Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2009 ISBN nr ISBN Journalnr Opsætning Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildehenvisning.

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 1 Sammenfatning 6 2 Afgørelser om bilstøtte i kommuner og nævn 18 3 Regelsæt og sagsgang 24 4 Indsamling og behandling af data

4 4 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Forord Ankestyrelsen udsender hermed årsstatistik 2008 over antallet af afgørelser om bilstøtte. Denne statistik har således til formål at give overblik over alle de afgørelser, der er truffet i kommuner og sociale nævn i sager efter servicelovens om støtte til køb af bil mv. Kvaliteten af en statistik som denne afhænger i høj grad af den indsats, som medarbejderne i kommuner og nævn udfører med at indberette oplysninger om 114 afgørelserne. Den er med til at sikre, at de indberettede oplysninger er fyldestgørende og korrekte. Ankestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, som har udført dette arbejde. Ankestyrelsen har som noget nyt åbnet for adgang til udtræk af data fra vores mange statistikker. Tallene fra denne statistik og yderligere bilagstabeller vil i løbet af 2009 blive gjort tilgængelige på Ankestyrelsens dataportal, der kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside I forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 er afgørelseskompetencen overgået til de nye kommuner. Opdelingen af indstillende og afgørende myndighed bortfaldt således med udgangen af Flere kommuner var forsinkede med indberetningen af afgørelser truffet i Årsstatistikken for 2007 blev som følge heraf offentliggjort med mangler i antal af afgørelser. Kommunerne har efterfølgende foretaget (efter)indberetning af afgørelser truffet i Alle figurer og tabeller, hvor tal for 2007 indgår i årsstatistikken, er opdateret med disse (efter)indberetninger. 1 Før 1. januar 2007 servicelovens 99.

5 KAPITEL 1 SAMMENFATNING 5 1 Sammenfatning I 2008 traf kommunerne afgørelser om støtte til handicapbiler efter servicelovens 114. Halvdelen var nye ansøgere og den anden halvdel var ansøgere med tidligere støtte. Antallet af afgørelser var stort set uændret i forhold til 2007, hvor kommunerne traf afgørelser. I 2008 fik to ud af fem af de nye ansøgere afslag. Og 16 procent af ansøgerne med tidligere støtte fik afslag. I 2007 fik hver tredje nye ansøger afslag, og 12 procent af ansøgere med tidligere støtte fik afslag. I 2008 bevilgede kommunerne nye handicapbiler. 43 procent var til nye ansøgere og 57 procent til ansøgere, som tidligere har fået støtte. Der var nye ansøgere. 80 procent vedrører trivselsbiler, 17 procent erhvervsbiler og 2 procent uddannelsesbiler. 56 procent af nye ansøgere fik støtte, mens resten fik afslag. Andelen af afslag var mindst for erhvervsbiler. Gennemsnitsalderen for nye ansøgere var 54 år i 2008, og der var lige mange kvinder og mænd. Diagnoserne hos nye ansøgere var oftest leddegigt, slidegigt, ryglidelser mv. og nervesygdomme såsom sklerose og lammelser mv. I 2008 var sagsbehandlingstiden i gennemsnit på 8,3 måneder. Det er et fald på 0,6 måneder i forhold til Fra 2006 til 2007 faldt ekspeditionstiden med 1,3 måneder - et sammenlagt fald fra 2006 til 2008 på knapt 2 måneder. 24 procent af ansøgerne måtte vente i mere end et år på en afgørelse fra kommunen. De sociale nævn traf 455 afgørelser. Det er en stigning på 12 procent i antallet af klagesager i forhold til året før. Sagsbehandlingstiden i de sociale nævn var i 2008 på 6,7 måneder inklusiv klagefristen på 4 uger. Det er en stigning i forhold til 2007 på 0,1 måned. I 2008 omgjorde de sociale nævn 22 procent. Det er et fald på en tredjedel i forhold til året før. 3 procent af afslagene i kommunerne blev omgjort.

6 6 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS Afgørelser om støtte til handicapbiler 2.1 Lille stigning i antallet af afgørelser I 2008 traf kommunerne afgørelser om støtte til handicapbiler efter servicelovens 114, og de sociale nævn traf 455 afgørelser i klagesager. I 2007 var antallet af kommunale afgørelser 5.400, og de sociale nævn traf 405 afgørelser, jf. tab 2.1. Det samlede antal afgørelser steg med 2 procent, mens antallet af afgørelser i klagesager steg med 12 procent. Tabel 2.1 Afgjorte sager om støtte til handicapbiler, afgørelsesmyndighed og sagstype. Antal Kommuner Nævn I alt Kommuner Nævn I alt Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Frakendelsessager Remonstrationssager Ansøgere med tidligere bevilget støtte Uoplyst I alt Noter: Tallene i tabellen for 2007, er opdateret med efterindberetninger, som er foretaget efter offentliggørelsen af årsstatistikken for Den største procentuelle stigning er sket i frakendelsessager, 84 procent, fra 101 i 2007 til 185 i Denne stigning kan have forbindelse med, at Ankestyrelsen i 2007 udsendte principafgørelse C-39-07, der vedrører frakendelse af tidligere bevilget bilstøtte. Remonstrationssager 1 havde den næststørste procentuelle stigning, 31 procent, fra 210 i 2007 til 275 i Ved klager over afgørelser skal den sociale myndighed, som traf afgørelsen, genvurdere den oprindelige afgørelse inden oversendelse til klageinstansen (remonstration). I opgørelsen indgår kun genvurderinger, når disse har medført ændringer i 1. instansens afgørelse. I det følgende er - hvor andet ikke er angivet - remonstrationssagerne ikke opgjort særskilt, men er indregnet efter, hvorvidt ansøgeren tidligere har fået bevilget bilstøtte, eller om ansøgeren ikke tidligere er bevilget bilstøtte forud for ansøgningen.

7 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 7 I 2008 fik 38 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte et fuldstændigt afslag i kommunen på deres ansøgning. I nævnene blev der givet et fuldstændigt afslag i 92 procent af klagesagerne, jf. tabel 2.2. Tabel 2.22 Alle ansøgere fordelt efter sagens art og afgørelse, 2008 Ansøgere i alt Kommuner Nævn Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Afslag (%) Almindelig støtte til køb af bil (%) 22 6 Udvidet støtte til køb af bil (%) 19 1 Særlig indretning (%) 16 - Anden bilstøtte (%) 5 1 I alt (%) Antal i alt Ansøgere med tidligere bevilget støtte Afslag (%) Almindelig udskiftning (%) Førtidig udskiftning (%) 4 1 Særlig indretning (%) 22 3 Anden bilstøtte (%) 17 1 I alt (%) Antal i alt Alle ansøgere (antal) Note: Differensen mellem tallene i tabel 2.2 og tabel 2.1 skyldes, at tabel 2.2 er eksklusiv frakendelsessager og sager, hvor det er uoplyst, om ansøger tidligere har fået bevilget støtte. Tabellen er inklusiv remonstrationssager. 62 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte fik tilkendt en eller flere former for bilstøtte. 22 procent af ansøgerne i form af almindelig støtte til køb af en handicapbil og 19 procent i form af udvidet støtte - det vil sige støtte til køb af en handicapbil, der er dyrere end den fastsatte låneramme. 16 procent fik tilskud til særlig indretning, uden at de samtidig er bevilget lån til køb af ny bil. 5 procent blev alene bevilget anden form for støtte som for eksempel fritagelse for afgift efter brændstofforbrug mv., tilskud til køreundervisning, lån til betaling af registreringsafgift og afdragsfrihed under uddannelse. 2. I tabellen er antallet af afgjorte sager fordelt efter afgørelsestype. Anke- og remonstrationssagerne er fordelt efter, om ansøgeren forinden var bevilget bilstøtte, eller om ansøgeren ikke tidligere var tilkendt støtte. Ansøgerne er opgjort netto efter hvilken støtte, de er bevilget i en prioriteret rækkefølge. Afslag indebærer således, at ansøgeren har fået et fuldstændigt afslag på enhver form for støtte. Ansøgere, der har fået et delvist afslag (eksempelvis en ansøger, som har fået bevilget støtte til særlig indretning, men har fået afslag på støtte til køb af bil), indgår ikke i antallet af afslag. Ansøgere, der har fået bevilget almindelig støtte til køb af bil, omfatter sager, hvor der er bevilget lån til køb af bil, dog eksklusive ansøgere, der har fået tilkendt udvidet støtte til køb af bil. Ansøgere med udvidet støtte til køb af bil omfatter alle ansøgere, der har fået denne støtteform. Ansøgere, der har fået bevilget tilskud til særlig indretning, omfatter kun de sager, hvor der ikke samtidig er bevilget støtte til køb af bil. Anden bilstøtte omfatter sager, hvor der er bevilget en form for bilstøtte, for eksempel fritagelse for afgift - men hverken støtte til køb af bil eller tilskud til særlig indretning.

8 8 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 I 2008 fik 16 procent af ansøgerne i kommunerne med tidligere bevilget støtte et fuldstændigt afslag på deres ansøgning om bilstøtte. 84 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte fik tilkendt en eller flere former for bilstøtte. 41 procent af ansøgerne fik bevilget almindelig udskiftning af deres handicapbil. 4 procent fik en førtidig udskiftning (inden udløbet af 6-årsperioden for en almindelig udskiftning). Derudover fik 22 procent af ansøgerne tilskud til særlig indretning uden samtidig støtte til købe af bil, og 17 procent fik udelukkende andre former for støtte som for eksempel afgiftsfritagelse. I 2008 fik 83 procent af ansøgerne i nævnene fuldstændigt afslag. Den store andel skyldes, at nævnene i mange tilfælde stadfæstede kommunernes afgørelser om afslag. 2.2 Udviklingen siden 2001 I perioden 2001 frem til 2006 steg antallet af afgørelser i (amts)kommunerne, mens der fra 2006 til 2008 er tale om et mindre fald ligger stort set på samme niveau i alle kategorier som 2007 med undtagelse af frakendelsessager, der forholdsmæssigt er steget en del, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Afgjorte sager om støtte til handicapbil og sagstype, kommune- og nævnssager, Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Ankesager eksklusive frakendelsessager Ansøgere med tidligere bevilget støtte Frakendelsessager Remontrationssager Afgørelser i alt Note: Tallene i tabellen for 2007, er opdateret med efterindberetninger som er foretaget efter offentliggørelsen af årsstatistikken for 2007.

9 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 9 Fra 2000 til 2007 har den kommunale eller amtskommunale afslagsprocent for ansøgere med og uden tidligere bevilget støtte været relativ stabil på henholdsvis 10 procent og 33 procent. I 2008 ses imidlertid en stigning i afslagsprocenten. Største procentvise stigning, 33 procent, var i afslagsprocenten for ansøgere med tidligere bevilget støtte fra 12 procentpoints i 2007 til 16 procentpoint i Den procentvise stigning var 23 procent for ansøgere uden tidligere bevilget støtte. Denne steg fra 31 til 38 procentpoints. Fra 2001 til 2006 er andelen af bevillinger til ansøgere uden tidligere bevilget støtte steget, mens der ses et mindre fald i Denne udvikling er fortsat i 2007 og Samtidig er andelen af bevillinger til udskiftning af bil faldet gennem årene, jf. figur 2.2. Figur 2.2 Afslag og tilkendelser af støtte til køb af bil i kommunerne, Pct. 70 Pct Afslag; ansøgere uden tidligere bevilget støtte Afslag; ansøgere med tidligere bevilget støtte Bilstøtte; ansøgere uden tidligere bevilget støtte Udskiftning; ansøgere med tidligere bevilget støtte Note: Det skal bemærkes, at tilkendelse af støtte til særlig indretning eller anden støtte ikke er medtaget som tilkendelse i denne figur. 2.3 Nye handicapbiler i 2008 I 2008 bevilgede kommunerne nye handicapbiler. 961 biler var til ansøgere uden tidligere bevilget støtte biler var til ansøgere med tidligere bevilget støtte, der kunne være enten til almindelig og førtidig udskiftning eller i form af lån til køb af bil til ansøgere, der hidtil kun havde modtaget anden form for bilstøtte som eksempelvis tilskud til særlig indretning 3, jf. tabel I tabel 2.2 indgår disse under ansøgere med tidligere bevilget støtte, under anden bilstøtte.

10 10 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Tabel 2.3 Bevillinger til støtte til køb af bil fordelt efter ansøgerkategori, kommunesager, 2008 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Antal Almindelig støtte til køb af bil 506 Udvidet støtte til køb af bil 455 I alt, eksklusiv afslag 961 Ansøgere med tidligere bevilget støtte Almindelig udskiftning 476 Førtidig udskiftning 116 Øvrige 696 I alt, eksklusiv afslag I alt I kommunerne i 2008 fik 29 procent af ansøgere - uden tidligere bevilget støtte - bevilget almindelig støtte. 26 procent fik udvidet støtte og de sidste 44 procent fik afslag. Afslagsprocenten var lavere for erhvervsbiler end for uddannelsesbiler og for trivselsbiler. I nævnene fik 92 procent afslag og i alt 8 procent bevilget støtte, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, afgørelsesmyndighed, biltype og afgørelse, Procent Kommuner Nævn Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil Uoplyst I alt Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil Uoplyst I alt Almindelig støtte Udvidet støtte Afslag på støtte I alt Antal Noter: Kategorierne Almindelig støtte til bilkøb og Udvidet støtte til bilkøb har baggrund i, hvilken biltype/andet der er bevilget, mens Afslag på støtte til bilkøb har baggrund i, hvad der er ansøgt om. I tabel 2.2 var der ansøgere i kommunerne uden tidligere bevilget støtte. Ansøgere, der alene har fået støtte til særlig indretning eller anden støtte, er ikke inkluderet i tabel 2.4. Den bilkategori, der hyppigst blev behandlet ansøgninger om, var i både kommuner og nævn trivselsbiler. 4 4 Ud over mulighed for at få tilkendt støtte til handicapbil i forbindelse med erhverv eller uddannelse er der mulighed for at få tilkendt støtte ud fra trivselsmæssige forhold.

11 Procent 1 Alder ved ansøgning (år) I alt Gns. KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER Ansøgere uden tidligere bevilget støtte I 2008 var ansøgerne uden tidligere bevilget støtte i gennemsnit 54 år. Gennemsnitsalderen for personer varierede mellem de forskellige støtteformer, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter afgørelse og alder på ansøgningstidspunktet, alder Sagens afgørelse Afslag Almindelig støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Eksklusiv sager, hvor alder er uoplyst. År Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, som fik afslag, var i gennemsnit 51 år og dermed under gennemsnitsalderen på ansøgere, der fik bevilget en form for bilstøtte. Gennemsnitsalderen ved bevilget almindelig og udvidet støtte til køb af bil var henholdsvis 53 og 55 år. Ansøgere, der fik særlig indretning, var i gennemsnit 58 år. Udviklingen i ansøgernes alder i perioden fra 2001 til 2008 Gennemsnitalderen for ansøgere uden tidligere bevilget støtte er steget med otte år fra 46 år 2001 til 54 år i Stigningen har stort set været jævn siden 2001 kun afbrudt af et mindre fald fra 2006 til 2007, jf. figur 2.3. Ansøgere om anden bilstøtte i gennemsnit yngre i 2008 end i Gennemsnitsalderen ved afslag er uændret, hvorimod den er steget for de øvrige kategorier fra 2007 til 2008, jf. figur 2.3.

12 12 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Figur 2.3 Gennemsnitsalder for ansøgere uden tidligere bevilget støtte. Afgørelse År I alt Afslag Almindelig støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte År Note: Talgrundlaget for 2007 er opdateret med efterindberetninger, som er foretaget efter offentliggørelsen af årsstatistikken for De mest udbredte hoveddiagnoser blandt ansøgere uden tidligere bevilget støtte er bevægeapparatlidelser (leddegigt, slidgigt, ryglidelser mv.) og nervesygdomme (sklerose, lammelser mv.) med henholdsvis 29 procent og 21 procent af ansøgerne i 2008 jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte. Afgørelse og diagnose. Kommunesager, Procent Diagnosegruppe I alt Nervesygdomme Hjerte- / karsygdomme Lungelidelser mv. Bevægeapparatlidel ser Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, misdannelser mv. Andre sygdomme Klassifikationsnumm er ikke oplyst Uoplyst Sagens afgørelse: Afslag Alm. støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Noter: Ikke alle rækker i tabellen summer til 100 procent, da der er sager, hvor diagnosen ikke er oplyst. Grupperingen Klassifikationsnummer ikke oplyst udgør 4 procent. Grupperingen indeholder diagnose med tekst, men hvor klassifikationsnummer ikke er oplyst. Antal

13 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 13 9 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte led af hjerte-/karsygdomme, 6 procent af følgerne efter ulykkestilfælde mv., 4 procent af lungesygdomme og 4 procent af medfødte misdannelser. Andelen af ansøgninger med nervesygdomme er steget fra 2007 til 2008, hvorimod andelene af de øvrige grupperinger er uændret eller faldet, jf. figur 2.4 Figur 2.4 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter hoveddiagnose Procent Pct Nervesygdomme Hjerte- og karsygdomme Lungelidelser Bevægeapparatslidelser Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde mv. Andre sygdomme Pct Noter: I 2007 og 2008 er grupperingen Klassifikationsnummer ikke oplyst holdt ude i forbindelse med beregning af de procentvise andele de forskellige diagnoser andrager. Talgrundlaget for 2007 er opdateret med efterindberetninger, som er foretaget efter offentliggørelsen af årsstatistikken for Sagsbehandlingstid I 2008 måtte ansøgere uden tidligere bevilget støtte i gennemsnit vente 8,3 måneder på en afgørelse i kommunerne, jf. tabel 2.7.

14 14 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Tabel 2.7 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter sagsbehandlingstid og afgørelse Samlet sagsbehandlingstid i måneder I alt Gennemsnit Afslag Sagens afgørelse: % % % % % % % Antal Kommuner ,4 Nævn (ankesag) ,8 Almindelig Kommuner ,1 Støtte Nævn (ankesag) ,6 Udvidet Kommuner ,2 støtte Nævn (ankesag) ,7 Særlig Kommuner ,7 indretning Nævn (ankesag) ,0 Anden Kommuner ,8 bilstøtte Nævn (ankesag) I alt Kommuner ,3 Nævn (ankesag) ,7 1 Eksklusive sager med uoplyst ekspeditionstid. 24 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte havde i 2008 ventet i mere end ét år. Det gælder også i sager, hvor der er givet afslag, selvom de ofte ikke kræver samme detailvurdering som en tilkendelse. Sagsbehandlingstiden er afhængig af den afgørelse, der træffes. I kommunerne var sagsbehandlingstiden 8,4 måneder i afslagssager og 9,1 måned i sager, hvor der blev bevilget almindelig støtte. Den laveste sagsbehandlingstid på 4,8 måneder var i sager, hvor der blev bevilget anden bilstøtte. For ankesagerne i de sociale nævn, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,7 måneder - regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen traf sin afgørelse som 1. instans. Da der er en klagefrist på 4 uger, er den effektive sagsbehandlingstid i nævnene kortere end det anførte. For ankesagernes vedkommende var den største kategori Afslag. Denne indeholder 193 sager og den gennemsnitlige ekspeditionstid var 6,8 måneder i Næststørste kategori, med 12 sager, var sager der omhandlede almindelig bilstøtte. Her var den gennemsnitlige ekspeditionstid 5,6 måneder. I kommunerne er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet for andet år i træk. Fra 2006 til 2007 faldt ekspeditionstiden med 1,3 måneder og fra 2007 til 2008 med 0,6 måneder. Et sammenlagt fald fra 2006 til 2008 på knapt 2 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet for alle afgørelsestyper, dog med undtagelse af udvidet bilstøtte, som er steget med 0,6 måneder. Sagsbehandlingstiden har for alle afgørelsestyper været stigende frem til Denne udvikling blev således blevet vendt i 2007, jf. figur 2.5.

15 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 15 Figur 2.5 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i kommunesager fordelt efter afgørelsestype Mdr I alt Afslag Almindelig bilstøtte Udvidet bilstøtte Særlig indretning Anden bilstøtte Mdr Note: Talgrundlaget for 2007 er opdateret med efterindberetninger, som er foretaget efter offentliggørelsen af årsstatistikken for Faldet i sagsbehandlingstiden skyldes sandsynligvis, at den samlede afgørelseskompetence overgik til de nye kommuner fra 2007 som led i kommunalreformen. Tidligere indstillede kommunerne sagerne til afgørelse i amterne. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnenes sager var 6,7 måneder i 2008, jf. tabel 2.7. Den var i ,6 måneder. 2.4 Andel omgjorte sager i nævnene I 2007 var nævnenes omgørelsesprocent samlet set på 22 procent. 3 pct. af afslagene i kommunerne blev omgjort i nævnene, jf. tabel 2.8.

16 16 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Tabel 2.8 Nævnssager fordelt efter afgørelsestype i kommune og nævn Nævnets afgørelse af ankesager I alt 3 Afslag Almindelig og udvidet støtte 2 Særlig indretning Anden bilstøtte Kommunens afgørelse Antal Antal Antal Antal Antal Omgørelsesproc Afslag Almindelig og udvidet Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Eksklusive uoplyste og ankesager vedrørende frakendelse af bilstøtte 2 Kategorierne almindelig støtte og udvidet støtte er slået sammen, da de indeholder meget få sager. 3 Eksklusive sager, hvor afgørelsen er uoplyst i både amt og nævn (17 sager), men inklusiv sager, hvor afgørelsen kun er uoplyst i amterne. Her antages det at der er overensstemmelse mellem kommuners og nævns afgørelse. Omgørelsesprocenten var 79 i sagerne, hvor kommunerne har bevilget særlig indretning, hvor nævnene hovedsageligt har givet afslag. En del af forklaringen på den høje omgørelsesprocent for særlig indretning kan være, at der er flere muligheder for at detailvurdere, fx når der er tale om en afgørelse om en sådan støtte, end når der er tale om et totalt afslag. Dette bekræftes af, at nævnenes omgørelsesprocent gennem årene har været lavest, når der har været tale om ankesager om afslag i amtskommunerne (nu kommunerne), mens omgørelsesprocenten generelt har været højere i ankesager om særlig indretning, anden støtte, almindelig støtte eller udvidet støtte. Omgørelsesprocenten for alle ankesager har siden 2003 været støt faldende indtil 2006, mens der skete en stigning fra 2006 til Fra 2007 til 2008 er omgørelsesprocenten for alle sager og afslag faldet til stort set samme niveau som i Derimod er omgørelsesprocenten for særlig indretning fortsat steget, jf. figur 2.6.

17 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 17 Figur 2.6 Omgørelsesprocenter i ankesager Pct Pct Alle sager Afslag Særlig indretning 0

18 18 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS Regelsæt og sagsgang Denne statistik vedrører afgørelser om bilstøtte mv., der er truffet efter lov om social service i Lovgrundlaget for bevilling af støtte til bil i 2008 fremgår af 114 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, samt Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, som senere ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 7. juni 2007 og bekendtgørelse nr af 12. december Endvidere henvises til Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. I forbindelse med kommunalreformen overgik afgørelseskompetencen fra de tidligere amtskommuner til de nye kommuner. Den hidtidige opdeling i indstillende myndighed (kommunen)og afgørende myndighed (amtskommunen) bortfaldt således fra 1. januar De sociale nævn er uændret klagemyndighed. 3.1 Personkreds Efter servicelovens 114 kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at de ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. De nærmere betingelser i 2008 for at yde støtte til køb af bil er fastsat i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114, som senere ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 7. juni 2007 og bekendtgørelse nr af 12. december Efter denne bekendtgørelse kan bilstøtte bevilges på følgende betingelser: Støtte til køb af bil kan ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen, der væsentligt forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemførelse af en uddannelse uden brug af bil.

19 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 19 Ved vurderingen af ansøgers helbredsmæssige forhold skal der lægges vægt på det objektive lægelige fund, lægelige udtalelser, oplysninger om lidelsens udvikling, ansøgers evne til at færdes, herunder gangdistance, og om der foreligger et særligt skånebehov. Der skal endvidere lægges vægt på ansøgers familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, i det omfang disse forhold har betydning for ansøgers funktionsevnenedsættelse og ansøgers daglige kørselsbehov. Tildeling af støtte forudsætter, at ansøgers samlede kørselsbehov vurderet på baggrund af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre kørselsordninger (herunder benyttelse af kollektive transportmidler og trafikselskabernes tilbud om individuel handicapkørsel). Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende for tildeling af bilstøtte, men i hvilken udstrækning funktionsnedsættelsen hindrer, at ansøger kan benytte kollektive transportmidler og i øvrigt dække sit kørselsbehov på anden måde end ved at køre i egen bil. Dette beror på en samlet vurdering af ansøgers sociale og helbredsmæssige forhold. Heri indgår oplysninger om ansøgers kørselsbehov og en vurdering af, om støtte til bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. 3.2 Støtteformer Tilkendelsesreglerne og betingelserne for støtte til køb af bil er opdelt efter kørselsbehovets karakter. Der skelnes mellem 3 bilkategorier: erhvervsbil, når bilstøtte er nødvendig for, at ansøger kan komme til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen; uddannelsesbil, når bilstøtte er nødvendig for, at ansøger kan komme til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder; trivselsbil, når bilstøtten i væsentlig grad afhjælper følgerne af ansøgers funktionsnedsættelse og der ved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Er ansøger berettiget til bilstøtte under én af de nævnte kategorier, kan hjælpen ydes på følgende måde: Støtte til køb af en ny bil ydet som et rentefrit lån på indtil kr. ( lånerammen, 2008-niveau), dog højst svarende til bilens købesum. Et sådant lån kaldes almindelig

20 20 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 støtte til lån. Lånet afdrages på lempelige vilkår over 6 år. For personer med et årligt indkomstgrundlag på mindre end kr. (2008-niveau) afdrages kun halvdelen af lånet, resten nedskrives. For personer med et højere indkomstgrundlag forhøjes den andel af lånet, der skal tilbagebetales ved en indtægtsmæssig graduering. Støtten til lån ydes til den billigst egnede bil. Når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsnedsættelse, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af en større og dyrere bil (udvidet støtte til køb af bil). Den udvidede støtte udmåles som forskellen mellem ovennævnte låneramme på kr. (2008-niveau) og bilens anskaffelsespris. Udvidet støtte kan komme på tale eksempelvis o når ansøgers funktionsnedsættelse nødvendiggør særlige indretninger, der kun er mulige i en mere rummelig bil, o når der kræves særlige ind- og udstigningsforhold, eller o når ansøger skal medbringe hjælpemidler (kørestol mv.). Udvidet støtte gives til den bil, der efter en konkret vurdering anses for at være den billigste egnede. Der kan bevilges ansøger støtte til udskiftning af bilen efter tidligst 6 år. Støtten bevilges som nævnt ovenfor. Nettoprovenuet ved salget af den gamle bil skal anvendes til køb af den nye bil eller fratrækkes i det nye lån, således at den tilbagebetalingspligtige del nedbringes først. Der kan ydes støtte til førtidig udskiftning før 6 års periodens udløb, når en ændring i ansøgers helbredsforhold og funktionsniveau betyder, at bilen ikke længere er egnet, når bilen totalskades, eller når det dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, uanset om der kan ydes støtte til anskaffelse af bil efter 1-3, hvis o o o 1) politiet har stillet krav om det, 2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller 3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

21 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 21 For personer under uddannelse kan der bevilges afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer, medmindre de har erhvervsindtægt over 2/3 af lånerammen på kr. (2008- niveau). Grænsen for erhvervsindtægt blev opreguleret den 16. juni Kommunen er bemyndiget til at bevilge fritagelse for eller nedsættelse af betaling af bilafgift (brændstofforbrugsafgift), når ansøger opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Det er ikke en betingelse, at der samtidig er ydet lån til bilen. Der kan ydes støtte til betaling af køreundervisning af ansøger og til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om støtte til køb af bil eller ved fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager. Der kan også bevilges tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der er berettiget til støtte til køb af bil. Der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af registreringsafgift til personer, der ved indrejse i Danmark medbringer en bil, og når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ud over støtte til køb af bil mv. ydes tilskud til særlige indretninger, når politiet stiller krav herom, eller når ansøgers helbreds- og funktionsniveau taler for det. Der kan ydes tilskud til særlige indretninger, uanset om der også ydes støtte til køb af bil. Særlige indretninger omfatter typisk installation af specialsæde, motor- og kabinevarmer, servostyring, elektrisk lift mv. Tilskud til automatgear (automatisk transmission), der følger med en ny bil, ydes med kr. (2008-niveau) under forudsætning af, at bilen ikke er mere end 1 år gammel og er forsynet med indretningen fra fabrikken. 3.3 Vilkår for støtte, frakendelse og henstand Der gælder en række betingelser for at modtage lån til køb af bil: Lånet skal som udgangspunkt anvendes til køb af en fabriksny bil, og bilen skal registreres i navnet på den person, der modtager støtte. Der kan dog ydes støtte til bil, som ansøger eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Hvis lånet ydes på baggrund af et barns invaliditet, registreres barnet som ejer og forældrene som brugere. Der kan endvidere med samtykke fra ansøger ydes lån til en brugt bil, hvis bilen tidligere er bevilget efter servicelovens 114 og samtidig er under 2 år gammel. Bilen skal sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssigt være i forsvarlig stand.

22 22 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid og må ikke sælges, før den afdragspligtige del af lånet er afdraget. De helbredsmæssige og eventuelle erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige forudsætninger for støtten skal vedblivende være til stede. Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække ansøgers totale kørselsbehov (det vil sige, at ansøger i almindelighed skal kunne klare sig uden supplerende kørselsordninger). Opfylder ansøger ikke længere disse betingelser, kan kommunen træffe afgørelse om frakendelse af støtten. Afgørelsen kan ankes til det sociale nævn. Hvis nævnet stadfæster beslutningen om frakendelse, skal restgælden indfries og afgiftsfritagelsen bortfalde. Ved manglende betalingsevne på grund af arbejdsløshed, sygdom og lignende kan kommunen give henstand med betaling af afdrag. Der kan også gives henstand med en del af afdraget, således at der fastsættes en midlertidig afdragsordning med nedsatte afdrag. Ved senere udskiftning kan der bevilges eftergivelse, såfremt bilens værdi ved salg ikke dækker restgælden. 3.4 Klausulering mv. ved støtte til bilkøb Ved støtte til køb af bil sørger kommunen for oprettelse af gældsbrev og sikrer, at der ved registrering af bilen indføjes en klausul, således at ejerskifte ikke kan finde sted før 6 år efter registreringen. Endvidere orienteres Centralregisteret for motorkøretøjer om eventuel afgiftsfritagelse. 3.5 Sagens gang i kommunen Oftest er det ansøger selv, der tager initiativ til ansøgningen, men også forvaltningen, ansøgerens praktiserende læge, sygehuse, specialinstitutioner mv. kan tage initiativ til at rejse en sag. Efter modtagelsen af ansøgningen er kommunen ansvarlig for, at sagen oplyses tilstrækkeligt, herunder om ansøgers helbredsmæssige forhold, funktionsevne og behovet for særlige indretninger og andre tilpasninger. Det kan ske ved at indhente oplysninger i form af fornødne erklæringer fra læge, speciallæge, ergo- eller fysioterapeut, hjælpemiddelcentral mv. Som grundlag for vurderingen af ansøgers funktionsevne skal der ske en bred belysning af, hvordan ansøger klarer sin daglige tilværelse med sit handicap. Denne beskrivelse af ansøgers funktionsniveau, der er baseret på de sociale myndigheders og ansøgerens egen beskrivelse,

23 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 23 sammenholdes med oplysninger om det objektive helbredsmæssige grundlag. Ansøgningen skal bedømmes efter en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold. Som nævnt er det en betingelse for tilkendelse af bilstøtte, at ansøgers samlede kørselsbehov vurderet på grundlag af alder, funktionsevne og forholdene i øvrigt, ikke mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre befordringsordninger. Det er således et krav, at ansøgers kørselsbehov kun kan løses ved benyttelse af egen bil. Under behandlingen af en ansøgning må det endvidere vurderes, om ansøgeren er i stand til at føre bil, eller om en anden person kan stå til rådighed som chauffør. For ansøgere uden kørekort i forvejen skal der rettes henvendelse til politiet vedrørende udstedelsen af et kørekort og eventuelle vilkår herfor. 3.6 Klager over kommunens afgørelser Hvis ansøger ikke er enig i den afgørelse, som kommunen har truffet, kan ansøger indgive en klage. Klager over afgørelser indsendes til den kommune, der har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen (remonstration). Ændrer myndigheden ikke afgørelsen, sendes klagen videre til klageinstansen, det sociale nævn. Nævnene består af direktøren for statsforvaltningen som formand, og repræsentanter udpeget efter indstilling fra kommunerne i regionen og fra Danske Handicaporganisationer. Som hovedregel kan en afgørelse efter den sociale lovgivning kun påklages til én instans, det vil sige det sociale nævn. Dog kan Ankestyrelsen, der som overordnet ankeinstans koordinerer praksis på bilområdet i hele landet, optage sager, der skønnes at have principiel eller generel betydning for praksis, til behandling. Der er tale om sager, der er egnede til at afklare lovgivningen og præcisere praksis på et bestemt område - eller som indeholder spørgsmål, som Ankestyrelsen ikke tidligere har taget stilling til. Ankestyrelsens afgørelser i principielle og generelle sager vedrørende støtte til erhvervelse af motorkøretøj indgår ikke i denne årsstatistik.

24 24 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS Indsamling og behandling af data 4.1 Indsamling Til brug for kommunernes og de sociale nævns indberetninger findes der på Ankestyrelsens hjemmeside elektroniske indberetningsskemaer, som udfyldes for hver afgørelse, som de pågældende myndigheder har truffet i sager om støtte til køb af bil mv. Skemaerne udfyldes af den myndighed, som har truffet afgørelse i den pågældende sag. Kommunerne og nævnene har indberettet afgørelser vedrørende alle former for støtte efter bilbekendtgørelsen. Hvis der i samme sag og på samme tid træffes afgørelse om flere forskellige støtteformer, er disse afgørelser samlet som én afgørelse. Hvis der over en periode er truffet flere afgørelser om den samme person inden for samme år, ville disse afgørelser blive registreret særskilt, og ansøgeren vil således indgå i statistikken, hver gang der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er således en afgørelsesstatistik, idet statistikken først og fremmest vedrører antallet af afgørelser frem for antallet af personer. Flere kommuner var forsinkede med indberetningen af afgørelser truffet i Årsstatistikken for 2007 blev som følge heraf offentliggjort med mangler i antal af afgørelser. Kommunerne har efterfølgende foretaget (efter)indberetning af afgørelser truffet i Alle figurer og tabeller, hvor tal for 2007 indgår i årsstatistikken, er opdateret med disse (efter)indberetninger. 4.2 Skemaindhold De udfyldte statistikskemaer indeholder oplysninger om den pågældende ansøgers personlige forhold så som alder, statsborgerskab, civilstand, indtægtsforhold mv.. Arten af den nuværende sag og eventuel afgørelse på tidligere sag oplyses også. Skemaerne indeholder endvidere visse lægelige oplysninger om blandt andet ansøgerens hoveddiagnose og gangdistance. Endelig gives oplysninger om kommunens og eventuelt nævnets afgørelse, afgørelsesart og -måde samt sagsbehandlingens varighed.

25 KAPITEL 4 INDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA Behandling af skemaoplysninger Ved myndighedernes indtastning af indberetningsskemaerne modtager Ankestyrelsen løbende ovennævnte data samt kontrollerer for fejl og mangler. Hvis der konstateres fejl og/eller mangler i et skema, som ikke umiddelbart kan korrigeres, kontaktes den myndighed, som har indsendt det pågældende skema med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. I forbindelse med udarbejdelse af årsstatistikken gennemføres en række logiske tests omkring besvarelsernes interne overensstemmelse samt forskellige pålidelighedstests. De fleste fejl kan umiddelbart rettes i forbindelse med testene. I enkelte tilfælde kan det kun vanskeligt lade sig gøre eller slet ikke lade sig gøre. Disse data ekskluderes af hensyn til datavaliditeten fra årsstatistikken. Et mindre antal skemaer indeholder ikke alle ønskede oplysninger. Derfor kan kategorien uoplyst forekomme i årsstatistikkens skemaer og tabeller. Efter rensning og validering af skemaoplysningerne har Ankestyrelse foretaget en analyse af datamaterialet. I årsstatistikkens tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen/100.

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler. efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte

Læs mere

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 14 Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. januar 2013 Alene afgørelser om (bevilling/afslag på) støtte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 September 2005 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 En kommenteret statistisk oversigt

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 En kommenteret statistisk oversigt over afgørelser

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 8 Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. juli 2013 Alene afgørelser om (bevilget/afslag

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil og fritagelse for vægtafgift

Ansøgning om støtte til bil og fritagelse for vægtafgift Ansøgning om støtte til bil og fritagelse for vægtafgift Efter Lov om Social Service 114 Cpr-nummer: Navn: Gade/vej, nr.: Postnummer, By: PERSONLIGE DATA: Tlf.-nummer: Civilstand: Enlig Samlever Gift Antal

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring

Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring Afsnit I: Støtte til køb af bil efter servicelovens 114 - Kapitel 1: Lovgrundlag - Kapitel 2: Generelt om reglerne - Kapitel 3: Vejledning af

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere