Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige"

Transkript

1 i Danmark VIBEKE ASMUSSEN Fra fixerum til sundhedsrum den danske situation og debat Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige Norden kendes som sprøyterom, har siden midten af 1990erne været kendt under begrebet fixerum. Siden er ordet sundhedsrum kommet til. Jeg skal straks nævne, at det endnu ikke er lykkedes at finde et flertal i det danske folketing for et forsøgsprojekt af denne art, men det har været oppe til debat flere gange - både under den tidligere socialdemokratisk ledede regering og under den nuværende borgerlige regering. Derfor findes der heller ikke fixerum i Danmark, om end enkelte lavtærskeltilbud siden 1990erne uofficielt har tilladt deres brugere at indtage stoffer under bestemte regler og forhold (Skadesreduktion 1999, 67). Disse steder var dog ikke åbne tilbud og kan derfor mere ses som udtryk for en pragmatisk holdning end en egentlig kamp for at etablere fixerum. Ideen om fixerum indebærer nemlig som minimum, at de er tilgængelige, gerne døgnåbne, for den gruppe af stofmisbrugere, der ellers ville injicere på gaden eller under tilsvarende kummerlige forhold. Fortalere for et forsøg med fixerum stillede i 2003 lovforslag herom. Det lykkedes dog ikke forslagsstillerne at få lovforslaget igennem. Dette vender jeg tilbage til både brugen af begreber, hvad fortalere og modstandere har af argumenter, og hvad der lå i fremstillingen af lovforslaget i 2003 men først lidt historie. Motiveret af den socialdemokratiske folketingsgruppes 66 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 oplæg Nye veje i narkotiakapolitikken (1996) bad den daværende socialdemokratiske sundhedsminister, Birthe Weiss, Narkotikarådet om at vurdere to forslag nemlig oprettelse af døgnåbne fixerum og igangsættelse af et omfattende sprøjtebytteprogram. Jeg vil her se på Narkotikarådets vurdering af forslaget om døgnåbne fixerum. Det skal siges, at Narkotikarådet i perioden fungerede som rådgivende organ for folketinget, og at flere forskellige arbejdsgrupper var nedsat under rådet. Medlemmerne af rådet var hhv. eksperter med forskellig faglig baggrund på misbrugsområdet og repræsentanter fra forskellige relevante ministerier, amter og kommuner. Det blev Skadesreduktionsarbejdsgruppen, der tog sig af sagen, og i rapporten Skadesreduktion fra 1999 kan man læse, hvad formanden skrev til sundhedsministeren i begyndelsen af 1998: Arbejdsgruppen indstiller, at [Narkotika]rådet anbefaler, at der gives mulighed for at etablere fixerum i tilknytning til eksisterende lavtærskel-institutioner, herberger eller lignende eller som selvstændige lavtærskeltilbud. I den forbindelse indstiller arbejdsgruppen, at der tilvejebringes den fornødne hjemmel for justitsministeren til at fastsætte undtagelser fra forbudet mod besiddelse til eget forbrug af euforiserende stoffer i forbindelse med indtagelse af sådanne stoffer i fixerum. Det bør tilstræbes, at sådanne rum afgrænses geografisk samt i øvrigt placeres og indrettes på en sådan måde, at de dels udgør et attraktivt tilbud til misbrugerne og dels giver anledning til mindst mulige gene for det omgivende samfund. Der bør være mulighed for, at de ansvarlige for driften af de pågældende tilbud kan tilkalde politiet, såfremt ordensmæssige hensyn herunder vold eller trusler om vold tilsiger dette, eller hvor der er ved at udvikle sig handel med stoffer på sådanne steder eller i nærheden af sådanne steder (Skadesreduktion 1999, 62). Inspireret af besøg i Frankfurt, Hamborg og Amsterdam, hvor fixerum allerede fandtes, anbefalede Narkotikarådet sundhedsministeren, at tilsvarende ordninger blev indført i Danmark. Hvordan fixerum skulle indrettes, hvad de skulle indeholde af tilbud osv., blev imidlertid kun løst beskrevet i rapporten. Det blev dog understreget, at fixerum i form af primitive læsteder, skure, o.lign. ikke burde etableres. Fixerum skulle være bemandede med fagligt personale, fx sygeplejersker, og indeholde tilbud om forskellige ydelser fra alene at udlevere rent værktøj (kanyle, vat, rent vand, osv.) til også at indeholde mulighed for fx overnatning, bad, tøjvask, sygepleje. Det er tydeligt, at forestillingerne om, hvad et fixerum er, på dette tidspunkt ikke er helt fasttømrede. Én af de væsentligste begrundelser for anbefalingen var at få nedbragt antallet af narkotikarelaterede dødsfald. I anbefalingen blev der desuden lagt stor vægt på, at lovgivningen på området blev revideret således, at brugere af fixerum ikke kunne arresteres for besiddelse af narkotika til eget brug (se også Jepsen 2000b). En længerevarende debat i medierne for og imod fixerum i 1998 fik sundhedsministeren til også at konsultere INCB, FN s internationale narkotikakontrolråd. Ministeren bad om oplysninger om, hvorvidt etablering af fixerum ville være i overensstemmelse med de konventioner, som Danmark har tiltrådt på misbrugsområdet. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 I foråret 1999 svarede INCB måske ikke så overraskende at fixerum var i modstrid med konventionerne. Sundhedsministeriet og dermed den daværende socialdemokratisk ledede regering lagde med INCB s svar ideen om at etablere fixerum på hylden (for en længere diskussion af dette forløb se Jepsen 2000a, 2000b). Til trods herfor blev fokus på og debatten om fixerum alligevel ved med at leve, som det bl.a. fremgår af den trykte presse. I perioden handlede 184 artikler, kronikker eller læserbreve i de større danske dagblade om fixerum mens 39 omhandlede sundhedsrum (resultat af søgning på ). Et af de mere markante indslag i debatten kom fra kunstneren Kenneth Balfelt, der i 2002 åbnede et fixerum i en gammel bunker på Halmtorvet i København. Hans idé var at oversætte alle de rapporter og al den medieomtale, der havde været om fixerum, til noget fysisk. I 3 uger kunne man således i København opleve, hvordan et fixerum i Danmark kunne se ud. Omkring samme tid iværksatte Brugerforeningen for aktive stofbrugere en underskriftindsamling til fordel for oprettelsen af fixerum eller sundhedsrum, som de kaldte det. Allerede i 2001 havde Københavns Kommune dog afsat midler til oprettelsen af et sådant for byens mest belastede stofbrugere, men har endnu ikke fået tilladelse til iværksættelsen. Debatten om fixerum eller sundhedsrum fortsatte således ufortrødent. I januar 2003 fremsatte oppositionen et egentligt lovforslag om en forsøgsordning med fixerum, eller sundhedsrum (lovforslaget kan ses på folketingets hjemmeside: 1 Hovedargumenterne bag lovforslaget var: at få nedbragt de narkotikarelaterede årlige dødsfald, der registreres i Danmark, at minimere skaderne af et langvarigt narkotikamisbrug, at forebygge smitte af blodbårne vira som Hepatitis og HIV samt at reducere de gener som stofbrug på de åbne stofscener måtte have for befolkningen i almindelighed. Med forslaget ønskede man via et 3-årigt forsøgsprojekt en evaluering med fokus på 1) effekt, herunder nedbringelse af antallet af overdoser, forbedring af sundhedstilstanden og motivation til behandling, samt en undersøgelse af 2) tilfredshed blandt brugerne, de pårørende og borgerne i nærområdet. I lovforslaget var desuden konkrete forslag til indretningen af sundhedsrum, til kriterier for brugergruppen, til personalesammensætning mm. Der synes således at være langt større klarhed over formål og opgaver i forbindelse med oprettelsen af fixe-/sundhedsrum end det var tilfældet med Narkotikarådets rapport fra Der henvises desuden til, at erfaringerne fra de lande, der allerede har indrettet sundhedsrum, har medført en kraftig reduktion af overdosisdødsfald. I øvrigt præsenteres en række modargumenter mod efterlevelsen af det forbud mod fixerum, som de internationale konventioner har udstukket (se nedenfor). 2 Det fremgår fx, at andre lande, der ligesom Danmark har tiltrådt konventionerne, ikke har haft juridiske problemer med etablering af sundhedsrum. Også det rådgivende organ Rådet for socialt udsatte, der blev etableret i 2002, og som består af eksperter med forskellig faglig baggrund i forhold til socialt udsatte, anbefalede sundhedsrum (se Lovforslaget blev imidlertid forkastet, og i kølvandet fulgte regeringens handlingsplan om indsatsen på området med titlen Kampen mod narko (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003). 68 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

4 Heri tages klart afstand fra at etablere fixerum. At modstanderne bruger ordet fixerum og fortalerne kalder det for sundhedsrum har klare konnotationer. Modstanderne ønsker tydeligvis at fastholde fokus på det kriminelle og illegale i stofbruget, hvilket bl.a. markeres med ordvalget fixerum, og at narkotika skal bekæmpes. Tilhængerne vil med deres begrebsbrug derimod fremhæve, at sundhedsrum først og fremmest retter sig mod stofbrugernes helbred og livssituation. Helt overordnet kan man sige, at den ene lejr argumenterer udfra et kontrolpolitisk synspunkt, hvorimod den anden lejr bruger skadesreduktion som grundlæggende argument. I Kampen mod narko begrundes afslaget på oprettelsen af fixerum bl.a. med, at INCB allerede har meldt ud at fixerum er i modstrid med konventionerne, at fixerum er udtryk for en legaliseringstendens, og at det ikke er godtgjort, at fixerum reducerer antallet af overdosisdødsfald, som det hedder. Banen var således kridtet klart op i Og modstanderne havde stemmeflertallet i Folketinget. I december 2004 genfremsatte oppositionen lovforslaget om at etablere sundhedsrum i Danmark. Forslaget ligner det tidligere fremsatte fra 2003 (se og ligner på mange punkter det lovforslag, som det norske Storting har vedtaget, som er at læse andet sted i dette nummer af NAT. Siden det danske lovforslag første gang blev fremsat i begyndelsen af 2003, har en stribe udenlandske rapporter om og evalueringer af sundhedsrum fremvist positive resultater bl.a. i forhold til nedbringelse af overdosisdødsfald. 3 Disse fremhæves i det genfremsatte lovforslag til yderligere at begrunde det hensigtsmæssige i at etablere sundhedsrum også i Danmark. Forslagsstillerne understreger, at forslaget sigter alene på at få etableret de retlige rammer for sundhedsrum, ligesom det er sket f.eks. i det norske Storting og i det australske parlament, men overlader det til de enkelte amter/kommuner selv at træffe valget. Med dette gives altså et retligt grundlag til fx Københavns Kommune, der som sagt allerede har afsat midler til formålet, men venter på juridisk grundlag for at kunne gøre det. Forslagsstillerne afslutter med at understrege: Behovet for sundhedsrum er der. Viljen til at etablere dem er der. Forslaget her skal sikre mulighederne. Forslaget blev fremsat d. 10. december 2004 og venter på at blive behandlet i Folketinget. I skrivende stund står vi midt i en valgkamp, og får Danmark igen en borgerlig regering, ser det ikke umiddelbart ud til, at sundhedsrum bliver en realitet i Danmark foreløbig. Det bliver snarere linien fra Kampen mod narko, der kommer til at præge den danske narkotikapolitik, også hvad angår sundhedsrum. Vibeke Asmussen, adjunkt, ph.d. Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygn. 453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C E-post: NOTER 1) Oppositionen bestod af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. For et forslag til hvad et sundhedsrum kan indeholde se fx Godtfredsen (2003). 2) For en retlig debat af dette se Jepsen 2000a, 2000b. 3) Se især Hedrich (2004). NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

5 LITTERATUR Hedrich, Dagmar (2004): European report on drug consumption rooms. EMCDDA Godtfredsen, Nanna W. (2003): På den brogede vej til brugerrum. STOF nr. 1: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003): Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug. København Jepsen, Jørgen (2000a): Internationale indflydelser på dansk narkotikapolitik solidaritet ctr. responsiv ret. I: Henrichsen, Carsten & Storgaard, Anette& Vedsted-Hansen, Jens (red.): Lovens Liv. Jurist- og Økonomforbundets forlag, s Jepsen, Jørgen (2000b): Fixerum hvad kan Danmark gøre? STOF nr. 13: Narkotikasituationen i Danmark (2000). Årsrapport til det europæiske center for overvågning af narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Skadesreduktion (1999). Rapport fra Narkotikarådets skadesreduktionsarbejdsgruppe. København: Narkotikarådet Årsberetning fra Narkotikarådet (1999). København: Narkotikarådet. Hjemmesider: Folketinget: Rådet for Socialt Udsatte: Narkotikarådet: 70 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning Lovændringer. Offentlige debatter Lægeordineret heroin

Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning Lovændringer. Offentlige debatter Lægeordineret heroin Landsrapporter Rapport fra Danmark Vedrørende lovgivning Lovændringer 1. juni 2007 vedtoges lovforslag nr. LF 201A Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (højere bøder i narkosager). Formålet med

Læs mere

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

portugal AF BIRGITTE JENSEN

portugal AF BIRGITTE JENSEN portugal Narkotikapolitiske reformer: Se Portugal! I mere end ti år har Portugal haft Europas mest tolerante narkotikapolitik, men i Danmark har vi ikke hørt meget om det. Denne artikel indkredser Portugals

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2009 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Forebyggelse af alkoholmisbrug. Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren

Forebyggelse af alkoholmisbrug. Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren Forebyggelse af alkoholmisbrug Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1175 Juni 1989 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Udvalgets nedsættelse,

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2007 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2007 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2008 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2008 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2009 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere