AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung _a I 06/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012"

Transkript

1 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung _a I 06/2012

2 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9 DK: Betjeningsvejledning GB: Operating instructions...23 SV: Instruktionsbok F : Manuel d'utilisation...37 N: Bruksanvisning I: Istruzioni per l'uso...52 FI: Käyttöohje SLO: Navodila za uporabo...66 EST: Kasutusjuhend HR: Upute za uporabu...80 LV: Ekspluatācijas rokasgrāmata SRB: Упутство за рад...94 LT: Eksploatacijos instrukcija PL: CZ: SK: Instrukcja obsługi Návod k provozu Návod na obsluhu RUS: Руководство по эксплуатации UKR: Довідник з експлуатації BG: Инструкция за употреба H: Használati utasítás RO: Instrucţiuni de utilizare ETK 700E ETK 760TE Copyright 2012 AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP. 2 Original-Betriebsanleitung

3 AL-KO Schneefräsen Original-Betriebsanleitung

4 Snow Line 700E, 760TE _a 5

5 AL-KO Schneefräsen Original-Betriebsanleitung

6 Snow Line 700E, 760TE _a 7

7 AL-KO Schneefräsen 8 Original-Betriebsanleitung

8 Snow Line 700E, 760TE Om denne håndbog Læs denne dokumentation før ibrugtagning. Håndbogen er en forudsætning for, at arbejdet udføres sikkert, og at driften er problemfri. Gør dig fortrolig med betjeningselementerne og brugen af maskinen, før du tager den i anvendelse. Følg sikkerhedsadvarslerne og -henvisningerne i denne dokumentation samt på maskinen. Denne dokumentation er en permanent bestanddel af produktbeskrivelsen og skal overdrages i forbindelse med evt. salg af maskinen. Signaturforklaring Advarsel! Omhyggelig overholdelse af disse advarselshenvisninger kan forebygge personog tingsskade. Særlige henvisninger, der kan forbedre forståelsen og håndteringen af produktet. Kamerasymbolet refererer til illustrationer. Indholdsfortegnelse Om denne håndbog Produktbeskrivelse Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Medfølgende dele Sikkerhedshenvisninger Samling Tankning og påfyldning af motorolie Ibrugtagning Start af motoren Drift Pleje og vedligeholdelse Opbevaring Reparation Hjælp ved driftsforstyrrelser Garanti EU-overensstemmelseserklæring Produktbeskrivelse DK Denne dokumentation indeholder beskrivelser af flere typer AL-KO snefræsere. Typerne adskiller sig ved ryddebredde og motorstørrelse, og om de er udstyret med elstarter og belysning. Identificer din model ved hjælp af produktbilleder, beskrivelsen og typeskiltet. Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne maskine er udelukkende egnet til snerydning omkring huse og på gårdspladser samt mindre parkeringspladser og private arealer. Produktet er ikke beregnet til en anden eller mere vidtgående anvendelse. Mulig fejlanvendelse Denne maskine er ikke beregnet til anvendelse på offentlige anlæg, i parker, sportsanlæg eller i forbindelse med land- eller skovbrug. Maskinen må ikke benyttes erhvervsmæssigt. Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Advarsel fare for kvæstelser! Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må aldrig sættes ud af drift! Koblingshåndtag På maskinen sidder to koblingshåndtag på styrehåndtaget. Hvis der opstår en farlig situation, slipper man begge koblingshåndtag. Koblingshåndtag til sneudkastets snegledrev: Snegledrevet stopper. Koblingshåndtag til køredrev: Køredrevet stopper. Justerbart sneudkast Indstil sneudkastet, så den udkastede sne ikke kan udgøre en fare for personer eller dyr eller beskadige bygninger, køretøjer eller andet. Pas på ikke at hindre trafikken på vejen eller være til gene for andre trafikanter _a 165

9 DK AL-KO snefræser A Produktoversigt 700E ( A) 1 Håndtag med indbygget varme 11 Lys 2 Lyskontakt 12 Håndsving til indstilling af udkastretningen 3 Kontakt til varme i håndtaget 13 Motor 4 Reservesprængbolt 14 Skjold 5 Koblingshåndtag til snegledrev 15 Rengøringsværktøj (fastgjort på skjoldet) 6 Håndtag til styring af udkasthøjden 16 Tændrørsstik 7 Gearvælger, 17 Transportsnegl 6 fremadgående gear- og 2 bakgear 8 Koblingshåndtag til køredrev 18 Slynghjul 9 Indstilling af udkasthøjden 19 Højdejusterbare glidesko 10 Sneudkast med håndsikring 20 Ryddeplade 166 Original betjeningsvejledning

10 Snow Line 700E, 760TE DK B Produktoversigt 760TE ( B) 1 Håndtag med indbygget varme 13 Lys 2 Lyskontakt 14 Håndsving til indstilling af udkastretningen 3 Kontakt til varmen i håndtaget 15 Motor 4 Reservesprængbolt 16 Indstilling af udkasthøjden 5 Vippehåndtag til styring af bæltet* 17 Tændrørsstik 6 Koblingshåndtag til snegledrev 18 Skjold 7 Håndtag til styring af udkasthøjden 19 Rengøringsværktøj (fastgjort på skjoldet) 8 Gearvælger, 20 Sneudkast med håndsikring 6 fremadgående gear- og 2 bakgear 9 Koblingshåndtag til køredrev 21 Transportsnegl 10 Indstilling "Tæt sne" * 22 Slynghjul 11 Indstilling "Normal" * 23 Højdejusterbare glidesko 12 Indstilling "Transport" * 24 Ryddeplade * kun 760TE _a 167

11 DK Symboler på maskinen 700E / 760TE Advarsel! Udvis særlig forsigtighed ved betjening. Læs betjeningsvejledningen før ibrugtagning! Hold afstand til udkastområdet. Fare som følge af sneudkast. Bær øjen- og høreværn. Hold hænderne fra roterende dele; der er risiko for at blive trukket ind. Grib ikke ind i sneudkastet! Stik ikke hænder eller fødder ind i transportsneglen! Sluk motoren før ethvert arbejde på maskinen. STOP Træk tændrørsstikket af før vedligeholdelsesog reparationsarbejde. Sørg for, at andre ikke nærmer sig fareområdet. Medfølgende dele 1x snefræser 1x Rengøringsværktøj 1x betjenings- og monteringsvejledning 1x reservedelsliste 1x tændrørsnøgle 1x motorvejledning 1x betjeningspanel med styrebøjle 1x sneudkast 3x fastgørelsessæt til sneudkast 1x håndsving til udkastets stilling 1x håndtag til gearvalg 1x håndtag til udkasthøjde 4x reserve-sprængbolte med låsesplitter 2x motornøgler AL-KO snefræser Roterende dele i udkastet! Fare for indtrækning. Typeforskelle Type < - > Motor 700E 700 mm 375 cc 760TE 760 mm 420 cc 168 Original betjeningsvejledning

12 Snow Line 700E, 760TE Sikkerhedshenvisninger Advarsel! Maskinen må kun anvendes, når den er i teknisk fejlfri stand! Advarsel fare for kvæstelser! Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må aldrig sættes ud af drift! Advarsel brandfare! Opbevar ikke den optankede maskine i bygninger, hvori benzindampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister! Hold området omkring motor, udstødning og brændstoftank fri for benzin og olie. Sæt dig før brug ind i, hvordan maskinen håndteres sikkert, og især hvordan den stoppes. Hold andre, især børn og husdyr, væk fra fareområdet. Den person, der fører maskinen, eller brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre personer og deres ejendom. Børn og personer, der ikke er fortrolige med betjeningen, må ikke betjene maskinen. Overhold lokale bestemmelser vedr. minimumsalder for betjening af maskinen. Redskabet må ikke betjenes under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin. Benyt passende arbejdstøj Vinterpåklædning Hårdt og skridsikkert fodtøj Øjenværn (beskyttelsesbriller eller beskyttelsesskærm) Høreværn Arbejd kun i klart dagslys eller ved tilstrækkelig god kunstig belysning. Afpas hastigheden. Gå, løb aldrig. Hold kroppen, lemmerne og tøjet væk fra transportsneglen og slynghjulet. Overhold de gældende lokale regler for brugstidspunkter. Efterlad ikke redskabet i driftsklar tilstand uden opsyn. DK Vær forsigtig på glat underlag. Risiko for at glide, især ved baglæns kørsel. Afpas hastigheden. Lad kun maskinen være i drift fuldstændig monteret og med fungerende beskyttelsesanordninger. Kontrollér altid maskinen for beskadigelser før brug, og få udskiftet beskadigede dele, før maskinen bruges. Kobl køredrevet og transportsneglen fra før motorstart (begge koblingshåndtag vandret). I følgende tilfælde skal du stoppe motoren, afvente at maskinen står stille og trække tændrørsstikket ud: Når du går væk fra maskinen Ved rengørings- og vedligeholdelsesarbejder Før ethvert indstillingsarbejde Når der optræder fejl Før blokeringer ophæves Før tilstopninger afhjælpes Efter kontakt med fremmedlegemer Når der forekommer fejl og usædvanlige vibrationer på maskinen. Kontrollér omhyggeligt området, der skal ryddes. Fjern dørmåtter, kælke, brædder, kabler og andre fremmedlegemer. Anvend ikke maskinen på stejle skråninger; fare for at glide og vælte! Udvis særlig forsigtighed ved vending på skrå arealer. Tilpas ryddepladens højde i forhold til underlaget ved hjælp af glideskoene. Undgå at tage grus eller andre fremmedlegemer med op. Løft eller bær aldrig maskinen, mens motoren kører. Undlad at spise, drikke eller ryge ved påfyldning af benzin eller motorolie. Undgå at indånde benzindampe. Ræk ikke hånden ind i sneudkastet, mens maskinen kører. Hold hænder og fødder væk fra transportsneglen og slynghjulet, mens maskinen kører. Ryd aldrig sne på tage _a 169

13 DK Samling 170 Advarsel! Maskinen må først tages i brug, når den er færdigsamlet. Nødvendigt værktøj 2x gaffel- eller ringnøgle 10 mm Gaffel- eller ringnøgle 13 mm Unbrakonøgle 5 mm Kombi- eller spidstang Skruetrækker Smørespray Dækluftpumpe med manometer (autoventil) Monteringsrækkefølge Montering af betjeningspanel med styrebøjler 1. Fastgør betjeningspanelets styrebøjler med 3 skruer ( 1-1). 2. ( 1-2) Dette hul skal friholdes til håndsvingets styring. Montering og indstilling af bowdenkabler Trækmotor og snekkedrev. 1. Drej justeringsdelen på bowdenkablet i pilens retning ( 2-2), indtil bowdenkablet ikke længere buer nedad (spændes let). Hold fast i kablet, mens du skruer, så det ikke drejer sig. 2. Spænd kontramøtrikken ( 2-1) E 3 bowdenkabler, 760TE 5 bowdenkabler. xx Bowdenkablerne er nu indstillet. Montering af stangmekanismen til gearvælgeren 1. Monter stangmekanismen foroven på betjeningspanelet ( 3-1). 2. Sæt stangmekanismen på forneden på huset. Montering af håndtag til gearvalg og udkasthøjde 1. Sæt fjederskiverne ( 4-1) på gevindet. 2. Skru håndtaget til udkasthøjde ( 4-2) på, og skru den fast 3. Skru håndtaget til gearvalg ( 4-3) på, og skru den fast. Tilslutning af stik til varme og lys AL-KO snefræser 1. Sæt clipstikket til varme og lys på ( 5-1). Montering af sneudkast 1. Sprøjt lidt smørespray på sneudkastets glideflade på snefræseren ( 6). 2. Sæt udkastet på ( 6). 3. Sæt monteringsskruer i den nederste, store styreplade, og sæt den lille styreplade på ( 7-1). 4. Sæt styrepladerne i udkastet nedefra, og skru dem fast med de selvlåsende møtrikker ( 7-2). 5. Gentag proceduren ved de andre føringer. xx Sneudkastet er nu monteret. Fastgøring af bowdenkabel på udkastklappen 1. Sæt bowdenkablet i føringen ( 8-1, 8-2). 2. Skru kontramøtrikken fast ( 8-2). Montering af håndsving til sneudkast 1. Sæt føringen til håndsvinget i styrehåndtaget, og fastgør den. Spænd ikke fast endnu ( 9-1). 2. Stik håndsvinget igennem føringen på styrehåndtaget. Hvis håndsvinget kun vanskeligt eller slet ikke kan bevæges ned til den nederste føring, kan det være nødvendigt at efterjustere føringen på styrehåndtaget. Det gøres ved at løsne skruerne lidt og spænde dem igen efter justeringen ( 9-1). 3. Sæt låsesplitten i med tangen ( 9-2). 4. Buk låsesplittens ender om ( 10). xx Håndsvinget er nu monteret. Kontrol af dæktryk Det maksimalt tilladte dæktryk står på dækkene ( 11-1). Bemærk! 1 bar = ca. 14,5 psi Pump dækkene ensartet med en dækluftpumpe. Original betjeningsvejledning

14 Snow Line 700E, 760TE Tankning og påfyldning af motorolie Følg altid den medfølgende betjeningsvejledning til motoren. Før ibrugtagning skal der påfyldes motorolie, og der skal tankes benzin på snefræseren. Advarsel brandfare! Benzin og olie er yderst brandfarlige! Forbrugsstoffer Type Mængde Sikkerhed Benzin Normalbenzin / blyfri (86 oktan eller højere) Motoren tåler E10. Se motorvejledningen. Motorolie Anbefaling: SAE 5W-30 Advarsel! Lad aldrig motoren køre i lukkede rum. Forgiftningsfare! Benzin og olie må kun opbevares i beholdere, der er beregnet til formålet. Lad maskinen køle af, før den henstilles i et lukket rum. Hvis der stadig er benzin i tanken, skal man sørge for, at der ikke er antændelseskilder i det lukkede rum som f.eks. fyringsanlæg, tørretumbler osv. Benzin og olie må kun fyldes på og tømmes af udendørs, og når motoren er standset og afkølet. Undgå at overfylde tanken (benzin udvider sig). Rygning er forbudt ved tankning. Åbn ikke tankdækslet, mens motoren kører eller er driftsvarm. Udskift en evt. beskadiget tank eller tankdæksel. Luk altid tankdækslet godt til. Gør følgende, hvis der er løbet benzin ud: Start ikke motoren Undgå startforsøg DK Sug spildt benzin op med bindemiddel eller en klud og bortskaf den opsugede benzin miljømæssigt korrekt. Rengøring af maskinen Gør følgende, hvis der er løbet motorolie ud: Start ikke motoren Sug spildt motorolie op med oliebindemiddel eller en klude og bortskaf den opsugede olie miljømæssigt korrekt. Rengør maskinen. Spildolie: Må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet Må ikke hældes i kloakken, afløbet eller ud på jorden. Vi anbefaler, at spildolie afleveres i en lukket beholder til en egnet modtagestation eller et kundeserviceværksted. Påfyldning af motorolie 1. Skru oliepåfyldningsdækslet ( 12-1) af, og læg det på et rent sted. 2. Fyld olie på igennem en tragt. 3. Kontrollér oliestanden. 4. Luk oliepåfyldningsåbningen fast, og rengør den. Følg motorvejledningen for at kontrollere oliestanden korrekt. Påfyldning af benzin 1. Skru tankdækslet ( 12-2) af, og læg det på et rent sted. 2. Fyld benzin på igennem en tragt. 3. Luk tankpåfyldningsåbningen godt til, og rengør den _a 171

15 DK Ibrugtagning Advarsel! En beskadiget maskine må ikke benyttes! Foretag en visuel kontrol før hver ibrugtagning. Kamerasymbolet på de følgende sider henviser til illustrationerne. Kontrol af dæktryk Kontrollér dæktrykket især før den første ibrugtagning om vinteren og sidenhen i driftstiden mindst hver tredje måned. Det maksimalt tilladte dæktryk står på dækkene ( 11-1). Bemærk! 1 bar = ca. 14,5 psi Indstilling af ryddehøjde Advarsel fare for kvæstelser! Juster kun ryddehøjden, når motoren er slukket, og transportsneglen står stille! Indstil ryddehøjden, så der ikke samles grus og andre fremmedlegemer op. Tag hensyn til større ujævnheder som f.eks. hjulspor, kloakdæksler eller brosten. 1. Flyt maskinen hen på et plant underlag for at udføre indstillingen. 2. Løsn glideskoenes klemskruer til venstre og højre ( 13-1, 14-1). 3. Løft ryddepladen ( 13-2) til den ønskede højde, og spænd glideskoene fast. 4. Sørg da for, at begge glidesko står lige langt nede, så ryddepladen står parallelt med jorden. Hvis glideskoene er slidte (slæbekant ( 15-1) slidt igennem), skal de drejes 180, så den anden side anvendes ( 15). Se reservedelskortet for efterbestilling. Kontrol af sprængbolten på maskinen AL-KO snefræser Kontrollér før hver start, om de seks sprængbolte ( 16, 32-1) er intakte. Erstat knækkede sprængbolte med originale reservedele. Ved brug af ikke-godkendte reservedele kan maskinen blive alvorligt beskadiget! Der er to reservesprængbolte på betjeningspanelet. Se reservedelskortet for efterbestilling. Kontrollér, at alle maskinens betjeningselementer, sikkerhedsanordninger, møtrikker, skruer og bolte er komplette, sidder korrekt og er intakte. Start af motoren Advarsel forgiftningsfare! Lad aldrig motoren køre i lukkede rum. Positionstegn på motoren: Choker CLOSE OPEN Gas langsomt Hurtigt Motornøgle Fra Til Brændstofhane OFF (Lukket) ON (Åbnet) Primerknap Startproces 1. Kontrollér olie- og brændstofstanden. 2. Åbn brændstofhanen ( 17-1). 3. Stil chokeren på CLOSE ( 17-2). 172 Original betjeningsvejledning

16 Snow Line 700E, 760TE 4. Tryk 3x på primerknappen med ca. 2 sekunder mellem hvert tryk ( 18-1). Ved temperaturer under 10 C trykkes 5x på primerknappen. 5. Flyt gashåndtaget til Hurtigt ( 19). 6. Sæt nøglen til motoren i ( 20-1). Manuel start: 1. Træk let i startersnoren, indtil der først mærkes modstand; træk så rask igennem, og lad derefter snoren rulle sig langsomt op igen ( 21). 230 V startproces ( 22-1, 22-2) Slukning af motoren 1. Stil gashåndtaget på Langsomt ( 23). 2. For at forhindre fastfrysning bør transportsnegl og slynghjul løbe efter, indtil de så vidt muligt er frigjort for sne. 3. Tag nøglen til motoren ud ( 24-1). 4. Motoren standser. 5. Drej brændstofhanen til OFF (Lukket) ( 24-2). Advarsel om alvorlige kvæstelser! Motoren kan have et vist efterløb. Forvis dig om, at motoren står helt stille, efter at du har slukket for den. Drift Advarsel fare for kvæstelser! Anvend arbejdstøj og værnemidler. Vinterpåklædning Skridsikre vintersko Beskyttelsesbriller eller beskyttelsesskærm Høreværn DK Start af snerydning 1. Gennemfør ibrugtagningen. 2. Kontroller sneudkastets position, og indstil udkastretningen med håndsvinget ( 25-1). 3. Indstil udkasthøjden ( 25-2). 4. Start motoren. 5. Vælg gear ( 26-3): 6. 1 til 6 fremadgear, hvor 1 er det langsomste, og 6 er det hurtigste gear. 7. R1 og R2 er bakgear, hvor R1 er det langsomste, og R2 er det hurtigste gear. 8. Tryk på koblingshåndtaget til snegledrevet ( 26-4). Advarsel om alvorlige kvæstelser! Grib ikke ind i de roterende snegle. Hold mennesker og dyr på afstand. 9. Tryk på koblingshåndtaget til køredrevet ( 27-5). xx Snefræseren sætter sig i bevægelse. Standsning af snerydning 1. Slip koblingshåndtagene til snegle- og køredrev (kobl ud) ( 28). For at forhindre fastfrysning bør transportsnegl og slynghjul løbe efter, indtil de så vidt muligt er frigjort for sne. xx Snefræseren standser, transportsnegl og slynghjul stopper _a 173

17 DK Gearskift for køredrevet 1. Slip koblingshåndtagene til snegle- og køredrev (kobl ud) ( 28). Skift kun gear, når der er koblet ud; maskinen kan blive beskadiget! 2. Skift gear med gearvælgerhåndtaget ( 29-1). Afhjælpning af tilstopninger i sneudkastet Hvis sneen ikke længere kastes rigtig ud, kan årsagen være sne- og isaflejringer på transportsneglene og i udkastkanalen. 1. Slip koblingshåndtagene til snegle- og køredrev (kobl ud) ( 28). 2. Afbryd motoren. 3. Træk tændrørsstikket af. 4. Frigør forsigtigt sneen fra udkastkanalen og fra transportsneglen med et hjælpeværktøj ( 30-1). Kontakt et autoriseret værksted ved fortsat utilstrækkeligt sneudkast. Styring af bæltesnefræseren Træk i venstre eller højre vippehåndtag ( B-5), mens der køres, for at styre bæltesnefræseren til venstre eller højre. Indstilling af højden på transportsnegl og skjold (760TE) Med håndtaget ( B) kan højden på transportsneglen, ryddepladen og skjoldet indstilles ved at forskyde snefræserens vægt. Stil håndtaget på Normal, når du kører med maskinen. Packed Snow ( B-9): Ved "tæt sne" ligger vægten hovedsageligt på det forreste område af snefræseren, så der trykkes mere her. Normal ( B-10): Bælter i vandret stilling ved normaldrift. Transport ( B-11): Vægten ligger hovedsageligt på det bageste område. Transportsneglen og skjoldet er hævet et stykke fra jorden, så snefræseren er let at skubbe. 174 AL-KO snefræser Pleje og vedligeholdelse Advarsel fare for kvæstelser! Sluk altid motoren, og træk tændrørsstikket af, før ethvert vedligeholdelses- og plejearbejde påbegyndes. Motoren kan have et vist efterløb. Forvis dig om, at motoren står helt stille, efter at du har slukket for den. Rengør altid maskinen efter brug. Fjern især rester af tøsalt. Maskinen må ikke rengøres med vand! Indtrængende vand kan forårsage driftsfejl (tændingsanlæg, karburator). Få altid udskiftet en defekt lydpotte. Følg vedligeholdelsesplanen. Følg motorvejledningen. Vedligeholdelsesplan Før hver anvendelse Kontrollér oliestanden (se motorvejledningen). Kontrollér sprængboltene. Kontrollér maskinen for beskadigelser. Efter de første 5 driftstimer Skift motorolie (se motorvejledningen). Hver 3. måned Kontrollér dæktrykket. Sprøjt smørespray på sneudkastets ring ( 6). Årligt Udskift tændrøret (se motorvejledningen). Smør transportsneglen. Smøring af transportsnegl Pres ca. 2-3 slag universalfedt ind smøreniplen med en fedtpistol ( 31). Original betjeningsvejledning

18 Snow Line 700E, 760TE Vedligeholdelse af hjuldrev Indstilling af bowdenkabel Hvis hjuldrevet ikke længere kan tilkobles, mens motoren kører, skal det pågældende bowdenkabel indstilles. Advarsel! Indstil kun bowdenkablet, mens motoren er slukket. Hvis køredrevet ikke kan frakobles, skal du slukke motoren og ikke forsøge at reparere, men straks kontakte et autoriseret værksted! 1. Løsn kontramøtrikken ( 2-1). 2. Drej justeringsdelen på bowdenkablet i pilens retning ( 2-2), indtil bowdenkablet ikke længere buer nedad (spændes let). Hold fast i kablet, mens du skruer, så det ikke drejer sig. 3. Spænd kontramøtrikken ( 2-1). 4. Start motoren, og kobl hjuldrevet til for at kontrollere indstillingen. 5. Hvis hjuldrevet stadig ikke kan kobles sikkert til og fra, skal maskinen bringes hen til et autoriseret værksted. Vedligeholdelse af snegledrev Indstilling af bowdenkabel Hvis snegledrevet ikke længere kan tilkobles, mens motoren kører, skal det pågældende bowdenkabel indstilles. Advarsel! Indstil kun bowdenkablet, mens motoren er slukket. Hvis snegledrevet ikke kan frakobles, skal du slukke motoren og ikke forsøge at reparere, men straks kontakte et autoriseret værksted! DK 5. Hvis snegledrevet stadig ikke kan til- og frakobles sikkert, skal maskinen bringes til et autoriseret værksted. Udskiftning af sprængbolte Af sikkerhedsårsager - både for bruger og maskine - kan sprængboltene ( 16) knække, hvis transportsneglen blokeres. Udskift knækkede sprængbolte med originale reservedele. Ved brug af ikke-godkendte reservedele kan maskinen blive alvorligt beskadiget! Se reservedelskortet for efterbestilling. 1. Sluk maskinen, og træk tændrørsstikket ud. 2. Fjern låsesplitten( 32-1). 3. Fjern den beskadigede sprængbolt ( 32-2). 4. Kontrollér akslen for beskadigelser. 5. Sæt en ny sprængbolt i, og husk at sikre med låsesplit. Finjustering af transportsneglens højde (760TE) Skruen ( 33) låser akslerne under transport ( B-11). Ved betjening af maskinen skal indstillingshåndtaget stå på Normal ( B-10). Ved at indstille skruen kan der foretages en finjustering for at hæve eller sænke transportsneglen og skærmen. Billede ( 34) viser skruens indstilling ved Packed Snow, "tæt sne". Kædestramning Kæderne ( 35) kan justeres ved at spænde møtrikken på krogen. Hver enkelt bælte kan justeres. 1. Løsn kontramøtrikken ( 2-1). 2. Drej justeringsdelen på bowdenkablet i pilens retning ( 2-2), indtil bowdenkablet ikke længere buer nedad (spændes let). Hold fast i kablet, mens du skruer, så det ikke drejer sig. 3. Spænd kontramøtrikken ( 2-1). 4. Start motoren, og kobl snegledrevet til for at kontrollere indstillingen _a 175

19 DK AL-KO snefræser Opbevaring Ved længere tids opbevaring af maskinen, f.eks. efter vinteren, skal følgende punkter gennemgås: Advarsel eksplosionsfare! Opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild eller varmekilder. Tøm karburatoren: Start motoren. Luk brændstofhanen. Vent, indtil motoren går i stå. Lad motoren køle af. Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende. Tøm benzintanken, eller fyld den helt op. Træk motornøglen ud. Træk tændrørsstikket af. Reparation Reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede værksteder. En fagmand skal altid kontrollere maskinen: Efter påkørsel af en forhindring. Hvis motoren pludselig går i stå. Ved beskadigelse af transportsnegl eller slynghjul. Bortskaffelse Udtjente maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald! Emballage, maskine og tilbehør er fremstillet af genanvendelige materialer og skal bortskaffes i overensstemmelse hermed. 176 Original betjeningsvejledning

20 Snow Line 700E, 760TE Hjælp ved driftsforstyrrelser Advarsel! Ved fejlfinding skal motoren altid være standset og tændrørsstikket trukket ud. DK Fejl Motoren starter ikke. Svækket motorydelse. Hjuldrevet virker ikke, selv om koblingshåndtaget er trykket ind. Hjuldrevet kan ikke længere stoppes (kobler ikke længere fra). Transportsneglen kører ikke rundt, selv om koblingshåndtaget er trykket ind. Transportsneglen kan ikke længere stoppes (kobler ikke længere fra). Maskinen vibrerer usædvanlig meget. Maskinen trækker skævt. Løsning Fyld benzin på. Sæt gashåndtaget på Start. Slå chokeren til, og aktivér primerknappen. Kontrollér og udskift evt. tændrøret. Rengør udkastkanal/hus. Befri transportsnegl og slynghjul for sne og is. Reducer arbejdshastigheden. Efterjuster bowdenkablet. Kontakt kundeserviceværksted. Afbryd motoren. Undlad forsøg på reparation! Kontakt kundeserviceværksted. Sprængbolt knækket; udskiftes. Efterjuster bowdenkablet. Kontakt kundeserviceværksted. Afbryd motoren. Undlad forsøg på reparation! Kontakt kundeserviceværksted. Kontrollér transportsneglen og slynghjulet. Kontrollér og tilpas dæktrykket. Kontrollér, indstil eller udskift evt. glideskoene. Ved driftsforstyrrelser, der ikke er omfattet af denne tabel, eller hvis du oplever problemer, du ikke selv kan løse, bedes du henvende dig til vores kundeservice _a 177

21 DK AL-KO snefræser Garanti Evt. fejl i materiale- eller fabrikationsfejl på maskinen udbedres eller erstattes inden for garantiperioden uden beregning af en reparatør, som vi udpeger. Garantiperioden bestemmes af lovgivningen i det land, hvor maskinen er købt. Garantien gælder kun, hvis forskrifterne i betjeningsvejledningen overholdes, maskinen behandles kyndigt, der anvendes originale reservedele. Garantien bortfalder, hvis maskinen forsøges repareret egenhændigt, der udføres tekniske ændringer på maskinen, der er begået fejl ved monteringen, ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse Garantien omfatter ikke: Lakskader, der opstår som følge af normal anvendelse Sliddele, der på reservedelskortet er markeret med xxx xxx (x). Forbrændingsmotorer - ved forbrændingsmotorer gælder den pågældende motorproducents separate garantibestemmelser Garantiperioden begynder ved den første slutbrugers køb. Her gælder datoen på den originale kvittering. Ved garantikrav bedes du medbringe dette garantibevis sammen med den originale kvittering for købet til din forhandler eller det nærmeste autoriserede kundecenter. Garantien forbliver uændret ved evt. salg til tredjepart. EU-overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi, at dette produkt i sin salgsklare udførelse opfylder kravene til de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarder og de produktspecifikke standarder. Produkt Snefræser, benzin Serienummer G Type Snow Line 700E Snow Line 760TE Lydtrykniveau målt / garanteret 105 / 107 db(a) 106 / 108 db(a) Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str KOETZ DEUTSCHLAND EU-direktiv 2006/42/EU (+2009/127/EU) 2004/108/EU 2000/14/EU Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EU Bilag V Ansvarshavende Anton Eberle Ichenhauser Str KOETZ DEUTSCHLAND Harmoniserede standarder EN ISO EN ISO EN ISO ISO 8437 Kötz, Antonio De Filippo, Managing Director 178 Original betjeningsvejledning

22 Snow Line 700E, 760TE Om denna handbok Läs igenom den här dokumentationen före monteringen. Detta är en förutsättning för säkert arbete och störningsfri användning. Bekanta dig med manöverelementen och hur maskinen ska användas före du börjar använda den. Iaktta säkerhetsanvisningarna och varningshänvisningarna i denna dokumentation och på maskinen. Denna dokumentation är en permanent beståndsdel av den beskrivna produkten och ska överlämnas till köparen vid försäljning av produkten. Teckenförklaring Obs! Ett exakt iakttagande av dessa varningshänvisningar kan förhindra person- och/ eller materialskador. Speciella informationer för bättre förståelighet och användning. Kamerasymbolen hänvisar till bilder. Innehållsförteckning Om denna handbok Produktbeskrivning Säkerhets- och skyddsanordningar Leveransomfattning Säkerhetsinstruktioner Montering Tanka och fylla på motorolja Idrifttagning Starta motorn Drift Skötsel och service Förvaring Reparation Hjälp vid störningar Garanti EG-försäkran om överensstämmelse Produktbeskrivning S I den här dokumentationen beskrivs flera typer av snöslungor från AL-KO. Typerna skiljer sig genom röjningsbredderna, motoreffekterna och om de har elektrisk start och belysning. Identifiera den modell med hjälp av produktbilderna, beskrivningen och typskylten. Ändamålsenlig användning Den här maskinen är uteslutande avsedd för att röja snö runt hem och på gård, samt mindre parkeringsplatser och avställningsytor i privata områden. En annan eller därutöver gående användning gäller som ej ändamålsenlig. Möjlig felaktig användning Denna maskin är inte lämplig för användning inom offentliga anläggningar, parker, på sportplatser samt inom lant- och skogsbruk. Maskinen får inte användas yrkesmässigt. Säkerhets- och skyddsanordningar Obs! - Risk för personskada! Säkerhets- och skyddsanordningar får inte sättas ur funktion! Kopplingsspak På maskiner finns det två kopplingsspakar på styret. Släpp båda kopplingsspakarna om fara uppstår. Kopplingsspak för snäckväxel i utslungningsröret. Snäckväxeln stoppas. Kopplingsspak för körningsdriften. Körningsdriften stoppas. Justeringsbar snöutslungning Ställ in snöutslungningen så att den utslungade snön inte kan skada personer eller djur, byggnader, fordon eller annan egendom. Se till att den inte förhindrar trafiken på gator eller utsätter trafikanter för risk _a 179

23 S AL-KO snöslungor A Produktöversikt 700E ( A) 1 Uppvärmningsbara handtag 11 Belysning 2 Brytare för belysning 12 Handvev för att justera utslungningsriktningen 3 Brytare för handtagsvärmen 13 Motor 4 Reserv-brytpinne 14 Skydd 5 Kopplingsspak för snäckdrivningen 15 Rengöringsverktyg (fäst på skyddet) 6 Spak för att styra utslungningshöjden 16 Tändstiftskontakt 7 Växelspak, 6 framåt- och 2 backväxlar 17 Matarsnäcka 8 Kopplingsspak för körningsdriften 18 Utslungningshjul 9 Inställning av utslungningshöjden 19 Glidskor som kan justeras på höjden 10 Snöutslungning med ingripningsskydd 20 Röjningsplatta 180 Instruktionsbok i original

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere