Analyse 21. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 21. marts 2014"

Transkript

1 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne. Adgangskravet til erhvervsuddannelserne ligger fast, men adgangskravet til de gymnasiale uddannelser fortsat er til diskussion. Dette notat ser på konsekvenserne af at indføre et karakterkrav på de gymnasiale uddannelser på henholdsvis 4 og 7. Særligt ses der på, hvordan unge med gymnasial uddannelse, der ikke ville have klaret et eventuel skærpet karakterkrav til de gymnasiale uddannelser, klarer sig uddannelsesmæssigt efterfølgende. Hovedkonklusioner: I analysen ses på de unge, der færdiggjorde grundskolens 9. klasses afgangsprøve i 2002 og som har færdiggjort en gymnasial uddannelse (senest i 2007). Denne gruppe kaldes målgruppen I denne målgruppe havde 42 pct. et karaktersnit under 7 i dansk og matematik fra grundskolen. Med et karakterkrav på 7 skulle 42 pct. af årgangens gymnasieelever således have fundet andre ungdomsuddannelser. Det ville dermed have været nødvendigt, at lukke eller omstrukturere en stor del af landets gymnasier, og de tilbageværende gymnasier ville blive reserveret til de bogligt meget stærke unge. For de unge i målgruppen, som havde et karaktersnit under 7, var knap to tredjedele svarende til ca enten i gang med eller færdige med en videregående uddannelse i Det drejer sig især om korte og mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske og pædagoger. De personer udgjorde omkring 45 pct. af dem fra årgangen, der havde færdiggjort eller var i gang med en mellemlang videregående uddannelse i Hvis der indføres et karakterkrav på 7 i dansk og matematik, vil det derfor medføre et stort fald i tilgangen til disse videregående uddannelser fra kvote 1, og det ville formentlig kræve en revision af optagelseskrav og indhold på uddannelserne. De skulle vælge andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale, fx erhvervsuddannelse, hvor man i så fald også skulle overveje behovet for nye spor, som skulle rettes mod eller måske integreres med de pågældende videregående uddannelser. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Et karakterkrav på 7 ville således være udtryk for en gennemgribende og omfattende ændring af uddannelsessystemet, som efter alt at dømme ikke er undersøgt nærmere. Man kan heller ikke regne med, at en større del af en folkeskoleårgang ville få over 7 i gennemsnit fx på grund af øget motivation, idet Undervisningsministeriets retningslinjer er, at karaktererne i folkeskolen skal fastlægges, således at ca. 35 pct. af alle karakterer givet et givent år skal ligge under 7. Kontakt Ledende økonom Kristian Thor Jakobsen Tlf

3 1. Baggrund Reformen af erhvervsuddannelserne indebærer, at de unge skal have mindst 2 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik for at få adgang til erhvervsuddannelserne eller gymnasierne. Det var ca. 5 pct. af dem, der startede en gymnasial uddannelse i 2010, som ikke opfyldte dette krav. Det diskuteres om der skal stilles større karakterkrav for at komme ind på de gymnasiale uddannelser. Bl.a. har karakterkrav på 4 og 7 været nævnt. Dette notat ser på, hvor mange af de unge fra en given årgang, der har gennemført en gymnasial uddannelse, og som har et karaktersnit på under 4 og 7 fra grundskolen. Derudover ses på, hvordan disse personer har klaret sig uddannelsesmæssigt efter gymnasiet. 2. Adgangskrav på de gymnasiale uddannelser Der er en tendens til, at frafaldet i gymnasiet er højere, jo lavere karakter man har med fra grundskolen. Denne sammenhæng mellem frafald og karakterer er således klart mere udtalt i gymnasiet end på erhvervsuddannelserne. 1 Samlet er der ca. 20 pct. af gymnasieleverne med grundskolegennemsnit under 7, som falder fra, mens frafaldet er 7 pct. for personer med et gennemsnit over 7. For personer med et folkeskolesnit under 4, falder ca. 35 pct. fra gymnasiet, jf. figur 1. Omkring 40 pct. af de unge, der falder fra en gymnasial uddannelse, er senest fem år efter deres start på den gymnasiale uddannelse enten i gang med eller færdige med en erhvervsuddannelse. Dette gælder for unge med karaktersnit fra grundskolen på under 4 såvel som 7. Figur 1: Gennemførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser fem år efter start for de unge, der startede i 2004 (pct.) Snit under 4 Snit under 7 Snit på mindst 7 Karaktersnit i dansk og matematik fra 9. klasse Gennemførelsesprocenten er kun beregnet for unge med et samlet registreret karaktersnit i dansk og matematik fra grundskolens 9. kl. afgangseksamen. I det følgende ses nærmere på hvad der sker med de unge, der gennemfører en gymnasial uddannelse og har karaktergennemsnit under 7 i henholdsvis dansk og/eller matematik fra grundskolen. Der fokuseres på de unge, der færdiggjorde grundskolens 9. klasses afgangsprøve i 2002, og som senest i 2007 færdiggjorde en gymnasial uddannelse. Denne gruppe kaldes i det følgende for målgruppen. 1 Se Krakas analyse Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt 3

4 Hele 42 pct. af denne målgruppe havde ikke fået over 7 i dansk og/eller matematik i grundskolen. Således ville 42 pct. af de personer, der senere hen fuldførte en gymnasial uddannelse, have været afskåret herfra, hvis der havde været et karakterkrav på mindst 7. I dette tilfælde skulle disse unge vælge en anden ungdomsuddannelse herunder fx erhvervsuddannelserne. Det ville dermed være nødvendigt, at lukke eller omstrukturere en stor del af landets gymnasier, og de tilbageværende gymnasier ville blive reserveret til de bogligt meget stærke unge Der er væsentlig færre med gymnasieuddannelse som har under 4 i dansk og/eller matematik fra grundskolen. Disse personer udgjorde ca. 6 pct. af målgruppen, jf. figur 2. Figur 2: Andel fra grundskoleårgang 2002 med gymnasieuddannelse, der havde gennemsnit under 4 og 7 i dansk og/eller matematik fra grundskolen (pct.) Karaktersnit under 4 Karaktersnit under 7 Unge, der ikke har fået registreret en karakter i en eller flere eksamener fra grundskolen, er antaget til ikke at have et karaktersnit for de pågældende fag. Karaktersnittet inkluderer snittet i karakterer i henholdsvis dansk og matematik fra grundskolen. Indførelse af et karakterkrav ved de gymnasiale uddannelser på fx 7 vil have en vis motivationseffekt for nogle af de unge, der ligger lige under karakterkravet i grundskolen og har en ambition om at starte på en gymnasial uddannelse. Effekten heraf på det samlede optag vil imidlertid være meget begrænset, blandt andet fordi der sigtes efter, at 35 pct. af alle karakterer i et eksamensnår skal være under 7 som udgangspunkt. Det vil sige, at andelen med karakterer under 7 skal være nogenlunde konstant fra år til år (se 3. Det videre uddannelsesforløb for unge med en gymnasial uddannelse, der ikke havde over 7 i karaktersnit fra grundskolen En væsentlig del af de personer, som gennemførte gymnasieuddannelsen med et gennemsnit i dansk og/eller matematik fra grundskolen under 7, har siden søgt ind på videregående uddannelser, og en ret stor andel havde i 2011 gennemført uddannelsen. For de unge fra målgruppen, der havde et karaktersnit under 7, var omkring to tredjedele således enten i gang eller færdige med en videregående uddannelse i 2012, jf. tabel 1. Det svarer til personer, eller ca. 37 pct. af alle dem fra 2002-årgangen, som var i gang med eller havde gennemført videregående uddannelse. 4

5 Tabel 1: Uddannelse- og beskæftigelsesmæssig status i 2012 for unge fra grundskoleårgangen med gymnasial baggrund (pct.) Andel fuldført videregående udd. Andel i gang med videregående udd. Andel med tilknytning til erhvervsuddannelse Andel uden tilknytning til yderligere uddannelse Karaktersnit under 7 39,8 28,2 17,9 14,1 Karaktersnit på mindst 7 58,2 24,0 9,3 8,5 Alle 50,4 25,7 12,9 11,0 Unge, der ikke har fået registreret en karakter i en eller flere eksamener fra grundskolen, er antaget til ikke at opfylde karakterkravet. Karaktersnittet inkluderer snittet i karakterer i henholdsvis dansk og matematik fra grundskolen. Tallene inkluderer udelukkende personer, der har fuldført en gymnasial uddannelse senest i Som hovedregel skal en person have en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx eller stx), en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux) - eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen for at kunne blive optaget på en videregående uddannelse. Derudover vil personer kunne opnå adgang til de videregående uddannelser via kvote 2 systemet, hvor personer med eksempelvis en erhvervsuddannelse kan søge ind, jf. boks 1. Langt de fleste bliver i dag optaget via kvote 1. Boks 1: Adgangskrav til de videregående uddannelser via kvote 2 Adgang via kvote 2 systemet kræver på fx de mellemlange videregående uddannelser typisk en erhvervsuddannelse, hvor en række fag skal have været på et tilstrækkeligt niveau. I kvote 2 bliver man optaget på ens samlede kvalifikationer, herunder en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse i modstætning til kvote 1, hvor optaget sker udelukkende på baggrund af den adgangsgivende eksamen. Derved er der ikke den samme gennemsigtighed, om hvorvidt man kan komme ind på en given videregående uddannelse via kvote 2, som der vil være ved optagelse gennem kvote 1. Samtidig kan det være en meromkostning forbundet med at skulle foretage helhedsvurderinger af ansøgere sammenlignet med enkle karakterkrav. Hvis der indføres et karakterkrav på 7 i dansk og matematik for at tage gymnasial uddannelse, vil det derfor medføre et stort fald i tilgangen til de videregående uddannelser fra kvote 1. Det kan bl.a. stille krav om, at man må revidere optagelseskravene på de videregående uddannelser. Desuden ville de unge, som ikke opfylder kravene, skulle vælge andre ungdomsuddannelser, fx erhvervsuddannelse, hvor man i så fald også skulle overveje behovet for nye spor, som skulle rettes mod eller måske integreres med de pågældende videregående uddannelser. Til gengæld kunne den tid der bruges i uddannelsessystemet formentlig forkortes for nogle grupper. Blandt de unge gymnasieuddannede i målgruppen med under 7 i gennemsnit i dansk og/eller matematik fra grundskolen er der således ca. 18 pct., som er i gang med en erhvervsuddannelse, og som derfor bruger lang tid på at gennemføre ungdomsuddannelse. Desuden er der som nævnt et antal personer med under 7 i snit, som startede en gymnasial uddannelse, men som efter nogen tid faldt fra og derefter har gennemført en erhvervsuddannelse. For de unge i målgruppen, der havde et karaktersnit på over 7 i dansk og/eller matematik fra grundskolen, var omkring fire ud fem enten i gang eller færdige med en videregående uddannelse i Det er noget mere end gruppen med under 7 i snit. Der er også færre med høje grundskolekarakterer, der falder fra gymnasiet og som efter gymnasiet påbegynder erhvervsuddannelse. For gruppen af unge i målgruppen med et karaktersnit under 7 er der omkring 14 pct., der knap 10 år efter grundskolens afslutning ikke var i gang med eller havde færdiggjort 5

6 en erhvervskompetencegivende uddannelse. Langt størstedelen - 75 pct.- af denne gruppe var i beskæftigelse. Kun godt 3 pct. havde ikke tilknytning til hverken uddannelsessystemet (de var ikke i gang med eller havde færdiggjort en erhvervskompetencegivende uddannelse) eller til arbejdsmarkedet (i form af regulær beskæftigelse). For gruppen af unge med et karaktersnit over 7 var den tilsvarende andel knap 2 pct. Gymnasieuddannede med under 7 fra folkeskol søger især korte og mellemlange uddannelser De unge med gymnasial baggrund og et karaktersnit fra grundskolen under 7 i dansk og/eller matematik vælger i højere grad korte og mellemlange videregående uddannelser end de unge fra årgangen, der havde et højere gennemsnitsnit. Knap halvdelen af de personer fra målgruppen med under 7 i grundskolesnit, og som tager videregående uddannelser, havde tilknytning til de mellemlange videregående uddannelser. Den tilsvarende andel lå på knap 33 pct. for de unge, der havde et karaktersnit på over 7. Modsat havde de unge med et karaktersnit over 7 langt større tilbøjelighed til at søge ind på de lange videregående uddannelser, jf. figur 2. Et karakterkrav på mindst 7 for at starte på gymnasiale uddannelser vil dermed især påvirke antallet af unge, der vil have direkte adgang til de korte og mellemlange videregående uddannelser via kvote 1. Det omfatter især de tre store mellemlange videregående uddannelser (lærer, pædagog og sygeplejerske). Især pædagoguddannelserne ser ud til at tiltrække unge med gymnasial baggrund og et karaktersnit under 7 i dansk og/eller matematik fra grundskolen. Figur 2: Fordeling på for unge fra grundskoleårgangen 2002 med gymnasial baggrund, der var i gang eller færdige med en videregående uddannelse i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Havde ikke karaktersnit på mindst 7 Havde karaktersnit på mindst 7 Lange videregående udd. Mellemlange videregående udd. Korte videregående udd. Unge, der ikke har fået registreret en karakter i en eller flere eksamener fra grundskolen, er antaget til ikke at opfylde karakterkravet. Tallene inkluderer udelukkende personer, der har fuldført en gymnasial uddannelse senest i For grundskoleårgangen fra 2002 havde knap 90 pct. af de unge, der havde færdiggjort eller var i gang med en mellemlang videregående uddannelse i 2012, en gymnasial baggrund. Omkring halvdelen af denne gruppe ca unge havde et karaktersnit på 6

7 under 7 fra grundskolen. Dette inkluderer ca unge fra årgangen, der havde tilknytning til pædagoguddannelsen (enten i gang eller færdig med), mens det samme ville være gældende for unge på henholdsvis lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. 7

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere