Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet"

Transkript

1 Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års alderen kan personer med korte og mellemlange videregående uddannelser typisk tjene mio. kr., mens akademikere kan se frem til hele 23 mio. kr. Ikke kun for den enkelte er de videregående uddannelser en god forretning. Samfundet tjener typisk 6-7 mio. kr., hver gang de udstyrer en person med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse, mens gevinsten er knap 15 mio. kr. hver gang en akademiker udklækkes. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.scient.oecon Troels Lund Jensen 7. juli 2015 Analysens hovedkonklusioner AE har kortlagt livsindkomsten for de videregående uddannelser. Mens personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse i gennemsnit har en livsindkomst på mio. kr., tjener en akademiker 23 mio. kr. efter skat gennem livet. Ser man på gevinsten, dvs. hvad uddannede kan se frem til at tjene i forhold til, hvis de var forblevet ufaglærte, så er de privatøkonomiske gevinster på 4-11 mio. kr. gennem livet efter skat. En ting er den privatøkonomiske gevinst, men det er også for samfundet en god forretning at uddanne. Den samfundsmæssige gevinst er typisk 6-7 mio. kr. over livet hver gang en person får en kort- eller mellemlang videregående uddannelse, mens gevinsten er knap 15 mio. kr., hver gang en akademiker udklækkes. Det er endda når man indregner ekstra omkostninger til omvalg, frafald og dobbeltuddannelse. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Uddannelser i Danmark er en guldrandet investering Tusindvis af unge søger i disse uger ind på de videregående uddannelser. I den anledning har AE undersøgt, hvor stor gevinsten er, ved at tage en videregående uddannelse. I denne analyse er såvel den privatøkonomiske som den samfundsøkonomiske gevinst undersøgt med fokus på de videregående uddannelser. Første afsnit viser den privatøkonomiske gevinst af de forskellige uddannelser, mens andet afsnit viser samfundets gevinst ved at tage en uddannelse. Beregningerne bag resultaterne i undersøgelsen bygger dels på registerudtræk for danskernes indtjening og arbejdsmarkedstilknytning fordelt på forskellige alders og uddannelsesgrupper. Dels er der også brugt et modelapparatur udviklet af AE, der bygger livsindkomsterne op ud fra de typiske faktiske fuldførelsestider og startalder på de forskellige uddannelser. Dertil kommer at livsindkomsten tager højde for indkomst og erhvervsarbejde såvel før, under som efter uddannelsen er fuldført. Millioner at hente privatøkonomisk med en uddannelse AE har kortlagt livsindkomsten for forskellige uddannelser, når man ser gennem livet fra 18 til 80 års alderen. Figur 1 viser den gennemsnitlige disponible livsindkomst for personer med forskellige uddannelser. Ufaglærte, dvs. personer, der går gennem livet med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse har en livsindkomst på knap 11 mio. kr. (2015-priser), når man ser på summen af al indkomst fratrukket skatteindbetalinger. Faglærte har i gennemsnit en livsindkomst på 13 mio. kr., mens personer med videregående uddannelser tjener mio. kr. efter skat gennem livet. Figur 1. Privatøkonomisk livsindkomst for uddannelsesgrupper Mio.kr. Mio.kr Ufaglærte Erhvervsudd. Korte vid. udd. Mellemlange vid. udd. Lange vid. udd. 0 Livsindkomst Anm: Der ses på den gennemsnitlige disponible indkomst over livet, fra år. Se boks 1. for metode. Forskellen mellem den gennemsnitlige livsindkomst kan ikke tolkes som gevinsten af at tage en given uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, 2013, og beregninger i STATA. I tabel 1 ses livsindkomsten for en række udvalgte enkeltuddannelser, og samtidig ses den estimerede gevinst af uddannelsen. Her kan man se, hvor meget mere personer med den respektive uddannelse kan forvente at tjene gennem livet set i forhold til, hvis de var forblevet ufaglærte, dvs. en uddannelse 2

3 svarende til grundskoleniveau. Man har så at sige taget højde for baggrundsfaktorer, der også har betydning for livsindkomsten. Gevinsten af en erhvervsfaglig uddannelse er 2 mio. kr. gennem livet. En person med en kort videregående uddannelse kan i gennemsnit se frem til at forøge sin livsindkomst med 3,7 mio. kr. eller tjene 31 procent mere end hvis han var forblevet ufaglært. For de mellemlange videregående uddannelser, dvs. professionsbachelorer, er gevinsten på knap 5 mio. kr. gennem livet eller 42 procent. En akademiker kan se frem til at tjene næsten 11 mio. kr. mere end hvis vedkommende var forblevet ufaglært, hvilket næsten er en fordobling af livsindkomsten. Som det ses nedenfor er der stor variation inden for de forskellige hovedgrupper. I bilag 1 ses en detaljeret liste over alle de uddannelsesgrupper, der er med i undersøgelsen. Tabel 1. Disponibel livsindkomst for udvalgte uddannelser, år (2015-priser). Livsindkomst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Ufaglært 10,7 - - Erhvervsuddannelser 13,4 1,9 16,3 Salgsassistenter 13,0 1,6 14,4 Maskinarbejder, industritekniker 14,6 2,2 17,8 Tømrere, snedkere 13,8 1,2 9,2 Mekanikere, operatører 15,0 2,4 19,4 Kokke, tjenere 12,5 0,8 6,9 Korte videregående uddannelser 15,4 3,7 31,0 Laboranter 13,8 3,0 27,3 Multimediedesignere, tolke 13,4 2,8 26,2 Markedsførings- og finansøkonomer 16,7 4,5 37,1 Maskintekniker, andre teknikere 15,7 3,2 25,9 Mellemlange videregående uddannelser 16,1 4,7 41,5 Pædagoger 13,2 2,2 20,4 Bygningskonstruktører 16,7 3,9 30,5 Maskinmestre 20,0 7,0 54,0 Lange videregående uddannelser 22,7 10,7 88,9 Humanistiske kandidater 17,3 5,8 49,9 Civilingenører 24,5 11,9 94,4 Læger 31,0 18,8 153,8 Anm: Tabellen viser den privatøkonomiske gevinst af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Samfundsøkonomisk gevinst ved at tage en uddannelse Nedenfor er den samfundsmæssige investering i uddannelse gjort op. Her ses på summen af erhvervsindkomst gennem livet fratrukket undervisningsudgifterne, som et mål for den værdiltilvækst som den enkelte bidrager med gennem livet. Med andre ord ser man på den værditilvækst som den enkelte bidrager med til Danmarks velstand gennem livet. 3

4 Da der her ses på erhvervsindkomst alene er der noget større forskel på livsindkomsten. Figur 2 viser, at mens ufaglærte i gennemsnit har en livsværditilvækst på 8,4 mio. kr., så er livsværditilvæksten for faglærte på 14 mio. kr., mens personer med en videregående uddannelse ligger på mio. kr. gennem livet. Det ses at korte- og mellemlange videregående uddannelser ligger på nogenlunde samme niveau. Forskellen i livsværditilvækst afspejler varierende arbejdsmarkedstilknytning, men også forskelle i timelønnen. Figur 2. Livsværditilvækst ved at tage en uddannelse Ufaglærte Erhvervsudd. Korte vid. udd. Mellemlange vid. udd. Lange vid. udd. 0 Livsværditilvækst Anm: Der ses på den forventede livsværditilvækst, fra år. Se boks 1. for metode og nærmere definition. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, 2013, og beregninger i STATA. I tabel 2 ses gevinsten ved at tage de forskellige uddannelser, dvs. hvor meget mere personer med de givne uddannelser i gennemsnit tilfører af værdi i forhold til sammenlignelige ufaglærte. Gevinsten ved en faglært uddannelse ligger på 4 mio. kr., mens gevinsten af korte videregående uddannelser ligger på 5,5 mio. kr. og de mellemlange videregående ligger ca. en million højere, dvs. 6,6 mio. kr. Akademikerne topper igen listen med en gevinst på 14,5 mio. kr. Endnu engang er der stor forskel på de forskellige uddannelser på listen. En mere detaljeret liste over de forskellige uddannelser ses i bilag 2. Der er altså store gevinster af at tage en uddannelse i Danmark. Ikke kun samfundsøkonomisk, men også privatøkonomisk. Når tusindvis af håbefulde unge får svar på deres ansøgning til de videregående uddannelse og måske ikke er kommet ind på deres drømmeuddannelse, så er det vigtigt at huske på, at der med findes beslægtede uddannelser, hvor der måske er ledige pladser, som vil være et langt bedre alternativ til et liv uden uddannelse. For de unge er det også værd at bemærke, at flere faglærte uddannelser giver en livsindkomst, der er på niveau med eller over flere videregående uddannelser. Derfor bør flere unge end i dag huske at se i retning de erhvervsfaglige uddannelser, også fordi prognoserne peger på, at det især er faglært arbejdskraft, som vi kommer til at mangle på arbejdsmarkedet de kommende år. 4

5 Tabel 2. Livsværditilvækst for udvalgte uddannelser, år (2015-priser). Livsværditilvækst Gevinst ift. ufaglært kontrolgruppe Gevinst i pct. Ufaglært 8,4 - - Erhvervsuddannelser 14,2 4,0 40,4 Salgsassistenter 13,5 3,7 37,8 Maskinarbejder, industritekniker 16,9 4,7 39,6 Tømrere, snedkere 15,1 2,3 18,3 Mekanikere, operatører 17,4 4,9 39,4 Kokke, tjenere 12,9 2,7 27,3 Kort videregående uddannelse 16,7 5,5 51,3 Laboranter 14,4 5,4 62,9 Multimediedesignere, tolke 12,8 3,7 42,9 Markedsførings- og finansøkonomer 19,3 8,1 75,1 Maskintekniker, andre teknikere 17,5 4,9 40,5 Mellemlang videregående uddannelse 16,6 6,6 70,7 Pædagoger 12,4 3,3 38,9 Bygningskonstruktører 18,9 5,4 41,4 Maskinmestre 23,2 9,3 70,3 Lang videregående uddannelse 25,8 14,5 134,7 Humanistiske kandidater 17,4 7,4 78,8 Civilingenører 28,4 15,2 122,8 Læger 38,2 26,8 251,4 Anm: Tabellen viser den livsværditilvæksten i 2015-priser beregnet i AE s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra Livsværditilvæksten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger. Stiliseret livsforløb for årige. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen. 3. og 4. kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. Uddannelsesgevinsten viser for videregående uddannelser både gevinsten af den gymnasiale uddannelse og den videregående uddannelse. 5

6 Boks 1. AE s livsindkomstmodel Livsindkomsterne er beregnet på befolkningen pr. 1.januar 2014 og på indkomstoplysninger fra Beregningerne på uddannelsesgrupperne bygger på en 50 procents stikprøve af alle årige i befolkningen. Ufaglærte dækker over personer med en grundskoleuddannelse eller med uoplyst uddannelse. Personer der har gennemført en ungdomsuddannelse, uden at påbegynde en videregående uddannelse er ikke medtaget i analysen. Livsindkomsterne er fremskrevet til 2015-niveau på baggrund af LO s lønskøn. Der er ikke foretaget en diskontering af indkomsterne, svarende til en implicit antagelse om, at den forventede reallønsfremgang er lig med den forventede reale diskonteringsrente. Til analysen af den privatøkonomiske gevinst benyttes den disponible indkomst. Den disponible indkomst er lønindkomst, overførsler, kapitalindkomst, udbetalinger fra pensioner, virksomhedsindkomst osv. fratrukket skatteindbetalinger. I den disponible indkomst er pensionsindbetalinger ikke inkluderet. Til analysen af det samfundsøkonomiske afkast, benyttes den livsindkomst, der kaldes livsværditilvæksten. Begrebet dækker over erhvervsindkomst (incl. overskud af egen virksomhed) og bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger fratrukket uddannelsesomkostninger. Undervisningsudgifter dækker over undervisnings-, bygnings- og fællestaxametersatser (ekskl. moms) fra Finanslovens takstkatalog i 2012 og Der er beregnet vægtede gennemsnitstakster inden for hovedgrupperne. Udover de direkte undervisningsudgifter er indregnet de ekstra gennemsnitlige udgifter til frafald, omvalg og dobbeltuddannelse for personer med samme uddannelsesniveau jf. resultaterne i rapporten Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem AE og DI i Alle bachelorer på lange videregående uddannelser, der er i gang med deres uddannelse, er sidestillet med kandidatstuderende, mens alle færdiguddannede bachelorer (der ikke er i gang med en overbygningsuddannelse) bliver betragtet som personer med en mellemlang videregående uddannelse. Livsforløbene er bygget op ud fra de forventede fuldførelsesaldre (2013) 1 og fuldførelsestider (2013) 2 på uddannelserne, således at livsforløbet er bygget op ud fra tre faser; tiden før uddannelse, tiden under uddannelse og tiden efter uddannelse. Der er forskellige indkomster forbundet med de tre faser: - Den gennemsnitlige indkomst før uddannelse er beregnet ved hjælp af propensity score matching med 10 naboer, ud fra kontrolgruppen til de personer, der er i gang med den pågældende uddannelse. - Den gennemsnitlige indkomst under uddannelse er beregnet ud fra de faktiske indkomster for de personer, der er under uddannelsen. - Den gennemsnitlige indkomst efter uddannelse er beregnet ud fra de faktiske indkomster for de personer der har gennemført uddannelsen. - Beregningerne tager således højde for løn under uddannelse og indkomst fra studiearbejde. 1 Kilde: Statistikbanken, tabel U3107 (Fuldførte elever, alle uddannelser efter alder, 2013) 2 Kilde: Undervisningsministeriets databank, gns. fuldførelsestid

7 Boks 2. Overvejelser ved propensity score matching Hvorfor denne metode? I denne analyse har AE benyttet propensity score matching, som er en metode til at analysere effekten af f.eks. uddannelse. Formålet er, at konstruere et kontrafaktisk livsforløb for de personer, der rent faktisk har opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dvs. efter bedste evne at sige, hvordan disse personers livsforløb ville have set ud, hvis de ikke havde opnået nogen uddannelse ud over grundskole, ved at sammenligne med personer, der på en lang række baggrundsvariable, ligner personen. Metoden bygger på at estimere overgangssandsynligheder (propensity scores), konstrueret ud fra relevante baggrundsvariable. I denne analyse har vi samlet oplysninger om alder, køn, børn, herkomst og forældres uddannelsesniveau og retning, for at konstruere disse overgangssandsynligheder. Ved estimering ud fra 10 nærmeste naboer (nearest neighbor matching) menes, at hver person, der har fuldført en uddannelse, sammenlignes med de 10 personer fra kontrolgruppen, dvs. gruppen af ufaglærte personer, der har en propensity score, der ligger nærmest den pågældende person. Disse 10 personer danner grundlag for den uddannede persons kontrafaktiske indkomst, skatteindbetalinger og beskæftigelsesgrad. Et kontrafaktisk livsforløb er konstrueret som gennemsnittet af de personer, der er fundet som nærmeste naboer, til de personer, der har gennemført uddannelsen. Kvalitet af metoden Vi har løbende undersøgt kvaliteten af de mange matchinger foretaget i modellerne bag livsindkomsten for hhv. deltagerne og kontrolpersoner. Rosenbaum og Robin (1985) har bl.a. udviklet et mål for den standardiserede afvigelse mellem de uddannede og kontrolpersonerne. Normalt siger man, at kvaliteten af matchingen er god, hvis biasen er under 20 for alle variablene. Man kan også undersøge for hvor mange variable biasen mellem de to grupper er større end 2 procent. Modellerne her klarer sig generelt godt på dette mål. En anden måde at undersøge kvaliteten af matchingen, er at teste på at middelværdierne for de forskellige variable er ens for medlemmerne og kontrolpersonerne. Der er tale om almindelige t-tests, hvor nulhypotesen er, at middelværdierne er ens. Det ville normalt betyde, at man ville se efter om t-teststørrelserne ligger under 1,96, idet dette betyder, at vi accepterer hypotesen om ens middelværdier. Et problem ved t-tests og andre hypotesetests er, at resultatet i høj grad afhænger af stikprøvens størrelse. Med en stor stikprøve på 50 procent af Danmarks befolkning, er det meget let at finde signifikante forskelle mellem middelværdierne i de to grupper. Grundskolekarakter som baggrundsvariabel Udover at kontrolgruppen skal ligne den gruppe, der har fået en uddannelse, afhænger kvaliteten af matchingen også af om de baggrundsvariable, den estimerede propensity score er beregnet ud fra, er fyldestgørende, dvs. om vi har medtaget alle de variable, som kan have indflydelse på, om man opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. Et forhold som grundskolekarakterer er væsentlige at medtage i sådan en analyse, idet den kan give en indikation af den enkelte persons faglige evner. Grundskolekarakterer er først blevet registreret ved Danmarks Statistik fra år 2000, hvilket betyder, at vi kun har mulighed for at benytte denne variabel fyldestgørende i matchingen, for personer til og med 27 år. Vi har undersøgt om grundskolekarakterer giver anledning til ændrede livsindkomster, for personer i aldersgruppen årige. Konklusionen er, at karakterer giver anledning til en nedjustering på ca. 2 % af gevinsten ved at tage en uddannelse ift. en ufaglært kontrolgruppe. De forventede livsindkomster for de forskellige uddannelser ændres ikke ved denne korrektion det er kun gevinsten i forhold til en ufaglært kontrolgruppe. Det ændrer altså ikke nævneværdigt ved vores konklusioner. Vi har ikke benyttet korrektionen, til at beskrive den samlede gevinst ved at tage en uddannelse, over et helt livsforløb, fordi livsforløbet frem til en persons 27. leveår i ringe grad beskriver det videre livsforløb. 7

8 Bilag 1 Bilag til privatøkonomisk gevinst Tabel A. Disponibel livsindkomst for erhvervsuddannelser, år (2015-priser). Livsindkomst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Erhvervsuddannelser 13,4 1,9 16,3 Faglært øvrige, faglært 12,4 1,1 9,3 Salgassistenter 13,0 1,6 14,4 Sekretærer, bankrådgivere 14,8 3,7 33,5 Murere, malere 13,4 1,0 7,8 Tømrere, snedkere 13,8 1,2 9,2 VVS'ere, glarmestre 13,1 1,1 8,9 Elektrikere, el-montører 15,4 2,7 21,1 Smede, svejsere, støbere 14,1 1,8 15,0 Maskinarbejder, industritekniker 14,6 2,2 17,8 Mekanikere, operatører 15,0 2,4 19,4 Fotografer, mediegrafikere 12,4 1,3 11,9 Frisør m.v., faglært 11,7 1,0 9,4 Slagtere, bagere 12,8 0,7 6,0 Køkkenassistenter 11,5 0,7 6,0 Kokke, tjenere 12,5 0,8 6,9 Landmænd, veterinærsygeplejersker 14,9 2,7 21,6 SOSU-assistenter 12,2 1,7 15,7 Tandklinikassistent m.v., faglært 11,1 0,9 8,9 Anm: Tabellen viser den privatøkonomiske gevinst af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Tabel B. Disponibel livsindkomst for korte videregående uddannelser, år (2015-priser). Livsindkomst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Korte videregående uddannelser 15,4 3,7 31,0 KVU øvrige, KVU 16,9 5,2 43,8 Multimediedesignere, tolke 13,4 2,8 26,2 Markedsførings- og finansøkonomer 16,7 4,5 37,1 Datamatikere, merkonomer 16,6 4,7 40,1 Maskintekniker, andre teknikere 15,7 3,2 25,9 Laboranter 13,8 3,0 27,3 Økonomaer, teknologer 14,0 2,8 25,1 Jordbrugsteknolog, landbrugstekniker 15,1 2,7 22,1 Farmakononer 13,5 2,8 26,0 Fængselsbetjente, politibetjente 15,5 2,9 23,3 Anm: Tabellen viser den privatøkonomiske gevinst af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. 8

9 Tabel C. Disponibel livsindkomst for mellemlange videregående uddannelser, år (2015- Livsindkomst Gevinst i pct. Mellemlange videregående uddannelser 16,1 4,7 41,5 Pædagoger 13,2 2,2 20,4 Lærere 15,6 4,1 35,1 Journalister og bibliotekarer 16,6 4,8 40,6 Sprog/formidling bach., MVU 14,2 3,6 33,9 Andre MVU (bl.a. skuespillere, designere, jordmødre, tandplejere) 14,4 3,7 34,3 Socialrådgivere 14,8 3,8 34,7 HD/HA-uddannede 23,5 11,2 90,6 Tekniske i øvr., MVU 16,0 4,7 41,1 Bygningskonstruktører 16,7 3,9 30,5 Diplomingeniører 20,2 7,3 57,0 Diætisister, ernæringsudd. 13,8 3,4 33,0 Maskinmestre 20,0 7,0 54,0 Bioanalytikere 15,1 4,3 40,0 Sygeplejesker, radiografer 14,8 4,0 36,9 Ergoterapeuter, fysioterapeuter 15,6 4,4 39,2 Anm: Tabellen viser den privatøkonomiske gevinst af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Tabel D. Disponibel livsindkomst for lange videregående uddannelser, år (2015-priser). Gevinst ift. ufaglært Livsindkomst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Lange videregående uddannelser 22,7 10,7 88,9 Pædagog, LVU 16,9 5,7 50,3 Humanistiske kandidater 17,3 5,8 49,9 Kunstneriske kandidater 13,8 2,4 20,6 Matematikere, fysikere 20,6 8,5 70,6 Økonomer 27,0 14,6 116,6 Jurister, politologer 27,0 14,7 120,2 Socialvidenskab, forvaltning, sociologi, psykologi 17,5 6,2 55,1 Civilingeniører 24,5 11,9 94,4 Arkitekter 17,6 5,3 42,5 Andre LVU (bioteknologi, folkesundhed, humanernæring m.m.) 19,5 7,5 62,2 Dyrlæger, jordbrugsøkonomer 19,8 7,5 60,8 Læger 31,0 18,8 153,8 Tandlæger, farmaceuter 25,0 13,4 115,8 Ph.d. 23,4 11,0 88,1 Anm: Tabellen viser den privatøkonomiske gevinst af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. 9

10 Bilag 2 Bilag til samfundsøkonomisk gevinst Tabel E. Livsværditilvækst for erhvervsuddannelser, år (2015-priser). Livsværditilvækst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Erhvervsuddannelser 14,2 4,0 40,4 Faglært øvrige, faglært 12,0 2,2 22,9 Salgassistenter 13,5 3,7 37,8 Sekretærer, bankrådgivere 16,2 7,1 78,9 Murere, malere 14,1 1,8 14,7 Tømrere, snedkere 15,1 2,3 18,3 VVS'ere, glarmestre 13,6 2,5 23,5 Elektrikere, el-montører 18,5 5,5 42,8 Smede, svejsere, støbere 16,0 4,1 34,8 Maskinarbejder, industritekniker 16,9 4,7 39,6 Mekanikere, operatører 17,4 4,9 39,4 Fotografer, mediegrafikere 12,0 2,5 26,5 Frisør m.v., faglært 10,9 2,5 29,6 Slagtere, bagere 13,1 2,0 18,9 Køkkenassistenter 10,5 2,1 25,9 Kokke, tjenere 12,9 2,7 27,3 Landmænd, veterinærsygeplejersker 18,9 7,0 60,5 SOSU-assistenter 12,0 4,2 55,7 Tandklinikassistent m.v., faglært 9,1 1,8 25,2 Anm: Tabellen viser den livsværditilvæksten i 2015-priser beregnet i AE s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra Livsværditilvæksten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger. Stilieseret livsforløb for årige. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen. 3. og 4. kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. 10

11 Tabel F. Livsværditilvækst for korte videregående uddannelser, år (2015-priser). Livsværditilvækst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Kort videregående uddannelse 16,7 5,5 51,3 KVU øvrige, KVU 16,5 5,6 54,1 Multimediedesignere, tolke 12,8 3,7 42,9 Markedsførings- og finansøkonomer 19,3 8,1 75,1 Datamatikere, merkonomer 19,6 8,5 78,9 Maskintekniker, andre teknikere 17,5 4,9 40,5 Laboranter 14,4 5,4 62,9 Økonomaer, teknologer 14,0 4,0 42,4 Jordbrugsteknolog, landbrugstekniker 16,7 4,9 43,9 Farmakononer 13,0 4,4 54,4 Fængselsbetjente, politibetjente 15,0 2,4 19,5 Anm: Tabellen viser den livsværditilvæksten i 2015-priser beregnet i AE s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra Livsværditilvæksten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger. Stilieseret livsforløb for årige. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen. 3. og 4. kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. Tabel G. Livsværditilvækst for mellemlange videregående uddannelser, år (2015-priser). Livsværditilvækst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Mellemlang videregående uddannelse 16,6 6,6 70,7 Pædagoger 12,4 3,3 38,9 Lærere 15,5 5,3 54,7 Journalister og bibliotekarer 17,5 6,8 67,2 Sprog/formidling bach., MVU 13,4 5,1 65,5 Andre MVU (bl.a. skuespillere, designere, jordmødre, tandplejere) 13,8 4,5 51,9 Socialrådgivere 15,1 6,3 76,1 HD/HA-uddannede 27,8 15,6 133,8 Tekniske i øvr., MVU 15,3 5,2 54,1 Bygningskonstruktører 18,9 5,4 41,4 Diplomingeniører 25,5 12,1 94,6 Diætisister, ernæringsudd. 12,8 4,4 56,0 Maskinmestre 23,2 9,3 70,3 Bioanalytikere 15,6 6,5 77,3 Sygeplejesker, radiografer 15,3 6,3 76,3 Ergoterapeuter, fysioterapeuter 14,8 5,0 55,2 Anm: Tabellen viser den livsværditilvæksten i 2015-priser beregnet i AE s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra Livsværditilvæksten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger. Stilieseret livsforløb for årige. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen. 3. og 4. kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. 11

12 Tabel H. Livsværditilvækst for lange videregående uddannelser, år (2015-priser). Livsværditilvækst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct. Lang videregående uddannelse 25,8 14,5 134,7 Pædagog, LVU 17,0 7,7 86,9 Humanistiske kandidater 17,4 7,4 78,8 Kunstneriske kandidater 12,1 2,0 21,0 Matematikere, fysikere 22,7 10,8 97,5 Økonomer 36,1 23,7 198,8 Jurister, politologer 32,8 21,3 196,0 Socialvidenskab, forvaltning, sociologi, psykologi 19,1 9,3 101,0 Civilingenører 28,4 15,2 122,8 Arkitekter 17,8 6,1 55,5 Andre LVU (bioteknologi, folkesundhed, humanernæring m.m.) 20,6 9,1 83,2 Dyrlæger, jordbrugsøkonomer 21,2 9,6 88,1 Læger 38,2 26,8 251,4 Tandlæger, farmaceuter 28,1 17,7 182,4 Ph.d. 29,6 16,4 131,5 Anm: Tabellen viser den livsværditilvæksten i 2015-priser beregnet i AE s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra Livsværditilvæksten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger. Stilieseret livsforløb for årige. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen. 3. og 4. kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. 12

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden At give unge en uddannelse er en guldrandet investering, men der kan være stor forskel på, hvor lang tid uddannelserne er om at betale

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast Videregående uddannelse giver milliarder i afkast En lang videregående uddannelse er en sikker og guldrandet investering både for samfundet og for den enkelte. Samfundet har en direkte nettoeffekt på de

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1.

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere