Bedre ungdomsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling

2 Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede indsatser understøttet målsætningerne om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse. Danske Regioner ønsker med dette oplæg at give inspiration til ministerudvalgets arbejde med udgangspunkt i regionernes erfaringer. I oplægget præsenteres en række anbefalinger til hvert af de tre temaer, der indgår i kommissoriet for ministerudvalget: Erhvervsuddannelser, udfordringen med at få alle igennem en ungdomsuddannelse samt de gymnasiale uddannelser. Et regionalt uddannelsesløft er en højt prioriteret del af den regionale vækstdagsorden. Bedre uddannede unge skal bidrage til, at virksomheder får mere kvalificeret arbejdskraft til gavn for deres produktivitet og konkurrenceevne. For de unge er uddannelse nøglen til et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver regions vækstfora har ansvaret for at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, og Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde en regional uddannelsesstrategi som en del af den regionale udviklingsplan. Uddannelsesområdet spiller en nøglerolle for at sikre stærke rammevilkår for regional bosætning, vækst og erhvervsudvikling. De regionale indsatser er koordineret med de statslige målsætninger i de regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og de seks regionale vækstfora. Regionerne støtter indsatser for at løfte kompetenceniveauet regionalt med ca. 100 millioner kroner årligt via en uddannelsespulje målrettet ungdomsuddannelser. Endvidere anvender de regionale vækstfora ca. 200 millioner kroner årligt bl.a. fra EU s strukturfondsmidler på opkvalificering af ledige og medarbejdere med henblik på at skabe vækst og innovation, overvejende i den private sektor. Indsatserne bygger på analyser af de konkrete regionale udfordringer. Indsatsområderne er: Bedre uddannelsesdækning, flere praktikpladser, frafaldsreduktion, stærkere faglige miljøer og tydeligere overgangsmuligheder for de unge. Se mere om de konkrete projekter på I samarbejde med centrale aktører som skoler, UU-centre, jobcentre, arbejdsmarkedets parter mv. arbejder regionerne for at håndtere de regionale uddannelsespolitiske udfordringer. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 2

3 På baggrund af de positive erfaringer fra arbejdet med 95 procentmålsætningen, giver Danske Regioner nedenstående anbefalinger til ministerudvalget: Anbefalinger 1 Der er behov for øget søgning til erhvervsuddannelserne Danske Regioner foreslår derfor, at der opstilles en målsætning om, at mindst 35 procent af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse 10 år efter afslutning på grundskolen. 2 Det forudsætter et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne Erfaringer fra de regionale indsatser viser, at erhvervsuddannelser kan gøres mere attraktive bl.a. via en styrket, regionalt koordineret indsats for flere praktikpladser i det private erhvervsliv samt via smidigere uddannelsesskift. 3 En bedre geografisk uddannelsesdækning er nødvendig for at sikre ungdomsuddannelser til alle unge Hvis de unge har for langt til uddannelse, falder de fra. De 24 kommuner, hvor de unge har længst til uddannelse, er også de kommuner, hvor færrest får en ungdomsuddannelse. 4 Et styrket regionalt samarbejde om 95 procentmålsætningen kan løfte indsatsen Erfaringerne fra de regionale indsatser viser, at forpligtende samarbejder regionalt mellem de centrale aktører kan styrke indsatsen markant i forhold til frafaldsbekæmpelse, talentarbejde, bedre overgangsmuligheder m.v.

4 Tema 1 Erhvervsuddannelser Mangel på faglært arbejdskraft kan blive en barriere for vækst. Der forventes at mangle faglærte i Der er en fortsat stigende søgning til de gymnasiale uddannelser. I dag begynder 72 procent af de unge, som forlader grundskolen, på en gymnasial uddannelse. Noget tyder på, at denne andel er for høj. For det første på grund af behovet for mere faglært arbejdskraft. For det andet anvender 22 procent gymnasialt uddannede ikke deres uddannelse til videre uddannelse. For det tredje begynder 9,3 procent efterfølgende en erhvervsuddannelse. Dobbeltuddannelse er dyrt for den enkelte og for samfundet. Samtidig er søgningen til erhvervsuddannelser gået tilbage med 11 procentpoint på 11 år. I 2001 søgte 31,7 procent af en årgang ind på en erhvervsuddannelse, og i år er det kun 20,4 procent. Billedet er det samme i hele landet, dog mest markant i Region Hovedstaden, hvor andelen, der søger en erhvervsuddannelse, er faldet med 15 procent i perioden fra Regionerne foreslår derfor en national målsætning om, at mindst 35 procent af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse 10 år efter endt grundskole. Andelen med en erhvervsuddannelse skal løftes med 10 procentpoint. Målsætningen om, at mindst 35 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse, skal primært opfyldes via et øget optag og en øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne rettet mod det private erhvervsliv. Det skal ses i lyset af en stærkt begrænset vækst i den offentlige sektor, og at uddannelserne på dette område i høj grad er dimensionerede. For at målsætningen kan indfries, er det nødvendigt at løfte kvaliteten på erhvervsuddannelserne og dermed gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge. Øget søgning til erhvervsuddannelserne For erhvervsuddannelserne er der fire store problemstillinger, som skal betragtes samlet: Faldende søgning til erhvervsuddannelserne. Andelen af en ungdomsårgang, der ønsker en erhvervsuddannelse er faldet fra 31,7 til 21,4 procent på 11 år. Et højt frafald, især på grundforløbet. Region Syddanmark har opgjort frafaldet til 17 pct. 3 mdr. efter studiestart og 32 procent efter et år. For de gymnasiale uddannelser er frafaldet til sammenligning 12 procent efter 12 måneder. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 4

5 Mere end unge mangler en praktikplads, heraf er 4400 i skolepraktik. Antallet af unge i skolepraktik er steget med 22 procent i forhold til sidste år. I Region Syddanmark er det blot 45 procent af eleverne, der har en ordinær praktikplads 10 måneder efter afsluttet grunduddannelse. Endelig oplever de unge ikke entydigt erhvervsuddannelserne som en ungdomsuddannelse med en stærk ungdomskultur. Gennemsnitsalderen ved start på uddannelserne er stigende og er nu på 21,5 år, mens den for de gymnasiale uddannelser er 17 år, viser en opgørelse fra Region Syddanmark. Anbefalinger 1 En mere systematisk praktikpladsopsøgende indsats koordineret med erhvervsskoler, UU-centre, virksomheder, jobcentre mv. Der er behov for en systematisk praktikpladsopsøgende indsats rettet mod områder og brancher i vækst, især blandt de private virksomheder, der ikke allerede er praktikpladsgodkendte. I Region Hovedstaden er der virksomheder, der ikke er praktikpladsgodkendte. Proceduren for praktikpladsgodkendelse bør derfor forenkles markant. Skolerne bør koordinere og professionalisere den vedvarende indsats, f.eks. via regionalt forankrede centre. Det er desuden nødvendigt, at skolerne gør mere for at forberede eleverne på mødet med virksomhederne og forbereder virksomhederne på læringsforpligtigelsen af eleven. En sådan indsats skabte på halvandet år 1600 ekstra praktikpladser i Region Nordjylland. Øvrige forslag, der kan medvirke til at sikre flere praktikpladser, er sociale klausuler i forbindelse med offentlige anlægsbyggerier mv., udbredelse af delepraktikker og praktikmuligheder på tværs af landegrænser. 2 Løft af det faglige niveau og bedre muligheder faglig specialisering, der kan bidrage til at styrke talentarbejdet og væksten Der er behov for en styrket dialog om den faglige udvikling på nogle erhvervsskoler inden for visse fag, herunder om både metode og pædagogik og om specialiseringsmulighederne. Specialiseringsmulighederne, som f.eks. centres of excel- BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 5

6 lence, kan med fordel være inden for de erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger, der eksisterer regionalt. Faglige uddannelsers kobling til nye erhvervsmæssige vækstområder kan med fordel styrkes. 3 Erhvervsskoler kan medvirke til innovation Erhvervsskolerne har fokus på deres bidrag til forretningsudvikling og innovation i især små og mellemstore virksomheder. Erhvervsskolerne kan for det første medvirke til at styrke virksomhedernes produktivitet gennem kompetenceudvikling af medarbejdere. Erhvervskolerne kan også på områder, hvor de har specialiseret sig, levere viden om nye metoder og værktøjer til virksomhederne. Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler har indledt en dialog. 4 Brobygning til erhvervsuddannelser for elever i folkeskolen Omvalgselever udgør en tredjedel af samtlige elever på en erhvervsuddannelse i Region Hovedstaden, mens de på gymnasierne blot udgør 4 procent. Dobbeltuddannelse skal så vidt muligt undgås, da det er dyrt både samfundsmæssigt og for den enkelte. Bedre vejledning og brobygning kan reducere omvalg og dobbeltuddannelse og samtidig skabe øget søgning til erhvervsuddannelserne, hvis viden om erhvervsuddannelserne forankres hos lærere og elever i folkeskolen. Brobygning kan være i form af konkrete samarbejdsaktiviteter med lærere og elever i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. 5 Synliggøre adgangsvejene til videregående uddannelser - via flere samarbejder mellem ungdoms- og videregående uddannelser, f.eks. i form af undervisningsforløb med moduler på de videregående uddannelser, praktik, vejledning, lærerudveksling mv. 6 Forenkling af indgangene på erhvervsuddannelserne - kan give de unge et bedre overblik over det tilbud, en erhvervsuddannelse er. Der kan med en forenkling udvikles forskellige spor, der matcher de unges behov. F.eks. et spor for de afklarede, som har brug for at komme hurtigt i praktik, og et spor for de mere uafklarede, der har brug for et bredere grundforløb. Forenkling af indgange kan samtidig medvirke til at skabe stærkere faglige miljøer og opretholde en bredere geografisk dækning samt til at udvikle undervisningsformerne. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 6

7 Tema 2 Udfordringen med at få alle igennem en ungdomsuddannelse De uddannelsespolitiske udfordringer er forskellige i de enkelte dele af landet. Der er forskel på afstand til uddannelse og dermed på de unges valgmuligheder. Desuden varierer den branchemæssige fordeling af tilgængelige praktikpladser. Søgemønstre, socioøkonomiske forhold og demografi varierer også i de enkelte dele af landet. Løsningerne forudsætter derfor et strategisk, regionalt samarbejde mellem centrale aktører om 95 procentmålsætningen og bedre uddannelsesdækning. Bedre geografisk uddannelsesdækning er nødvendig for at sikre ungdomsuddannelser til alle unge Afstand til uddannelse er afgørende for hvor mange, der får en ungdomsuddannelse og for de unges valgmuligheder. Særligt i forhold til skoletrætte eller uddannelsesfremmede elever er det et vigtigt element, at de kan begynde på en ungdomsuddannelse i deres lokalområde. Tal fra Danske Regioner viser, at der, hvor de unge har længst til en ungdomsuddannelse, også er der, hvor færrest gennemfører en uddannelse. Det er især en udfordring på erhvervsuddannelserne. Eksempelvis har 14 procent af de unge i Region Syddanmark mere end 90 minutters transporttid hver vej til en erhvervsuddannelse. I dag er der steder, hvor uddannelsesdækningen er mangelfuld, da en række hovedforløb på erhvervsuddannelser udbydes meget få steder i hver region, og de små afdelinger er i fare for at lukke. De mindre udbudssteder kommer under yderligere pres, når ungdomsårgangene bliver mindre de kommende år. Det gælder især i forhold til udbuddet af erhvervsuddannelser, særligt hvis tendensen til faldende søgning fortsætter. Hertil kommer, at de generelle økonomiske incitamenter for skolerne peger i retning af fusioner og øget centralisering af udbud. Anbefalinger Der er behov for et fintmasket og varieret udbud af ungdomsuddannelser, så de unge har reelle valgmuligheder. Geografi må og skal ikke være en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 1 Hele eller dele af grundforløbspakker på erhvervsuddannelserne placeres uden for de større byer som forlagt undervisning eller via samlæsning og loka- BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 7

8 lisering. Eksempelvis har filialer af Erhvervsskolen Nordsjælland i fire nordsjællandske kommuner og udbud af HG på Struer Gymnasium øget søgningen hertil. 2 Udvikling af fjernundervisning og parallel undervisning, hvor en klasse undervises af en lærer et sted, og en anden klasse følger samme underviser via videoudstyr et andet sted, kan være et supplement til face-to-face-undervisning på fysiske uddannelsesinstitutioner. I Region Sjælland og Syddanmark har parallel undervisning vist gode resultater i forhold til søgning og gennemførsel. 3 Indføring af et geografisk taxametersystem. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at et revideret taxametersystem bl.a. skal tage højde for uddannelsesstedernes forskellige geografiske og sociale udfordringer. Danske Regioner støtter denne anbefaling, men opfordrer til at definere enkle kriterier, der gør taxametersystemet nemt at administrere. Der kan om nødvendigt ydes udviklingstilskud, herunder anlægstilskud via regionale midler. I det omfang, det kan være med at løfte andelen, der får en ungdomsuddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at indføre et socialt taxameter. Et styrket regionalt samarbejde om 95 procentmålsætningen skal sikre en sammenhængende indsats for de unge på ungdomsuddannelserne. Mange af de ovenstående udfordringer kan mindskes med et tættere regionalt samarbejde mellem UU-centre, jobcentre, skoler, kommuner, arbejdsmarkedets parter mv. Det drejer sig om den utilstrækkelige uddannelsesdækning, usmidige overgange, praktikpladsindsatsen mv. Hertil kommer den ikke altid sammenhængende indsats for de unge og voksne ledige, uafklarede eller frafaldstruede. Anbefalinger 1 Etablering af forpligtende samarbejder, der opstiller fælles målsætninger med udgangspunkt i regionale udfordringer. Syddansk Uddannelsesaftale og et regionalt ungdomsuddannelsesråd har i Region Syddanmark betydet et samlet fokus hos aktørerne på uddannelsesområdet i forhold til at finde regionale løsninger på udfordringer som frafald, bedre overgange, uddannelsesdækning, det faglige miljø m.v. Institutionerne i et forpligtende samarbejde bør være ansvarlige for udbudsdækning samt for beslutninger om uddannelsessamarbejder, etablering af campus eller fusioner. Der skal være en vis volumen i den enkelte uddannelse for at sikre BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 8

9 en høj faglig kvalitet, et inspirerende studiemiljø og en effektiv institutionsdrift. Campus kan være en løsning nogle steder, mens institutionssamarbejde vil være løsningen i andre tilfælde. For at sikre en hensigtsmæssig regional dækning vil det være centralt, hvis regionerne får initiativret, bl.a. til at foreslå nye udbud. Det gælder også udbud af grund- og hovedforløb på erhvervsuddannelser. Regionerne skal i dag koordinere indsatsen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. 2 Ungeindsatsen skal gå på tværs af skoler og sektorer. For unge ledige og frafaldstruede er der behov for en målrettet og håndholdt indsats, der går på tværs af uddannelse og beskæftigelse. De unge må ikke havne mellem to stole. Der kan etableres forpligtende samarbejde om uddannelsesparathed, eventuelt i et vejledningsråd. Det skal ses i lyset af, at der f.eks. i Region Syddanmark er 13 procent af de årige, som har utilstrækkelige matematik- eller læsefærdigheder osv., mens kun 1 procent er erklæret ikke-uddannelsesparat. I samarbejdet skal jobcentre, UU-centre, skoler, kommuner og regionen indgå. I Region Nordjylland har man gode erfaringer med ungeindsatser i fire egnsvise konsortier med skoler, UU-centre, jobcentre mv. Regionen er nu den region, sammen med Region Midtjylland, der er tættest på at have indfriet 95 procentmålsætningen. Den foreslåede fleksuddannelse, hvor de frafaldne unge tilbydes forskellige moduler af praktiske og boglige forløb, kan sammenstykkes til en samlet ungdomsuddannelse i sådanne konsortier/samarbejder. 3 Flere ufaglærte skal blive faglærte i varig beskæftigelse. Det skal derfor være nemmere for de ufaglærte voksne at blive faglærte i jobs med varige beskæftigelsesmuligheder. Et forslag er at øge brugen af kurser opbygget i moduler, der giver bedre mulighed for at skifte mellem arbejde og kurser, så det ikke er en for stor byrde for virksomheden at give afkald på medarbejderen. Genindførsel af jobrotation kan overvejes. 4 Der er samtidig behov for klare meritmuligheder og obligatorisk realkompetencevurdering. Det indebærer, at systemet for realkompetencevurdering skal have et løft. Det skal være i et system, der er anerkendt af alle aktørerne, f.eks. VEU-centre, da der her er en samling af almene og erhvervsrettede tilbud og samtidig er en kobling til den regionale vækstindsats. Det kan bidrage til en stærkere sammenhæng mellem de regionale uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesindsatsen og erhvervsudviklingen. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 9

10 Tema 3 De gymnasiale uddannelser Hovedudfordringen for de gymnasiale ungdomsuddannelser er, at alt for mange unge ikke bruger deres studieforberedende uddannelse til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Endvidere er der en for stor andel, der dobbeltuddanner sig. Der er stor forskel på, hvor godt de gymnasiale ungdomsuddannelser alt andet lige ruster de unge til videregående uddannelse. Den andel, der ikke videreuddanner sig er 20 procent for stx og htx, 25 procent for hhx og hele 39 procent for hf. Der er derudover 9,1 procent af studenterne, der forventes at dobbeltuddanne sig. Det er endvidere uklart, om alle unge, der fuldfører en gymnasial ungdomsuddannelse, overhovedet er kvalificerede til at tage en videregående uddannelse. Det bør være sådan, at alle unge, der kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse, også er kvalificeret til en videregående uddannelse. En anden udfordring er de faldende ungdomsårgange, der på sigt kan sætte uddannelsesinstitutionerne under pres. Det er ikke økonomisk og fagligt bæredygtigt, at bevare gymnasier, hvis elevgrundlaget er for spinkelt. Det kan medføre lukning af flere gymnasier - især i yderområder, og de unge vil få længere til deres ungdomsuddannelse. Anbefalinger I det omfang erhvervsuddannelserne kan gøres mere attraktive og vejledningen mere målrettet mod erhvervsuddannelserne, er det muligt at reducere andelen, der dobbeltuddanner sig. Endvidere kan forbedrede meritmuligheder ved skifte mellem ungdomsuddannelser spare uddannelsestid. En stærkere koordinering af kapaciteten på de almene gymnasier er nødvendig for at opretholde et geografisk varieret udbud af almene gymnasier i alle dele af landet. 95 procent af eleverne får deres første prioritet opfyldt via den elevfordeling, der er forankret i regionerne. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 10

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Vejle, 15. november 2011 KKU

Vejle, 15. november 2011 KKU Vejle, 15. november 2011 KKU Referat fra KKU-møde 30 august vedr. punktet: Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og handlingsplan Under drøftelsen af dette punkt blev behovene for at synliggøre indsatsen

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Den regionale indsats på uddannelsesområdet er forankret i: De regionale vækstforas indsats i relation til de regionale erhvervsudviklingsstrategier

Den regionale indsats på uddannelsesområdet er forankret i: De regionale vækstforas indsats i relation til de regionale erhvervsudviklingsstrategier N O T A T 30-06-2011 Sag nr. 08/3078 Dokumentnr. 33531/11 Regionernes indsats på uddannelsesområdet Uddannelse og kompetenceudvikling står højt på den regionalpolitiske dagsorden. Regionerne støtter således

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Øget rekruttering og kvalitet på erhvervsuddannelserne skal bidrage til at fremme væksten i landets virksomheder

Øget rekruttering og kvalitet på erhvervsuddannelserne skal bidrage til at fremme væksten i landets virksomheder N O T A T 30-09-2011 Sag nr. 10/447 Dokument nr. 26429/11 Øget rekruttering og kvalitet på erhvervsuddannelserne skal bidrage til at fremme væksten i landets virksomheder De danske erhvervsskoler har i

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Denne publikation udgør Region Nordjyllands årlige uddannelsesindblik. Heri opgøres aktuelle og væsentlige uddannelsesresultater for Region Nordjylland. Til denne publikation

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Uddannelse the Greenlandic view Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Geografi og infrastruktur 18 byer - 60 bygder Svært at tiltrække og fastholde uddannet personale til førskole og

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne Organisation for erhvervslivet maj 2009 Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store ressourcer AF KONSULENT CLAUS ROSENKRANDS OLSEN, CLO@DI.DK Niveaudeling er stort set ikke eksisterende på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 35 Offentligt EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Karin Topsø Larsen, Høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne 1. februar 2017 Problemstillinger

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER. Tæt på uddannelse SYDDANMARK. Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark

VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER. Tæt på uddannelse SYDDANMARK. Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark SYDDANMARK Tæt på uddannelse VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark DM i Skills skal få flere til at søge erhvervsuddannelserne 1 intro Tekst:

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere