperative Rural Development Bank (CRDB) 11,76 2. CRDB-mikrofinansprogram 14,07 3. Risikovillig kapital (FEDHA ) 21,78 4. Styrkelse af Arbejdsministeriet og lovgivningen 2,94 5. Etablering af en Handelsret 12,51 6. Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser 51,60 7. Kapacitetsopbygning i Sammenslutningen af Industrivirksomheder 10,81 8. Kapacitetsopbygning i Fagbevægelsens Sammenslutning (TUCTA) 8,52 Teknisk rådgivning og administration 7,60 Aktiviteter på tværs af de otte komponenter 4,58 Ikke allokeret 3,82 I alt 150,00 Kvindeaspektet blev forsøgt indarbejdet i de erhvervsfaglige uddannelser, i mikrofinans- programmet og i fagbevægelsens arbejde. Endelig er der hensynet til miljøet, der generelt står svagt, men som dog er tilstede i form af støtten til arbejdsmiljøinstituttet. I det følgende ser vi nærmere på de enkelte elementer og på hvordan det er gået. 12

13 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 13 CRDB CRDB Banken CRDB (Cooperative and Rural Development Bank) var fallit, da Danida i 1992 besluttede at bidrage til rekonstruktionen med 30 % af aktiekapitalen og et strategisk samarbejde. En af grundene til at Danida støttede CRDB var, at National Bank of Commerce ellers stort set ville få monopol uden for hovedstaden, og at kreditmulighederne i landområderne i forvejen var meget dårlige med høje renter og få lånemuligheder. Det skulle der gøres noget ved. Derfor skød Danida aktiekapital ind i banken via en fond. Banken er den eneste lokalt ejede bank. Banken drift blev rationaliseret, hvorved antallet af ansatte blev skåret ned fra til 600, og langsomt kom CRDB på fode igen. Fra 1998 blev banken en del af det samlede program for udviklingen af erhvervssektoren, og i perioden gav Danida næsten 12 mio. kr. i støtte til banken. Herudover har en række danske rådgivere bidraget. Det har givet en række positive resultater. Banken har givet overskud siden 1998, selvom overskuddet er lille og skrøbeligt. Der er blevet installeret et nyt informationssystem og et kreditkortsystem, som dog endnu ikke virker elektronisk, men kun bruges som legitimation. Der er desuden udviklet en række andre banksystemer og gennemført omfattende træning af personalet. Stadig flere mennesker og virksomheder benytter banken til deres opsparing, og det viser at banken har tillid hos kunderne. Men der har også været problemer. Det kniber med at øge mængden af udlån og i år 2000 gik op mod 30% af bankens udlån tabt på grund af utilstrækkelig kreditvurdering og overvågning. Resultatet er bedre i år 2002, men udviklingen af et velfungerende kreditsystem er fortsat ikke færdigt. Installeringen af det nye informationssystem skete med betydelig forsinkelse og budgetoverskridelser. Danida har ikke haft tilstrækkelig erfaring med at arbejde i den kommercielle banksektor, og en række af rådgiverne har ikke været specialiserede nok, og er ofte blevet rekrutteret for sent. Det har givet problemer med kontinuitet og overførsel af erfaringer. Dertil kommer, at der ikke altid har været klare arbejdsbeskrivelser og roller for rådgiverne, hvilket har svækket effektiviteten i bankens ledelse. Det ville have været gavnligt, hvis det havde været muligt, at hyre de bedste og billigste rådgivere fra andre lande end Danmark. Træningen og uddannelsen af bankens personale har heller ikke været god nok. Der har ofte været uklarheder i beslutningsgangen mellem bankens ledelse, rådgiverne og den danske ambassade. Det er gået ud over det lokale ejerskab og initiativ. Danidas manglende erfaring i den kommercielle bank- 13

14 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 14 CRDB sektor har været en svaghed, og de hyppige skift af personale har skadet samarbejdet. Samtidig har det været vanskeligt at få etableret en effektiv og kvalificeret ledelse af banken. Banken kan endnu ikke stå på egne ben, og konkurrencesituationen i den finansielle sektor skærpes fortsat. Der bør derfor laves en strategi for, hvordan Danida fremover skal støtte banken, og hvornår nye strategiske partnere skal tage over. Til trods for problemerne er det lykkedes at nå de overordnede mål. Der er etableret et avanceret informationssystem, som kan give et godt grundlag for beregning af omkostninger og lånebetingelser. Teknologisk er banken på højde med de internationale banker i Tanzania. Samtidig har tilstedeværelsen af CRDB sikret en bedre konkurrence i den finansielle sektor især uden for de store byområder. Kvaliteten af bankens rådgivning, produkter og styring er blevet forbedret markant, og det har også påvirket de andre banker positivt. 14

15 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 15 CRDB mikrofinansprogram CRDB mikrofinansprogram De fattigere lag af befolkningen har ofte har meget dårlig adgang til lånemuligheder både fordi de er fattige og dårligt uddannede, og fordi de ikke kan stille sikkerhed. Derfor bevilgedes støtte til etablering af et mikrofinansprogram i tilknytning til CRDB. Efter en lang forberedelsesfase startede programmet i januar 2001, og i januar 2002 blev de første lån udbetalt. Danida har støttet projektet med i alt 14 mio. kr. Ideen i programmet er, at CRDB finder og støtter og formidler lån til små, lokale mikrofinansinstitutioner. Og det er lykkedes rimeligt godt. Der er etableret fire ud af de fem planlagte regionale kontorer af CRDB og 43 mikrofinansinstitutioner er blevet udvalgt ud af 200 potentielle. Der er indgået partnerskabsaftaler med de 25 og yderligere 15 er tæt på. Det oprindelige mål var at få aftaler med 60 mikrofinansinstitutioner, men det mål er nu sat ned til 45. I det første halve år blev der givet lån på godt 1 mia. Tanzania Shilling fordelt på lån. Lidt under en femtedel gik til landbrugsaktiviteter, to femtedele til handel og service og resten til andre aktiviteter, herunder sociale formål som at bygge huse, betale skolepenge og starte små virksomheder. Den gennemsnitlige lånestørrelse var omkring 0,25 mio. Shilling pr lån. Cirka halvdelen af lånene gik til kvinder. Mikrofinansinstitutionerne har vist sig, at være en effektiv måde til at få kontakt med de fattige landområder. Det er endnu for tidligt at sige, præcis hvilken effekt lånene har haft på fattigdommen og beskæftigelsen. Det er indtrykket, at det ikke er de allerfattigste, der har lånt penge, men de aktive af de fattige. Der har været en positiv effekt på beskæftigelsen, den økonomisk vækst og på udviklingen af både landbrug og mindre virksomheder, men hvor stor effekten har været vides ikke. Det er for tidligt at vurdere den økonomiske bæredygtighed. Udlånene kom først rigtig i gang i løbet af Danida har holdt en lav profil i projektet, og det har haft en positiv psykologisk effekt. Ejerskabet har virket i praksis. Afrapporteringen til Danida har heller ikke fulgt Danidas retningslinier, men har alligevel givet de nødvendige informationer. Samtidig har valget af et konsulentfirma fra Kenya, med lokalkendskab haft en betydelig positiv effekt på succesen. Det er partnerskab i praksis. Det betyder ikke, at en række ting ikke kunne være bedre. Antagelserne om, hvor mange mikrofinansinstitutioner, der kunne opfylde de nødvendige kriterier var for 15

16 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 16 CRDB mikrofinansprogram optimistiske. Der skulle have været satset endnu mere på træning og rådgivning. Omkostningerne kunne have været lavere, bl.a. hvis lokalkontorerne havde været tættere på mikrofinansinstitutionerne. Der skulle have været fokuseret mere på rentabilitet fra starten. Og endelig er lånegarantifonden ikke stor nok, og det er blevet en alvorlig begrænsning for yderligere udvidelser. CRDB vurderer selv, at levedygtigheden af det nuværende mikrofinansprogram fortsat er usikker. Det er dyrt at stille lån til rådighed for få, spredte og fattige landsbyer, og i fremtiden må der satses mere på mikrofinans i områder med større økonomisk aktivitet, og tættere på CRDB eksisterende regionale kontorer. Det er vigtigt at fokusere på den økonomiske bæredygtighed i det videre forløb, men der er foreløbigt ikke tegn på, at programmet kan klare sig uden støtte. Som pilotprogram har det været meget lærerigt. Og resultaterne har vist, at det er muligt at skabe lånemuligheder selv for fattige mennesker i fattige områder i Tanzania. 16

17 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 17 Risikovillig kapital (FEDHA) Risikovillig kapital (FEDHA) Da erhvervssektorprogrammet skulle udformes i 1997, blev det hurtigt klart, at der manglede risikovillig kapital ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder. Tidligere forsøg på at skabe venture kapitalfonde var ikke positive, men erfaringerne kunne bruges. Så da organisationen Commonwealth Development Corporation tog initiativ til at starte en ny venture kapital fond, FEDHA, gik Danida med. Fonden blev etableret i 1998 med et kapital grundlag på 13 millioner dollar. Danida besluttede at investere godt 24 mio. kr. eller 27 % af aktiekapitalen. Senere købte Danida yderligere 20 % af aktierne og indsatte en dansker i ledelsen af det firma, der styrede fonden. Den Europæiske Investeringsbank, Swedfund, Finnfund og Norfund gik også med ind. Formålet var at skabe økonomisk vækst gennem aktieindskud i lovende små og mellemstore virksomheder. Desuden kunne der ydes et begrænset antal lån. Bortset fra det overordnede dokument for sektorprogrammet er der aldrig formuleret et projektdokument, men selve FEDHA s statutter definerer formål og investeringsstrategi. De første investeringer i var i to turistprojekter, en kyllingefarm, et anlæg til produktion af dyrefoder, et gartneri (afskårne roser) og en detailhandel. Her gik FEDHA ind med % af aktiekapitalen. I år 2000 investerede FEDHA i et bryggeri, der var ved at blive privatiseret, og de aktier blev senere solgt videre med høj fortjeneste. Men siden har udviklingen været langsom. I år 2000 modtog FEDHA over 200 nye ansøgninger, men ikke en eneste af dem blev fundet attraktiv. Stort set det samme gentog sig i år Men udsigterne er nu lysere. FEDHA har investeret i seks mellemstore og et stort projekt. Heraf er en virksomhed i konkursforhandlinger. FEDHA s samlede investeringer blev i marts 2002 værdisat til 3,2 mio. dollar mod en pålydende værdi på 5,1 mi0. dollar og afkastet til investorerne i FEDHA har været negativt (minus 4% i juni 2002). Men der er skabt 652 arbejdspladser, og sammenlignet med tidligere erfaringer i Tanzania er resultatet godt. Dermed har projektet samlet haft en positiv effekt. Det er lykkedes at få gang i seks virksomheder, der ikke kunne få et banklån, da de skulle starte. Det er lykkedes at skabe hundredvis af direkte arbejdspladser, heraf mange for kvinder, og langt flere hvis følgeindustrierne tælles med. Det er lykkes, at give et bidrag til de offentlige budgetter gennem de afgifter og skatter som virksomhederne betaler. Det er lykkedes at ændre tænkningen i Tanzania omkring risikovillig kapital. Endelig er det lyk- 17

18 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 18 Risikovillig kapital (FEDHA) kedes at forbedre kapaciteten i FEDHA til at vurdere sikkerheden og rentabiliteten i de forskellige projekter. FEDHA har deltaget i bestyrelserne i selskaberne og har bidraget til at forbedre driften af virksomhederne, overføre viden og yde rådgivning i kritiske situationer. Der har været forsinkelser undervejs, men de opstillede målsætninger er blevet nået endda indenfor budgettet. Alligevel vurderes det, at Danidas rolle har været begrænset. Danida har fået erfaring med tilvejebringelsen af risikovillig kapital, men det er ikke relevant at fortsætte. Der er andre områder, hvor effekten af Danidas indsats vil være større. Med en positiv udvikling i de virksomheder, FEDHA allerede har investeret i, kan fonden muligvis blive økonomisk bæredygtig i løbet af en kortere årrække. 18

19 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 19 Arbejdsministeriet Arbejdsministeriet En ting er de konkrete aktiviteter. Men lige så vigtigt er det med de overordnede rammer for erhvervssektoren og for arbejdsmarkedet. Derfor blev der sat ind for at styrke Arbejdsministeriet og den overordnede lovgivning. I samarbejde med ministeriet og de relevante aktører blev det klarlagt, at især Arbejdsmarkedsafdelingen havde behov for at blive styrket. Formålet var ikke mindst at styrke trepartsdrøftelserne mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter og derigennem udarbejde de nødvendige lovtiltag og reformer. Der skulle iværksættes bredere kampagner omkring arbejdsmiljø, uddannelse og rettigheder. Derudover var et mere konkret mål at opgradere både bygninger, systemer, computere og ansatte. Og endelig var det målet at få etableret en særskilt styrelse for arbejdsmiljø. Aktiviteterne bestod i studieture til nabolandene Kenya og Uganda, arbejdsgrupper, nedsættelsen af en aktionsgruppe med deltagelse af relevante eksperter og aktører samt computertræning for 56 ansatte. Og meget er gået godt. Aktionsgruppen har gjort et fantastisk arbejde med at udarbejde et nyt forslag til arbejdsmarkedsreform. Det er nu fremlagt til vedtagelse. Samtidig er det sket i stor åbenhed og dialog. Der er skrevet bøger og artikler i pressen, og juridiske eksperter har udarbejdet notater om specifikke emner. Den åbne og dialogsøgende proces har været afgørende for succesen. De forskellige aktører ministeriet, erhvervsorganisationerne og fagforeningerne følte et fælles ansvar og fik en fælles forståelse og accept af reformerne. Og det er et omfattende reformforslag, der både indeholder regler for ansættelseskontrakter, faglige rettigheder, tvistbilæggelse, arbejdsmiljø og kompensationsordninger. Reformforslagene er relevante og berører centrale arbejdsmarkedsforhold. Både for at udvikle et smidigt og effektivt arbejdsmarked, men også for at sikre rimelige forhold og lønninger for arbejdsstyrken, og dermed bidrage til en bedre fordeling af den økonomiske vækst. Det betyder ikke, at alle problemer er løst. Helt overordnet skønnes det fortsat, at Arbejdsmarkedsafdelingen mangler den nødvendige kapacitet til at overvåge, implementere og følge op på de nye love. Computertræningen blev ikke fulgt op med træning på selve arbejdspladsen, så der er stadigt et uddannelsesmæssigt efterslæb. Og computerne var både for dyre og med for lav kapacitet. Endelig er der fortsat behov for at styrke trepartsforhandlinger og den løbende dialog mellem ministeriet, industriorganisationerne og fagforeningerne. 19

20 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 20

21 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 21 Handelsretten Handelsretten En ting er at udarbejde regler og love. Noget andet er at sikre, at de bliver overholdt og håndhævet. Og at etablere systemer, hvor stridigheder om regler og love kan løses af rettens vej. Et velfungerende retssystem er en vigtig forudsætning for at tiltrække udenlandske investeringer og for at opmuntre lokale igangsættere. Derfor startede der i 1993 overvejelser om etablering af en Handelsret i Tanzania. I 1997 tog retspræsidenten fra Tanzania til Danmark for at besøge Sø- og Handelsretten, og det førte til udarbejdelsen af et konkret forslag. Det forslag blev en del af Danidas program for støtte til erhvervssektoren. Og det er lykkedes. I 1999 blev retten etableret som en specialafdeling af Højesteret, og startede op i udkanten af Dar es Salaam. Tre dommere, to registranter og 38 andre medarbejdere blev ansat og trænet. Der var flere besøgsrejser mellem Handelsretten i Tanzania og Sø- og Handelsretten i København. Der blev indkøbt computere og elektroniske arkiveringssystemer, og en gammel retsbygning blev istandsat og var indflytningsklar i Når det gælder antal sager er det, som det fremgår af tabel 2, gået stærkt. Tabel 2. Antal sager ved Handelsretten fra september 1999-juli 2002 År Antal sager rejst Antal sager afsluttet Gennemsnitlig tid* 1999 (3 mdr.) , , , (6 mdr.) ,6 I alt ,6 * Fra sagen rejses til den afsluttes (i måneder). Det har ikke mindst været de kompetente og flittige dommere, der har bidraget til effektiviteten af Handelsretten. De har bidraget til det gode rygte og høje tillid, som Handelsretten nyder, og det bidrager igen til en hurtig og mindelig afklaring af 21

22 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 22 Handelsretten mange sager. Også de nye systemer for håndtering og arkivering har været stabile, og der er ikke i modsætning til mange andre steder i Tanzania gået en eneste sagsmappe tabt siden starten. Problemerne på området er dog ikke løst endnu. Ikke mindst er det hæmmende, at appelsager ofte tager år, fordi appelretten er kraftigt underbemandet. Tilsvarende fungerer Registratoren for Jordrettigheder ikke godt nok, og det hæmmer Handelsrettens arbejde. Flere åbne retsmøder og nemmere adgang til sagspapirer og beskrivelser gennem et bibliotek og en hjemmeside kunne bidrage til en hurtigere og bedre sagsbehandling. Der skal fortsat satses meget på træning og uddannelse af de ansatte. De advokater, der procederer i Handelsretten, trænger også til træning og uddannelse. Der er behov for at etablere regionskontorer, så folk uden for hovedstaden nemmere kan bruge Handelsretten. Og selvom indtægterne fra retsafgifter er øget, er der fortsat brug for bidrag udefra. Men tilbage står, at det er lykkedes at etablere en Handelsret, der nyder stor tillid og benyttes af det lokale erhvervsliv og ikke mindst af bankerne og de finansielle institutioner. Den store tillid og respekt der er opbygget, har smittet af på andre retssale og systemer i Tanzania. Handelsretten i Tanzania er blevet en model for en række andre afrikanske lande. 22

23 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 23 De erhvervsfaglige uddannelser De erhvervsfaglige uddannelser I udviklingslandene mangler private virksomheder ofte uddannet arbejdskraft ikke mindst inden for de tekniske og erhvervsfaglige uddannelser. Samtidig er uddannelse en afgørende faktor for at bryde fattigdommens negative mønstre. Den uformelle sektor er stor, og arbejdsløsheden i Tanzania har været høj og skønnes i dag at være 20-35%. Derfor har Danida siden 1978 støttet de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania, og i 1998 blev programmet en del af det samlede sektorprogram for erhvervssektoren. Mens talrige donorer i løbet af årene har støttet de erhvervsfaglige udannelser, så er der i dag kun Danida tilbage. For denne del af programmet har evalueringen været anderledes end for de andre, da støtten til de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania netop var blevet evalueret på konventionel vis, som led i en omfattende evaluering af dansk støtte til erhvervsfaglige uddannelser. 4 Denne evaluering baserer sig fortrinsvis på den tidligere evaluering, og på et seminar, hvor repræsentanter fra de fleste interessenter og aktører relateret til erhvervsuddannelsessystemet deltog. Her blev en række af de centrale spørgsmål fra den specifikke evaluering debatteret. Evalueringerne viser, at en række af reformerne er gennemført. Der er vedtaget en overordnet lovgivning. Styringen af de erhvervsfaglige uddannelser i Tanzania varetages nu af en bestyrelse udpeget af Præsidenten og med deltagelse af ministerier, skoler, virksomheder og fagforeninger. Der er etableret en afgift på 2% på virksomhedernes lønsum, og den dækker 91% af det samlede budget for de erhvervsfaglige uddannelser. Det har styrket den økonomiske bæredygtighed betragteligt. Pensum og undervisningsmaterialet er blevet udarbejdet og forbedret. Skolerne er blevet istandsat og har fået det nødvendige udstyr. Flere kvinder er kommet ind på skolerne efter en målrettet indsats. Fagudbuddet er blevet mere målrettet mod virksomhedernes behov. Og ledelserne af skolerne er blevet styrket betydeligt. Men der er fortsat problemer. Skolerne har endnu ikke evnet at tilpasse sig efterspørgslen fra erhvervslivet. Der er behov for analyser både for at finde ud af, hvad der er brug for, og for at finde ud af, hvor eleverne ender efter uddannelse. De 4) Danidas evalueringsrapport no. 2002/5 Evaluation of Danish Assistance to Vocational Education and Training. Tanzania Country Report, Annex til hovedrapporten er på den indlagte CD-ROM. Dansk sammendrag af hovedrapporten: Dansk støtte til erhvervsfaglige uddannelser. 23

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje 2 Udvikling 4/02 Nye veje til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene er temaet for dette nummer af Udvikling. Der er bl.a. artikler med forslag

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

ULANDSMAGASINET. Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4. Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6

ULANDSMAGASINET. Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4. Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6 ULANDSMAGASINET I N T E R N A T I O N A L A R B E J D S M I L J Ø D A G 2 8. A P R I L 2 0 0 9 APRIL 2009 Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4 Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6 Kærlighed

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere