Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2014"

Transkript

1 GCP-enheden Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2014 Baggrund Styregruppen for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt styregruppen ) har besluttet, at GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt GCP-enheden ) skal udarbejde en årsrapport. Der henvises i øvrigt til Kommissorium for GCP-enheden godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark med senere tilretninger juni og november 2012, som er at finde på GCP-enhedens hjemmeside. Organisering GCP-enheden har i 2014 haft uændret organisering. Der har været ændringer i styregruppens sammensætning, da styregruppeformand Henrik Villadsen fratrådte februar 2014 og fra september blev erstattet af nyudnævnt sygehusdirektør Kim Brixen. Der blev i 2014 afholdt et enkelt styregruppemøde den 23. september. Der har været udskiftning af to af ni brugergruppemedlemmer. Årets planlagte møde med brugergruppen i september blev aflyst, da kun to af brugergruppens medlemmer kunne deltage. Den manglende mødetilslutning blev drøftet på styregruppemødet. Det blev besluttet at bibeholde det årlige fysiske møde, men at supplere med andre aktiviteter, der kan skabe dialog mellem GCP-enheden og dens brugere. En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark I 2012 blev der på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner etableret et netværk med det formål at lette adgangen for industrien til at gennemføre klinisk forskning i Danmark. Mere information findes på Danske Regioners hjemmeside. Side 1 af 16

2 Kontaktpersonen i Region Syddanmark blev indledningsvis tilknyttet regionens Afdeling for sundhedssamarbejde og kvalitet, men regionen besluttede i 2013 at opprioritere funktionen. Samtidig blev det besluttet, at den ny koordinator skulle ansættes af Afd. KBF og fysisk tilknyttes GCP-enheden, der har stor erfaring med kliniske lægemiddelforsøg i Region Syddanmark. Den ny koordinator blev ansat 1. februar, og der har været et frugtbart samarbejde med løbende erfaringsudveksling og vidensdeling. Vejledning, monitorering og audit af kliniske forsøg GCP-enheden har i 2014 haft samme store tilgang af forsøg som i 2013 med 36 nye lægemiddelforsøg og to nye forsøg med medicinsk udstyr, hvoraf et er igangsat af et privat firma. I samme periode afsluttede GCP-enheden 24 forsøg. Ti blev afsluttet som planlagt, seks blev afsluttet tidligere end planlagt, og otte blev slet ikke aktuelle i Region Syddanmark trods forventninger herom. Det gav en samlet nettotilgang på 14 forsøg og resulterede i rekord stort antal aktive forsøg over året. Yderligere oplysninger om fordeling af forsøg på specialer, geografi m.m. fremgår af bilag 1. Trods GCP-enhedens kerneydelse er monitorering af investigator-initierede forsøg, blev der indgået samarbejdskontrakt med et lille privat firma om monitorering af et forsøg med medicinsk udstyr under udvikling. Det har dels givet en ekstra indtjening og dels mere erfaring med dette for GCP-enheden relativt nye forskningsområde. I foråret 2014 tog GCP-enhederne en ny SOP for udarbejdelse af risikobaserede monitoreringsplaner i anvendelse. Det har resulteret i et tættere samarbejde med sponsorer i projekternes indledende faser med bedre udnyttelse af monitoreringsressourcerne til følge. Proceduren medvirker til, at forsøgets svage led erkendes inden initiering af forsøget, så sponsor kan forebygge fejl i stedet for gennem monitorering blot at kunne konstatere, at de har fundet sted. Endvidere bliver en monitoreringsplan på baggrund af en fælles risikovurdering mere målrettet og har fokus på kvalitetskontrol af generering og registrering af netop de forsøgsdata, der er mest væsentlige, og som kan være fejbehæftede. GCP-enheden har været ansvarlig for at gennemføre en audit af et lægemiddelforsøg monitoreret af GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler. Endvidere har GCP-enheden deltaget som co-auditor i to andre audits af lægemiddelforsøg monitoreret af Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. To forsøg monitoreret af GCP-enheden blev auditeret af de to andre GCP-enheder. Undervisning og formidling GCP-enheden tog i 2013 initiativ til etablering af et GCP-kursus i samarbejde med Ph.D.-skolen på SDU. Kurset blev første gang afholdt marts med deltagelse af 18 kursister. En kursist evaluerede således: Et rigtigt godt kursus med meget relevante emner, når man skal i gang med klinisk forsøg. Der er mange informationer, som det vil tage lang tid at finde frem til selv. Alt i alt et rigtigt godt kursus med stor relevans. Selv om der var visse begyndervanskeligheder, var den samlede evaluering af kurset overvejende god, og kurset gentages i Side 2 af 16

3 GCP-enheden har i 2014 afholdt følgende andre kurser Kursus i GCP Introduktion til GCP for personale ansat på afd. I, OUH GCP-enheden har i 2014 undervist i følgende Safety assessment in clinical trials på kurset Pharmacovigilance module 5, Lif, Medicademy Klinisk lægemiddeludvikling og GCP på kurset SU801: Lægemiddeludvikling, SDU Biobanker på kurset Kliniske Lægemiddelforsøg og GCP for farmaceutstuderende, Københavns Universitet Adverse event reporting in clinical trials på ph.d. kurset Clinical Evaluation of Drug Products, KU GCP-enheden har formidlet viden om GCP og præsenteret GCP-enheden ved følgende lejligheder Gymnasieelever på besøg på Klinisk Farmakologi, SDU Stand i udstillerområdet ved Region Syddanmarks Åben Forskerdag 2014 GCP-enheden vil gerne gøre opmærksom på GCP-enhedens tilbud og ydelser ad andre kanaler end GCP-enhedens hjemmeside, for at nå de potentielle brugere, der endnu ikke kender os. Derfor indledte vi primo 2014 et samarbejde med Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning om at anvende deres nyhedsbreve til formidling af GCP-enhedens ydelser. I januar orienterede vi om GCP-enhedens årsrapport 2013, i februar reklamerede vi for Ph.D.- kurset, og i marts informerede vi om reglerne for kvalitetskontrol af forsøg med medicinsk udstyr. Kvalitetssikring og udvikling SOP-revision GCP-enheden har på lige fod med de to andre GCP-enheder deltaget i den løbende revision af SOP-systemet. Årets store opgave var udarbejdelse og implementering af den reviderede SOP for udarbejdelse af risikobaserede monitoreringsplaner. Både medarbejdere og GCP-enhedens brugere har taget godt i mod det nye redskab, der medvirker til bedre kvalitet af forsøgsdata. Øget fokus på medicinsk udstyr GCP-enheden forventer, at der fremover kommer en stigning i antallet af kliniske forsøg med medicinsk udstyr. Derfor har dette område været opprioriteret, både hvad angår efteruddannelse af medarbejdere, og hvad angår udarbejdelse af vejledning målrettet området, der på flere punkter adskiller sig fra lægemiddelforsøg. Samarbejdet med de to andre offentlige GCP-enheder GCP-enheden har fortsat et tæt samarbejde med GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler og Københavns Universitetshospitals GCP-enhed om blandt andet Side 3 af 16

4 monitorering, audit, SOP-revision, undervisning, intern efteruddannelse og kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder. I det følgende er de væsentligste aktiviteter i 2014 nævnt. Fælles hjemmeside for GCP-enhederne Det kan konstateres, at GCP-enhedernes fælles hjemmeside bliver hyppigt brugt, og GCPenhederne får ofte positiv feedback fra brugere om både opbygning og indhold. Det er derfor højt prioriteret, at GCP-enheden på lige for med de to øvrige GCP-enheder bidrager til udvikling og drift af den fælles hjemmeside. Hjemmesiden er i 2014 blevet udbygget med en engelsk version. Tendensen er, at kliniske forsøg afvikles med engelsksprogede projektdokumenter, og GCP-enhederne har fundet det vigtigt at følge med denne udvikling. Nordic Monitoring Network, NORM NORM har udarbejdet en guideline, der beskriver samarbejdet mellem GCP-enheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, der monitorere investigator-initierede forsøg. Med støtte fra midler fra Nordic Trial Alliances Work Package 5 blev denne guideline i 2014 revideret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fire nordiske lande, så den nu også omfatter udarbejdelse af en fælles risikobaseret monitoreringsplan, der kan anvendes i forsøg, der udføres på tværs af landegrænser i Norden. Funktionslederen i GCP-enheden var arbejdsgruppes danske repræsentant. Det tredje møde i NORM blev afholdt den 23. oktober i Oslo. GCP-enheden var repræsenteret med tre medarbejdere. GCP-enhedernes årlige workshop Alle medarbejdere på nær en enkelt deltog i 2-dages workshoppen i Nyborg i april, der havde fokus på GCP-enhedernes fælles SOP for dels monitorering af forsøgsmedicin og dels udarbejdelse af risikobaserede monitoreringsplaner. De årlige workshops er vigtige for GCPenhedernes samarbejde om såvel monitorering af multicenterforsøg som generel vejledning af forskningsaktivt personale i form af hjemmeside, kurser m.m.. Sundhedsstyrelsen og de offentlige GCP-enheder GCP-enhederne og Sundhedsstyrelsen mødtes den 21. januar med henblik på gensidig orientering og drøftelse af aktuelle problemstillinger. Sekretariaterne i Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK), de Regionale Videnskabsetiske Komitéer (RVK) og de offentlige GCP-enheder GCP-enheden deltog med en repræsentant i komitéernes årsmøde den 18. september arrangeret af Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Igen i år inviterede GCP-enhederne komitéernes sekretariater til et fælles møde. Desværre meldte to komitéer og DNVK afbud til mødet 28. oktober, men da VEK er fra alle tre GCP- Side 4 af 16

5 enheders geografiske områder var repræsenteret, blev det alligevel et frugtbart møde med gensidig orientering og drøftelse af konkrete spørgsmål. Samarbejde med andre forskerstøtteenheder GCP-enheden har også i 2014 prioriteret samarbejdet med andre forskerstøtteenheder. En-dørs-modellen for forskere er et netværk oprindeligt målrettet forskere på OUH, men som nu arbejder med opgaver til gavn for hele regionen. GCP-enheden har været repræsenteret ved alle tre møder. Årets store opgave i netværket har været at klarlægge Region Syddanmarks eksisterende muligheder for databasebehandling og udbud af e-crf, samt afklare et eventuelt behov for opgradering af eksisterende systemer eller indkøb af nye. Her har GCP-enheden haft en væsentlig rolle, idet vi sammen med OPEN udarbejdede skabelonen, hvori databaseudbydere skulle angive de faktuelle oplysninger for deres system. Det viste sig, at såvel OPEN som DatabaseEnheden har velegnede systemer til brug i klinisk lægemiddelforskning, men der er behov for at se yderligere på enhedernes kapacit. GCP-enheden har deltaget i et møde i Erfa-gruppe for projektsygeplejersker OUH. Det var mere end 4 år siden GCP-enheden sidst havde mødtes med SygehusApotek Fyn. Da der i perioden var kommet flere nye madarbejdere til både i GCP-enheden og på apoteket, inviterede GCP-enheden til møde i november. Formålet var at få et større kendskab til hinanden og dele erfaringer fra de forskerinitierede forsøg. Mødet gav svar på mange spørgsmål. GCP-enhedens har fortsat det tætte samarbejde med OUHs kontaktpersoner for anmeldelse til Datatilsynet. Selv om området umiddelbart synes afgrænset, er der mange spørgsmål i forbindelse med databehandling af forskningsdata. Der har ikke været afholdt møde i Netværk af forskningsstøtteenheder i Region Syddanmark i Personale GCP-enheden har i 2014 været præget af en vis stabilitet på personalefronten. En medarbejder på orlov valgte at opsige sin stilling ved orlovens afslutning, og en vikar fratrådte efter planen 1. maj, men ellers har medarbejdersammensætningen været den samme hele året. Trods stor stabilitet har GCP-enheden haft svært ved at nå opgaverne blandt andet på grund af det rekord store antal aktive forsøg og de behov, der har været for vejledning og formidling. Derfor blev GCP-enheden opgraderet pr. 1. juni med 22 timer/uge. Opgraderingen blev effektueret ved opnormering af en deltidsstilling til en fuldtidsstilling og blev finansieret af Afd. KBF. Da GCP-enheden er en højt specialiseret forskerstøtteenhed, er det nødvendigt, at medarbejdere løbende holder sig ajour med fagområdet, deltager i relevante konferencer og har en løbende efteruddannelse. Langt den største del af GCP-enhedens budget går således til at sikre dette. Side 5 af 16

6 Efteruddannelse To medarbejdere deltog i temadagen Telemedicin: Muligheder og udfordringer ved udlæggelse og hjemmebehandling, Lif Uddannelse To medarbejdere deltog i kurset ISO training for CRAs, ECCRT Fire medarbejdere deltog i kurset Læring eller belæring, Afd. KBF To medarbejdere deltog i kurset Teaching for active learning, SDU To medarbejdere deltog i kurset Grundlæggende statistik, SDU En medarbejder deltog i Planning a randomized clinical trial, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, SDU Alle medarbejdere deltog i Kompetenceudvikling i engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet ultimo 2014 Deltagelse i tværfaglige fora og konferencer Dansk Selskab for Good Clinical Practice o Alle GCP-enhedens medarbejdere er personlige medlemmer af Dansk Selskab for Good Clinical Practice o GCP-enheden var repræsenteret ved alle syv medlemsmøder i 2014 European Forum for Good Clinical Practice o Funktionslederen er medlem af European Forum for Good Clinical Practice o GCP-enheden deltog i Workshop on Quality Risk Management in Clinical Trials Årsmøde i Dansk Selskab for Farmakologi, tema Biologiske lægemidler Debatmøde om Den frie ordinationsret og off-label brug, Institut for Rationel Farmakoterapi 3rd Annual Conference Data Management in Clinical Trials Informationsmøde om GDP-vejledningen, Sundhedsstyrelsen 9th Annual Conference, Promoting Health Research and Innovation, Nordic Research Infrastructure Kunsten at Kommunikere, nordiske konference om kommunikation i sundhedsvæsenet, Region Syddanmark Forskningsstøtte i Sundhedsforskningen i Danmark, Netværkskonference, Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning SDU Risk based Monitoring, PharmaDanmark Debatdag Forskning i dine sundhedsoplysninger, Etisk Råd Økonomi Indtægter Indtægterne fra monitorering varierer en del fra år til år, da de afhænger af hvilke forsøg, der monitoreres af GCP-enheden det pågældende år, og hvornår opkrævning af de enkelte rater foretages. Der har i 2014 været en indtægt på ca. kr ,-, hvilket er mere ned en fordobling i forhold til Den store indtægt skyldes blandt andet en engangsindtægt på ,- for monitorering af centre i andre regioner i et hæmatologisk forsøg. Side 6 af 16

7 På nuværende tidspunkt budgetteres i 2015 med en indtægt fra monitorering på kr ,-, men de faktiske indtægter bliver ofte væsentlig mindre end forventet, idet flere forsøg afsluttes før planlagt med mindre monitoreringsforbrug til følge. Der har været et samlet overskud fra undervisning på ca. kr ,-. Hertil skal lægges indtægten fra Ph.D.-kurset, hvor GCP-enheden var kursusleder og forestod en del af undervisningen. GCP-enheden har endnu ikke modtaget betaling fra Ph.D.-skolen. Udgifter Det har i 2014 været nødvendigt at foretage udskiftning af gammelt, tungt og langsomt ITudstyr, hvilket har givet en udgift på ca. kr ,-. Der har også været en udgift til engelsk oversættelse af hjemmeside og SOP er på i alt ca ,-. En udgift på ca. kr ,- hidrører fra revision af e-learningskurset i 2013, men blev først blevet faktureret i Udgifter til efteruddannelse af medarbejdere og deltagelse i konferencer har i år ligget lavere end tidligere år. Det skyldes blandt andet, at der ikke har været ny-ansættelser, men også at efteruddannelsesønsker ikke er blevet opfyldt, dels på grund af manglende kursusudbud og dels på grund af praktiske forhold. Det er hensigten, at indhente det forsømte i 2015, hvor budgettet til efteruddannelse igen er på kr ,-. GCP-enheden ved Odense Universitetshospital den 7. januar 2015 Charlotte Calov Funktionsleder af GCP-enheden Bilag 1: Oversigt over forsøg i GCP-enheden ved Odense Universitetshospitals pr. 31. december 2014 Side 7 af 16

8 BILAG 1: OVERSIGT OVER FORSØG I GCP-ENHEDEN VED ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL PR. 31. DECEMBER 2014 UDVIKLING I ANTAL FORSØG Nye Igangværende Aktive forsøg i året Antal centre nye forsøg Afsluttede Side 8 af 16

9 ANTAL CENTRE PR. NYT FORSØG 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Centre/nyt forsøg 0,6 0,4 0, Side 9 af 16

10 KOMPLEKSITETEN AF NYE FORSØG Multicenter andre Multicenter GCP-OUH koordinerende Multicenter kun GCP-OUH Enkeltcenter Side 10 af 16

11 KOMPLEKSITETEN AF IGANGVÆRENDE FORSØG Multicenter andre Multicenter GCP-OUH koordinerende Multicenter kun GCP-OUH Enkeltcenter Side 11 af 16

12 PLACERING AF CENTRE I NYE FORSØG OUH, Svendborg Sygehus Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Psykiatrien i Region Syd SDU Andre Side 12 af 16

13 FORDELING AF CENTRE Sygehuse Andre regioner SDU Psykiatrien i Region Syd Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt OUH, Svendborg Sygehus Side 13 af 16

14 FORDELING AF SPONSORER I REGION SYDDANMARK Sygehuse Andre regioner SDU Psykiatrien i Region Syd Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt OUH, Svendborg Sygehus Side 14 af 16

15 FORDELING AF CENTRE OVER TID OUH, Svendborg Sygehus Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Psykiatrien i Region Syd SDU Andre Side 15 af 16

16 FORDELING AF SPECIALER I FORSØG MONITORERET Kæbekirurgisk Nuklearmedicins Farmakologi Urologisk Infektionsmedicinsk Gynækologi/obstetrik Kirurgi Thorax kirurgi Mave/tarm sygdomme Neurokirurgi Psykiatri Neurologi Geriatri Hjertemedicin Intensiv Reumatologi Hud Ortopædkirurgi Nefrologi Børneafd. Endokrinologi Hæmatologi Onkologi Side 16 af 16

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2015

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2015 GCP-enheden Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2015 Baggrund Styregruppen for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt styregruppen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2016

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2016 GCP-enheden Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 216 Baggrund Styregruppen for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt styregruppen

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning Intern Kvalitetssikring Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning Intern Kvalitetssikring Netværk... 16 Årsrapport 2012 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Fredag d.3.marts 2017 kl 12-16 DanPedMed Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Historik 2014: DPS og DSKF initiativ

Læs mere

Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. Årsrapport 2010

Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. Årsrapport 2010 Københavns Universitetshospitals GCP-enhed Årsrapport 2010 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter...

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Formalia - tilladelser, hvor og hvordan Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Datatilsynet Sundheds- Styrelsen Anmeldelse data- styrelsen for Patientsikkerhed Videnskabsetisk komité Good

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2015 OPENs mission, vision og motto OPENs mission: At styrke og øge den kliniske forskning på Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Dette gøres blandt

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2014 OPENs formål og vision OPENs formål er at fremme den kliniske forskning på OUH og derved bidrage til, at forskningsstrategiens øvrige mål bliver realiseret. Dette gøres blandt andet ved

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Kortlægning af frivilligindsatser på det somatiske område i Region Syddanmark

Kortlægning af frivilligindsatser på det somatiske område i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/11531 Dato: 6. juni 2013 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 76631679 Notat Kortlægning

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Referat Møde: Lægemiddelkomitéen (LMK) Tidspunkt: 25.august 2015, kl Sted: Mødelokale 14, 1. sal, Indgang 101

Referat Møde: Lægemiddelkomitéen (LMK) Tidspunkt: 25.august 2015, kl Sted: Mødelokale 14, 1. sal, Indgang 101 Afdeling: Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse Udarbejdet af: Helle Rexbye Sagsnr.: E-mail: helle.rexbye@rsyd.dk Dato: 27. august 2015 Telefon: 21158506 Referat Møde: Lægemiddelkomitéen (LMK)

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

UDKAST. Evaluering af REG X

UDKAST. Evaluering af REG X UDKAST EvalueringafREGX Juni2013 EvalueringafREGX Indholdsfortegnelse 1. Indledningogsammenfatning...2 2. Kompetenceopbygningogerfaringsudveksling...5 2.1 Executiveprogrammet...5 2.1.1 VurderingafExecutiveprogrammet...6

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Ny organisering i Regionshuset

Ny organisering i Regionshuset Ny organisering i Regionshuset Organisationsdiagram for den nye organisation - foreløbig overordnet illustration af Region Syddanmarks organisation Regionsråd Regionsdirektør Koncerndirektør Drift og Økonomi

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere