teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard"

Transkript

1 130 mm mm 11,4mm mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier (CBIT), Roskilde Universitet (RUC). Peter forsker blandt andet i projektledelse samt i forandringsprocesser med særlig fokus på samspillet mellem ledelse, læring og arbejdsliv. Han fokuserer især på de formningsprocesser, der finder sted, når ideer og redskaber bliver til forandring i praksis. Udover at forske i disse temaer har Peter også arbejdet som konsulent inden for området igennem flere år. studerende på videregående uddannelser, som arbejder med problemde, men er også relevant for praktikere, der ønsker at skærpe kendtil at forstå og håndtere projektarbejdets kompleksitet. samfundslitteratur.dk 18 mm mm Vanessa sonne-ragans Anvendt viden skabs 130 mm Anvendt videnskabsteori Vanessa Sonne-Ragans Reflekteret teoribrug i vidensk abelige opgaver rere videnskabsteorien i dine skrevne opgaver handlinger. de eklektisk (dvs. med flere teorier) i samme ve. utere og konkludere på en måde, der efterlader pgave med et tydeligt videnskabsteoretisk aftryk. 225 mm samfundslitteratur.dk teori Bogen sætter bl.a. fokus på: vanessa sonne-ragans (f.1969) cand.psych., ph.d. har gennem en årrække vejledt, undervist og forelæst i anvendt videnskabsteori på Institut for Psy kologi, Københavns Universitet. Bogens indhold er udviklet i forbindelse med dette arbejde og har afsæt i de praktiske pro blemstillinger, som studerende møder, når de skal anvende videnskabsteorien konkret i deres opgaver. Vanessa sonne-ragans henvender sig til alle studerende og undervisere, der n ny tilgang og nye værktøjer til det praktiske arbejde enskabsteori. Bogen er især tænkt i forbindelse med k opgaveløsning, men kan også bruges af stude er ønsker en mere generel indsigt i grundlæggende stillinger inden for videnskaberne. Gennemgangen skabsteorien er vinklet, så bogen kan anvendes af nde fra både samfunds og humanvidenskaberne. Foto: christoffer regild dt videnskabsteori udvikler din evne til at: Anvendt videnskabsteori nde oplever generelt videnskabsteori som svært til g. Anvendt videnskabsteori viser konkret, hvordan absteorien anvendes i praksis. Bogen tager dermed videre i forhold til andre bøger om videnskabsteori: for blot at forklare de forskellige videnskabsteorier er udvikler den dine evner til at anvende dem i viden e opgaver. PBL problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser giver et solidt afsæt for at få det bedste ud af arbejdsformen. Forfatterne præsenterer en række modeller, idéer og forslag til, hvordan man på succesfuld vis kan tage ansvar for egen læring gennem de udfordringer og muligheder, der følger med PBL. Omslag: imperiet.dk Aktionsforskning en grundbog Gitte Duus m.fl. (red.) problemfelt og problemformulering projektstyring og projektledelse samarbejde i projektgrupper og med vejledere kommunikation og konflikthåndtering brug af it evaluering PBL problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser er skrevet af forskere fra Aalborg Universitet, som har forsket og undervist i PBL indenfor hhv. humanistiske, ingeniør-, naturog samfundsvidenskabelige uddannelser. Bogen er således tænkt anvendt på tværs af fagene. Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning Jan Holm Ingemann Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING samfundslitteratur.dk samfundslitteratur.dk Thomas Ryberg Nikolaj Stegeager Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser mm Problembaseret læring og projektarbejde (PBL) anvendes på en lang række videregående uddannelser. Evnen til at arbejde problem- og projektbaseret er imidlertid ikke noget, der kommer af sig selv. Det er en kompetence, der skal tilegnes og opøves. PBL PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET ANITA MAC cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier (CBIT), Roskilde Universitet (RUC). Anita forsker blandt andet i projektledelse, kompleksitet og kreative processer. Hun har igennem mange år undervist og vejledt i projektarbejde og er initiativtager til RUC s masteruddannelse i projektledelse. Desuden holder hun foredrag og workshops for studerende, forskere og praktikere om projektorganiseringsmuligheder. FOTOGRAF: POUL ERIK NIKANDER FRANDSEN TARBEJDETS KOMPLEKSITET får du indsigt i og værktøjer til at håndtere i projektarbejdet. Du får dermed styrket dine projektkompetencer og glige og samarbejdsmæssige kompleksitet projektmøder aglige og sociale konflikter ndres roller og bidrag til projektarbejdet for projektet d projektets muligheder med faglige tekster n læring REDAKTØRERNE ANITA MAC OG PETER HAGEDORN-RASMUSSEN (RED.) Jette Egelund Holgaard 130 mm Projektarbejdets kompleksitet Anita Mac og Peter Hagedorn-Rasmussen (red.) FOTOGRAF: CHRISTOFFER REGILD år en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projekt krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de studekkeligt på til at håndtere den kompleksitet, der ligger i projektarbejdet. dets kompleksitet handler om at skabe gode faglige, samarbejdsmæssige er i de faglige og sociale relationer, som projektarbejdet tilbyder. PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING kellige kompetencer at gennemføre en videregående uddannelse: Du denfor dit faglige felt. Du skal kunne arbejde kritisk og konstruktivt. e relevante problemstillinger og se muligheder og løsninger på den mere og mere. Du skal kunne sætte din viden på spil, uddybe og kvalikal du kunne samarbejde med andre mm Jette Egelund Holgaard er civilingeniør, ph.d. og lektor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. Jettes forskning er forankret i Center for Problembaseret læring (PBL) i ingeniørvidenskab og bæredygtighed i UNESCO regi. Hun har mere end 15 års erfaring med at undervise og vejlede i PBL. Diana Stentoft Anja Overgaard Thomassen Thomas Ryberg er cand. mag., ph.d. og professor (mso) ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Han er tilknyttet forskningscenteret e-learning Lab center for brugerdreven innovation, læring og design. Thomas forsker i Networked Learning, PBL og hvordan nye medier og teknologier kan medvirke til at transformere vores måder at tænke om og skabe rammer for læring. Han har mere end ti års erfaring med at undervise og vejlede i PBL. Nikolaj Stegeager er cand. psych., ph.d. og adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Nikolaj underviser på en lang række PBL-baserede uddannelser indenfor såvel ordinære som videregående uddannelser. Nikolajs forskning beskæftiger sig især med forholdet mellem uddannelse og organisatorisk praksis. Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser Diana Stentoft er cand.mag., ph.d. og lektor i univer si tetspædagogik ved Institut for Medicin og Sund heds teknologi, Aalborg Universitet. Diana underviser indenfor læring og PBL ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Hun forsker indenfor universitetspædagogik og PBL og er særligt optaget af studerendes læreprocesser og refleksion samt den problembaserede læringstilgangs anvendelsesformer. Anja Overgaard Thomassen er cand.merc., ph.d. og lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Anja har beskæftiget sig med problembaseret læring både i forhold til efter/videreuddannelse samt master-, bachelor- og kandidatstuderende. PBL har også været afsæt for hendes forskning i praksisnær kompetenceudvikling mellem universitet og virksomheder. Omslag: Annette Borsbøl / Imperiet

2 Jette Egelund Holgaard, Thomas Ryberg, Nikolaj Stegeager, Diana Stentoft, Anja Overgaard Thomassen PBL Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser

3 Jette Egelund Holgaard, Thomas Ryberg, Nikolaj Stegeager, Diana Stentoft og Anja Overgaard Thomassen PBL Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser 1. udgave 2014 Samfundslitteratur 2014 OMSLAG Imperiet (Annette Borsbøl) SATS SL grafik (slgrafik.dk) TRYK Narayana Press (narayana.dk) TRYKT BOG ISBN E-BOG ISBN Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY- DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 INDHOLD INDLEDNING 7 Bogens intentioner 7 Bogens struktur 11 Læsning af bogen 13 KAPITEL 1 HVAD ER PROBLEMBASERET LÆRING? 15 Hvorfor PBL ved de videregående uddannelser? 15 Overordnede principper for problembaseret læring 18 Hvad betyder en PBL-tilgang konkret for dig som studerende? 27 Afrunding 29 KAPITEL 2 OM PROBLEMER OG PROBLEMFORMULERINGER 31 Problemformuleringen projektets første og sidste skridt 32 Afgrænsning af problemet 39 Fra problemfelt til problemformulering 43 Problemformuleringen som projektets kompas 44 Den gode problemformulering skarpe om problemformuleringen 49 Afrunding 52 KAPITEL 3 AT PLANLÆGGE OG STYRE ET PBL-PROJEKT 55 Afgrænsning af problemet via Mind Map 55 Mål/middeldiagram 58 Tidsplanlægning flowdiagram 60 Backcasting 62 Arbejdsorganisering Gantt-skema 63 Fordeling af arbejdet 67 Afrunding 72 KAPITEL 4 OPSTART AF SAMARBEJDET 73 Godt begyndt halvt fuldendt 74 Projektgruppen som organisatorisk enhed og praksisfællesskab 75

5 Forventningsafklaring er første skridt 78 Fra forventningsafstemning til samarbejdsaftale 81 Samarbejdsaftalen med vejleder 83 Afrunding 88 KAPITEL 5 SAMARBEJDE FRA HENSIGT TIL HANDLING 89 Samarbejde som et samspil af roller 89 Om arbejdsgrupper, hyggegrupper og dysfunktionelle grupper 93 Kommunikationen i gruppen 96 Konflikter i gruppen 102 Konflikthåndtering 104 Afrunding 110 KAPITEL 6 PBL OG IT 113 Hvorfor bruge it i projektarbejdet og hvordan? 114 Udforskning af undersøgelsesfeltet 117 Ressourcehåndtering (opbevare, gemme og annotere) 120 Dialog 123 Afrunding 131 KAPITEL 7 EVALUERING AF DET PROBLEMBASEREDE ARBEJDE 133 Hvad er evaluering? 134 Om feedback i evaluering 136 Om at sætte mål og evaluere 140 Evalueringsforhold 142 Den løbende evaluering 144 Den afsluttende evaluering 148 Afrunding 152 KAPITEL 8 PBL I ARBEJDSLIVET 155 PBL i videnssamfundet 155 Afrunding 162 FORFATTERPRÆSENTATION 165 LITTERATUR 167 INDEKS 173

6 INDLEDNING 7 INDLEDNING Denne bog er til dig, der gerne vil vide mere om det at arbejde problembaseret og projektorganiseret. Det kan være, fordi du er påbegyndt en videregående uddannelse, hvor undervisningen er tilrettelagt ud fra dette perspektiv. Det kan også være, at du allerede har erfaring med problembaseret arbejde på din ungdomsuddannelse, men søger ny inspiration og nye værktøjer, der kan bidrage til at kvalificere og udvikle dit arbejde yderligere på en videregående uddannelse. Bogen kan også danne afsæt for tilrettelæggelse af undervisning, der skal klæde studerende på til at arbejde i problembaserede grupper, og den er dermed ligeledes tænkt som et redskab for underviseren, der skal formidle den problembaserede tilgang til læring. BOGENS INTENTIONER På både ungdomsuddannelser, mellemlange og lange videregående uddannelser arbejder man som regel på et tidspunkt med større opgaver eller projekter, der i større eller mindre grad kan kaldes problembaserede. Sådanne projektforløb kan struktureres og gennemføres på mange forskellige måder, hvilket også bliver synligt i denne bog. Bacheloropgaver og specialer er gode eksempler på længere projektforløb, der kan foregå både individuelt og i grupper. Derfor retter denne bog sig ikke udelukkende mod studerende og undervisere ved såkaldte problembaserede uddannelsesinstitutioner, som eksempelvis Aalborg Universitet og Roskilde Universitet, men henvender sig bredt til studerende, der skal i gang med et projektarbejde, og som ønsker inspiration til at styre og organisere læreprocessen selvstændigt og i grupper. PBL er forkortelsen af problembaseret læring, hvilket er en be-

7 8 INDLEDNING tegnelse, der bruges både i danske og internationale sammenhænge. PBL henviser til arbejdssituationer, der tager afsæt i autentiske problemstillinger og er kendetegnede ved de studerendes selvstændige organisering af dette arbejde. Bogen indeholder en indføring i de væsentligste principper bag PBL og giver samtidig en grundig introduktion til de vigtigste elementer i det problembaserede projektarbejde, sådan som det praktiseres i de danske uddannelsesinstitutioner. Bogen indeholder også en række forslag og anvisninger til, hvorledes et projektarbejde kan struktureres og gennemføres fra den indledende problemidentifikation til den afsluttende evaluering, efter eksamen er gennemført. At studere med afsæt i PBL er en aktiv proces, som kræver engagement. PBL tager afsæt i den studerende og ikke et forudbestemt pensum. Det betyder, at man selv er med til at identificere det problem, man gerne vil undersøge nærmere, og måden, hvorpå man gerne vil finde frem til mulige løsninger og nye forståelser. Arbejdsformen opleves ofte som intens og krævende, men samtidig oplever mange, at det problembaserede arbejde giver energi, er fagligt interessant, meningsfuldt og vedkommende. Mange studerende trives med læringsformens store frihedsgrader, der fx betyder, at man som studerende har stor indflydelse på, hvilke faglige emner man fordyber sig i. Således er der gode muligheder for at opbygge solide faglige kompetencer inden for netop de områder, man har særlig interesse for, samtidig med at grundlæggende teorier og metoder afprøves. Som studerende har man mulighed for at skabe sin egen faglige profil, men samtidig må man tage ansvar for egen læring og udvikling gennem hele studietiden. Gennem årene er der skrevet en række bøger og artikler, der på forskellig vis behandler den praktiske organisering af problembaseret læring såvel som den teoretiske og politiske begrundelse for valget af PBL (se fx Kolmos, Fink og Krogh 2004; Krogh, Brødslev Olsen og Rasmussen 2008; Mac og Hagedorn-Rasmussen 2013). Imidlertid oplever vi som undervisere inden for PBL, at der mangler en bog, der kan favne det problembaserede arbejde, som det udmøn-

8 INDLEDNING 9 tes på tværs af studieretninger, fakulteter og uddannelsesinstitutioner. Samtidig er det vores oplevelse, som undervisere og vejledere, at studerende oplever det problembaserede og projektorganiserede arbejde som udfordrende og til tider kaotisk særligt som ny studerende uden forudgående kendskab til arbejdsformen. Hensigten er, at man med denne bog i hånden kan opnå et indblik og få nogle redskaber, der kan understøtte den enkelte studerende såvel som en samlet projektgruppe. Meget af litteraturen om PBL er skrevet med afsæt i specifikke faglige områder og behandler særlige forhold omkring det at arbejde problembaseret inden for områder som fx ingeniørvidenskaberne eller samfundsvidenskaberne. Grundlæggende bygger denne litteratur på de samme perspektiver på læring og det problembaserede arbejde, men sproget inden for de forskellige fagfelter varierer betydeligt. Samtidig praktiseres PBL på forskellig vis på forskellige uddannelser, og PBL har således ikke én bestemt udtryksform. Det er en styrke, at PBL kan tilpasses, så den passer ind i en bred vifte af studieretninger. På den anden side er det også med til at komplicere og skabe forvirring omkring, hvad PBL egentlig indebærer. Dette er baggrunden for, at vi har ønsket at skrive denne bog. Bestræbelsen er, at studerende på både mellemlange og lange videregående uddannelser skal kunne finde bogen anvendelig. Det har derfor været vigtigt at skrive en bog, der er relevant for såvel en studerende på idrætsstudiet som en studerende, der læser til pædagog, ingeniør eller psykolog. Bogens indhold kan på den baggrund siges at være af almen karakter, og vi har udvalgt områder, som i udgangspunktet er relevante, uanset hvilken uddannelse man tager. Derfor kan der være emner, som er relevante for netop den specifikke uddannelse, man er i gang med, der ikke berøres i bogen, ligesom der også kan være forskellige måder, hvorpå man kan tale om det problembaserede arbejde. Nogle løser problemer, mens andre belyser problemstillinger, nogle arbejder individuelt, mens andre arbejder i grupper, nogle arbejder med mange mindre forløb (fx cases) igennem et semester, mens andre arbejder med ét stort projekt osv.

9 10 INDLEDNING På denne vis kan bogen siges at være relevant for mange studerende, men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvor og hvordan man på det enkelte studie arbejder med PBL, samt hvordan ens studie adskiller sig fra den mere generelle tilgang, der er beskrevet i bogen. Bogen er ikke tænkt som en erstatning for en lokalt forankret PBL-tilgang, men derimod som et supplement. Det er således undervisernes og vejledernes opgave at nuancere bogens udgangspunkt inden for de forskellige fagdomæner. Ønsket om at skrive en bog, der ikke retter sig mod et specifikt fagligt felt, men mod PBL i bred forstand, afspejles også i forfattergruppens sammensætning, idet Nikolaj Stegeager og Thomas Ryberg er ansat på Det Humanistiske Fakultet, Jette Egelund Holgaard er ansat på Det Teknisk/Naturvidenskabelige Fakultet og Diana Stentoft på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mens Anja Overgaard Thomassen er ansat på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Grundet vores tilknytning til forskellige faglige miljøer på Aalborg Universitet, og dermed også forskellige PBL-traditioner, har vi bragt forskellige erfaringer og perspektiver ind i arbejdet med denne bog. Vi finder, at dette er en styrke ved bogen, idet arbejdet i høj grad har været tværfagligt. Med forskelligheden som afsæt har vi bestræbt os på at udvikle et fælles sprog og afsæt for PBL. Endeligt er det vigtigt igen at understrege, at hensigten med bogen er at give en grundig introduktion til de vigtigste områder i det problemorienterede projektarbejde. Vi har søgt at skrive en bog, der både giver et godt overblik, og som er anvendelig og overskuelig. En bog, man kan tage frem, når man står over for et nyt problem eller en ny udfordring, og som man kan vende tilbage til på forskellige tidspunkter i uddannelsen. Vores bestræbelse på at lave en bog, der retter sig specifikt mod PBL, har medført, at der er visse områder, der er udeladt. Det drejer sig om emner, som ikke specifikt knytter sig til det problembaserede arbejde, men til det grundlæggende i at skrive en akademisk opgave. Specifikt er det især spørgsmål om videnskabsteori, forskningsmetode samt akademisk skrivning og formidling, der er udeladt. Der findes dog allerede en række gode pub-

10 INDLEDNING 11 likationer om disse emner, som det i høj grad er relevant, at man forholder sig til og anvender, når man skal udarbejde et skriftligt produkt i forbindelse med et PBL-projekt, hvilket vi vender tilbage til i kapitel 2. BOGENS STRUKTUR Det problembaserede arbejde gennemløber ofte en række forskellige faser fra opstart til afslutning, og forskellige emner er således relevante på forskellige tidspunkter i forløbet. Det, der ved begyndelsen synes svært, bliver rutine i takt med, at nye udfordringer opstår. Bogens kapitler er udformet således, at de i hovedtræk følger strukturen i et typisk problembaseret projektarbejde. Dog er der i projektarbejdet også emner af mere gennemgående karakter, som er mindst lige så relevante i kortere forløb, eller hvis læringen er tilrettelagt omkring problembaserede caseforløb. Oftest foregår det problembaserede arbejde i mindre grupper, hvorfor de gennemgående fokuspunkter i kapitlerne er samarbejde, koordinering, uddelegering og evaluering af samarbejdet. Samtidig er vi naturligvis opmærksomme på, at det langt fra er alle studerende, der igangsætter et PBL-projekt, som arbejder i grupper. Nogle projekter skal ifølge den gældende studieordning udarbejdes alene, mens der i andre tilfælde kan være mere individuelle grunde til ikke at skrive i en gruppe. Et projektforløb indeholder dog som hovedregel de samme elementer. Man støder på de samme udfordringer, og man gennemløber mange af de samme processer, uanset om man skriver i gruppe eller alene. Bogen er derfor relevant både for studerende, der skriver i grupper, og for studerende, der skriver individuelt. I kapitel 1, Hvad er problembaseret læring?, giver vi en introduktion til de pædagogiske og didaktiske principper, som ligger til grund for PBL. Endvidere beskriver vi det historiske grundlag for, at PBL blev introduceret på danske uddannelsesinstitutioner. Som studerende er det relevant at kende til tankerne, der ligger bag den pæ-

11 12 INDLEDNING dagogiske tilgang, fordi det bidrager til en helhedsforståelse af måden, hvorpå undervisningen og projektarbejdet er struktureret. Kapitel 2, Om problemer og problemformuleringer, sætter fokus på selve omdrejningspunktet for at arbejde problembaseret nemlig problemet. Kapitlet præsenterer en almen problemforståelse, og med dette udgangspunkt beskrives forskellige problem- og projektformer. Endvidere diskuterer og beskriver vi, hvordan man afgrænser sit problemfelt, hvorved det bliver muligt at stille spørgsmål til problemfeltet og at lave en problemformulering. Problemformuleringen er yderst central i projektarbejdet, eftersom den fungerer som projektets retningsgiver og er med til at skabe den røde tråd i opgaven. Derfor giver kapitlet en række bud på, hvilke kvaliteter der karakteriserer den gode problemformulering. Kapitel 3, At planlægge og styre et PBL-projekt, beskriver, hvorledes man kan lede et projekt fra start til slut. Særligt i forbindelse med længerevarende projekter kan det være svært at bevare overblikket, hvorfor det kan være en god ide at arbejde bevidst med at planlægge og strukturere arbejdet. Imidlertid kan grundig planlægning ved korterevarende projekter, hvor meget skal nås på lidt tid, også være gavnlig. Kapitlet præsenterer en række projektstyringsmodeller og værktøjer, der kan effektivisere processen og samtidig sikre, at de valg og fravalg, der er en del af ethvert projektforløb, foretages på baggrund af en velovervejet strategi. Kapitel 4, Opstart af samarbejdet, er det første af to kapitler, som sætter fokus på samarbejde i grupper, der arbejder problembaseret. I dette kapitel fokuserer vi på, hvordan gruppen kan danne en god platform for samarbejdet ved at foretage en forventningsafklaring og udarbejde en samarbejdsaftale både for samarbejdet i gruppen og med vejleder. Som udgangspunkt for at få drøftet relationen imellem vejleder og gruppe præsenterer vi et værktøj til at illustrere gruppens forventninger til vejledningen i de forskellige faser af et projektforløb. I kapitel 5, Samarbejde fra hensigt til handling, understreges betydningen af, at gruppen løbende er opmærksom på at arbejde med

12 INDLEDNING 13 at finjustere og optimere samarbejdet. Kapitlet diskuterer, hvad der kendetegner en velfungerende arbejdsgruppe, og der gives konkrete bud på, hvordan gruppen kan vedligeholde og udvikle gruppesamarbejdet igennem kommunikation og om nødvendigt konflikthåndtering. I kapitel 6, PBL og it, rettes fokus mod, hvordan gruppen og den enkelte studerende kan gøre brug af it i relation til et PBL-projekt. It relateres mere konkret til, hvordan det kan benyttes til udforskningen af et undersøgelsesfelt, ved ressourcehåndtering, til dialog samt i skriveprocessen til deling og dokumenthåndtering. Gennemgående sættes der fokus på, at effektiviteten af it hænger sammen med hensigtsmæssig brug, enighed og forhandling af, hvordan man skal bruge teknologierne i forbindelse med arbejdet. Kapitel 7, Evaluering af det problembaserede projektarbejde, beskriver, hvorledes man som individ eller gruppe kan arbejde med evaluering gennem hele det problembaserede projektforløb. Evaluering kan være mange ting, og man kan evaluere på mange forskellige måder. I kapitlet pointeres det, at systematisk evaluering undervejs i forløbet i langt de fleste tilfælde vil medvirke til at forbedre processen og produktet og dermed også resultatet af den afsluttende evaluering. Kapitlet giver en række konkrete forslag til, hvor og hvordan man kan evaluere, og præsenterer forskellige evalueringsskemaer og -modeller. Med kapitel 8, PBL i arbejdslivet, der er bogens afsluttende kapitel, flyttes fokus væk fra det problembaserede arbejde under studietiden og over mod tiden, der følger efter studiet. I dette kapitel ser vi på, hvilke færdigheder og kompetencer som deltagelse i problembaseret projektarbejde kan føre med sig, og som har interesse for erhvervslivet. LÆSNING AF BOGEN Bogen kan læses kronologisk fra første til sidste side, men det emneopdelte indhold muliggør også, at man som læser vælger ud og hop-

13 14 INDLEDNING per frem til kapitler, der er relevante i en konkret situation. Undervejs i bogen henvises der til bogens andre kapitler dels for at illustrere sammenhængen mellem de forskellige elementer af det problembaserede arbejde, dels for at vise sammenhængen mellem arbejdsprocessen og det produkt, man søger at realisere. God fornøjelse med læsningen, og held og lykke med det problembaserede arbejde!

14 Kapitel 1 15 KAPITEL 1 HVAD ER PROBLEMBASERET LÆRING? Hvad er problembaseret læring? og Hvorfor skal vi arbejde problembaseret? er nogle af de spørgsmål, som ofte møder undervisere, vejledere og sekretærer, når nye studerende træder ind på deres videregående uddannelser. Nogle studerende har på forhånd undersøgt, hvordan deres studie er tilrettelagt og har måske gjort sig tanker om, hvordan det vil være at arbejde problembaseret, og nogle har måske rig erfaring med at arbejde med projekter eller at arbejde problembaseret. Andre studerende oplever en vis overraskelse over, at rammerne for læring og undervisning måske slet ikke ligner det, de har været vant til i ungdomsuddannelsen. Det er derfor meget relevant at spørge: Hvad er problembaseret læring, og hvad skal vi med det? I de efterfølgende afsnit vil vi komme nærmere ind på de mange facetter ved det problembaserede arbejde og derigennem vise, hvad man som studerende kan forvente, når man står over for at skulle arbejde problembaseret. Før vi tager fat i en mere detaljeret præsentation af PBL, er det dog relevant at se nærmere på, hvad det er for strukturelle rammer og perspektiver, der ligger til grund for, at en række danske uddannelsesinstitutioner, med Aalborg Universitet og Roskilde Universitet som de tidligste, har valgt en problembaseret tilgang til læring. HVORFOR PBL VED DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER? PBL blev først introduceret ved de videregående uddannelser på medicinstudiet på McMaster University i Canada tilbage i 1969 (Lee og Kwan 1997). Grunden var, at man mente, at de medicinstuderende ikke i tilstrækkelig grad kunne anvende deres tillærte viden

15 16 Hvad er problembaseret læring? og tidligere lærdom, når de kom ud i en klinisk praksis med virkelige patienter og komplekse problemer. Dette førte til et ønske om, at universitetsuddannelsen inden for medicin blev struktureret på en måde, der i højere grad understøttede de studerendes udvikling af andet og mere end kompetencen til at læse og huske komplekse medicinske begreber (Schmidt 1983). Man ønskede således, at de studerende, også i deres første år på universitetet, skulle udvikle kompetencer til problemløsning, håndtering af kompleks og omfattende viden, kommunikation og samarbejde, og man søgte at gøre dette ved at introducere problembaserede cases som afsæt for deres læring. Via patientcases skulle de studerende selvstændigt, og i små grupper, udlede relevante problemstillinger, undersøge disse ved at søge relevant litteratur og andre kilder og finde frem til mulige årsager, forklaringer og løsninger, som de afslutningsvis skulle være i stand til at præsentere. Den problembaserede tilgang har siden spredt sig til andre universiteter rundt om i verden og til en række andre faglige retninger. PBL blev første gang introduceret ved danske universiteter ved etableringen af Roskilde Universitetscenter i To år senere blev Aalborg Universitet grundlagt, ligeledes ud fra en PBL-filosofi. I dag er hele eller dele af uddannelser tilrettelagt med udgangspunkt i PBL ved en række videregående uddannelsesinstitutioner, og i både folkeskole og ungdomsuddannelser arbejdes der i stigende grad med projekter og problemer. Da universiteterne i Roskilde og Aalborg valgte den problembaserede tilgang, lå der både læringsteoretiske og politiske/samfundsmæssige begrundelser bag, der samlet set gjorde, at PBL-tilgangen virkede særlig attraktiv i en tid, hvor flere unge skulle ind på de videregående uddannelser, og hvor der blev sat spørgsmålstegn ved universiteterne og universitetsundervisernes autoritet. I den problembaserede tilgang fandt man en tilgang, der eksempelvis kunne understøtte øget studenterindflydelse, demokratisering af, hvad og hvorfor der skulle læres, samt nye måder at tænke uddannelse på. Præmisserne for videregående uddannelse har således forandret sig betragteligt gennem det seneste halve år-

16 Kapitel 1 17 hundrede. Universiteterne er gået fra at være forbeholdt eliten og de bedrestillede grupper i samfundet til at være uddannelsesinstitutioner for en stadig større og bredere del af befolkningen. Samtidig har samfundsstrukturerne forandret sig markant. Eksempelvis er adgangen til og omfanget af information øget voldsomt, og i takt hermed opleves samfundet stadig mere komplekst. Allerede i 1970 erne fremhævede danske uddannelsesforskere, hvordan samfundets omskiftelighed og krav om øget effektivitet ville få betydning for tilrettelæggelsen af uddannelser (Berthelsen, Illeris og Poulsen 1977). Det handler dels om at kunne sortere i en overvældende informationsmængde, dels om at kunne rumme kompleksitet og vide, hvordan man kan arbejde på tværs af discipliner og vidensområder i bestræbelsen på at forstå og håndtere kompleksiteten. Endelig er videregående uddannelse også blevet en platform, der skal ruste de studerende til at fortsætte deres læring efter endt uddannelse. Begrebet livslang læring står centralt i erkendelsen af, at eksisterende viden hastigt forældes, og virksomheder og organisationer har behov for medarbejdere, der løbende kan identificere, tilegne sig og anvende ny viden. Kravet om øget effektivitet og håndtering af komplekse og omskiftelige vidensområder udgør i høj grad rammerne omkring nutidens videregående uddannelsesinstitutioner. Således kan vi pege på en række ønsker og krav, som er motiveret af politiske og samfundsmæssige udviklinger og tendenser, der ligger til grund for en problembaseret tilgang til læring: Krav om øget effektivisering og innovation på tværs af vidensområder. Bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelsestilbud. Ønsket om, at studerende i løbet af deres uddannelse ikke blot opnår stor faglig indsigt, men at de også udvikler kompetencer inden for kommunikation og samarbejde og til at arbejde selvstændigt med komplekse problemer og projekter. Studerende skal være lærende hele livet, og de må derfor tilby-

17 18 Hvad er problembaseret læring? des mulighed for at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til selvstændigt at identificere læringsbehov og handle ud fra disse behov efter endt uddannelse. Bedre sammenhæng mellem uddannelsesinstitution/universitet og det omkringliggende samfund. Vi vender i dette og i det afsluttende kapitel yderligere tilbage til centrale kompetenceområder, som det er meningen, at man som studerende kan erhverve sig igennem en PBL-tilgang. Med rammerne defineret og scenen sat dykkes der nu lidt dybere ned i de principper, som ligger til grund for, at både undervisere og studerende kan tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i PBL. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR PROBLEMBASERET LÆRING Det problembaserede arbejde kan i praksis organiseres på mange måder og under meget forskelligartede organisatoriske rammer. Aalborg Universitet og Roskilde Universitet har valgt at organisere væsentlige dele af deres uddannelser omkring det problembaserede og projektorienterede arbejde. Her arbejder de studerende en betragtelig del af hvert semester med at udforme et omfattende projekt, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling og afsluttes med eksamen. Ved nogle universitetsuddannelser anvendes en problembaseret tilgang til læring med udgangspunkt i de studerendes arbejde med casematerialer. Her er det fortsat de studerende, der i fællesskab afgrænser problemstillingerne, men forløbene er flere og kortere, typisk en uge, og afsluttes med fremlæggelse og diskussion. Fælles for de forskellige praksisser for PBL er dog, at man ud over projektarbejdet tilbydes supplerende måder at lære på, som eksempelvis kurser organiseret omkring seminarer, workshops eller forelæsninger. Viden opnået gennem disse aktiviteter anvendes ofte som afsæt for projektarbejdet. Problembaseret læring er en udfordrende, men også givende af-

18 Kapitel 1 19 fære, der stiller krav både til de studerendes håndtering af fagligt stof og til deres etablering og fastholdelse af frugtbare arbejdsrelationer. Det kan måske umiddelbart forekomme som en stor opgave, men erfaringerne er, at langt de fleste studerende ganske hurtigt finder sig til rette i arbejdsformen. For at give mere mening og struktur til en opstart, der indeholder mange nye elementer, er det vigtigt, at studerende, der arbejder problembaseret på deres uddannelser, også har indsigt i, hvorfor denne læringstilgang er valgt. Herved bliver det tydeligt, hvilke intentioner og hensigter der er indbygget i tilgangen i forhold til de kompetencer, man som studerende skal stå med efter endt uddannelse. I en problembaseret tilgang til læring er der et indbygget ønske om, at man som studerende ikke blot tilegner sig en dyb faglig viden, men at man også kan forholde sig til: Hvilke problemstillinger der er relevante at adressere Hvilken viden der skal understøtte problembehandlingen Hvordan denne viden kan anvendes i praksis Hvordan der kan bygges videre på den viden, man allerede har Hvordan man kan arbejde sammen med andre om at skabe ny viden Hvordan man også efter endt uddannelse kan arbejde for at lære mere, i takt med at nye behov for viden melder sig i arbejdslivet. Grundlæggende hersker der en vis enighed om de fælles karakteristika for læring, der danner udgangspunktet for PBL ved videregående uddannelser (se fx Barrows 1996; Illeris 1974; Savin-Baden og Major 2004; Graaff og Kolmos 2007; Kjær-Rasmussen og Jensen 2013). PBL er således kendetegnet ved: Læring organiseret omkring virkelige og komplekse problemer, der knytter teori til praksis Det videnskabelige arbejde, de studerende udfører, er eksemplarisk

19 20 Hvad er problembaseret læring? Viden er ikke noget, man får overleveret, men skabes i en aktiv læreproces En læreproces, der tager udgangspunkt i de studerendes aktive deltagelse og medinddragelse Læring foregår i grupper Undervisere fungerer som vejledere De studerende er ansvarlige for organiseringen af deres egen læring. Ved at se lidt nærmere på ovenstående kendetegn kan man få en god fornemmelse af, hvad PBL er, og hvordan PBL kan sætte rammerne for læring. Virkelige og komplekse problemer der knytter teori til praksis Når man arbejder problembaseret, er det en virkelighedsnær og kompleks problemstilling, der danner baggrund for arbejdet med et fagligt område. Det er de studerende selv, der ud fra et bredere tema eller mere afgrænsede casematerialer identificerer relevante problemstillinger som afsæt for et kortere eller længerevarende projektarbejde. De bredere temaer for arbejdet er typisk angivet i uddannelsens studieordning, og der vil ligeledes være kursusrækker, forelæsninger og seminarer, som skal understøtte de studerende i at opbygge en både grundlæggende og avanceret teoretisk og metodisk viden inden for et fagfelt samt understøtte det videre problembaserede arbejde. Som studerende skal man dog aktivt opsøge problemet, og problemstillinger er således ikke altid noget, der udleveres af en underviser, selvom dette også kan være tilfældet. At identificere et relevant problem kræver ofte et forudgående arbejde, hvor man afdækker, hvorfor det kan være vigtigt at arbejde med et specifikt problem, hvem der kan have interesse for arbejdet, hvad der tidligere er gjort inden for samme område osv. (læs mere om problemer i kapitel 2). Problemet skal dermed forstås i en større sammenhæng, og det er

20 Kapitel 1 21 via denne forståelse, at broen mellem teori og praksis kan bygges, fordi problemet oftest springer ud af en praksis, der kræver nærmere teoretisk fundering og empirisk undersøgelse. Et projekt på første semester En gruppe idrætsstuderende skal på første semester skrive et projekt inden for temarammen Sundhedsprofiler. I gruppen er de blevet opmærksomme på, at der netop er udgivet en rapport, der viser, at stadig flere unge i alderen år bliver overvægtige. Gruppen beslutter derfor, at det vil være både relevant og motiverende at se på sundhedsprofiler for unge ved erhvervsuddannelserne, hvor der ikke er obligatorisk idræt på skemaet. Gruppen ønsker at finde ud af, om unge på erhvervsuddannelserne følger den generelle tendens blandt unge i forhold til BMI, kost og motion. For at realisere projektet tager gruppen kontakt til en erhvervsskole, hvor det viser sig, at man allerede er opmærksom på unges stigende vægt, og man er derfor meget interesseret i at samarbejde og i undersøgelsens resultater. I eksemplet ses, hvordan en fagligt relevant problemstilling kan knytte teori og praksis tættere sammen. Det ses også, at det er via de studerendes undren og undersøgelse, at problemstillingen træder frem. I det videre arbejde med projektet vil det være denne problemstilling, der danner udgangspunktet for, hvad der skal læses, hvordan der skal undersøges, og hvad der kan konkluderes. I eksemplet må de studerende teoretisk undersøge sammenhænge mellem kost, motion og vægt. De må vælge metoder, der er relevante for deres undersøgelse af elever ved erhvervsuddannelserne, og de må finde redskaber og strategier, der kan hjælpe dem med at knytte teori og empiri sammen i en analyse, som leder frem til undersøgelsens resultater. En del af denne proces handler om, at man i gruppen kortlægger, hvilke teorier, metoder og eksisterende viden gruppen må arbejde med for at kunne undersøge problemet på en meningsfuld måde. For eksempel vil en gruppe studerende, der skal undersøge, hvordan

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

PROBLEMBASERET LÆRING I DE GRUNDLÆGGENDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER

PROBLEMBASERET LÆRING I DE GRUNDLÆGGENDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER PROBLEMBASERET LÆRING I DE GRUNDLÆGGENDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER Et organisatorisk udviklings- og læringsforløb på Social- og Sundhedsskolen i Roskilde Amt Rapport af Leon Dalgas Jensen CVU Storkøbenhavn

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Coaching i forandringsprocesser

Coaching i forandringsprocesser Coaching i forandringsprocesser Hvordan coaching kan understøtte læreprocesser og teamudvikling i nyetablerede teams Cand. mag i Læring og Forandringsprocesser Aalborg Universitet Institut for Uddannelse,

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere