2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det formål at sikre et større afkast til samfundet af den fælles fiskeressource. Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i dets betænkning fra 2011, at der indføres ressourceafgifter på fiskeriområdet. Anbefalingerne byggede på Fiskerikommissionens betænkning fra 2009 og Benchmarkingsudvalgets rapport fra Kommissionen fandt, at fiskebestanden er en naturgiven ressource, som samfundet ejer. Udnyttelsen af de naturgivne ressourcer bør ske på det økonomisk bedst mulige grundlag. Det bør ske med størst muligt langsigtet samlet økonomisk udbytte for samfundet. Et effektivt fiskeri giver mulighed for en høj ressourcerente. Samfundet som helhed skal have en fair andel af ressourcerenten i form af ressourceafgifter. I dag afgiftsbelægges alene det havgående fiskeri efter rejer, hellefisk og makrel. Det findes rigtigt at udvide afgiftsbelægningen til at omfatte visse andre kommercielt interessante pelagiske fiskearter, så aktørerne også skal betale for udnyttelse af denne del af den fælles fiskeressource. De omhandlede dele af det pelagiske fiskeri vurderes at kunne bære en ressourceafgift. 2. Hovedpunkter i forslaget Det foreslås, at dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland bliver omfattet af en ressourceafgift. Det pelagiske fiskeri i denne sammenhæng omfatter fiskeri efter makrel, sild og lodde. Kvoteområdet i Østgrønland omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. Det foreslås, at det pelagiske fiskeri i Vestgrønland foreløbigt friholdes for afgift. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt foreligger et meget usikkert grundlag for forsøgsfiskeri i Vestgrønland efter makrel, sild og lodde. Der er behov for, at få kortlagt disse fiskeriområder for at undersøge om de nævnte fiskeriområder kan danne grundlag for et fremtidigt kommercielt fiskeri. For ikke at mindske aktørernes interesse i at bidrage til en kortlægning af FM 2015/xx 1 AKA sagsnr

2 de pelagiske fiskeriressourcer i Vestgrønland lægges der derfor ikke op til at indføre en afgift på dette fiskeri på nuværende tidspunkt. Tilsvarende foreslås at forsøgsfiskeriet efter blåhvilling og guldlaks friholdes for afgift, idet fiskeriet efter disse arter hidtil alene har resulteret i fangst af uvæsentlige mængder i 2013 og 2014, ligesom fiskeri efter disse arter stadig befinder sig på et tidligt udviklingsstadie. Det pelagiske fiskeri er relativt nyt og har stadig for de fleste arters vedkommende status som forsøgsfiskeri. Erfaringerne her fra viser, at grønlandske rederier ikke har haft kapacitet til at udnytte kvoterne, hvorfor flere af kvoteholderne har indgået aftaler med udenlandske fiskerivirksomheder om at stille kapacitet til rådighed. Virkningen heraf har været, at fiskeriet kun i begrænset omfang har givet øget beskæftigelse og kapacitetsudvikling i Grønland. Brugen af udenlandske fartøjer med udenlandsk beskæftigelse aflejrer sig samtidig kun i begrænset omfang i øgede skatteindtægter. De udenlandske selskaber betaler således ikke selskabsskatter af eventuelle overskud fra fiskeriet, ligesom de ikke betaler A-skatter af udenlandske besætningsmedlemmers løn. For at styrke den grønlandske beskæftigelse og kapacitetsudvikling ved at tilskynde til brug af grønlandske fartøjer og grønlandsk besætning, og for at sikre landskassen en rimelig andel af den fortjeneste, som opstår i forbindelse med fiskeriet, foreslås, at ressourceafgiften differentieres således, at fisk fanget ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønland afgiftsbelægges med en lavere afgiftssats end hvad der gælder for fisk fanget ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller udlandet. Differentieringen af afgiften er begrundet dels i det nævnte ønske om at skabe incitament til anvendelse af grønlandske fartøjer og grønlandsk besætning, dels det forhold at anvendelsen af grønlandske fartøjer -og/eller besætning giver indtægter i form af A-skatter og selskabsskatter, hvorfor ressourcebeskatningen i disse tilfælde kan sættes til et lavere niveau i forhold til pelagiske fisk opfisket af øvrige fartøjer. Forslaget forventes at indbringe et provenu på ca. 103 mio. kr. Provenuet er beregnet på baggrund af en forventet samlet fangst på ca tons, hvoraf ca tons forventes fisket ved brug af enten fartøjer registreret med hjemsted i Grønland, eller fartøjer registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller udlandet, hvor fartøjer er overtaget ved bareboat charter af et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland. Den resterende del forventes fisket af udenlandske fartøjer, herunder fartøjer registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet. 2

3 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013 og senest ved inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014, foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri 1 Stk. 1. Efter bestemmelsen i denne lov svarer virksomheder og personer, der har kvoter til havgående fiskeri efter hellefisk henholdsvis makrel, en afgift til landskassen af den del af fangsten, som ikke i henhold til fiskerilovgivningen skal indhandles til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland. 1. Lovens titel affattes således: Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri og visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri. 2. 1, stk. 1, affattes således: 1. Efter bestemmelsen i denne lov svarer virksomheder og personer, der har kvoter til havgående fiskeri efter hellefisk og visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri, en afgift til landskassen af den del af fangsten, som ikke i henhold til fiskerilovgivningen skal indhandles til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland. 3. I 1 indsættes som nyt stk. 2. Stk. 2. Afgiftspligten omfatter fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium og fiskeri på andre landes fiskeriterritorium. Stk. 2 bliver herefter stk Efter 3 affattes overskriften således: Afgift på makrel Afgift på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland 3

4 3a Afgiften er 1,50 kroner pr. kilo makrelfisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland. Stk. 2. Afgiften er 1,50 kr. pr. kilo makrel fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet. 5. 3a affattes således: 3a. Afgiften på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland udgør som beskrevet i bilag 1. Stk. 2. Hvis et aktie-eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden besætning bortset fra fartøjets kaptajn, maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland affattes således: 7. Naalakkersuisut kan imødekomme en ansøgning om fritagelse for afgift, når der er givet tilladelse til forsøgsfiskeri, som har væsentlige biologiske eller erhvervsmæssige formål, og de økonomiske virkninger af en dispensation i øvrigt er begrænsede. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det forventes, at forslaget vil medføre et provenu til landskassen på ca. 103 mio. kr. Det er ved fastsættelsen af provenuet lagt til grund, at fangstmængderne i 2016 ligger nogenlunde på det samme niveau som for 2014, hvor kvoterne ikke blev udnyttet fuldt ud. Hvis udnyttelsen bliver højere, vil det forventede afgiftsprovenu stige tilsvarende. Da afgiften i lighed med øvrige omkostninger, kan fradrages i rederiernes skattepligtige indkomst, hvorved rederiernes skattegrundlag mindskes, vil en samlet omkostning på 43 mio. kr., derfor, alt andet lige, medføre et faktisk merprovenu efter skat for de offentlige kasser på ca. 60 mio. kr. Afgiften på hellefisk videreføres uændret. Provenuet herfra skønnes at udgøre ca. 20 mio. kr. i

5 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil medføre økonomiske konsekvenser for de personer og virksomheder, som omfattes af lovforslaget, idet rederiernes samlede overskud reduceres med meromkostningerne til afgiften. Merudgiften er beregnet til ca. 60 mio. kr. Tilsvarende vil der for rederierne være administration forbundet med opgørelse og indbetaling af afgifterne. Det må forventes, at rederierne vil lade besætningerne afholde den ekstra omkostning. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke, at have nævneværdige miljø- og/eller naturmæssige konsekvenser. Forslaget forventes heller ikke at have konsekvenser i forhold til folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes, at have en positiv effekt på beskæftigelsen i Grønland som følge af afgiftens incitamentsstruktur. I det omfang de ansatte ombord aflønnes som partsfiskere, vil disse også blive berørt, hvis afgiften fratrækkes det samlede løngrundlag før lønafregning til de ansatte. Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har i perioden x. juni 2015 til x. juni 2015 været til høring hos: KANUKOKA, Grønlands Erhverv, NUSUKA, S.I.K., KNAPK, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Lovforslag med bemærkninger har endvidere været offentliggjort på under høringsportalen. Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra Modtagne bemærkninger er nedenfor anført med almindelig skrift, mens Naalakkersuisuts kommentarer er anført med kursiv. 5

6 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen medfører en ordensmæssig ændring af lovens titel som konsekvens af, at loven udvides til at omfatte visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland foruden den nævnte makrel. Til nr. 2 ( 1, stk. 1) Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte virksomheder og personer, der har kvoter til fiskeri efter visse pelagiske fiskearter, herunder sild og lodde i Østgrønland. Desuden omfattes som hidtil virksomheder og personer, der har kvoter til havgående fiskeri efter hellefisk og makrel. Kvoteområdet i Østgrønland omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. Afgiften beregnes af den del af fangsten, som virksomheden eller personen ikke har pligt til at indhandle til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland. Foreløbigt er der ikke fastsat en sådan indhandlingspligt hvad angår pelagiske fiskearter. Indtil der eventuelt fastsættes en sådan indhandlingspligt, beregnes afgiften således af den samlede fangst af pelagiske fisk. Den samlede fangst af pelagiske fisk opgøres som den mængde, der er angivet i logbogen, hvori mængden af fisk opgøres i kg levende vægt. Mængden opgøres ens uanset om fiskene er opfisket med grønlandske- eller udenlandske fartøjer, og uanset om fiskene er opfisket i grønlandsk eller udenlandsk farvand. For så vidt angår fartøjer med RSW- eller CSW-tanke (isolerede fisketanke til nedkøling af fangsten, indtil fiskene landes. Tankene indeholder havvand som nedkøles ved tilsætning af is og/eller mekanisk kølemaskineri) gælder, at kvotetrækket baseres på landingsdokumentationen (indhandlingssedler eller vejesedler) for den del af fangsten, som opbevares i tankene. For den eventuelle øvrige del af fangsten opgøres mængden på baggrund af den mængde, der er registreret i logbogen. Til nr. 3 ( 1, stk. 2) Bestemmelsen understreger, at afgiftspligten som hidtil både omfatter de kvoter, som er meddelt til fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, og de kvoter som Naalakkersuisut meddeler til fiskeri på andre landes fiskeriterritorium. Har Naalakkersuisut i medfør af en fiskeriaftale med et andet land ret til at udstede kvoter til fiskeri på det andet lands 6

7 fiskeriterritorium, skal der betales afgift til landskassen i forbindelse med meddelelse af en sådan kvote. Er der indgået en international aftale, eksempelvis en aftale med den Europæiske Union (EU), om, at udenlandske virksomheder kan fiske på Grønlands fiskeriterritorium, er udenlandske virksomheders fiskerier i henhold til sådanne aftaler ikke omfattet af afgiftspligten, idet en eventuel betaling fastsættes i aftalen. Det er den virksomhed eller person, som har en kvote til opfiskning, som har pligt til at betale afgiften. Afgiften opgøres og betales kvartalsvis til skatteforvaltningen. Til nr. 4 Bestemmelsen medfører en ordensmæssig ændring af en overskrift i loven som konsekvens af, at loven udvides til at omfatte visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland foruden den nuværende pelagiske fiskeart makrel. Til nr. 5 ( 3a) Det foreslås, at der indføres en ressourceafgift på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland foruden den nuværende afgift på makrel. Afgiften er differentieret afhængig af, om fisken er opfanget ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland eller udlandet, herunder Danmark og Færøerne. For at skabe incitament til vækst i det grønlandske fiskeri fastsættes afgiften for fisk opfanget ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønland lavest. Et skib, som er registreret i udlandet, på Færøerne eller i Danmark, og som uden besætning, bortset fra fartøjets kaptajn eller maskinmester, eller dem begge, overtages til befragtning af et grønlandsk rederi (bareboat-charter), betragtes i denne sammenhæng som et grønlandsk skib. Derimod betragtes et skib, som er registreret i udlandet, på Færøerne eller i Danmark, og som chartres til et grønlandsk rederi, ikke som et grønlandsk skib efter denne lov, såfremt eksempelvis styrmanden indchartres sammen med fartøjet. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter alene aktie- eller anpartsselskaber og gælder således ikke for andre selskabsformer eller personer. Det er i den forbindelse lagt vægt på, at bestemmelsen skal gælde for de almindeligt anvendte og gennemprøvede selskabsformer. Til nr. 6 ( 7) Forslaget indeholder i forhold til den nugældende 7 en udvidelse af den nugældende adgang for Naalakkersuisut til at imødekomme en ansøgning om fritagelse for afgift på hellefisk, til ligeledes at gælde for øvrige fiskearter omfattet af loven. Det foreslås, at Naalakkersuisut får adgang til helt eller delvist at fritage for afgiften i forbindelse med forsøgsfiskeri. Bestemmelsen kan eksempelvis bringes i anvendelse i 7

8 forbindelse med iværksættelse af forsøg med nye fangstredskaber eller lignende udviklingsorienterede skridt, samt når særlige tilfælde af forsøgsfiskeri taler herfor. Bestemmelsen kan ikke danne hjemmel for at fritage for afgiften i forbindelse med generel dårlig økonomi i fiskeriet eller hos den enkelte virksomhed. Bestemmelsen finder alene anvendelse for pelagisk fiskeri i Østgrønland uden for område 1, som dækker det geografisk område inden for fiskeriterritoriet i Østgrønland nord for N og syd for N og afgrænse mod vest ved W og afgrænset mod øst ved fiskeriterritoriets grænse. Til 2 Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015 22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD Erstatter forslag dateret 19. august 2015 Begrundelse Naalakkersuisut har besluttet, at foreslå en udvidelse af afgiftsgrundlaget i forhold til lovforslaget fra

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. februar 2016 FM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på torsk, kuller, sej og rødfisk samt en udvidelse

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

3. marts 2017 FM 2017/22. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

3. marts 2017 FM 2017/22. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 3. marts 2017 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Afgiften på makrel blev indført i 2014 med Inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014 om ændring af Inatsisartutlov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx 2017 EM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i sin betænkning fra 2011, at der indføres ressourceafgifter

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

3. maj 2016 FM2016/23 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

3. maj 2016 FM2016/23 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 3. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/81 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer

Læs mere

28. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a.,

Læs mere

13. juni 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. juni 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. juni 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I efteråret 2017 blev der introduceret en ny ressourceafgiftsmodel for det samlede fiskeri i Grønland. Intentionen

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk. Anvendelsesområde

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk. Anvendelsesområde Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk I medfør af 9, 10, 10a, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

EM2017/95 BETÆNKNING. vedrørende. Afgivet til forslagets 2. behandling

EM2017/95 BETÆNKNING. vedrørende. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri (Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) Afgivet

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om licens og kvoter til fiskeri

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om licens og kvoter til fiskeri Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr.

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra

Læs mere

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. januar 2015 FM 2015/89 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men på grund af udskrivelse af

Læs mere

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af

Læs mere

1. december 2014 FM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

1. december 2014 FM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. december 2014 FM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder trådte

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 EM 2008/67 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger I 1985 vedtog Landstinget en regel om, at renter af lån sikret ved pant i fast ejendom beliggende

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. januar 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På flere forskellige lovområder er der fastsat regler om størrelsen af det beløb, som kan udbetales til en

Læs mere

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. januar 2015 FM 2015/108 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/85. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/85. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/85 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund I henhold til de gældende regler i landstingslov om ind- og udførsel af varer, kan Skattestyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. september 2018 FM 2019/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx. 2019 EM 2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er primært at indføre et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget skal bidrage til

Læs mere

l givet fald, der er spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere oplysninger, bedes man kontakte undertegnede via ma

l givet fald, der er spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere oplysninger, bedes man kontakte undertegnede via ma Skattestyrelsen vil i begyndelsen af 2016 udarbejde afgiftsskemaer til brug for indberetning af de enkelte fiskearter. Skemaerne vil kunne hentes på Skattestyrelsens hjemmeside NAALAKKERSülSUT Aningaasaqamermut

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. marts 2011 FM 2011/25 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

EM 2017/95 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 16. august 2017

EM 2017/95 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 16. august 2017 3-10- 2017 EM 2017/95 RETTELSESBLAD Erstatter forslag dateret 16. august 2017 Begrundelse Inatsisartuts lovtekniske funktion har, i forbindelse med den lovtekniske gennemgang af forslaget, foreslået en

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad 4. oktober 2018 EM 2018/191 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 24. august 2018 Begrundelse Rettelsesbladet indarbejder lovtekniske rettelser. Rettelserne er af teknisk og korrekturmæssig karakter.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til 7. november 2018 EM 2018/191 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske

Læs mere

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. oktober 2017 EM 2017/123 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formandskabet har fundet behov for at udvide adgangen til familieledsagelse i forbindelse med Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. maj 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved EM 2018 vedtog Inatsisartut pkt. 106, Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Fredag den 17. februar 2017 kl. 14.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Peter Davidsen (S)

Læs mere

1. november 2018 EM2018/191 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

1. november 2018 EM2018/191 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om Indkomstskat Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser Afgivet

Læs mere

BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske søterritorium Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 01-09-2018 EM 2018/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2014 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende 3. november 2009 EM 2009/123 BETÆNKNING Afgivet af Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2009 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

Læs mere

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLAND

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLAND Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /Her

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES Postboks 570 3900 Nuuk Grønland Tlf. 36 12 00 Fax 36 12 12 www.natur.gl Sammendrag af rådgivning for 2018 om fiskeri

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag tager sigte på at tilpasse Inatsisartutloven på baggrund af de erfaringer som er indhøstet siden

Læs mere

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. marts 2016 FM 2016/100 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under forårssamlingen 2015 et ændringsforslag til et beslutningsforslag (FM 2015/41).

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. juni 2018 EM2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2018 EM2018/215 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad 2. oktober 2018 EM 2018/196 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Begrundelse I EM 2018/196 er der foretaget korrekturmæssig ændring i den grønlandske version af forslagets 4. Bemærkninger

Læs mere

GUIDE TIL ANSØGNING OM FORSØGSFISKERIER DEPARTEMENT FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG

GUIDE TIL ANSØGNING OM FORSØGSFISKERIER DEPARTEMENT FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG GUIDE TIL ANSØGNING OM FORSØGSFISKERIER 2019 DEPARTEMENT FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG Forsøgsfiskerier 2019 Naalakkersuisut har i lighed med tidligere år besluttet, at der for 2019 oprettes en række

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2015 EM 2015/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er oprindeligt fremsat og 1. behandlet på forårssamlingen 2014, som en del af et lovforslag, der

Læs mere