Konfrontationen. af betjente og husarer klar for at holde de fremtrcengende skarer fra N0rrebro vcek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfrontationen. af betjente og husarer klar for at holde de fremtrcengende skarer fra N0rrebro vcek."

Transkript

1

2 Konfrontationen it] gange opfordret iti lovens navn" styrtede de (politibetjentene) som gale ind pa folk, huggede med deres frygtelige stave til hf:'jjreog venstre, alle faldt for fode som ikke kunne undfly, og det var meget vanskeligt at komme til det. " Kunstmaleren Thorvald Niss, 5. maj 1872 Maske var det regnen og de mennesketomme gader, der gay politiet det indtryk, at alt alligevel var roligt den morgen. L0besedler fortalte, at bagmcendene for s0ndagens start anlagte arbejderm0de i 10bet af natten til s0ndag var blevet anholdt. M0det var aflyst. Men over middag begyndte arbejdere, gadedrenge og nysgerrige borgere pa s0ndagstur alligevel at str0mme til Fcelleden. Pa Kastellet sad militceret klar med skarpladte vaben. Ihavnen la fladen klar. Pa og omkring Sankt Hans Torv stod hundredvis af betjente og husarer klar for at holde de fremtrcengende skarer fra N0rrebro vcek. I 10bet af eftermiddagen samledes flere og flere. Der blev rabt mod politiet og husarerne. Omkring kl. 16 trcengte en gruppe pa ca arbejdere frem for at komme ind pa Fcelleden, mens de sang Socialisternes march. Betjentene huggede sig ind i gruppen med deres knipler, mens husarerne slog 10s med deres sabler. Sang blev erstattet af db og skrig, da menneskemassen slog tilbage med stenkast, hestepcerer og snustobak mod husarernes heste. Det regnede med knytnceveslag og spark. Fcelleden var forvandlet til en kampplads med ra void, panik og kaos. Tre timer varede slaget, sam i dag betegnes Slaget pa Fcelleden. F<elledenvar et gr0nt omrade, hvor b0rn kunne lege og dyrene gr<esse,eller hvor man kunne tage pa s0ndagsudflugt. Den 5. maj 1872 blev F<elledenscene for konfrontationen mellem arbejdeme og myndighedeme. Konfrontationen kostede ingen menneskeliv, men der var hardt sarede pa begge sider. (Tegning fra det socialistiske blad "Ravnen" i 1899.) 2

3 Dette hcefte handler om perioden for arbejderbevcegelsens begyndelse i Danmark i foraret 1871 og frem til Slaget pa Fcelleden den 5. maj Det var en tid prceget af udvikling og forandringer. Demokratiet var endnu nyt. Den moderne presse fik sit gennembrud, jernbanenettet og dampskibsruterne blev udvidet, og den moderne tids politiske partier blev grundlagt. Men det var ogsa en tid, hvor skellet mellem rig og fattig blev st0rre og st0rre. Den stigende utilfredshed med dette skel gay grobund for arbejderbevcegelsens udvikling og den socialistiske ideologi, der krcevede samfundet indrettet pa en anden made. Et slag er en konfrontation, et sammenst0d mellem to parter. Idette tilfcelde en gruppe arbejdere pa den ene side og myndighederne i form af politiet og militceret pa den anden. Konfrontationen havde sit udspring i myndighedernes forbud mod et udend0rs arbejderm0de. M0det havde to formal. Det skulle vise arbejdernes fcelles styrke og sammenhold. Derudover skulle m0det vise solidaritet med de k0benhavnske murere i deres kamp for at nedscette deres daglige arbejdstid. Men hvad la forud for myndighedernes forbud? Hvad frygtede de? Og hvilke konsekvenser fik slaget? Perioden omkring 1871 kaldes for industrialiseringen. Fabrikker sk0d op med nye maskiner, der kunne producere hurtigere og billigere end ved h<'mdkraft. (Billedet er fra C.Y.Obels fabrik, Aalborg.) 3

4 K0benhavn ar 1871 "Det er, som enhver der kender noget til byens fattigdom vil kunne bekrcefte, mangfoldige, ja tusinder af mennesker i KfJbenhavn, som lever et usselt og elendigt liv bdde i materiel og moralsk henseende... " Sadan beskrev den k0benhavnske pnest Frederik Munck hovedstaden i sin bog Fattigdom i K0benhavn fra Bogen tegner et billede af en by, hvor antallet af indbyggere henvist til fattighjrelp er 0get markant, hvor flere og flere begar selvmord, og hvor den store b0r- J!ed0delighed er tret forbundet med elendige boliger og darlig og mangelfuld ernrering. De mange fattige var for st0rstepartens vedkommende arbejdere. Arbejderne var en forholdsvis ny gruppe i samfundet. Det eneste af vrerdi, som denne gruppe ejede, var deres arbejdskraft. Den brugte st0rsteparten af dem pa det stigende antal fabrikker, der sk0d op rundt omkring i K0benhavn. Mange af disse arbejdere var flyttet fra landet og ind til byerne i s0gen efter arbejde og bolig. De boede oftest i et- eller tovrerelses lejligheder. Arbejdernes boliger var ogsa efter den tids standard elendige. De fleste lejligheder var fugtige og darligt isolerede. Der var ikke altid indlagt vand, og 10- kummerne stod enten i garden eller under trappen boede der ca mennesker i K0benhavn. Mange var beskreftiget pa byens fabrikker. Bade mrend, kvinder og b0rn arbejdede her under elendige forhold. Arbejdsdagen strakte sig for voksnes vedkommende mellem 10 og 12 timer 6 dage om ugen. B0rnene skulle kombinere arbejdsdagen med den obligatoriske skolegang. L0nnen la for mrendenes vedkommende pa ca. 14 kroner om ugen. B0rn og kvinder tjente langt mindre. Ferier var der ingen af. Srerligt pa fabrikkerne arbejdede b0rn og voksne under farlige og sundhedsskadelige forhold. Trendstikfabrikkerne beskreftigede mange kvinder og b0rnearbejdere. Det var ikke usredvanligt, at b0rnene og kvinderne her d0de af fosfornekrose, en fosfor-forgiftning, der medf0rte, at knoglen i kreben smuldrede vrek. Pa arbejdspladserne var det den enkelte og arbejdsgiveren, der indgik en aftale om l0n og arbejdsforhold. Dette umuliggjorde arbejdernes chance for at krreve bedre l0n og arbejdsforhold. Familiens indtregt var langtfra altid nok, hvilket bet0d, at nogle familier matte have fattighjrelp. Ud over ydmygelsen ved at modtage fattighjrelp mistede man retten over sine ejendele, og mrendene mistede deres stemmeret. 4

5 Modsretningen til arbejderne var borgerskabet. Borgerskabet var den 0konomisk velstillede del af befolkningen og typisk dem, som ejede ejendomme og virksomheder, og som var handelsdrivende. De boede i store smukke lejligheder eher huse. (Grossererfamilie fra slutningen af 1800-taHet.) Arbejderne boede typisk i sma, elendige lejligheder ud til m0rke, fugtige baggarde. I garden stank der af d0de dyr, aff0ring, urin og affald. Indenfor var det ikke usredvanligt, at man boede 8-10 mennesker i en et- eher tovrerelses lejlighed. (Foto fra K0benhavn, indre by.) 5

6 Gfjr din pligt skulle man vcere mand og vcere over 30 ar for at opna valgret. De, der var udelukket fra at stemme, kan huskes som 'de 5 Fer'. Fruentimmer (kvinder) Folkehold (tjenestefolk) Fjolser (psykisk syge) Forbrydere Fattige (mcend, som havde modtaget fattighjcelp og endnu ikke betalt denne tilbage) Dette bet0d, at kun 14 % af den danske befolkning havde stemmeret. Demokratiet blev indf0rt i Danmark med Grundloven i 1849, men det var et demokrati forbeholdt mindretallet. Kvinder var udelukket fra at kunne stemme. For ma=nd indeholdt Grundloven en ra=kkebegra=nsninger, der vanskeliggjorde arbejdemes mulighed for politisk indflydelse. Ud over kravene til valgretsdeltagelse skulle man lade sig registrere inden valget og have regler gjorde, at mange arbejdere haft fast bopa=l i valgkredsen i et ar. De komplicerede opgay den politiske indflydelse. Men i foraret 1871 udkom et blad, sam skulle opfordre arbejdeme til at udnytte og anvende den ret til at stemme, sam Grundloven havde sikret demo Bladet hed Socialistiske Blade og var udgivet af'en arbejder'. Formuleringeme i bladet tydede dog pa, at forfatteren ikkehavde en egentlig arbejderbaggrund. Han matte va=re veluddannet. Hele K0- benhavn diskuterede, hvem forfatteren kunne va=re. Sa=rligt politiet gjorde sig store anstrengelser for at finde frem til forfatteren. Forfatteren var inspireret af det opr0r, sam arbejdeme i Paris havde gennemf0rt et par maneder forinden. Han opfordrede arbejdeme til at benytte sig af valgretten og til at organisere sig i fagforeninger. Derudover kra=vede han en ra=kke love, der kunne beskytte arbejdeme mod de elendige arbejds- og leveforhold. I marts 1871 gjorde arbejdeme i Paris opr0r og dannede Pariserkommunen. Opr0ret var rettet mod fattigdommen og den sociale ulighed. Opr0ret varede to maneder og kostede mere end voksne og b0m livet. Opr0ret inspirerede arbejdeme rundt omkring i Europa, men skrcemte regeringer og myndigheder. (Kommunardeme ved Belleville, Paris.) 6

7 krrev din ret I efteraret 1871 kom det frem, at manden bag Socialistiske Blade var Louis Pio. Pio var en 30-arig tidligere reserveofficer, der nu var ansat ved Postvcesenet. Hans opvcekst og baggrund la altsa langt fra den, arbejderne kendte til. Men han var socialist og dybt optaget af kampen for et mere retfcerdigt samfund end det, han oplevede i K0benhavn. Sammen med Paul Geleff og Harald Brix oprettede han en dansk afdeling af den socialistiske arbejderforening Internationale. Tanken bag Internationale stammede fra England, Tyskland og Frankrig, hvor arbejdere var begyndt at organisere sig. Betegnelsen 'Internationale' symboliserede, at kampen ikke bare var lokal eller national. Kampen skulle forene arbejderne pa tvcers af landegrcenser. Malet med organiseringen var, at arbejderne lokalt skulle sta stcerkere over for arbejdsgiverne og dermed kunne gennemtvinge forbedringer af 10n og arbejdsforhold. I 10bet af kort tid naede Internationale op pa ca medlemmer fordelt over hele landet.. Samtidig med oprettelsen af Internationale begyndte en strejkeb01ge i K0benhavn. De borgerlige aviser angreb straks Pio og Internationale for at sta bag strejkerne og for at ophidse de tidligere sa rolige og fornuftige arbejdere. Paul Geleff ("werst) var kasserer i den danske afdeling af Internationale. Han rejste bl.a. til Jylland for at udbrede Internationales tanker og ideer. Harald Brix (i midten) var sekretrer i Internationale. Han forestod administrationen og udgivelsen af Socialisten. Louis Pia (nederst) skrev artiklerne til Socialisten og var stifteren af Internationale. Ud over dette havde han kontakt til de internationale socialistiske milj0er. K0benhavns politidirekt0r Crone var dybt bekymret over Internationale og den socialistiske ideologi. Han indrapporterede 10bende til justitsministeren og beklagede Internationales pavirkning af befolkningen og politiets manglende muligheder for at forhindre denne. 7

8 Maalet er fuldt! UVogtjer nu, maalet er {uldt! Lad der ikke komme en eneste drabe tiz, eller - det flyder over!" Citat fra "Maalet er fuldt!" Socialistiske Blade blev i efteraret 1871 tll avisen Socialisten. Avisen var den f0rste informationskilde, der satte ord pa de undertrykkende arbejdsog boligvilkar, som arbejderne levede under. Dermed var den medvirken de til at skabe en 0get bevidsthed blandt arbejderne om deres livsvilkar. Allerede fra efteraret 1871 blev Internationale og Socialistens artikler fulgt n0je af politiet. De holdt sig orienteret om foreningens tanker og planer gennem stikkere og politispioner. Pariserkommunen var endnu klar i erindringen, og myndighederne frygtede, at et lignende opr0r skulle sprede sig til K0- benhavn. Selvom K0benhavn var ramt af utallige strejker fra efteraret 1871 og frem til foraret 1872, sa blev murerstrejken et afg0rende vendepunkt. Murerne arbejde de fra kl. 6 til kl. 19, seks dage om ugen. Den 3. april 1872 indledte de en strejke for at fa afskaffet slavetimen, som de kaldte timen fra kl Strejken blev langvarig, og det var svrert at fa samlet penge ind til de strejkende. For at opretholde kampgejsten valgte Internationale at indkalde til et udend0rs arbejderm0de s0ndag den 5. maj pa N0rre Frelled. Indkaldelsen blev fulgt af artiklen "Maalet er fuldt!" af Louis Pio den 2. maj i Socialisten. Strejken var arbejdemes st~rkeste vaben. Nedlagde de arbejdet, tjente virksomhedsejeren ingen penge. Strejker blev kaldt for skiue, idet arbejdeme pi\.skift nedlagde arbejdet pi\. forskellige virksomheder. Pa den made kunne de, der arbejdede, st0tte de strejkende 0konomisk. 8

9 USkal vi da sam lam lade as f(2jretil kapitalens slagtebcenk" Citat fra "Maalet er fuldt!" "Maalet er fuldt!" fik politidirekt0ren til at reagere 0jeblikkeligt. Artiklens skarpe vendinger og udsigten til et udend0rs m0de, hvor tusinder kunne m0de op, fik ham til omgaende at ga til justitsministeren. Han ville have m0det forbudt og lederne fcengslet. Han mente, at m0det ville omscette artiklens ord til handling. De f0lgende dage diskuterede forskellige ministre, hvordan de skulle forholde sig til det indkaldte arbejderm0de. Flere var betcenkelige ved bade forbud og arrestation. Ville et forbud stride mod Grundloven, der gay ytrings- og forsamlingsfrihed? Og havde lederne af Internationale udf0rt en ulovlig handling med artiklen og indkaldelsen? Socialisten med forsiden med artiklen "Maalet er fuldt!". Den 4. maj forb0d myndighederne bade m0det nceste dag og aile Internationales fremtidige udend0rsm0der. Man undlod at arrestere lederne. Pio indkaldte samme aften til et m0de i Internationale. Han var rasende og mente, at forbudet var et brud pa Grundloven. Han opfordrede arbejderne til at m0de op nceste dag trods forbudet. opfordrede Dermed han dem til at bryde loven. Blandt tilskuerne sad spionen Korn. Han noterede Pios tale n0je. Ogsa at Pio, Geleff og Brix opfordrede de tilstedevcerende til at optrcede roligt til m0det pa Fcelleden. Senere samme nat blev de tre ledere arresteret. "Lad as da en gang holde mandtal over aile {rie arbejdere - over alle, sam vii hjcelpe as i kampen mod kapitalen" Citat fra "Maalet er fuldt!" De tre ledere blev arresteret i deres hjem natten mellem den 4. og 5. maj De blev f0rt til arresthuset pa Nytorv som ses her. F0rst i foraret 1873 faldt dommen over de tre. 9

10 Konsekvenser Slaget pa Frelleden star som et symbol idanmarkshistorien pa den kamp, arbejderbevregelsen begyndte i 1870'erne. En kamp, der skulle vrere med til at give bedre arbejds- og levevilkdr for arbejderne. En kamp, der skulle vrere med til at udvikle demokratiet. Tidligt s0ndag morgen havde rygterne om ledernes arrestation bredt sig til store dele af K0benhavn. L0besedlernes budskab om arrestationen og aflysningen af m0det kunne ikke afholde tusinder af arbejdere Era at bevcege sig mod Fcelleden. Her stod politiet og husarer klar udstyret med knipler og sabler. Arbejderne kom ikke selv ubevcebnet. Mange medbragte sten, k0ller og brcedder. Ud Erasamtidens kilder hersker der ingen tvivl om, at slaget har vceret voldsomt og blodigt. I de timer, slaget varede, blev mange hardt sarede, og selv efter det var lykkedes politiet og husarerne at fordrive arbejderne Era Fcelleden, blev der rapporteret om mindre uroligheder rundt omkring i K0- benhavns gader. Selve slaget varede kun nogle timer, men konsekvenserne blev vidtrcekkende. Efter slaget blev Internationale forbudt. Med forbuddet 0nskede myndighederne at svcekke organiseringen af arbejderne. Forbuddet fik ikke den 0nskede effekt. I stedet dannedes en ny arbejderforening, og i de efterf0lgende ar steg antallet af fagforeninger. Pios og Geleffs afrejse medf0rte et hav af vrede artikler, smredesange og satiretegninger som den, du kan se her. Deres afrejse tolkes af nogle som en Hugt - en bestikkelse - mens andre tolker den som en naturlig konsekvens af den situation, Pio befandt sig i. 10

11 For mange arbejdere blev arbejderbevregelsen m0det med demokratiet i praksis. I fagforeningeme og i partiet lrerte de at fremf0re argumenter, lytte, tage stilling og afgive deres stemme fik arbejdeme deres egen forsamlingsbygning i R0mersgade, K0benhavn. Huset eksisterer den dag i dag og fortreller arbejdemes historie. Pio, Geleff og Brix blev id0mt harde frengselsstraffe. Arene i frengslet tog hardt pa dem, og i 1875 valgte myndighederne at benade dem for at sikre sig, at de ikke skulle d0 i frengslet som martyrer. Tilbage i friheden havde srerligt Pio svrert ved at finde sin rolle. Han havde store diskussioner med de nye lederskikkelser i bevregelsen. Han satte sig i greld og frygtede konstant for sit helbred. Den 23. marts 1877 rejste Pio og Geleff til USA. Med sig havde de ca kr., de havde faet af politiet mod aldrig at vende tilbage. Afrejsen blev af arbejderne betragtet som forrrederi. Med Pio og Geleff i USA, og Brix frengslet endnu en gang, 0jnede myndighederne en chance for at sla arbejderbevregelsen ned en gang for aile. Ledernes "flugt" svrekkede da ogsa bevregelsens arbejde i arene derefter. I 1878 delte bevregelsen sig i en fagbevregelse og i et politisk parti - Socialdemokratisk Forbund. Partiets navn understregede, at rendringerne i samfundet og vejen til den politiske magt skulle ga gennem demokratiet. I 1884 lykkedes det partiet at fa de f0rste medlemmer i Folketinget, og i 1924 kom den f0rste socialdemokratiske statsminister: Thorvald Stauning. I slutningen af 1890'erne var der fagforeninger i de fleste byer, og den danske fagbevregelse kom efterhanden til at sta som en af de strerkeste i verden.

12

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver 1 Konfrontationen 5. maj 1872 Opgave 1 Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København? Opgave 2 Billedet af Slaget på Fælleden,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN

LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN Introduktion til materialet Undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden" er udgivet af Skoletjenesten på Arbejdermuseet. Materialet understøtter museets

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

ind i historien 4. k l a s s e

ind i historien 4. k l a s s e find ind i historien 4. k l a s s e Flyver Finds Idéboks 4. klasse Danmark bliver ét rige Sagn er gamle historier, der stammer fra vikingetiden. Snak med jeres lærer eller spørg på biblioteket efter disse

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

HÆRVÆRK - Konfliktkort

HÆRVÆRK - Konfliktkort HÆRVÆRK - En gruppe, af de mere radikale unge er brudt ind i en af Disciplenes samlingssteder og har ødelagt inventarer for flere hundrede tusinde kroner. Der er skrevet slagord med maling på væggene.

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8 SIDE 1/8 DISKUTER TEMAETS OVERSKRIFT: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPFIND FOKUSOMRÅDER TIL ET TEENAGEMINISTERIUM.

Læs mere

(Bearbejdning efter Jens Engbergs kildesamling "Louis Pio og Slaget på Fælleden, 1974)

(Bearbejdning efter Jens Engbergs kildesamling Louis Pio og Slaget på Fælleden, 1974) Pios erindringer (Bearbejdning efter Jens Engbergs kildesamling "Louis Pio og Slaget på Fælleden, 1974) Louis Pio: Erindringer fra Redaktionskontoret og Fængslet, 1877 Dagbladets stiftelse og fængslingen.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Den handler om hvordan flere og flere fik lov til at være med i demokratiet og

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Chr. Midnatsgudstjeneste 31.12.2015 02-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Chr. Midnatsgudstjeneste 31.12.2015 02-01-2016 side 1 02-01-2016 side 1 Prædiken til Midnatsgudstjeneste 2015. Christianshede kirke kl. 23.15. Tid til tanker, til eftertanker. Nytårsaften i kirkens stille rum, og når vi går ud af kirken er det til bulder

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed

Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Sikkerheden bliver forstærket Sikkerheden brydes Indtrængen og forsvar Fangenskab og

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Præsentation af kilde 9 Berlingske Tidende 6. maj 1872

Præsentation af kilde 9 Berlingske Tidende 6. maj 1872 Tekst Præsentation af kilde 9 Berlingske Tidende 6. maj 1872 Kildetype: Uddrag af artikel fra Berlingske Tidende 6. maj 1872 1 Afsender: Avisen Berlingske Tidende. I 1749 blev avisen grundlagt, og var

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Bornholm havde masser af anden industri end keramikken.

Bornholm havde masser af anden industri end keramikken. Materiale til opgaveløsning og fremlæggelse på gymnasiet. I 2016 åbnede Den Danske Keramikfabrik på Bornholm og således er produktionsudviklingen kommet Full Circle. Fabrikken ligger i den gamle møbelfabrik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir 2007/2 BSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

INDUSTRIKULTUR I ANTOLOGI

INDUSTRIKULTUR I ANTOLOGI INDUSTRIKULTUR I DANMARK 1850-1914 ANTOLOGI INDHOLD FORORD 5 UDEN SVED, SNAVS OG SLID ET SVÆRINDUSTRIENS SANKTHANSBILLEDE 6 BRYGGER OG MÆCEN J.C. JACOBSEN FRA CARLSBERG 11 PROLETARERNE KOMMER! 16 SEPTEMBERFORLIGET

Læs mere

Præsentation af kilde 1 Indkaldelse til møde på Nørre Fælled og Maalet er fuldt

Præsentation af kilde 1 Indkaldelse til møde på Nørre Fælled og Maalet er fuldt Tekst Præsentation af kilde 1 Indkaldelse til møde på Nørre Fælled og Maalet er fuldt Kildetype: Mødeindkaldelse til arbejdermøde på Nørre Fælled 5. maj 1872, ledsaget af artiklen Maalet er fuldt, bragt

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Præsentation af kilde 7 Thorvald Niss lykønskningsbrev

Præsentation af kilde 7 Thorvald Niss lykønskningsbrev Tekst Præsentation af kilde 7 Thorvald Niss lykønskningsbrev Kildetype: Lykønskningsbrev fra kunstmaleren Thorvald Niss til malermester N.J. Friis fra 5. maj 1872 1 Afsender: Thorvald Niss (1842-1905)

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Præsentation af kilde 12 uddrag af Justitsministeriets skrift om justitssagen mod Pio, Brix og Geleff

Præsentation af kilde 12 uddrag af Justitsministeriets skrift om justitssagen mod Pio, Brix og Geleff Tekst Præsentation af kilde 12 uddrag af Justitsministeriets skrift om justitssagen mod Pio, Brix og Geleff Kildetype: Uddrag af Justitsministeriets skrift Kjendsgerningerne i den ved Højesterets Dom af

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Slaget på Fælleden forhistorie og virkning

Slaget på Fælleden forhistorie og virkning Side 1 af 8 Lærerkursus Arbejdermuseet / Skoletjenesten: Slaget på Fælleden forhistorie og virkning Tiden op til 1872 1868: Vilhelm Munck Om fattigdommen i København : Et stærkt og farligt proletariat

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V HAR KÆRT BARN MANGE NAVNE? SIDE 1/7

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V HAR KÆRT BARN MANGE NAVNE? SIDE 1/7 SIDE 1/7 TAL OM TEMAETS OVERSKRIFT: HAR KÆRT BARN MANGE NAVNE? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÆNK PÅ DANSKHED,

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Lærervejledning "Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret"

Lærervejledning Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Lærervejledning "Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret" Formålet med materialet Materialet "Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret" er udarbejdet med henblik på at understøtte kanonpunktet

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,IERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-1945 IJge 17-2010 SYGEPLEJERSKER OG P.IIDAGOGER har undersøgt hvad det kostede

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. En billedmosaik. Målgruppe: alfa-hold, danskuddannelse 1. Arbejdermuseet og ABA. Københavns Bymuseum.

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. En billedmosaik. Målgruppe: alfa-hold, danskuddannelse 1. Arbejdermuseet og ABA. Københavns Bymuseum. Københavns Bymuseum. Københavns Bymuseum. Dig og Demokratiet ét emne to museer En billedmosaik Københavns Bymuseum. Arbejdermuseet og ABA. Københavns Bymuseum. Københavns Bymuseum. Arbejdermuseet og ABA.

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven af 2015

Læs mere