-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer."

Transkript

1 Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og mcegttge fatfyolffe eiftligfyeb, forn tibligere t faa r-æfentlig <5rab bibrog til Byens Blomftrtng, r>ar borte; borte våt ogfaa be før faa mægtige 2-Etter. Der ble» fitlle og tomt t Byens aber, ingen Hrffomljeb af nogen Betybning, intet io i nogen Hetning. Sfibsfarten r>ar fyenfygnet og breces næfentltg af ^remmebe paa egne Ratteter. tetl ^ortrængfel for Byen feilebe bisfe tnb t be enfelte ^jorbbygber og brer» r>eb fjjælp af fyanbelsfynbige ^aftorer fjanbel meb Bønberne. I}emmob 2TUbten af bet fyttenbe 2larfyunbrebe ftanbfebes benne ^anbel neb ftrengt ^orbiib; men ba ben t>ar. for forbelagttg ttl at opgices, beftemte $lere fig til at etfyceroe 3nbfebsret og nebfætte fig i felne Byen. Dette par ben førfte Storfag til, at ber i ZHibten af bet fyttenbe 2tarfyunbrebe inbtraabte en I^elbig ^oranbring t aee Byens ^orb,olb. pmærffomfyeben car I^enlebet paa Cronbljjem, og ef terfyaanben forn ber en Strøm af fremmebe, f Iart= feenbe ^orretningsmænb t;erop, bertblanbt ogfaa 2Hcenb, forn frygtebe for Krigens fjerjinger eller poiitifee 2TTagtI)a»eres ^orfølgelfer. Ilteb ffarpt BItf paa ^or^olb og Cilftanbe forftob 'bisfe nye ZlTcenb at ubnytte Canbets naturlige fjjcelpefilber, og meb fit Kjenbffab til bet tibligere ^jemlanb og til Hblanbet t bet ^ele, funbe be meb Set^eb fnytte itbftrafte ^anbelsforbinbelfer, og be fremfalbte libt efter libt en ftor og mangeftbig Dtrffomfyeb. Den ftille By meb ftne tomme aber foranbrebe efterfyaanben Karafter. Craoel Dirffoml?eb fporebes nu paa alle mraaber. pannen og (Elcen fylbtes meb ^arteier, < y» pebtttoner afgif baabe til ^>nb> og Hblanbet, Iportil færlig ubførtes $i}i? og Crælaft, ligefom ogfaa Berguærfsbriften ttltog i mfang og Betybning. formuer jlabtes, og 2(rbeibsfortjeneften tiltog baabe t By og Bygb. ^opebftrømmen af bisfe ^remmebe forn frå Danmarf ifær Slescig og ^olften, men ogfaa CyjHanb, (Englanb og fjollanb ybebe fin Kontingent. ^r»or betybeligt 2JntaIlet af ^remmebe nar, fer man af en ^ortegnelfe frå \702 o»er Byens,,i^ige Zfegotianter" efter B. 2Tfoes norff Perfonalf^iftorie. itegotianterne inbbeles t 3 Klasfer efter formuen. 3 f ør P e Masfe (t9) opføres 6 forn $ens* borgere, 2 forn ijamborgere, 2 forn 3?^er / l f om Sjellanbsfarer, \ fom tkjø^enjjarmer, \ fom Zforbmanb (?) og 6 fom Cronb&jems 3nbføbte; bisfe Sibftes Xtacne tyber forreften ogfaa paa fremmeb (Dp* rinbelfe. 3 anben Klasfe (19) et 9 ^lensborgere, 2 3?^er / \ ^ngeljf* manb, \ Bremer, \ ^amborger, \ ^oflænber, 6 Horbmænb, alle meb fremmebe XTanné. Crebje Klasfe (25): \2 ^lensborgere, \ Sønber» borger, 2 Danffe, \ 3rlænber, \ ^amborger og 8 Cronbbjentffe 3«o» føbte. Blanbt mere bemcerfelige Zlanne fra ben Ctb tør nærmes: 2tngell, Bing, Brir, Briigmanb, Bygball, ollin, ^riis, ^ammonb, fjolcty ^orneman. Senere træffer r>i ogfaa paa Hannene fjøyer, ITEan in, iltøllmann, 2TTende, ScfjoHer, JPesfel, ldilbti?agen m. fl, faa.fommer Cys&olm og i Begynbelfen af bette 3(ar^unbrebe Conntng & r>efen, ^rieblieb & Co., Knub^on, CorÆ, Sommer m. fl, 2Hange af bisfe Itatme gjenftnber man fom Beflegtebe og Befr-ogrebe meb ben 2tngell^e familie. Det er øienfynltgt, at en faa ftor 3«oblanbing af fremmebe < le= menter maa ^ace efterlabt Spor baabe t Byens inbre og ybre* ir>; men t bet Jjele par benne 3 n^&i an^i n 9 baabe i ben ene og aaben ijenfeen&e til afgjort ^elb for Byen. Disfe fremmebe lagbe iffe an paa at ffaffe ftg formue for faa at brage ub af Canbet meb ben; be fluttebe ftg ^elt og fyolbent til ftt nye ^jetnlanb, og ofte t ben førfte (Øeneratton følte be fig fom Icorbmænb og Crønbere. m enb megén 2taaljeb fom til Syne fyer fom anbre Steber paa ben Cib, fanbtes ^er ogfaa fyøiere ^ntetes^er:^ berom I?ar man mange EHbnesbyrb. 2Han førgebe for at ffafe ftne Børn en gob (Dpbragelfe, og ^yppige Heifer til Hblanbet btbrog til at gire ben bebre fttuebe Klasfe et friere Syn og ftørre 2ttmenbannelfe t ^orbinbelfe meb folibere og mere omfattenbe Kunb^aber. 3 f a <3 fjenfeenbe ubmærlebe Cronb^jem ftg fremfor.anbre norffe Kjøbftæber. fremmebe Heifenbe t forrige

2 CJjomas Jtngell, fjatts Cib og Ijans Sttftelfer. 2Ingett, fyarts Cio og Ijans Sttftelfer tarl)unbrebe bixele meb ^orfjærltgljeb t>eb Cronbfyjem og funne iffe noffom rofe 3 not > aanernes Dannelfe, gobe (Omgangstone og ftore (Bjeftfrifyeb. 2tt bet norffe Dibenffabernes Selffab grunblagbes t Cronb» l?jem t bet attenbe Jlarfyunbrebe, ffylbes oiftnof førft og fremft be Zltamb, font bragte bet iftanb, men bet taler ogfaa til 2 re for bet Samfunb, fotri t be Ciber gjorbe (Dprettelfen af et faabant Selffab mulig, < nbnu en enbommeligfyeb 6ør næpnes, og bet er, at Sennerne meget ofte forlob ^æbrenes Stnsfttlltng og fegte tnb paa (Embebsbanen eller ocer t anben Dtrffomfyeb. 2)erfor cebble» ^anbelsftanben t længere Ctb at tnbfalbe ^ulbmægttge frå fin oprinbelige Jjjemftaon, og ba bisfe efter» I^aanben grunbebe egne forretninger, forn flere og flere ^rrmtebe op til Cronbfyjem. 3 ben fibfte ^afobel af bet fyttenbe og ben førfie ^afobel af bet attenbe 2tarfyunbrebe oar bet tre enerationer af Slægten ^tngeh, fom tnbtog en lebenbe Stilling inben bet fterft pulferenbe ^orretningslit». Deres ftore formue fatte bem iftanb til at ribe Stormen af unber be fr»cere Cramgfler, I)i?orunber Zlæringsoeiene af og til leb paa <8mnb af 3lbebranbe, Håar og ftenbtlige Øcerfalb. Slægten 2tngells Stam» faber i tcorge far Corents ITTortenfen frå 2tngelen i ^olftein, fycorfra ^an tog fit 2Ta»tt. ^an fom til Cronbfyjem omfring \650, fyr>or Ijan bier- Haabmanb, Ijr-ilfen Stilling ben ang funbe forenes meb almin» belig borgerlig Dirffomljeb. Peb PinbfJibelig^eb og Dygtig^eb er» fyt>ert>ebe ^an en ftor formue. 3 l 687 blev fyan abmitteret fom Parti» cipant t Seros "Kobberoærf, og allerebe i 1691 ftaar ^an opfert fom er af 53 parter af be \SQ, ^nori Perfet ba»ar belt. fisfe parter fjebte I?an rimeligcis af ben fra Perfets ælbre!}iftorie befjenbte 3<>i* djim 3 r S en s/ eller maaffe rettere af bennes nfe. ^ra ben Samme fom * ogfaa 3 or & e 3 00 f e t i tlorblanb meb tilfyerenbe ^ip og Konge» tienbe i fyans Beftbbelfe; bette nar af ^rebrif 3 folgt til 3 d;i m 3 r " gens for 100,000 Hg.blr.; benne mtftebe imiblertib fin formue og (Enfen pantfatte obfet til Haabmanb Sorents 2tngeII. Dels ifølge Dom, beis t>eb minbeligt ^orlig fom benne t fulb Beftbbelfe beraf. Corents ZTtortenfen JCngeE nar tre fåange gift og l)ar>be \8 3ørn; frå bisfe, og frå C^omas 2tngells Zltorfaber, C^omas f}ammonbs Sørn, nebftammer alle, fom paa runb af Slegt^ab fan fyar-e tkrar» paa at faa Del i Stiftelfernes (Bober. orents UTortenfen 2tngeE bøbe \6ty7. Den betybeligfte af alle orents JITortenfens Sønner våt itlbett orentfen 2tngeII, føbt \6<50, bøb allerebe ^705 fom prceftbent, Can= (Sftec et fcinuicigl 3)laierU 2Ilbert ^orentfen 2lngelt.. Ctfen, 6t)iijiinma.

3 tojomas Jlngefl, Ijans Cii) og fjatts Sttftelfer. 29? cellitaafc og 2tsfesfor i (Dberbergamtet. Samman meb 3ens Bing blep b, an t \6^0 palgt til Cilfynsman6 eller Beftyrer af Heros Pcerf, 6a Parttcipanterne for forfte >ang palgte Beftyreife. Pe6 ^reøru! 6en fjer&es Befeg t Cron&bjem ^70^ blep fyan af Kongen perfonlig u6= ncetmt til Cancelltraab. Veb fjuftruen forn b, an beis pe& 2lrp, 6els pe5 at u6iefe 2TJe&arr>inger t Beftb&elfe af 6ei betybelige 3 or & e S & s i Selbu og Cybalen, forn Strigerfa&eren Cljomas ^ammonb Fjanoe fjøbt af Hentemeftet: ^tnric^ 2HfiIIer. Denne Cljontas ^ammon6 par tn6«t>an&ret frå ( nglan6 efter Seftaurattonen og fyar>6e t Itcer Cromcells Ct6 fptllet en politiff HoHe oer. ^an car 21te6Iem af 6et lange Par» lament, og iinoer Karl 6en forftes Se6s6om ftn&es I?ans Hann og Segl 3 fprtngenfø Cøuer, to o»er og en un6er, 6et famme Segl ftnoes paa flere Dofumettter t Stiftelfernes 2Xrfi», 3 Cron6^jem gtftede ^an fig me& (Elifabet^ Sommerfc^ielb, me6 Ipem ^an ^a»6e 7 Børn, Iporaf Datteren Sara ble» gift me6 2tlbert 2fngeIIi Disfe ^ac6e t fit 2 gteffa& 9 Sørn; af 6tsfe opnaaebe fun fire 6en»ofsne 2JI6er, nemlig to Døtre 6en ene gift me& Iltagifter Htels Krog, Heftor r>e& atin= ^olen, 6en anben me& "Kammerherre Sti Cønsberg Sdjeller, en af Byens rigefte 2ITæn& famt Sønnerne Sorents og Cfyomas 2tngeII. 3«gen Defcen6ent af 2tlbert 2tngeII er nu ilice. < fter ^ans De6 giftebe < hfen fig me& 6en rige Kjøbmanb og 2laaoman& Søren Byg= ball, men efter 6etn Ier>e6e fun en Datter "Katrine, gift me& (Eieneral* løitnant ^,o^an Zflangelfen. ^ra 6isfe nebftammer paa møbrene Si6e reo ^ermann 2De6eI»3arIsberg, ^cis 2 tlinge er 6e nærmere be» flægteoe af C&, omas 2fngeII. Brurene Corents og Cfyomas ^tngell, forn begge par fø&t famme 2tar 1(692 6en 2\be 3 anuar S 2 9&e December, blep op&raget fammen og blep begge i J 709 f ra Cron&bjems attnffole oimiteret til Kjøben» fyapns Hniperfttet ^por Icenge 6e fyar op^oi6t fig i Kjøben^apn pi6es iffé; men 6e par t 6et ^ele 9 2Iar borte fra ^jemmet og tbeføgte i 6enne Cib flere Uniperjtteter. 3 \"Z\t v <& e font jurioiffe Stu6eren6e tnoffrepne pe5 ey6ens Untperfitet og i \7\8 feés ialfa!6 Corents at ^ape ftu&eret t (Drforb. Desuoen ^ar 6e ogfaa beføgt 6e pigtigfte t CyfZIano, I}ollan6 ogvfornerømeltg ( nglan6 og ^tlanb f s 6e par fnyttet baabe pe& ^orretningsforbin6elfer og Slegtffab. Den lange Cio, 6e faalebes ofre6e)paa fin U66annelfe par Ptftnof pel anpen5t, og man maa antage, at 6e pe6 fin ^jemfomft, baa&e b,pa6 merfanttl og almen Dannelfe angaar, fto6 ualmin6elig l^øit. Hnoer Sønnernes ^rapær ftyrebes forretningen af UTo&eren og Ste6fa6er«n, 2Tto6erens Dø6 \7\7 fa!6te 6em ^jem, ^por 6e

4 298 2JttgeIt, fjatts Ctb 013 Jjans Sttftelfer. Cljomas 2lngelt, I)atts Cib 03 Ijans Sttftelfer. 299 onertog ftn 2tø og fortfatte forretningen i ^ællesffab unber Sorents og Cfyomas 2tngeII. Det nar et af Cronbbjems ftørfte og rtgefte ^orretningsfyufe, forn Brøbrene bien 3n6eljat>ere af, og forn be lebebe meb en faa ftor Dygtigfyeb og (Energi, at bet fnart ubefteibelig in6tog 6en ønerfte plabs t Byen. Dets Pirffomfyeb og 3n6griben fporebes paa alle fjolb og bibrog til igjen at fycene Cronbfyjem efter be foregaaenbe 2Jars Xtlyffer og fabe nyt t» og ^oretagelfeslyft runbt om. Cfyotnas 2(ngeII nar 6en meft fremragen&e af 3rø6rene; 6en æi6re 23ro5er anerfjenbte I^ans Ocerlegen^eb og gap fyatn frie ^ænber i ^orreimngsførelfen. 2)er 6efto6 alttb et fjcerligt ^or^olb tmeflem 6em, og felt» efter at Corents i \72ty fyat>&e giftet fig me6 Sara CoEett af oen Kriftianienft^e Patricierfamilie (CoIIett, nebblen Cfyotnas at bo fammen meb ftn 23ro6er itben at føre egen^usfyolontng. Stor 3n6flY6eIfe ftf C^omas 2tngeE paa Heros t)ærf. 5 ra l 725 fees fyan at I^ane inotaget en lebenoe Stilling blanbt 6ets Participanter, og frå ^730 til \762 nar ijan 6en ferfte ZtTanb t Perfets Direftton. ige til ^757 nar eneralleitnant Zltangelfen, 6er nar gift meb ^ans fjalnføfter, ^ans meget nirffomme Zlteb^jælper, men ba benne t bette- 2Iar ftyttebe til Kriftiania, bien Cfyomas 2tngeQ ene om Beftyrelfen. Zftangelfen nar ben,.forn førte bet birefte Ct%n paa Høros og t ru= berne, men Cfyomas 2tngeE nar ben forretningsførehbe Direftør i Cronb» I^jem. 2tt ber I?ar nceret et gobt Samarbeibe og ubmærfet ^or^olb bem imellem, fan man flutte fig til af, at 2tngeE i førfte Cobidl til Ceftamentet giner til JITangelfen forn,,en rinbring af en Srober" \0,000 Higsbaler. (Efter 2HangeIfens 2tfreife falbt bet meb Beftyrelfen forbunbne betybeltge 2(rbeibe efter^aanben ben gamle 2Kanb for tungt, og t \7<52 frafagbe fyan ftg Pærfets r,ljibtil førte Dtreftion". Set nar faalebes t mere enb 30 2tar, at Ct;omas 2tngeII unber ofte faare nanflelige ^or= b,olb beftyrebe Pærfets 2tnliggenber uben nogenfomijelft obigjørelfe. ^ans ^ortjenéfter af Pærfet er utninlfomme, og om eneralløitnant 2TtangeIfens X)irffom?eb nænnes mere enb 2tngeIIs t Pærfets 2tnnalér, faa er bet let forflarligt; tf?i ZlTangelfen færbebes ftabtg oppe neb Pærfet, mebens C^omas 2tngell nar i Cronbljjem. 2trtgeIIs Sagbrugs og Crælaftforretning nar en af Byens betybeligfie; neb Siben af brenes ogfaa Kolonial» og Kornforretning. 2tf ftørft Betybning nar bog Banfierforretningen, forn almtnbelig benyttebes af Byens ^anbelsmænb neb forretninger paa 3nb= og Hb* lanbet. Cfyomas ^tngell tog fig ogfaa meget af Beftyrelfen af bet betybelige 3 oi:^e90 os og føgte paa forffjellig 2Haabe at opmuntré <»tt et («mtiljia malm. Cljontas Jtngell. SSeptotuteitt af S. ffi. Olfen, «btljliania.

5 Ctjomas 2JngeIf, fyans Ctb 09 tjans Stiftelfer. eilambingerne til $lib og ^oretagfomfyeb, 2Jf 2trftDerne fan ffaffes fulbgylbige 33 e»te for, at I?an altib fyaobe fin ^ebebys og fattige UTeb» borgeres Carr> for 40te, ligefotn ber ogfaa finbes mange ( jempler paa, at 6,an efterga» Debitorer mange 2Jars Senter, ja enbogfaa baabe Ka* pttal og Henter, naar ber rar trirfelig Crang ttlfte&e. f}an oar en afoorltg Krtften, og Daiibens Sationalisme r>ar tjam tmob; alcorlige mere til Pietismen ^æi6en6e (Betftlige»ar ^ans intime mgangs» r>enner. C^omas 2IngeII rar ogfaa en Iær6 2TEan6 me6 cibenffabelige 3nteresfer 1 ). Sit ftore 3ibliotl;ef foregebe fyan Itge til be.ftbfte 2tar af fit it>, 6et talte 6a ^enpeb 7000 Binb i be gamle og flere nyere Sprog. : Cfjomas 2tngeII tænfte en <J5ang paa at teftamentere fine 2TftbIer til prettelfe af"et norjl 2Jfa6emi; bette er iffe blot omtalt af Hyerup t fortalen til thbenffabernes Sel^abs Katalog, men ogfaa Profesfor» Smit^ fagbe t \78\ reb en offentlig Seiligljeb, at Ijan funbe opgice tronærbige Di&ner paa, at CBjomas ilngell»eb fit Sorb i et X)ennelag, ba ^an enbnu ^acbe 2Canbens fulbfomne Styrfe og UTunter^eb, Ijanbe fagt, at Ijan r>ilbe fyengtøe fine Zltibler til Piben^abernes fremme ^er t Iforge. Peb Ubgangen af Staret \750 bleo < tatsraab Corents 2tngeII fyg og afgif oeb Deben ben ^9be ZlTarts \75\. ^orljolbet mellem C^omas 2tngeE og Broberens familie blep frembeles uforanbret, ^an bleo boenbe i famrøe ^us og lebebe forn fer ben Jjele forretning. Set ^jemlige ^orljolb forn bog fnart til at unbergaa oæfentlig ^or«dnbring; tiji allerebe 3 Zltaaneber efter Corertts 2JngeHs Deb melbte Peter ^rebrif Sii^m fig fom ^rter til fyans enefte Datters ^aanb og formue. Ser Dage efterat 23efjenbtj?abet t>ar gjort, nar be forlocebe, og iftermaalet foregtf ben H9be 2tpril \752; men ber Wet> truffet Seftemmelfe om, at be unge Sufpns iffe maatte flytte frå Cronbfyjem, faalcenge 2Hoberen lecebe, og at ^æeesboet ffulbe forbline unber Ojo* mas 2tngeIIs 3eftyrelfe. atsraabinbe 2tngeII bebe allerebe ^757, men Cfyomas 2tngeII rebbleo at o t famme ^us, inbtil Su^ms fri» pole i» og ^enfynsløfe Sefyanbling af ^uftruen gjorbe længere Samlir» uub^olbeligt for I?am, I;r>orfor fyan t \762 flyttebe. Hagtet Cfyomas 2tngeII meb Kjærlig^eb ^ang neb jtn enefte Broberbatter, troebe fyan, at ^enbes ^remtib unber enlper mftcenbig^eb par fulbt ftfret r>eb ben ftore formue, ^un tnlbe f åa i 2trr» efter fin 5 a &er. 2JIIerebe i \752 a ),, n Icerb og gubfrygtig (Dlbmg, ret^affen t Jjanbel, uftrafelig i Danbel", falber en Samttbig {jam.

6 302,!P omas 2lngeII, tjans Ctb og fjans Sttftelfer. inbgari b,an berfor 2lnbragenbe om f ongelig Cillabelfe til r>eb Cefta» mente frit at beftemme ot>er fine Zltibler, og facultås testandi bleo b,am becilget iinber 3bie februar 1(753. 1(762 ubfærbigebe b, an fit Ceftdmente; bettes 3nbb,olb ble» imiblertib iffe befjenbt og Sufym fyar-be iffe opgtoet J^aabet om 2tr» efter Cfyomas 2tngeH, tfyt b,an bebble» at bo t Cronbbjem lige til Sommeren 1(765, ba bet efter fyans eget Sigenbe»ar "Konen, forn ocertalte b,am til at flytte. < fter H762 lenebe Cb,omas 2tngell enbnu mere tilbagetruffet enb fer; fyan jblec efterb^aanben mer og mer fremmeb for ^olf og ifær for fenere tilflyttebe Perfoner^ forn iffe fjenbte b,am frå b,ans tibligere oirffomme it). 2tt b,an frembeles t>ar ftilbftænbig aanbsfri^t, f an man flutte af^ at b,an faa fent forn i'\76% og 65 affluttebe cigtige gorret» ningér blanbt anbet meb < tatsraab Sub,m. Den paaftahb, at Cb,omas 2tngells Ceftamente ^ulbe»ære affattet af en aanbsflø» 2Ttanb iinber Paaoirfning af 2Xnbre, maa berfor cære fulbftænbig ugrunbet ^an»ar fig r>iftnof fulbt becibft, I^cab Ijan gjorbe. Cil Ceftamentets jefutorer b,acbe b,an ubcalgt itsfesfor le IDa^l og Preften Xtils Cønber, ber r»ar b,ans gamle Pen og tjiftnof ben, meb fycem b,an ^ar>be raabført fig om Ceftamentet. Cønber bebe, enbnu mebens Cb,bmas Zlngell le»ebe, b,corfor b,an inbfatte Preften 2tage Sdjatolanb i b,ans Steb. Den H9be September \767 "Kl. 5 (Eftermibbag tnbfanbt bisfe (Erefutorer ftg i 2tngeEs ^us efter Bub* fenbelfe af ^ulbmægtigen, ben fenere ^orftanber ^ojf, fj»em Cb,. 2lngell tibligere b,acbe paalagt at tilfalbe < fefutorerne, for at be funbe for< fegle be oigtigfte Papirer, mebens b,an enbnu lenebe. 2)e gif tnb til b,am og fanbt b,am meget baarlig og 2)øben nær. Sdjarolanb læfte Pelftgnélfen ot»er b,am paa mbebs t)egne. ^orfeg= lingen bier» ubført, Iporpaa be forlob ^ufet og paalagbe ^off at bub= fenbe bem, naar Zcoget inbtraf. KL \0 famme itften bobe C^omas 2tngell. 3 n S en Slcegtninge nar tilftebe t>eb ijans Døbsleie, fun nogle Cjenere. 3nben <Efefutoterne t>ar bleoen unberrettet om Debsfalbet, b,a»be Præfibent tlorbafyl, forn t>ar ZCrcingernes ^ulbmægttg, faaet nys ber* om, og ilebe til Sfifteforoalteren, forn fyan beccegebe til at følge fig fyen t fjufet, uagtet bet car Sønbag ^ormibbag og (Bubstjeneften iffe enbt. ^er gat) Sfiftefbrcalteren fig ftraj ifærb meb at forfegle Dørene forat fætte fig i Befibbelfe af Boet. f}an car i fulb >irffomb,eb b,er= meb, ba Éjefutorerne forn. Cil bisfes Proteft toges ber intet f}enfyn, pg fun meb E>anffeligb,eb : lyffebes ; bet at faa ubleceret bet til tgets C^omas Jtngett, fjans Cib 03 ^ans Sttftelfer. 303

7 r Cfjomas Singel!, Ijons Ctb og fyatts Stiftelfer. 305 og ZlTøblernes ^nbflæbning, fornøbne intøi. $=>rft efter 8 Dages Kranglerier blec 23oet enbelig or>erler>eret (Epfutorerne. Zltebens benne Strib ftob paa, laa 6en ftore Ceftator paa ig* ftraa t 6et famme ijus, tilbels i fantme Dærelfe, fpor Kjcer>Iertet foregif.,,(5ub fri 2lIIe og < nfyr>er for faaban Sorg og Hentgfyeb, forn parer ir>et ub", ftger en Slægtning og 2?en af Cfyomas 2lngeII t en utrfft (Dptegnelfe frå ben Ct6. Den \3be fto&er blev Cfyomas 2tngeII begravet eller rettere tnbfat t ^atntltebegrapelfen t Domftrfen 6et for Sttftelfernes Jltibler reftaitrerebe C^omas 2(ngeIIs Kapel Ceftamentet car nu bleoen befjenbt, og Begraoelfen foregtf berfor -unber megen ^øtttbeltg^eb og flor Ctlflutning, ZTEen 6a 6et gjalot at bringe 6en 2tf5ebes Seftemmelfer ub i fcivei, ctfte man tffe 6en famme Pietet, Utange cilbe fyelfi ^ace ^ele Ceftamentet ugjort, og 6a beite iffe funbe ffe, arbeibebe be troltgt og ifyærbtgt gjennem mange 2tar paa at omfføbe eller ialfalb grunbtg foranbre bets 2Ianb og Canfe, ^or ben Slags Beftrcebelfer pasfebe bet bebft at gjere ben 2lfbebe faa Itben forn multgt og at fremftille Ceftamentet forn et mibbelmaabigt Probuft og forn et Hefultat af en Betjents onbfeabsfulbe og bagtaleriffe 3 not> trf n ins V a - oen ft9 e 5 mistænfelige amle. Pi tør imiblertib fyaabe, at ben faljfe pfattelfe, forn ffylbes btsfe Sfumlerier, er ^rtnlagt for alttb. Kun et 2tar efter Cfyomas 2tngeII bobe ben ene < refutor paftor Scijatplanb/ og bet lyffebes ba Præjtbent Peber Cønber Itorbafyl r>eb formaaenbe 2Ha»nbs ^jælp at blit>e antaget til refutor fammen meb JDatjI. Dette bibrog msfelig iffe til at paaffynbe 2trbeibet,.fom paa utilbørlig ZTTaabe ubfyalebes i mere enb 9 2Jcrc- 2Tfen enbnu nar iffe Horba^I færbig meb Stiftelferne; t^t fyan fif oprettet for fig en færlig Poft fom 3nfpeftør ocer ^orftanberens Pirffom^eb og en Slags ZTTeb» I^jcelper for benne. Dette foranlebigebe tbelige Kranglerier mellem ^orftanber og 3nfpeftør, berfor blep ogfaa Stillingen fnart inbbragen igjen. (Efter fit Ceftamente ffjænfebe Cfyomas 2tngeII, ; ahe ftne fter» laben^aber, pære fig contante Penge, Sergparter, 3orbegobs, bliga» tioner meb pibere af fycab Ztacn næt5nes fan til be fattige". Dtsfe fterlaben^aber beftob i \8 Kurer i Søros Kobberp«rf, ^acb^obs t Xcorblanbs og be Cronbfyjemffe 2tmter meb Sagbrug famt Cofotens, Pefteraalens og 2tnbenæs ^ogberiers Kongettenbe. Disfe (Eienbele ffulbe ifølge Ceftamentets Beftemmelfer albrig fælges. De øorige 2tftier og anbre Dærbier ffulbe realiferes og anbringes i ftfre Panteobliga> tioner, Itgefaa '. ben' fontante Be^lbning. Hogen Pærbfættelfe af be dironbtjjem i ^orttb 03 2Tutib. 20

8 306 Jtngefl, t;ans t ib og fyarts Sttftelfer. ufælgelige enbomme er iffe gjort af (Ejefutorerne. 2tlt bet ø»rige et ubbragt til omtrent 200,000 Rgbaler; ben famlebe formue fan ber» for fcettes til 300,000 Hgbaler; men benne Beregning er ciftnof lat». 3felge teeftamentet af 28be September \762 ffulbe Stiftelfernes aarlige ^nbtæg,^ arøenbes faalebes, at VB Del gir>es til tdaifenljufets Bern t Cronbbjem,, V 6 3M W ^attigfyufets Semmer og 2 /e 3M e M fftffelige < nfer og anbre ^usarme og Høblibenbe. Peb (Eobicil af 3\te (Dftober \765 beftemtes, at ber ffulbe oprettes,,en fær^ilt Stue t>eb ^attigfyufet til -\-6 pffelige perfoner, forn ete af Sorgerftanb og ei minbte". Denne Stue ffulbe bæte Ceftatots Harnt og be aarlige Ubgiftet til ben tages af ben for-^atttgfyufets Cemmer beftemte V 6 2)eL >eb Cobicil af ^be 3 anuar 1 7< 55 faftfættes nogle Segater for beftemte perfoner og r>eb ben ftbfte Cobtcil af \8be ftober \7<55 oprettebes bet faafalbte Cfyomas 2tngeEs ^us for \6 Cemmet,,t>ære ftg af ^øbfel fornemme, men formebelft ^atttgbom elenbige ZHenneffer, fom ofteft paa tltangel af ^usncerelfe famt ioets (Dpljolb geraabe ubi Ynfocerbige mftænbig^eber". De aarlige Hbgifter til bette fjus ffulbe ubrebes af be til Ubbeling beftemte 2 /e Dele, De øcttge 2 / 6 && a f 3nbtægten ffulbe oplægges til Kapitalens ^oregelfe. Cegaterne er tffe blot til Hnberfteitelfe af Crængenbe t Cronb< fyjem i fin 5Ilminbeligljeb, men Ceftatot ^ar beftemt, at faauel r>eb Ubbelingen af Ijans faafalbte ar»e, bet fotegaat paa fyans Debsbag ben \9be September, fom r-eb Befættelfen af lebige plabfe i Cfyomas 2tngells ^us og Cfyomas 2tngeIIs Stuer ffal be fyape ^ortrtnet, fom er Beflægtebe meb Ijam. Dette fyar lige frå føtfte Stunb af meb Regjeringens Bifalb næret fortolfet faalebes, at Beflægtebe fyar benne ^ortrinsret, l^oor be enb bor, naat bet fun et inben anbets tambfet. Stiftelfetne er berfor ogfaa at betragte fom et ^amilielegat. Cil at fornalte formuen og Stiftelferrne inbfattes af Ceftatot I^ans Cjener og ^ulbmægtig Zttorten Simonfen joff meb en meget ubftraft og i mange f}enfeenber ueontroiletet tltynbigljeb. Jjan Dat enbog tillagt Ret til felt) at - opnætme fin (Eftetfolget.,,Rigtig Segnffab oner 3nbta>gt og llbgift" ffulbe Ijan fyrert 2tar fremcife til Stiftamt= manben-og Biff open fom ^ocebbirefterer famt be anbre Jjerrer ZReb» infpectorer, fom I?ar Cilfyn meb Cegatet," Strafs Ceftamentets 3 n^i? 0^ v^ befjenbt, ble» ber frå mange I}olb og fornemmelig fra ben fyoie crigljebs Stbe gjort gjcelbenbe, at en ^orøgelfe af Kapitalen i ben Ubftræfning, fom Ceftamentet paabeb, r>ar i ^etefte <5rai> urimelig, og at Beftemmelfen t faa fjen«feenbe burbe foranbres bermen, at be ftbfte 2 /e Dele af 3nbtægten funbe t)omas Jlngetl, I;ans Cib og tjans Sttftelfer. 307 l ss

9 t Cfjomas Slngell, Ijans Ctb og tjatts Sttftelfer. 309 anpenbes til anbre, men ubenfor Ceftamentet Itggenbe almennyttige jfiftemeb. Sttftsbefalingsmanb og Biff op tnbgif uopfyolbelig til < an= ceeiet meb en ^oreftilling i benne Setning, og bet lyffebes enbogfaa, før Boet car bragt t (Drben, og for Ceftamentets Beftemmelfe par fomtnen til 2tnpenbelfe, at ubpirfe fongefig Heffript for Ztliblernes 2JnpenbeIfe t anbet ^iemeb. Crobs energiff proteft frå be ferfte ^or> ftanberes Sibe benyttebe man ftg ^eraf i faa ftor Ubftræfntng, at t 6e førfte 30 a ^0 2(ar blet> ber ingen ^oregelfe af Stiftelfernes formue, og ceb ben, t Begynbelfen af bette 2tar^unbrebe, inbtraabte Hebgang t Dærbterne paa runb af Pengerebuctionen, Krigstilftanbe, Håar og baarltge Ctber for Søros Pccrf gif Kapttalformuen neb i ben < >rab, at man enbog faa ftg nøbt til iffe blot at tnbfframfe, men en Cib ogfaa fyelt at inbftille ben beftemte Hbbeltng. m benne Benyttelfe af 3 Tl^ægten ligger ubenfor Ceftamentet og berfor maa betragtes forn ulorlig, faa fyar ben bog t Sanb^eb mebført ftore ^orbele for Cronbb, ems By, ^nilfet bebft fees af neben» ftaaenbe ^ortegnelfe: Cil Cugtl?ufets (Dpbyggelfe er anoenbt 25,878 Hgb., til pførelfe af Catinffolen 27,2<\Q Hgb., til en Panblebning for Byen 5,000 Hbl., til ben borgerlige Sealffole 56,85^ Hbl., til en 2trbeibsanftalt 38,980 2?bt, til pførelfe af Byens Sygeljus U,550 Hb I., til be Syges Unber» I?olb og ptete frå 1(785 til \8\5 69,7^5 Sbl. Ccegges fertil flere minbre Bibrag t forffjellige anbre fijiemeb, fommer man efter pengenes nucærenbe Pærbi op i omtrent en ZTUEton Kroner. Paa (Øriittb af at 3nbtægterne par faa rebucerebe og for berfor at blioe fri for Ubgift r>eb Unber^olb og Pleie af be Syge, ocerbrog Stiftelferne t J 8^5 5ygel?ufet meb famtlige ^nventaicm til Byen, mob at ben for ^remtiben fefo ffulbe ubrebe be meb Driften forbunbne Ub«gifter. 3 ^8^7 par Kapitalformuen funfet til 2\,\\2 Spblr., men frå nu af opfyørte man meb at anpenbe Zltiblerne i fremmeb røemeb og lob formuen forøges paa ben t Ceftamentet faftfatte ZTtaabe, og ^or^ muen fteg igjen raff t. 3 W 8 blep ifølge OP af ^8^5 Kongetienben tnbløft meb \ ZTtillion Kroner i ^ p( t. rentebærenbe Statsobligationer. Cigetil ^85^ par formuens ^orøgelfe regelmaesfig, men paa ben Cib opftob ber atter ^rygt for, at Kapitalen ffulbe forøges for fyurtig, og peb fgl. Sefolution af H85^ blep bet berfor beftemt, at V 6 2) el a f 3nbtægten i et pift 2tntal 2tar ffulbe opfpates til et $onb, ber funbe anpenbes t almennyttig 4Diemeb. ; Deraf er ber t 2tarene 1(86^ ^88^ anpenbt.til Cronb^jems ^olfeffokpæfen Kr. \^2,000 og til ben tefniffe

10 310 Cfyomas StngeO, tjans Cib og fyans Stiftelfer. o»reanftalt fra {870 H896 Kr. 272,000, besuben fyar benne Sfole erljolbt et rentefrit aan paa Kr. 1(00, bet fyele ljår Cronbfyjems Kommune i Harenes eb til for» ffjellige almennyttige < nbemaal oppebaaret ca. \ l /a Zrøllion Kroner af Siif telferne; mebens Bibragene t pelgjørenbe iemeb gaar op til 6et mangebobbelte. 3f«>lge Ceftamentet ljår Stiftelfernes ^orcaltning pæret lebet af en ^orftanber; (Dcerttlfynet førtes t ben førfte Cib inbttl \8\7 af a* pitulares og fenere af ben faafalbte 2lngellffe Commisfton; men ba t \8\7 6enne ommisfton <blep inbbraget og en egen ^attigcommisfton oprettet, bier» bet operorbnebe Cilfyn lagt t Jjænberne paa en færlig 3nfpection, ber er fammenfat af et juribif! UTeblem og to ljanbels= fynbige Borgere t Staben. Den øperfte Kontrol Kgger ^os Stifts* Mreftionen, alt bog unber Kirfebepartementets (Dperopfyn. ^orbelingen af ben $arltge ace beftemmes efter ^orftanberens ^orflag af en faa= falbt Hbbelingscommisfton, beftaaenbe af 3"fP e cttonens 5 ITteblemmer, en af Sttftsbtrefttonen opnætmt Hepræfentant for familien, to af Cronbfyjems ^atttgcommtsfton tnben bens ZTUbte opnæcnte Hteblemmer og Cronb^jems Borgermefter, ber ttetge er ( ommisftonens ^ormanb. Sen famme (Eommtsfton tnbftteer ttl be lebige plabfe i Cfjomas 2tngeIIs ^us og Stuer, ber befættes af Sttftsbtrefttonen. Ceftamentets Beftemmelfe om, at alt 3 r & e S oos feulbe forblwe ufolgt, er op^ænet r>eb or> af ^888. 3f 0 l9 e benne OD foregaar efter= Ijaanben Salg af alt 3 i ; begobs t Zcorblanb. ^cab tenbommene i Selbu og Cybalen angaar, er bet beftemt, at ahe aarbe, ber fun fyar Sfop ttlftrceffeltg til ^usbe^or-, ffal fælges til en billig Pris, mebens alle Sfopgaarbe ffal bibe^olbes forn Stiftelfernes enbom, for at Sfooen fan bline ubnyttet paa forftmæsftg ITtaabe. Zltaterialerne opffjæres t>eb bet ny anlagte Dampfagbrug paa tcibarø i Cronbfejent. ^or Yberltgere at ubr-ibe fit Sfonareal og lette Driften fyar Stiftelferne i ben ftbfte Cib inbfjøbt betybelige Sfonftræfninger og fyar eri)der»et (Eneret til Hebflebntng af Cømmer i Zcibeben, en Set, forn ben tib» ligere ifølge celbre fongelige Pricilegier belte meb eren obs. Stiftelfernes famlebe formue er r-eb Hbgangen af \8ty6 r>cerbfat til Kr. ^ , ^corceb maa Iremærfes, at 3orbegobfets Pærbi fyar maattet unbergaa en betfbelig Hebuction af ^enfyn til be Deb onen af H888 foranlebigebe Iar>e Pcerbfættelfer og Salg. Der fyengif meget lang Cib, inben Cfyomas 2tngeIIs fjus og Cfjomas 2tugeIIs Stuer ftf en af Ceftator enffet, og forubfat Hbr-ibelfe. t \860 iflg. f gl Sef. af 25be ^>nli famme 2Jar ble» Cl^omas Cfjomas 2Ingett, I;ans Cib og Ijans Stiftelfer. 2tngells I}us tilbygget en fær^ilt ^let, Eporueb bet fattes iftanb til at optage 28 iftebetfor \6 perfoner, og ba»eb en anben Hefolution be to faafalbte rattftplabfe, fyms Beboere fun Ijacbe fri familie» bolig, er ombannet til fafte plabfe, er ber nu 30, og naar ben ftbfte (Sratiftplabs blit>er lebig, fil' ber bltee 32 fafte Plabfe i Cfyomas 2tn= gells ^us. Pe6 f gl. Sef. af 23be 3^nuar ^892 bier- Cljomas 2tngells Stuer jubribet faa meget, forn ofaliteterne tillob, og optager nu 26 iftebetfor forn tibligere {6 emmer. I}r>ab Cfyomas 2tngell r»eb ftt Ceftamente fyar gjort for Cronb» Ijjem r»ar og er af faa ftor Betybning, at l?an og fyans jerning bor færligt om^anbles i et ^eftffrift i 2tnlebning Byens 900 2tars ^ubilæum. Cuftnber og atter Cuftnber af Crængenbe fyer t Byen og ubocer bet fyele anb ljår bertgjennem faaet fin Zcøb linbret. 21ten ogfaa i øfonomiff- og intelleftuel fjenfeenbe ffylber Cronbljjem Ijam Caf for, fycab ber ceb ^ans ZTIibler 1 er ubrettet. g frem^æces ber bet ogfaa, at pel bler> Cfyomas 5tngeII»eb ftt Ceftamente en Pelgjører for Cronb» fyjem> men ^an rar ogfaa t lecenbe ice en ^elftøbt Perfonligfyeb og en af be fterfte Borgere, Cronbljjem i 2tarljunbreber ljår fyapt. 3 tafnemmelig rf enbelfe af, Ijoab Cronb^jem ^ylber Cljomas 2tngell,.befluttebe Kommurtebeftyrelfen i \872, ba 200 2tar par for* lobne efter fyans ^øbfel, at réife fin Pelgjører et 21tinbe bette reift foran Cfyomas 2tngeIIs ^us.

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning...

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... FÅ NU FIX u kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... Glædelig lavpris JULBLYSNING IL BARI ed indbygget timer: 16 timer slukket og timer tændt. il inden-/udendørs brug. Bruger 4 x AA batterier

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013

Velkommen til Stiftende generalforsamling for  Stadii-Vederse Friskole 9. april 2013 Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013 1:!i!''Ill I i H 'i ljl!! Ill; t'h.l!' l I I I, I'll jl!l ij t!rl ~,'I if l 11!'1!. ;I I il., I..!l 'l!i,, l!!, h

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013 Start år 2012 Alle år 2012-2014 Alle år - preib 2012-2013 2012 - nat-vid-3 Matematik A - Fysik B - Kemi B 2012-2014 3g DaA HiA IdC OlC ReC MaA Frit A Frit C 4 3 2 3 3 6 5 3 2g DaA HiA IdC SprogB EnB MaA

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere