Menneske først. arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menneske først. arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler"

Transkript

1 Tid: 31.oktober december 2003 Sted: Meldahls Smedie, Kunstakademiets Arkitektskole, København Tilrettelæggelse: Anne-Lise Christensen, Gustavo Ribeiro og Jens Hvass Menneske først arkitektur og rehabilitering En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler

2 København Menneske først arkitektur og rehabilitering En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler Til Statens Kunstfond, arkitekturudvalget Hermed fremsendes en ansøgning om støtte til gennemførelsen af udstillingen Menneske først - arkitektur og rehabilitering. Udstillingen vil finde sted i Kunstakademiets Arkitektskoles udstillingsfaciliteter i Meldahls Smedie på Holmen i København i perioden Op igennem 60erne og 70erne stod det danske hospitalsvæsen som et eksempel til efterfølgelse verden over - det skandinaviske velfærdssamfund formåede i sin tidlige form at skabe et hospitalssystem i verdensklasse. Men sådan er det ikke mere. Det er måske for dramatisk at tale om en fundamental krise for det danske hospital, men det er efterhånden fra mange sider erkendt, at det kræver andet og mere end organisatorisk-bevillingsmæssige justeringer at genskabe respekten om og menneskeligheden i det danske hospitals- og sundhedsvæsen. Udstillingen Menneske Først vil fokusere på Sarah Network, et netværk af rehabiliteringshospitaler, som siden 1970erne er vokset frem i Brasílien. De er alle tegnet af den brasilianske arkitekt, João Filgueiras Lima - bedre kendt som Lelé - i nært samarbejde med Sarah Networks leder, Aloysio Campos da Paz. Disse to menneskers enestående samarbejde igennem nu mere end 30 år har systematisk endevendt alle aspekter af rehabiliteringsarbejdet og de ideelle rammer derfor, og der er ud af denne stadigt fortsatte afsøgning opstået en plejekultur og en dertil hørende hospitalsarkitektur af en udsøgt skønhed og afklarethed. Sarah Network er således måske det sted i verden, hvor det patientfokuserede plejearbejde, som alle taler om, men som kun få reelt praktiserer, er gennemført med størst konsekvens, og der foregår hver dag, fornemt understøttet og struktureret af Lelés lydhørt responsive arkitektur, et plejearbejde af humanistisk dybde. En udstilling om Sarah Network vil have et endog særdeles stort inspiratorisk potentiale i forhold til den videre udvikling af det danske hospital. Vi er derfor overbeviste om det frugtbare i at præsentere Sarah Networks unikke praksis i Danmark for en bred kreds af fagfolk indenfor arkitekt-, læge- og hospitalsadministrationsverdenen - dialogpotentialet overfor det danske hospitals nuværende situation er stort og yderst frugtbart. Vi vil således med det foreliggende foreslå og forestå afholdelsen af en udstilling med tilhørende katalog og konference, som vil præsentere Sarah Network for et dansk publikum, og vi søger hermed om økonomisk støtte til gennemførelsen heraf. Vi har gennem det medsendte materiale søgt at give en fyldestgørende beskrivelse af udstillingsprojektet og dets relevans for danske forhold. Har De imidlertid spørgsmål eller ønsker om yderligere oplysninger, står vi meget gerne til rådighed. Med venlig hilsen og håbet om positiv respons Anne-Lise Christensen, Dr.h.c. professor emeritus, Gustavo Ribeiro, arkitekt phd, og Jens Hvass, arkitekt phd

3 Menneske først arkitektur og rehabilitering En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler Indhold: 2 Introduktion 3 Lelé og Sarah Network 4 Det danske hospitals krise 5 Den nu foreliggende dokumentation 6 Udstilling 7 Konference / Katalog 8 Målgruppe / Tidsplan 9 Budget og regnskab / Om tilrettelæggerne 10 Budget for udstilling, konference og katalog Vedlagte bilag: Curriculum Vitae for Anne-Lise Christensen Curriculum Vitae for Gustavo Ribeiro Curriculum Vitae for Jens Hvass Folder: Architecture & Rehabilitation Artikel: Mødet med patienter og pårørende Artikel: Sarah Network Lelé, João Filgueiras Lima, arkitekt for Sarah Network gennem en menneskealder Lelé og Sarah Network Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, Sarah Network, er et netværk af rehabiliteringshospitaler med speciale indenfor lidelser og defekter vedrørende bevægelsesapparatet, som siden 1970erne er vokset frem i Brasílien. Ud over hovedafdelingen i Brasília har Sarah Network idag afdelinger i São Luís, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte og Rio de Janeiro, og yderligere enheder er under planlægning og indkøring i andre egne af Brasílien. Sarah Network består således idag af seks enheder, med yderligere én nær ibrugtagelse, tre under opførelse og flere på tegnebrættet. Sarah råder således aktuelt over sengepladser og har på årsbasis patientdage og dagpatientkonsultationer som del af det meget omfattende opfølgende arbejde. Samtlige Sarah Networks enheder er tegnet af den brasilianske arkitekt, João Filgueiras Lima, ofte blot kaldet Lelé. Og den nu gennem mere end 30 år fortsatte dialog om udviklingen af den arkitektoniske ramme for Sarah Network mellem Lelé og Sarahs leder, Dr. Aloysio Campos da Paz, udgør et både i brasiliansk og international sammenhæng enestående samarbejde mellem lægevidenskab og arkitektur, som har frembragt en hospitalsarkitektur, der møder patient og arbejdssituation med en sjælden præcision og klarhed. Dette samarbejde er solidt rodfæstet i Sarah Networks grundlæggende principper, hvori arkitektur og teknologi spiller en central rolle ikke kun som én gang skabte, statisk selvforklarede størrelser, men som dynamiske enheder i konstant udvikling og samspil med patient og bruger. Patienten stilles i centrum, ikke blot som objekt for påførelsen af en række teknikker og teknologier, men som menneskeligt væsen, som subjekt i en holistisk referenceramme, hvor familie og nærmiljø systematisk inddrages i behandlingsforløb og genoptræning. Og Sarahs leder, Dr. Aloysio Campos da Paz, formår gennem sin stærkt karismatiske ledelse at føre en hvilken som helst problemstilling i det moderne hospitals komplekse dagligdag tilbage eller rettere frem dertil, hvor den retteligt burde være: Hvad er bedst for patienten? Arkitekten Lelé er rummelig og konsekvent i sin tankegang, gennemmusikalsk, visionær, politisk engageret og udtalt økologisk bevidst. En stærk humanisme gennemsyrer hele hans produktion, om end den nok kommer stærkest til udtryk i hans arbejde gennem en menneskealder for Sarah Network. 3

4 Lelés arkitektur er unik i sin brug af materialeminimerede konstruktioner og præfabrikerede elementer, som bliver til arkitektur af stor musikalsk funktionalitet. Trods sit konstruktivt-strukturelle udgangspunkt er han ikke-formalist, og han formår med stor ækvilibrisme at bøje sine byggesystemer over et dybt humanistisk grundsyn, så de smidigt og elegant tilpasser sig den konkrete opgave i en stærk dialog med klima, sted, opgavens natur og kulturelle kontekst. Hvor det typiske moderne hospital qua sin arkitektur og organisationsmåde står i vejen for, at patienten reelt sættes i centrum, formår Lelé i sine rammer for Sarah Network på forbilledlig vis at understøtte den mellemmenneskelige dimension i plejearbejdet. Vi har i marginspalten lavet et lille billedessay for at anskueliggøre frodigheden, klarheden, elegancen og den stærkt humane dimension i Lelés rammer for Sarah Networks virke. Dans som integreret del af rehabiliteringsarbejdet ved Sarah Network. In a world where the value of a human life is placed on a financial scale and healthcare is rendered in accordance with an individual s capacity to pay, Sarah has proven that with a competent and responsible application of citizens tax funds a network such as this one can be established. All we need is hard work, dedication, and the courage to believe in Utopia. Fra videoen: Building an Ideal. The Sarah Network in 5 minutes Der er i den nuværende situation behov for en omfattende diskussion af hele det underliggende paradigme Det danske hospitals krise Op igennem 60erne og 70erne stod det danske hospital og det danske hospitalsvæsen som et eksempel til efterfølgelse verden over - det skandinaviske velfærdssamfund formåede i sin tidlige form at skabe et hospitalssystem i verdensklasse. Men Danmark har idag mistet denne position. Krise er måske for meget sagt, men kritikken af og utilfredsheden med de danske hospitaler og den service og behandling, de idag tilbyder, har været stadig tiltagende igennem de senere år. Vores hospitaler har ikke været videreudviklet siden 70erne, og de justeringer, som trods alt har fundet sted, har stort set været af reaktiv natur, dikteret af nye teknologiers fordringer og snævert økonomisk begrundede rationaliseringsbestræbelser. Stadig mere snærende budgetter i forhold til voksende lønudgifter og krav til teknologiske investeringer har tvunget vore hospitaler ind i ganske defensive positioner, og der har på den baggrund ikke været rum for mere visionær nytænkning. Det er tankevækkende, at hvor Danmarks udgifter til sundhed og hospitalsdrift i perioden var svagt faldende fra ca. 7% til ca. 6,5% af vores BNP (bruttonationalprodukt), var de tilsvarende udgifter i samtlige de lande, vi ellers sammenligner os med, markant stigende, og for eksempel udgifterne til det amerikanske sundhedsvæsen voksede således i samme periode fra ca. 8% til ca. 15% - vel at mærke af et væsentligt større af BNP end vores danske. Med den nuværende teknologiske udvikling vil fremtidens sundhedsvæsen sandsynligvis aldrig blive i stand til at give alle den fulde, teknisk mulige reparation af enhver opstået sygdom eller skavank, hvor vi til gengæld med stor fordel både for den enkelte og for samfundsøkonomien ville kunne tildele hinanden den optimale forebyggende indsats. Og vi må ikke, som det er sket op gennem de sidste par årtier, renoncere på den menneskelige dimension i plejearbejdet. Der er således brug for systematisk nytænkning og redefinition af hele sundhedssektoren - herunder i høj grad af de organisatoriske og arkitektoniske rammers betydning. Løsningen ligger således ikke i blot at pumpe flere penge ud i det eksisterende system. Dets selvforståelse vil bare medføre budgetter, som voksede over alle bredder - uden nødvendigvis at løse den fundamentale opgave: at varetage folkesundheden. Det senindustrielle samfund har genereret sin vifte af velfærdssygdomme, som er både bekostelige og utilfredsstillede at reparere på den nuværende måde. Selv med 15% af BNP fremviser det amerikanske sundhedsvæsen fundamentale strukturelle proble- 4

5 Sarah Network er måske det sted i verden, hvor patienten mest konsekvent er sat i centrum. Fra det øjeblik en patient træder indenfor, er alt tilrettelagt, så der ikke forekommer ventetider. Ambulatoriet, hvor patienten første gang møder læge og terapeut, er i Sarah Networks enheder udformet, således at de inviterer til om nødvendigt i konsultationssituationen at tilkalde yderligere ekspertise. Alle nødvendige undersøgelser bliver øjeblikkeligt iværksat og en første behandlingsplan etableret samme dag. Arkitekturen understøtter behandlingen Sarah Brasília, solterrasser ud for sengeafsnit mer. Hospitalssystemets nuværende selvforståelse giver sammen med de nuværende levemønstre et noget nær uendeligt behandlingsbehov. Der er derfor i den nuværende situation behov for en omfattende diskussion af hele det underliggende paradigme - en diskussion som hverken det politisk-administrative system eller de forskellige faglige miljøer idag synes i stand til at formulere. Ud af en sådan grundlagsdiskussion ville der naturligt udspringe andre organiseringsmønstre, behandlingsformer og -prioriteringer med dertil hørende behov for arkitektoniske rammer med radikalt andre kvaliteter end den nuværende hospitalsarkitektur, som så at sige materialiserer det klassisk naturvidenskabelige, mekanistiske paradigme. Fra lægeside lyder det sådan: De fysiske rammer betyder meget for dagligdagen. Således mener 87 pct. [af speciallægerne], at de fysiske rammer er væsentlige for den faglige præstation. 61 pct. mener, at de nuværende fysiske rammer er til væsentlig gene for patientbehandlingen, skriver Torben Mogensen i Speciallæge, en dans på roser! Ugeskrift for Læger nr. 19, maj Andetsteds i samme udgave af Ugeskrift for Læger udtrykker Torben Mogensen det således: Vi ved, at alle involverede i patientbehandlingen, inklusive direktioner og bestyrelse, arbejder ud fra et ønske om det bedste for vores patienter. Jeg tror, at mange af frustrationerne kan undgås, hvis rammerne bliver mere stabile. Dertil kommer, at de fysiske rammer på arbejdspladsen må opprioriteres. Ikke bare er de teknologiske fordringer til det moderne hospital stadigt voksende. Arbejdstiden, og dermed den menneskelige kontaktflade med patienterne, er gennem de seneste årtier blevet en stadig tungere omkostning. Og de rationaliseringsbestræbelser, som man har gjort sig for at imødegå denne udvikling, har medført det uheldige, at ventelisterne er svulmende, og at undersøgelses- og behandlingsforløb er alt andet end tilfredsstillende endsige optimale for både patienter, læger og sygeplejersker. Dels har vi måttet lære at leve med urimeligt lange ventetider, men ikke mindst er det graverende, at sygeplejerskerne, som i høj grad har stået for den menneskelige dimension i plejearbejdet, idag bruger mere tid i mødelokaler og foran computerskærmene end sammen med patienterne. Her ville en gentænkning af de organisatoriske og arkitektoniske rammer i lyset af en dybere forståelse af den måde, de strukturerer plejearbejdet på, kunne få noget langt bedre og mere værdigt ud af samme ressourcer og give reelle muligheder for at genindsætte patienten i det centrum, han m/k fortjener at være i ethvert behandlingsforløb. Og her viser Sarah Network gennem sin organisation af sine Human Resources og sin konsekvent patientfokuserede arkitektur nogle lysende klare eksempler på, hvordan man også kunne gøre. Den nu foreliggende dokumentation Sarah Network er efterhånden almindeligt anerkendt for sin konsekvente og på visse områder ganske kontroversielle måde at håndtere sit rehabiliteringsarbejde på. Men der foreligger stadig kun en yderst sparsom dokumentation af både Sarah Network og Lelés hospitalsarkitektur. På baggrund af studierejser til Brasílien i marts-april og juli-september 2002 med længerevarende ophold ved Sarah Network har vi opbygget et ganske omfattende registreringsmateriale om Sarah Network og Lelés arkitektur, med en omfattende samling kildetekster, et meget stort fotografisk dokumentationsmateriale samt en lang række interviews med cen- 5

6 Sarah Network benytter sig af et omfattende register af højt avanceret teknologi til diagnosticering og evaluering af rehabiliteringsarbejdet. Her er det for eksempel Gait-laboratoriet til undersøgelse af bevægelsesmøntre, hvor videoog computerregistreringer kan være med til at optimere hjælpemidler og kirurgiske indgreb trale skikkelser i Sarah Network. Suppleret med yderligere materiale fra Sarah og CTRS, Sarahs byggekomponent- og inventarfabrik, vil dette materiale udgøre et fornemt materiale for en udstilling om Sarah Network og dets enestående patient-fokuserede rehabiliteringsarbejde. Samtidig med afholdelsen af den her skitserede udstilling påregner vi at forestå en forelæsningsrække på Kunstakademiets Arkitektskole omkring Sarah Network og Lelés tilgang til arkitektur. I forbindelse med åbningen af udstillingen planlægger vi at publicere en artikel om Sarah til offentliggørelse i tidsskriftet Arkitekten samt et engelsksproget fagtidsskrift, samt at forestå en forelæsningsrække på Kunstakademiets Arkitektskole omkring Sarah Network og Lelés tilgang til arkitektur. Parallelt med forberedelserne af dette udstillingsprojekt arbejder Jens Hvass med et mere omfattende case-studium omkring Sarah Network som del af hans forskningsprojekt, Lægekunstens Rum, omkring den arkitektoniske rammes evne til at understøtte menneskets helbredelsesproces. Om muligt vil dette søges afsluttet inden udstillingens åbning. Udstillingen Menneske først Den bedste måde at tilegne sig Sarah Networks særlige behandlingsmetodik og yderst bevidste arbejde med sine human ressources og sin arkitektoniske ramme ville selvfølgelig være selv igennem en længere periode at opholde sig på Sarah og således skabe sig en egen erfaring heraf gennem en fortsat kontakt med patienter og personale og den direkte oplevelse af arkitekturen og dens særlige kvaliteter. Men dette ligger ud over mulighederne for de fleste - ud over at det ville gribe forstyrrende ind i Sarahs dagligdag i den udstrækning det blev praktiseret i større udstrækning. Vi ser derfor en udstilling med tilhørende konference og katalog om Sarah Network, dets enestående humane arkitektur og konsekvent patientfokuserede pleje som et yderst betydningsfuldt bidrag til udviklingen af fremtidens hospital. Udstillingen vil finde sted i Meldahls Smedie, Kunstakademiets Arkitektskoles udstillingsfaciliteter på Holmen i København, i perioden 31. oktober til 7. december og vil være åben alle dage fra Meldahls Smedie udgør med sine 730 m 2 en yderst velegnet ramme for denne udstilling, og Kunstakademiets Arkitektskole har i pågældende periode tilbudt at stille sine faciliteter til rådighed for både afholdelse af konference og udstilling. Udstillingen vil benytte sig af en bred vifte af virkemidler for bedst muligt at viderekommunikere Sarah Networks virkelighed og præcisere dets dialogpotentiale i forhold til den danske situation. Præsentationen vil således ikke bare bero på skitser, tegninger og fotostater. Også modeller og en lang række objekter (udrustning, inventar, byggekomponenter mv.) fra Sarahs virkelighed vil sammen med video-dokumentation og dias-baserede AV-produktioner indgå i udstillingens dokumentation af Sarah Network. Vi vil derfor i samarbejde med Sarah Networks bygge- og inventarfabrik i Salvador, CTRS (Centro de Tecnologia da Rede Sarah), få udarbejdet en række byggeelementer til illustration af byggesystemet, objekter som for eksempel senge, skærme osv. fra Sarahs åbne sengeafsnit samt modeller, som for eksempel kunne vise den unikke rumlige organisering af Sarahs ambulatorier og sengeafsnit og samtidig illustrere den måde, hvorpå Lelé i troperne har løst den klimatiske tilpasning. Derfor indgår 6

7 Alle bygningskomponenter er præfabrikerede på CTRS, Sarah Networks byggelementfabrik i Salvador. Dette giver en optimal fleksibilitet i forhold til nyopståede behov og mulighed for en kontinuert produktudvikling i nær dialog med det daglige arbejde på afdellingerne frem- og tilbagesendelsen af 1 stk. 40-fods container Salvador-København i udstillingsbudgettet. En eksisterende, yderst velproduceret 30-minutters præsentationsvideo om CTRS og Sarah Network vil blive oversat til dansk, ligesom en diasvæg med 5-6 samtidige billeder vil gøre sit til at genskabe muligheden for at opleve Sarah Networks enestående arkitektoniske kvaliteter i København. Vi har netop taget hul på en første skitseringsrunde på udstillingens konkrete udformning. Videreudviklingen og udkrystalliseringen af det konkrete udstillingsdesign vil ske igennem en løbende proces det næste halve års tid - i tæt parløb med præciseringen af udstillingskonceptet. Konferencen The Sarah Vision I forbindelse med udstillingen vil der blive afholdt en en-dages konference: The Sarah Vision. Denne konference ligger i fortsættelse af et tidligere afholdt arrangement om Sarah Network, Architecture and Rehabilitation, i København, maj 2001 (se vedlagte folder: Architecture and Rehabilitation). Konferencen The Sarah Vision vil blive afholdt i Kunstakademiets Arkitektskoles regi, og udstillingen vil officielt blive åbnet i umiddelbar forlængelse af konferencen. Ud over bidrag fra undertegnede, Anne-Lise Christensen, Gustavo Ribeiro og Jens Hvass, regner vi med bidrag fra tre helt centrale skikkelser for skabelsen og udviklingen af Sarah Network, Dr. Aloysio Campos da Paz, som har fostret Sarah Networks vision, arkitekt Lelé, som har stået for udformningen og opførelsen af samtlige Sarah Networks hospitalsenheder og store dele af netværkets inventar og udrustning, samt Dr. Lucia Braga, som idag er Excecutive Director i Sarah Network og dybt involveret i udviklingen af Sarahs Human Ressources. Konferencen vil blive afholdt på engelsk. I forhold til Architecture and Rehabilitation vil The Sarah Vision i endnu højere grad fokusere på to områder med stort dialogpotentiale overfor det danske hospital og dets nuværende situation: Den konsekvent patientfokuserede, holistisk perspektiverede behandling samt den arkitektoniske rammes evne til at understøtte denne behandling. Sigtet med denne konference er at præsentere The Sarah Vision som inspirationskilde for danske læger, psykologer, terapeuter, arkitekter, politikere, hospitalsplanlæggere og -administratorer, som et veldokumenteret og højt kvalificeret bidrag til en nødvendig, dybdegående, tværfaglig debat om vores danske hospitals fremtid. Konferencen vil derfor naturligt blive rundet af med en debatrunde om The Sarah Vision s betydning for udviklingen af nye og tidssvarende rammer for det danske hospital. Katalog Til udstillingen vil der blive udarbejdet et katalog. Det vil rumme en række tekstbidrag, som fra forskellige vinkler tilsammen belyser Sarah Network, dets arbejde, arkitektur og perspektiv. Det vil dels være korte kildetekster, dels bidrag af f.eks. Aloysio Campos da Paz om Sarahs historie, politiske baggrund og grundlæggende principper, Lucia Willadino Braga om Sarahs arbejde med sine human ressources, Lelé om hospitalsarkitektur og rummets humanisering, Anne-Lise Christensen om perspektivet i Sarah Networks patientarbejde, Gustavo Ribeiro om CTRS, Sarah Networks byggekomponentfabrik, byggeteknologiens rolle i Sarah Networks 7

8 rehabiliteringsarbejde og Lelés strukturalistiske arkitektur, samt Jens Hvass om arkitekturens evne til at understøtte helbredelsesprocesserne og det daglige arbejde på Sarah. Kataloget vil være tre-sproget med parallelle tekster på engelsk, dansk og portugisisk. Det vil derfor være oplagt at vælge et relativt stort trespaltet format, som giver overskuelighed trods de tre sprog og gode muligheder for at integrere et højkvalitets foto- og tegningsmateriale i teksten. Kataloget vil af omfang være på cirka 200 sider, og illustrationssiden - fotografier, tegninger skitser, diagrammer mv. - vil være højt prioritet og omfatte ca. 50% af det samlede værk. Den altovervejende del af Sarah Networks inventar og udrustning fremstilles på egen fabrik, CTRS, som på sine 5 værksteder har mere end 300 medarbejdere. Her er det en serie letvægtssenge udviklet af CTRS. Målgruppe I disse år kan man iagttage en bred interesse for sundhedsforhold i det danske samfund - det danske hospital er til debat, ikke altid for det gode og alt for sjældent i et mere overordnet, konstruktivt perspektiv. Sarah Network har, rigtigt præsenteret, et markant dialogpotentiale overfor en bred vifte af faggrupper, ikke bare læger, terapeuter, arkitekter og forskere, men også brugere, patientforeninger og de mange beslutningstagere, som politisk-administrativt er med til at definere vores hospitalssystem. Det vil derfor med det foreliggende projekt blive tilstræbt at præsentere Sarah Network såpas bredt og vægtigt, at det kan blive et betydningsfuldt bidrag til den tværfaglige debat, som er uomgængelig i udviklingen af fremtidens hospital. Hvor selve udstillingen vil have det bredeste sigte, vil konferencen med sin mere koncise, akademiske form henvende sig til de faggrupper, som på forskellig vis er med til at forme vores hjemlige hospitaler og tegne deres dagligdag - fra politikere og planlæggere over ledelse og administration af vore hospitaler til læger, sygeplejersker, terapeuter og arkitekter. Tidsplan De første ideer til at lave en udstilling om Sarah Network opstod under en fælles rundrejse til netværkets forskellige enheder rundt omkring i Brasílien i marts-april Gennem en fortsat dialog har udstillingsprojektet gradvist taget form over sommeren 2002, og den foreliggende projektbeskrivelse har udkrystalliseret sig dertil, at den med udgangen af september 2002 er klar til udsendelse til potentielle fonde og sponsorer. Udstillingen vil finde sted i perioden For at have den fornødne tid til den konkrete realisering - containertransporten fra Salvador tager tid og særlig det tre-sprogede katalog har mange led i arbejdsgangen - har vi fastsat primo april 2003 som det definitive startskud på den endelige udarbejdelse. Det påregnes således, at finansieringen inden da er på plads. I den udstrækning dette ikke er tilfældet, må vi overveje mulighederne for at skabe et revideret projekt ud af de til rådighed værende midler. Tidsplanen, som pt. foreligger i skitsemæssig stand, opererer med fire hovedfaser: 1) en første idéfase, som munder ud i denne ansøgning/projektbeskrivelse, 2) en efterfølgende sponsorerings- og detailplanlægningsfase, 3) en realiseringsfase, hvor udstillingsprojektets mange komponenter vil blive fremskaffet og fremstillet, samt 4) en afviklingsfase, hvor kataloget udkommer samt udstillingen og konferencen afholdes. I fase 2 vil vi løbende forfine udstillingskonceptet og det konkrete ud- 8

9 Sarah Network har ligeledes egen udviklingsafdeling, EQUIPHOS, hvor en lang række hjælpemidler udvikles i nært samarbejde med læger terapeuter, sygeplejersker, patienter og pårørende. Anne-Lise Christensen Jahnsensvej 4, 2820 Gentofte Tel.: Gustavo Ribeiro Gl. Kalkbrænderivej 46, st. tv., 2100 Kbh. Ø Tel.: Jens Hvass Larslejsstræde 3, 1451 København K Tel.: stillings-layout samt at redigere tegnings- og billedudvalg, ligesom alle nødvendige kontakter vil blive etableret, så der er klar til hurtig effektuering af realiseringsfasen. I den udstrækning finansieringen er på plads før april 2003, vil det være naturligt at påbegynde realiseringen tidligere. Budget og regnskab Det samlede budget for etablering af det her beskrevne udstillingsprojekt vil være i størrelsesordenen kr ,-. Heraf er der fra Sarah Network og Kunstakademiets Arkitektskoles side tilsagn om bidrag for kr ,-. Den manglende finansiering udgør således kr ,-. Budgettet er for en overskueligheds skyld er delt op på projektets tre hovedområder: udstilling, konference og katalog. En række løn- og rejseudgifter er dog medregnet under udstilling, selvom de vedrører samtlige hovedområder. Udstillingens regnskab vil blive forestået af Kunstakademiets Arkitektskoles regnskabsafdeling, og støtte til udstillingen bedes derfor stilet direkte til Kunstakademiets Arkitektskole. Om tilrettelæggerne Anne-Lise Christensen oprettede i 1985 Center for Hjerneskade ved Københavns Universitet, hvor hun var direktør frem til Hun er fortsat internationalt aktiv og er Honorary Member of Sarah Network International Faculty. Gustavo Ribeiro og Jens Hvass er begge pt. ansat på Kunstakademiets Arkitektskole, Gustavo Ribeiro på afd. for internationale studier, og Jens Hvass på forskningsprojektet Lægekunstens Rum. De har begge en bred forskningsmæssig baggrund og har igennem snart to årtier beskæftiget sig professionelt med arkitektur og arkitekturformidling. Vores forskningsfelter og -perspektiver er til dels forskellige - ALC: rehabilitering af hjerneskadepatienter, GR: brasiliansk modernisme og ressourcebevidst arkitektur, JH: relationerne økologi og æstetik, liv og form - men Sarah Network og Lelés arkitektur står centralt i alle vores forskningsfelter. Vi ser og oplever forskelligheden i tilgang som yderst frugtbar i vores samarbejde omkring Sarah Network og som en stor styrke for den resulterende udstilling. Anne-Lise Christensen har i en årrække arbejdet som konsulent for Sarah Network. Gustavo Ribeiro har i en periode arbejdet for Lelé og har nære relationer til tegnestuen. Jens Hvass har i foreløbigt to perioder, marts-april og juli-september 2002 opholdt sig på Sarah Networks hovedafdeling i Brasília i forbindelse med gennemførelsen af et case-studium om Sarah Network. Vi har således tilsagn fra både Lelé og ledelsen af Sarah Network om at bistå os i vores arbejde. For yderligere oplysninger om vores baggrund har vi vedlagt vores respektive curriculum vitae. Med håb om Deres støtte til ovennævnte udstillingsprojekt, Venlig hilsen Anne-Lise Christensen, Dr.h.c. professor emeritus, Gustavo Ribeiro, arkitekt phd, og Jens Hvass, arkitekt phd 9

10 Hovedsnit fra Sarah Fortaleza, som viser det centrale atrium foran sengeafsnittene og solterrasserne på den modstående side Budget Nedenstående budget er for overskuelighedens skyld delt op på projektets tre hoveddele: konference, katalog og udstilling. Aktiviteter og ydelser, som stilles gratis til rådighed af Sarah Network (SN) eller Kunstakademiets Arkitektskole (KA), er angivet i kursiv under hvert delbudget og er ikke medregnet i udgiftssammentællingen. Alle priser er inklusive moms. Budget for konferencen The Sarah Vision Flybilletter Brasilia-København t/r for: Dr. Aloysio Campos da Paz og Dr. Lucia Willadino Braga, 2 x kr ,- kr ,- Flybilletter Salvador-København t/r for: arkitekt João Filgueiras Lima kr ,- Overnatning for Dr. Aloysio Campos da Paz, Dr. Lucia Willadino Braga og João Filgueiras Lima, 3 x 3 nætter à kr ,- kr ,- Per diem for: Dr. Aloysio Campos da Paz, Dr. Lucia Willadino Braga og João Filgueiras Lima 3 x 1.500,- kr ,- Middag for sponsorer, arrangører og konferencens hovedtalere kr ,- I alt udgifter til konference kr ,- Tryk og udsendelse af invitationer - A4 sort-hvid, 500 stk. (KA) kr ,- Forfriskninger (KA) kr ,- Konferencefaciliteter (KA) kr ,- I alt indtægter til konference kr ,- Budget for katalog til udstillingen Menneske først Redigering, billedbehandling og layout kr ,- Trykke- og repro-udgifter kr ,- Oversættelse af tekster mellem dansk, engelsk og portugisisk kr ,- I alt udgifter til katalog kr ,- Budget for udstillingen Menneske først Sarah Fortaleza Transport af hospitalsudrustning, byggekomponenter og modeller mv. Salvador-København t/r kr ,- Reproduktion af farvefotografier i A1-format, 100 stk. à kr. 225,- kr ,- Montering af do., 100 stk. à kr. 94,- kr ,- Trykning (på folie) af tegninger i A1-format, 50 stk. à kr. 94,- kr ,- Montering af do. på 10 mm skum, 50 stk. à kr. 300,- kr ,- Oversættelse af CTRS video (30 min.) fra portugisisk til dansk kr ,- Honorar for 2 arrangører (3 måneders arbejde) 2 x kr ,- kr ,- Honorar for 2 studentermedhjælpere, 2 x kr ,- kr ,- Rejseudgifter i forbindelse med organisering af udstillingen: (Kbh.-Rio-Brasília-Salvador-Rio-Kbh.) kr ,- Leje af 5 Kodak Karussel-apparater inklusive elektronisk styring kr ,- 10

11 Opsætning af lærred og lysbilledapparater kr ,- Kopiering/fremstilling af 5 x 80 dias kr ,- Grafisk tilrettelæggelse af invitation, informationsark, folder og plakat, kr ,- Diverse småudgifter kr ,- I alt udgifter til udstilling kr ,- CTRS produktion af udstillingsgenstande, pakning af container kr ,- Plakat, A1-format, 200 enheder (SN) kr ,- Folder, A2, 4-farvetryk, 500 units (SN/KA) kr ,- Receptionsudgifter (afholdes af KA) kr ,- Informationsark, A4, 4-farvetryk, enheder (SN) kr ,- Videoapparatur til fremvisning af CTRS-video (KA) kr ,- Udstillingssted: Meldahls Smedie (KA) kr ,- Vagt (KA) kr ,- I alt indtægter til udstilling kr ,- Budget i samlede poster Udstilling kr ,- Konference kr ,- Katalog kr ,- Administration af regnskab mv., 1,5% af ovenstående* kr ,- I alt indtægter til udstilling kr ,- I alt indtægter til konference kr ,- Budget i alt inklusive tilsagn fra KA og Sarah Network kr ,- I alt indtægter til udstilling kr ,- I alt indtægter til konference kr ,- Restfinansiering i alt kr ,- * Udstillingens regnskab vil blive administreret af Kunstakademiets Arkitektskoles regnskabsafdeling. Standardtaksten herfor er 1,5% af det administrerede beløb. Støtte til dette projekts gennemførelse bedes derfor tilstilet Kunstakademiets Arkitektskole, mrk. Sarah-udstilling. For at gøre finansieringsfasen så kort og effektiv som muligt, vil denne ansøgning parallelt blive sendt til flere fonde - vi håber på Deres forståelse herfor. Vi vil til gengæld under vejs informere om udviklingen i projektets finansiering. Anne-Lise Christensen, Dr.h.c. professor emeritus, Gustavo Ribeiro, arkitekt phd, og Jens Hvass, arkitekt phd Sarah Lago Norte 11

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE ODEIMSE KOM M UNE Ejendom / Team NØ FAKTA GENEREL Overordnet set formår enheden hverken at opstille en klar målsætning eller konkrete delmål. Dertil kommer, at enheden ikke beskriver sine aktiviteter eller

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

18 november 2008 CASE STUDY. Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser

18 november 2008 CASE STUDY. Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser CASE STUDY Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser Kontaktperson: Ida Katrine Friis Tinning Idakatrine@live.dk tlt: 21433473 Baggrund / formål: Projektet

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere