-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer."

Transkript

1 Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og mcegttge fatfyolffe eiftligfyeb, forn tibligere t faa r-æfentlig <5rab bibrog til Byens Blomftrtng, r>ar borte; borte våt ogfaa be før faa mægtige 2-Etter. Der ble» fitlle og tomt t Byens aber, ingen Hrffomljeb af nogen Betybning, intet io i nogen Hetning. Sfibsfarten r>ar fyenfygnet og breces næfentltg af ^remmebe paa egne Ratteter. tetl ^ortrængfel for Byen feilebe bisfe tnb t be enfelte ^jorbbygber og brer» r>eb fjjælp af fyanbelsfynbige ^aftorer fjanbel meb Bønberne. I}emmob 2TUbten af bet fyttenbe 2larfyunbrebe ftanbfebes benne ^anbel neb ftrengt ^orbiib; men ba ben t>ar. for forbelagttg ttl at opgices, beftemte $lere fig til at etfyceroe 3nbfebsret og nebfætte fig i felne Byen. Dette par ben førfte Storfag til, at ber i ZHibten af bet fyttenbe 2tarfyunbrebe inbtraabte en I^elbig ^oranbring t aee Byens ^orb,olb. pmærffomfyeben car I^enlebet paa Cronbljjem, og ef terfyaanben forn ber en Strøm af fremmebe, f Iart= feenbe ^orretningsmænb t;erop, bertblanbt ogfaa 2Hcenb, forn frygtebe for Krigens fjerjinger eller poiitifee 2TTagtI)a»eres ^orfølgelfer. Ilteb ffarpt BItf paa ^or^olb og Cilftanbe forftob 'bisfe nye ZlTcenb at ubnytte Canbets naturlige fjjcelpefilber, og meb fit Kjenbffab til bet tibligere ^jemlanb og til Hblanbet t bet ^ele, funbe be meb Set^eb fnytte itbftrafte ^anbelsforbinbelfer, og be fremfalbte libt efter libt en ftor og mangeftbig Dtrffomfyeb. Den ftille By meb ftne tomme aber foranbrebe efterfyaanben Karafter. Craoel Dirffoml?eb fporebes nu paa alle mraaber. pannen og (Elcen fylbtes meb ^arteier, < y» pebtttoner afgif baabe til ^>nb> og Hblanbet, Iportil færlig ubførtes $i}i? og Crælaft, ligefom ogfaa Berguærfsbriften ttltog i mfang og Betybning. formuer jlabtes, og 2(rbeibsfortjeneften tiltog baabe t By og Bygb. ^opebftrømmen af bisfe ^remmebe forn frå Danmarf ifær Slescig og ^olften, men ogfaa CyjHanb, (Englanb og fjollanb ybebe fin Kontingent. ^r»or betybeligt 2JntaIlet af ^remmebe nar, fer man af en ^ortegnelfe frå \702 o»er Byens,,i^ige Zfegotianter" efter B. 2Tfoes norff Perfonalf^iftorie. itegotianterne inbbeles t 3 Klasfer efter formuen. 3 f ør P e Masfe (t9) opføres 6 forn $ens* borgere, 2 forn ijamborgere, 2 forn 3?^er / l f om Sjellanbsfarer, \ fom tkjø^enjjarmer, \ fom Zforbmanb (?) og 6 fom Cronb&jems 3nbføbte; bisfe Sibftes Xtacne tyber forreften ogfaa paa fremmeb (Dp* rinbelfe. 3 anben Klasfe (19) et 9 ^lensborgere, 2 3?^er / \ ^ngeljf* manb, \ Bremer, \ ^amborger, \ ^oflænber, 6 Horbmænb, alle meb fremmebe XTanné. Crebje Klasfe (25): \2 ^lensborgere, \ Sønber» borger, 2 Danffe, \ 3rlænber, \ ^amborger og 8 Cronbbjentffe 3«o» føbte. Blanbt mere bemcerfelige Zlanne fra ben Ctb tør nærmes: 2tngell, Bing, Brir, Briigmanb, Bygball, ollin, ^riis, ^ammonb, fjolcty ^orneman. Senere træffer r>i ogfaa paa Hannene fjøyer, ITEan in, iltøllmann, 2TTende, ScfjoHer, JPesfel, ldilbti?agen m. fl, faa.fommer Cys&olm og i Begynbelfen af bette 3(ar^unbrebe Conntng & r>efen, ^rieblieb & Co., Knub^on, CorÆ, Sommer m. fl, 2Hange af bisfe Itatme gjenftnber man fom Beflegtebe og Befr-ogrebe meb ben 2tngell^e familie. Det er øienfynltgt, at en faa ftor 3«oblanbing af fremmebe < le= menter maa ^ace efterlabt Spor baabe t Byens inbre og ybre* ir>; men t bet Jjele par benne 3 n^&i an^i n 9 baabe i ben ene og aaben ijenfeen&e til afgjort ^elb for Byen. Disfe fremmebe lagbe iffe an paa at ffaffe ftg formue for faa at brage ub af Canbet meb ben; be fluttebe ftg ^elt og fyolbent til ftt nye ^jetnlanb, og ofte t ben førfte (Øeneratton følte be fig fom Icorbmænb og Crønbere. m enb megén 2taaljeb fom til Syne fyer fom anbre Steber paa ben Cib, fanbtes ^er ogfaa fyøiere ^ntetes^er:^ berom I?ar man mange EHbnesbyrb. 2Han førgebe for at ffafe ftne Børn en gob (Dpbragelfe, og ^yppige Heifer til Hblanbet btbrog til at gire ben bebre fttuebe Klasfe et friere Syn og ftørre 2ttmenbannelfe t ^orbinbelfe meb folibere og mere omfattenbe Kunb^aber. 3 f a <3 fjenfeenbe ubmærlebe Cronb^jem ftg fremfor.anbre norffe Kjøbftæber. fremmebe Heifenbe t forrige

2 CJjomas Jtngell, fjatts Cib og Ijans Sttftelfer. 2Ingett, fyarts Cio og Ijans Sttftelfer tarl)unbrebe bixele meb ^orfjærltgljeb t>eb Cronbfyjem og funne iffe noffom rofe 3 not > aanernes Dannelfe, gobe (Omgangstone og ftore (Bjeftfrifyeb. 2tt bet norffe Dibenffabernes Selffab grunblagbes t Cronb» l?jem t bet attenbe Jlarfyunbrebe, ffylbes oiftnof førft og fremft be Zltamb, font bragte bet iftanb, men bet taler ogfaa til 2 re for bet Samfunb, fotri t be Ciber gjorbe (Dprettelfen af et faabant Selffab mulig, < nbnu en enbommeligfyeb 6ør næpnes, og bet er, at Sennerne meget ofte forlob ^æbrenes Stnsfttlltng og fegte tnb paa (Embebsbanen eller ocer t anben Dtrffomfyeb. 2)erfor cebble» ^anbelsftanben t længere Ctb at tnbfalbe ^ulbmægttge frå fin oprinbelige Jjjemftaon, og ba bisfe efter» I^aanben grunbebe egne forretninger, forn flere og flere ^rrmtebe op til Cronbfyjem. 3 ben fibfte ^afobel af bet fyttenbe og ben førfie ^afobel af bet attenbe 2tarfyunbrebe oar bet tre enerationer af Slægten ^tngeh, fom tnbtog en lebenbe Stilling inben bet fterft pulferenbe ^orretningslit». Deres ftore formue fatte bem iftanb til at ribe Stormen af unber be fr»cere Cramgfler, I)i?orunber Zlæringsoeiene af og til leb paa <8mnb af 3lbebranbe, Håar og ftenbtlige Øcerfalb. Slægten 2tngells Stam» faber i tcorge far Corents ITTortenfen frå 2tngelen i ^olftein, fycorfra ^an tog fit 2Ta»tt. ^an fom til Cronbfyjem omfring \650, fyr>or Ijan bier- Haabmanb, Ijr-ilfen Stilling ben ang funbe forenes meb almin» belig borgerlig Dirffomljeb. Peb PinbfJibelig^eb og Dygtig^eb er» fyt>ert>ebe ^an en ftor formue. 3 l 687 blev fyan abmitteret fom Parti» cipant t Seros "Kobberoærf, og allerebe i 1691 ftaar ^an opfert fom er af 53 parter af be \SQ, ^nori Perfet ba»ar belt. fisfe parter fjebte I?an rimeligcis af ben fra Perfets ælbre!}iftorie befjenbte 3<>i* djim 3 r S en s/ eller maaffe rettere af bennes nfe. ^ra ben Samme fom * ogfaa 3 or & e 3 00 f e t i tlorblanb meb tilfyerenbe ^ip og Konge» tienbe i fyans Beftbbelfe; bette nar af ^rebrif 3 folgt til 3 d;i m 3 r " gens for 100,000 Hg.blr.; benne mtftebe imiblertib fin formue og (Enfen pantfatte obfet til Haabmanb Sorents 2tngeII. Dels ifølge Dom, beis t>eb minbeligt ^orlig fom benne t fulb Beftbbelfe beraf. Corents ZTtortenfen JCngeE nar tre fåange gift og l)ar>be \8 3ørn; frå bisfe, og frå C^omas 2tngells Zltorfaber, C^omas f}ammonbs Sørn, nebftammer alle, fom paa runb af Slegt^ab fan fyar-e tkrar» paa at faa Del i Stiftelfernes (Bober. orents UTortenfen 2tngeE bøbe \6ty7. Den betybeligfte af alle orents JITortenfens Sønner våt itlbett orentfen 2tngeII, føbt \6<50, bøb allerebe ^705 fom prceftbent, Can= (Sftec et fcinuicigl 3)laierU 2Ilbert ^orentfen 2lngelt.. Ctfen, 6t)iijiinma.

3 tojomas Jlngefl, Ijans Cii) og fjatts Sttftelfer. 29? cellitaafc og 2tsfesfor i (Dberbergamtet. Samman meb 3ens Bing blep b, an t \6^0 palgt til Cilfynsman6 eller Beftyrer af Heros Pcerf, 6a Parttcipanterne for forfte >ang palgte Beftyreife. Pe6 ^reøru! 6en fjer&es Befeg t Cron&bjem ^70^ blep fyan af Kongen perfonlig u6= ncetmt til Cancelltraab. Veb fjuftruen forn b, an beis pe& 2lrp, 6els pe5 at u6iefe 2TJe&arr>inger t Beftb&elfe af 6ei betybelige 3 or & e S & s i Selbu og Cybalen, forn Strigerfa&eren Cljomas ^ammonb Fjanoe fjøbt af Hentemeftet: ^tnric^ 2HfiIIer. Denne Cljontas ^ammon6 par tn6«t>an&ret frå ( nglan6 efter Seftaurattonen og fyar>6e t Itcer Cromcells Ct6 fptllet en politiff HoHe oer. ^an car 21te6Iem af 6et lange Par» lament, og iinoer Karl 6en forftes Se6s6om ftn&es I?ans Hann og Segl 3 fprtngenfø Cøuer, to o»er og en un6er, 6et famme Segl ftnoes paa flere Dofumettter t Stiftelfernes 2Xrfi», 3 Cron6^jem gtftede ^an fig me& (Elifabet^ Sommerfc^ielb, me6 Ipem ^an ^a»6e 7 Børn, Iporaf Datteren Sara ble» gift me6 2tlbert 2fngeIIi Disfe ^ac6e t fit 2 gteffa& 9 Sørn; af 6tsfe opnaaebe fun fire 6en»ofsne 2JI6er, nemlig to Døtre 6en ene gift me& Iltagifter Htels Krog, Heftor r>e& atin= ^olen, 6en anben me& "Kammerherre Sti Cønsberg Sdjeller, en af Byens rigefte 2ITæn& famt Sønnerne Sorents og Cfyomas 2tngeII. 3«gen Defcen6ent af 2tlbert 2tngeII er nu ilice. < fter ^ans De6 giftebe < hfen fig me& 6en rige Kjøbmanb og 2laaoman& Søren Byg= ball, men efter 6etn Ier>e6e fun en Datter "Katrine, gift me& (Eieneral* løitnant ^,o^an Zflangelfen. ^ra 6isfe nebftammer paa møbrene Si6e reo ^ermann 2De6eI»3arIsberg, ^cis 2 tlinge er 6e nærmere be» flægteoe af C&, omas 2fngeII. Brurene Corents og Cfyomas ^tngell, forn begge par fø&t famme 2tar 1(692 6en 2\be 3 anuar S 2 9&e December, blep op&raget fammen og blep begge i J 709 f ra Cron&bjems attnffole oimiteret til Kjøben» fyapns Hniperfttet ^por Icenge 6e fyar op^oi6t fig i Kjøben^apn pi6es iffé; men 6e par t 6et ^ele 9 2Iar borte fra ^jemmet og tbeføgte i 6enne Cib flere Uniperjtteter. 3 \"Z\t v <& e font jurioiffe Stu6eren6e tnoffrepne pe5 ey6ens Untperfitet og i \7\8 feés ialfa!6 Corents at ^ape ftu&eret t (Drforb. Desuoen ^ar 6e ogfaa beføgt 6e pigtigfte t CyfZIano, I}ollan6 ogvfornerømeltg ( nglan6 og ^tlanb f s 6e par fnyttet baabe pe& ^orretningsforbin6elfer og Slegtffab. Den lange Cio, 6e faalebes ofre6e)paa fin U66annelfe par Ptftnof pel anpen5t, og man maa antage, at 6e pe6 fin ^jemfomft, baa&e b,pa6 merfanttl og almen Dannelfe angaar, fto6 ualmin6elig l^øit. Hnoer Sønnernes ^rapær ftyrebes forretningen af UTo&eren og Ste6fa6er«n, 2Tto6erens Dø6 \7\7 fa!6te 6em ^jem, ^por 6e

4 298 2JttgeIt, fjatts Ctb 013 Jjans Sttftelfer. Cljomas 2lngelt, I)atts Cib 03 Ijans Sttftelfer. 299 onertog ftn 2tø og fortfatte forretningen i ^ællesffab unber Sorents og Cfyomas 2tngeII. Det nar et af Cronbbjems ftørfte og rtgefte ^orretningsfyufe, forn Brøbrene bien 3n6eljat>ere af, og forn be lebebe meb en faa ftor Dygtigfyeb og (Energi, at bet fnart ubefteibelig in6tog 6en ønerfte plabs t Byen. Dets Pirffomfyeb og 3n6griben fporebes paa alle fjolb og bibrog til igjen at fycene Cronbfyjem efter be foregaaenbe 2Jars Xtlyffer og fabe nyt t» og ^oretagelfeslyft runbt om. Cfyotnas 2(ngeII nar 6en meft fremragen&e af 3rø6rene; 6en æi6re 23ro5er anerfjenbte I^ans Ocerlegen^eb og gap fyatn frie ^ænber i ^orreimngsførelfen. 2)er 6efto6 alttb et fjcerligt ^or^olb tmeflem 6em, og felt» efter at Corents i \72ty fyat>&e giftet fig me6 Sara CoEett af oen Kriftianienft^e Patricierfamilie (CoIIett, nebblen Cfyotnas at bo fammen meb ftn 23ro6er itben at føre egen^usfyolontng. Stor 3n6flY6eIfe ftf C^omas 2tngeE paa Heros t)ærf. 5 ra l 725 fees fyan at I^ane inotaget en lebenoe Stilling blanbt 6ets Participanter, og frå ^730 til \762 nar ijan 6en ferfte ZtTanb t Perfets Direftton. ige til ^757 nar eneralleitnant Zltangelfen, 6er nar gift meb ^ans fjalnføfter, ^ans meget nirffomme Zlteb^jælper, men ba benne t bette- 2Iar ftyttebe til Kriftiania, bien Cfyomas 2tngeQ ene om Beftyrelfen. Zftangelfen nar ben,.forn førte bet birefte Ct%n paa Høros og t ru= berne, men Cfyomas 2tngeE nar ben forretningsførehbe Direftør i Cronb» I^jem. 2tt ber I?ar nceret et gobt Samarbeibe og ubmærfet ^or^olb bem imellem, fan man flutte fig til af, at 2tngeE i førfte Cobidl til Ceftamentet giner til JITangelfen forn,,en rinbring af en Srober" \0,000 Higsbaler. (Efter 2HangeIfens 2tfreife falbt bet meb Beftyrelfen forbunbne betybeltge 2(rbeibe efter^aanben ben gamle 2Kanb for tungt, og t \7<52 frafagbe fyan ftg Pærfets r,ljibtil førte Dtreftion". Set nar faalebes t mere enb 30 2tar, at Ct;omas 2tngeII unber ofte faare nanflelige ^or= b,olb beftyrebe Pærfets 2tnliggenber uben nogenfomijelft obigjørelfe. ^ans ^ortjenéfter af Pærfet er utninlfomme, og om eneralløitnant 2TtangeIfens X)irffom?eb nænnes mere enb 2tngeIIs t Pærfets 2tnnalér, faa er bet let forflarligt; tf?i ZlTangelfen færbebes ftabtg oppe neb Pærfet, mebens C^omas 2tngell nar i Cronbljjem. 2trtgeIIs Sagbrugs og Crælaftforretning nar en af Byens betybeligfie; neb Siben af brenes ogfaa Kolonial» og Kornforretning. 2tf ftørft Betybning nar bog Banfierforretningen, forn almtnbelig benyttebes af Byens ^anbelsmænb neb forretninger paa 3nb= og Hb* lanbet. Cfyomas ^tngell tog fig ogfaa meget af Beftyrelfen af bet betybelige 3 oi:^e90 os og føgte paa forffjellig 2Haabe at opmuntré <»tt et («mtiljia malm. Cljontas Jtngell. SSeptotuteitt af S. ffi. Olfen, «btljliania.

5 Ctjomas 2JngeIf, fyans Ctb 09 tjans Stiftelfer. eilambingerne til $lib og ^oretagfomfyeb, 2Jf 2trftDerne fan ffaffes fulbgylbige 33 e»te for, at I?an altib fyaobe fin ^ebebys og fattige UTeb» borgeres Carr> for 40te, ligefotn ber ogfaa finbes mange ( jempler paa, at 6,an efterga» Debitorer mange 2Jars Senter, ja enbogfaa baabe Ka* pttal og Henter, naar ber rar trirfelig Crang ttlfte&e. f}an oar en afoorltg Krtften, og Daiibens Sationalisme r>ar tjam tmob; alcorlige mere til Pietismen ^æi6en6e (Betftlige»ar ^ans intime mgangs» r>enner. C^omas 2IngeII rar ogfaa en Iær6 2TEan6 me6 cibenffabelige 3nteresfer 1 ). Sit ftore 3ibliotl;ef foregebe fyan Itge til be.ftbfte 2tar af fit it>, 6et talte 6a ^enpeb 7000 Binb i be gamle og flere nyere Sprog. : Cfjomas 2tngeII tænfte en <J5ang paa at teftamentere fine 2TftbIer til prettelfe af"et norjl 2Jfa6emi; bette er iffe blot omtalt af Hyerup t fortalen til thbenffabernes Sel^abs Katalog, men ogfaa Profesfor» Smit^ fagbe t \78\ reb en offentlig Seiligljeb, at Ijan funbe opgice tronærbige Di&ner paa, at CBjomas ilngell»eb fit Sorb i et X)ennelag, ba ^an enbnu ^acbe 2Canbens fulbfomne Styrfe og UTunter^eb, Ijanbe fagt, at Ijan r>ilbe fyengtøe fine Zltibler til Piben^abernes fremme ^er t Iforge. Peb Ubgangen af Staret \750 bleo < tatsraab Corents 2tngeII fyg og afgif oeb Deben ben ^9be ZlTarts \75\. ^orljolbet mellem C^omas 2tngeE og Broberens familie blep frembeles uforanbret, ^an bleo boenbe i famrøe ^us og lebebe forn fer ben Jjele forretning. Set ^jemlige ^orljolb forn bog fnart til at unbergaa oæfentlig ^or«dnbring; tiji allerebe 3 Zltaaneber efter Corertts 2JngeHs Deb melbte Peter ^rebrif Sii^m fig fom ^rter til fyans enefte Datters ^aanb og formue. Ser Dage efterat 23efjenbtj?abet t>ar gjort, nar be forlocebe, og iftermaalet foregtf ben H9be 2tpril \752; men ber Wet> truffet Seftemmelfe om, at be unge Sufpns iffe maatte flytte frå Cronbfyjem, faalcenge 2Hoberen lecebe, og at ^æeesboet ffulbe forbline unber Ojo* mas 2tngeIIs 3eftyrelfe. atsraabinbe 2tngeII bebe allerebe ^757, men Cfyomas 2tngeII rebbleo at o t famme ^us, inbtil Su^ms fri» pole i» og ^enfynsløfe Sefyanbling af ^uftruen gjorbe længere Samlir» uub^olbeligt for I?am, I;r>orfor fyan t \762 flyttebe. Hagtet Cfyomas 2tngeII meb Kjærlig^eb ^ang neb jtn enefte Broberbatter, troebe fyan, at ^enbes ^remtib unber enlper mftcenbig^eb par fulbt ftfret r>eb ben ftore formue, ^un tnlbe f åa i 2trr» efter fin 5 a &er. 2JIIerebe i \752 a ),, n Icerb og gubfrygtig (Dlbmg, ret^affen t Jjanbel, uftrafelig i Danbel", falber en Samttbig {jam.

6 302,!P omas 2lngeII, tjans Ctb og fjans Sttftelfer. inbgari b,an berfor 2lnbragenbe om f ongelig Cillabelfe til r>eb Cefta» mente frit at beftemme ot>er fine Zltibler, og facultås testandi bleo b,am becilget iinber 3bie februar 1(753. 1(762 ubfærbigebe b, an fit Ceftdmente; bettes 3nbb,olb ble» imiblertib iffe befjenbt og Sufym fyar-be iffe opgtoet J^aabet om 2tr» efter Cfyomas 2tngeH, tfyt b,an bebble» at bo t Cronbbjem lige til Sommeren 1(765, ba bet efter fyans eget Sigenbe»ar "Konen, forn ocertalte b,am til at flytte. < fter H762 lenebe Cb,omas 2tngell enbnu mere tilbagetruffet enb fer; fyan jblec efterb^aanben mer og mer fremmeb for ^olf og ifær for fenere tilflyttebe Perfoner^ forn iffe fjenbte b,am frå b,ans tibligere oirffomme it). 2tt b,an frembeles t>ar ftilbftænbig aanbsfri^t, f an man flutte af^ at b,an faa fent forn i'\76% og 65 affluttebe cigtige gorret» ningér blanbt anbet meb < tatsraab Sub,m. Den paaftahb, at Cb,omas 2tngells Ceftamente ^ulbe»ære affattet af en aanbsflø» 2Ttanb iinber Paaoirfning af 2Xnbre, maa berfor cære fulbftænbig ugrunbet ^an»ar fig r>iftnof fulbt becibft, I^cab Ijan gjorbe. Cil Ceftamentets jefutorer b,acbe b,an ubcalgt itsfesfor le IDa^l og Preften Xtils Cønber, ber r»ar b,ans gamle Pen og tjiftnof ben, meb fycem b,an ^ar>be raabført fig om Ceftamentet. Cønber bebe, enbnu mebens Cb,bmas Zlngell le»ebe, b,corfor b,an inbfatte Preften 2tage Sdjatolanb i b,ans Steb. Den H9be September \767 "Kl. 5 (Eftermibbag tnbfanbt bisfe (Erefutorer ftg i 2tngeEs ^us efter Bub* fenbelfe af ^ulbmægtigen, ben fenere ^orftanber ^ojf, fj»em Cb,. 2lngell tibligere b,acbe paalagt at tilfalbe < fefutorerne, for at be funbe for< fegle be oigtigfte Papirer, mebens b,an enbnu lenebe. 2)e gif tnb til b,am og fanbt b,am meget baarlig og 2)øben nær. Sdjarolanb læfte Pelftgnélfen ot»er b,am paa mbebs t)egne. ^orfeg= lingen bier» ubført, Iporpaa be forlob ^ufet og paalagbe ^off at bub= fenbe bem, naar Zcoget inbtraf. KL \0 famme itften bobe C^omas 2tngell. 3 n S en Slcegtninge nar tilftebe t>eb ijans Døbsleie, fun nogle Cjenere. 3nben <Efefutoterne t>ar bleoen unberrettet om Debsfalbet, b,a»be Præfibent tlorbafyl, forn t>ar ZCrcingernes ^ulbmægttg, faaet nys ber* om, og ilebe til Sfifteforoalteren, forn fyan beccegebe til at følge fig fyen t fjufet, uagtet bet car Sønbag ^ormibbag og (Bubstjeneften iffe enbt. ^er gat) Sfiftefbrcalteren fig ftraj ifærb meb at forfegle Dørene forat fætte fig i Befibbelfe af Boet. f}an car i fulb >irffomb,eb b,er= meb, ba Éjefutorerne forn. Cil bisfes Proteft toges ber intet f}enfyn, pg fun meb E>anffeligb,eb : lyffebes ; bet at faa ubleceret bet til tgets C^omas Jtngett, fjans Cib 03 ^ans Sttftelfer. 303

7 r Cfjomas Singel!, Ijons Ctb og fyatts Stiftelfer. 305 og ZlTøblernes ^nbflæbning, fornøbne intøi. $=>rft efter 8 Dages Kranglerier blec 23oet enbelig or>erler>eret (Epfutorerne. Zltebens benne Strib ftob paa, laa 6en ftore Ceftator paa ig* ftraa t 6et famme ijus, tilbels i fantme Dærelfe, fpor Kjcer>Iertet foregif.,,(5ub fri 2lIIe og < nfyr>er for faaban Sorg og Hentgfyeb, forn parer ir>et ub", ftger en Slægtning og 2?en af Cfyomas 2lngeII t en utrfft (Dptegnelfe frå ben Ct6. Den \3be fto&er blev Cfyomas 2tngeII begravet eller rettere tnbfat t ^atntltebegrapelfen t Domftrfen 6et for Sttftelfernes Jltibler reftaitrerebe C^omas 2(ngeIIs Kapel Ceftamentet car nu bleoen befjenbt, og Begraoelfen foregtf berfor -unber megen ^øtttbeltg^eb og flor Ctlflutning, ZTEen 6a 6et gjalot at bringe 6en 2tf5ebes Seftemmelfer ub i fcivei, ctfte man tffe 6en famme Pietet, Utange cilbe fyelfi ^ace ^ele Ceftamentet ugjort, og 6a beite iffe funbe ffe, arbeibebe be troltgt og ifyærbtgt gjennem mange 2tar paa at omfføbe eller ialfalb grunbtg foranbre bets 2Ianb og Canfe, ^or ben Slags Beftrcebelfer pasfebe bet bebft at gjere ben 2lfbebe faa Itben forn multgt og at fremftille Ceftamentet forn et mibbelmaabigt Probuft og forn et Hefultat af en Betjents onbfeabsfulbe og bagtaleriffe 3 not> trf n ins V a - oen ft9 e 5 mistænfelige amle. Pi tør imiblertib fyaabe, at ben faljfe pfattelfe, forn ffylbes btsfe Sfumlerier, er ^rtnlagt for alttb. Kun et 2tar efter Cfyomas 2tngeII bobe ben ene < refutor paftor Scijatplanb/ og bet lyffebes ba Præjtbent Peber Cønber Itorbafyl r>eb formaaenbe 2Ha»nbs ^jælp at blit>e antaget til refutor fammen meb JDatjI. Dette bibrog msfelig iffe til at paaffynbe 2trbeibet,.fom paa utilbørlig ZTTaabe ubfyalebes i mere enb 9 2Jcrc- 2Tfen enbnu nar iffe Horba^I færbig meb Stiftelferne; t^t fyan fif oprettet for fig en færlig Poft fom 3nfpeftør ocer ^orftanberens Pirffom^eb og en Slags ZTTeb» I^jcelper for benne. Dette foranlebigebe tbelige Kranglerier mellem ^orftanber og 3nfpeftør, berfor blep ogfaa Stillingen fnart inbbragen igjen. (Efter fit Ceftamente ffjænfebe Cfyomas 2tngeII, ; ahe ftne fter» laben^aber, pære fig contante Penge, Sergparter, 3orbegobs, bliga» tioner meb pibere af fycab Ztacn næt5nes fan til be fattige". Dtsfe fterlaben^aber beftob i \8 Kurer i Søros Kobberp«rf, ^acb^obs t Xcorblanbs og be Cronbfyjemffe 2tmter meb Sagbrug famt Cofotens, Pefteraalens og 2tnbenæs ^ogberiers Kongettenbe. Disfe (Eienbele ffulbe ifølge Ceftamentets Beftemmelfer albrig fælges. De øorige 2tftier og anbre Dærbier ffulbe realiferes og anbringes i ftfre Panteobliga> tioner, Itgefaa '. ben' fontante Be^lbning. Hogen Pærbfættelfe af be dironbtjjem i ^orttb 03 2Tutib. 20

8 306 Jtngefl, t;ans t ib og fyarts Sttftelfer. ufælgelige enbomme er iffe gjort af (Ejefutorerne. 2tlt bet ø»rige et ubbragt til omtrent 200,000 Rgbaler; ben famlebe formue fan ber» for fcettes til 300,000 Hgbaler; men benne Beregning er ciftnof lat». 3felge teeftamentet af 28be September \762 ffulbe Stiftelfernes aarlige ^nbtæg,^ arøenbes faalebes, at VB Del gir>es til tdaifenljufets Bern t Cronbbjem,, V 6 3M W ^attigfyufets Semmer og 2 /e 3M e M fftffelige < nfer og anbre ^usarme og Høblibenbe. Peb (Eobicil af 3\te (Dftober \765 beftemtes, at ber ffulbe oprettes,,en fær^ilt Stue t>eb ^attigfyufet til -\-6 pffelige perfoner, forn ete af Sorgerftanb og ei minbte". Denne Stue ffulbe bæte Ceftatots Harnt og be aarlige Ubgiftet til ben tages af ben for-^atttgfyufets Cemmer beftemte V 6 2)eL >eb Cobicil af ^be 3 anuar 1 7< 55 faftfættes nogle Segater for beftemte perfoner og r>eb ben ftbfte Cobtcil af \8be ftober \7<55 oprettebes bet faafalbte Cfyomas 2tngeEs ^us for \6 Cemmet,,t>ære ftg af ^øbfel fornemme, men formebelft ^atttgbom elenbige ZHenneffer, fom ofteft paa tltangel af ^usncerelfe famt ioets (Dpljolb geraabe ubi Ynfocerbige mftænbig^eber". De aarlige Hbgifter til bette fjus ffulbe ubrebes af be til Ubbeling beftemte 2 /e Dele, De øcttge 2 / 6 && a f 3nbtægten ffulbe oplægges til Kapitalens ^oregelfe. Cegaterne er tffe blot til Hnberfteitelfe af Crængenbe t Cronb< fyjem i fin 5Ilminbeligljeb, men Ceftatot ^ar beftemt, at faauel r>eb Ubbelingen af Ijans faafalbte ar»e, bet fotegaat paa fyans Debsbag ben \9be September, fom r-eb Befættelfen af lebige plabfe i Cfyomas 2tngells ^us og Cfyomas 2tngeIIs Stuer ffal be fyape ^ortrtnet, fom er Beflægtebe meb Ijam. Dette fyar lige frå føtfte Stunb af meb Regjeringens Bifalb næret fortolfet faalebes, at Beflægtebe fyar benne ^ortrinsret, l^oor be enb bor, naat bet fun et inben anbets tambfet. Stiftelfetne er berfor ogfaa at betragte fom et ^amilielegat. Cil at fornalte formuen og Stiftelferrne inbfattes af Ceftatot I^ans Cjener og ^ulbmægtig Zttorten Simonfen joff meb en meget ubftraft og i mange f}enfeenber ueontroiletet tltynbigljeb. Jjan Dat enbog tillagt Ret til felt) at - opnætme fin (Eftetfolget.,,Rigtig Segnffab oner 3nbta>gt og llbgift" ffulbe Ijan fyrert 2tar fremcife til Stiftamt= manben-og Biff open fom ^ocebbirefterer famt be anbre Jjerrer ZReb» infpectorer, fom I?ar Cilfyn meb Cegatet," Strafs Ceftamentets 3 n^i? 0^ v^ befjenbt, ble» ber frå mange I}olb og fornemmelig fra ben fyoie crigljebs Stbe gjort gjcelbenbe, at en ^orøgelfe af Kapitalen i ben Ubftræfning, fom Ceftamentet paabeb, r>ar i ^etefte <5rai> urimelig, og at Beftemmelfen t faa fjen«feenbe burbe foranbres bermen, at be ftbfte 2 /e Dele af 3nbtægten funbe t)omas Jlngetl, I;ans Cib og tjans Sttftelfer. 307 l ss

9 t Cfjomas Slngell, Ijans Ctb og tjatts Sttftelfer. 309 anpenbes til anbre, men ubenfor Ceftamentet Itggenbe almennyttige jfiftemeb. Sttftsbefalingsmanb og Biff op tnbgif uopfyolbelig til < an= ceeiet meb en ^oreftilling i benne Setning, og bet lyffebes enbogfaa, før Boet car bragt t (Drben, og for Ceftamentets Beftemmelfe par fomtnen til 2tnpenbelfe, at ubpirfe fongefig Heffript for Ztliblernes 2JnpenbeIfe t anbet ^iemeb. Crobs energiff proteft frå be ferfte ^or> ftanberes Sibe benyttebe man ftg ^eraf i faa ftor Ubftræfntng, at t 6e førfte 30 a ^0 2(ar blet> ber ingen ^oregelfe af Stiftelfernes formue, og ceb ben, t Begynbelfen af bette 2tar^unbrebe, inbtraabte Hebgang t Dærbterne paa runb af Pengerebuctionen, Krigstilftanbe, Håar og baarltge Ctber for Søros Pccrf gif Kapttalformuen neb i ben < >rab, at man enbog faa ftg nøbt til iffe blot at tnbfframfe, men en Cib ogfaa fyelt at inbftille ben beftemte Hbbeltng. m benne Benyttelfe af 3 Tl^ægten ligger ubenfor Ceftamentet og berfor maa betragtes forn ulorlig, faa fyar ben bog t Sanb^eb mebført ftore ^orbele for Cronbb, ems By, ^nilfet bebft fees af neben» ftaaenbe ^ortegnelfe: Cil Cugtl?ufets (Dpbyggelfe er anoenbt 25,878 Hgb., til pførelfe af Catinffolen 27,2<\Q Hgb., til en Panblebning for Byen 5,000 Hbl., til ben borgerlige Sealffole 56,85^ Hbl., til en 2trbeibsanftalt 38,980 2?bt, til pførelfe af Byens Sygeljus U,550 Hb I., til be Syges Unber» I?olb og ptete frå 1(785 til \8\5 69,7^5 Sbl. Ccegges fertil flere minbre Bibrag t forffjellige anbre fijiemeb, fommer man efter pengenes nucærenbe Pærbi op i omtrent en ZTUEton Kroner. Paa (Øriittb af at 3nbtægterne par faa rebucerebe og for berfor at blioe fri for Ubgift r>eb Unber^olb og Pleie af be Syge, ocerbrog Stiftelferne t J 8^5 5ygel?ufet meb famtlige ^nventaicm til Byen, mob at ben for ^remtiben fefo ffulbe ubrebe be meb Driften forbunbne Ub«gifter. 3 ^8^7 par Kapitalformuen funfet til 2\,\\2 Spblr., men frå nu af opfyørte man meb at anpenbe Zltiblerne i fremmeb røemeb og lob formuen forøges paa ben t Ceftamentet faftfatte ZTtaabe, og ^or^ muen fteg igjen raff t. 3 W 8 blep ifølge OP af ^8^5 Kongetienben tnbløft meb \ ZTtillion Kroner i ^ p( t. rentebærenbe Statsobligationer. Cigetil ^85^ par formuens ^orøgelfe regelmaesfig, men paa ben Cib opftob ber atter ^rygt for, at Kapitalen ffulbe forøges for fyurtig, og peb fgl. Sefolution af H85^ blep bet berfor beftemt, at V 6 2) el a f 3nbtægten i et pift 2tntal 2tar ffulbe opfpates til et $onb, ber funbe anpenbes t almennyttig 4Diemeb. ; Deraf er ber t 2tarene 1(86^ ^88^ anpenbt.til Cronb^jems ^olfeffokpæfen Kr. \^2,000 og til ben tefniffe

10 310 Cfyomas StngeO, tjans Cib og fyans Stiftelfer. o»reanftalt fra {870 H896 Kr. 272,000, besuben fyar benne Sfole erljolbt et rentefrit aan paa Kr. 1(00, bet fyele ljår Cronbfyjems Kommune i Harenes eb til for» ffjellige almennyttige < nbemaal oppebaaret ca. \ l /a Zrøllion Kroner af Siif telferne; mebens Bibragene t pelgjørenbe iemeb gaar op til 6et mangebobbelte. 3f«>lge Ceftamentet ljår Stiftelfernes ^orcaltning pæret lebet af en ^orftanber; (Dcerttlfynet førtes t ben førfte Cib inbttl \8\7 af a* pitulares og fenere af ben faafalbte 2lngellffe Commisfton; men ba t \8\7 6enne ommisfton <blep inbbraget og en egen ^attigcommisfton oprettet, bier» bet operorbnebe Cilfyn lagt t Jjænberne paa en færlig 3nfpection, ber er fammenfat af et juribif! UTeblem og to ljanbels= fynbige Borgere t Staben. Den øperfte Kontrol Kgger ^os Stifts* Mreftionen, alt bog unber Kirfebepartementets (Dperopfyn. ^orbelingen af ben $arltge ace beftemmes efter ^orftanberens ^orflag af en faa= falbt Hbbelingscommisfton, beftaaenbe af 3"fP e cttonens 5 ITteblemmer, en af Sttftsbtrefttonen opnætmt Hepræfentant for familien, to af Cronbfyjems ^atttgcommtsfton tnben bens ZTUbte opnæcnte Hteblemmer og Cronb^jems Borgermefter, ber ttetge er ( ommisftonens ^ormanb. Sen famme (Eommtsfton tnbftteer ttl be lebige plabfe i Cfjomas 2tngeIIs ^us og Stuer, ber befættes af Sttftsbtrefttonen. Ceftamentets Beftemmelfe om, at alt 3 r & e S oos feulbe forblwe ufolgt, er op^ænet r>eb or> af ^888. 3f 0 l9 e benne OD foregaar efter= Ijaanben Salg af alt 3 i ; begobs t Zcorblanb. ^cab tenbommene i Selbu og Cybalen angaar, er bet beftemt, at ahe aarbe, ber fun fyar Sfop ttlftrceffeltg til ^usbe^or-, ffal fælges til en billig Pris, mebens alle Sfopgaarbe ffal bibe^olbes forn Stiftelfernes enbom, for at Sfooen fan bline ubnyttet paa forftmæsftg ITtaabe. Zltaterialerne opffjæres t>eb bet ny anlagte Dampfagbrug paa tcibarø i Cronbfejent. ^or Yberltgere at ubr-ibe fit Sfonareal og lette Driften fyar Stiftelferne i ben ftbfte Cib inbfjøbt betybelige Sfonftræfninger og fyar eri)der»et (Eneret til Hebflebntng af Cømmer i Zcibeben, en Set, forn ben tib» ligere ifølge celbre fongelige Pricilegier belte meb eren obs. Stiftelfernes famlebe formue er r-eb Hbgangen af \8ty6 r>cerbfat til Kr. ^ , ^corceb maa Iremærfes, at 3orbegobfets Pærbi fyar maattet unbergaa en betfbelig Hebuction af ^enfyn til be Deb onen af H888 foranlebigebe Iar>e Pcerbfættelfer og Salg. Der fyengif meget lang Cib, inben Cfyomas 2tngeIIs fjus og Cfjomas 2tugeIIs Stuer ftf en af Ceftator enffet, og forubfat Hbr-ibelfe. t \860 iflg. f gl Sef. af 25be ^>nli famme 2Jar ble» Cl^omas Cfjomas 2Ingett, I;ans Cib og Ijans Stiftelfer. 2tngells I}us tilbygget en fær^ilt ^let, Eporueb bet fattes iftanb til at optage 28 iftebetfor \6 perfoner, og ba»eb en anben Hefolution be to faafalbte rattftplabfe, fyms Beboere fun Ijacbe fri familie» bolig, er ombannet til fafte plabfe, er ber nu 30, og naar ben ftbfte (Sratiftplabs blit>er lebig, fil' ber bltee 32 fafte Plabfe i Cfyomas 2tn= gells ^us. Pe6 f gl. Sef. af 23be 3^nuar ^892 bier- Cljomas 2tngells Stuer jubribet faa meget, forn ofaliteterne tillob, og optager nu 26 iftebetfor forn tibligere {6 emmer. I}r>ab Cfyomas 2tngell r»eb ftt Ceftamente fyar gjort for Cronb» Ijjem r»ar og er af faa ftor Betybning, at l?an og fyans jerning bor færligt om^anbles i et ^eftffrift i 2tnlebning Byens 900 2tars ^ubilæum. Cuftnber og atter Cuftnber af Crængenbe fyer t Byen og ubocer bet fyele anb ljår bertgjennem faaet fin Zcøb linbret. 21ten ogfaa i øfonomiff- og intelleftuel fjenfeenbe ffylber Cronbljjem Ijam Caf for, fycab ber ceb ^ans ZTIibler 1 er ubrettet. g frem^æces ber bet ogfaa, at pel bler> Cfyomas 5tngeII»eb ftt Ceftamente en Pelgjører for Cronb» fyjem> men ^an rar ogfaa t lecenbe ice en ^elftøbt Perfonligfyeb og en af be fterfte Borgere, Cronbljjem i 2tarljunbreber ljår fyapt. 3 tafnemmelig rf enbelfe af, Ijoab Cronb^jem ^ylber Cljomas 2tngell,.befluttebe Kommurtebeftyrelfen i \872, ba 200 2tar par for* lobne efter fyans ^øbfel, at réife fin Pelgjører et 21tinbe bette reift foran Cfyomas 2tngeIIs ^us.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén.

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén. (Eoangeltffe Biffoper t Cljronbliicms Stift efter Heformatiotten. H! pltllfllllllllllllllllllnlllilll flere cigtige Spørgsmaal. ^an fif imi6ierti6 fun It&et u6rettet, 05 mtsmobig ga» Ijan fig paa Cilbageoeien.

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

Cræf af Cronb^ms fat^e^ralffoies

Cræf af Cronb^ms fat^e^ralffoies Crcef af Ctonbljjems fatfyebralffoles Ijtfiorte. 169 IlllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi iiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii iliimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiliiilllililliiiniiiiimmii

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Cfyronbfyjems (Srunblceggelfe og Ung tti Heformationen.

Cfyronbfyjems (Srunblceggelfe og Ung tti Heformationen. Cfyronbfyjems (Srunblceggelfe og Ung tti Heformationen. Ubt>tf= Cand. phil. ^. ])råndheiinr, Cfyrønbernes Ejjem, fyar frå gammel Ctb af cceret Sencrønelfen paa Bygberne paa Siber af Cfyronbbjemsfjorben,

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Petter Cor^enffjolbs Barnboms^jem.

Petter Cor^enffjolbs Barnboms^jem. 262 (Sriffenfelb på efterlabte brepe, forn blep fremlagte t retsfagen mob fyam, ftnbes fammen meb fagens a!ter t oet banffe rigsarfip, men meget anbet brænbte meb Kriftiansborg flot (\79ty, og fpab ber

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere