STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE"

Transkript

1 STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE

2 Udararbej bejdet oktober 2015 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan 2015 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Indholdsfortegnelse Mindre trafikstøj i Brøndby Kommune 3 1. Støjhandlingsplanens vigtigste punkter 4 2. Støjkortlægningens omfang 5 3. Regler og myndigheder Det retslige grundlag Ansvarlige myndigheder 7 Ref

3 4. Støjgrænser Vejtrafikstøj Jernbanestøj 8 5. Støjkortlægningens resultater Støj fra de statslige og kommunale veje i Brøndby Kommune Støj fra statslige veje alene Jernbaner i Brøndby Kommune Støjbelastede boliger og personer Vejstøj Banestøj Hidtil udført støjbekæmpelse Kommuneveje Statsveje Jernbane Støjhandlingsplan for Brøndby Kommune Fælleskommunalt samarbejde Kommuneveje Statsveje Jernbaner Stilleområder Forventet effekt på antal støjbelastede boliger Kommuneveje Statsveje Jernbaner Langsigtet strategi Kommuneveje Statsveje Jernbaner Økonomi Kommuneveje Statsveje Jernbaner Evaluering Kommuneveje Statsveje Jernbaner Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen 29 Bilag 1: Ordliste 30 Ref

4 Mindre trafikstøj i Brøndby Kommune Trafikstøj er til gene for mange mennesker, og det påvirker helbredet og livskvaliteten. Brøndby Kommune ønsker at bidrage til en øget livskvalitet for dig som borger. Vi vil gerne reducere den trafikstøj, du udsættes for, når du opholder dig i eller ved din bolig. Brøndby Kommune har blandt andet i kraft af den nemme adgang til motorvejsnettet tiltrukket en del store virksomheder. Det giver mange arbejdspladser i Brøndby, men også en del trafik. Vores fokus er at få trafikken ud på det overordnede vejnet, så boligområderne fredeliggøres for gennemkørende trafik. Vi ønsker også at fremme offentlig transport, som den kommende letbane, og gøre det lettere og mere sikkert at cykle fremfor at tage bilen. Vi lægger også vægt på at sikre fremkommeligheden på det overordnede vejnet, så bilerne ikke skal holde unødigt i kø til gene for miljøet, herunder beboerne langs de belastede veje og bilisterne selv. Planen sætter fokus på, hvordan kommunen vil fortsætte og forstærke arbejdet med at reducere støjniveauet særligt i de områder, der er hårdest belastede i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Med denne handlingsplan har vi et værktøj til at prioritere vores fremtidige indsats, sådan at vi som kommune, og du som borger får størst gavn af de investerede midler. I handlingsplanen er der opstillet realistiske tiltag til at reducere antallet af støjbelastede boliger. Som kommune bidrager vi til at reducere støjen i det omgivende miljø ved f.eks. at lægge støjdæmpende asfalt på særligt støjbelastede veje. Vi ser på muligheder for at forbedre støjvoldene. En stor del af trafikstøjen kommer fra motorvejsnettet, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. Det er derfor vigtigt for os i kommunen at arbejde tæt sammen med Vejdirektoratet om tiltag til at mindske generne fra motorvejene. Vi vil også sammen med andre kommuner, regionen og virksomheder gennem et nyt samarbejde Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse (LAUST) - undersøge nye metoder og viden for at reducere støj. I et moderne samfund er trafik en nødvendighed. Muligheden for transport af personer og varer er en forudsætning for, at et moderne samfund kan fungere. De gener, der følger med trafikken, kan vi ikke undgå helt. Vi bruger vore biler meget i hverdagen, når vi skal på arbejde, til fritidsaktiviteter og på indkøb. Så vi kan alle hjælpe med at reducere trafikstøjen, ved at udvise nænsom køreadfærd og lette foden lidt på speederen eller udskifte bilen med cyklen på de korte strækninger. Små tiltag hjælper også! God læselyst! Vagn Kjær-Hansen Formand for Teknik- og Miljøudvalget

5 1. Støjhandlingsplanens vigtigste punkter Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger som Brøndby Kommune vil gennemføre for at forebygge og reducere påvirkningen fra ekstern støj. Brøndby Kommune er omfattet af EU s direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet), som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning med tilhørende støjhandlingsplan. Denne støjhandlingsplan er den anden støjhandlingsplan for Brøndby Kommune, men den bygger videre på de planer og tiltag, som indgik i den første støjhandlingsplan fra august Handlingsplanen beskriver hvilken indsats Brøndby Kommune har iværksat for at begrænse støjen, og den opsummerer de eventuelle planer for statsveje og jernbaner, der fremgår af Vejdirektoratets og Banedanmarks støjhandlingsplaner. Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af en opdateret støjkortlægning udført i efteråret 2013 for det fremtidige arbejde med støjreducerende tiltag i kommunen Støjkortlægningen fra 2013 er udført med en anden og mere detaljeret metode end den forrige støjkortlægning, og resultaterne er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige. Den nye støjkortlægning har således beregnet et betydeligt større antal boliger, som er svagt støjbelastet. Dette skal ikke tages som et udtryk for en forværring af støjsituationen, men er blot resultatet af en mere detaljeret kortlægning. Handlingsplanen giver Brøndby Kommune et objektivt billede af, hvor i kommunen der er problemer med støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Handlingsplanen behandler og belyser følgende punkter: Resume og resultater af støjkortlægningen Udpegning af problemområder Indsatser samt virkemidler til reducering af støj Foranstaltninger som Brøndby Kommune agter at træffe de følgende 5 år Effekten af de planlagte handlinger Strategi på lang sigt Økonomiske overslag samt prioritering af tiltag Tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Handlingsplanen skal årligt politisk drøftes med henblik på at fastsætte de kommende års indsatser. Det er målet, at handlingsplanen bliver et dynamisk værktøj, som i sidste ende skal være med til at gøre kommunen til en endnu bedre kommune at bosætte sig og leve i. Ref /30

6 2. Støjkortlægningens omfang Brøndby Kommune Kommunen har et samlet areal på ca. 21 km2, ca boliger og ca indbyggere. Derudover har kommunen en række store erhvervsområder. Det samlede vejnet i kommunen har en længde på 134 km. Ca. 65 % af vejene er offentlige veje, og de resterende veje er private fællesveje. Derudover er der interne boligveje på private arealer. Figur 1. Veje som indgår i støjkortlægningen. Motorring 3, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen ejes af Staten og administreres af Vejdirektoratet. De øvrige offentlige veje i kommunen ejes og administreres af Brøndby Kommune. Herudover er der nogle private fællesveje, som også administreres af Brøndby Kommune. Ref /30

7 Til støjkortlægningen af de kommunale veje er der anvendt de seneste trafiktællinger på de større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de forskellige vejtyper. Den nordlige del af Brøndby Kommune gennemskæres af jernbanen, der omfatter S-banen til Høje-Taastrup, samt spor til regional-, Intercity- og Lyntog til/fra Vestdanmark (se Figur 1). Mod syd gennemskæres kommunen af S-banen til Køge. Derudover er den nye bane København-Ringsted under anlæg gennem Brøndby Figur 1: Jernbanerne gennem Brøndby Kommune Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen skal også omfatte eventuelle særligt forurenende virksomheder (de såkaldte IPPC-virksomheder(Integrated Pollution Prevention and Control)), som bidrager til støj i større, samlede byområder og hvor kommunen har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed. Kommunen har 2 IPPC virksomheder som efter screening af miljøgodkendelsen ikke kræver kortlægning i henhold til BEK Virksomhederne er Steel Protection og Brøndby Strand Fjernvarmeværk. Brøndby Kommune er derudover præget af anlægget af København Ringsted banen, og indenfor få år af anlægget af den kommende letbane. Anlægsarbejderne vil kun pågå over en kort tidsperiode, og de vil derfor blive behandlet separat og håndteret i overensstemmelse med gældende regler, fremfor i støjhandlingsplanen. Ref /30

8 3. Regler og myndigheder 3.1 Det retslige grundlag Det retslige grundlag for denne støjhandlingsplan er bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark. De danske retningslinjer er yderligere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2006: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner og 4/2007 Støj fra veje. De vejledende grænseværdier for støj findes i en række andre vejledninger udgivet af Miljøstyrelsen (se afsnit 4). 3.2 Ansvarlige myndigheder Nedenstående myndigheder er ansvarlige for bekæmpelse af støj i Brøndby Kommune: Kommunale veje: Brøndby Kommune Brøndby Rådhus Park Allé Brøndby Statslige veje: Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Statslige jernbaner: Banedanmark Amerika Plads København Ø. Virksomhedsstøj: Brøndby Kommune Brøndby Rådhus Park Allé Brøndby 4. Støjgrænser På Miljøstyrelsens hjemmeside ( er de aktuelle gældende vejledende grænseværdier for støj beskrevet således: 4.1 Vejtrafikstøj De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. Støjgrænserne er til forskel fra tidligere angivet som L den, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl ) tillægges et genetillæg på 5 db, og støjen i natperioden (kl ) får et genetillæg på 10 db, inden middelværdien regnes ud. Ref /30

9 Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 db Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 db Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 db Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 db Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 db. I et byområde som Brøndby Kommune er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj således L den 58 db for boligområder, for områder til offentlige formål samt for rekreative arealer. 4.2 Jernbanestøj De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 (PDF) til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" (PDF). Også de vejledende grænseværdier for jernbanestøj er i første række beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj nu udtrykt ved indikatoren L den. Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser): 59 db Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 64 db Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 64 db Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.): 64 db Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer): 69 db. Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 db, og grænseværdien for vibrationer er 75 db KB-vægtet accelerationsniveau. For at undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres, at vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges tættere ved sporet. I et byområde som Brøndby Kommune er den vejledende grænseværdi for jernbanestøj således L den 64 db for boligområder, for offentlige formål samt for rekreative arealer. 5. Støjkortlægningens resultater Resultaterne af den udførte støjkortlægning vil blive indrapporteret til Miljøstyrelsen og resultaterne vil kunne ses på Miljøstyrelsens støjkort på internetadressen Støj fra de statslige og kommunale veje i Brøndby Kommune Ref /30

10 De udendørs støjniveauer forårsaget af kommunale og statslige veje i Brøndby Kommune er vist i figur 2 nedenfor. Ved beregning er der taget hensyn til de eksisterende støjvolde/-skærme samt bygninger. Figur 2: Støjkortlægning kommunale og statslige veje. Udendørs støjniveau L den beregnet 1,5 meter over jorden 80% af kommunens areal er belastet over den vejledende grænseværdi på 58 db, mens 91% af kommunens areal er belastet over EU-direktivets nedre intervalgrænse på 55 db. Kun mindre og spredte områder har således udendørs støjniveauer under 55 db. Arealmæssigt fylder støjen fra statsvejene Motorring 3, Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen meget i Brøndby Kommune (se også afsnit 8.3). Nedenstående figur 3 viser den beregnede støj direkte på boligernes facader. Det er denne støj, som grænseværdierne for støj på boliger på 58 db gælder for (se også afsnit 4). Ref /30

11 Figur 3: Resultatet af kortlægningen af facadestøj fra vejtrafik i Brøndby Kommune De fleste støjbelastede boliger findes mod nord omkring Søndre Ringvej, ved krydset mellem Holbækmotorvejen og Motorring 3 samt øst for Motorring 3. I den sydlige del af kommunen ligger de støjbelastede boliger især langs Køge Bugt Motorvejen og Gammel Køge Landevej. Ref /30

12 5.2 Støj fra statslige veje alene Fra Vejdirektoratets støjhandlingsplan fremgår nedenstående kort visende støjniveauer i EU-direktivets intervaller startende ved 55dB: Figur 4: Støjudbredelse fra statsvejnettet i Brøndby Som det ses, står motorvejene for en relativt stor støjbelastning i Brøndby Kommune. Den faktiske støjudbredelse fra motorvejene er endnu større, idet der i Vejdirektoratets støjkortlægning kun er regnet støj op til 1 km fra motorvejene svarende til de retlinede afgrænsninger af 55 db grænsen på øst- og vestsiden af Motorring 3 nord for Køge Bugt Motorvejen. 5.3 Jernbaner i Brøndby Kommune Udbredelsen af banestøj er størst i den nordlige del af kommunen. Det skal erindres, at den vejledende grænseværdi for banestøjen er 64dB (for boligområder og rekreative områder). Støjbelastninger af denne størrelse er begrænset til nogle områder syd for Roskildevej vest for M3 samt et mindre område syd for banen mellem Glostrup og Al- Ref /30

13 bertslund station. Langt størstedelen af de områder, der er belastet af banestøj er industriområder, hvor der ikke er fastsat grænseværdier for banestøj. Figur 5: Banedanmarks beregning af støjudbredelse fra banen. Udendørs støjniveau L den beregnet 1,5 meter over jorden 6. Støjbelastede boliger og personer 6.1 Vejstøj Som en del af den udførte støjkortlægning er antallet af boliger og personer påvirket af vejstøj blevet optalt: Lden 1,5m I alt <58 db db db db db >75 db Boliger Personer Tabel 1: Lden beregnet 1,5 m over terræn og opgjort i forhold til grænseværdien 58dB Ref /30

14 Af Brøndby Kommunes ca boliger er ca eller ca. 30 % således belastet med vejtrafikstøj under den vejledende grænseværdi på 58dB, mens 70 % (ca ) er belastet over den vejledende grænseværdi. I nedenstående tabel findes de støjbelastede boliger opgjort efter EU-direktivets støjintervaller: Lden 1,5m (B1) I alt <55 db db db db db >75 db Boliger Personer Tabel 2: Resultater Lden beregnet 1,5 m over terræn opgjort ifht. EU-direktivets intervaller Det skal bemærkes, at kortlægningen af støjbelastede boliger og personer i Brøndby Kommune er behæftet med stor usikkerhed, da kortlægningen jvnf. EUdirektivet skal foregå henholdsvis 1,5 m og 4,0 m over terræn svarende til stueetage og 1. sals højde. I Brøndby Kommune bor 57% af befolkningen imidlertid i boliger, der er mere end 2 etager høje og hele 11% af befolkningen bor i huse, der har 10 eller flere etager. Støjen på de øvre tager af et højt hus kan være markant forskellig fra støjen i stueetagen i nogle tilfælde vil den være lavere end støjen i stueetagen, mens den i andre tilfælde kan være højere end støjen i stueetagen. Også Vejdirektoratet har i deres støjkortlægning optalt boliger, som påvirkes af støj fra statsvejnettet: Tabel 3: Støjbelastede boliger fra statsvejnettet (fra Støjhandlingsplan for Statens veje , Vejdirektoratet 2013). Af de i alt ca boliger belastet over den vejledende grænseværdi på 58dB giver statsvejnettet alene således anledning til de eller ca. 26 %. Det reelle tal kan dog være større, da Vejdirektoratets kortlægning kun regner støj i op til en kilometers afstand fra motorvejen. Mange boliger har støjbelastning fra både statsveje og andre veje. 6.2 Banestøj Også i Banedanmarks støjhandlingsplan, er der optalt støjbelastede boliger (over den vejledende grænseværdi for banestøj 64dB): Tabel 4: Boliger i Brøndby Kommune belastet af togstøj (uddrag af tabel fra Banedanmark Støjhandlingsplan, august 2013) Ref /30

15 Der er således 451 boliger i Brøndby Kommune, der er belastet af banestøj over den vejledende grænseværdi. 7. Hidtil udført støjbekæmpelse 7.1 Kommuneveje I kommunens Trafikhandlingsplan 2007 fremgår det: Støjgenerne fra trafikken skal reduceres mest muligt. Dette gøres bl.a. ved at anvende støjsvage belægninger, ruteplanlægning for tung trafik og hastighedsbegrænsninger i boligområder. I 2007 kortlægger kommunen støjen fra bl.a. vejene, og i 2008 skal der udarbejdes en handlingsplan for reducering af støjen. Støjgener er ikke beskrevet yderligere i denne plan, men vil indgå i den næste revision af planen. Planen indeholder dog prioriterede forslag om hastighedsdæmpning på bl.a. Brøndbyvester Boulevard, Bygaden, Vestre Gade, Nygård Plads og Højstens Boulevard. Disse forslag er prioriteret ud fra trafiksikkerhedsproblemer, men vil også virke støjdæmpende. Planen beskriver endvidere en række ikke-prioriterede forslag, som er relateret til støj (bl.a. på Søndre Ringvej) eller vil virke støjdæmpende også. Desuden indeholder planen en række forslag om dæmpning af støj fra motorvejene og støj fra banerne. Disse sidstnævnte forslag er sendt videre til Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er tidligere etableret støjskærme/støjvolde langs, som vist med rødt på Figur 6. Med blåt er vist støjskærme, som er etableret siden forrige støjhandlingsplan. Ref /30

16 Figur 6: Eksisterende støjafskærmning samt støjskærme etableret siden forrige støjhandlingsplan 7.2 Statsveje Langs statsvejnettet er der følgende støjvolde/-skærme (se Figur 6): På østsiden af M3 mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen (Vestvolden) På nordsiden af Holbækmotorvejen øst for M3 På begge sider af Holbækmotorvejen mellem M3 og Søndre Ringvej På sydsiden af Køge Bugt Motorvejen gennem hele kommunen Nogle af disse støjvolde er etableret af Brøndby Kommune. 7.3 Jernbane Banedanmark har i en årrække gennemført et landsdækkende støjprojekt, som også har omfattet Brøndby Kommune. Der er blevet opsat m støjskærme på en del af strækningerne gennem kommunen, hvilket har støjdæmpet 364 boliger. 807 stærkt støjbelastede boliger har fået tilbudt støjisolering, hvoraf 464 har taget imod tilbuddet og er blevet støjisolerede (se Tabel 4). 8. Støjhandlingsplan for Brøndby Kommune I dette afsnit beskrives de foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder. Ref /30

17 8.1 Fælleskommunalt samarbejde LAUST Brøndby kommune har indgået et samarbejde med bl.a. Albertslund, Ishøj, Køge, Solrød og Vallensbæk Kommuner om etablering af et Levende Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse (LAUST). LAUST bliver et Levende Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse. Her vil en række kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner undersøge, teste og udvikle løsninger. Målet er både at reducere støj fra trafikken, fremme livskvaliteten og sundheden for borgerne, og samtidig skabe vækst for danske virksomheder som leverer støjløsninger. I det levende laboratorium vil løsningerne blive testet i 1:1- skala og vist frem i en konkret sammenhæng. LAUST vil tage udgangspunkt i de deltagende kommuners og deres borgeres udfordringer med trafikstøj. Det levende laboratorium skal demonstrere en ambitiøs indsats overfor trafikstøjbekæmpelse, som fremmer livskvaliteten og sundheden for borgere, og samtidig skaber vækst for danske virksomheder. Initiativet skal samtidigt sætte de deltagende kommuner på verdenskortet indenfor urban støjbekæmpelse. Projektet gennemføres i to faser. Et forprojekt gennemføres i , og selve etableringen af det levende laboratorium gennemføres i Kommuneveje Som udgangspunkt vil der i forbindelse med fornyelse af asfaltbelægninger blive skiftet til støjreducerende asfaltbelægning for veje med en hastighedsbegrænsning på over 50 km/t. Brøndby Kommune lægger stor vægt på at fremkommenligheden på det overordnede vejnet sikres af hensyn til miljøet og bilisterne. Dette betyder, at en nedsættelse af hastigheden og reduktion af lastbiltrafikken som udgangspunkt ikke er mulig i Brøndby Kommune. Ligeledes er en generel reduktion af trafikmængden ikke realistisk i Brøndby Kommune. Støjhensyn og støjbekæmpelse vil blive indarbejdet i relevante dele af den fysiske planlægning. Det betyder bl.a., at en vurdering af de støjmæssige konsekvenser vil indgå i fremtidige anlægsopgaver med henblik på at reducere det samlede antal støjbelastede boliger og støjbelastningen af friarealer. Derudover vil støjmæssige forhold indgå i planlægningen af den fremtidige arealanvendelse, således at det sikres, at alle bygninger placeres så hensigtsmæssigt som muligt set ud fra et støjhensyn. Dele af Strandparken udpeges til stilleområde. Kommunen ønsker at bevare og sikre dette område til rekreative formål hvor borgerne i kommunen kan udfolde sig uden at blive generet af unødigt støj. Støjhandlingsplanen indeholder desuden en række supplerende tiltag rettet mod helt konkrete støjbelastede kommunale vejstrækninger. Disse er beskrevet i det følgende. Ref /30

18 Figur 7: Koncentrationer af stærkt støjbelastede boliger (>68 db) Tallene angiver antal støjbelastede boliger Ref /30

19 Figur 8: Koncentrationer af moderat støjbelastede boliger (63-68 db). Tallene angiver antal støjbelastede boliger På baggrund af Figur 7 og Figur 8 er opstillet nedenstående prioriterede liste over støjbekæmpelsestiltag: Lokalitet Boligområderne syd for Roskildevej Park Allé mellem Søndre Ringvej og Brøndbyøster Boulevard Prioritet Boliger db Boliger >68 I alt Væsentligste støjkilde Tiltag kort sigt Roskildevej Støjreducerende asfalt Park Allé Støjreducerende asfalt Tiltag lang sigt Evt. ejerbetalt facadeisolering Langs Gammel Køge Landevej Gammel Køge Landevej Støjreducerende asfalt Evt. grundejerbetalte støjskærme når alle parallelveje er lavet. Ref /30

20 Lokalitet Prioritet Boliger db Boliger >68 I alt Væsentligste støjkilde Tiltag kort sigt Tiltag lang sigt Langs Brøndbyvester Boulevard nord for Strandesplanaden Brøndbyvester Boulevard Støjreducerende asfalt Langs Strandesplanaden Strandesplanaden Støjreducerende asfalt Evt. ændring af ensretningen og derved hastigheden. Søndre Ringvej mellem Park Allé og Holbækmotorvejen Søndre Ringvej Støjreducerende asfalt Evt støjskærme Gildhøjhjemmet, Brøndby Møllevej Park Allé og Motorring 3 Vejdirektoratet kontaktes/ støjreducerende asfalt på Højstens Boulevard Evt. ejerbetalt facadeisolering Langs Østbrovej Østbrovej Støjreducerende asfalt Brøndbyøster landsby Park Allé og Brøndbyøstervej Støjreducerende asfalt Søndre Ringvej nord for Park Allé Søndre Ringvej Støjreducerende asfalt Boligområderne øst for Motorring 3 syd for jernbanen Motorring 3/ Højstens Boulevard Indgår i Vejdirektoratets planer for støjdæmpning (se afsnit 8.3)/ støjreducerende asfalt på Højstens Boulevard Boligområder langs Køge Bugt Motorvejens sydside Køge Bugt Motorvejen Vejdirektoratet kontaktes Vest for Brøndbyvester Boulevard nord for Holbækmotorvejen Brøndbyvester Boulevard og Holbækmotorvejen Vejdirektoratet taktes/støjreducerende asfalt på Brøndbyvester Boulevard Udlægning af støjreducerende belægning vil ske i forbindelse med vedligehold af vejbelægninger. Ref /30

21 Tiltagene på længere sigt forventes ikke umiddelbart at blive udført indenfor rammerne af denne handlingsplan og er derfor ikke medtaget i de efterfølgende konsekvensvurderinger. 8.3 Statsveje I Støjhandlingsplan for Statens veje beskrives planerne for de statslige veje i Brøndby Kommune således: Brøndby Bystedparken Langs sydsiden af Køge Bugt Motorvejen ved Bystedparken er etableret støjvolde. Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen Brøndby Bækkelunden Langs sydsiden af Køge Bugt Motorvejen ved Bækkelunden er etableret støjvolde. Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen Ref /30

22 Brøndby Bygaden Brøndbyvester Langs nordsiden af Holbækmotorvejen ved Bygaden i Brøndbyvester er etableret støjskærm og støjvold. Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen Brøndby Park Alle Området ligger nord for Park Alle og vest for Motorringvejen. Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen Brøndby park Alle Området ligger øst for Motorringvejen nord og syd for Park Alle bag Vestvolden. Området indgår i den videre planlægning vedr. etablering af støjskærme langs statsvejnettet Brøndby park Alle Området ligger nord for Park Alle og vest for Motorringvejen. Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen Vejdirektoratet har således planer for yderligere støjdæmpning ved prioritet 11 i den prioriterede tiltagsliste i afsnit 8.2. Derudover er der ingen planer for yderligere støjdæmpning i Brøndby Kommune. Brøndby Kommune vil i samarbejde med nabokommunerne tage kontakt til Vejdirektoratet for at få nedsat hastigheden på motorvejene der gennemskærer Vestegnen. 8.4 Jernbaner Banedanmark skriver i deres Støjhandlingsplan 2013: Banedanmark vil forsætte med udviklingsprojekter indenfor hvorledes støjdæmpning kan ske ved kilden og hvorledes erfaringerne fra udviklingsprojekterne kan implementeres i den interne proces i Banedanmark. Endvidere anvender Banedanmark oplysningerne fra registreringen af støjklager til et mere målrettet analysearbejde af, hvordan Banedanmarks fremtidige indsats mod støj skal prioriteres, herunder bl.a. støjundersøgelser af skinnestød, svejsninger m.v.. Brøndby Kommune ser desuden på muligheden for at forbedre støjvolden ved Bakkeskoven for at reducere støjgenerne. 8.5 Stilleområder Ud over at arbejde for at reducere eksisterende støjbelastninger, kan en støjhandlingsplan også udpege områder, hvor støjbelastningen i dag er lav, men hvor man ønsker at gøre en særlig indsats for at bevare dette lave støjniveau. Disse såkaldte stilleområder vil ofte være grønne områder eller områder omkring kulturhistoriske bygninger, pladser eller lignende. Ref /30

23 Figur 9: Områder med udendørs støjniveau L den over (L den1,5 m over terræn) er vist med gult I Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner fremgår, at bynære stilleområder ikke må udsættes for mere end L den 55 db fra nogen støjkilde. Figur 9 viser både bane- og vejstøj i kommunen. De ufarvede områder lever op til Miljøstyrelsens støjkrav på max. 55 db (L den ) for bynære stilleområder. Det er således kun Strandparken, som lever op til at kunne defineres som et stilleområde. 9. Forventet effekt på antal støjbelastede boliger I dette afsnit gives et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger som følge af støjhandlingsplanerne. Ref /30

24 I dagens situation er der fra veje ca støjbelastede boliger med ca støjbelastede beboere i Brøndby Kommune, hvilket vil sige at 70% af kommunens boliger er støjbelastede med mere end 58 db. 9.1 Kommuneveje Handlingsplanen for kommunevejene består som nævnt i afsnit 8.2 i udlægning af støjreducerende belægning på en række af de mest støjbelastede veje. Effekten af at udlægge støjreducerende belægning varierer hen over belægningens alder og effekten afhænger af hvor støjende den gamle belægning var. I forbindelse med støjkortlægninger anvendes sædvanligvis en gennemsnitlig reduktionseffekt på 2dB. Denne værdi er også benyttet i denne handlingsplan. I effekten for Boligområderne øst for Motorring 3 syd for jernbanen er også indregnet en forventet effekt af Vejdirektoratets planlagte tiltag jvnf. afsnit Vurderingen af effekterne på støjbelastningen i Brøndby Kommune er foretaget ud fra skøn, og der er vurderet relativt konservativt, idet det som hovedregel kun er boligerne i første række ud til vejen, der er tildelt en effekt af støjtiltagene. Figur 10: Vurderet reduktion i facadestøjniveau Lden 1½ m over terræn Ref /30

25 Støjhandlingsplanens samlede effekt på fordelingen af støjbelastede boliger er vist i Figur 11. Da tiltagene er valgt med det mål at reducere antallet af boliger med høj støjbelastning reduceres det totale antal støjbelastede boliger (> 58 db) kun beskedent med ca. 100 boliger. Antallet af stærkt støjbelastede boliger (> 68 db) vil til gengæld blive halveret fra ca. 900 boliger til ca. 450 boliger. Antallet af moderat støjbelastede boliger (63-68 db) vil blive reduceret med ca. 15% fra ca boliger til ca boliger. Antallet af svagt støjbelastede boliger (58-63 db) vil blive reduceret med ca. 8% fra ca boliger til ca boliger. I alt vil boliger få reduceret deres støjbelastning. Da udlægning af støjreducerende belægning som hovedregel sker i forbindelse med at vejen alligevel skulle have ny belægning vil merudgiften være begrænset. Ref /30

26 60% 50% 40% 50% 54% 2012 Efter støjhandlingsplan 30% 31% 30% 20% 15% 13% 10% 0% 4% 3% 1% 0% <58dB db db db > 73 db Figur 11: Støjhandlingsplanens forventede effekt på fordelingen af støjbelastede boliger. Der forventes alt andet lige den samme procentuelle reduktion i antallet af støjbelastede personer. 9.2 Statsveje Vejdirektoratet angiver ikke i deres støjhandlingsplan en forventet effekt for Brøndby Kommune. Denne er derfor indregnet i vurderingerne i afsnit Jernbaner Den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger/personer sker i de kommende år på strækninger omfattet af EU-Støjkortlægningen via en ansøgningspulje, der blev udmøntet i Langsigtet strategi I dette afsnit beskrives de langsigtede strategier, som de ansvarlige myndigheder agter at følge ud over de aktuelle støjhandlingsplaners tidshorisont på 5 år. Ref /30

27 10.1 Kommuneveje Brøndby Kommunes langsigtede strategi er at indarbejde støjhensyn i kommunens generelle fysiske planlægning og aktiviteter. Nedenfor er beskrevet hvordan dette kan gøres indenfor henholdsvis anlægsaktiviteter, planlægning og byudvikling. Desuden er det et mål i kommunen at give borgere og andre aktører indblik i, hvad de selv kan gøre for at reducere støjproblemerne Støjhensyn i kommunens anlægsaktiviteter I Tabel 5 nedenfor er beskrevet, hvordan støjhensyn kan indtænkes i kommunens anlægsaktiviteter. Anlægsaktiviteter Hvordan kan støjhensyn indtænkes? Vejvedligeholdelse Støjdæmpende belægning i støjplagede områder Ombygning og udbygning af veje Indbygge støjreducerende foranstaltninger og kryds f.eks. hastighedsdæmpning, belægning, afskærmning etc. Større gravearbejder (f.eks. reparationer af rør og kabler) Vedligeholdelse af facader og vinduer på f.eks. institutioner, skoler etc. Vedligeholdelse og udskiftning af hegn (ved rekreative områder og institutioner) Overskudsjord Tabel 5: Støjhensyn i kommunens forskellige anlægsaktiviteter Ved reetablering af vejen kan støjreducerende tiltag indtænkes Hvor der er støjproblemer vælges støjreducerende vinduer, som samtidig mindsker udgifter til opvarmning Her kan evt. anvendes nyt hegn, der kan virke som støjafskærmning Hvor det er muligt placeres overskudsjord så det udgør støjvolde Støjhensyn i forbindelse i planlægning og byudvikling I forbindelse med planlægning og byudvikling vil støjhensyn også indgå som en vigtig parameter i lokalplaner mv. Ved nybyggeri tæt på trafikerede veje vil der blive etableret støjafskærmning, så støjen ved boligens facade ikke overstiger 58 db. Samtidig vil kommunen tilstræbe at placere bygninger til ikke støjfølsomme formål således, at de fungerer som afskærmning for f.eks. boliger. Ved bevarelse og fornyelse af bymiljøer, hvor det er vanskeligt at reducere støjniveauet ved boligen på traditionel vis, vil kommunen også lægge vægt på de arealer, som beboerne benytter dagligt til ophold. Denne samlede støjsituation kaldes boligens lydlandskab. Det betyder, at kommunen ved behandling af støjforholdene vil tage hensyn til følgende forhold: Støjniveauet på for- og bagsiden af boligen Det indendørs støjniveau Støjniveauet om natten Støjniveauet i det omkringliggende kvarter, på altaner og udearealer At opholds- og soverum bør vende ud mod en stille facade Ref /30

28 10.2 Statsveje Vejdirektoratet har ingen konkrete planer om støjbekæmpelse på lang sigt i Brøndby Kommune. Generelt gennemfører Vejdirektoratet forsknings- og udviklingsaktiviteter om vejstøj for den samlede danske vejsektor. Dette omhandler bla.: Effektiv planlægning af støjskærme Støjreduktion ved brug af rundkørsler Bedre og mere holdbare støjreducerende vejbelægninger Støjreducerende vejbelægningers evne til at dæmpe støj gennem hele deres levetid Typegodkendelse af støjreducerende vejbelægninger Demonstrationsprojekter med støjreducerende vejbelægninger Støjskærme med forøget effekt Trafikstøj som kriterium i vejvedligeholdelsen Brøndby Kommune vil tage kontakt til Vejdirektoratet med henblik på at reducere støjen fra statsvejene Jernbaner På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, at støjbekæmpelse primært sker ved kilden, dvs. ved foranstaltninger omkring togene og/eller skinnerne: Skinneslibning Evt. montering af skinnedæmpere Forbedring af togene - Banedanmark kan stille krav til de operatører, som skal køre på det danske banenet. Traditionelle støjskærme og støjisolering af boliger betegnes som passive foranstaltninger, hvis muligheder stort set er udnyttet allerede. 11. Økonomi I dette afsnit beskrives de økonomiske aspekter af støjhandlingsplanen på et overordnet niveau Kommuneveje De økonomiske aspekter af støjhandlingsplanen er begrænsede. Brøndby Kommune har som nævnt vedtaget en strategi for anvendelse af støjreducerende asfalt, når vejenes slidlag alligevel skal udskiftes som en del af den løbende vedligeholdelse. Støjreducerende tyndlagsbelægninger koster kun ubetydeligt mere end traditionelle belægninger og ekstraudgiften dækkes af kommunens sædvanlige driftsbudget. Dog har støjsvage tyndlagsbelægninger en kortere levetid end almindelig asfalt, så på sigt vil udgifterne til vedligeholdelse af vejene stige. Ref /30

29 11.2 Statsveje Indsatsen for at reducere støjen fra de eksisterende statsveje, hvor der ikke pågår eller planlægges nye anlægsprojekter, er afhængig af særlige bevillinger til støjisolering, støjskærme mv. Der er pt. ingen bevillinger, der omhandler støjforhold i Brøndby Kommune Jernbaner Ved afslutning af Banedanmarks støjprojekt i 2012 havde Banedanmark anvendt ca. 420 mio. kr. i priser til støjbekæmpelse langs hovedstrækninger og S- togsstrækninger i Danmark. I forbindelse med Banedanmarks Ansøgningspulje er der for de næste to år, hvor projektet afvikles, afsat 15. mio. kr. til brug for støjbekæmpelse. Alt afhængig af tilslutningsprocenten vil der dog være mulighed for op- og nedjustering af budgettet. Med Transportaftalen er der afsat 22 mio. kr. til en øget skinneslibning af Statens jernbanenet. Skinneslibningsindsatsen på Hoved- og S-banerne er nu fuldt implementeret og en løbende vedligeholdelse af skinnekvalitetsstrategien beløber sig til 3 mio. kr. pr. år. Med Transportaftalen er der afsat 8,8 mio. kr. (inkl. reserve) til brug et projekt med støjpartnerskaber. Desuden er der afsat 6,5 mio. kr. til brug for et projekt til dæmpning af støj ved kilden. Hvor meget af ovenstående, der kommer Brøndby Kommune til gavn er uvist. 12. Evaluering I dette afsnit beskrives de påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanerne, 12.1 Kommuneveje I 2017 er Brøndby Kommune ifølge bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj nr. 717 af 13. juni 2006 forpligtet til at atter at gennemføre en støjkortlægning og udarbejde en tilhørende støjhandlingsplan. I forbindelse med den fremtidige kortlægning vil der skulle gennemføres en opdatering af baggrundsdata til støjberegningerne (trafikforhold, belægningstyper, støjafskærmninger etc.) til brug i den nye kortlægning. Resultaterne herfra kan bidrage til at give overblik over resultaterne af de gennemførte tiltag. I forbindelse med vedligeholdelsen af vejnettet bør der foretages en løbende registrering af støjreducerende tiltag (belægninger, skærme/volde) etc., således at der med passende intervaller kan gøres status for udbredelsen af disse tiltag og disse tiltag bør indgå i de efterfølgende støjkortlægninger. Ref /30

30 12.2 Statsveje Vejdirektoratet vil mindst hvert 5. år gennemføre en fornyet støjkortlægning af statens veje i henhold til Støjbekendtgørelsen. Støjkortlægningen vil være med til at gøre status for udviklingen i støjen langs statens veje. Vejdirektoratet anvender løbende forskellige metoder til evaluering af effekten af støjreducerende tiltag, fx i ved beregning af støjen, eller ved undersøgelser af borgernes oplevede støjgener, før og efter tiltag til begrænsning af støj Jernbaner Banedanmark nævner disse tiltag i deres støjhandlingsplan: Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen vil som minimum indgå i evalueringstiltagene: At gennemføre en årlig vurdering af, om indsatsforslagene nævnt i planen effektueres som planlagt. Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkortlægning om 5 år. 13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Der er indkommet 2 høringssvar ang. etablering af støjskærme. Vesterled Grundejerforening har fremsendt forslag om etablering af støjskærme på den nordøstlige del af Søndre Ringvej i Vesterled Grundejerforening. Teknisk forvaltning vurderer, at opsætning af støjskærm på Søndre Ringvej vil kunne støjreducere for de omkring liggende boliger. Etableringen af en støjskærm er dyr, og kan skabe skyggegener for dem, der bor tæt på støjskærmen. Forvaltningen vil arbejde videre med dette forslag og prioritere alle indkomne forslag om støjreduktion i forbindelse med etableringen af letbanen. En borger har fremsendt forslag til typen af støjafskærmning, som han mener, vil give den bedste effekt ved Vestvolden. Teknisk forvaltning vurderer, at opsætning af støjskærm på motorvejen vil kunne støjreducere for boliger, der ligger tæt på motorvejen. Forvaltningen vil kontakte Vejdirektoratet, da motorvejen henhører under deres ansvarsområde. Ref /30

31 Bilag 1: Ordliste db(a) Digital højdemodel Ekstern støj EU-støjdirektiv 2002/49/EF Decibel er en logaritmisk måleenhed for støj. A-et i db(a) refererer til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse. 0 db(a) er nederste grænse for hvad vi kan høre. En ændring på 8 10 db(a) lyder som en fordobling eller halvering. De fleste mennesker kan ikke skelne en ændring på 1 db. En ændring på 3 db er netop hørbar. Et elektronisk landkort med oplysninger om terrænets højde over havet. Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og industrianlæg. Det kan også være andre udendørs støjkilder, f.eks. motorbaner eller skydebaner.. Formålet med direktivet er at etablere en fælles europæisk fremgangsmåde med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse de virkninger, der er forårsaget af støj. Direktivet indeholder fire elementer: Harmonisering af støjindikatorer og vurderingsmetoder for ekstern støj Indsamling af oplysninger om støjeksponering i form af støjkortlægning Udarbejdelse af handlingsplaner Orientering og høring af borgerne. Facadestøj Gene IPPC-virksomheder L Aeq, 24h Den støj der falder ind på en facade og i større eller mindre grad fortsætter ind i huset. I modsætning til det udendørs støjniveau regnes der ikke med reflekterende støj fra facaden. En ikke direkte målbar størrelse. Opgøres ofte på baggrund af hvor stor en andel, der angiver at føle sig generet ved et givent støjniveau. IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control) skal støjkortlægges efter EU-støjdirektivet. IPPC-virksomheder er omfattet af nogle helt specielle regler om miljøgodkendelser og revisionerne heraf. I dansk miljølovgivning kaldes IPPC-virksomhederne også i-mærkede virksomheder. L Aeq er det såkaldte energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau. Trafikstøj vil variere hen over døgnet og L Aeq er den konstante støj, som giver den samme samlede lydenergi, som den varierende støj. Det er derfor en gennemsnitsværdi. A-vægtningen angiver, at forekomsten af forskellige frekvenser/tonehøjder vægtes efter hvor godt det menneskelige øre opfatter dem. Ref /30

32 L den Nord 2000 SBT SoundPlan Støjbelastet bolig Støjpulje Støjskærm Udendørs støjniveau Er den nye målestok for støj, der erstatter L Aeq. "den" står for Day, Evening and Night og angiver, at der er tale om en sammenvægtning af de tre perioder, som bedre modsvarer befolkningens skiftende støjfølsomhed i disse perioder. L den er en gennemsnitsværdi, men støj om aftenen tillægges 5 db og støj om natten tillægges 10 db før et gennemsnit for døgnet beregnes. Den samme vejstøj vil derfor angivet som L den typisk være 3 db højere end angivet som L Aeq. L den er desuden et gennemsnit hen over årets forskellige vejrlig. Den seneste version af Den fællesnordiske støjberegningsmodel. I den danske bekendtgørelse af EUstøjdirektivet kræves det, at denne støjberegningsmodel anvendes. Støjbelastningstal. En sammenvægtning af forskellige antal boliger (eller personer) belastet med forskellige støjniveauer, hvor boliger med høj støjbelastning tæller mere end boliger med lav støjbelastning. Med ét tal beskrives støjbelastningen i et område og den kan sammenlignes med støjbelastningen i andre områder. PC-program, som kan beregne støj ved hjælp af Nord 2000 beregningsmodellen. En bolig, hvor facadestøjniveauet er over den gældende vejledende grænseværdi på L den 58 db. Nogle kommuner har afsat en pulje penge til at støtte borgere, der ønsker at støjisolere deres boliger. Afhængig af støjniveauet kan borgeren få betalt en større eller mindre andel af omkostningerne til støjisoleringen. Bygværk som begrænser lydens udbredelse, således at støjniveauet reduceres bag skærmen. Kan udføres i træ, glas, stål eller levende hegn. Det støjniveau man oplever ved ophold udendørs. Opholder man sig i nærheden af bygninger eller andre store flader vil man ofte både blive ramt af den direkte støj og af støj reflekteret fra mure m.v. Ref /30

33 Vejledende grænseværdier De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om at grænseværdierne er fx en rettighed for virksomheder til at støje, eller om at de automatisk udgør en rettighed for naboer til et trafikanlæg. Ref /30

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Støjkortlægning. Januar 2009

Teknisk Forvaltning. Støjkortlægning. Januar 2009 Teknisk Forvaltning Støjkortlægning Januar 2009 Teknisk Forvaltning Støjkortlægning Januar 2009 Denne rapport er udarbejdet af Rambøll for Furesø Kommune Rambøll Bredevej 2 2830 Virum Telefon +45 4574

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN

STØJHANDLINGSPLAN STØJHANDLINGSPLAN 2009-2014 rødovr e KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - januar 2011 Foto: Jens V. Nielsen, forside, 15, 17 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Tryk: Papir: Oplag: Baseret på Rødovre

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018 Støjhandlingsplan 216-218 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 216-218 er udarbejdet i løbet af 213-216 af: Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø. Støjkortlægning 27-29 og 212-13, udvalgte støjberegninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje Støjhandlingsplan 2008-2013 Handlingsplan for større statslige veje Vejdirektoratet København Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2008

Trafikstøjhandlingsplan 2008 Trafikstøjhandlingsplan 2008 2 Trafikstøjhandlingsplan 3 Forord Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet med trafikstøjproblematikken i forskellige sammenhænge. Der er gennemført kortlægning af trafikstøj

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere