Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen følger punkterne i ansøgningsskemaerne. Har du yderligere spørgsmål, kan du få hjælp hos den kommunale uddannelsesvejleder/piareersarfik. Du kan søge to uddannelser. Du skal vedlægge dokumentation for de eksamener, prøver og aktiviteter, du har anført på skemaet. Hvis du ikke kan nå at skaffe nødvendige dokumentationspapirer inden ansøgningsfristen, kan du vedlægge et brev med besked om, at de eftersendes. Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først færdigbehandles, når den krævede dokumentation foreligger. Dokumentation skal altid vedlægges i kopi. Send aldrig en original. Skriv CPR-nr. i højre hjørne på alle kopier. Ansøgning med dokumentation skal du sende til eller aflevere på det kommunale vejledningskontor/piareersarfik, som sender din ansøgning videre. Side 1 1. Personlige oplysninger. Skriv dit fulde navn, husk alle mellemnavne. Hjemby er den by, du boede i, før du startede, eller før du starter på din uddannelse eller dit uddannelsesforløb. Vedlæg dokumentation for navn, Cpr.nr. og bopæl i form af: Dåbsattest, navneattest eller personnummerbevis. Hvis du har skiftet navn ved ægteskab, skal du desuden vedlægge kopi af vielsesattest. Bopælsattest Optagelsesbrev sendes i juli eller august. Angiv din sommerferieadresse, hvis dit optagelsesbrev skal sendes dertil. 2. Forældre/værges navn og adresse. I tilfælde af, at det offentlige ikke kan komme i kontakt med dig, kan forældrene/værgen kontaktes. Dokumentation er ikke nødvendig. 3. Barn/børn Anføres af hensyn til billetudstedelse og evt. Kollegieværelse. 4. Ægtefælle/samlever Anføres af hensyn til billetudstedelse og evt. Kollegieværelse. 5. Uddannelsesønske Skriv den korrekte betegnelse på den (de) ønskede uddannelse(r). Den rigtige betegnelse finder du Side 1/6 (Jan. 2013/USF)

2 på Du kan søge to uddannelser. Hvis du allerede har tilsagn om praktikplads, skal du vedlægge dokumentation herfor. Side 2 6. Gymnasiale uddannelser Udfyldes når du, under punkt 5 søger om optagelse på gymnasial uddannelse. 6 a.: Valg af gymnasial studieretning I alt skal tre studieretninger forhåndstilkendegives i prioriteret rækkefølge inkl. studieretningens uddannelsesnummer: Forhåndstilkendegivelsen er ikke bindende og det endelige valg af studieretning foretages i slutningen af grundforløbet. En studieretning vælges blandt de udbudte studieretninger i hjemkommunen. Hvis en bestemt studieretning ikke udbydes i den pågældende hjemkommune søges studieretningen i den nærmeste kommune hvori studieretningen udbydes. Bemærk, at begrebet studieretning her refererer til de 8 generelle studieretninger, jf. link til pdf en oversigt over studieretninger. 6 b.: Eventuelle faglige eller personlige grunde for at søge sig optaget på en anden gymnasieskole end det der følger af 11, stk. 1 og 2 i loven Her henvises til 11 i Inatsisartutlov nr. 13 a f 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse. Der skal være tale om særlige forhold. Der er ganske få ansøgninger der imødekommes. I praksis dispenseres kun for 1-2 %. Sociale forhold tages normalt ikke i betragtning. Eksempler på grunde, som kan tages i betragtning: Familiære forhold som en kæreste, der er optaget i anden kommune eller mor/far der er bosat i anden kommune. Faglige grunde, som valg af studieretning, der ikke tilbydes i hjemkommunen. Side 2/6 (Jan. 2013/USF)

3 6 c.: Optag Her henvises til 8 og 9 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse. Hvornår sættes kryds ved retskrav og evt. dispensation? Retskrav og dispensation er relevant for ansøgere som har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 2 år (indbefatter 3 årgange). For retskravet gælder, at ansøger mindst har opnået karakteren E i Samtlige afsluttende obligatoriske FA prøver. Samtlige standpunktskarakterer i 10. klasse. Projektopgaven. Dispensation kan af rektor gives til ansøgere: Som ikke har bestået en eller to FA prøvekarakterer. Som har gode FA prøvekarakterer i fag som grønlandsk, dansk, engelsk og matematik. Det er muligt at vedlægge personlig motivation for ansøgning på dispensation. Hvornår sættes kryds ved optagelse gennem optagelsesprøve? Optagelsesprøve vælges af: Alle ansøgere hvis folkeskoleeksamen er mere end 2 år gammel på ansøgningstidspunktet. Ansøgere, som har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 2 år, men som ikke opfylder retskravet og som ikke er i gang med at opkvalificere sig inden for relevante fag. Fælles for 6 a-c: Du finder vejledninger og oversigt over studieretninger, samt gældende lovgivning på Side 3 7. Adgangsgivende eksamen Adgangskravene til de forskellige uddannelser kan ses på skolernes hjemmesider. Dem kan du finde ved at gå ind på Anfør, hvilket år du afsluttede din eksamen, eller om du er i gang. Kopi af skole- og uddannelsespapirer skal vedlægges. Hvis du går i folkeskolen, på en gymnasial uddannelse, på Piareersarfik-forløb eller på efterskole og forventer at afslutte til sommer, skal du vedlægge kopi af sidste karakterblad. 8. Aktiviteter herunder evt. afbrudte uddannelser Den institution, der behandler din ansøgning, vil gerne se, hvilke aktiviteter, du har været eller er i gang med, f.eks.: Arbejde Udlandsophold Side 3/6 (Jan. 2013/USF)

4 Efterskoleophold Højskoleophold Eller afbrudt skole- eller kursusforløb Aktiviteterne skal om muligt være dokumenterede. 9. Andre prøver/eksaminer Her anføres, hvis du har bestået andre prøver eller eksaminer ud over din egentlige skolegang. Anfør, hvilket år du holdt op, eller om du er i gang. Dokumentation i form af kursusbevis eller andet skal vedlægges. 10. Dispensation Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen, skal du skrive en personlig ansøgning. Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til hverken din 1. prioritet eller 2. prioritet, skal du skrive to personlige ansøgninger. Du skal redegøre for, hvorfor du er kvalificeret til at starte på uddannelsen. Du kan ringe til uddannelsesinstitutionen for at høre, hvad de lægger vægt på. Du kan også kontakte den lokale vejleder i Piareersarfik for at få hjælp til at skrive din ansøgning. Husk at underskrive ansøgningen personligt. 11. Kollegieværelse Du skal anføre, om du søger kollegieværelse. Hvis du søger kollegieværelse, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema til kollegium. Er uddannelsesstedet Nuuk, skal et KAF-skema udfyldes. Du kan finde skemaet på Har det ønskede uddannelsessted eget kollegium, udfyldes et skema, som findes på skolens hjemmeside. Side Bank Uddannelsesstøtte kan kun udbetales til en grønlandsk eller dansk bank. 13. Statsborgerskab Du skal være dansk statsborger for at modtage uddannelsesstøtte. Grønlændere er automatisk danske statsborgere. Er du ikke dansk statsborger, kan du søge dispensation fra denne regel. Se de nærmere bestemmelser i uddannelsesstøttebekendtgørelse nr. 8 af 27. marts Der forventes en ny bekendtgørelse fra januar Dansk uddannelsesstøtte (SU) Udfyld kun dette punkt, hvis du er over 18 år. Hvis du har modtaget eller modtager dansk uddannelsesstøtte, vil det have betydning for, om du kan modtage uddannelsesstøtte i Grønland. Ved de videregående uddannelser har det betydning for hvor mange klip, du har ret til at få. Vedlæg dokumentation, hvis du har modtaget eller modtager SU. Side 4/6 (Jan. 2013/USF)

5 15. Offentlige ydelser Udfyld kun dette punkt, hvis du er over 18 år. Hvis du har modtaget eller modtager pension eller anden offentlig ydelse, vil det have betydning for, om du kan modtage uddannelsesstøtte. Vedlæg dokumentation, hvis du har modtaget eller modtager offentlig ydelse. Børnepenge og skolepenge er ikke offentlige ydelser. 16. Børnetillæg Børnetillæg modtages under uddannelsen, såfremt der er forsørgelsespligt over de(t) barn/børn, der søges om børnetillæg til. A) Hvis du bor sammen med de(t) barn/børn, der søges om børnetillæg til, skal du vedlægge: Bopælsattest, der viser, at du bor sammen med barnet/børnene Dåbs- eller fødselsattest for hvert barn. For ugifte fædre vedlægges desuden faderskabserklæring eller fødselsattest med faderens navn påført. B) Hvis du ikke bor sammen med de(t) barn/børn, der søges om børnetillæg til, skal du vedlægge: Dåbs- eller fødselsattest for hvert barn. Faderskabserklæring. C) Såfremt du kun har bidragspligt overfor de(t) barn/børn, der søges om børnetillæg til, skal du vedlægge: Bidragsresolution, med angivelse af bidragsmodtager. 17. Rejser ved start på uddannelsen Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis du ikke bor i uddannelsesbyen. Som nødvendig dokumentation skal du vedlægge: bopælsattest evt. Vielsesattest. Bemærk: Hvis du medbringer børn på uddannelse i Grønland, skal du inden udstedelse af billet fremvise dokumentation for bolig og pasning af barn/børn 18. Godstransport Der kan ydes godstransport, når der er bevilget frirejse til børn i forbindelse med uddannelsens start. Hvis du rejser sammen med din ægtefælle/samlever, der også skal på uddannelse, kan der ydes godstransport, når den normerede studietid for mindst én af jer er på mere end 24 måneder. Godstransport ydes som transport af container på indtil 6 m3 indvendig mål eller som stykgods op til 6 m3 inklusive forsikring, med en forsikringssum op til ,- kr. pr. ydet godstransport. Hvis du har tre eller flere børn, bevilges der 2 containere eller stykgods på op til 12 m3 i alt. Side 5/6 (Jan. 2013/USF)

6 20. Underskrift Med din underskrift erklærer du, at dine oplysninger er rigtige. Hvis du får bevilget uddannelsesstøtte på baggrund af urigtige oplysninger, skal støtten tilbagebetales, og du kan blive idømt en foranstaltning efter kriminalloven. Er du under 18 år, skal dine forældre/værge underskrive for dig. Bilagsliste Du skal skrive, hvilke bilag, du har vedlagt. Tjekliste Har du husket? Navneattest eller dåbsattest og evt. Vielsesattest Bopælsattest Eksamenspapirer eller karakterblad og evt. Egnethedserklæring Dokumentation for arbejde, udlandsophold eller højskoleophold Hvis du har børn skal du endvidere huske Dåbs- eller fødselsattest for hvert barn Faderskabserklæring Evt. bidragsresulotion Side 6/6 (Jan. 2013/USF)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere