Bedre ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling

2 Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede indsatser understøttet målsætningerne om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse. Danske Regioner ønsker med dette oplæg at give inspiration til ministerudvalgets arbejde med udgangspunkt i regionernes erfaringer. I oplægget præsenteres en række anbefalinger til hvert af de tre temaer, der indgår i kommissoriet for ministerudvalget: Erhvervsuddannelser, udfordringen med at få alle igennem en ungdomsuddannelse samt de gymnasiale uddannelser. Et regionalt uddannelsesløft er en højt prioriteret del af den regionale vækstdagsorden. Bedre uddannede unge skal bidrage til, at virksomheder får mere kvalificeret arbejdskraft til gavn for deres produktivitet og konkurrenceevne. For de unge er uddannelse nøglen til et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver regions vækstfora har ansvaret for at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, og Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde en regional uddannelsesstrategi som en del af den regionale udviklingsplan. Uddannelsesområdet spiller en nøglerolle for at sikre stærke rammevilkår for regional bosætning, vækst og erhvervsudvikling. De regionale indsatser er koordineret med de statslige målsætninger i de regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og de seks regionale vækstfora. Regionerne støtter indsatser for at løfte kompetenceniveauet regionalt med ca. 100 millioner kroner årligt via en uddannelsespulje målrettet ungdomsuddannelser. Endvidere anvender de regionale vækstfora ca. 200 millioner kroner årligt bl.a. fra EU s strukturfondsmidler på opkvalificering af ledige og medarbejdere med henblik på at skabe vækst og innovation, overvejende i den private sektor. Indsatserne bygger på analyser af de konkrete regionale udfordringer. Indsatsområderne er: Bedre uddannelsesdækning, flere praktikpladser, frafaldsreduktion, stærkere faglige miljøer og tydeligere overgangsmuligheder for de unge. Se mere om de konkrete projekter på I samarbejde med centrale aktører som skoler, UU-centre, jobcentre, arbejdsmarkedets parter mv. arbejder regionerne for at håndtere de regionale uddannelsespolitiske udfordringer. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 2

3 På baggrund af de positive erfaringer fra arbejdet med 95 procentmålsætningen, giver Danske Regioner nedenstående anbefalinger til ministerudvalget: Anbefalinger 1 Der er behov for øget søgning til erhvervsuddannelserne Danske Regioner foreslår derfor, at der opstilles en målsætning om, at mindst 35 procent af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse 10 år efter afslutning på grundskolen. 2 Det forudsætter et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne Erfaringer fra de regionale indsatser viser, at erhvervsuddannelser kan gøres mere attraktive bl.a. via en styrket, regionalt koordineret indsats for flere praktikpladser i det private erhvervsliv samt via smidigere uddannelsesskift. 3 En bedre geografisk uddannelsesdækning er nødvendig for at sikre ungdomsuddannelser til alle unge Hvis de unge har for langt til uddannelse, falder de fra. De 24 kommuner, hvor de unge har længst til uddannelse, er også de kommuner, hvor færrest får en ungdomsuddannelse. 4 Et styrket regionalt samarbejde om 95 procentmålsætningen kan løfte indsatsen Erfaringerne fra de regionale indsatser viser, at forpligtende samarbejder regionalt mellem de centrale aktører kan styrke indsatsen markant i forhold til frafaldsbekæmpelse, talentarbejde, bedre overgangsmuligheder m.v.

4 Tema 1 Erhvervsuddannelser Mangel på faglært arbejdskraft kan blive en barriere for vækst. Der forventes at mangle faglærte i Der er en fortsat stigende søgning til de gymnasiale uddannelser. I dag begynder 72 procent af de unge, som forlader grundskolen, på en gymnasial uddannelse. Noget tyder på, at denne andel er for høj. For det første på grund af behovet for mere faglært arbejdskraft. For det andet anvender 22 procent gymnasialt uddannede ikke deres uddannelse til videre uddannelse. For det tredje begynder 9,3 procent efterfølgende en erhvervsuddannelse. Dobbeltuddannelse er dyrt for den enkelte og for samfundet. Samtidig er søgningen til erhvervsuddannelser gået tilbage med 11 procentpoint på 11 år. I 2001 søgte 31,7 procent af en årgang ind på en erhvervsuddannelse, og i år er det kun 20,4 procent. Billedet er det samme i hele landet, dog mest markant i Region Hovedstaden, hvor andelen, der søger en erhvervsuddannelse, er faldet med 15 procent i perioden fra Regionerne foreslår derfor en national målsætning om, at mindst 35 procent af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse 10 år efter endt grundskole. Andelen med en erhvervsuddannelse skal løftes med 10 procentpoint. Målsætningen om, at mindst 35 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse, skal primært opfyldes via et øget optag og en øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne rettet mod det private erhvervsliv. Det skal ses i lyset af en stærkt begrænset vækst i den offentlige sektor, og at uddannelserne på dette område i høj grad er dimensionerede. For at målsætningen kan indfries, er det nødvendigt at løfte kvaliteten på erhvervsuddannelserne og dermed gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge. Øget søgning til erhvervsuddannelserne For erhvervsuddannelserne er der fire store problemstillinger, som skal betragtes samlet: Faldende søgning til erhvervsuddannelserne. Andelen af en ungdomsårgang, der ønsker en erhvervsuddannelse er faldet fra 31,7 til 21,4 procent på 11 år. Et højt frafald, især på grundforløbet. Region Syddanmark har opgjort frafaldet til 17 pct. 3 mdr. efter studiestart og 32 procent efter et år. For de gymnasiale uddannelser er frafaldet til sammenligning 12 procent efter 12 måneder. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 4

5 Mere end unge mangler en praktikplads, heraf er 4400 i skolepraktik. Antallet af unge i skolepraktik er steget med 22 procent i forhold til sidste år. I Region Syddanmark er det blot 45 procent af eleverne, der har en ordinær praktikplads 10 måneder efter afsluttet grunduddannelse. Endelig oplever de unge ikke entydigt erhvervsuddannelserne som en ungdomsuddannelse med en stærk ungdomskultur. Gennemsnitsalderen ved start på uddannelserne er stigende og er nu på 21,5 år, mens den for de gymnasiale uddannelser er 17 år, viser en opgørelse fra Region Syddanmark. Anbefalinger 1 En mere systematisk praktikpladsopsøgende indsats koordineret med erhvervsskoler, UU-centre, virksomheder, jobcentre mv. Der er behov for en systematisk praktikpladsopsøgende indsats rettet mod områder og brancher i vækst, især blandt de private virksomheder, der ikke allerede er praktikpladsgodkendte. I Region Hovedstaden er der virksomheder, der ikke er praktikpladsgodkendte. Proceduren for praktikpladsgodkendelse bør derfor forenkles markant. Skolerne bør koordinere og professionalisere den vedvarende indsats, f.eks. via regionalt forankrede centre. Det er desuden nødvendigt, at skolerne gør mere for at forberede eleverne på mødet med virksomhederne og forbereder virksomhederne på læringsforpligtigelsen af eleven. En sådan indsats skabte på halvandet år 1600 ekstra praktikpladser i Region Nordjylland. Øvrige forslag, der kan medvirke til at sikre flere praktikpladser, er sociale klausuler i forbindelse med offentlige anlægsbyggerier mv., udbredelse af delepraktikker og praktikmuligheder på tværs af landegrænser. 2 Løft af det faglige niveau og bedre muligheder faglig specialisering, der kan bidrage til at styrke talentarbejdet og væksten Der er behov for en styrket dialog om den faglige udvikling på nogle erhvervsskoler inden for visse fag, herunder om både metode og pædagogik og om specialiseringsmulighederne. Specialiseringsmulighederne, som f.eks. centres of excel- BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 5

6 lence, kan med fordel være inden for de erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger, der eksisterer regionalt. Faglige uddannelsers kobling til nye erhvervsmæssige vækstområder kan med fordel styrkes. 3 Erhvervsskoler kan medvirke til innovation Erhvervsskolerne har fokus på deres bidrag til forretningsudvikling og innovation i især små og mellemstore virksomheder. Erhvervsskolerne kan for det første medvirke til at styrke virksomhedernes produktivitet gennem kompetenceudvikling af medarbejdere. Erhvervskolerne kan også på områder, hvor de har specialiseret sig, levere viden om nye metoder og værktøjer til virksomhederne. Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler har indledt en dialog. 4 Brobygning til erhvervsuddannelser for elever i folkeskolen Omvalgselever udgør en tredjedel af samtlige elever på en erhvervsuddannelse i Region Hovedstaden, mens de på gymnasierne blot udgør 4 procent. Dobbeltuddannelse skal så vidt muligt undgås, da det er dyrt både samfundsmæssigt og for den enkelte. Bedre vejledning og brobygning kan reducere omvalg og dobbeltuddannelse og samtidig skabe øget søgning til erhvervsuddannelserne, hvis viden om erhvervsuddannelserne forankres hos lærere og elever i folkeskolen. Brobygning kan være i form af konkrete samarbejdsaktiviteter med lærere og elever i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. 5 Synliggøre adgangsvejene til videregående uddannelser - via flere samarbejder mellem ungdoms- og videregående uddannelser, f.eks. i form af undervisningsforløb med moduler på de videregående uddannelser, praktik, vejledning, lærerudveksling mv. 6 Forenkling af indgangene på erhvervsuddannelserne - kan give de unge et bedre overblik over det tilbud, en erhvervsuddannelse er. Der kan med en forenkling udvikles forskellige spor, der matcher de unges behov. F.eks. et spor for de afklarede, som har brug for at komme hurtigt i praktik, og et spor for de mere uafklarede, der har brug for et bredere grundforløb. Forenkling af indgange kan samtidig medvirke til at skabe stærkere faglige miljøer og opretholde en bredere geografisk dækning samt til at udvikle undervisningsformerne. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 6

7 Tema 2 Udfordringen med at få alle igennem en ungdomsuddannelse De uddannelsespolitiske udfordringer er forskellige i de enkelte dele af landet. Der er forskel på afstand til uddannelse og dermed på de unges valgmuligheder. Desuden varierer den branchemæssige fordeling af tilgængelige praktikpladser. Søgemønstre, socioøkonomiske forhold og demografi varierer også i de enkelte dele af landet. Løsningerne forudsætter derfor et strategisk, regionalt samarbejde mellem centrale aktører om 95 procentmålsætningen og bedre uddannelsesdækning. Bedre geografisk uddannelsesdækning er nødvendig for at sikre ungdomsuddannelser til alle unge Afstand til uddannelse er afgørende for hvor mange, der får en ungdomsuddannelse og for de unges valgmuligheder. Særligt i forhold til skoletrætte eller uddannelsesfremmede elever er det et vigtigt element, at de kan begynde på en ungdomsuddannelse i deres lokalområde. Tal fra Danske Regioner viser, at der, hvor de unge har længst til en ungdomsuddannelse, også er der, hvor færrest gennemfører en uddannelse. Det er især en udfordring på erhvervsuddannelserne. Eksempelvis har 14 procent af de unge i Region Syddanmark mere end 90 minutters transporttid hver vej til en erhvervsuddannelse. I dag er der steder, hvor uddannelsesdækningen er mangelfuld, da en række hovedforløb på erhvervsuddannelser udbydes meget få steder i hver region, og de små afdelinger er i fare for at lukke. De mindre udbudssteder kommer under yderligere pres, når ungdomsårgangene bliver mindre de kommende år. Det gælder især i forhold til udbuddet af erhvervsuddannelser, særligt hvis tendensen til faldende søgning fortsætter. Hertil kommer, at de generelle økonomiske incitamenter for skolerne peger i retning af fusioner og øget centralisering af udbud. Anbefalinger Der er behov for et fintmasket og varieret udbud af ungdomsuddannelser, så de unge har reelle valgmuligheder. Geografi må og skal ikke være en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 1 Hele eller dele af grundforløbspakker på erhvervsuddannelserne placeres uden for de større byer som forlagt undervisning eller via samlæsning og loka- BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 7

8 lisering. Eksempelvis har filialer af Erhvervsskolen Nordsjælland i fire nordsjællandske kommuner og udbud af HG på Struer Gymnasium øget søgningen hertil. 2 Udvikling af fjernundervisning og parallel undervisning, hvor en klasse undervises af en lærer et sted, og en anden klasse følger samme underviser via videoudstyr et andet sted, kan være et supplement til face-to-face-undervisning på fysiske uddannelsesinstitutioner. I Region Sjælland og Syddanmark har parallel undervisning vist gode resultater i forhold til søgning og gennemførsel. 3 Indføring af et geografisk taxametersystem. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at et revideret taxametersystem bl.a. skal tage højde for uddannelsesstedernes forskellige geografiske og sociale udfordringer. Danske Regioner støtter denne anbefaling, men opfordrer til at definere enkle kriterier, der gør taxametersystemet nemt at administrere. Der kan om nødvendigt ydes udviklingstilskud, herunder anlægstilskud via regionale midler. I det omfang, det kan være med at løfte andelen, der får en ungdomsuddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at indføre et socialt taxameter. Et styrket regionalt samarbejde om 95 procentmålsætningen skal sikre en sammenhængende indsats for de unge på ungdomsuddannelserne. Mange af de ovenstående udfordringer kan mindskes med et tættere regionalt samarbejde mellem UU-centre, jobcentre, skoler, kommuner, arbejdsmarkedets parter mv. Det drejer sig om den utilstrækkelige uddannelsesdækning, usmidige overgange, praktikpladsindsatsen mv. Hertil kommer den ikke altid sammenhængende indsats for de unge og voksne ledige, uafklarede eller frafaldstruede. Anbefalinger 1 Etablering af forpligtende samarbejder, der opstiller fælles målsætninger med udgangspunkt i regionale udfordringer. Syddansk Uddannelsesaftale og et regionalt ungdomsuddannelsesråd har i Region Syddanmark betydet et samlet fokus hos aktørerne på uddannelsesområdet i forhold til at finde regionale løsninger på udfordringer som frafald, bedre overgange, uddannelsesdækning, det faglige miljø m.v. Institutionerne i et forpligtende samarbejde bør være ansvarlige for udbudsdækning samt for beslutninger om uddannelsessamarbejder, etablering af campus eller fusioner. Der skal være en vis volumen i den enkelte uddannelse for at sikre BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 8

9 en høj faglig kvalitet, et inspirerende studiemiljø og en effektiv institutionsdrift. Campus kan være en løsning nogle steder, mens institutionssamarbejde vil være løsningen i andre tilfælde. For at sikre en hensigtsmæssig regional dækning vil det være centralt, hvis regionerne får initiativret, bl.a. til at foreslå nye udbud. Det gælder også udbud af grund- og hovedforløb på erhvervsuddannelser. Regionerne skal i dag koordinere indsatsen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. 2 Ungeindsatsen skal gå på tværs af skoler og sektorer. For unge ledige og frafaldstruede er der behov for en målrettet og håndholdt indsats, der går på tværs af uddannelse og beskæftigelse. De unge må ikke havne mellem to stole. Der kan etableres forpligtende samarbejde om uddannelsesparathed, eventuelt i et vejledningsråd. Det skal ses i lyset af, at der f.eks. i Region Syddanmark er 13 procent af de årige, som har utilstrækkelige matematik- eller læsefærdigheder osv., mens kun 1 procent er erklæret ikke-uddannelsesparat. I samarbejdet skal jobcentre, UU-centre, skoler, kommuner og regionen indgå. I Region Nordjylland har man gode erfaringer med ungeindsatser i fire egnsvise konsortier med skoler, UU-centre, jobcentre mv. Regionen er nu den region, sammen med Region Midtjylland, der er tættest på at have indfriet 95 procentmålsætningen. Den foreslåede fleksuddannelse, hvor de frafaldne unge tilbydes forskellige moduler af praktiske og boglige forløb, kan sammenstykkes til en samlet ungdomsuddannelse i sådanne konsortier/samarbejder. 3 Flere ufaglærte skal blive faglærte i varig beskæftigelse. Det skal derfor være nemmere for de ufaglærte voksne at blive faglærte i jobs med varige beskæftigelsesmuligheder. Et forslag er at øge brugen af kurser opbygget i moduler, der giver bedre mulighed for at skifte mellem arbejde og kurser, så det ikke er en for stor byrde for virksomheden at give afkald på medarbejderen. Genindførsel af jobrotation kan overvejes. 4 Der er samtidig behov for klare meritmuligheder og obligatorisk realkompetencevurdering. Det indebærer, at systemet for realkompetencevurdering skal have et løft. Det skal være i et system, der er anerkendt af alle aktørerne, f.eks. VEU-centre, da der her er en samling af almene og erhvervsrettede tilbud og samtidig er en kobling til den regionale vækstindsats. Det kan bidrage til en stærkere sammenhæng mellem de regionale uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesindsatsen og erhvervsudviklingen. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 9

10 Tema 3 De gymnasiale uddannelser Hovedudfordringen for de gymnasiale ungdomsuddannelser er, at alt for mange unge ikke bruger deres studieforberedende uddannelse til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Endvidere er der en for stor andel, der dobbeltuddanner sig. Der er stor forskel på, hvor godt de gymnasiale ungdomsuddannelser alt andet lige ruster de unge til videregående uddannelse. Den andel, der ikke videreuddanner sig er 20 procent for stx og htx, 25 procent for hhx og hele 39 procent for hf. Der er derudover 9,1 procent af studenterne, der forventes at dobbeltuddanne sig. Det er endvidere uklart, om alle unge, der fuldfører en gymnasial ungdomsuddannelse, overhovedet er kvalificerede til at tage en videregående uddannelse. Det bør være sådan, at alle unge, der kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse, også er kvalificeret til en videregående uddannelse. En anden udfordring er de faldende ungdomsårgange, der på sigt kan sætte uddannelsesinstitutionerne under pres. Det er ikke økonomisk og fagligt bæredygtigt, at bevare gymnasier, hvis elevgrundlaget er for spinkelt. Det kan medføre lukning af flere gymnasier - især i yderområder, og de unge vil få længere til deres ungdomsuddannelse. Anbefalinger I det omfang erhvervsuddannelserne kan gøres mere attraktive og vejledningen mere målrettet mod erhvervsuddannelserne, er det muligt at reducere andelen, der dobbeltuddanner sig. Endvidere kan forbedrede meritmuligheder ved skifte mellem ungdomsuddannelser spare uddannelsestid. En stærkere koordinering af kapaciteten på de almene gymnasier er nødvendig for at opretholde et geografisk varieret udbud af almene gymnasier i alle dele af landet. 95 procent af eleverne får deres første prioritet opfyldt via den elevfordeling, der er forankret i regionerne. BEDRE UNGDOMSUDDANNELSER - EN FORUDSÆTNING FOR REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING / DANSKE REGIONER 2012 / 10

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

UNGELEDIGHED, JOB OG UDDANNELSE

UNGELEDIGHED, JOB OG UDDANNELSE Esbjerg København Odense Randers Aalborg Aarhus UNGELEDIGHED, JOB OG UDDANNELSE På vej mod FREMTIDEN Udspil fra 6-byerne om ungeledighed, job og uddannelse Udspil fra 6-byerne Ungdomsledighed er et voksende

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fem hovedindsatser (forklæde)

Fem hovedindsatser (forklæde) Fem hovedindsatser (forklæde) DE-L er godt tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, og der er mange gode takter i oplægget, hvor der bl.a. foreslås

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 26. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 9 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

En brændende platform

En brændende platform LÆS KOMMENTAR Torsdag 28/06 2012 Historisk få vil være faglærte AF: GITTE REDDER Gymnasierne og studenterhuen trækker. Kun hver femte ung, der forlader folkeskolen i denne uge, begynder på en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Fact sheets about the s.

Fact sheets about the s. Fact sheets about the s. Kl. 9.00 Kl. 9.15 Velkomst og præsentation af HANSENBERG v/ Hanne Koblauch Christensen Orientering om Region Syddanmark v/ Christian Brincker Nordbek Kaffen serveres i lokalet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere