Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 00. maj 2016 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.) [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 1. Ændringsforslag Udlændinge-, integrations- og boligministeren har stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 4. maj 2016 og var til 1. behandling den 10. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udlændinge-, Integrationsog Boligudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og udlændinge-, integrations- og boligministeren sendte den 6. april 2016 dette udkast til udvalget, jf. UUI alm. del bilag 129. Den 6. maj 2016 sendte udlændinge-, integrations- og boligministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Dansk Selskab for Indvandrersundhed, Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Jyderup Højskole [Udlændinge-, integrations- og boligministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget]. Deputationer Endvidere har Dansk Selskab for Indvandrersundhed og Jyderup Højskole mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget Spørgsmål Udvalget har stillet 18 spørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret]. 3. Indstillinger <og politiske bemærkninger> <> Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Af udlændinge-, integrations- og boligministeren, tiltrådt af <>: Til 1 1) Efter nr. 10 indsættes som nyt nummer:»01. I 16, stk. 1, ændres»stk. 8«til:»stk. 9«.«[Teknisk korrektion] 2) Efter nr. 16 indsættes som nye numre: Journalnummer DokumentId

2 2»02. I 19, stk. 4, ændres» 16, stk. 8«til:» 16, stk. 9«. 03. I 19, stk. 8, ændres»eller 8«til:»eller 9«.«[Teknisk korrektion] 3) I nr. 22 ændres i den indledende tekst» 21«til:» 21, stk. 1,«. [Teknisk korrektion] 4) Nr. 36 affattes således:» a ophæves, og i stedet indsættes:»pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder 26. En udlænding, som modtager integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4. Stk. 2. En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i 26 a. Stk. 3. Undtages en jobparat udlænding, jf. 26 a, stk. 6, fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på Min Side på Jobnet, jf. 26 a, stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine jobforslag, jf. 26 a, stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet om i den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. 26 a, stk. 3 og 4, skal jobcenteret og udlændingen aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter. 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler, der fremgår af Min Side på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. Stk. 2. En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af 11, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende. Stk. 3. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Jobnet. Udlændingen skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet. Stk. 4. Udlændingen skal løbende opdatere sine oplysninger, som nævnt i stk. 3, i Jobnet. Foreligger der oplysninger, som nævnt i stk. 3, fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige i Jobnet, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende. Stk. 5. Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter 20, stk. 4, sikre, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende. Stk. 6. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på Min Side på Jobnet, jf. stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine jobforslag, jf. stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet om i den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til dette. Stk. 7. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det. Stk. 8. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet, hvis den pågældende anmoder herom. Stk. 9. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet.««[Af lovtekniske årsager nyaffattes integrationslovens 26 og 26 a] Til 3 5) I nr. 3 ændres» 51 a, stk. 4«til:» 51 a, stk. 5«. [Konsekvensændring] Til 11 6) Efter nr. 10 indsættes som nyt nummer:»01. I 38, stk. 2, ændres» 26 a, stk. 1«til:» 26 a, stk. 2«.«[Konsekvensændring] Til 12 7) I stk. 2, ændres»10-12«til:»10, 01, 11 og 12«. [Konsekvensændring] Til 13 8) I stk. 2 indsættes efter» 1, nr. 12,«:»14-15, 17-21, 23-24, og 36-39, og 11, nr. 1-8 og 10, 01 og 11,«. [Præcisering af overgangsbestemmelsen, således det fremgår, hvilke bestemmelser der finder anvendelse, hvis integrationsprogrammet forlænges ud over 1 år] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 2 Der er tale om tekniske korrektioner som følge af lovforslagets 1, nr. 11, hvor der indsættes et nyt stykke i integrationslovens 16, hvorved integrationslovens 16, stk. 8, bliver 16, stk. 9.

3 3 Til nr. 3 Der er tale om en teknisk korrektion, hvorved det præciseres, at den foreslåede ændring foretages i integrationslovens 21, stk. 1. Til nr. 4 I lovforslaget som fremsat nyaffattes integrationslovens 26 a, stk. 1-3, og der indsættes nye stykker 4-6. Herudover er indsat en rykningsklausul for de gældende bestemmelser i 26 a, stk Af lovtekniske hensyn foreslås det, at både integrationslovens 26 og samtlige stykker i 26 a nyaffattes. Der er således tale om en teknisk korrektion i forhold til det fremsatte lovforslag. Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik har en udlænding, der modtager integrationsydelse under integrationsprogrammet, pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. lovens 13. Herudover opregner den gældende 26 a i integrationsloven de konkrete pligter, der angår rådighedsforpligtelsen for en udlænding, der alene har ledighed som problem, og hvis opfyldelse er en forudsætning for at modtage kontanthjælp eller integrationsydelse, samt hvordan Jobcenteret skal være udlændingen behjælpelig ved jobsøgning m.v. En udlænding har således ved første henvendelse til kommunen pligt til at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. De regler, som beskæftigelsesministeren i den generelle beskæftigelsesindsats fastsætter om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. og om afmelding som arbejdssøgende, finder også anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende. Det betyder bl.a., at modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse løbende skal dokumentere alle deres jobsøgningsaktiviteter i deres joblog på Min Side på Jobnet. Udlændingen skal endvidere mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte at være arbejdssøgende, jf. 26 a, stk. 1. Udlændingen har videre pligt til at hurtigst muligt og senest efter 3 uger at indlægge et fyldestgørende cv i Jobnet og skal angive mindst et beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan fastsætte en frist for, hvornår oplysningerne skal være lagt ind. Er der på Jobnet cv-oplysninger fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende skal disse straks på ny gøres tilgængelige, hvis udlændingen bliver tilmeldt som arbejdssøgende, jf. 26 a, stk. 2. Jobcenteret skal senest 3 uger efter udlændingens tilmelding som arbejdssøgende afholde en cv-samtale med udlændingen, hvor det sikres, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan jobcenteret skal bistå udlændingen med at finde arbejde, og udlændingen kan pålægges at søge relevante ledige jobs, jf. 26 a, stk. 3. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det, jf. 26 a, stk. 4. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet, hvis den pågældende anmoder herom, jf. 26 a, stk. 5. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. 26 a, stk. 6. Det foreslås, at pligterne for alle udlændinge under integrationsprogrammet, som modtager integrationsydelse, tydeliggøres ved at lade dem fremgå af integrationsloven. Den foreslåede 26 angår den grundlæggende pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som en udlænding, der modtager integrationsydelse under integrationsprogrammet løbende skal opfylde. En udlænding er således forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, medmindre der foreligger forhold, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt hertil. Det foreslås i 26, stk. 1, at en udlænding, som modtager integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4. Med forslaget tydeliggøres det, at rådighedsforpligtelsen foruden en pligt til at tage imod tilbud om arbejde, også omfatter en pligt til at tage imod tilbud som led i integrationsprogrammet. Det foreslås i 26, stk. 2, at det desuden tydeliggøres i integrationsloven, at en jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i 26 a. Det foreslås i 26, stk. 3, at det for jobparate udlændinge, som efter 26 a, stk. 6, undtages fra nogle af kravene til anvendelse af Jobnet grundet manglende sproglige eller itmæssige kompetencer, desuden fastsættes, at jobcenteret skal aftale med udlændingen, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter. Det kan være i form af dokumentation fra arbejdsgivere om, at udlændingen har søgt job hos arbejdsgiveren, eller kopi af ansøgningen. Dette kan f.eks. også være ved, at det dokumenteres i journalen, at den pågældende sammen med en jobkonsulent m.v. søger job aktivt. Den foreslåede 26 a omfatter de konkrete pligter for en udlænding, som er jobparat. Forslaget indebærer bl.a. en sproglig tilpasning som følge af, at udlændinge, som ikke har problemer ud over ledighed, fremover betegnes som jobparate udlændinge, jf. lovforslagets 1, nr. 14. Det foreslås i 26 a, stk. 1, at det kommer til at fremgå direkte af integrationsloven, at jobparate udlændinge skal være aktivt jobsøgende, herunder at udlændingen skal overholde de aftaler, som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder, den pågældende skal søge job. Samtidig foreslås det, at den jobparate udlænding skal registrere alle sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. Den jobparate udlænding skal mødes med krav om en intensiv jobsøgningsindsats. Jobparate udlændinge skal sørge for at søge job indenfor et bredt ansættelsesområde. Jobsøgningen skal samtidig være intensiv og realistisk, og jobsøgningen skal dokumenteres i jobloggen på Min Side på Jobnet. Den jobparate udlænding skal aktivt søge job på den måde, som er normalt for området. Jobcenteret skal løbende følge op på udlændingens jobsøgning med udgangspunkt i

4 4 jobloggen på Min Side på Jobnet, herunder om den enkelte jobparate udlænding søger tilstrækkelig bredt, intensivt og realistisk. Hvis jobcenteret vurderer, at den jobparate udlænding ikke har søgt job i tilstrækkeligt omfang, kan jobcenteret stille krav til den enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftalen mellem den jobparate udlænding og jobcenteret skal fremgå af Min Side på Jobnet. Kommunen kan altid iværksætte et tilbud om virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant, herunder hvis der opstår tvivl om personens rådighed. 26 a, stk. 2, svarer til de gældende regler i 26 a, stk a, stk. 3, svarer til de gældende regler i 26 a, stk. 2. Efter 26 a, stk. 4, foreslås det, at udlændingen løbende skal opdatere sine egne oplysninger i Jobnet. Foreligger der oplysninger som nævnt i stk. 2 (cv-oplysninger) fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende. Bestemmelsen svarer til gældende regler. Efter 26 a, stk. 5, skal jobcenteret i forbindelse med afholdelse af samtaler efter 20, stk. 4, sikre, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende. Bestemmelsen svarer til gældende regler. Herudover foreslås det i 26 a, stk. 6, at jobcenteret kan beslutte at undtage en udlænding fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på Min Side på Jobnet, jf. 26 a, stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine jobforslag, jf. 26 a, stk. 2, og fra kravet om at skulle lægge sit cv på Jobnet, jf. 26 a, stk. 3 og 4, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal efter omstændighederne sørge for, at den pågældende hurtigst muligt bliver i stand til dette. Forslaget har til formål at sikre kommunerne mulighed for en fleksibel anvendelse af Jobnet ud fra en konkret vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger, således at manglende danskkundskaber og it-mæssige kompetencer, som kan gøre det vanskeligt for udlændingen at anvende de digitale løsninger i Jobnet, ikke kommer til at stå i vejen for, at udlændingen vurderes jobparat og får en jobrettet indsats. 26 a, stk. 7, svarer til de gældende regler i 26 a, stk a, stk. 8, svarer til de gældende regler i 26 a, stk a, stk. 9, svarer til de gældende regler i 26 a, stk. 6. Til nr. 5 Der er tale om en teknisk korrektion, idet der i lovforslaget fejlagtigt henvises til 51 a, stk. 4. Der skal retteligt henvises til bestemmelsen i 51 a, stk. 5. Til nr. 6 Af den gældende 38, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik fremgår det, at hvis en person, der har undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende og personen som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende i henhold til regler efter integrationslovens 26 a, stk. 1, skal kommunen træffe afgørelse om, at der skal foretages fradrag i hjælpen for de dage, hvor personen har været afmeldt. Som følge af ændringen i 1, nr. 36, skal henvisningen i 38, stk. 2, til integrationslovens 26 a, stk. 1, ændres til 26 a, stk. 2. Der er alene tale om en konsekvensændring. Til nr. 7 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen til 11, hvor der indsættes et nyt nummer. Til nr. 8 I lovforslaget som fremsat er det anført i 13, stk. 2, at lovens 1, nr. 12, om integrationsprogrammets længde finder anvendelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for i perioden den 1. juli 2013 til den 30. juni 2015 og som ikke har afsluttet integrationsprogrammet efter integrationslovens 16. Det indebærer, at en udlænding, der på ikrafttrædelsestidspunktet deltager i integrationsprogrammet efter 16 på fx andet eller tredje år, omfattes af den foreslåede regel i 16, stk. 7, 2. pkt., om, at kommunalbestyrelsen skal forlænge integrationsprogrammet i op til 5 år, hvis udlændingen ikke har opnået de opstillede beskæftigelses- og uddannelsesmål. Det fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag, at det er intentionen, at indholdet af integrationsprogrammet i forlængelsesperioden skal følge de foreslåede nye regler for integrationsprogrammet, herunder reglerne om visitation som jobparat eller aktivitetsparat og mulighederne for at undtage jobparate udlændinge fra nogle af kravene til anvendelse af Jobnet. Det foreslås, at det lovfæstes, hvilke nærmere regler der finder anvendelse i forlængelsesperioden. Det foreslås således, at der i 13, stk. 2, indsættes en henvisning til, at lovens 1, nr , 17-21, 23-24, og 36-39, og 11, nr. 1-8 og 10, 01 og 11, også finder anvendelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for i perioden den 1. juli 2013 til den 30. juni 2015 og som ikke har afsluttet integrationsprogrammet efter integrationslovens 16. Forslaget indebærer, at denne målgruppe også omfattes af de foreslåede visitationsregler i integrationslovens 17 og af de foreslåede regler om en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats i integrationslovens 17 a, jf. lovens 1, nr. 14. I forhold til visitationsreglerne bemærkes det, at 17, stk. 1, efter sit indhold ikke finder anvendelse, idet denne bestemmelse vedrører de første 3 måneder efter kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Bestemmelsen finder heller ikke anvendelse i den situation, hvor en anden kommune i forbindelse med en udlændings tilflytning til kommunen overtager ansvaret for den pågældende udlænding. Derimod finder reglen i 17, stk. 2, anvendelse, og visitationen gennemføres i forbindelse med den førstkommende opfølgning på integrationskontrakten, jf. integrationslovens 20. Det indebærer, at kommunen ikke i forbindelse med lovens ikrafttræden skal gennemgå alle sager for denne gruppe. I stedet kan fastlæggelse af indsatsen i forlængelses-

5 5 perioden gennemføres i forbindelse med den opfølgning på integrationsindsatsen, som kommunen allerede er forpligtet til i medfør af 20. Indholdet af integrationsprogrammet for denne gruppe følger desuden reglerne om integrationsprogrammets indhold i forlængelsesperioden, jf. integrationslovens 17 a. Det indebærer, at der skal tilbydes en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats, hvor der for jobparate maksimalt må være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, jf. 23 b og 23 c, og at de virksomhedsrettede tilbud for jobparate skal have en varighed på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. I timetallet kan indgå tilbud om nytteindsats. Forslaget indebærer desuden, at udlændinge, som får forlænget integrationsprogrammet i medfør af integrationslovens 16, stk. 7, 2. pkt., omfattes af den foreslåede ændring af flyttereglen i integrationslovens 18, stk. 2, jf. lovens 1, nr. 15. Forslaget indebærer videre, at udlændinge, som får forlænget integrationsprogrammet i medfør af integrationslovens 16, stk. 7, 2. pkt., omfattes af de foreslåede ændringer af integrationskontrakten efter 19, indførelse af reglen om udpegning af en koordineringsansvarlig forvaltning, jf. 19 a, ændring af reglerne om opfølgning på integrationskontrakten, jf. 20, og adgangen til at anvende Min Plan på Jobnet til udarbejdelse og opfølgning på integrationskontrakten, jf. 20 a, jf. lovens 1, nr Forslaget indebærer videre, at de foreslåede regler, som giver kommunerne mulighed for at anvende forberedende forløb for virksomhedsrettede tilbud, jf. integrationslovens 23 a, stk. 1, nr. 5, og nytteindsats som tilbud under integrationsprogrammet, jf. 23 b, stk. 1, 2. pkt., ligeledes finder anvendelse for denne målgruppe, jf. lovens 1, nr og 31. Forslaget indebærer desuden, at de foreslåede forenklinger i integrationslovens 23 f om dækning af udgifter til transportudgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet ligeledes finder anvendelse for målgruppen, jf. lovens 1, nr. 32 og 33. Herudover finder lovens 1, nr. 30, som vedrører en sproglig tilpasning af 23 b, stk. 4, som følge af, at udlændinge, som ikke har problemer ud over ledighed fremover betegnes som jobparate, anvendelse. Det foreslås desuden, at lovens 1, nr. 36, som vedrører reglerne i 26 og 26 a om integrationsydelsesmodtageres pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i integrationsprogrammet samt jobcenterets mulighed for at beslutte at undtage en udlænding fra nogle af kravene til anvendelse af Jobnet m.v., ligeledes finder anvendelse for denne målgruppe. Konsekvensændringerne, der foretages som følge af ændringerne i 1, nr. 36, i 11, nr. 1-8 og 10, 01 og 11, finder ligeledes anvendelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for i perioden den 1. juli 2013 til den 30. juni 2015 og som ikke har afsluttet integrationsprogrammet efter integrationslovens 16. Herudover finder lovens 1, nr. 37, som vedrører en sproglig tilpasning af 27 a, stk. 1, som følge af, at udlændinge, som ikke har problemer ud over ledighed fremover betegnes som jobparate, anvendelse. Endelig indebærer forslaget, at ændringerne i integrationslovens 45, stk. 3, om grundtilskud for udlændinge i integrationsprogrammet, finder anvendelse i de første 3 år af integrationsprogrammet, jf. lovens 1, nr. 38, og at ændringerne i integrationslovens 45, stk. 8, om resultattilskud, finder anvendelse også for den målgruppe, der får forlænget integrationsprogrammet i medfør af integrationslovens 16, stk. 7, 2. pkt., jf. lovens 1, nr. 39. Det bemærkes, at loven ikke finder anvendelse for udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Det betyder, at en udlænding, som har afsluttet det 3-årige integrationsprogram inden den 1. juli 2016 og ikke har opnået ordinær beskæftigelse, som hidtil omfattes af den ordinære beskæftigelsesindsats, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Martin Henriksen (DF) fmd. Peter Skaarup (DF) Christian Langballe (DF) Marie Krarup (DF) Peter Kofod Poulsen (DF) Merete Dea Larsen (DF) Marcus Knuth (V) Britt Bager (V) Preben Bang Henriksen (V) Louise Schack Elholm (V) Erling Bonnesen (V) Jan E. Jørgensen (V) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Ole Birk Olesen (LA) Naser Khader (KF) Dan Jørgensen (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Jan Johansen (S) Karen J. Klint (S) Mattias Tesfaye (S) Yildiz Akdogan (S) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Søren Egge Rasmussen (EL) Ulla Sandbæk (ALT) Josephine Fock (ALT) Lotte Rod (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Jacob Mark (SF) Karsten Hønge (SF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Socialdemokratiet (S) 46 Dansk Folkeparti (DF) 37 Socialistisk Folkeparti (SF) 7 Det Konservative Folkeparti (KF) 6

6 6 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34 Enhedslisten (EL) 14 Liberal Alliance (LA) 13 Alternativet (ALT) 10 Radikale Venstre (RV) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

7 7 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 189 Bilagsnr. Titel 1 Henvendelse af 25/4-16 fra Dansk Selskab for Indvandrersundhed 2 Høringsnotat og høringssvar, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 3 Henvendelse af 10/5-16 fra Jyderup Højskole 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 6 Meddelelse om materiale udleveret af Dansk Selskab for indvandrersundhed til deres foretræde for udvalget den 13. maj Henvendelse af 18/5-16 fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 189 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 25/4-16 fra Dansk Selskab for Indvandrersundhed, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-16 fra Jyderup Højskole, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvor mange uledsagede flygtningebørn i alderen år, der er visiteret til en kommune og omfattet af integrationsloven, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om indhold og omfang af det sundhedstjek, som ifølge høringsnotatet til forslaget finder sted i asylfasen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 5 Spm. om, hvor mange af de asylansøgere (både børn og voksne), som inden for det seneste år har opnået asyl og er blevet visiteret til en kommune, der har fået foretaget det sundhedstjek i asylfasen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om, hvorledes KL er enige i den forslåede finansieringsmodel, samt hvorvidt denne var en del af den oprindelige aftale, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om kommentar til materiale udleveret af Dansk Selskab for indvandrersundhed ved deres foretræde for udvalget den 13/5-16, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om at kommentere henvendelse fra Dansk Selskab for Indvandrersundhed, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 10 Spm. om at en mangelfuld sundhedsscreening i asylfasen kan medføre store konsekvenser, både for den enkelte og for det danske samfund,

8 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 11 Spm. om at indføres et mere fleksibelt obligatorisk sundhedstjek, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 12 Spm. om, hvordan regeringen vil imødekomme risikoen for, at der kan udbryde epidemier, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 13 Spm. om at kommentere forslaget fra Vejle kommune om at sikre et obligatorisk sundhedstjek, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 14 Spm. om at helbredsvurderinger ikke alene er relevante for kommuner, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 15 Spm. om, hvem der har behov for en helbredsundersøgelse, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 16 Spm. om, hvordan ministeren vil fremme at der sker en systematisk videregivelse af relevante oplysninger fra asyl-indkvarteringsoperatørerne til kommunerne, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 17 Spm. om at tilbagerykke fristen for tilbud om helbredsmæssig vurdering fra 6 til 3 måneder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 18 Spm. om at oplyse antallet af raske flygtninge, som med forslaget ikke forventes at ville blive tilbudt helbredsmæssig vurdering, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, [og ministerens svar herpå] 8

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 00. maj

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 19. maj 2016

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1.

Læs mere

2015/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Betænkning. over. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

2015/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Betænkning. over. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. 2015/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 3. marts 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. Til lovforslag nr. L 75 Folketinget 2015-16

Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. Til lovforslag nr. L 75 Folketinget 2015-16 Til lovforslag nr. L 75 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 15. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov

Læs mere

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 7. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 23. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktioner

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den [28.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Udlændinge L 191 Bilag 8, L 191 A Bilag 8, L 191 B Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2015-16

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken Kirkeudvalget 2017-18 L 19 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 0. november 2017 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om trossamfund

Læs mere

2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Betænkning. over

2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Betænkning. over 2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 9. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere