VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder. Foreningen er en sektion under Dansk Byggeri, der varetager medlemmernes arbejdsgiver- og overenskomstmæssige interesser. Dansk Beton skal arbejde for: At fremme betonindustriens erhvervspolitiske interesser At synliggøre og markedsføre beton og betonprodukter generelt At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder, institutioner, bygherrer og offentligheden At sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse At fremme godt kollegialt samarbejde i foreningen. 3 Medlemsforhold Som medlemmer af Dansk Beton kan optages virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri, og som industrielt fremstiller fabriksbeton og produkter af beton (betonvarer, betonelementer og letbetonelementer). Virksomhederne repræsenteres i foreningen ved virksomhedens ejer eller en af virksomheden udpeget ledende medarbejder, der er ansat i virksomheden. Begæring om optagelse i Dansk Beton stiles til Dansk Betons bestyrelse. Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt optagelse kan finde sted.

2 Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemsvirksomhedernes koncernforbundne virksomheder skal være medlem af Dansk Beton, såfremt disses virke falder inden for Dansk Betons område. Hvis bestyrelsen nægter en virksomhed optagelse, kan spørgsmålet indankes for den førstkommende generalforsamling, der ved simpelt stemmeflerhed afgør om den pågældende kan optages i foreningen. Stk. 4 Under Dansk Beton hører et antal produktgrupper ( 6, stk. 1). Produktgrupperne kan i deres vedtægter stille krav om, at medlemmerne af produktgruppen herunder de med medlemmerne koncernforbundne virksomheder skal være tilsluttet en anerkendt kontrolordning eller et akkrediteret certificeringsorgan for de produkter, der henhører under produktgruppen og som virksomheden og eventuelle koncernforbundne virksomheder producerer og sælger. 4 Generalforsamling Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj. Generalforsamlinger indkaldes af foreningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved brev og/eller til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Stemmeret ved generalforsamlinger har medlemmernes fremmødte repræsentanter. Er en repræsentant for et medlem ikke til stede på en generalforsamling, kan stemmeretten ved skriftlig fuldmagt overdrages til en anden ledende medarbejder fra virksomheden eller en repræsentant fra en anden medlemsvirksomhed i Dansk Beton. En sådan skriftlig overdragelse gælder kun for den enkelte generalforsamling. Et medlem kan kun påtage sig stemmeretten for 2 andre medlemmer. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed 3. Behandling af forslag 4. Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse 5. Fremlæggelse af budgetter og kontingentforslag til godkendelse 6. Valg af bestyrelse 7. Eventuelt. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Der udfærdiges referat af forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, forinden dette udsendes til medlemmerne. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april. 2 af 8

3 Stk. 9 På generalforsamlinger træffes alle beslutninger med simpel stemmeflerhed. Beslutninger, der går ud på ændringer af nærværende vedtægter, kræver dog vedtagelse af 2/3 af de på en generalforsamling repræsenterede stemmer samt minimum 25 % af det mulige antal stemmer. 0 Afstemninger kan efter dirigentens afgørelse ske skriftligt eller ved håndsoprækning. Hvis 10 medlemmer kræver det, skal afstemning være skriftlig. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes til enhver tid efter bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, når en kreds på mindst 20 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. 2 I tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker at forelægge enkelte spørgsmål til afgørelse på en ekstraordinær generalforsamling, kan den i stedet for at indkalde til generalforsamling lade foretage brevafstemning efter samme regler og med samme bindende virkning, som er gældende for en generalforsamlingsbeslutning. 3 Det enkelte medlem er på generalforsamlingen berettiget til følgende antal stemmer beregnet på grundlag af medlemmets omsætning det foregående kalenderår: Omsætningsgrupper Antal stemmer pr. medlem 0 til 10 mio. kr til 50 mio. kr til 100 mio. kr til 200 mio. kr mio. kr. til 500 mio. kr. 10 over 500 mio. kr. 12 Omsætningen beregnes som den omsætning eksklusiv moms der vedrører egenproduktion af beton og betonprodukter (betonvarer, betonelementer og letbetonelementer) inklusiv transport. 4 Bestyrelsen kan til generalforsamlingerne indbyde gæster med særlig tilknytning til foreningsarbejdet. 5 Foreningens ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for en 1-årig periode på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Formanden og næstformanden vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne vælges efter indstilling fra produktgrupperne efter følgende fordeling: 3 af 8

4 2 medlemmer indstilles af de tre produktgrupper indenfor betonvarer 2 medlemmer indstilles af produktgruppen for fabriksbeton 3 medlemmer indstilles af produktgruppen for betonelementer. Stk. 4 Valgbar som bestyrelsesmedlemmer er repræsentanter for foreningens medlemmer eller ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne. Hvis et bestyrelsesmedlems valgbarhed ophører, skal vedkommende udtræde af foreningens bestyrelse. En formand eller et bestyrelsesmedlem er ikke valgbar fra det tidspunkt, hvor den virksomhed den pågældende repræsenterer eller er tilmeldt under, anmoder om udmeldelse af foreningen, jf. 12. Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Hvis en formand eller næstformand afgår eller udtræder uden for tur, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, udpeger produktgruppen eller produktgrupperne en afløser for den resterende udpegningsperiode. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme, og i hans fravær næstformandens stemme, afgørende. Stk. 8 Stk. 9 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. 6 Dansk Betons produktgrupper En produktgruppe under Dansk Beton er en sammenslutning af medlemsvirksomheder, der har en industriel produktion af fabriksbeton eller betonprodukter (betonvarer, betonelementer og letbetonelementer) inden for et bestemt produktområde. Dansk Betons generalforsamling beslutter oprettelsen af nye produktgrupper eller nedlæggelsen af eksisterende produktgrupper. Alle medlemsvirksomheder skal samtidig med ansøgning om optagelse i Dansk Beton søge optagelse i den eller de produktgrupper, som virksomhedens produktion henhører under. Hvis virksomheden opfylder betingelserne for at være medlem af Dansk Beton, vil der i henhold til individuel beslutning af Dansk Beton bestyrelse, ske fritagelse for medlemskab af den respektive produktgruppe: 1. Dersom medlemsvirksomhedens produktion inden for en produktgruppes område udgør en begrænset del af virksomhedens samlede produktion og den ikke er bety- 4 af 8

5 dende i forhold til den samlede produktion hos produktgruppens medlemmer. 2. Dersom optagelse i en produktgruppe nægtes med henvisning til, at virksomheden eller en med virksomheden koncernforbunden virksomhed ikke er dækket af relevant anerkendt kontrolordning eller akkrediteret certificeringsordning. 3. Dersom virksomheden ophører med at være dækket af relevant anerkendt kontrolordning eller et relevant akkrediteret certificeringsorgan. Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Virksomheder, som har specielle interesser i en produktgruppes arbejde, kan deltage heri, forudsat at virksomhederne kan dokumentere kontinuerlig tilknytning til betonindustrien og medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening og forudsat at produktgruppens egne vedtægter tillader det. Sådanne virksomheder betegnes interessemedlemmer. Hvis der er helt særlige grunde til, at en virksomhed ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening, kan virksomheden optages som associeret medlem af produktgruppen. En produktgruppe kan beslutte at optage ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne som personligt tilmeldte medlemmer. Produktgruppernes formål er, inden for deres respektive produktområde, at sørge for, at foreningens formål efterleves bl.a. ved - at fremme det fagtekniske samarbejde, - at fremme brugen af produktgruppens produkter, - at fremme de enkelte virksomheders evne til at styre kvaliteten, - at deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af normer og standarder, - at udarbejde medlemsinformation. Produktgrupperne kan nedsætte fagtekniske udvalg, der skal arbejde for, at der gennemføres specifikke projekter for udvikling af teknisk eller anden faglig viden. Produktgrupperne beslutter selv egne vedtægter, der ikke må være i strid med Dansk Betons vedtægter. 0 Produktgrupperne bør tilstræbe at afholde deres generalforsamlinger i forbindelse med Dansk Betons generalforsamling. 7 Regnskabsforhold Regnskabsåret følger kalenderåret. 5 af 8

6 8 Hæftelse Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld. Dansk Beton hæfter ikke for produktgruppernes gæld. Ved udmeldelse eller udelukkelse har det pågældende medlem intet krav på andel i foreningens formue. 9 Revision Dansk Byggeris statsautoriserede revisor varetager revision af foreningens regnskab. 10 Indtægter og udgifter Dansk Beton kan oppebære indtægter af forskellig art, f.eks. kontingenter, renter, kursusafgifter, tilskud, salg af litteratur m.v. Hvis kontingenter m.v. ikke indbetales rettidigt, kan skyldige beløb overgives til inkasso af bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastlægge regler om betaling af strafrenter for ikke rettidig indbetaling. 11 Kontingent Medlemmernes kontingent til Dansk Beton beregnes på grundlag af medlemmets omsætning plus et fast grundkontingent. Kontingentet til Dansk Beton beregnes efter følgende princip: Et grundkontingent (ens for alle medlemmer) Et omsætningsafhængigt kontingent, der gradueres i et antal omsætningsgrupper. Det omsætningsafhængige kontingent er baseret på omsætningen eksklusiv moms, der vedrører medlemmets egenproduktion af beton og betonprodukter (betonvarer, betonelementer og letbetonelementer) inklusiv transport (frit leveret) i det foregående kalenderår. Til brug ved beregningen af kontingent ifølge omsætningen er medlemmerne pligtige til senest 1. marts til sekretariatet at indsende oplysninger om virksomhedens omsætning i det foregående kalenderår. Virksomhedens oplysninger skal være opdelt i omsætning indenfor hver af produktgrupperne. Dansk Betons bestyrelse har ret til ved statsautoriseret revisor at kontrollere de givne oplysninger. 6 af 8

7 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Hvis et medlem ikke rettidigt indsender oplysning om omsætning, fastsættes denne skønsmæssigt af bestyrelsen. Medlemmet tilskrives om den anslåede omsætning med meddelelse om, at denne endeligt vil danne grundlag for beregningen af kontingentet, hvis medlemmet ikke inden 8 dage indsender oplysning om omsætningen. Kontingentet opkræves pr. år. For nye medlemmer, der ikke har drevet virksomheden i fuld udstrækning i hele det foregående kalenderår, fastsættes kontingentet af bestyrelsen. Dækker et medlemskab ikke det fulde kalenderår betales fuldt årskontingent, hvis medlemskabet har varet mere end 6 måneder og ellers halvt årskontingent. A conto kontingent kan opkræves. 12 Udmeldelse af foreningen Stk. 4 Udmeldelse af foreningen kan kun ske efter 3 måneders varsel til en 1. januar. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for optagelse jf. 3, stk. 1 kan udmeldelse ske med udgangen af det kalenderhalvår, i hvilket ophøret sker. Anmodning om udmeldelse skal gives i anbefalet brev med det under stk. 1 nævnte varsel til bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere fra de under stk. 1-3 nævnte bestemmelser. 13 Udelukkelse af foreningen og behandling af stridsspørgsmål Udelukkelse af foreningen kan ske ved beslutning af bestyrelsen a) når et medlem står i restance med betaling af kontingenter eller afgifter af enhver art og efter gentagen opkrævning ikke indbetaler restancen, b) når et medlem ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i foreningen, c) når et medlem overtræder foreningens vedtægter samt øvrige af generalforsamlingerne vedtagne bestemmelser, d) når et medlem modarbejder foreningens interesser eller formål. Senest 1 uge efter, at et medlem har modtaget meddelelse om udelukkelsen, kan medlemmet gennem foreningens bestyrelse indanke sagen for førstkommende generalforsamling, som afgør sagen ved skriftlig afstemning. Bestyrelsen træffer beslutning om, 7 af 8

8 hvorvidt medlemskabet skal opretholdes eller suspenderes indtil den generalforsamling, hvor sagen skal behandles. Alle tvister eller uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem foreningen og et medlem eller medlemmerne imellem, og som har forbindelse med medlemskabet i foreningen, kan indbringes for foreningens førstkommende, ordinære generalforsamling, som kan afgøre sagen eller henvise den til Dansk Byggeris kollegiale voldgift. 14 Foreningens opløsning Opløsning af foreningen kan kun ske, når en kreds på mindst 20 % af medlemmerne foreslår det, og mindst 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer samt minimum 25 % af det mulige antal stemmer, stemmer for opløsning. Dersom det under stk. 1 anførte flertal på 25 % ikke kan opnås, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, som afgør sagen i henhold til almindelig stemmeflerhed. På den generalforsamling, hvor opløsningen vedtages, skal der med almindelig stemmeflerhed tages bestemmelse om, hvorledes og ved hvem foreningens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes den efter afviklingen i behold værende formue skal anvendes. Seneste ændringer er vedtaget den 3. maj af 8

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere