Giersin giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010"

Transkript

1 giersings REALSKOLE Årsskrift

2 Indholdsfortegnelse Kolofon Giersings Realskole - om skolen Bedre læring og trivsel for alle! Skoleåret En fritidsordning med liv og glade dage Hurra!!! Vi har fået et nyt skolebibliotek Det er ganske fedt! Og SÅ blev det forår klasse på tur B på toppen Barcelona forlænget Rom, 2010 At rejse er at leve klassernes tur til Lübeck Iværksætterne på Lego klasserne skriver flotte fagbøger COBRA er ikke en rigtig slange Farverige glimt fra året i Børnhaveklasserne Giersings Realskole Revisited Fra elevrådet Comenius projekt: Four Seasons - return to the roots Kunstforeningen - Beretning for 2009/ Generalforsamling Personalet ved Giersings Realskole Farveller og godda er Farvel og mange tak fra Ulriksen!! Konfirmations forberedelse og -datoer Konfirmand-pilgrimsvandring til Domkirken Giersings Realskoles Fælleslegat Hvor går eleverne hen Skoleåret Kombineret elev-forsikring Skolefritidsordningen Fagenes timetal 2010/ Undervisningsprincipper Karaktergivning Skolepenge, bøger, materialer m.v Befordring Skolens ringetider Elevlister for skoleåret 2008 / Indmeldelseskort Vedtægter og Tilsynsplan Årets aktivitetskalender Kort

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Skoleleder: Poul H. Pedersen Bestyrelsen 4 Læge Eva Holtved, formand Lektor Kim Skjoldborg Jørgensen, næstformand Arkitekt Søren Vestergaard Revisor Line Hedam Advokat Klaus Tolstrup Skolens tilsynsførende er Sognepræst Anne Reiter Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Telefax: Skolens Fritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Viceskoleleder: Ole Wichmann Sekretær: Dorte Bundgaard Regnskabsfører: Chalotte Duelund Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle for artikler og fotos Lay-out og tryk: one2one grafisk produktion Forsidefoto+personalefotos: Odense Skolefoto og Gauss Foto Pedel: Thomas Kaae Kristensen Pedel: Thomas Mc Donnell Leder af skolens fritidsordning: Afdelingsleder: Per Kirkebæk Frederiksen Souschef: Anne-Mette Nielsen Svanemærket tryksag

4

5 6 Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever på alle Folkeskolens trin (børnehaveklasse skoleår). I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig opgave at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne med hovedvægten lagt på dansk, matematik, fremmedsprog, fysik, natur/teknik, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendom. Vi finder det endvidere væsentligt, at en række kreative fag som musik, billedkunst, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, idræt og musical indgår i undervisningen.

6 Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men gennem undervisningen vil der blive lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Det vil endvidere være vort mål, at den enkelte elev udvikles til en selvstændig personlighed, som også forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sin færd viser hensyn og respekt for andre mennesker. Skolen vil tilstræbe, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, er til stede, og med skolens relativt lille elevtal er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. Skolen placerer i samråd med hjemmet eleverne på det for dem rigtige undervisningsmæssige niveau. Skolen forventer, at de arbejdsopgaver, der pålægges eleven, søges løst på bedst mulige måde. Gennem jævnlige forældremøder, skole/hjem samtaler og standpunktsbedøm melser holdes forældrene underrettet om elevens skole mæssige situation. Der vil i det kommende skoleår være 2 klasser på hvert af flg. klasstrin: Børnehaveklasse, 1.-9.kl. I overbygningen vil der endvidere være 3 klasser på 10.kl.trin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal andetsteds i skriftet. (s. 68) Efter 9. skoleår kan der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. Der kan aflægges prøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, kristendom, samfundsfag og fysik/kemi. Desuden kan der aflægges prøve i visse af valgfagene. Efter 10. klasse kan der aflægges 10.klasses Prøven (FS10) eller evt. Folkeskolens Afgangsprøve. Det skal bemærkes, at prøveniveauet vælges fag for fag. Man kan således efter 10.klasse aflægge nogle prøver som Folkeskolens Afgangsprøve og andre som 10.klasses Prøven. Faget tysk er obligatorisk i kl. Faget dansk har fået tilført fornødent timetal, således at der gives klasselæreren mulighed for at løse forskellige opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler, erhvervspraktik. Børnehaveklasserne, hvis betydning for indskolingen vi tillægger stor betydning, har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der er gældende: Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning: Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet senere i skriftet. (s. 67) Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. 7

7 Bedre læring og trivsel for alle! 8 Det forgangne skoleår har været præget af ro og god økonomi. Dog er der endnu udfordringer - områder, som kræver ekstra bevågenhed. Bestyrelsen og ledelsen har valgt, at vi i de kommende år vil øge opmærksomheden på trivsel for alle på skolen således, at vi gennem dannelsen af en evalueringskultur og implementering af et netbaseret evalueringsværktøj har mulighed for at vurdere, om børn og voksne trives, og om læringsmiljøet er tilfredsstillende set fra både børnenes, forældrenes og lærernes synsvinkel. Vi håber derigennem at kunne generere målbare og reproducerbare parametre og således synliggøre såvel de fordele som ulemper og mangler, der måtte være, og efterfølgende foretage de fornødne ændringer og opgraderinger. Derudover og i sammenhæng dermed er det vort ønske at øge opmærksomheden på børn med sociale/adfærdsmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder, idet vi mener, at det er af afgørende betydning for alles trivsel og indlæring, at specielle problemer synliggøres og afhjælpes således, at alle får det optimale udbytte af undervisningen. Derfor har vi valgt over de kommende år at afsætte ressourcer til opgradering af specialundervisningen og samarbejdet med social- og sundhedssektoren således, at børn med særlige behov får den nødvendige hjælp og vejledning samt en vurdering af, om den fornødne bistand kan ydes indenfor skolens rammer, eller andre tiltag bør iværksættes. Vi har således valgt, at vi i særlig grad vil fokusere på læringsmiljøet i bred forstand, så vi bedre ser os i stand til på professionel vis at leve op til vort værdigrundlag, hvor vi lægger vægt på via samarbejde og gensidig menneskelig og faglig respekt at give den enkelte elev de optimale betingelser for at erhverve såvel boglige som kreative og sociale færdigheder og dermed understøtte, at hver enkelt elev udvikler sin egen selvstændige personlighed, Dvs. udvikler den egenskab at kunne tænke, føle og handle i overensstemmelse med egne ønsker, holdninger og vurderinger. Jeg tror på, at ro og tolerance gror frem af tryghed og selvstændighed. Tradition TRYGHED Tolerance ÉN RO Der er én ro, og den beror på, at du er tro mod det du tror på. Piet Hein (Kumbel) Bestyrelsesformand Eva Holtved

8 9

9 Poul Haahr Pedersen Skoleleder Skoleåret Vi taler ikke længere om at færdiggøre en uddannelse. Vi forventer livslang læring og uddannelse. Vi skal være garanter for, at eleverne, der går på Giersings Realskole, får den bedst mulige læring, så de bliver i stand til at reflektere til viden på mange niveauer. Det kræver selvfølgeligt, at eleverne trives, både hvad angår den enkelte elev, men også klassen som helhed. Det er meget vigtigt, at alle elever udvikler sig og opnår stadig bedre kompetencer til at begå sig i vores demokratiske samfund med de rettigheder og pligter, som hører med. Så set i dette perspektiv sætter vi fremadrettet endnu mere fokus på, hvordan vi kan evaluere både læring og trivsel. Tidlig indsats er et område, vi har meget fokus på. Vi har i den forbindelse derfor sammen med skolens bestyrelse valgt at hensætte , kr. af årets resultat til ekstraordinære pædagogiske tiltag de næste 3 år, hvilket jeg forventer mig meget af. En hjørnesten i skolens værdifundament er morgensangen. Jeg glæder mig hver eneste dag over de cirka 10 minutter, hvor vi sammen har mulighed for at informere om særlige begivenheder, lade en klasse optræde eller på anden vis markere noget vigtigt. At starte skoledagen med en sang betyder meget for mig, og jeg ved, at det også betyder meget for både elever, ansatte og forældre. Der er ingen tvivl om, at lige netop morgensang huskes af alle elever, når de en gang har forladt skolen og tænker tilbage. Tiden går forrygende stærkt og endnu et skoleår er gået. Glade elever med store forventningsfulde øjne stod i august klar til at komme i gang igen efter en god sommerferie. Det store samtaleemne blandt eleverne de første par skoledage var vores nye toiletter. Nu har eleverne endelig fået toiletforhold, der bestemt lever op til vores forventninger. Herligt at en renovering kan betyde så meget for så mange. Bekymringer om at skulle holde sig, til man kommer hjem, er væk, og alle, såvel elever som forældre, kan nu ånde lettet op. Det forgangne skoleår på Giersings Realskole har endnu en gang været præget af mange spændende pædagogiske tilbud udover den daglige undervisning, der gør en forskel. Undervisningsforløb krydret med særlige undervisningsforløb f. eks naturfagsugen i uge 39 og uge 6 med de humanistiske fag. Læringsmiljøet på skolen bliver vi hele tiden bedre til. Vi har fået nye interaktive tavler i alle de klasselokaler, der manglede. Det er bare fantastisk, hvilke pædagogiske muligheder det giver lærerne og eleverne i den daglige undervisning. En truende influenza-epidemi blev også pludselig et samtaleemne på mange niveauer i efteråret 2009, og derfor valgte vi meget bevidst på Giersings Realskole at indkøbe sprit- og sæbedispensere for at imødekomme og minimere

10 smitte risikoen bedst muligt. Eleverne blev rigtig dygtige til at vaske hænder, og vi oplevede ikke nævneværdigt fravær og sygdom på skolen. Det er ikke kun toiletterne vi har renoveret. Vores administration har vi flyttet og indrettet et klasselokale, hvor vi tidligere havde administrationen. Desuden er skolens bibliotek også renoveret og står nu tidssvarende som et lyst og indbydende lokale. Det er min overbevisning, at eleverne er meget glade for vores nye bibliotek. Desuden har vi gennem flere år opfordret eleverne til at cykle mere. Den opfordring har eleverne fulgt, hvilket har betydet, at vi skulle finde bedre cykelparkeringsmuligheder. Det er vi færdige med. Alle klasser har nu fået tildelt et bestemt sted til deres cykler. Vi har også været nødt til at få bedre og hurtigere internetforbindelse, da rigtig mange elever selv har en bærbar computer med i skole. Dejligt at det mere og mere er en selvfølge, at eleverne selv har en bærbar computer med. Forældreintra fungerer bedre og bedre. Det er en god kommunikations-form, der giver en langt bedre mulighed for at følge med i den daglige skolegang og modtage/give hurtigere informationer. Systemet bliver til stadighed opgraderet, og vi bliver alle sammen bedre til at udnytte de muligheder, systemet har. Vi vil selvfølgelig fortsat have fokus på forbedringer af støjforholdene i klasserne og på almindeligt vedligehold. Der er altid en del reparationer og forbedringer på et gammelt smukt hus, som Giersings Realskole er. Til sidst vil jeg gerne understrege betydningen af godt samarbejde. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) har været en stor hjælp for os, og vi glæder os over samarbejdet og ikke mindst den velvilje, vi møder fra politisk side i Odense Kommune. En særlig tak til vores tilsynsførende, Anne Reiter, der også er præst for vores konfirmander. Anne Reiter kommer jævnligt på skolen og deltager i undervisningen. I den forbindelse vil jeg fremhæve vores juleafslutning, som foregår i Domkirken. Hele skolen går fra Giersings Realskole i fakkeltog til Domkirken, hvor Anne Reiter på fornemste vis forestår vores juleafslutning. For mange elever, forældre og ansatte er det først rigtig jul, når vi har været i Domkirken sidste skoledag inden juleferien. Samarbejdet med jer forældre betyder alt og er forudsætningen for, at børnene er glade og parate hver morgen til en ny spændende skoledag. Jeg ønsker sammen med jer i fremtiden at bevare Giersings Realskole som en af Danmarks bedste skoler med stolte traditioner og alligevel med en åbenhed over for nye tiltag. Uden forældrenes opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at holde skole. Jeg retter hermed en stor tak til jer forældre for samarbejdet. Sammen med jer opstår der gode samarbejdscirkler, hvor jeres støtte giver glæde i hverdagens arbejde med børnene. Tak for det. Også en stor tak til skolens samlede personale og bestyrelse, der hver især yder en fantastisk indsats. Der er udfordringer foran os, og derfor er det vigtigt at have det rigtige hold af medarbejdere. Det har vi altid haft på Giersings Realskole, og det er jeg meget glad for også at have i dag. Tak for jeres indsats for skolen. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. Tak for et forrygende skoleår. 11

11 En fritidsordning med liv og glade dage 12 Om et Bakkehusår Markedsdag En fast tradition i Bakkehuset er flagskibsarrangementet Markedsdagen. Markedsdagen finder som regel sted en af de første fredage i juni. Formålet med dagen er at skabe en sjov dag for alle børn, forældre, personale samt skabe et lille overskud til vores Ærø-koloni. Temaet i år var Middelalderen. Ved hjælp af halm, imaginære hestepærer fremstillet af trylledej, gabestok, gris på spyd og den rette skjaldmusik lykkedes det os endnu engang at skabe den rigtige kulisse. Ærø Bakkehuset har igennem de seneste 4 år haft en udvekslingsaftale med institutionen Skibet fra Ærøskøbing. De låner førstesalen i Bakkehuset, og vi låner deres institution. Efter et helt år i byens midte trænger vi til lidt frisk luft og havvand. De trænger til at komme væk fra brostenene og mærke pulsen og de kulturelle tilbud, der er i en by som Odense. Den første uge af sommerferien tager vi med vores 2. klasser til Ærø. Ved færgelejet i Svendborg kan vi som regel lige nå at hilse på vores udvekslingspartnere, inden de sætter sig i toget og kører mod Odense.

12 Den gamle smøre om at der er ikke noget, der hedder dårligt vejr.. har været mantraet i forbindelse med nogle af de tidligere ture, men denne gang kunne meteorologerne melde om rigtigt sommervejr hele ugen. Det blev en fantastisk tur. Man kan næppe forestille sig en mere autentisk start på skoleferien end Ærøskøbing i høj sol. Allerede ved ankomsten kan man næsten mærke den milde brise fra radioens drengekor og forventningen om, at man når som helst kan støde ind i Per Malberg og en horde af gadedrengeløbende, vandkæmmede børn i korte bukser. Ærø er, sagt i den største respekt, ferie som dengang, morfar endnu var en lille dreng, og det hippeste man kunne sige var er du mør mand! eller den er mægtig!. Vi glæder os allerede til det næste besøg. Første skoledag Efterhånden som alderen er fremskreden, kan det være svært at navigere i fortiden. De forskellige begivenheder fortoner sig ofte, men en dag står lysende klar for langt de fleste: Den første skoledag. En stemning og forventning er bygget op over en længere periode, og børnene er klar over, at de står ved indgangen til en ny æra. Vi er så heldige, qua vores profession som pædagoger, at opleve denne magi hvert eneste år. Se alle de dejlige børn i deres nyeste tøj og med de endnu stive tornystre fyldt med velekviperede penalhuse og nysgerrig forventning. Når vi siger nye børn, er det lidt en sandhed med forbehold. Vi havde gudskelov kendskab til langt de fleste børn, selvom det stadig kneb med at dechifrere alle navnene. Vi bruger altid informationsmødet i januar til at beskrive vigtigheden af, at børnene ikke starter skole og sfo samme dag. Vi opfordrer altid forældrene til at besøge Bakkehuset i løbet af sommerferien. Det skaber tryghed hos alle implicerede, og igen i år var der rigtig mange, der fulgte dette råd. Så den første skoledag var et gensyn med en masse nye børn. Leg godt I Bakkehuset arbejder vi ud fra teorien om anerkendende konfliktløsning. Det betyder, at vi med jævne mellemrum samler børnene og fortæller dem, hvordan man optimerer venskaber og hvilke følgevirkninger, der kan være forbundet med at stå uden for det sociale fællesskab. Disse seancer fremgår af diverse aktivitetsplaner under navnet Vennetimer. Vi føler det som en af vores største opgaver, at børnene er glade i den fritid, vi råder over. Når børnene befinder sig i en tilstand af glæde, har de nemmere ved at absorbere viden, og glade børn har også lettere ved at skabe venskaber. To uger årligt har vi i Bakkehuset yderligere fokus på dette tema. Gennem diverse aktiviteter som dukketeater, rollespil osv. genskaber vi nogle konflikter fra børnenes hverdag, som vi i fællesskab prøver at løse på den mest hensigtsmæssige måde. 13

13 14 Halloween Halloween har efterhånden bidt sig fast som en integreret del af vores kultur. Dette kan blandt andet måles i det faktum, at den ellers relative kedelige spise, græskarret, i perioden omkring oktober og november stort set er umulig at opdrive. Vi ønskede naturligvis at honorere den stigende popularitet ved endnu en gang at byde indenfor i Bakkehusets uhygge. Det blev en minderig aften, der blandt meget vil blive husket for stor kreativitet i forbindelse med udklædning hos både børn og voksne. Teater. Vi har opbygget en tradition for teater, dans og musik i Bakkehuset. Hvert år lader vi opføre en form for teater. I det forgangne år blev det til en juleforestilling bygget på den klassiske forestilling om, at de voksne ikke har tid til julen og ikke kan komme i julestemning. Det udviklede sig vanen tro til en kamp med tiden. Ved hjælp af nissemagi endte det hele dog lykkeligt, og vi kunne ønske hinanden en glædelig jul. Det er en fantastisk proces at lave disse teaterforestillinger. Vi kan som regel implementere alle de behov, børnene måtte have. Hvis børnene ønsker at trylle, danse, synge, være bodyguard, lydmand, lave kulisser etc, kan vi som regel honorere alle disse behov. Som en særlig bonus for både børn og personale er processen medvirkende til, at der i disse perioder skabes et særligt bånd mellem børnene og de pædagoger, der er tilknyttet de forskellige aktiviteter. Hvid Jul Netop som vi troede, at den globale opvarmning en gang for alle havde aflivet sneen som vejrfænomen, blev vi mødt med noget så sjældent som en snestorm i december. Den hvide jul var reddet og glæden stor. I februar var vi knap så tryllebundet af dette hvide tæppe, der med sin tilstedeværelse blev en trist påmindelse om, at sommerens kommen havde uendelige udsigter. Togo. Om det var kulden eller den tiltagende higen efter varmere dage skal være usagt, men midt i denne vinterdepression fik dele af personalegruppen den fortrinlige idé, at vi skulle arbejde på at samle penge ind til Afrika. Vi syntes, det kunne være sundt - dog uden at moralisere - at informere børnene om forholdene i denne forarmede verdensdel. Vi besluttede os for, at vi ville lave et loppemarked, hvor pengene ubeskåret skulle gå til Børnefondens arbejde i Togo. Projekt Togo påvirkede vores aktiviteter i foråret. Vores udedage blev i enkelte tilfælde afviklet helt uden brug af legetøj. Børnene prøvede selv at hente deres vand ved en vandpost. Den ellers så attraktive bålmad blev i et enkelt tilfælde fremstillet af ris og bønner. I en periode på omkring en måned blev der fremstillet en masse ting til loppemarkedet udelukkende med det for øje at få penge i kassen. Som et supplement til børnenes fremstilling af malerier, hårbånd, trommer, flotte skulpturer i ostevoks indspillede de ansatte i Bakkehuset, som tiden forskriver, en velgørenheds-cd på baggrund af en gammel klassiker. Forældrenes bidrag var at overbevise deres børn om, at de ikke længere havde brug for alt deres legetøj. En opgave de løste på fortrinlig vis. Vi modtog så store mængder legetøj, at vi i personalegruppen følte os ganske overbevist om, at vi på de indsamlede ting alene ville kunne gennemføre et tilsvarende arrangement næste år. Vi blev klogere! Arrangementet, der var programsat i tidsrummet kl , kunne melde alt udsolgt ca. kl Alt blev revet væk, både legetøj, de fremstillede produkter og de kager som venlige forældre havde bagt til det ædle formål. Summen af det hele var, at vi stolt kunne overrække Børnefonden et beløb på over 8300 kr. Et beløb, der langt oversteg vores vildeste forventninger.

14 Pædagogisk weekend I forbindelse med skolens pædagogiske weekend var Bakkehusets personale forhindret i at passe børn den pågældende dag. Vi gentog succesen fra 2006 og fik nogle forældre ansat som pædagoger for en dag. Tusind tak for det. Vi er stolte over at arbejde i en institution, hvor noget sådan kan lade sig gøre. Vi håber, at børnene på dagen havde fundet de virkelige gode manerer frem, og at vi måske kan lokke jer til noget tilsvarende en anden gang, hvis behovet igen skulle opstå. Markedsdag. I skrivende stund arbejder vi på at finde på skøre ideer til vores næste markedsdag. Vi kan afsløre, at temaet i år er Hawaii, og at dele af personalegruppen tilsyneladende allerede er gået i method acting rolletræning i deres forsøg på at fremstille den ældre Elvis så autentisk som muligt, eller også skyldes det bare manglende motion. Dette var et lille udsnit af de mange højdepunkter, der har været i Bakkehuset i skoleåret 2009/10. Ud over de nævnte større ting har vi naturligvis lavet et hav af andre spændende ting. Tak Vi vil slutteligt rette en tak til de forældre, der gang på gang møder op, når vi har brug for en hjælpende hånd. En tak til de forældre, der bager kager til vores mange arrangementer. En tak til de forældre, der kommer med konstruktive forslag og ideer til hverdagen her i Bakkehuset. Tak for ris og ros. Det er gennem feedback fra forældrene, at vi kan udvikle os som institution. Tak til de personer, der har hjulpet os i løbet af året. Der er gudskelov ikke nogle af de faste personaler, der har forladt os, men vi har haft personer, der har været forbi i løbet af året. Tak til Jeppe Elle Pedersen og Charlotte de Vos Hansen, der var ansat i forbindelse med jobtræning. Tak til Janni Duus Hansen, Tanja Vanman Knudsen, Christian Simonsen og Rasmus Thrane, der har været dygtige studerende i Bakkehuset. Med ønsket om en god sommer til alle. 15

15 16 Den 26. marts 2010 var en stor dag for alle os, der arbejder på biblioteket ja for alle på Giersings Realskole. Den dag kunne vi holde den officielle indvielse af vort nyrenoverede skolebibliotek. Vi fejrede dagen med sodavand og flødeboller til alle elever, og åbent hus så alle fik lejlighed til at se lokalet. Operation Nyt Skolebibliotek havde også stået på i lang tid. Fra de første løse tanker og ideer over konsulentbistand fra Kommunernes Skolebiblioteksforening til de endelige tegninger var på plads.

16 VI HAR FÅET ET NYT SKOLEBIBLIOTEK Da de først var færdige, iværksatte vi den helt store bogkassation, og derefter kunne vi pakke alt det resterende i kasser og flytte det mest nødvendige til et lille feltbibliotek i kælderen, så håndværkerne rigtig kunne komme i gang. Så kom der lys over land. To store vinduer blev sat i, gulvet afhøvlet og væggene malet. Det så ud, som om vi havde fået dobbelt så meget plads som tidligere. Det hele blev fuldendt af nyt inventar så alt nu fremtræder lyst og venligt. Et rigtig godt sted til læring og fordybelse. 17 På biblioteket tager vi os af udlån af mange forskellige materialer- lige fra tegneserier, billedbøger og fagbøger til bærbare pc ere til brug i undervisningen. Foruden det har vi et lærerbibliotek, taskebogs- og klassesætdepot, emnekasser og en række læsekurser, som skal støtte elevernes læseudvikling. Det sidste nye er digitale bøger, som eleverne kan logge ind på i skolen eller hjemmefra. Vi har fået nogle fantastiske rammer om et nutidigt og fremtidssikret læringsmiljø i vort nye skolebibliotek. Af skolebibliotekar Grethe Leopold

17 Det er ganske fedt! 18 Når man fjerner 4 fag fra skemaet og presser dem ned i et fag, så er der klokker, der ringer. Alarmklokker. Men klokkerne klingede hurtigt ud, og den grimme ælling viste sig at blive til en smuk svane, som der står i eventyret. Musicalfaget i 6. klasse er en kæmpesucces! Tænk, at vi kan tilbyde vores elever et fag med indhold af kreative faglige udfordringer fra alle verdenshjørner. Udfordringer, både for elever og lærere. Et fag, der 3 timer om ugen bringer de to 6. klasser et sted hen, de aldrig før har været. Drama, teatersport, kor, dans, make-up, kostumer, rytmisk grundtræning og samarbejds-/tillids-øvelser bliver i en lind strøm hældt ud over eleverne, som suger det hele i sig. Yderligere er musicalfaget meget stimulerende for elever med praktiske evner. Målet er sat, og det er ufravigeligt. Der skal optrædes, og ALLE skal på scenen. Musicalen skal opføres til skolefester-

18 ne i uge 7. Forestillingen skal vare ca. en time, og den skal være mindst lige så god som sidste år. Ambitionerne er høje fra vi læreres side - vi forventer, og vi forlanger!! Fra skoleårets start arbejder vi systematisk med introduktion af de forskellige stilarter, som til sidst blandes sammen på scenen. Musik/sang, drama, dans og make-up/kostume. Når alle elever har været igennem alle discipliner, vælges favoritområder i prioriteret rækkefølge, og vi nærmer os så småt rollelister, scenografi, sangsolister, følgespotsoperatører og kor m. m. Årets musical endte med at hedde Den første gang. Den beskrev en cyklus fra fødsel til død med mange af de ting, vi som mennesker oplever den første gang. Man fødes, har sin første skoledag, den første forelskelse, det første kys, den første skilsmisse, det første barn. Det hele endte med et brag af et show, og lur mig om ikke den smukke svane har lagt et guldæg lige midt i vores dejlige skole. Et guldæg med nye små talenter, klar til at løfte sammen, så vi fremover kan få flotte musicals på Giersings Realskole. Det er vist ganske fedt! Af Anders Møller 19 Fotos: Søren Nilsson

19 At blive sminket 20 Musicalen Den første gang blev en kæmpesucces og havde undervejs udfordrende elementer. Pigerne elsker det drengene er meget tilbageholdende. At lægge ansigt til full-face make-up, som enten kvinde/gammel kone eller dreng/gammel mand kan være grænseoverskridende. Pigerne var dog selvsagt solgt på forhånd, drengene mere forbeholdne, men i takt med, at de så kammeraternes ansigter forvandle sig til gamle mænd eller smukke kvinder, blev alle mere og mere optaget af sminkøsernes tryllen med foundation, rouge, øjenskygge og pensel. De blev intet mindre end begejstrede og glædede sig til den store dag, hvor alle skulle sminkes. Den professionelle sminke var sammen med kostumerne med til at bringe elevernes præstationer op på et højere niveau. Ved generalprøven og de efterfølgende aftener stod sminkøserne skulder ved skulder og sminkede uafbrudt i timevis. Et arbejde, der krævede stor koncentration og erfarenhed. Lærerne på musical-holdet siger derfor tusind tak for hjælpen til den professionelle kosmetolog (og forældre på skolen) Alice Hjorthøj, der igennem hele året stod skulder ved skulder med vores egen amatør-sminkøse.

20 At bygge en forestilling som Den første gang op, er ikke bare at øve roller, sange, danse, lave kostumer og blive sminket. Der er meget, meget mere. Der skal bygges scene der skal rigges lys til der skal trækkes ledninger der skal stilles stole frem til publikum tusind gøremål, som tager tid og koster kræfter. Her er Giersings Realskole heldige. Vi har to super-pedeller, Thomas og Thomas. Til dem skal der også sendes et tusind tak for hjælpen!. Al det praktiske 21

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk Redaktion: Preben Larsen Eva

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 12 46 71 66 12 20 74 (Fax) 63 11 26 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration Årsberetning fra skolelederen v. Mette Lisbjerg Personale I dette skoleår oplevede vi, at en medarbejder gik på pension. Det var Niels Ishøj Christensen vores pedel, der i februar trak sig tilbage til

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Årsskrift 2004 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Støvring Gymnasium 2012

Støvring Gymnasium 2012 Støvring Gymnasium 2012 Årsskrift 2012 STØVRING GYMNASIUM Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring sgy@sgy.dk www.sgy.dk Ledelse og administration Rektor Vicerektor Økonomichef Inspektor Sekretær

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere