Giersin giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010"

Transkript

1 giersings REALSKOLE Årsskrift

2 Indholdsfortegnelse Kolofon Giersings Realskole - om skolen Bedre læring og trivsel for alle! Skoleåret En fritidsordning med liv og glade dage Hurra!!! Vi har fået et nyt skolebibliotek Det er ganske fedt! Og SÅ blev det forår klasse på tur B på toppen Barcelona forlænget Rom, 2010 At rejse er at leve klassernes tur til Lübeck Iværksætterne på Lego klasserne skriver flotte fagbøger COBRA er ikke en rigtig slange Farverige glimt fra året i Børnhaveklasserne Giersings Realskole Revisited Fra elevrådet Comenius projekt: Four Seasons - return to the roots Kunstforeningen - Beretning for 2009/ Generalforsamling Personalet ved Giersings Realskole Farveller og godda er Farvel og mange tak fra Ulriksen!! Konfirmations forberedelse og -datoer Konfirmand-pilgrimsvandring til Domkirken Giersings Realskoles Fælleslegat Hvor går eleverne hen Skoleåret Kombineret elev-forsikring Skolefritidsordningen Fagenes timetal 2010/ Undervisningsprincipper Karaktergivning Skolepenge, bøger, materialer m.v Befordring Skolens ringetider Elevlister for skoleåret 2008 / Indmeldelseskort Vedtægter og Tilsynsplan Årets aktivitetskalender Kort

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Skoleleder: Poul H. Pedersen Bestyrelsen 4 Læge Eva Holtved, formand Lektor Kim Skjoldborg Jørgensen, næstformand Arkitekt Søren Vestergaard Revisor Line Hedam Advokat Klaus Tolstrup Skolens tilsynsførende er Sognepræst Anne Reiter Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Telefax: Skolens Fritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Viceskoleleder: Ole Wichmann Sekretær: Dorte Bundgaard Regnskabsfører: Chalotte Duelund Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle for artikler og fotos Lay-out og tryk: one2one grafisk produktion Forsidefoto+personalefotos: Odense Skolefoto og Gauss Foto Pedel: Thomas Kaae Kristensen Pedel: Thomas Mc Donnell Leder af skolens fritidsordning: Afdelingsleder: Per Kirkebæk Frederiksen Souschef: Anne-Mette Nielsen Svanemærket tryksag

4

5 6 Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever på alle Folkeskolens trin (børnehaveklasse skoleår). I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig opgave at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne med hovedvægten lagt på dansk, matematik, fremmedsprog, fysik, natur/teknik, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendom. Vi finder det endvidere væsentligt, at en række kreative fag som musik, billedkunst, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, idræt og musical indgår i undervisningen.

6 Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men gennem undervisningen vil der blive lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Det vil endvidere være vort mål, at den enkelte elev udvikles til en selvstændig personlighed, som også forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sin færd viser hensyn og respekt for andre mennesker. Skolen vil tilstræbe, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, er til stede, og med skolens relativt lille elevtal er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. Skolen placerer i samråd med hjemmet eleverne på det for dem rigtige undervisningsmæssige niveau. Skolen forventer, at de arbejdsopgaver, der pålægges eleven, søges løst på bedst mulige måde. Gennem jævnlige forældremøder, skole/hjem samtaler og standpunktsbedøm melser holdes forældrene underrettet om elevens skole mæssige situation. Der vil i det kommende skoleår være 2 klasser på hvert af flg. klasstrin: Børnehaveklasse, 1.-9.kl. I overbygningen vil der endvidere være 3 klasser på 10.kl.trin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal andetsteds i skriftet. (s. 68) Efter 9. skoleår kan der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. Der kan aflægges prøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, kristendom, samfundsfag og fysik/kemi. Desuden kan der aflægges prøve i visse af valgfagene. Efter 10. klasse kan der aflægges 10.klasses Prøven (FS10) eller evt. Folkeskolens Afgangsprøve. Det skal bemærkes, at prøveniveauet vælges fag for fag. Man kan således efter 10.klasse aflægge nogle prøver som Folkeskolens Afgangsprøve og andre som 10.klasses Prøven. Faget tysk er obligatorisk i kl. Faget dansk har fået tilført fornødent timetal, således at der gives klasselæreren mulighed for at løse forskellige opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler, erhvervspraktik. Børnehaveklasserne, hvis betydning for indskolingen vi tillægger stor betydning, har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der er gældende: Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning: Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet senere i skriftet. (s. 67) Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. 7

7 Bedre læring og trivsel for alle! 8 Det forgangne skoleår har været præget af ro og god økonomi. Dog er der endnu udfordringer - områder, som kræver ekstra bevågenhed. Bestyrelsen og ledelsen har valgt, at vi i de kommende år vil øge opmærksomheden på trivsel for alle på skolen således, at vi gennem dannelsen af en evalueringskultur og implementering af et netbaseret evalueringsværktøj har mulighed for at vurdere, om børn og voksne trives, og om læringsmiljøet er tilfredsstillende set fra både børnenes, forældrenes og lærernes synsvinkel. Vi håber derigennem at kunne generere målbare og reproducerbare parametre og således synliggøre såvel de fordele som ulemper og mangler, der måtte være, og efterfølgende foretage de fornødne ændringer og opgraderinger. Derudover og i sammenhæng dermed er det vort ønske at øge opmærksomheden på børn med sociale/adfærdsmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder, idet vi mener, at det er af afgørende betydning for alles trivsel og indlæring, at specielle problemer synliggøres og afhjælpes således, at alle får det optimale udbytte af undervisningen. Derfor har vi valgt over de kommende år at afsætte ressourcer til opgradering af specialundervisningen og samarbejdet med social- og sundhedssektoren således, at børn med særlige behov får den nødvendige hjælp og vejledning samt en vurdering af, om den fornødne bistand kan ydes indenfor skolens rammer, eller andre tiltag bør iværksættes. Vi har således valgt, at vi i særlig grad vil fokusere på læringsmiljøet i bred forstand, så vi bedre ser os i stand til på professionel vis at leve op til vort værdigrundlag, hvor vi lægger vægt på via samarbejde og gensidig menneskelig og faglig respekt at give den enkelte elev de optimale betingelser for at erhverve såvel boglige som kreative og sociale færdigheder og dermed understøtte, at hver enkelt elev udvikler sin egen selvstændige personlighed, Dvs. udvikler den egenskab at kunne tænke, føle og handle i overensstemmelse med egne ønsker, holdninger og vurderinger. Jeg tror på, at ro og tolerance gror frem af tryghed og selvstændighed. Tradition TRYGHED Tolerance ÉN RO Der er én ro, og den beror på, at du er tro mod det du tror på. Piet Hein (Kumbel) Bestyrelsesformand Eva Holtved

8 9

9 Poul Haahr Pedersen Skoleleder Skoleåret Vi taler ikke længere om at færdiggøre en uddannelse. Vi forventer livslang læring og uddannelse. Vi skal være garanter for, at eleverne, der går på Giersings Realskole, får den bedst mulige læring, så de bliver i stand til at reflektere til viden på mange niveauer. Det kræver selvfølgeligt, at eleverne trives, både hvad angår den enkelte elev, men også klassen som helhed. Det er meget vigtigt, at alle elever udvikler sig og opnår stadig bedre kompetencer til at begå sig i vores demokratiske samfund med de rettigheder og pligter, som hører med. Så set i dette perspektiv sætter vi fremadrettet endnu mere fokus på, hvordan vi kan evaluere både læring og trivsel. Tidlig indsats er et område, vi har meget fokus på. Vi har i den forbindelse derfor sammen med skolens bestyrelse valgt at hensætte , kr. af årets resultat til ekstraordinære pædagogiske tiltag de næste 3 år, hvilket jeg forventer mig meget af. En hjørnesten i skolens værdifundament er morgensangen. Jeg glæder mig hver eneste dag over de cirka 10 minutter, hvor vi sammen har mulighed for at informere om særlige begivenheder, lade en klasse optræde eller på anden vis markere noget vigtigt. At starte skoledagen med en sang betyder meget for mig, og jeg ved, at det også betyder meget for både elever, ansatte og forældre. Der er ingen tvivl om, at lige netop morgensang huskes af alle elever, når de en gang har forladt skolen og tænker tilbage. Tiden går forrygende stærkt og endnu et skoleår er gået. Glade elever med store forventningsfulde øjne stod i august klar til at komme i gang igen efter en god sommerferie. Det store samtaleemne blandt eleverne de første par skoledage var vores nye toiletter. Nu har eleverne endelig fået toiletforhold, der bestemt lever op til vores forventninger. Herligt at en renovering kan betyde så meget for så mange. Bekymringer om at skulle holde sig, til man kommer hjem, er væk, og alle, såvel elever som forældre, kan nu ånde lettet op. Det forgangne skoleår på Giersings Realskole har endnu en gang været præget af mange spændende pædagogiske tilbud udover den daglige undervisning, der gør en forskel. Undervisningsforløb krydret med særlige undervisningsforløb f. eks naturfagsugen i uge 39 og uge 6 med de humanistiske fag. Læringsmiljøet på skolen bliver vi hele tiden bedre til. Vi har fået nye interaktive tavler i alle de klasselokaler, der manglede. Det er bare fantastisk, hvilke pædagogiske muligheder det giver lærerne og eleverne i den daglige undervisning. En truende influenza-epidemi blev også pludselig et samtaleemne på mange niveauer i efteråret 2009, og derfor valgte vi meget bevidst på Giersings Realskole at indkøbe sprit- og sæbedispensere for at imødekomme og minimere

10 smitte risikoen bedst muligt. Eleverne blev rigtig dygtige til at vaske hænder, og vi oplevede ikke nævneværdigt fravær og sygdom på skolen. Det er ikke kun toiletterne vi har renoveret. Vores administration har vi flyttet og indrettet et klasselokale, hvor vi tidligere havde administrationen. Desuden er skolens bibliotek også renoveret og står nu tidssvarende som et lyst og indbydende lokale. Det er min overbevisning, at eleverne er meget glade for vores nye bibliotek. Desuden har vi gennem flere år opfordret eleverne til at cykle mere. Den opfordring har eleverne fulgt, hvilket har betydet, at vi skulle finde bedre cykelparkeringsmuligheder. Det er vi færdige med. Alle klasser har nu fået tildelt et bestemt sted til deres cykler. Vi har også været nødt til at få bedre og hurtigere internetforbindelse, da rigtig mange elever selv har en bærbar computer med i skole. Dejligt at det mere og mere er en selvfølge, at eleverne selv har en bærbar computer med. Forældreintra fungerer bedre og bedre. Det er en god kommunikations-form, der giver en langt bedre mulighed for at følge med i den daglige skolegang og modtage/give hurtigere informationer. Systemet bliver til stadighed opgraderet, og vi bliver alle sammen bedre til at udnytte de muligheder, systemet har. Vi vil selvfølgelig fortsat have fokus på forbedringer af støjforholdene i klasserne og på almindeligt vedligehold. Der er altid en del reparationer og forbedringer på et gammelt smukt hus, som Giersings Realskole er. Til sidst vil jeg gerne understrege betydningen af godt samarbejde. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) har været en stor hjælp for os, og vi glæder os over samarbejdet og ikke mindst den velvilje, vi møder fra politisk side i Odense Kommune. En særlig tak til vores tilsynsførende, Anne Reiter, der også er præst for vores konfirmander. Anne Reiter kommer jævnligt på skolen og deltager i undervisningen. I den forbindelse vil jeg fremhæve vores juleafslutning, som foregår i Domkirken. Hele skolen går fra Giersings Realskole i fakkeltog til Domkirken, hvor Anne Reiter på fornemste vis forestår vores juleafslutning. For mange elever, forældre og ansatte er det først rigtig jul, når vi har været i Domkirken sidste skoledag inden juleferien. Samarbejdet med jer forældre betyder alt og er forudsætningen for, at børnene er glade og parate hver morgen til en ny spændende skoledag. Jeg ønsker sammen med jer i fremtiden at bevare Giersings Realskole som en af Danmarks bedste skoler med stolte traditioner og alligevel med en åbenhed over for nye tiltag. Uden forældrenes opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at holde skole. Jeg retter hermed en stor tak til jer forældre for samarbejdet. Sammen med jer opstår der gode samarbejdscirkler, hvor jeres støtte giver glæde i hverdagens arbejde med børnene. Tak for det. Også en stor tak til skolens samlede personale og bestyrelse, der hver især yder en fantastisk indsats. Der er udfordringer foran os, og derfor er det vigtigt at have det rigtige hold af medarbejdere. Det har vi altid haft på Giersings Realskole, og det er jeg meget glad for også at have i dag. Tak for jeres indsats for skolen. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. Tak for et forrygende skoleår. 11

11 En fritidsordning med liv og glade dage 12 Om et Bakkehusår Markedsdag En fast tradition i Bakkehuset er flagskibsarrangementet Markedsdagen. Markedsdagen finder som regel sted en af de første fredage i juni. Formålet med dagen er at skabe en sjov dag for alle børn, forældre, personale samt skabe et lille overskud til vores Ærø-koloni. Temaet i år var Middelalderen. Ved hjælp af halm, imaginære hestepærer fremstillet af trylledej, gabestok, gris på spyd og den rette skjaldmusik lykkedes det os endnu engang at skabe den rigtige kulisse. Ærø Bakkehuset har igennem de seneste 4 år haft en udvekslingsaftale med institutionen Skibet fra Ærøskøbing. De låner førstesalen i Bakkehuset, og vi låner deres institution. Efter et helt år i byens midte trænger vi til lidt frisk luft og havvand. De trænger til at komme væk fra brostenene og mærke pulsen og de kulturelle tilbud, der er i en by som Odense. Den første uge af sommerferien tager vi med vores 2. klasser til Ærø. Ved færgelejet i Svendborg kan vi som regel lige nå at hilse på vores udvekslingspartnere, inden de sætter sig i toget og kører mod Odense.

12 Den gamle smøre om at der er ikke noget, der hedder dårligt vejr.. har været mantraet i forbindelse med nogle af de tidligere ture, men denne gang kunne meteorologerne melde om rigtigt sommervejr hele ugen. Det blev en fantastisk tur. Man kan næppe forestille sig en mere autentisk start på skoleferien end Ærøskøbing i høj sol. Allerede ved ankomsten kan man næsten mærke den milde brise fra radioens drengekor og forventningen om, at man når som helst kan støde ind i Per Malberg og en horde af gadedrengeløbende, vandkæmmede børn i korte bukser. Ærø er, sagt i den største respekt, ferie som dengang, morfar endnu var en lille dreng, og det hippeste man kunne sige var er du mør mand! eller den er mægtig!. Vi glæder os allerede til det næste besøg. Første skoledag Efterhånden som alderen er fremskreden, kan det være svært at navigere i fortiden. De forskellige begivenheder fortoner sig ofte, men en dag står lysende klar for langt de fleste: Den første skoledag. En stemning og forventning er bygget op over en længere periode, og børnene er klar over, at de står ved indgangen til en ny æra. Vi er så heldige, qua vores profession som pædagoger, at opleve denne magi hvert eneste år. Se alle de dejlige børn i deres nyeste tøj og med de endnu stive tornystre fyldt med velekviperede penalhuse og nysgerrig forventning. Når vi siger nye børn, er det lidt en sandhed med forbehold. Vi havde gudskelov kendskab til langt de fleste børn, selvom det stadig kneb med at dechifrere alle navnene. Vi bruger altid informationsmødet i januar til at beskrive vigtigheden af, at børnene ikke starter skole og sfo samme dag. Vi opfordrer altid forældrene til at besøge Bakkehuset i løbet af sommerferien. Det skaber tryghed hos alle implicerede, og igen i år var der rigtig mange, der fulgte dette råd. Så den første skoledag var et gensyn med en masse nye børn. Leg godt I Bakkehuset arbejder vi ud fra teorien om anerkendende konfliktløsning. Det betyder, at vi med jævne mellemrum samler børnene og fortæller dem, hvordan man optimerer venskaber og hvilke følgevirkninger, der kan være forbundet med at stå uden for det sociale fællesskab. Disse seancer fremgår af diverse aktivitetsplaner under navnet Vennetimer. Vi føler det som en af vores største opgaver, at børnene er glade i den fritid, vi råder over. Når børnene befinder sig i en tilstand af glæde, har de nemmere ved at absorbere viden, og glade børn har også lettere ved at skabe venskaber. To uger årligt har vi i Bakkehuset yderligere fokus på dette tema. Gennem diverse aktiviteter som dukketeater, rollespil osv. genskaber vi nogle konflikter fra børnenes hverdag, som vi i fællesskab prøver at løse på den mest hensigtsmæssige måde. 13

13 14 Halloween Halloween har efterhånden bidt sig fast som en integreret del af vores kultur. Dette kan blandt andet måles i det faktum, at den ellers relative kedelige spise, græskarret, i perioden omkring oktober og november stort set er umulig at opdrive. Vi ønskede naturligvis at honorere den stigende popularitet ved endnu en gang at byde indenfor i Bakkehusets uhygge. Det blev en minderig aften, der blandt meget vil blive husket for stor kreativitet i forbindelse med udklædning hos både børn og voksne. Teater. Vi har opbygget en tradition for teater, dans og musik i Bakkehuset. Hvert år lader vi opføre en form for teater. I det forgangne år blev det til en juleforestilling bygget på den klassiske forestilling om, at de voksne ikke har tid til julen og ikke kan komme i julestemning. Det udviklede sig vanen tro til en kamp med tiden. Ved hjælp af nissemagi endte det hele dog lykkeligt, og vi kunne ønske hinanden en glædelig jul. Det er en fantastisk proces at lave disse teaterforestillinger. Vi kan som regel implementere alle de behov, børnene måtte have. Hvis børnene ønsker at trylle, danse, synge, være bodyguard, lydmand, lave kulisser etc, kan vi som regel honorere alle disse behov. Som en særlig bonus for både børn og personale er processen medvirkende til, at der i disse perioder skabes et særligt bånd mellem børnene og de pædagoger, der er tilknyttet de forskellige aktiviteter. Hvid Jul Netop som vi troede, at den globale opvarmning en gang for alle havde aflivet sneen som vejrfænomen, blev vi mødt med noget så sjældent som en snestorm i december. Den hvide jul var reddet og glæden stor. I februar var vi knap så tryllebundet af dette hvide tæppe, der med sin tilstedeværelse blev en trist påmindelse om, at sommerens kommen havde uendelige udsigter. Togo. Om det var kulden eller den tiltagende higen efter varmere dage skal være usagt, men midt i denne vinterdepression fik dele af personalegruppen den fortrinlige idé, at vi skulle arbejde på at samle penge ind til Afrika. Vi syntes, det kunne være sundt - dog uden at moralisere - at informere børnene om forholdene i denne forarmede verdensdel. Vi besluttede os for, at vi ville lave et loppemarked, hvor pengene ubeskåret skulle gå til Børnefondens arbejde i Togo. Projekt Togo påvirkede vores aktiviteter i foråret. Vores udedage blev i enkelte tilfælde afviklet helt uden brug af legetøj. Børnene prøvede selv at hente deres vand ved en vandpost. Den ellers så attraktive bålmad blev i et enkelt tilfælde fremstillet af ris og bønner. I en periode på omkring en måned blev der fremstillet en masse ting til loppemarkedet udelukkende med det for øje at få penge i kassen. Som et supplement til børnenes fremstilling af malerier, hårbånd, trommer, flotte skulpturer i ostevoks indspillede de ansatte i Bakkehuset, som tiden forskriver, en velgørenheds-cd på baggrund af en gammel klassiker. Forældrenes bidrag var at overbevise deres børn om, at de ikke længere havde brug for alt deres legetøj. En opgave de løste på fortrinlig vis. Vi modtog så store mængder legetøj, at vi i personalegruppen følte os ganske overbevist om, at vi på de indsamlede ting alene ville kunne gennemføre et tilsvarende arrangement næste år. Vi blev klogere! Arrangementet, der var programsat i tidsrummet kl , kunne melde alt udsolgt ca. kl Alt blev revet væk, både legetøj, de fremstillede produkter og de kager som venlige forældre havde bagt til det ædle formål. Summen af det hele var, at vi stolt kunne overrække Børnefonden et beløb på over 8300 kr. Et beløb, der langt oversteg vores vildeste forventninger.

14 Pædagogisk weekend I forbindelse med skolens pædagogiske weekend var Bakkehusets personale forhindret i at passe børn den pågældende dag. Vi gentog succesen fra 2006 og fik nogle forældre ansat som pædagoger for en dag. Tusind tak for det. Vi er stolte over at arbejde i en institution, hvor noget sådan kan lade sig gøre. Vi håber, at børnene på dagen havde fundet de virkelige gode manerer frem, og at vi måske kan lokke jer til noget tilsvarende en anden gang, hvis behovet igen skulle opstå. Markedsdag. I skrivende stund arbejder vi på at finde på skøre ideer til vores næste markedsdag. Vi kan afsløre, at temaet i år er Hawaii, og at dele af personalegruppen tilsyneladende allerede er gået i method acting rolletræning i deres forsøg på at fremstille den ældre Elvis så autentisk som muligt, eller også skyldes det bare manglende motion. Dette var et lille udsnit af de mange højdepunkter, der har været i Bakkehuset i skoleåret 2009/10. Ud over de nævnte større ting har vi naturligvis lavet et hav af andre spændende ting. Tak Vi vil slutteligt rette en tak til de forældre, der gang på gang møder op, når vi har brug for en hjælpende hånd. En tak til de forældre, der bager kager til vores mange arrangementer. En tak til de forældre, der kommer med konstruktive forslag og ideer til hverdagen her i Bakkehuset. Tak for ris og ros. Det er gennem feedback fra forældrene, at vi kan udvikle os som institution. Tak til de personer, der har hjulpet os i løbet af året. Der er gudskelov ikke nogle af de faste personaler, der har forladt os, men vi har haft personer, der har været forbi i løbet af året. Tak til Jeppe Elle Pedersen og Charlotte de Vos Hansen, der var ansat i forbindelse med jobtræning. Tak til Janni Duus Hansen, Tanja Vanman Knudsen, Christian Simonsen og Rasmus Thrane, der har været dygtige studerende i Bakkehuset. Med ønsket om en god sommer til alle. 15

15 16 Den 26. marts 2010 var en stor dag for alle os, der arbejder på biblioteket ja for alle på Giersings Realskole. Den dag kunne vi holde den officielle indvielse af vort nyrenoverede skolebibliotek. Vi fejrede dagen med sodavand og flødeboller til alle elever, og åbent hus så alle fik lejlighed til at se lokalet. Operation Nyt Skolebibliotek havde også stået på i lang tid. Fra de første løse tanker og ideer over konsulentbistand fra Kommunernes Skolebiblioteksforening til de endelige tegninger var på plads.

16 VI HAR FÅET ET NYT SKOLEBIBLIOTEK Da de først var færdige, iværksatte vi den helt store bogkassation, og derefter kunne vi pakke alt det resterende i kasser og flytte det mest nødvendige til et lille feltbibliotek i kælderen, så håndværkerne rigtig kunne komme i gang. Så kom der lys over land. To store vinduer blev sat i, gulvet afhøvlet og væggene malet. Det så ud, som om vi havde fået dobbelt så meget plads som tidligere. Det hele blev fuldendt af nyt inventar så alt nu fremtræder lyst og venligt. Et rigtig godt sted til læring og fordybelse. 17 På biblioteket tager vi os af udlån af mange forskellige materialer- lige fra tegneserier, billedbøger og fagbøger til bærbare pc ere til brug i undervisningen. Foruden det har vi et lærerbibliotek, taskebogs- og klassesætdepot, emnekasser og en række læsekurser, som skal støtte elevernes læseudvikling. Det sidste nye er digitale bøger, som eleverne kan logge ind på i skolen eller hjemmefra. Vi har fået nogle fantastiske rammer om et nutidigt og fremtidssikret læringsmiljø i vort nye skolebibliotek. Af skolebibliotekar Grethe Leopold

17 Det er ganske fedt! 18 Når man fjerner 4 fag fra skemaet og presser dem ned i et fag, så er der klokker, der ringer. Alarmklokker. Men klokkerne klingede hurtigt ud, og den grimme ælling viste sig at blive til en smuk svane, som der står i eventyret. Musicalfaget i 6. klasse er en kæmpesucces! Tænk, at vi kan tilbyde vores elever et fag med indhold af kreative faglige udfordringer fra alle verdenshjørner. Udfordringer, både for elever og lærere. Et fag, der 3 timer om ugen bringer de to 6. klasser et sted hen, de aldrig før har været. Drama, teatersport, kor, dans, make-up, kostumer, rytmisk grundtræning og samarbejds-/tillids-øvelser bliver i en lind strøm hældt ud over eleverne, som suger det hele i sig. Yderligere er musicalfaget meget stimulerende for elever med praktiske evner. Målet er sat, og det er ufravigeligt. Der skal optrædes, og ALLE skal på scenen. Musicalen skal opføres til skolefester-

18 ne i uge 7. Forestillingen skal vare ca. en time, og den skal være mindst lige så god som sidste år. Ambitionerne er høje fra vi læreres side - vi forventer, og vi forlanger!! Fra skoleårets start arbejder vi systematisk med introduktion af de forskellige stilarter, som til sidst blandes sammen på scenen. Musik/sang, drama, dans og make-up/kostume. Når alle elever har været igennem alle discipliner, vælges favoritområder i prioriteret rækkefølge, og vi nærmer os så småt rollelister, scenografi, sangsolister, følgespotsoperatører og kor m. m. Årets musical endte med at hedde Den første gang. Den beskrev en cyklus fra fødsel til død med mange af de ting, vi som mennesker oplever den første gang. Man fødes, har sin første skoledag, den første forelskelse, det første kys, den første skilsmisse, det første barn. Det hele endte med et brag af et show, og lur mig om ikke den smukke svane har lagt et guldæg lige midt i vores dejlige skole. Et guldæg med nye små talenter, klar til at løfte sammen, så vi fremover kan få flotte musicals på Giersings Realskole. Det er vist ganske fedt! Af Anders Møller 19 Fotos: Søren Nilsson

19 At blive sminket 20 Musicalen Den første gang blev en kæmpesucces og havde undervejs udfordrende elementer. Pigerne elsker det drengene er meget tilbageholdende. At lægge ansigt til full-face make-up, som enten kvinde/gammel kone eller dreng/gammel mand kan være grænseoverskridende. Pigerne var dog selvsagt solgt på forhånd, drengene mere forbeholdne, men i takt med, at de så kammeraternes ansigter forvandle sig til gamle mænd eller smukke kvinder, blev alle mere og mere optaget af sminkøsernes tryllen med foundation, rouge, øjenskygge og pensel. De blev intet mindre end begejstrede og glædede sig til den store dag, hvor alle skulle sminkes. Den professionelle sminke var sammen med kostumerne med til at bringe elevernes præstationer op på et højere niveau. Ved generalprøven og de efterfølgende aftener stod sminkøserne skulder ved skulder og sminkede uafbrudt i timevis. Et arbejde, der krævede stor koncentration og erfarenhed. Lærerne på musical-holdet siger derfor tusind tak for hjælpen til den professionelle kosmetolog (og forældre på skolen) Alice Hjorthøj, der igennem hele året stod skulder ved skulder med vores egen amatør-sminkøse.

20 At bygge en forestilling som Den første gang op, er ikke bare at øve roller, sange, danse, lave kostumer og blive sminket. Der er meget, meget mere. Der skal bygges scene der skal rigges lys til der skal trækkes ledninger der skal stilles stole frem til publikum tusind gøremål, som tager tid og koster kræfter. Her er Giersings Realskole heldige. Vi har to super-pedeller, Thomas og Thomas. Til dem skal der også sendes et tusind tak for hjælpen!. Al det praktiske 21

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Som det fremgår af skolens vedtægter, skal jeg give en beretning om året, der er gået. Jeg vil forsøge at beskrive skolens pædagogiske tiltag dels

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Hold Øje uge 44. En ganske almindelig torsdag på Næringen 98. Aften-BØF I næste uge er Aften-BØF afløst af Musical-show.se længere ned i Hold Øje.

Hold Øje uge 44. En ganske almindelig torsdag på Næringen 98. Aften-BØF I næste uge er Aften-BØF afløst af Musical-show.se længere ned i Hold Øje. Hold Øje uge 44 En ganske almindelig torsdag på Næringen 98. Aften-BØF I næste uge er Aften-BØF afløst af Musical-show.se længere ned i Hold Øje. God weekend Hilsen Peter FRITS Denne uge i Frits har stået

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere