NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/

2 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle markeder 1 En svagere økonomisk udvikling kan medføre, at tomgangen igen vil stige 1 Butiksledigheden falder stadig 2 Den lave rente øger fokus på ejendomsinvesteringer 3 Udenlandske invetorer er i dag betydende aktører på det danske ejendomsmarked 4 Hvordan vil investeringsejendomsmarkedet reagere i tilfælde af en langvarig recession? 5 Hvad kan vi lære af de seneste 20 års udvikling i Japan? 5 Boblen i Japan omkring HOTELMARKEDET 8 Belægningsprocenterne stiger på trods af øget kapacitet 9 Hotelmarkedet er præget af priskonkurrence 10 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 11 Tomgangen for boliger i de største tyske byer ligger i dag på 3% eller under 12 Lejepriserne stiger kraftigt i Berlin, Hamburg og Köln 12 Antallet af ejerboliger er stigende, men i europæisk sammenhæng lavt 13 Det direkte afkast ved investeringer i boligudlejningsejendomme ligger i visse byer på et attraktivt niveau 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Stor usikkerhed på de finansielle markeder Efter et relativt roligt første halvår i 2011 er uroen på de finansielle markeder igen blusset voldsomt op. Kombinationen af den internationale statsgældskrise, EURO-krisen og en svag økonomisk udvikling i både Europa og USA har i markant grad øget investorernes risikoaversion. Aktiemarkederne er faldet, og statsobligationsrenten i lande, som regnes som betalingsdygtige, er faldet til et historisk lavt niveau. Også ejendomsmarkedet er påvirket af denne udvikling. En øget usikkerhed har ført til, at transaktionerne bliver færre og igen tager længere tid. En svagere økonomisk udvikling kan medføre, at tomgangen igen vil stige En svag økonomisk udvikling vil føre til en svagere beskæftigelsesudvikling. Dette vil alt andet lige betyde en stigende tomgangsrisiko på kontormarkedet. Udviklingen i tomgangen for kontorer i Hovedstadsområdet 12% 10% 8% 6% 4% 2% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, er den tendens til faldende tomgang, som kunne registreres fra medio 2010, nu brudt, idet antallet af ledige kontorarealer på det seneste er steget igen. I vort seneste NewsLetter (juni 2011) gjorde vi opmærksom på denne risiko, som i et vist omfang kan skyldes en statistisk usikkerhed i forbindelse med registreringen af ledige lokaler i perioder, hvor udlejningsaktiviteten er stigende. Henset til det overordentligt svage nybyggeri er det således fortsat Sadolin & Albæks vurdering, at vi i det kommende år vil se et svagt fald i tomgangen. Men usikkerheden om den økonomiske udvikling har betydet en øget prognoseusikkerhed. In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Butiksledigheden falder fortsat På trods af en svag udvikling i det private forbrug er tomgangen inden for butikker ikke steget. Især på de mest attraktive strøggader og i de bedste butikscentre er faktisk set en øget udlejningsaktivitet med mange nyetableringer fra både danske og internationale butikskæder samtidig med, at mindre attraktive butikscentre og gader har stigende udlejningsproblemer. Udviklingen i tomgangen for butikker i Hovedstadsområdet 5% 4% 3% 2% 1% 0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken Naturligt nok gælder det også inden for butikssegmentet, at mindre konjunkturfølsomme brancher i vanskelige tider har det bedre end mere cykliske sektorer. Udviklingen i detailhandelsomsætningen værdiindeks (indeks 100 = 2005) Detailhandel i alt Beklædning mv. Fødevarer og andre dagligvarer Andre forbrugsvarer Kilde: Danmarks Statistik 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 I de gode år frem til 2007 voksede omsætningen inden for sektorerne beklædning og andre forbrugsvarer hurtigere end den samlede detailhandel. Da en detailhandelsvirksomheds huslejeevne er direkte proportional med omsætningen, steg lejen for butikker inden for disse segmenter derfor alt andet lige også kraftigere end lejen for butikker generelt. Fra 2008 og frem er billedet vendt: Dagligvaresektoren som er mindre konjunkturfølsom og investeringsmæssigt derfor må betegnes som en defensiv sektor kunne registrere en flad omsætningsudvikling, mens omsætningen inden for udvalgsvarer, herunder beklædning og øvrige forbrugsvarer, faldt. Dette har medvirket til, at lejepriserne for dagligvarebutikker har udviklet sig mere positivt end for udvalgsvarebutikker. Den lave rente øger fokus på ejendomsinvesteringer En øget usikkerhed omkring vækstmulighederne på kort sigt har faktisk også gunstige effekter på ejendomsinvesteringsmarkedet. Det meget lave renteniveau har således reduceret finansieringsomkostningerne ved ejendomsinvesteringer og øget konkurrencedygtigheden af det cash flow, som ejendomsinvesteringer genererer i forhold til obligationsinvesteringer. Nettostartafkast, førsteklasses kontorejd. (prime yield) og den lange rente 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K "Prime yield" Kilder: Sadolin & Albæk / Nasdaq OMX 10-årig statsobligation Det direkte merafkast i forhold til den sikre rente, som i dag kan opnås ved investeringer i førsteklasses ejendomme med et meget sikkert cash flow f.eks. attraktive boligudlejningsejendomme, moderne og velbeliggende kontorejendomme med lange lejekontrakter samt de mest velfungerende butiksejendomme og centre er således i dag på et historisk højt niveau. In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 En svag økonomisk udvikling og en lav rente vil således alt andet lige betyde, at forskellen på startafkastet på førsteklasses og mere sekundære og risikofyldte investeringsejendommen vil stige. Udenlandske investorer er i dag betydende aktører på det danske ejendomsmarked Det danske ejendomsmarked har traditionelt været anset som et relativt lukket og illikvidt marked, domineret af nationale investorer. Det er imidlertid værd at notere, at vi i den forløbne del af 2011 for første gang nogensinde har oplevet et større transaktionsvolumen med udenlandske end med danske investorer. Sadolin & Albæk har frem til medio september 2011 registreret et transaktionsvolumen for store investeringsejendomme (over kr. 100 mio.) på ca. kr. 6,3 mia. Som det fremgår af nedenstående figur, har udenlandske købere stået for mere end 60% af de store transaktioner, målt efter transaktionsvolumen. Transaktionsfordeling, 2011 frem til medio sept., transaktioner kr. 100 mio.+ Udenlandsk investor Dansk investor Kilde: Sadolin & Albæk De udenlandske investorer tiltrækkes af flere forhold: Dansk økonomi er i nogenlunde stabil gænge, med en i forhold til de fleste andre europæiske lande relativt lav statsgæld, og renten er lav. Selv om den økonomiske udvikling på ingen måde kan betegnes som prangende, er den blandt de bedre i Europa. Hertil kommer, at finansiering af ejendomsinvesteringer i Danmark som følge af vort særdeles velfungerende realkreditsystem kan ske til marginaler, som i en international sammenhæng anses for meget konkurrencedygtige. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 Hvordan vil investeringsejendomsmarkedet reagere i tilfælde af en langvarig recession? Det anses fortsat for det mest sandsynlige scenarie, at den økonomiske udvikling vil forbedre sig med en stigende økonomisk aktivitet, en bedring i privatforbruget og på sigt en svagt stigende inflation og et stigende renteniveau i takt med en normalisering af risikovilligheden på finansmarkederne. Dette vil alt andet lige medføre en gunstigere udvikling i ejendomspriserne. Det samme gælder, såfremt den ekstremt ekspansive penge- og finanspolitik på et tidspunkt resulterer i en stærkere stigning i inflationen. Ejendomsinvestorer vil i et sådant scenarie nyde godt af stigende byggepriser og stigende huslejeindtægter, mens lange obligationer vil opleve betydelige kursfald. Det kan imidlertid ikke helt udelukkes, at der på trods af den ekspansive økonomiske politik ikke vil ske en nævneværdig forbedring af konjunkturerne. For de fleste økonomer er skrækeksemplet her udviklingen i Japan, efter at boblerne på aktie- og ejendomsmarkederne punkterede omkring 1990, hvor der i årevis har været ingen eller kun en anæmisk økonomisk vækst og flere perioder med deflation. Hvad kan vi lære af de seneste 20 års udvikling i Japan? Boblen i Japan omkring 1990 Den japanske økonomi, det japanske erhvervsliv, den finansielle sektor og den japanske kultur er på mange måder væsensforskellig fra den europæiske. Alligevel er det værd at analysere, hvorledes det japanske marked for investeringsejendomme har udviklet sig i de seneste 20 år. Det er ingenlunde sikkert, at vi i Europa selv i tilfælde af japanske økonomiske tilstande vil have ejendomsmarkeder, som udvikler sig som det japanske men det kan heller ikke udelukkes. Både aktie- og ejendomsboblen i Japan omkring 1990 var af astronomiske dimensioner. Det direkte afkast af japanske ejendomsinvesteringer 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kilde: Investment Property Databank In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 En ofte hørt anekdote var således, at markedsværdien af 1 km 2 jord omkring Kejserpaladset i Tokyo i 1990 var den samme som markedsværdien af al jord i Californien. Som det fremgår af ovenstående figur, blev investeringsejendomme i Japan fra 1987 til 1992 handlet til priser, som modsvarede et direkte afkast på omkring 2% p.a. Det skal bemærkes, at tallet er et gennemsnitstal, og for førsteklasses velbeliggende ejendomme var det direkte afkast endnu lavere. Fra dette eksorbitant lave niveau oplevede Japan frem til 2004, at det direkte afkastkrav steg til over 6% - ved uændrede lejepriser svarende til et prisfald på omkring 70%. Det årlige totalafkast af japanske investeringsejendomme for perioden 1984 til 2009 er gengivet i figuren nedenfor. Totalafkast af japanske ejendomsinvesteringer Totalt afkast Direkte afkast Værdistigning Kilde: Investment Property Databank Det ses tydeligt, at markedet fra 1992 til 1996 udviklede sig stærkt negativt med årlige prisfald på omkring 15% og med årlige negative totalafkast på mellem 10% og 15%. Fra 1997 til 2000 var prisudviklingen negativ med omkring 5% p.a. Da det direkte afkast var på omtrent samme niveau, var totalafkastet i disse år på omkring 0. Fra 2005 til 2007 kunne registreres en positiv prisudvikling på omkring 5% p.a. og i 2008 og 2009 faldt værdierne igen. Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at japanske ejendomsinvesteringer har været lidet attraktive i de seneste 20 år. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 Det er måske mere overraskende, at ejendomsmarkedet, på trods af denne overordentligt svage udvikling i mange år efter ejendomsboblen, i samme periode har haft et mere attraktivt afkast end aktiemarkedet. Totalafkast på investeringer i japanske aktier og ejendomme MSCI totalafkast aktier Totalafkast ejendomme Kilder: MSCI / Investment Property Databank Som det fremgår, var 100 yen, investeret i 1984 i japanske ejendomme, i 2009 blevet til ca. 300 yen. I aktiemarkedet var en investering på 100 yen blevet til ca. 170 yen. Direkte afkast på fast ejendom og obligationsrenten i Japan 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Effektiv rente, 10-årig statsobligation Direkte afkast, ejendomsinvesteringer Kilder: ECB / Investment Property Databank In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Obligationer har givet betydelige kursstigninger frem til 1997, hvor renten faldt. Siden da har afkastet af ejendomsinvesteringer været højere end obligationsrenten. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at statistikkerne for prisudvikling og afkast på japanske investeringsejendomme kun efter 2002 er baseret på faktiske markedsanalyser, mens de historiske tidsserier fra før 2002 er baseret på økonometrisk modellering. Man skal være overordentligt forsigtig med at drage håndfaste konklusioner af denne analyse eller overføre resultaterne direkte til europæiske markeder. Ikke desto mindre er det værd at notere nogle mulige konklusioner: I en meget lang periode med lav rente, en meget svag økonomisk udvikling og perioder med deflation har det direkte afkast af en gennemsnitlig ejendomsportefølje svinget mellem 4,5% og 6,5% p.a. med et gennemsnitligt direkte afkast for perioden fra 1996 til og med 2009 på 5,5%. Det samlede afkast af ejendomsinvesteringer i sådanne perioder med ingen eller en meget svag økonomisk vækst synes at være konkurrencedygtigt med afkastet af aktieinvesteringer formentlig primært som følge af, at det direkte afkast ved ejendomme typisk er betydeligt højere end gennemsnitlige aktieudbytter. Fast ejendom giver i perioder med meget lav rente ofte et højere totalafkast end den sikre rente, idet et relativt højt direkte afkast kompenserer for en vis negativ prisudvikling. Det skal endnu engang understreges, at Sadolin & Albæk ikke forventer, at den udvikling, som har kunnet registreres i Japan, vil gentage sig i Europa eller Danmark. Den japanske boble var betydeligt større, og i de første mange år efter at boblen var konstateret, blev der ikke foretaget de nødvendige drastiske tiltag til at genskabe sundheden i den finansielle sektor. HOTELMARKEDET Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at give en kort opdatering vedrørende udviklingen på det københavnske hotelmarked, der traditionelt er en af de mest konjunkturfølsomme sektorer inden for ejendomsmarkedet. Ved indgangen til 2011 var humøret ikke højt i hotelbranchen blev i et vist omfang reddet af store arrangementer, herunder specielt FN s klimakonference COP 15, mens 2010 var et år med intens konkurrence og lave belægningsprocenter, og som følge heraf lave værelsespriser. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Selv om der for 2011 forventedes en vis fremgang i økonomien og dermed antallet af hotelgæster, blev markedet samtidig tilført megen ny kapacitet i løbet af 2010 blev tilført ca nye værelser (og i 2011 er der yderligere kommet godt 800 værelser til med åbningen af Bella Sky). Den samlede værelseskapacitet var primo 2010 ca værelser, så ovennævnte kapacitetsforøgelse var på mere end 22% fordelt på blot 2 år. De fleste prognoser opererede derfor med, at belægningen for københavnske hotelværelser generelt i 2011 ville lande på omkring 60%, ca. 10%-point under gennemsnittet for perioden fra 1999 til Belægningsprocenterne stiger på trods af øget kapacitet Så galt gik det langt fra. Det er således glædeligt at konstatere, at belægningsprocenterne - til trods for den markante øgning af kapaciteten og dermed udbuddet af hotelværelser - er steget i de senere år. I nedenstående figur er vist udviklingen i belægningsprocenter måned for måned fra januar 2009 til og med juli Som det fremgår heraf, var der hver eneste måned i 2010 en højere belægning end i 2009, og i 2011 er belægningen igen hver eneste måned højere end i Værelsesbelægningsprocent for hoteller i Storkøbenhavn Kilde: STR Global Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at efterspørgslen synes at være blevet mere polariseret, idet der har været vækst i både budgethotelsegmentet og i de 4- og 5-stjernede segmenter, mens der inden for hoteller med 3 stjerner har kunnet registreres et fald i både belægningsprocenter og RevPar (Revenue Per Available Room). In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Nedenfor er vist udviklingen i belægningsprocenter (værelsesbelægning) for 3-, 4- og 5-stjernede hoteller. Det fremgår heraf, at belægningen for 5-stjernede hoteller er på det højeste niveau siden For 4-stjernede hoteller er belægningen i 2011 lidt under det historiske gennemsnit, men over belægningsprocenterne i både 2009 og Udviklingen i belægningsprocenter (%) for københavnske hoteller Kilde: STR Global 3 stjerner 4 stjerner 5 stjerner For hoteller i det 3-stjernede segment er belægningsprocenten derimod faldende fra 2010 til 2011 og på det laveste niveau siden Hotelmarkedet er præget af priskonkurrence Omsætningsudviklingen har været noget mere uensartet end udviklingen i belægningsprocenter. Udviklingen i RevPar for københavnske hoteller (i kr.) Kilde: STR Global In alliance with Jones Lang LaSalle

13 I 2011 har omsætningen pr. værelse pr. dag (RevPar) således været højere end i 2010, men i de fleste måneder med maj og juli som markante undtagelser på niveau med Det skal i øvrigt bemærkes, at årsagen til den eksorbitant høje RevPar i december 2009 netop var afholdelsen af COP 15. Nye hoteller vil ofte for at trænge ind på markedet operere med en ganske aggressiv prispolitik. Det er formentlig årsagen til, at omsætningen pr. værelse pr. dag i det 4-stjernede segment har været under pres. Selv om belægningen i dette segment næsten er på niveau med 2008, er RevPar i 2011 godt 15% lavere end i Udviklingen i RevPar for københavnske hoteller (i kr.) stjerner 4 stjerner 5 stjerner Kilde: STR Global For segmentet med 3 stjerner, som lider under faldende belægning, er priskonkurrencen endnu hårdere, og RevPar er fra 2008 til 2011 faldet med godt 25%. Derimod er RevPar for 5-stjernede hoteller kun faldet med knap 9%. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER I dette NewsLetter har Sadolin & Albæk valgt at give en opdatering på markedet for boligudlejningsejendomme i de store tyske byer et marked, som i perioden fra 2005 og fremefter har tiltrukket sig meget betydelig udenlandsk investeringsinteresse, herunder fra danske investorer og ikke altid med et lige heldigt resultat. Specielt har mange udenlandske investorer undervurderet behovet for hands on management, hvilket har ført til betydelige tab. Hertil kommer, at mange investorer desværre ikke udviste tilstrækkelig omhu i investeringsfasen. Investeringer blev foretaget uden en dybtgående analyse af beliggenhed og uden en grundig due diligence. In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Tomgangen for boliger i de største tyske byer ligger i dag på 3% eller under Mange mindre og mellemstore tyske byer, ikke mindst i de østlige delstater, er præget af en betydelig tomgang på boligmarkedet. Det har også tidligere været et problem i Berlin. Inden for de seneste 10 år er tomgangen på boligmarkedet i Berlin imidlertid faldet dramatisk, og tomgangen er nu kun lidt over tomgangen i etablerede markeder som Düsseldorf, Frankfurt og Köln. Tomgangen på boligmarkedet i udvalgte tyske byer 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle Det er værd at notere, at tomgangen i de seneste 10 år generelt har været stigende, med Berlin og Hamburg som markante undtagelser. Lejepriserne stiger kraftigt i Berlin, Hamburg og Köln Gennemsnitslejepriser for boliger (i EUR pr. m 2 pr. måned) Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Udviklingen har medført en pæn stigning i lejeniveauerne, ikke mindst i Berlin, Hamburg og Köln. I Berlin er gennemsnitslejen for boliger inden for de seneste 12 måneder således steget med næsten 7%. I Hamburg har stigningen været over 5% og i Köln knap 5%. I absolutte tal ligger lejepriserne i Berlin dog fortsat på et lavt niveau, omkring EUR 7 pr. m 2 pr. måned. Selv om dette gennemsnitstal dækker over betydelige variationer, er det selvklart, at så lave lejepriser betyder, at nybyggeri af udlejningsboliger ofte ikke er rentabelt. Antallet af ejerboliger er stigende, men i europæisk sammenhæng lavt I Tyskland kan boligudlejningsejendomme opdeles i ejerlejligheder, og ganske mange investeringer er gennemført i tillid til, at der ved opdeling og successivt frasalg af ejerlejligheder vil kunne realiseres betydelige gevinster. Gennemsnitlige priser på ejerlejligheder (EUR pr. m 2 ) Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle Det skal dog understreges, at de ganske lave lejepriser, ikke mindst i Berlin, betyder, at interessen for at erhverve ejerlejligheder endnu er relativt beskeden. For boliger i de mest attraktive områder kan dog sporadisk registreres en stigende interesse for selv at eje sin bolig en udvikling, som i nogle år har kunnet ses i markeder som München, Frankfurt og Hamburg. Det direkte afkast ved investeringer i boligudlejningsejendomme ligger i visse byer på et attraktivt niveau Boligudlejningsejendomme i de attraktive sydtyske metropoler, München og Stuttgart, omsættes til priser, som afspejler et meget lavt nettostartafkast. I Berlin er de direkte afkast betydeligt højere. Berlinske boligudlejningsejendomme handles i dag til priser, som typisk er mellem 13,0 og 14,5 gange lejen hvilket med sædvanlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger svarer til et første års direkte afkast af den investerede kapital på mellem 5,0% og 5,5%. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Med en lav tomgangsrisiko og stigende lejepriser forekommer dette i betragtning af den meget lave rente som et ganske attraktivt afkast. Det er imidlertid overordentligt vigtigt at notere sig, at drift og administration af boligudlejningsejendomme i Tyskland såvel som i Danmark kræver både specialviden og en meget tæt overvågning og opfølgning. I modsat fald er risikoen for vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, øget tomgang og faldende lejepriser betydelig. I takt med, at sådanne ejendomme forringes, ses det endvidere ofte, at lejersammensætningen udvikler sig i en mindre attraktiv retning, hvilket yderligere forstærker risikoen for tomgang og faldende lejeindtægter. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring kvt. kvt. kvt. kvt kvt kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 3. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter % - København ,0% Primær Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 0,00 Aarhus Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 0,00 Sekundær 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00-0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 0,70 Aarhus Amt * 4,3 4,1 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 0,50 Trekantområdet 3,2 3,2 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2-0,40 Butik Ændring kvt. 3. kvt. kvt. kvt kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 3. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,6% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,0% Høj ,7% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 0,00 Sekundær 5,00 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50-0,25 Trekantområdet Primær 4,25 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,1 1,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2-0,30 Aarhus Amt * 2,1 2,1 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1-0,10 Trekantområdet 1,8 2,3 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9-1,20 Lager/produktion Ændring kvt. 3. kvt. kvt. kvt kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 3. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,50 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 0,00 Aarhus Lang 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 0,00 Trekantområdet Lang 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,9 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 0,10 Aarhus Amt * 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 0,20 Trekantområdet 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 0,20 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26 DK-1067 Copenhagen København K K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Ny adresse i København pr. 21. november 2011 Palægade 2-4 DK-1261 København K (tlf. & fax uændret) Web: CVR nr. No ISSN: X

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/13 11.05 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/11 10.25 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er

Læs mere

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 2. kvartal 2015 Rentefølsomheden på det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere