Kortsamling til første basisanalyse, del 1 Vanddistrikt HUR 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortsamling til første basisanalyse, del 1 Vanddistrikt HUR 2004"

Transkript

1 Kortsamling til første basisanalyse, del 1 Vanddistrikt HUR 2004

2 Kolofon Titel: Udarbejdet og udgivet af: Udgivelsesår: Redaktion: Kortsamling til første basisanalyse, del 1. Vanddistrikt HUR 2004 Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 2004 Projektledergruppen (Bodil A. Jacobsen, Poul Vang Nielsen, Per Helmgaard, Ulrik S. Olesen, Jan Rasmussen, Camilla Kjær), samt Lars Anker Angantyr og Carl Bro as. GIS-koordinatorer: Gitte Jensen og Lisbeth Dalgaard Oplag: 100 ISBN / ISSN: ISBN Kan downloades som PDF-fil fra:

3 Indholdsfortegnelse Side Indledning Myndighed...7 Kort 1.1 Vanddistriktets geografiske dækning Karakterisering Karakterisering af overfladevand...10 Kort Overfladevandområder omfattet af Miljømålsloven...10 Kort Typer af vandløb...12 Kort Typer af søer...14 Kort Typer af kystvande...16 Kort Kunstige og stærkt modificerede vandløb og søer...18 Kort Kunstige og stærkt modificerede kystvande Karakterisering af grundvand...22 Kort Grundvandsforekomsters beliggenhed...22 Kort Dæklag i grundvandsdannende områder...24 Kort Nitratfølsomme indvindingsområder...26 Kort Kontakttype mellem grundvandsforekomster og overfladerecipienter Påvirkninger Punkt-forureninger...30 Kort Kilder til forurening af overfladevand - punktkilder...30 Kort Belastningsbidrag fra punktkilder...32 Kort Kilder til forurening af grundvandet Arealpåvirkninger...36 Kort Byer og større tekniske anlæg...36 Kort Dræn...38 Kort Arealanvendelse...40 Kort Arealbelastning...42 Kort Husdyrtæthed...44 Kort Atmosfærebidrag - kvælstof...46 Kort Atmosfærebidrag - svovl Kvantitative påvirkninger af vandet...50 Kort Indvinding af overfladevand...50 Kort Oppumpning af grundvand...52 Kort Tilledning af vand til grundvand Andre påvirkninger af vand...56 Kort Regulering og vedligeholdelse af vandløb og søer...56 Kort Andre påvirkninger af kystvande Beskyttede områder...60 Kort 4.1 Habitat- og fuglebeskyttelsesområder...60 Kort 4.2 Badevandsområder...62 Referencer...64 Side 3

4 Side 4

5 Indledning Denne rapport omfatter en karakterisering og en typeinddeling af vandforekomsterne i Vanddistrikt HUR (hovedstadsområdet), samt en beskrivelse af deres påvirkninger. Vandforekomsterne er alt overfladevand og grundvand. Rapporten, der i sin opbygning fremstår som en kortsamling, er første led i gennemførelsen af Vandrammedirektivet i Danmark. EU vedtog Vandrammedirektivet i december 2000, og som konsekvens heraf vedtog folketinget miljømålsloven i december 2003 /3/. Miljømålsloven beskriver den administrative opdeling af landet i vanddistrikter. Loven angiver samtidig de opgaver, som vanddistriktsmyndighederne har igennem en længere årrække. I hovedstadsområdet er Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) udpeget som vanddistriktsmyndighed. Basisanalyse 1 omfatter en overordnet karakteristik og typeinddeling af vandløbene, søerne og kystvandene. Grundvandet karakteriseres kun på et helt overordnet niveau. Basisanalyse 1 omfatter tillige en opgørelse af de påvirkninger som vandforekomsterne er udsat for. Basisanalyse 1 forventes at blive efterfulgt af anden del af basisanalysen, der vil omfatte en foreløbig fastlæggelse af miljømål for vandforekomsterne, samt en vurdering af om miljømålene vil kunne opfyldes i år Basisanalyserne 1 og 2 skal danne baggrund for den kommende miljøovervågning samt for de vandplaner og indsatsprogrammer der skal være færdiggjort inden Bekendtgørelsen og vejledningen, der ligger til grund for basisanalyse 1, blev udsendt i august 2004 /1/, /2/. Fristen for afslutningen af analysen er d. 22. december Den relativt korte tid, der har været til at udarbejde basisanalyse 1, kan medføre, at det efterfølgende kan blive nødvendigt at foretage rettelser og justeringer i materialet. Basisanalyse 1 er udarbejdet i et samarbejde mellem Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner, kaldet enhederne i HUR-området. Efter miljømålsloven skal samtlige relevante myndigheder behandle basisanalysen før vanddistriktsmyndigheden kan sende den til staten. Organisering Ved organiseringen af arbejdet med basisanalysen er der taget udgangspunkt i en traditionel faglig opdeling (se næste side), da den vurderes som mest effektiv, når der skal tages hensyn til tids- og ressourceperspektivet. Der blev derfor oprettet undergrupper for Vandløb, Søer, Marin, Grundvand/natur, samt en gruppe for Påvirkninger med deltagere fra hver af enhederne. GIS har været et meget centralt redskab i udarbejdelsen. Der blev derfor oprettet en GISgruppe, som sammen med Projektledergruppen, stod for indsamlingen af data og var det koordinerende led. Side 5

6 Organisering af samarbejdet om basisanalysen i hovedstadsområdet Styregruppe Projektgruppe GIS Vandløb Sø Marin Grundvand-natur Påvirkninger Arealkilder Punktkilder Øvrige Styregruppen bestod af chefer fra hvert af de fem deltagende amter/kommuner. Projektledergruppen bestod af en medarbejder fra hvert af de fem deltagende amter/kommuner. De faglige arbejdsgrupper blev opdelt i fem faggrupper, som bestod af medarbejdere fra de fem deltagende amter/kommuner. Grupperne blev organiseret ved at der iblandt deltagerkredsen blev udpeget en tovholder, der havde ansvaret for at sikre at arbejdet blev koordineret på den mest hensigtsmæssige måde, at tidsfrister blev overholdt og at arbejdet i det hele taget blev løst så godt som muligt Grundlaget for basisanalysen Datagrundlaget for det foreliggende arbejde er de data, der har været tilgængelige i enhedernes databaser samt på GIS-kort. Data er tilpasset og udviklet til de krav, der er anført i vejledningen til basisanalyse 1. Hvor vejledningen har anført, at der skal benyttes data fra regionplanerne er der benyttet data fra regionplan Forslag til Regionplan 2005 behandles i Hovedstadens Udviklingsråd den 16. december og forventes at blive sendt i høring og dermed være gældende, inden basisanalysen skal indberettes til Miljøstyrelsen. Eventuelle uoverensstemmelser vil medføre at basisanalysen efterfølgende vil blive justeret i henhold til regionplanens indhold. Resultatet af basisanalyse 1 præsenteres i den foreliggende rapport. Kortene samt de data, der ligger til grund for kortlægningen findes desuden på en CD-ROM. Korttabellerne indeholder de data, der har været relevante for at levere de krævede kort til basisanalysen. I nogle tilfælde indeholder tabellerne tillige data, der forventes at skulle indgå i det videre arbejde med basisanalyse 2 og Vandrammedirektivet, men som ikke er inddraget i arbejdet med basisanalyse 1. Som baggrundskort er der i flere tilfælde anvendt uddrag af Øresundskort 1: fra Kortog Matrikelstyrelsen. Side 6

7 1 Myndighed Vanddistriktets navn Vanddistriktets adresse Vanddistrikt HUR HUR - Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej Valby Telefon: Side 7

8 Kort 1.1 Vanddistriktets geografiske dækning Side 8

9 Kort 1.1 Vanddistriktets geografiske dækning Distriktsgrænsen er tegnet ud fra figur 1.1 i Miljøstyrelsens vejledning til basisanalyse 1 /2/, amternes vandskels- og oplandskort, AIS-oplandskort samt marine søkort. Signaturforklaring Side 9

10 2 Karakterisering 2.1 Karakterisering af overfladevand Kort Overfladevandområder omfattet af Miljømålsloven Side 10

11 Kort Overfladevandområder omfattet af Miljømålsloven Kortet viser alle de ferske vandområder, overgangsvande og marine kystvande der, uanset størrelse og karakteristika, er omfattet af Miljømålsloven. For overskuelighedens skyld er små, private vandløb og grøfter dog ikke medtaget. Denne første basisanalyse omhandler kun de overfladevandområder der er målsat ifølge regionplanerne. Signaturforklaring Side 11

12 Kort Typer af vandløb Side 12

13 Kort Typer af vandløb Kortet viser resultatet af typologiseringen af vandløbene i distrikt HUR. Som det fremgår er der ved analysen kun identificeret vandløb af type 1 og type 2. Typologiseringen omfatter også vandløb der er identificeret som værende kunstige og stærkt modificerede. Signaturforklaring Side 13

14 Kort Typer af søer Side 14

15 Kort Typer af søer Kortet viser 129 målsatte søer i Vanddistrikt HUR inddelt i søtyper. For at tydeliggøre de mindre søer er alle søernes arealer overdrevet, ved at der er indlagt en fortykket linie omkring søerne. De overordnede afstrømningsoplande til de marine områder er lagt ind som baggrund. Forklaringen til typenumrene ses i tabel 2.4. De 33 kunstige søer i vanddistriktet er inkluderet i kortet og vises desuden særskilt på kort Signaturforklaring Side 15

16 Kort Typer af kystvande Side 16

17 Kort Typer af kystvande Område Areal i km 2 Type Roskilde Fjord nordlige del 72 M2, mesohalin, saltholdighed 5-18 Roskilde Fjord sydlige del 51 M2, mesohalin, saltholdighed 5-18 Kattegat, nordlige del, > 20 m 195 OW1, euhaline, bundvand over 30 Kattegat, kystnære del < 20 m 360 OW2, polyhaline, bundvand Øresundstragten 58 OW2 Nordlige Øresund 306 OW3, mesohalin, bundvand 5-18 Københavns Havn 10 OW3 Sydlige Øresund 419 OW3 Opdelingen mellem Kattegat nordlige del (OW1) og Kattegat kystnære del (OW2) er lagt efter 20- meter-dybdekurven. De øvrige grænser for kystvande er lagt enten 1 sømil fra land eller 1 sømil fra basislinien. Typologien er desuden inddelt efter de marine hovedoplande. Signaturforklaring Side 17

18 Kort Kunstige og stærkt modificerede vandløb og søer Side 18

19 Kort Kunstige og stærkt modificerede vandløb og søer Den geografiske placering af kunstige og stærkt modificerede vandområder i Vanddistrikt HUR. Samtlige søer og vandløb, der er behandlet i basisanalysen, er lagt ind på kortet med lys blå farve. Som på kort er søernes areal en anelse overdrevet. Den påvirkning, der har begrundet identifikationen er i tabel 2.6 opdelt i kategorierne: rørlagt, flisebelagt, opstuvning p.g.a. opstemning og øvrige. På kortet er de identificerede strækninger dog kun vist som én kategori. I distrikt HUR er et lille antal kunstigt anlagte afvandingskanaler med pumpestationer identificerede som kunstige vandløb og er på kortet angivet som én kategori. Signaturforklaring Side 19

20 Kort Kunstige og stærkt modificerede kystvande Side 20

21 Kort Kunstige og stærkt modificerede kystvande Kortet viser områder, som foreløbig er identificeret som stærkt modificerede samt et enkelt kunstigt vandområde. De enkelte områder fremgår af tabel 2.7. Signaturforklaring Side 21

22 2.2 Karakterisering af grundvand Kort Grundvandsforekomsters beliggenhed Side 22

23 Kort Grundvandsforekomsters beliggenhed Kortet viser beliggenheden af grundvandsforekomsterne. I store dele af distriktet findes der aflejringer af sand og grus direkte på kalken. Disse aflejringer af sand og grus udgør sammen med kalken de primære grundvandsforekomster. Lokale sekundære grundvandsmagasiner af sand og grus, beliggende over og hydraulisk adskilt fra kalken, er blevet udpeget som selvstændige grundvandsforekomster. Opdelingen af grundvandsforekomster er fortrinsvis sket på baggrund af geologiske og kemiske grænser. Der er udpeget to primære grundvandsforekomster (grønne nr. 1-2), en dybereliggende sekundær grundvandsforekomst (blå nr. 3) og ni højereliggende sekundære grundvandsforekomster (røde nr. 4-12). Endvidere er vist omridset af to fordybninger i kalkoverfladen, Alnarpsdalen i nord og centralt Søndersødalen. Signaturforklaring Side 23

24 Kort Dæklag i grundvandsdannende områder Side 24

25 Kort Dæklag i grundvandsdannende områder Kortet viser den kumulative lertykkelse over kalken i Vanddistrikt HUR. Data er baseret på eksisterende geologiske modeller, boredata og geofysisk kortlægning. Lerlagstykkelsen er angivet i meter. Signaturforklaring Side 25

26 Kort Nitratfølsomme indvindingsområder Side 26

27 Kort Nitratfølsomme indvindingsområder Kortet viser de udpegede nitratfølsomme indvindingsområder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandene uden for disse områder. Data stammer fra Regionplan Signaturforklaring Side 27

28 Kort Kontakttype mellem grundvandsforekomster og overfladerecipienter Side 28

29 Kort Kontakttype mellem grundvandsforekomster og overfladerecipienter Alle grundvandsforekomster i distriktet har en potentiel kontakt til overfladerecipienter. Der skelnes derfor kun mellem, om kontakttypen mellem grundvandsforekomsten og recipienten er af regional eller lokal karakter. Regionale grundvandsforekomster har potentielt set en betydende udstrømning til overfladerecipienter hele året og kontakttypen betegnes her for regional. Tilsvarende betegnes kontakttypen som lokal, hvor grundvandsforekomsten potentielt set kun har en betydende udstrømning en del af året. Grundvandsforekomst nr. 1, 2 og 3 (kort 2.2.1) er derved klassificeret som regionale grundvandsforekomster, mens grundvandsforekomst nr alle er lokale grundvandsforekomster. Signaturforklaring Side 29

30 3 Påvirkninger 3.1 Punkt-forureninger Kort Kilder til forurening af overfladevand - punktkilder Side 30

31 Kort Kilder til forurening af overfladevand Udløb fra kommunale- og private renseanlæg, industrier og afværgeanlæg indenfor HURvanddistriktet, status Kortet viser desuden de underoplande indenfor hovedafstrømningsområderne, som der i bagvedliggende GIS-tabel foreligger opgørelser på. Tabellen indeholder også opgørelse for de øvrige punktkilder: regnudløb, overløb og enkeltejendomme. Signaturforklaring Side 31

32 Kort Belastningsbidrag fra punktkilder Side 32

33 Kort Belastningsbidrag fra punktkilder Belastningsbidrag fra punktkilder indenfor hovedafstrømningsområder i HUR-vanddistriktet - årlige mængder (2003): Q (vand, m 3 /år), N (ton/år), P (ton/år) og BOD (ton/år). Opgørelsen omfatter både udledninger i oplandet og direkte til kystafsnit. (Vær opmærksom på y-aksernes størrelsesforhold, da figurerne ikke vises entydigt/størrelsesmæssigt afstemt). Signaturforklaring Side 33

34 Kort Kilder til forurening af grundvandet Side 34

35 Kort Kilder til forurening af grundvandet På kortet ses de grunde, hvor der er konstateret forurening. Grundene er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Der er cirka 3300 V2-kortlagte grunde med et samlet areal på 2705 ha. Underliggende tabel indeholder oplysninger om forureningernes kortlægningsnumre og hvilke forureningskomponenter, der er påvist. Alle oplysninger er baseret på 2003-indberetningen til Miljøstyrelsen. Signaturforklaring Side 35

36 3.2 Arealpåvirkninger Kort Byer og større tekniske anlæg Side 36

37 Kort Byer og større tekniske anlæg Data stammer fra AIS, oktober 2000 og omfatter temaerne industri, diverse veje, jernbaner, tekniske arealer, landingsbaner, bykerner, samt åben, lav og høj bebyggelse. Signaturforklaring Side 37

38 Kort Dræn Side 38

39 Kort Dræn Den geografiske placering af drænede arealer i form af hovedafvandinger (offentlige og private pumpelag) og detailafvandinger (rørdræninger) i Vanddistrikt HUR. Hovedafvandinger er vist med blåt, mens detailafvandede arealer er differentieret ud fra de pågældende dræningsprocenter for de enkelte jordtyper. Signaturforklaring Side 39

40 Kort Arealanvendelse Side 40

41 Kort Arealanvendelse Arealanvendelsen i Vanddistrikt HUR er baseret på markblokkort fra 2004, hvad angår det dyrkede areal og på AIS-data hvad angår de øvrige anvendelser. Signaturforklaring Side 41

42 Kort Arealbelastning Side 42

43 Kort Arealbelastning - kg N/ha dyrket areal Belastningen med kvælstof fra dyrkede arealer i Vanddistrikt HUR er baseret på opgørelser for 2003 fra overvågningsprogrammet NOVA2003. Bidraget fra dyrkede arealer er beregnet på baggrund af transporten i vandløbene tillagt retentionen i søer i oplandet fratrukket punktkilde- og naturbidraget. Arealbelastningen er beregnet som den årlige belastning pr. hektar dyrket areal ud fra markblokkort fra 2004 inden for hovedoplandene til de marine kystområder. Signaturforklaring Side 43

44 Kort Husdyrtæthed Side 44

45 Kort Husdyrtæthed DE/ha Husdyrtætheden i Vanddistrikt HUR er baseret på udtræk for 2003 fra Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Tætheden er beregnet som antal dyreenheder pr. hektar dyrket areal ud fra markblokkort fra 2004 inden for mindre vandløbsoplande. Signaturforklaring Side 45

46 Kort Atmosfærebidrag - kvælstof Side 46

47 Kort Atmosfærebidrag kvælstof Den totale deposition (tør og våd) af kvælstofforbindelser til vandområder beregnet for år 2000 og angivet i tons N/km 2. Underliggende tabel indeholder tillige oplysninger om depositionen af totalkvælstof til landområder, samt depositionen af de enkelte typer kvælstofforbindelser (ammoniak og kvælstofoxider) fordelt på våd- og tørdeposition til vand-, henholdsvis landområder. Signaturforklaring Side 47

48 Kort Atmosfærebidrag - svovl Side 48

49 Kort Atmosfærebidrag - svovl Den totale deposition (tør og våd) af svovlforbindelser til vandområder beregnet for år 2000 og angivet i tons S/km 2. Underliggende tabel indeholder tillige oplysninger om depositionen af totalsvovl til landområder, samt depositionen af de enkelte typer svovlforbindelser (svovldioxid og sulfat) fordelt på våd- og tørdeposition til vand-, henholdsvis landområder. Signaturforklaring Side 49

50 3.3 Kvantitative påvirkninger af vandet Kort Indvinding af overfladevand Side 50

51 Kort Indvinding af overfladevand Indvinding af overfladevand i HUR-vanddistriktet i Der er medtaget indvindinger over m 3. Den samlede indvinding af overfladevand i distriktet var i 2003 på ca m 3. Signaturforklaring Side 51

52 Kort Oppumpning af grundvand Side 52

53 Kort Oppumpning af grundvand Kortet viser, hvor der oppumpes grundvand. Den sydlige primære, den nordlige primære og den dybe sekundære er henholdsvis grundvandsforekomst 1, 2 og 3 på kortet over grundvandsforekomster (kort 2.2.1). De højereliggende sekundære er grundvandsforekomst 4-12 på samme kort. Anden indvinding over m³/år udgøres primært af tilladelser til markvanding. I denne klasse er kun medtaget indvindinger over m 3 /år. Signaturforklaring Side 53

54 Kort Tilledning af vand til grundvand Side 54

55 Kort Tilledning af vand til grundvand Kortet viser tilledningen af vand til grundvand. Det er kun tilledninger på over m 3 /år, der er medtaget i opgørelsen. Signaturforklaring Side 55

56 3.4 Andre påvirkninger af vand Kort Regulering og vedligeholdelse af vandløb og søer Side 56

57 Kort Regulering og vedligeholdelse af vandløb og søer Den geografiske placering af de overfladevandområder i Vanddistrikt HUR, der er reguleret ved forskellige af fysiske indgreb. Kortet viser desuden placeringen af tekniske anlæg som stemmeværker, pumper mm. Marine hovedoplande er lagt ind som baggrund. Signaturforklaring Side 57

58 Kort Andre påvirkninger af kystvande Side 58

59 Kort Andre påvirkninger af kystvande Klappladser er dem der fremgår af RP2005. Belastning fra erhvervshavne og lystbådehavne er udarbejdet ud fra temaet om havne i RP2005 samt oplysninger i Havnelodsen. Oplysninger om skibstrafik stammer fra SOK. Skydeområde og urene områder er indtegnet efter søkort. Oplysninger om råstofindvinding stammer fra årlige opgørelser fra SNS. Oplysninger om muslingefiskeri stammer fra Fødevaredirektoratet. Signaturforklaring Side 59

60 4 Beskyttede områder Kort 4.1 Habitat- og fuglebeskyttelsesområder Side 60

61 Kort 4.1 Habitat- og fuglebeskyttelsesområder Kortet viser de 36 internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), som helt eller delvist ligger i Vanddistrikt HUR. De to områdetyper - EF-fuglebeskyttelsesområder og EFhabitatområder overlapper nogle steder med hinanden. Derfor er grænserne for fuglebeskyttelsesområderne generelt vist med en stiplet linie. Signaturforklaring Side 61

62 Kort 4.2 Badevandsområder Side 62

63 Kort 4.2 Badevandsområder Badevandsområder udpeget i Regionplan 2005 Signaturforklaring Side 63

64 Referencer /1/ Miljøministeriet (2004): Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer (nr. 811 af 15/7 2004) /2/ Miljøministeriet (2004): Basisanalyse del 1. Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, /3/ Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), nr. 902 af 25/ Side 64

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Indledning... 5 1 Myndighed... 7 1.1 Vanddistriktets geografiske dækning... 9 2 Karakterisering... 11 2.1 Karakterisering af overfladevand... 11 2.1.1 Baggrund... 11 2.1.2 Karakterisering

Læs mere

3 Påvirkninger. 3.1 Punkt-forureninger. Første basisanalyse. Vanddistrikt HUR

3 Påvirkninger. 3.1 Punkt-forureninger. Første basisanalyse. Vanddistrikt HUR 3 Påvirkninger 3.1 Punkt-forureninger Formålet med basisanalysen af påvirkninger for overfladevand og grundvand er at skabe grundlag for at vurdere risikoen for, at miljømålene ikke vil være opfyldt i

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Basisanalyse del I 2004

Basisanalyse del I 2004 Basisanalyse del I 2004 Web-rapport Vanddistrikt 70 Basisanalyse del I 2004 Webrapport Udgiver: Århus Amt (lukket 31.12.06 som en følge af kommunalreformen). - Århus Amt Natur & Miljø Side 1 af 114 Forside

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006

Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006 Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 26 Kolofon Titel: Udarbejdet og udgivet af: Udgivelsesår: Tekst: Redaktion: Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Viborg Amt Skottenborg 26-8800 Vi borg "^^7" Tlf: 8727 1700 EOe-rnail jzl ' Politik > Kontakt os

Viborg Amt Skottenborg 26-8800 Vi borg ^^7 Tlf: 8727 1700 EOe-rnail jzl ' Politik > Kontakt os Basisanalyse 2004, Vesterhavet Side l af 2 Fakta Viborg Amt Skottenborg 26-8800 Vi borg "^^7" Tlf: 8727 1700 EOe-rnail jzl ' Politik > Kontakt os Basisanalysen for Vesterhavet er klar Viborg amt har nu

Læs mere

Basisanalyse for oplandet til Limfjorden. Del 1

Basisanalyse for oplandet til Limfjorden. Del 1 Basisanalyse for oplandet til Limfjorden Del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger Ringkjøbing Amt, Nordjyllands Amt, Århus Amt og Viborg amt. Vanddistriktsmyndighed 65, 76

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

KARAKTERISERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERNES KONTAKT TIL OVERFLADEVAND - EN AMTSLIG OVERSIGT

KARAKTERISERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERNES KONTAKT TIL OVERFLADEVAND - EN AMTSLIG OVERSIGT KARAKTERISERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERNES KONTAKT TIL OVERFLADEVAND - EN AMTSLIG OVERSIGT Seniorforsker Bertel Nilsson Forsker Mette Dahl Geolog Lisbeth Flindt Jørgensen Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Basisanalyse del 1. Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger. Miljøstyrelsen

Basisanalyse del 1. Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger. Miljøstyrelsen Basisanalyse del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2004 Indhold INDHOLD 3 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL 5 1.2

Læs mere

Lov om Miljømål - Amterne Status

Lov om Miljømål - Amterne Status Lov om Miljømål - Amterne Status Jørgen Jørgensen Viborg Amt Dataindsamling Parametervalg Prøvetagning Laboratorie analyse Kortlægning af hvilken information der kan tilvejebringes ved monitering Datahåndtering

Læs mere

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Møde i GrundvandsERFAmidt Silkeborg den 19. marts 2014 Indhold 1.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af MiljøGIS-kort, der viser vandområdeplanernes indhold, samt afgivelse af høringssvar

Vejledning til anvendelse af MiljøGIS-kort, der viser vandområdeplanernes indhold, samt afgivelse af høringssvar Vejledning til anvendelse af MiljøGIS-kort, der viser vandområdeplanernes indhold, samt afgivelse af høringssvar På Miljøministeriets MiljøGIS kort vises vandområdeplanerne på et kort over Danmark. Der

Læs mere

Ti største RBU baseret på årlig BI5-mængde uden indsats

Ti største RBU baseret på årlig BI5-mængde uden indsats Notat RBU-påvirkninger I dette notat er beskrevet påvirkningen af forskellige vandforekomster fra regnbetingede udløb (RBU er) fra afløbssystemer. Notatet indeholder de ti største overløb uden planlagt

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2.

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2. Havelse : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Indledning... 5 1 Myndighed... 7 1.1 Vanddistriktets geografiske dækning... 9 2 Karakterisering... 11 2.1 Karakterisering af overfladevand... 11 2.1.1 Baggrund... 11 2.1.2 Karakterisering

Læs mere

Basisanalyse. for Vanddistrikt 60. Vejle. Vandrammedirektivets artikel 5

Basisanalyse. for Vanddistrikt 60. Vejle. Vandrammedirektivets artikel 5 Basisanalyse for Vanddistrikt 60 Vejle Vandrammedirektivets artikel 5 Udgivet af Vejle Amt Forvaltningen for Teknik og Miljø Damhaven 12 7100 Vejle Redaktion Steen Bøgild Frandsen Steen Schwærter Simon

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes.

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes. Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/01015 Dato: 15-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Bemærkninger til Vandplanerne Charlotte Scheel VANDLØB Spærringer: 1. Forslag til Vandplan

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

UDPEGNING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER I RIBE AMT

UDPEGNING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER I RIBE AMT UDPEGNING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER I RIBE AMT Geolog Susanne Nørgaard Marcussen Ribe Amt ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006 RESUMÈ Udpegningen

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S

KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye kommuner

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Øresund. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland

Vandplan 2009-2015. Øresund. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland Vandplan 2009-2015 Øresund Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Øresund. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven,

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Basisanalyse I for vanddistrikt Bornholm

Basisanalyse I for vanddistrikt Bornholm Basisanalyse I for vanddistrikt Bornholm Vanddistrikt Bornholm Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, November 2004 Indledning Dette notat er Bornholms Regionskommunes afrapportering af Basisanalyse

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 2. november 2016 Sagsnr.: 11/5114 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Allerød Kommune Natur og Miljø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag til onsdag

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1) LOV nr 1730 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Vandrammedirektivet fremtidens udfordringer

Vandrammedirektivet fremtidens udfordringer Vandrammedirektivet fremtidens udfordringer Af DANVA's tværgående udvalg vedrørende Vandrammedirektivet: Gyrite Brandt formand Københavns Energi, Allan Bruus Odense Vandselskab as, Søren Dall Silkeborg

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Søerne 5 målsatte søer i vanddistriktet afvander til Køge Bugt: Gjorslev Møllesø og Dybsø har afløb via Møllerenden og Sigerslev Mose, Ejlemade Sø samt Ulse Sø indgår i Tryggevælde Å-systemet. Tabel 2.9.3

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Basisanalyse I for vanddistrikt Bornholm

Basisanalyse I for vanddistrikt Bornholm Basisanalyse I for vanddistrikt Bornholm Vanddistrikt Bornholm Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, November 2004 Indledning Dette notat er Bornholms Regionskommunes afrapportering af Basisanalyse

Læs mere

Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur

Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur Kommunernes nye ansvar for vand- og naturkvaliteten giver forvaltningerne nye udfordrende arbejdsopgaver. KL har samlet en række redskaber, der kan støtte forvaltningerne i dette arbejde. De kan findes

Læs mere