1. INDLEDNING...6 DEL I: PASSAGENS FREMKOMST OG UNDERGANG Etablering af nye merkantile rum. Passagens tilblivelseshistorie...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING...6 DEL I: PASSAGENS FREMKOMST OG UNDERGANG...9. 2. Etablering af nye merkantile rum. Passagens tilblivelseshistorie..."

Transkript

1 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side4af92 Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING...6 DELI:PASSAGENSFREMKOMSTOGUNDERGANG Etableringafnyemerkantilerum.Passagenstilblivelseshistorie Passagensformogtilblivelse Passagensfunktioner Passagensmellempositioner Illusionenomlitteræralvidenhed Flanørensfysiologi Passagensomkosmopolitiskopholdsstue Litteræreillusioner Passagensdisintegration Politiskmodviljemodpassagen Varehusetstriumf...22 DELII:PASSAGEMOTIVETILITTERATUREN AragonsogCortázarspassagebilleder Drømmerumogbegærsrum.PassagenhosAragon L hommetotal SurrealistenAragon LepaysandeParis Opgørmedromanformogromanfobi Englaskisteundervand.Passagensdrømagtigedimension Surrealistiskflaneri Begærsgrotte.Erotikogkærlighedipassagen Søgenefterbarnlighedensberuselser Afrunding Fantastiskehulleritidogrum.PassagenhosCortázar Undtagelserfrareglerne Rumforovergangeogbevægelse Elotrocielo...49

2 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side5af Formålsløsevandringer Utugtogamoral Barndommenspassagebesøg Dettabteparadis Passagebegrebetsflertydighed Passagensubestemmeligerum Afrunding...60 DELIII:PASSAGENSPOLITISKEPOTENTIALE ParallelleriAragonsogCortázarspassageskildringer Socialistiskeståsteder.Aragon,Cortázar,Benjaminogpolitik Surrealisternesflirtmedkommunismen LitteraturensCheGuevara Benjaminssocialistiskeprojekt Beruselseseuforiogopvågningstrang Benjaminskritikafdensurrealistiskepraksis Drømsombedragogsomberuselse Fornuftensskeptikere Drømtrumellerdrømmerum Benjaminogpassagenikonstruktivistiskperspektiv Aragonogdenmodernemytologi Cortázarogdenafklædtevirkelighed Passagemotivetsindbyggedeparadoks KONKLUSION...85 LITTERATURLISTE...88

3 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side6af92 1. INDLEDNING Passagebygningerneshistorieudgøretusædvanligtogbemærkelsesværdigtkapiteli arkitekturhistorien. Men også som litterært fænomen er passagen et yderst interessant bekendtskab: Fra Honoré de Balzacs begejstrede beretninger fra Palais RoyalsgallerieroverÉmileZolassørgmodigeskildringafPassageduPontNeuftildet 20. århundredes passageportrættører: Louis Ferdinand Céline, André Pieyre de Mandiarguesog ikkemindst denfranskesurrealistlouisaragonogargentineren Julio Cortázar. 1 Hvilken funktion, passagebygningen har som litterært motiv hos Aragon og Cortázar, og hvordan dette motiv afspejler forfatternes overordnede tankeverdener,erdetohovedspørgsmål,dettespecialesøgeratbesvare:detdelikate indgreb, som her skal udføres, består i at ekstrahere en specifik enkelthed fra en større helhed passagemotivet fra Aragons og Cortázars forfatterskab men via denne manøvre ekstraherer vi samtidig uvægerligt essensen i de to forfatteres verdensanskuelser, og passagen bliver hermed en indgang til deres litterære, filosofiskeogpolitiskeoverbevisninger. Som produkt af en tiltagende varekultur nød passagerne i første halvdel af det 19. århundrede stor popularitet især i Paris og stod som centrum for handlen med særligt varer i den mere luksuriøse ende af spektret. Men allerede senere i århundredethavdepassagerneidetstoreheleudtjentderesfunktion,ogdeafdem, der ikke var blevet revet ned, eksisterede kun som affolkede fortidslevn, afklædt derestidligeretiltrækningskraftogoverflødiggjortafandreformerforurbanerum.i førstedelafdettespecialestredeleanskueliggørjeg,hvadpassagenspecifikterforet fænomen. Vi skal se på passagernes opdukken i det parisiske bybillede omkring overgangen til det 19. århundrede, deres form, funktioner og den særlige flertydighed, der er indlejret i passagens udformning (kap. 2). Vi skal også se på passagenstilknytningtilintelligentsiaenogtil1800 talletsflanørtradition(kap.3)og på dens disintegration fra midten af århundredet og frem, hvor konkurrencen fra 1Passagenoptræderilitteraturenbl.a.iBalzacsIllusionsPerdues,ZolasThérèseRaquin,CélinesMortà crédit,mandiargues LePassagePommeraye ogidettespecialestoomdrejningspunkteraragonsle paysandeparisogcortázars Elotrocielo.

4 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side7af92 andrevareafsætningsformersamtenstramningafreglerneforopførelseafpassager ogbaronhaussmannsmassivebyfornyelserpådetnærmestetoglivetafpassagerne (kap.4). Louis Aragon og Julio Cortázar er to af de forfattere, der har taget passagen op i litterærtøjemedidet20.århundrede,ogdeliiafdettespecialebestårienanalyseaf passagemotivet i henholdsvis Aragons surrealistiske hovedværk Le paysan de Paris (1926)ogCortázarsnovelle Elotrocielo (1966).Somdetvilfremgåafanalyserne, erderenrækkeparallellermellemaragonsogcortázarsbrugafpassagensommotiv herunderbarnlighedens,kærlighedensogflanerietstættetilknytningtilpassagen ogselvomviogsåvilstødepåforskelle,vilvikunnese,atformåletmedanvendelsen af passagemotivet i vid udstrækning er det samme. For Aragon er passagen et rum, hvordrømmeogbegærflydersammenmeddenbevidstgjortevirkelighed,ogdener såledesenkonkretrepræsentantfordensurrealistiskevisionomensynteseafdissei en overvirkelighed. Også for Cortázar har passagen denne evne til at løsne bevidsthedens greb om den enkelte og hermed gøre ham modtagelig over for oplevelser af den vældige, autentiske virkelighed, der skjules bag den, der umiddelbart træder frem. I El otro cielo skildres passagen som et paradisisk rum, hvorgældendesocialesåvelsomfysiskeloveogreglersuspenderes. AragonogCortázarvarbeggepassioneredetilhængereafsocialismen,menfremgår dette af deres brug af passagemotivet og i så fald hvordan? I specialets tredje del sættes passagemotivet ind i en politisk kontekst og kontrasteres den tyske filosof Walter Benjamins kendte læsning af passagen som et af varekulturens drømmebilleder. Benjamin var ligesom Aragon og Cortázar særdeles optaget af passagerneogdereskulturellebetydning,ogpassagerneblevomdrejningspunktfor detomfattendekulturhistoriskeprojekt,somerblevetkendtsomdaspassagen Werk, og som Benjamin arbejdede på fra 1927 til sin død i Passagens status som forældet kapitalistisk frembringelse åbenbarer ifølge Benjamin kapitalismens sande væsen, og hermed bliver den et middel til at vågne fra den drømmetilstand, kapitalismen har hensat menneskeheden i. Han kritiserer Aragon som han sandsynligvisvillehavekritiseretcortázar fornetopatforblivepådrømmeplanet ogsåledesikkeudnyttepassagenspolitiskepotentiale.

5 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side8af92 For Aragon og Cortázar har passagen imidlertid politisk betydning i en anden henseende. De betragter individets åndelige frigørelse som en forudsætning for en social revolution og er begge optaget af det fantastiske en betegnelse, der her dækker over det ukendte terræn, der ligger hinsides konventionelle, rationelle virkelighedsopfattelser for det er ved at gøre sig fortrolig med det fantastiske, at man kan nedbryde de begrænsende rammer, det moderne samfund lægger om den enkelte. Passagen optræder som bindeled til det fantastiske, og det, Aragon og Cortázargentagendegangepointerer,erikkepassagenstilknytningtilkapitalismen, men tværtimod dens distance. Den er et alternativt rum, der som modpol til det omgivende samfund udfordrer tingenes orden og udvider den enkeltes mentale råderum.

6 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side9af92 DEL I: PASSAGENS FREMKOMST OG UNDERGANG 2. Etablering af nye merkantile rum. Passagens tilblivelseshistorie Det postrevolutionære Paris var i en uafbrudt tilstand af forvandling. En eksplosiv udviklingindenforindustrien,politiskeomvæltningerogenvoksendemiddelklasse, der etablerede sig på markedet som forbrugere, var medvirkende faktorer til den massivehandelsmæssigefremgang,derigenresulteredeienlangrækkenyerumfor handlen. Det er i 1800 tallet, at varesamfundet har sit arnested, og Paris, der med WalterBenjaminsordvar Det19.århundredeshovedstad 2 befandtsigpåforkanten afdennevoldsommetransformationstid. Det er i det perspektiv, man først og fremmest skal se passagens fremkomst og popularitet op gennem den første halvdel af det 19. århundrede. Passagelignende bygningerhavde,dapassagenslogigennemsomenarkitektoniskgrundformistarten afårhundredet,eksisteretlænge,menpassagensudbredelsevarenkonsekvensafen hidtilusetmerkantilfokusering,derfordredebyggetypersompassagen.opgennem århundredet forsøgte handelsfolk at gøre varen tilgængelig for et stadig større og købestærkere publikum ved hjælp af nye, mere eller mindre langtidsholdbare metoder.passagenvarfremtilomkringmidtenafdet19.århundredeenafdeabsolut mestfremtrædendebyggeformertiludbredelseafhandleniparis,menenstramning af reglerne for opførelse af passager i 1847 og den efterfølgende modernisering af 2TitlenpåWalterBenjaminsexposé,derfindesientyskudgavefra1935ogenfranskfra1939

7 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side10af92 Paris under Baron Hausmann i 1850 erne og 60 erne fjernede passagen som et dominerendefænomenibybilledet. 2.1Passagensformogtilblivelse Dethørerikketilsjældenhederne,atmanharrevetenafdeparisiskepassagerned, hvisdenharværetivejen.idagerderkunomkring20tilbageiparis,hvorafflereer blevetforkortetellerpåandenmådemodificeret.mendapassagervarenfashionabel delafdetparisiskebyliv,fandtesderover150afdemibyen.opførelsenafpassager har aldrig været en eksakt arkitektonisk praksis, og specielt i de tidlige stadier af passagens udviklingshistorie fandtes der kun få artikulationer om passagen som arkitektoniskkoncept 3.Ikkedestomindreerderenbemærkelsesværdigkonsensus omkring passagernes udseende, og det er muligt at opstille en række kriterier for, hvad en passage er, uden at antallet af undtagelser undergraver kriteriernes berettigelse. Den franske arkitekturhistoriker Bertrand Lemoine opstiller de mest signifikante karakteristika ved passagen: Symmetri om passagens midterakse, identisk komponeredebutiksfacader,brugenafletvægtsmaterialer,enoverdækningiglas,der beskyttermodvejret 4 ogsamtidiggiverlys,ogneoklassiskdekorationkrydretmed traditionellehandelsfigurer(merkuroptræderhyppigtipassagerne) deterfemaf detræk,dergårigeniutalligepassager,mensdetfornoglepassagersvedkommende ikke er alle kriterierne, der overholdes. F.eks. er Jorcks Passage i København på de flestepunkterenforbilledligpassage,menbrydermedkonceptetiåbenlysgradvedi kraft af det manglende glastag at tillade sine besøgende at blive udsat for vejrets luner. Endnu et væsentligt træk, som ikke er inkluderet i Lemoines ovenstående opremsning bør bemærkes: Passagen er et privilegium eksklusivt for fodgængere. Droskerogandreformerforkøretøjerharikkeadgangtilpassagen,såikkenokmed atpassagenskaberlyforvejret,besøgendekanogsåhersøgetilflugtfratrafikken. 3Geist:92.Dogblevarkitektonisketegningerafbl.a.GalerieVivienneogGalerieColbertpubliceretfåår efter opførelsen og havde stor betydning for passagens udbredelse i andre europæiske lande. (Geist:273) 4Udoverafbeskyttemodnedbørholderglasoverdækningenogsåpåvarmenogsørgeromvendtforet køligtafbrækfrasolensstrålerivarmeperioder.

8 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side11af92 Langt tilbage i historien findes der i flere europæiske lande traditioner forat bygge overdækkedehandelsgaderomsluttetafbutikkertilbeggesider 5,mendenmoderne passage begynder at finde sin form i slutningen af 1700 tallet i Paris. På området omkring Palais Royal direkte over for Louvre byggede man i perioden Galeries de Bois. Bygningen består af tre rækker af små, individuelle butikker og to gangarealer indimellem, og den regnes som regel for den første passagebygning, selvomdenafvigerfradefinitionenafenpassagepåafgørendepunkter.defølgende år blev den arkitektoniske form for passagen stille og roligt forbedret. Passage de Caire(1799)ogPassagedesPanoramas(1800)vartoafdevigtigstepassageridenne tidlige periode, og de lod begge lys trænge igennem fra oven via glassektioner i tagkonstruktionen. SomkonsekvensafNapoleonskrigenes( )tæringpåFrankrigsressourcer blev der i perioden ikke bygget passager i Paris, men i de sene år af Restaurationen kom der for alvor skub i passagebyggeriet. Alene mellem 1823 og 1828blevover20størrepassageropført. Opførelsen af passager i Paris bylandskab fortsatte frem til midten af 1800 tallet. I denne periode var det et privat foretagende: Entreprenører, ejendomsspekulanter, bankmænd, advokater og mindre investeringsforeninger stod typisk som ejere af passagerne. I andre lande blev man ved med at bygge passager ind i det 20. århundrede,menmedetandetformålendtidligere: Am Beginn der Entwicklung ist die Passage Objekt privater Spekulation, Nachahmung des Palais Royal, dann wird sie zum Symbol zivilisatorischen Fortschrittes, um als Folie für die nach Legitimation suchenden, neuerstandenen Nationen zu dienen wie z. B.ItalienundDeutschland. 6 DenstateligepassageGalleriaVittorioEmanuelleII(1877)iMilanoeretafdemest ekstravagante eksempler på, at passagens historie efter midten af 1800 tallet bevægedesigindidet,johannfriedrichgeistkalder DiemonumentalePhase 7.Her 5Lemoine:155 6Geist:67 7 Ibid.:102. Omfatter i Geists historiske rids perioden og afløses af en tyve års periode, som Geistbetegner DerZuginsGigantischeunddieNachahmung"

9 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side12af92 var passagen gennemtrængt af symbolsk betydning. Den var et nationalsymbol, der skulleillustrerenationenskulturellestatusogformåen,ogdenvarsåledeslangtfraat væredetrenthandelsmotiveredeinitiativ,denvariudgangspunktet. 2.2Passagensfunktioner Mankanfindeadskilligetyperafbygningerbådeførpassagensfremkomst,samtidig med og efterfølgende, der er beslægtede med passagen. Basaren, magasin de nouveauté etogvarehuseterendelafdennegruppeaflignendetyper.menpassagen eralligevelunikikraftafkombinationenaffunktioner.passagenerbåde: enhandelsgade etforlystelsescenter etgennemfartsområde etrumhvormankanpromenere Deterdennegyldneformularforalsidigfunktionalitet,dersikredepassagernederes popularitet. Det primære incitament for opførelsen af passager var muligheden for kommerciel vinding. Selvom jernbanetransport kun var i et forstadie i det meste af passagens storhedstid 8, var cirkulationen af varer (og personer) over store afstande stærkt stigende. I den anden ende af markedet sikrede den voksende middelklasse en eksplosivstigningivareomsætningen.selvomderfindeseksemplerpådetmodsatte 9, var passagerne først og fremmest hjemsted for en særlig type butik, luksus og modebutikken, og i passagen fandt den købelystne en verden af smukke, eksotiske, usædvanligeogopulentevarertilrådighedfordenrettepris. Detervigtigtathuskepå,atpassagentilbødmereendblothåndgribeligeluksusvarer. Denimødekomihøjgradogsåandreafdenyopståedesåvelsomtraditionellebehov, denmoderneparisersøgteudløbfor: 8HervarFrankrigvæsentligefterudviklingeniEngland,derhavdeenlangtstørreegenproduktionaf jern og kul. I Frankrig så flere desuden jernbanen som ubuden konkurrence til transportsystemet af kanalerogfloder. 9BlandtandredenføromtaltePassageduCaireogPassageduGrandCerf(1825).

10 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side13af92 [A]rcades were more than just covered commercial streets, they were complete, self contained mercantile spaces, with stores, entertainment, cafés, restaurants, banks, and so on, where the nineteenth century bourgeoisie could find within reach everything their hearts desired. Representing a new way of life, arcades correspondedtotheriseofacapitalist,mercantilesociety. 10 Passagen samlede aktiviteter knyttet til storbylivet og blev centrum for adspredelsessøgendebyboere,ogdetvarikkekunidagtimerne,passagenemmedeaf liv: Spillebuler, barer, kabareter og ikke mindst bordeller sørgede for at holde aktivitetsniveauet i passagen oppe, også når mørket havde lagt sig over byen, og passagensgaslystændtes. Mange passager blev mislykkede satsninger for ejerne, sandsynligvis fordi beliggenhedenikkevaroptimal,ogpassagensfunktionnetopsompassageskalikke undervurderes. Den drog fordel af at være gennemfartsområde og genvej for fodgængere,sompådetnærmesteblevtvungettilatbenyttelejlighedentilattageet kigpådagensvareudbud. Isæromkringudnyttelsenafpassagenstransitivekaraktererforskellenpåpassagen og andre handelsmæssige initiativer evident. Kunden er ikke nødvendigvis havnet i passagen med et bevidst mål om at kigge på vareudbuddet endsige at købe noget, sådansomdettypiskvilforholdesigmedenbesøgendeieksempelvisetvarehus.den velplaceredepassagevilforfodgængerenofteværeenhurtigogkomfortabelmådeat skyde gennem byen på, men butikkernes lokkende facader kan hurtigt få den gennemfarendetilatslingrefrakursen. En vigtig del af bykulturen i Paris i det 19. århundrede var den simple kunst at spadsereibyrummet.atpromenerevarenindbydendemådeattilegnesigbyrummet på, at indsnuse byens mangfoldige udtryk og observere tidens omskiftelige atmosfære,ogpassagenernaturligvisdenideellesceneforsådanneomstrejfningeri kraftafdetspektakulæreudbudafvarerogdetvidtspændendegalleriafforskellige persontyper, der kan fange og underholde øjet, og fraværet af køretøjer og vejrmæssigegenergørbesøgendeistandtilatpromenereuforstyrret. 10Lemoine:155

11 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side14af92 2.3Passagensmellempositioner Passagens kombination af funktioner gør den til et usædvanligt rum, men også når detkommertiloplevelsenafrummet,erpassagenunik.deneretmodsætningsfyldt rum, som derfor er uhyre besværlig at indordne afgrænsede arkitektoniske og fænomenologiskekategorier. Medsintagkonstruktioniglaspillerpassagenveddengrundlæggendeforestillingom distinktionenmellemindenforogudenfor.transparenssomarkitektoniskfænomen har, som Carsten Thau beskriver i Transparens som vision i den moderne arkitektur, stor indflydelse på oplevelsen af en bygnings åbenhed og graden af kontinuitetmellemudeoginde 11.Vibrugerformuleringen atgåind ienpassageog indikererhermed,atpassagensoverdækningskaberenfølelseafatværeindendørs, menglassetstransparensogpassageforretningernesudendørsagtigefacadersynesat modsigedette,ogkommanf.eks.fraenafpassagensforretninger,villemantaleom atgåudenforipassagen.ipassagenermanaltsåhverkenindenforellerudenfor,eller ommanvil bådeindenforogudenfor. HvismanforsøgeratkategoriserepassagenihenholdtilFrederiksStjernfeltsbyteori i Sted,gade,plads ennaivteoriombyen endermanmedendefinitionafpassagen, der rummer en lignende ustabil flertydighed. Denne teori tager udgangspunkt i en forestilling om, at byrummet overordnet set kan inddeles i tre basale fænomenologiskekategorierforbyen:stedet,gadenogpladsen. 12 Denførstekategori dækker over opholdsområder, især boliger, men også mere offentlige områder som kontorer, værksteder, restauranter, værtshuse og biografer alle rum, der er afkobletfratrafikstrømmen, 13 idetdeerendemål ellerudgangspunkter ogikke erskabttilgennemfart.gadenerderimodnetopdette:etgennemfartsområde.dener dettrafikaleredskab,derbinderbyensammen,ogmedsinenklestrukturtilladerden kunbevægelseadénakse: gadentvingermaterieltbevægelsen,idetdenorienterer denogkunmuliggørsmåafvigelsertilstederlokaliseretlangsadden. 14 Pladserer 11Thau(2000) 12Stjernfelt:14 13Ibid. 14Ibid.:17

12 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side15af92 knudepunkter, vejkryds, offentlige samlingssteder, der modsat gaden giver den enkeltemulighedforatoptrædesomsubjektogvælgemellemfleremuligeveje. Serman somdetermesthensigtsmæssigt påpassagensomenenhedfremforat deledenopisineenkelteetablissementer(somvillefaldeindundersted kategorien), kanmanargumenterefor,atdenhørerhjemmeiplads kategorien,fordidenfungerer sometsamlingsstedforoffentligheden.mendenafvigerfradefinitionenafenplads vedikkeatværeettrafikaltknudepunkt.hvisvivælgeratsebortfradepassager,der forbinder mere end to punkter(f.eks. de korsformede passager), minder passagen i denne henseende mere om gaden. Passagens karakter som gennemfartsområde for fodgængereaccentueresdesudenaf,atdenikraftafsitværnmodkøretøjerogdårligt vejrfremstårsomenbekvemmeligsmutvej,mensomvinetopharset,harpassagen mangeandrefunktioner,derfjernerdenfragade kategorien. Endelig er passagen en samling af steder: beboelse, caféer, butikker, bordeller, hotellermv.,menpassagenisinhelhedkanogsåsigesathaveendeltilfællesmed stedet, herunder også boligen, der er den mest private af disse typer af byrum. I passagen eksisterer en hjemlig stemning, der får Benjamin til at sammenligne den med en dagligstue 15 passagen er ikke blot et område, man bevæger sig igennem, men også et sted, hvor man opholder sig. Den er et offentligt tilgængeligt rum, der ikke desto mindre læner sig op ad det private gennem sin intime, omfavnende atmosfære. 15Jf.kap.3.2

13 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side16af92 3. Illusionen om litterær alvidenhed ChristopherPrendergastpåpegerisitværkom1800 talletsparis,atspørgsmåletom at afdække byens identitet og identiteterne, der optrådte i byrummet, blev en sand besættelse for samtidens parisere 16. Opfattelsen af Paris som en ny by med nye urbane adfærdsmønstre efter revolutionen i 1789 og som resultat af de industrielle og teknologiske landevindinger bidrog til denne besættelse. Blandt andet gennem parisernes egen undersøgelse af byens og byboernes væsenstræk skabtes forestillinger om byen, som måske ikke var sande i objektiv forstand, men som afspejledeoplevelsenafbyen. Litteraturen var en signifikant faktor i konstruktionen af dette mytiske Paris og skildrede med stor omhyggelighed og gennemslagskraft Paris og dens indbyggere i første halvdel af 1800 tallet, hvor passagerne havde deres storhedstid, og hvor flanøren legemliggørelsen af en særlig idealiseret tilgang til storbyens mangefacetterede udtryk vandrede omkring på må og få under glastagene. En populærlitterærundergenrepådettetidspunktvardesåkaldtefysiologier,dermed deresberoligendebudskabom,atstorbyenikkevarmerefremmedogdiffus,endden lod sig rubricere i let afkodelige størrelser, forsøger at bekæmpe den uro og mellemmenneskeligefremmedgørelse,storbyenafføder. 3.1Flanørensfysiologi At flanere er så at sige en kunstnerisk pendant til at promenere eller vandre 17, og flanørenvarenhyppigtgenkommendefiguri1800 talletsparis.sociologenpriscilla ParkhurstFergusonsporerflanørensoffentligedebuttilbagetil1806: The32 page pamphletof1806,leflâneurausalonoum.bon Homme:examenjoyeuxdestableaux, mêlé de vaudevilles, presents M. Bon Homme, better known in all Paris as the 16Prendergast:2 17Flanerierikkeperdefinitionindeholdtidenkunstneriskesfære,menknyttesoftetilenkunstnerisk protokol ikkemindstsidenbalzacforenedeflanørenogkunstneren(ferguson:29).

14 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side17af92 Flâneur. 18 Denne rudimentære flanørfigur afviger fra den arketypiske ved ikke at udvise neitherelegancenorentensity 19,oghvordensenereflanørpådetkraftigste afviser at planlægge sine vandringer i bylandskabet, flanerer M. Bon Homme efter nøjefastlagterutiner.omvendtudviserhaniadskilligehenseenderenadfærd,derer identiskmeddetflanørideal,deretableressidenhen: namelythedetachmentfrom theordinarysocialworld,theattachmenttoparis,andtherealifindirectassociation toart[hanerguideienkunstsalon]. 20 Relationen til kunsten blev senere mere udtalt, og som en figur knyttet til særlige kunstneriske praksisser blev flanøren ikoniseret. Han blev model for kunstnerens omgang med storbyen, idet han formåede at omforme storbyens sansebombardement til et kunstnerisk udtryk. Storbyen berusede og inspirerede flanøren, når han begav sig ud på gaderne på sine tilsyneladende, men kun tilsyneladende, formålsløse vandringer: That aimless stroll is the aim; minder Zygmunt Bauman om, there could not be, there should not be other aims. 21 Flanørenevnedeatindtagebyenbådeiperceptionsmæssigforstandogibetydningen at gøre sig til herre over byen. Byen var et mystisk, endnu ikke fuldt annoteret landskab, men flanøren fandt i gaderne sit egentlige hjem, som Walter Benjamin beskriverisincharlesbaudelaire.einlyrikerimzeitalterdeshochkapitalismus: [Die Straße] wird zur Wohnung für den Flaneur, der zwischen HäuserfrontensowiederBürgerinseinenvierWändenzuHauseist. Ihm sind die glänzenden lierten Firmenschilder so gut und besser ein Wandschmuck wie im Salon dem Bürger ein Ölgemälde; Mauern sind das Schreibpult, gegen das er seinen Notizblock stemmt; Zeitungskioske sind seine Bibliotheken und die Caféterrassen Erker, von denen aus er nach getaner Arbeit auf sein Hauswesenheruntersieht. 22 Flanørenspositionvarprivilegeret.Hankunnedechifrerestorbyenstegn,hanforstod metropolens sprog. Hvor end han lod sit blik vandre, lod det betragtede sig afkode. Han lod sig ikke skræmme af nyfremkomne fænomener, men omfavnede metropolenshidsigeomskiftelighed. 18Ferguson:26 19Ibid. 20Ibid. 21Bauman:139 22Benjamin(1969):37

15 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side18af92 Flanøreneksisteredeutvivlsomtmeresomlitterærtogkunstneriskidealendsomen faktiskskikkelseibybilledet.robshieldsbetragterdetsomusandsynligtrentfaktisk at støde på en flanør i det parisiske bybillede i det 19. århundrede, men dette mindskerikkedenbetydning,flaneriharsom partofasocialprocessofinhabiting andappropriatingurbanspaces. 23 Flanørenerenmytologiskpersonificeringafden udbredteforestillingomevnentilattilegnesigdetnyebyrumgennemobservation en måde at overkomme den overstimulering og ængstelse, som Georg Simmel var blandtdeførstetilindgåendeatbeskrivesomenkonsekvensafintensiveringenafdet urbanerum. 3.2Passagensomkosmopolitiskopholdsstue Ser man på passagens generelle kulturelle funktioner, som vi har gjort i foregående kapitel, tegner der sig et billede af, hvilke karakteristika ved passagen, der vakte intelligentsiaens fascination og hermed indledte passagens integration i litteraturen som motiv. Som afsætningssted for luksuriøse og kuriøse varer fra hele verden indhyllede passagen den besøgende i en forførende eksotisk atmosfære. Det bredspektrede udbud af forlystelser havde en tillokkende effekt ikke mindst bordellernefristede,somviskalsesenerehosbådelouisaragonogjuliocortázar.i kraft af sin funktion netop som passage blev passagen sikret en demografisk diversitet, idet den blev benyttet af alle uanset social status 24. Hertil kommer, at passagens tilbud om tørskoet og trafiksikker vandring gjorde den til et yndet tilholdsstedforflanøren. Uden passagerne ville flanøren være ulykkelig, hævder Louis Huart 25 i sin fysiologi omflanøren,ogwalterbenjaminanerkender,atflanerinæppevillehavehaftsamme kulturelle betydning, hvis ikke passagerne var blevet opført. For i byen set som interiør, som kollektivet må finde sig til rette i (eller domesticere), udgør passagen dagligstuen: 23Shields:65 24 Passagen var desuden både på dette tidspunkt og senere en populær attraktion for udenlandske besøgende 25Huart:169

16 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side19af92 Wo am Gitter Asphaltarbeiter den Rock hängen haben, da ist das VestibülunddieTorfahrt,dieausderFluchtderHöfeinsFreieleitet, derlangekorridor,derdenbürgerschreckt,ihnenderzugangindie KammernderStadt.VonihnenwardiePassagederSalon.Mehrals an jeder andern Stelle gibt die Straße sich in ihr als das möblierte ausgewohnteinterieurdermassenzuerkennen. 26 Flanøren er kendetegnet af en dobbelthed i forhold til perceptionen af det urbane rum.byenerbåde knowableandknown,and...mysteriouslyalienandfantastic 27 både stue og landskab, interiør og eksteriør. Denne dobbelthed findes ikke mere evidentnogetandetstedendipassagen,derpåéngangerindendørsogudendørsog gørgadenbådeprivatogoffentlig. 3.3Litteræreillusioner Somoverskriftformangeafdetidligelitterærerepræsentationerafstorbyerfaringen i første halvdel af 1800 tallet taler Walter Benjamin om en panoramatische Literatur, hvis tidslige sammenfald med panoramaernes popularitet ikke er tilfældig. 28 Idéen om at kunne overskue, placere og klassificere omverdenens bestanddelevartidensparadigme.balzac,somironisknokafskyedepanoramaerne 29, har med sin massive Comédie humaine leveret det mest bemærkelsesværdige eksempelpådettepanoramiskeperspektivsassimileringilitteraturen. Fysiologierneudgørenlitterærundergenre,dervandtindpaspådennetidognåede en kulmination i 1841 med 76 nye fysiologier 30. Disse er ofte humoristiske beskrivelserafforskelligepersontyper,sommankunnestødepåisinfærdeniparis gader. Persontyperne portrætteres netop ud fra betragterens synspunkt, og fysiologierne fremstår som regel temmelig overfladiske og forudfattede. Benjamin beskriver fysiologierne som harmlos, von vollendeter Bonhommie 31 men på et dybere liggende plan medvirker de til at skabe en uhensigtsmæssig, forfejlet 26Benjamin(1982):533 27Rignall:114 28Benjamin(1969):35 29Prendergast:52 30Benjamin(1969):35 31Ibid.:38

17 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side20af92 opfattelse af storbylivets beskaffenhed de genererer fantasmagorier omkring parisertilværelsen. På samme måde forholder det sig med flanøren, som delte denne opfattelse af omverdenen som tydeligt dissekerbar og analyserbar gennem simpel observation. Hantroedesigistandtilmedetenkeltblikatkunnebestemmeenhvilkensomhelst persons beskæftigelse, familiære forhold, sociale status og inderste væsen. På den mådeskabtehansigetoverblikoversineomgivelseroggjordesigfortroligmeddem. Mendenneforestillingerillusorisk: DiePhantasmagoriedesFlaneurs:dasAblessen des Berufs, der Herkunft, des Charakters von den Gesichtern. 32 Zygmunt Bauman sættersigheridenindbildskeflanørenssted: Idonotknowfromwheretheycame;I donotknowwhattheyaretalkingabout;idonotknowwheretheywillgowhenthey finishtalking.becauseidonotknowallthatandmuchmore,imaymaketheminto whateveriwish,allthemoresothatwhateverimakethemintowillhavenoeffecton what they are or will become. 33 Ligesom flanørskikkelsen i sig selv er en todimensionelfigur enidealistiskrepræsentantforetutopiskperspektiv erden afkodningafbylandskabet,somflaneriettillader,udentilstrækkeligdybde. 32Benjamin(1982):540 33Bauman:142

18 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side21af92 4. Passagens disintegration Som omtalt blev passagen et nationalkulturelt symbol i visse lande fra midten af 1800 talletogfrem,ognyformedenationersomitalienogtysklandopførtepassager som led i en omfattende strategi for at skabe national identitet. Men opførelser af passagersomprivateentrepriserophørteiparispådettetidspunkt,samtidigmedat den generelle opfattelse af passagerne, som førhen var med til at indvarsle selve modernitetensindtog,gradvisændredesig passagenblevefterhåndenumoderne. Passagens undergang er ofte blevet kædet sammen med Baron Georges Eugène Haussmanns gennemgribende renovering af Paris i 1850 erne og 60 erne, men allerede tidligere besværliggøres passagens vilkår fra politisk side. Hertil kommer konkurrencen fra andre forretningsformer. Især varehuset viser sig som en alvorlig udfordringforpassagenikraftafenlangtmereeffektivmodelforafsætningafvarer. 4.1Politiskmodviljemodpassagen DavidVanZantenbetegnerisinbogBuildingParis:ArchitecturalInstitutionsandthe TransformationoftheFrenchCapital, denperiode,bogenomhandler,som prægetafpolitiskindblandingiarkitekturenpåetniveau,somhverkenførellersiden er blevet overgået. 34 Dette kom til udtryk ikke kun i kraft af en institutionel ensretning af arkitektoniske discipliner og en omfattende omstrukturering af byen, menogsågennemenforøgetkontrolmedprivatebyggeprojekter. Passagen pådrog sig i 1847 et livstruende slag, da den daværende parisiske politipræfekt udstedte en ny forordning om passagebyggeri som erstatning for den eksisterende fra Forordningen indskærpede blandt andet, at fremtidige passager,somopførtespåprivatgrund,skullehavesærligtilladelse,såfremtdeskulle være åbne for offentligheden. 1847, also ein Jahr, bevor sich Prinz Louis Napoleon zum Präsidenten auf zehn Jahre wählen läßt, und 6 Jahre, bevor Haussmann 34VanZanten:46

19 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side22af92 Seinepräfekt wird, werden die Passagen praktisch verboten, konkluderer Johann Friedrich Geist. 35 Forordningen umuliggjorde ikke passagernes eksistens, men med enstramningaflovgivningenforderesopførelsefikmansateneffektivstopperfor bygningenafnyepassager. Årsagen til modviljen mod opførelsen af flere passager skal findes i en voksende bekymring for de trafikale og ikke mindst hygiejniske konsekvenser af tætheden af bebyggelsen i bymidten 36. I en tid, hvor miasma teorien var fremherskende (ikke mindst efter koleraepidemien i Paris i 1832), og hvor vigtigheden af god luftcirkulation utvivlsomt lå både politipræfekten og præfekten i Seinedepartementetpåsinde,haropførelsenaftrange,overdækkedepassager,derbinder bygningersammen,virketformålsstridigt. I1853overtogHaussmannembedetsompræfektiSeine departementet,derpådette tidspunkt dækkede hele Paris, og frem til 1870 gennemførte han en omfattende omlægningafbyen.detanslås,atmereendhalvdelenafbyensdaværendebebyggelse blevdirekteberørtafforandringerne,ogmangepassagerblevpåligefodmedmange andrebygningerrevetnedforatgørepladstilbyplanensnyeinitiativer.oplevelsen afbyrummetblevændretradikalt.denyeidealerforbylandskabetomåbenhed,lys, luftighedogrummelighedståriskarpkontrasttilpassagensmereydmygerammer, og opfattelsen af passagerne som trange, dunkel og klaustrofobiske rum vandt yderligere indpas i befolkningen, selvom haussmanniseringen også havde talrige modstandere,derbegrædtabetaf levieuxparis ogeksempelvisvarkritiskeoverfor arbejderklassensekskluderingframidtbyen. 4.2Varehusetstriumf I løbet af den industrielle og teknologiske udvikling i 1800 tallet viste passagen sig sometutilstrækkeligtrumforhandlen.forbrugsvanerneændredesig,ogpassagens rammer var for snævre til at kunne fastholde passagens centrale position på 35Geist:99 36 Ambitionen om en radikal modernisering af Paris opstod allerede under Napoleon i starten af århundredet.

20 Passagedrømme.PassagebygningensomlitterærtmotivhosLouisAragonogJulioCortázar SpecialeafDanielRobertAndersen,KøbenhavnsUniversitet2009 Side23af92 handelsområdet.handlenbrødudafpassagerneogetableredesigiandreformerfor merkantile rum med større mulighed for at imødekomme forandringerne i varekulturen. Passagen var aldrig tiltænkt en rolle som forum for masserne og var uegnet som afsætningssted for masseproducerede varer. Selvom passagen blev betrådtafmangeforskelligepersontyper,varvareudbuddetforbeholdteteksklusivt klientelaføkonomiskprivilegerede. Men netop masseproduktionen af varer ændrede handlens struktur. Varehuset blev det nye centrum for varedyrkelsen. Her lød parolen lave priser, høj omsætning, og aftagernevarmasserne.hvorpassagenikraftafsinegenskabafgennemfartsområde sikrede en gennemstrøm af mennesker med forskellige formål, var varen i bund og grund den eneste motivation, der kunne trække mennesker ind i varehuset. Her fandtes ikke den syntese mellem interiør og eksteriør, der så glimrende korresponderede med den kunstneriske flanørs forhold til storbyen som både hjemlig og fremmed. Eller måske rettere sagt: Den var blevet forstyrret, vendt på hovedet: WarihmanfangsdieStraßezumInterieurgeworden,sowurdeihmdieses InterieurnunzurStraße,underirrtedurchsLabyrinthderWarewievordemdurch dasstädtische. 37 Benjaminbetegnervarehusetsom derletztestrichdesflaneurs, 38 mendetvaret terræn, flanøren aldrig rigtig kunne gøre sig familiært. Det var en mere storslået forherligelse af varen uden de dragende karakteristika, der fik den kunstneriske flanørtilatindrettesigipassagen.ibevægelsenfrapassagetilvarehusblevdentætte relation mellem kunst og flaneri opløst, og med Charles Baudelaire som en bemærkelsesværdigundtagelsemistedeflanerimidlertidigtsinpladsikunsten. Baudelaire,somharbidragettilromantiseringenafdenkunstneriskeflanørgennem portrættet af Constantin Guys i Le Peintre de la vie moderne (1863), bliver en nøglefigur i Walter Benjamins karakteristik af flanøren, selvom Baudelaires byvandringer finder sted i et Paris welche dem Flaneur längst nicht mehr Heimat 37Benjamin(1969):58 38Ibid.

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et partis livskraft beror på dets evne til at optage og tilegne sig nyt. Viggo Hørup

Indholdsfortegnelse. Et partis livskraft beror på dets evne til at optage og tilegne sig nyt. Viggo Hørup Et partis livskraft beror på dets evne til at optage og tilegne sig nyt. Viggo Hørup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Fremvæksten af det moderne demokrati... 3 2.1 Den borgerlige offentligheds form

Læs mere

Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på

Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på H.C. Andersen Ph.d.-afhandling ved Lars Bo Jensen.

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være. Julius Cæsar

I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være. Julius Cæsar Forsiden: Nederst på siden er der en række brands som illustration på vores overordnede emne. For at linke dette til vores specifikke projekt-titel ( Personlig Branding ), har vi valgt at tilføje en karikeret

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Berlin Fattig men sexet Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Kenneth Horst Hansen Lasse Kent Jensen Vejleder: Lise Drewes Nielsen Forsiden

Læs mere

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet Ned på jorden En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet Kirstine Cool Kandidatspeciale 2009 Institut for Antropologi Københavns Universitet Vejleder:

Læs mere

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard Tekst og rum på Nørreport - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst Jacob Stubbe Østergaard Titel: Tekst og rum på Nørreport Undertitel: - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

- en undersøgelse af rum i en billedkultur. Hanne-Louise Johannesen

- en undersøgelse af rum i en billedkultur. Hanne-Louise Johannesen 1 AR KITEKTUREN I DEN VISUELLE KULTUR - en undersøgelse af rum i en billedkultur Hanne-Louise Johannesen Ko n f e r e n s s p e c i a l e 2 0 0 1 - K øb e n h a v n s U n iv e r s it e t - In s ti tu t

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

SBi 2011:03. Arkitektur på grænsen En antologi

SBi 2011:03. Arkitektur på grænsen En antologi SBi 2011:03 Arkitektur på grænsen En antologi Arkitektur på grænsen En antologi Redaktion: Lise Bek, Claus Bech-Danielsen og Gregers Algreen Ussing SBi 2011:03 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Et Euforiserende Paradoks

Et Euforiserende Paradoks Et Euforiserende Paradoks An Intoxicating Paradox En genealogisk analyse af statens narkotikapolitiske diskurs og de dilemmaer den fører til. Copenhagen Business School, 2013 Institut for Ledelse, Politik

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere