Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag om etablering af et uddannelsesforum"

Transkript

1 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed afgørende for landets vækst, velstand og velfærd. Trods 95 pct. målsætningen for ungdomsuddannelserne og 50 pct. målsætningen for de videregående uddannelser, kan det konstateres, at uddannelsesniveauet i Danmark er vigende og at det bliver stadig mere urealistisk, at uddannelsesmålene opfyldes i Med den nuværende tendens i de unges uddannelsesmønstre vil mangelen på uddannet arbejdskraft indenfor en række centrale områder blive yderligere forstærket i de kommende år. Sammenhængen mellem uddannelsesniveau, velstand og velfærd gør det således stadig mere påtrængende at finde langtidsholdbare og bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer det danske uddannelsessystem står over for. Uddannelsernes kvalitet er under pres, frafaldet er betydeligt på mange uddannelser og vi er ved at opbygge en kønsmæssig skævhed, hvor flere piger, men færre drenge, opnår en videregående uddannelse. En primær årsag til, at der ikke bliver taget hånd om mange af udfordringerne i uddannelsessystemet, synes at bunde i, at problemernes løsning kræver en sammenhængende politik, der implicerer mere end ét ministerium. I stedet ser vi en række tiltag og initiativer, der i bedste fald får karakter af suboptimering, og i værste fald virker kontraproduktive i forhold til andre tiltag. Skal udfordringerne finde en langtidsholdbar løsning er det derfor nødvendigt med et anderledes helhedssyn. AC og FTF foreslår en samlet og koordineret indsats til at identificere og håndtere udfordringerne i det danske uddannelsessystem. En indsats der bygger på et veldokumenteret analytisk grundlag for politisk handling.

2 2. Uddannelsesforum, som ramme for fælles dialog og udvikling af forslag til indsats Udviklingen af en sammenhængende og helhedsorienteret uddannelsespolitisk indsats sker bedst på grundlag et bredt samarbejde om at identificere de afgørende udfordringer og de nødvendige løsninger. Et sådant samarbejde skal etableres på grundlag af en fælles forpligtende dialog. Derfor foreslår AC og FTF at der parallelt til statsministerens Vækstforum, nedsættes et Uddannelsesforum. Et Uddannelsesforum skal have til opgave at beskrive og analysere tværgående udfordringer i det ordinære uddannelsessystem samt anvise konkrete anbefalinger til politisk handling. Fokus bør være på de videregående uddannelser, herunder fødekæden til disse uddannelser. Følgende temaer bør adresseres af et Uddannelsesforum: Årsager til 50 pct. målsætningens manglende opfyldelse og bud på hvordan målsætningen kan nås, herunder sammenhængen til 95 % målsætningen.. Årsager til, og konsekvens af, frafald i uddannelsessystemet, samt hvad der kan gøres for at reducere frafaldet. Årsager til forsinkelse i uddannelsessystemet og bud på, hvordan man kan forbedre gennemførelsestiderne for de videregående uddannelser. Fokus på overgangene mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne og igen mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser med bud på særlige indsatser til forbedring. Vurdering af fleksibiliteten mellem Videnskabsministeriets, Kulturministeriets og Undervisningsministeriets videregående uddannelser og bud på eventuelle forbedringer. Der er allerede udarbejdet en række relevante analyser bl.a. om frafaldet på de videregående uddannelser, der kan indgå i arbejdet. Også igangværende analyser af overgangsproblemstillinger mellem uddannelsesniveauerne vil være relevante at inddrage. Uddannelsesforum skal samtidig kunne iværksætte egne analyser, hvor der er behov herfor. 2

3 3. Centrale udfordringer for en helhedsorienteret uddannelsespolitik I det følgende skitseres kort en række - til dels overlappende udfordringer og problemstillinger, som kalder på koordineret handling og hvor et Uddannelsesforum vil kunne bidrage med et helhedsperspektiv: 3.1 Uddannelsernes kvalitet og sammenhæng til arbejdsmarkedet skal sikres Uddannelsernes kvalitet kan ikke alene måles på graden af sammenhæng til arbejdsmarkedet. Uddannelsernes mål er bredere. De skal bl.a. give den færdiguddannede grundlag for videreuddannelse. Og de har et vigtigt alment og demokratisk perspektiv. Samfundsudviklingen generelt - i særlig grad den teknologiske udvikling sætter imidlertid uddannelser under pres med krav om fornyelse. At etablere en velfungerende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked er derfor også en central udfordring, som imidlertid kun delvist er løst. En velfungerende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked indebærer bl.a. at uddannelserne bygger på den nyeste viden indenfor sit felt, at undervisernes kompetencer løbende føres ajour, at uddannelsens teoretiske og praktiske dele indgår i et reelt samspil og at den færdiguddannedes faglige og generelle kompetencer faktisk er dem der efterspøges. Med til problemstillingen hører naturligvis også om uddannelsessystemet udbyder de efterspurgte uddannelser eller om man i det samlede udbud af videregående udannelser kan tale om uddannelsesmæssige huller. Indenfor de videregående uddannelser er der etableret forskellige mekanismer, der kan fremme sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked. På universiteterne er der bl.a. etableret aftagerpaneler og på akademi- og professionshøjskolerne er der bl.a. oprettet uddannelsesudvalg. Også akkrediteringssystemerne kan bidrage til en styrket sammenhæng bl.a. gennem relevanskriterierne, der netop fokuserer på sammenhængen mellem uddannelsernes slutkompetencer og behovet indenfor det givne beskæftigelsesområde. Disse tiltag er positive, men utilstrækkelige. Generelt er der dog mangel på viden om, hvordan de eksisterende mekanismer virker. Der er ikke foretaget samlede analyser af sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked. En helhedsorienteret uddannelsespolitik må derfor adressere spørgsmål som: 3

4 - Hvordan etableres en styrket sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked samtidig med at uddannelsernes brede formål sikres? 3.2 Den unge skal sikres bedre mulighed for at kvalificere sit valg af videregående uddannelse Søgningen til akademi-, professionsbachelor og universitetsuddannelserne har i de sidste år udvist et forskelligt mønster. Søgningen til akademi- og professionsbachelorområdet har generelt været stagnerende eller ligefrem faldende på nogle uddannelser. Først med optagelsestallene for 2009 er der sket en positiv vending. Universitetsområdet har derimod haft en generelt set støt stigende søgning set over en årrække. Alene i perioden har de universitære bacheloruddannelser haft en vækst på 10 %. Særligt for de velfærdsrettede professionsbacheloruddanelser rejser den stagnerende søgning det helt afgørende problem at der på sigt ikke uddannes tilstrækkeligt arbejdskraft til de centrale velfærdsområder. Samtidig kan det konstateres at ca. halvdelen af de unge, der vælger at stoppe en påbegyndt universitetsuddannelse, som deres andet uddannelsesvalg starter på en professionsbacheloruddannelse og ca. en tredjedel vælger en akademi- eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. I bedste fald skaber denne trafik forsinkelser i de unges tid i uddannelsessystemet, men i værste fald taber vi mange unge, der efter at være faldet fra en universitetsuddannelse helt mister lysten til at uddanne sig. Gymnasiet spiller en vigtig rolle for den unges studievalg. Spørgsmålet er om den vejledning der gives i gymnasiet er bred nok i betydningen, at der vejledes til alle typer af videregående uddannelse. Hvis der er en tendens til primært at vejlede mod universitetsuddannelserne bør det overvejes, hvordan vejledning kan give et mere fyldestgørende billede af de videregående uddannelser. En central udfordring er at skabe bedre mulighed for de unge til at foretage et mere kvalificeret første valg af uddannelse. Her kan tænkes indsatser på mange områder f.eks. vejledning, men også i selve optagelsessystemet, hvor optagelsessamtaler, motiverede ansøgninger, optagelsesprøver mv. kan være nye tiltag til at skabe en bedre forventningsafstemning hos den uddannelsessøgende. 4

5 En helhedsorienteret uddannelsespolitik må adressere spørgsmål som: - Hvordan kan unge uddannelsessøgende understøttes bedre i deres valg af videregående uddannelse, og kan uddannelserne tilrettelægges så de bedre matcher de unges og arbejdsmarkedets behov? 3.3 Frafaldet på uddannelserne skal bringes ned Frafaldet på mange af de videregående uddannelser er alt for stort. Det viser fakta og problemstillingen er belyst gennem flere analyser indenfor de sidste par år. Det er derfor også en væsentlig fælles udfordring for såvel akademi- og professionsbacheloruddannelserne som universitetsuddannelserne. En FTF analyse viser at en styrket indsats mod frafaldet vil kunne bidrage med et ekstra udbud af færdiguddannede i størrelsesordenen 7000 personer årligt i 2015, heraf personer på mangelområder som sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver. En del af frafaldet er positivt i den betydning, at det er udtryk for et bevidst omvalg til en anden uddannelse, som den enkelte er motiveret for. Jf. forrige tema kan der gøres en indsats for at kvalificere første valget, men alt andet lige er det positivt, hvis omvalget resulterer i at den enkelte gennemføre en videregående uddannelse indenfor netop det område, hvor den enkeltes interesse ligger. Problemet er den gruppe af unge, der helt dropper ud af uddannelse og ikke fanges op. En del af dette frafald kan skyldes studieinterne forhold. Det kan dreje sig om at der ikke er adgang til den nødvendige rådgivning og vejledning eller at behovet for en faglig supplering ikke kan dækkes. Også mangler ved det generelle studiemiljø kan være noget af årsagen til at den studerende vælger at opgive. En helhedsorienteret uddannelsespolitik må adressere spørgsmål som: - Hvordan kan det sikres at studerende, der overvejer helt at droppe ud af uddannelse, kan understøttes og motiveres for fortsat studie? 3.4 Den kønsmæssige skævvridning i uddannelsessystemet skal mindskes De seneste tal fra Undervisningsministeriets database viser at kun 45 pct. af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. 5

6 Ses der på kønsdimensionen viser det sig, at blot 37 pct. af mændene i en ungdomsårgang får en videregående uddannelse i forhold til 53 pct. af kvinderne. Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig også bedre i uddannelsessystemet end de danske mænd, idet 47 pct. af kvinderne med anden etnisk baggrund får en videregående uddannelse. For mænd med anden etnisk baggrund end dansk er tallet meget nedslående på kun 25 pct. En del af forklaringen på de kønsbestemte uddannelsesmønstre på de videregående uddannelser kan spores tilbage til gymnasieårene, hvor drengene er i undertal. 53 pct. af drengene i en ungdomsårgang forventes at gå i gymnasiet, mens det tilsvarende gælder for 69 pct. af pigerne i en ungdomsårgang. Samtidig er pigernes frafald på 13 pct. mod drengenes 18 pct. En undersøgelse fra Danmarks Statistik (sept. 2009) viser en gymnasieårgangs (1998) valg af videregående uddannelser. Mens 40 pct. af kvinderne, der i øvrigt udgør 2/3 af årgangen, er i gang med, eller har fuldført, en professionsbacheloruddannelse, har disse uddannelser kun haft appel hos 22 pct. af mændene. Tilsvarende er det 10 pct. af mændene mod 7 pct. af kvinderne, der har valgt en erhvervsakademiuddannelse. Ser vi på universitetsuddannelserne er det hele 54 pct. af mændene og 38 pct. af kvinderne, der er i gang med eller har fuldført en sådan uddannelse. Noget kunne tyde på, at der ligger et uudnyttet potentiale på professionsbacheloruddannelserne i forhold til at få greb i mændene. En central udfordring for de videregående uddannelser er derfor at søge at opnå en kønsmæssig mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder først og fremmest ved at fremme interessen hos mænd til at søge videregående uddannelse. Det glæder i særlig grad søgningen til de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. En helhedsorienteret uddannelsespolitik må adressere spørgsmålet: - Hvordan bringer vi drengene/mændenes uddannelsespotentiale bedre i spil i forhold til de videregående uddannelser? 3.5 Fødekæden og sammenhængen mellem de forskellige uddannelsesniveauer skal stimuleres Folkeskolen, gymnasieuddannelsen og den videregående uddannelse har hver sin indbyggede faglige progression, men anlægger man et fødekædeperspektiv tyder noget på, at den faglige progression glipper i overgangene mellem uddannelsessystemets forskellige niveauer med frafald til følge. 6

7 Der synes at være behov for et sammenhængende perspektiv på de forskellige uddannelsesniveauer med hensyn til, hvordan folkeskolen forbereder de unge til ungdomsuddannelsesniveauet og hvordan ungdomsuddannelserne og særligt gymnasieuddannelserne forbereder de unge til de videregående uddannelser. Ligeledes hvordan ungdomsuddannelserne modtager eleverne fra folkeskolen og hvordan de videregående uddannelser modtager de studerende fra gymnasieuddannelserne. Der er behov for at vurdere, hvori fødekædeproblemerne opstår. Eksempelvis bør det være muligt at vurdere forskellige forudsætninger for studieparathed til en videregående uddannelse set fra de modtagende uddannelsesinstitutioner og bruge dette til en drøftelse af barrierer og muligheder med repræsentanter fra de afleverende institutioner indenfor ungdomsuddannelserne. En væsentlig udfordring er også at sikre sammenhæng mellem de forskellige dele af det videregående uddannelsessystem. De forskellige videregående uddannelser er i dag spredt mellem 3 ministerier, nemlig Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Det vanskeliggør overgange fra relevante akademiuddannelser til relevante professionsbacheloruddannelser og fra relevante professionsbacheloruddannelser til relevante master og kandidatuddannelser. En helhedsorienteret uddannelsespolitik må adressere spørgsmål som: - Hvordan sikres det, at overgange mellem de forskellige uddannelsesniveauer og uddannelsestyper kan ske på en måde, der ikke forsinker og besværliggør fortsat uddannelse? 3.6 Taxametersystemet bør gentænkes i forhold til at sikre uddannelsernes kvalitet Alle videregående uddannelser udbudt af erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter er taxameterstyret, hvilket vil sige, at uddannelsesinstitutionerne får udbetalt et beløb fastsat på finansloven for den pågældende uddannelse, hver gang en studerende gennemfører et årsværk (STÅ). Taxametersystemet fremhæves ofte for sin enkelthed og objektive fordeling. Men en bagside ved systemet er, at den simple sammenhæng mellem STÅ-produktion og økonomi skaber incitament til at tænke i beståelsesprocenter ud fra økonomiske hensyn. 7

8 En anden ulempe ved systemet er, at uddannelsesinstitutionernes økonomiske grundlag er stærkt påvirkeligt af de årlige svingninger i søge- og optagelsestal. På professionshøjskoleområdet har flere års stagnerende tilgang medført meget alvorlige økonomiske problemer problemer der ikke rettes op af et eller nogle få års positive udvikling i optaget. Taxametersystemet gør det også meget vanskeligt at foretage langsigtede investeringer. At der er en sammenhæng mellem finansiering, kvalitet og frafald underbygges af tal fra Danske Universiteters statistikberedskab, der viser, at universitetsuddannelserne med det laveste taxameter har et frafald blandt de studerende, der er knap 40 pct. større end på universitetsuddannelserne med det højeste taxameter 3. Med globaliseringsaftalen fra november 2009 er der afsat yderligere økonomiske midler til en række indsatser på området for de videregående uddannelser og på forskningsområdet. Aftalen løber over en 3årig periode. Med de problemstillinger som det nuværende taxametersystem skaber og med udgangspunkt i at den indgåede globaliseringsaftale kun rækker 3 år frem, rejser der sig en væsentlig udfordring for de videregående uddannelser, nemlig hvordan der sikres finansiering på det længere sigt. En helhedsorienteret uddannelsespolitik må adressere spørgsmål som: - Hvorledes påvirker indretningen af taxametersystemet kvaliteten af uddannelserne og hvordan sikres der et langsigtet og stabilt økonomisk grundlag for såvel uddannelserne som forsknings- og udviklingsopgaverne? 8

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe et nødvendigt kvalitetsløft i universitetsuddannelserne?

Hvad skal der til for at skabe et nødvendigt kvalitetsløft i universitetsuddannelserne? Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 28. maj 2009 BBA Sagsnr: 200900194 Indsatskatalog for kvalitetsløft i uddannelserne Hvad skal der til for at skabe et nødvendigt kvalitetsløft i universitetsuddannelserne?

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Konkurrenceevneredegørelse 2008

Konkurrenceevneredegørelse 2008 08-1021 10.06.2008 Kontakt: Sekretariatet - Tlf: 3336 8800 Konkurrenceevneredegørelse 2008 Regeringens Konkurrenceevneredegørelse giver en årlig belysning af Danmarks konkurrenceevne og er en del af grundlaget

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand:

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand: Anklageskrift Historisk har de danske universiteters uddannelser ændret status fra at være for de få til at være for de mange. Denne udvikling har været rigtig og naturlig i opbygningen af Danmark som

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere