DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab 1

2 DEN NY VERDEN 2004:2 Kolofon 2 Faglige redaktører på dette nummer: Martin Mennecke Elisabeth Moltke Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Tekstredaktion og oversættelser Silvia Goldbaum Tarabini, Matthias Bjørnlund, Kamilla Ekholdt Christensen, Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Nina Hart, Anna De Laine og Stine Thuge. Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotografi på omslag: Cris Leslie Salg: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Strandgade København K Tlf Fax ISSN ISBN Abonnement: Den Ny Verden udkommer med 4 numre i hver årgang. Abonnement koster 245 kr Enkeltnumre koster 85 kr Adresseændringer skal meddeles til > publikationer

3 Indhold Per Stig Møller Forord Martin Mennecke og Elisabeth Moltke Introduktion Folkemordet i Rwanda94 På blot tre måneder mistede omkring mennesker livet i ét af det 20. århundredes mest omfattende folkedrab. Denne korte introduktion præsenterer nogle af årsagerne til folkedrabet, hovedaktørerne samt et par af de vigtigste begivenheder mellem april og juli Ghosts of Rwanda Vidner til folkemord Roméo Dallaire, Kofi Annan og Philippe Gaillard beretter som repræsentanter for FN og Røde Kors om nogle af de kontroversielle beslutninger, de måtte tage i 1994, om hvordan de oplevede folkedrabet, om frustrationer og om de følelser, de står tilbage med 10 år efter. Hvordan kunne det ske? Gjorde man det rigtige? Kunne man have gjort mere? Har vi lært noget? Mary Kayitesi Blewitt Arrene efter folkemordet Ti år efter folkedrabet i Rwanda kæmper de overlevende med dets eftervirkninger, fattigdom og HIV/AIDS, og søger fortsat efter retfærdighed. Med fokus på de tusindvis af kvinder, der blev voldtaget under folkedrabet, giver artiklen et indblik i de overlevendes tilværelse i dag. Kayitesi Blewitt kritiserer det internationale samfund for igen at have svigtet Rwanda, idet det først og fremmest er overladt til de lokale foreninger at støtte de overlevende. Artiklens tone er bitter men DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 3

4 DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 4 repræsenterer også en vigtig stemme i diskussionen af Rwandas fremtid efter folkemordet Lene Aggernæs Først yndling, så folkemordsoffer og siden forsøgskanin Rwandas rolle i udviklingspolitik Det internationale donorsamfund spillede med sin udviklingsbistand en markant rolle i Rwanda før folkemordet. Forfatteren undersøger i hvor høj grad der med folkemordet i 1994 er sket en ændring i donorernes strategier og betingelser for bistanden til Rwanda. Endvidere diskuteres det, hvordan donorlandene tillægges øget ansvar for politiske og menneskeretlige problemstillinger i modtagerlandene, og endeligt påpeges de problemer, der knytter sig til det, at Rwandas regering efter folkemordet har opnået en slags uudtømmelig genocide credit. Kamilla Ekholdt Christensen Redskab til konflikt og forsoning? medier i Rwanda før, under og efter folkemordet Medierne i Rwanda spillede en afgørende rolle under folkedrabet ved at opildne til had, vold og dehumanisering af tutsierne. Artiklen viser, hvorledes medierne har udviklet sig siden folkemordet, og det diskuteres, om der i dag i Rwanda findes et mere nuanceret mediebillede i demokratisk forstand. Det synes, at den tidligere hadefulde og racistiske propaganda nu er blevet afløst af en anden regerings indirekte censurering og dikterede selvcensur blandt journalister. Matthias Bjørnlund Religion og folkedrab i Rwanda Før og under folkedrabet i Rwanda medvirkede særligt den katolske kirke til en systematisk marginalisering og dehumanisering af først hutuer, siden tutsier. Artiklen beskriver, hvordan de kristne kirker i Rwanda bidrog til denne proces men også manglen på selvkritik af kirkens ansvar som institution i dag. Afslutningsvis påpeger forfatteren, hvordan antallet af konverterede til islam blandt både hutuer og tutsier i Rwanda er fordoblet siden 1994, og hvordan tilslutningen til denne religion til dels forklares som en slags renselse fra fortidens synder og svigt. Simon Turner Rwandas falske tvilling etniske relationer i et burundisk perspektiv Gennem en analyse af ideer om etnicitet i Burundis nyere historie viser artiklen, hvorledes etnicitet er en konstrueret størrelse, der ændrer betyd-

5 ning efter kontekst. Desuden kortlægger forfatteren, hvorledes politiske aktører på forskellige tidspunkter har håndteret det etniske problem i Burundi. Forfatteren argumenterer for, at selvom etnicitet er konstrueret, har det en meget reel effekt på identitetsdannelse og kan derfor ikke, som i Rwanda, blot fornægtes. Det foreslås, at Rwanda i stedet tager ved lære af Burundis erfaringer med en større åbenhed omkring etnicitet Fergus Kerrigan og Antranik Handoyan Retsopgøret efter folkedrabet i Rwanda et tilbageblik og et blik mod fremtiden Det Danske Institut for Menneskerettigheder påbegyndte i 1997 et projekt, som skulle være med til at sikre fair trial i Rwandas nationale retsopgør efter folkemordet. Artiklen gennemgår og vurderer, hvorvidt projektets overordnede mål, at opnå retssikkerhed og forsoning i Rwanda, er nået 10 år efter folkemordet. Forfatterne advarer mod, at de seneste rwandiske forsøg på at påvirke retsopgøret til fordel for politiske prioriteter, såsom demokratisering, i højere grad får karakter af midlertidig krisehåndtering snarere end velovervejede og langsigtede bidrag til en forsoningsproces. Gedske Messell ICTR Det endelige opgør med international straffrihed? I november 1994 oprettede FN s Sikkerhedsråd Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Rwanda (ICTR) med det formål at retsforfølge de hovedansvarlige for folkedrabet. ICTR blev etableret med store ambitioner og skulle arbejde for retfærdighed, sandhed og forsoning i Rwanda. Forfatteren undersøger, hvorvidt dette er lykkedes, om den udbredte kritik af ICTR er berettiget, og hvilken lære det internationale samfund kan drage for fremtidige retsopgør som eksempelvis det, der skal gennemføres i Irak. John Eriksson og John Borton Det internationale samfund og erfaringerne fra Rwanda På Danidas initiativ bestilte en række donorlande, internationale nødhjælps- og bistandsorganisationer i slutningen af 1994 en omfattende evaluering af de forskellige internationale aktørers indsats før, under og efter folkedrabet i Rwanda. Artiklen bygger på en rapport, der undersøger i hvilket omfang, der er blevet fulgt op på evalueringens anbefalinger i og udenfor Rwanda. Forfatterne observerer en række forbedringer i det internationale samarbejde om humanitær hjælp, men konstaterer samtidig, at igangværende konflikter som i Congo og Darfur viser, at langt fra alle erfaringer er blevet implementeret i praksis i dag. DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 5

6 DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 115 Martin Mennecke og Elisabeth Moltke Darfur et nyt Rwanda? Aldrig igen. Sådan lød det efter Holocaust - og igen efter folkedrabet i Rwanda for ti år siden. I sommeren 2004 konfronterede billederne fra Darfur-regionen i Sudan på ny verden med erkendelsen af, at dette løfte åbenbart ikke omfatter andet end, at tyskerne aldrig igen vil begå folkedrab mod jøder. Udover at iværksætte diverse undersøgelseskommissioner for at afgøre hvorvidt der bliver begået folkedrab i Darfur eller ej, tøver det internationale samfund med at handle. Artiklen diskuterer, hvorvidt det internationale samfund ikke endnu engang spilder vigtig tid, og forfatterne stiller sig kritiske overfor USA s, politikernes og mediernes fokus på om der bliver begået folkedrab i Darfur. Den nuværende diskussion er et tegn på, at man ikke har taget ved lære efter Rwanda og udgør på paradoksal vis en hindring i kampen mod fænomenet. Det, at forhindre et folkedrab, vil netop kræve, at man intervenerer inden volden bliver til et folkedrab. 6

7 Forord For 10 år siden var verden vidne til det brutale folkemord i Rwanda. På blot 14 uger blev mere end 10 % af landets befolkning slagtet af sin egen regering og landsmænd. Folkemordet fik på uhyggeligste måde demonstreret, at det internationale samfund må blive væsentlig bedre til at forudsige, håndtere, og afværge konflikter. Den Afrikanske Union (AU) har taget et vigtigt skridt i denne retning med etableringen af et freds- og sikkerhedsråd. Rådet er en central institution i AU for konfliktforebyggelse og kriseløsning og åbner op for intervention i konflikter i en medlemsstat. Den politiske ramme for etableringen af en afrikansk beredskabsstyrke er ligeledes på plads med det mål, at Afrika i 2010 har en operationel kapacitet til at gennemføre fredsstøtteoperationer. Udviklingen af en enstrenget afrikansk sikkerhedsstruktur under AU stiller store krav til AU s samarbejde med de subregionale organisationer. Fra dansk side støtter vi dette arbejde gennem vores nye Afrika program for fred. Det vil hjælpe de subregionale organisationer ECOWAS (Economic Community of West African States), SADC (Southern African Development Community) og IGAD (Intergovernmental Authority on Development) med gennemførelse af konfliktforebyggelse, opbygning af en afrikansk sikkerhedsarkitektur samt samarbejde på konfliktområdet mellem civilsamfundet og de regionale organisationer. Også EU støtter AU gennem sin fredsfacilitet. AU s vilje og evne til at engagere sig i udviklingen i Darfur-provinsen i Sudan vil være en afgørende prøve for organisationen. Folkemordet i Rwanda har ligeledes været med til at sætte gang i overvejelser i FN-sammenhæng. FN s generalsekretær nedsatte i november 2003 et højniveaupanel for fred og sikkerhed, som skal komme med forslag til, hvorledes FN kan styrkes i en verden af stadigt mere komplekse trusler og kriser. Til dette arbejde har Danmark bl.a. bidraget med afholdelsen af The Copenhagen Seminar on Civilian Crisis Management den juni Seminaret samlede en række af verdens førende eksperter politikere, militærpersoner, FN, EU og DEN NY VERDEN 2004:2 Forord 7

8 DEN NY VERDEN 2004:2 Per Stig Møller forskere for at drøfte, hvordan verdenssamfundet fremover kan blive bedre til at løse de civile opgaver i forbindelse med fredsbevarende og fredsskabende operationer. Danmark vil i dette efterår forhåbentlig blive indvalgt som medlem af FN s Sikkerhedsråd for en toårs-periode fra den 1. januar Sikkerhedsrådet er det primære organ for opretholdelse af fred og sikkerhed i verden, og vi får her en enestående mulighed for at yde vort bidrag til at sikre, at FN står rustet til at møde det 21. århundredes nye globale udfordringer. Dansk FN-politik har effektiv multilateralisme og en fortsat styrkelse af FN i centrum. Vi fokuserer både på nye trusler terrorisme og masse-ødelæggelsesvåben og på fattigdomsbekæmpelse og opnåelse af 2015-målene. FN s evne til krisestyring og samtænkning af de forskellige FN-indsatser må fortsat styrkes, og Danmark vil i Sikkerhedsrådet gøre en særlig indsats for de konfliktramte afrikanske lande. Under et kommende medlemskab vil vi endvidere arbejde aktivt for, at de mekanismer og initiativer, der skal sætte handling bag Rådets beslutninger, kommer til at virke bedst muligt. Der er ingen tvivl om, at FN og det internationale samfund har lært af erfaringerne fra Rwanda. Det seneste tiår har vist, at det nytter med hurtig og aktiv international involvering i konfliktløsning. De kommende år vil vise, i hvor høj grad denne forståelse altid lader sig omsætte i praktisk handling i konkrete konfliktsituationer. Fra dansk side vil vi i FN-sammenhæng og som aktive deltagere i EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik gøre, hvad vi kan for, at vi aldrig igen skal opleve en situation som Rwanda Per Stig Møller 8

9 Introduktion Den 6. april 2004 var det ti år siden, verden blev vidne til begyndelsen på ét af det 20. århundredes mest omfattende folkedrab. I løbet af blot 100 dage blev omkring mennesker dræbt og hundredetusinder jaget på flugt fra et land, der indtil da var blevet betragtet som et af Afrikas foregangslande for demokratisk og økonomisk udvikling. Ti år efter kæmper Rwanda stadig med arrene efter folkemordet: udbredt HIV/AIDS smitte, økonomisk tilbagefald, hundredtusindvis af ustraffede gerningsmænd, mistillid mellem de forskellige befolkningsgrupper og ekstremister, der opererer fra nabolandet Congo. Meget er siden blev skrevet om, hvad der egentlig skete i de 100 dage; hvem der bar skylden og hvem, der burde have gjort hvad. Ved adskillige mindehøjtideligheder rundt om i verden i 2004 erkendte en stor del af det internationale samfund sit svigt, mindede om de grufulde begivenheder i 1994 og forsikrede, at en sådan katastrofe aldrig måtte ske igen. I dag ved alle, at havde det internationale samfund i sin tid været mere opmærksom og villig til at handle, kunne begivenhederne i Rwanda i bedste fald være undgået og under alle omstændigheder været stoppet tidligere. Vi ønsker med dette nummer af Den Ny Verden ikke at bidrage yderligere til den litteratur, der belyser folkedrabet i Vi vil i stedet fokusere på de ti år, der er gået. Er det internationale samfund, og ikke mindst Rwanda, kommet videre efter folkedrabet, eller er det bare ti år, der er gået? Er aldrig igen virkelig aldrig igen? En del bidragsydere peger på markante fremskridt siden Flere donorlande har analyseret deres bistandspolitik for at kunne bidrage aktivt til folkedrabsforebyggelse, og de pålægges i stigende grad ansvar for hensynet til menneskerettigheder i de pågældende bistands-modtagerlande. Også forholdene for de rwandiske medier og synet på kirken som institution har ændret sig og kan ses som tegn på, at rwanderne er ved at lære tidligere fejl. DEN NY VERDEN 2004:2 Forord Siden omfanget af forbrydelserne blev offentlig kendt, har adskillige internationale aktører, både FN og enkeltstater som USA, været med til at igangsætte 9

10 DEN NY VERDEN 2004:2 Martin Mennecke og Elisabeth Moltke 10 en række nye initiativer og projekter i et forsøg på at tage konsekvenserne af folkedrabet. Blot få måneder efter folkedrabets slutning i juli 1994, oprettede FN s Sikkerhedsråd Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Rwanda. Flere af de hovedansvarlige for folkedrabet, heriblandt politikere, militærledere og journalister, er siden blevet dømt, og tribunalet har på trods af forskellige vanskeligheder formået at fungere som model for den nye permanente Internationale Straffedomstol. Andre bidragsydere betvivler hvorvidt der egentligt er tale om fremskridt og peger på, at Rwanda og det internationale samfund endnu ikke er kommet så langt. De ændringer, de vestlige lande har omtalt og til dels inkorporeret i deres politik, har ikke været tilstrækkelige. Senest har det internationale samfunds tøven med at handle i Darfur-konflikten i det vestlige Sudan vist, hvor lidt staterne har formået at omsætte erfaringerne fra Rwanda til praksis. Også i Rwanda venter man på en række områder stadig på synlige fremskridt: Det nationale retsopgør har mødt mange store grundlæggende og praktiske vanskeligheder og lider under politisk indblanding fra den rwandiske regerings side; mange overlevendes situation er nedslående - en stor generation af børn vokser op uden forældre eller søskende; mange af dem, der overlevede massevoldtægter og angreb med macheter, er HIVinficerede og kun få har adgang til medicin og økonomisk støtte. Endelig bliver det i en række artikler beskrevet, hvordan den oprørsgruppe, der for ti år siden stoppede folkedrabet, har i den mellemliggende tid forvandlet sig til et autoritært styre, der indskrænker demokrati og er dybt involveret i en voldsom krig i nabolandet Congo. Ti år er således gået, og forfatterne i dette særnummer tegner - ikke mindst på grund af deres vidt forskellige faglige baggrunde og indgangsvinkler - et meget broget billede af, hvorvidt Rwanda og det internationale samfund virkelig er kommet ti år videre. Meget har ændret sig, men en del synes også at være håbløst stillestående. Der findes ingen simple forklaringer på udviklingen af folkedrab, hvad man kan gøre for at forhindre det, eller hvordan man bedst bearbejder dets konsekvenser. Netop disse betragtninger har relevans for dansk udenrigspolitik - i særdeleshed i forhold til de konflikter, der vil være på dagsordenen ved vores kommende medlemskab af FN s Sikkerhedsråd. Til sidst vil vi gerne rette en stor tak til vores bidragsydere samt den ansvarshavende redaktør, Jesper Linell, layouteren Allan Lind Jørgensen og alle andre, der har hjulpet til med at publicere dette nummer. Alle har igennem hele processen været åbne for udvikling af nye ideer og vores betragtninger til artiklerne. Martin Mennecke og Elisabeth Moltke

11 Folkemordet i Rwanda 1994 Den 11. januar 1994 modtog FN s hovedkvarter i New York en fax fra general Roméo Dallaire, den øverstkommanderende for FN-missionen i Rwanda. Han advarede om, at et folkemord mod Rwandas tutsier muligvis var forestående. Tutsierne i Rwanda havde før været udsat for massakrer. Landets hutuer var blevet diskrimineret af det belgiske kolonistyre, som havde favoriseret tutsierne på hutuernes bekostning. Disse opfattede sig derfor som ofre for undertrykkelse fra både Belgiens og tutsiernes side. I 1959 gjorde de oprør og indledte i 1961, med udråbelsen af republikken Rwanda, 33 års hutudominans. Tusinder af tutsier blev dræbt i 1959 og ved senere massakrer, mens andre tusinder flyg-tede. Tutsi-flygtninge og deres efterkommere udgjorde siden kernen i eksilorganisationen Rwandan Patriotic Front (RPF), som i 1990 indledte en krig mod den rwandiske hutu-regering. I august 1993 underskrev de to parter Arusha-fredsaftalen, som gik ud på at magten skulle deles mellem dem, og det var for at sikre implementering af aftalen, at FN sendte fredsbevarende tropper til landet. Folkemordet Den 6. april 1994 blev den rwandiske præsident Juvénal Habyarimanas fly skudt ned i nærheden af Kigali. Drabet på præsidenten blev startskuddet til folkemordet. Inden dagen var omme, havde ekstremistiske hutu-militser oprettet vejspærringer rundt om Kigali, og dagen efter begyndte systematiske drab på tutsier og moderate hutuer i hovedstaden. Siden spredtes massemyrderiet til resten af landet. Mellem april og juli 1994 blev hundredetusinder af tutsier - mænd, kvinder og børn myrdet på grusom vis: De blev hakket ihjel med macheter, begravet levende, druknet eller tævet til døde. Titusinder af kvinder blev voldtaget. Grusomhederne blev oftest udført af medlemmer af hutu-militsen Interahamwe og soldater, men også tusindvis af civile hutuer deltog i myrderierne. Den rwandiske radiostation RTLM havde DEN NY VERDEN 2004:2 Folkemordet i Rwanda

12 DEN NY VERDEN 2004:2 Folkemordet i Rwanda 1994 RWANDA D E M. R E P. C O N G O R u s i z Cyangugu i Ijwi Ø Kivusøen 1462 m Sabyinyo 3674 m Karisimbi 4507 m Fakta om Rwanda Gisenyi Kibuye Gikongoro km Muhabura 4127 m Gahinga 3474 m Ruhengeri Nyabaro n g o Girarama Butare B U R U N D I U G A N D A Sydl. Cyohoha Sø Areal: km² (på størrelse med Jylland) Nyagatare Byumba KIGALI Rweru Sø Kibungo Akagera Ihema Sø SIGNATURFORKLARING T A N - Z A N I A Hovedstad Provinshovedstad International grænse Flod Vulkan Befolkning: Ca. 8 millioner indbyggere. Landets befolkning består primært af to grupper: 84% hutuer og 15% tutsier. Begge grupper har samme sprog, kultur og religion. Akanyaru Akagera 12

13 i månedsvis sendt propaganda, der dæmoniserede tutsier, for at opildne hutuer til ekstrem voldsanvendelse. Endvidere fungerede radioen under folkemordet som et vigtigt redskab, der angav hvor der befandt sig tutsier. Målet var tutsiernes tilintetgørelse. Det internationale samfunds reaktion General Dallaire anmodede gentagne gange FN om at øge antallet af soldater og tillade dem at gribe ind i konflikten. Begge dele blev ham nægtet. Efter hutu-militser dræbte ti belgiske FN-soldater, valgte Belgien at trække sine styrker helt ud af landet. En uge efter folkemordet begyndte, fulgte FN s Sikkerhedsråd trop og reducerede FN-tropperne fra 2500 til 270 mand. Først sent i maj vedtog FN at sende tropper til landet. Ingen lande meldte sig dog til at stille tropper til rådighed. De næste to måneder blev i stedet brugt på endeløse forhandlinger om finansieringen af FN-tropper og materiel, som aldrig nåede frem. Efterspil Det tutsi-dominerede RPF standsede folkemordet 18. juli RPF indtog det meste af landet i løbet af maj og juni og drev samtidig regeringen og hundredetusinder af hutuer på flugt. Mere end 1 million mennesker blev samlet i flygtningelejre i Zaïre, hvorfra hutu-ekstremister genoptog kampen mod RPF. Følgen var en destabilisering af store dele af regionen. Folkemordet resulterede i mere end dræbte, omtrent 2 millioner flygtninge og 1 million internt fordrevne. Fra sommeren 1994 påbegyndte den nye RPF-ledede regering genopbyggelsen af det ødelagte land. I oktober samme år anerkendte FN s Menneskerettighedskommission, at massakrerne mod tutsierne udgjorde folkemord; en betegnelse de vestlige lande tidligere havde afvist for at undgå en forpligtelse til at intervenere. I november besluttede FN at oprette et internationalt krigsforbrydertribunal for Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Folkemordet i Rwanda

14 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda General Roméo Dallaire Øverstkommanderende for FN s fredsbevarende styrker i Rwanda I tiden op til folkemordet advarede General Roméo Dallaire gang på gang hovedkontoret i New York om en lurende katastrofe i Rwanda og opfordrede til at gribe ind, men forgæves. I stedet måtte han frustreret se sin styrke reduceret til 270 mand, hvilket i sidste ende forhindrede UNAMIR i at stoppe massedrabene. I årene efter folkemordet kæmpede Dallaire med enorm skyldfølelse og depressioner. Den dag i dag føler han stadig både professionelt og moralsk ansvar for den mislykkedes operation i Rwanda. I 2004 vendte han for første gang siden folkemordet tilbage til Rwanda. No cavalry coming over the hill The Americans categorically [said], No, there s no way there s going to be a cease fire, so let s pull everybody out and get out of that quagmire and then see what happens afterwards. [This] was a significant shift: Forget any idea that somebody s going to come and help you Dallaire, or that your forces were going to actually do something positive. That scenario brought an enormous gloom. I remember [a phone call from] Maurice Baril [Dallaire s superior in the UN headquarter]. [She] said, Tell Dallaire that there is no cavalry coming over the hill. None. Polfoto 14

15 Some people say an intervention would have been useless because they were all dead. They weren t all dead. They were still being killed and slaughtered by the thousands and thousands. And so that became a point of contention. And the argument was ridiculous. It s just like the argument around the term genocide. I mean it s a useless argument. Human beings are being killed in the thousands, it could be in the hundreds of thousands. You don t need the term genocide to decide to help other human beings. That whole exercise of numbers became a great perversion, because ultimately you don t need four thousand bodies to say that we ve got a real problem. And the proof of that is that how many people died in that market in Sarajevo? Sixty? The whole damn world got really concerned, and the western world mobilized everybody they could to respond to that. It was just an absolute perverse exercise of developed nations using excuses of sovereignty and nationalism and involvement and self-interest, to argue the way around one of the most fundamental premises: Are these people human? Do you have a capability? Then why aren t you doing something? Why is it that the black Africans sitting there being slaughtered by the thousands get nothing? Why is it when a bunch of white Europeans get slaughtered in Yugoslavia you can t put enough capability in there? There were more people killed, injured, internally displaced and refugeed in less than a hundred days in Rwanda than the whole of the Yugoslavian six or seven years of problems. I couldn t keep nor reinforce my small force, even feed it, and they were pouring tens of thousands of troops into Yugoslavia and billions of dollars of aid, and they re still doing it Rwanda will never ever leave me. It s in the pores of my body. My soul is in those hills, my spirit is with the spirits of all those people who were slaughtered and killed that I know of, and many that I didn t know. Fifty to sixty thousand people walking in the rain and the mud to escape being killed, and seeing a person there beside the road dying. We saw lots of them dying. And lots of those eyes still haunt me, angry eyes or innocent eyes, no laughing eyes. But the worst eyes that haunt me are the eyes of those people who were totally bewildered. They re looking at me with my blue beret and they re saying, What in the hell happened? We were moving towards peace. You were there as the guarantor of the mandate. How come I m dying here? Those eyes dominated and they re absolutely right. How come I failed? How come my mission failed? Republished with permission of FRONTLINE. This material was originally published on FRONTLINE s April 2004 web site for its report Ghosts of Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Vidner til folkemord 15

16 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda 16 Kofi Annan Ansvarlig for FN s fredsbevarende operationer i 1994 Som den øverste civile chef for FN s fredsbevarende operationer i 1994, bærer Kofi Annan en del af ansvaret for den mislykkedes indsats i Rwanda. Annan gav bl.a. ikke informationer videre til FN medlemslande om den kritiske situation i landet og har efterfølgende indrømmet, at han skulle have reageret på advarslerne fra FN-missionen i Rwanda. Annan er i dag FN s generalsekretær og arbejder bl.a. med nye standarder for humanitær intervention. Responsibility to protect [Rwanda] was a very painful and traumatic experience, for me personally, and I think, in some way, for the United Nations. It s not something that you forget. It s an experience that becomes part of you, and part of your whole experience as a human being. I would say the moment for me, which was extremely difficult to comprehend and to accept, was when it was clear to everybody how dangerous the situation is - the killings that were going on and were about to happen, and we couldn t get the troops. We couldn t get the governments to move. We approached about 80 governments, trying to get offers of troops, and they wouldn t give them to us. For me, that was the most incomprehensible. Shouldn t the fact that the killing was taking place and we knew [that] we were sending planes to remove others to safety - [Shouldn t that] have moved us to act? That insensitivity to the human condition and the plight of others. Perhaps this was the one thing that shook me more than anything else. Without [political will], there is very little you can do. But that does not mean that those of us in the Secretariat do not have a role, because we need to be able to press governments to do as much as we can. Ten years on - I really wish I could have found a way, some way of getting more help to them. I could have found a way of convincing the member states that we need to send in a larger force. [But] there were counterforces. Yes, there were governments who were pleading for everybody to withdraw, to pull everybody out. I wish I had been able to galvanize the member states to act, or at least to get them to have a genuine debate, open genuine debate as to whether they should go or not. But, of course, that is also difficult when the council meets behind closed doors and only comes to the public to

17 Polfoto vote. So the positions they take, the arguments that are made are not known to the public. [An experience like Rwanda] makes you more determined to speak out, to press, to try and see if you can work with others to put in systems that will, if not shame the governments, at least allow the organization to move a bit more. This is one of the reasons why I have been pressing this whole idea of the responsibility to protect - quicker deployment of U.N. forces, using our standby arrangements better [and] getting other governments to sign on to participate in peacekeeping operations. When [I am] faced with the question, whether I think that we can avoid the Rwandas of tomorrow, and that if we were to be confronted with a new Rwanda, is the world ready to do it? Will the world move in to stop it? And my answer is, I really don t know. I wish I can say yes, but I am not convinced that we will see the kind of political will and the action required to stop it. [Therefore] I would want to send a message to societies around the world, societies on the verge of conflict. They need to find a way of dialoguing with each other and avoid situations where they turn on each other and begin to kill each other, whether with guns or with machetes. Because the world may not come to their aid. Republished with permission of FRONTLINE. This material was originally published on FRONTLINE s April 2004 web site for its report Ghosts of Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Vidner til folkemord 17

18 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda 18 Philippe Gaillard Ledede i Det Internationale Røde Kors delegation i Rwanda I 12 måneder ledede Gaillard Røde Kors arbejde i Rwanda. Da konflikten var på sit højeste og alle andre organisationer forlod landet, forblev Røde Kors i Rwanda som den eneste humanitære hjælpeorganisation. Selvom mere end 50 Røde Kors medarbejdere blev dræbt under folkemordet, overvejede Gaillard aldrig at trække sig ud af landet, og det lykkedes organisationen at redde mellem og Rwandanesere. I dag leder Gaillard Røde Kors delegation i Lima, Peru. Speaking Out From the very beginning, we started to go out with our ambulances, both the Rwandan Red Cross and the ICRC, evacuating wounded people, [people] not finished off. On the 14th of April 1994, volunteers of the Rwandan Red Cross told me that their ambulance had been stopped. They had six not finished off Tutsi people in the ambulance who were taken out by the militia and just killed on the side of the road. The volunteers were completely shocked. How do you deal with this kind of information? I decided to call my headquarters in Geneva. My counterpart in Geneva asked me, Do you think we could make it public? And then you think twice, because if you make it public, then people might kill you. But we decided to do it and the following day, it was everywhere: on BBC, Reuters, Radio France Internationale. And then we had a promise that the Red Cross ambulances would be respected. So these six people didn t die for nothing. Because of their deaths, hundreds of other people could be saved. I remember a couple of phone calls from BBC London [always] asking me the same question, What s your estimation of the number of people killed? and I told them at least 250,000. One week later they called again and asked me, What s your estimation today? So I told them, You can double it. Five hundred thousand people have been killed. One week later they made a last call and I answered, Listen, after half a million, sir, I stopped counting. I had to speak, to be outspoken, in such a context. When you re seeing it every day in the streets, in your hospital, on the roads If you don t at least speak out clearly, you are participating in the genocide. It s a responsibility to speak out. It did not change anything, and it [did not] move the international community. If my organization, which is usually not outspoken would have told me, Please Philippe, don t talk so much, I would have left the organization. You cannot be silent. And they never

19 Foto: ICRC/Claude Glunz told me to shut up. I had a lot of support. We were on the phone with Geneva every day. Just in terms of human resources, for instance we asked for more support, because we needed surgeons, nurses, this kind of very specialised staff, and they arrived within days. Tens of thousands of people would have been killed without our presence there, and this helps. I m ashamed to say that, but it s somehow a satisfaction that Dallaire could not have, unfortunately. I think this is the reason why he is still deeply wounded while my scars are OK. I don t feel guilty. I never felt guilty. Dallaire felt guilty all the time. He should not feel guilty. He did what he could; he could not do much. He was abandoned by his own organization. The so-called international community in New York, decided not to give a shit about what was happening in Rwanda. From the very beginning of the genocide the U.N. was logistically and politically a phantom. They didn t make any difference, because they decided not to do anything. I m not affected any more by horrors. Horrors are meaningless, nonsense. But beautiful things are miracles. This is our job, to find beauty, create beauty in the very core of horror. We have been able, after the genocide, to reunite thousands of children with their families. And this is to create beauty within the horror. I will never in my life go back to Rwanda. Not at all because this would remind me of awful things. I don t want to meet again with people we have saved, because it s too strong. It s unbearable. It s too beautiful. Republished with permission of FRONTLINE. This material was originally published on FRONTLINE s April 2004 web site for its report Ghosts of Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Vidner til folkemord 19

20 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda 20

I skyggen af et folkedrab

I skyggen af et folkedrab I skyggen af et folkedrab Rwanda ti år efter T i d s s k r i f t f o r i n t e r n a t i o n a l e s t u d i e r DIIS - København - 20 0 4 DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab 1 Mary Kayitesi

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Den forældreløse GENERATION

Den forældreløse GENERATION HIV & AIDS AF EVA NITSCHKE Den forældreløse GENERATION Fridah viser Antallet af forældreløse børn i Zambia stiger eksplosivt. Forældrene dør af aids, og den afrikanske storfamilie er ved at bryde sammen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Er din landsby stor nok til Grid?

Er din landsby stor nok til Grid? Er din landsby stor nok til Grid? Poul-Henning Kamp Dansk Grid Forum 2010-01-12 Risø Grid Computing er en enorm success > Millioner af CPU'er til rådighed. > Markedet præget af hård konkurrence > Lave

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere