Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri"

Transkript

1 Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013

2 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Executive summary 6 1 Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne Definition af ressourceproduktivitet Energieffektivitet og konkurrenceevne, en parallel? 13 2 Hvor står Danmark i forhold til andre lande? Ressourceproduktiviteten er højere i Danmark end i EU Ressourceproduktivitet på tværs af brancher og lande Hvordan ligger Danmark inden for enkelte brancher i forhold til sammenlignelige lande? 20 3 Hvor store er s udgifter til ressourcer? Hvad betyder ressourcer i forhold til andre omkostninger? Udgifterne til ressourcer er 123 mia. kr Hvad er potentialet for at forbedre ressourceproduktiviteten? Hvis Danmark havde samme ressourceproduktivitet som sammenlignelige lande Alle ressourcebesparende tiltag vil ikke give lavere omkostninger Potentiale på 5-11 mia. kr. i 36

4 5 Hvad betyder ressourceproduktivitet for konkurrenceevnen? 38 A Bilag A 40

5 Sammenfatning I den offentlige debat om udflytningen af produktionsjob og konkurrenceevne fokuseres der ofte på lønomkostningerne i forhold til udlandet. Men andre omkostninger, herunder udgifter til ressourcer, er absolut ikke uden betydning for industrivirksomhedernes konkurrenceevne, og høj ressourceeffektivitet kan medvirke til, at det bliver mere attraktivt at fastholde og udvikle produktionen i Danmark. I de senere år har der været stor opmærksomhed omkring grøn omstilling forstået som øget produktion kombineret med en mindre belastning af miljøet og naturens ressourcer. Et element i den grønne omstilling er en effektiv udnyttelse af naturressourcer, det vil sige en høj ressourceproduktivitet. Men hvad betyder ressourceproduktiviteten egentlig for konkurrenceevnen i forhold til lønomkostningerne? Det undersøger vi i denne rapport. Ressourceproduktivitet opgøres som den økonomiske værdi af produktionen (værditilvækst målt i kr.) i forhold til den anvendte ressourcemængde (målt i kilo), hvor ressourcer omfatter biomasse, mineraler, metaller og fossile energikilder. Når vi opgør ressourceproduktiviteten, ligger Danmark lidt bedre end EU27 gennemsnittet, men dårligere end lande vi normalt sammenligner os med (fx Tyskland, Holland og Storbritannien). Det peger på, at Danmark ikke har en særlig konkurrencefordel i form af høj ressourceproduktivitet. I denne analyse går vi skridtet videre. Det gængse mål for ressourceproduktivitet dækker over store forskelle i branchesammensætning af de produkter, der bliver produceret, og dermed de ressourcer, der bliver brugt i forskellige lande. For eksempel tæller et kilo grus lige så meget som et kilo guld i opgørelsen af ressourceproduktivitet, selvom både den miljømæssige og den økonomiske omkostning forbundet med brugen af de to ressourcer er vidt forskellig. Ideelt set bør man derfor sammenligne produktionen af konkurrerende produkter, når man forsøger at opgøre om danske virksomheder har en konkurrenceevnefordel som følge af høj ressourceproduktivitet. Ser man fx på industrien alene, klarer Danmark sig bedre end for hele økonomien under ét, og kun Tyskland og Østrig har højere ressourceproduktivitet i industrien end Danmark. For den enkelte virksomhed er det omkostninger til ressourcer i forhold til den værdi, virksomheden producerer med ressourceinputtet, der betyder noget for konkurrenceevnen. Vi estimerer, at omkostningerne til ressourcer for danske industrivirksomheder beløber sig til 123 mia. kr. om året i Dertil kommer virksomhedernes indkøb af forarbejdede materialer som udgør 129 mia. kr. 3

6 Tilsammen udgør råvarer og forarbejdede materialer 45 procent af danske industrivirksomheders samlede omkostninger. Til sammenligning udgør lønudgifter 25 procent, og en høj ressourceeffektivitet er derfor vigtig for virksomhedernes konkurrenceevne. Uanset om Danmark er førende eller ligger i midten i EU i forhold til ressourceproduktivitet, er det relevant at se på muligheder for at øge ressourceproduktiviteten, og opveje fordele og ulemper ved de indsatser, der kan bidrage til en stadig forbedring af ressourceproduktiviteten. Der er mange muligheder og tiltag, der kan implementeres for at nedbringe omkostningerne til ressourcer, men det svære er at finde løsninger, som både giver samfundsøkonomiske og privatøkonomiske gevinster, og som samtidig giver danske virksomheder en relativ konkurrenceevneforbedring i forhold til andre lande. Optimalt bør man anvende vurderinger af konkrete potentialer, hvor investeringsudgifter og besparelsespotentialer er opvejet mod hinanden til at vurdere nettobesparelsespotentialet i de enkelte brancher. Det er imidlertid småt med estimater af samlede nettobesparelsespotentialer inden for de enkelte brancher. På baggrund af data indsamlet i den tyske fremstillingsindustri vurderer vi, at det gennemsnitlige potentiale for at forbedre ressourceforbruget udgør 4,5 procent ved optimal brug af eksisterende teknologier. Hvis danske industrivirksomheder er i stand til at realisere et tilsvarende potentiale, vil det medføre en reduktion af omkostningerne på 5-11 mia. kr. afhængigt af i hvor høj grad, der kan opnås besparelser på både råvareforbruget og forbruget af forarbejdede materialer. En besparelse i denne størrelsesorden svarer til mellem 9 og 19 kr. pr. arbejdet time i industrien. Disse potentialer er imidlertid bruttopotentialer og tager ikke højde for de omkostninger, der er forbundet med at realisere potentialerne. Da danske virksomheder kun opnår konkurrenceevnefordele såfremt der er tale om nettobesparelser relativt til andre lande, må tilrettelæggelsen af en dansk ressourceproduktivitetsindsats nærmere vurdere, om det samfundsøkonomisk er rentabelt at realisere de nettoforbedringer, der er forbundet med kendte ressourceeffektivitetstiltag. Virksomheder der er i stand til at realisere potentialet for ressourcebesparelser, vil have lavere omkostninger og være mere konkurrencedygtige end de af deres konkurrenter, der ikke formår at implementere ressourceeffektivitetstiltag. De virksomheder der finder de procesmæssige eller teknologiske løsninger, der giver de største økonomiske nettogevinster vil blive relativt mere konkurrencedygtige over tid. Med generelt stigende priser på ressourceinput vil vigtigheden af høj ressourceproduktivitet for virksomheders konkurrenceevne stige fremover. I kapitel 1 introducerer vi ressourceproduktivitetsbegrebet, i kapitel 2 ser vi på, hvor Danmark ligger på ressourceproduktivitet sammenlignet med resten af EU samlet set og indenfor enkelte brancher. I kapitel 3 estimerer vi industriens samlede udgifter til ressourcer, mens vi i kapitel 4 vurderer potentialet for at forbedre ressourceproduktiviteten. 4

7 I kapitel 5 estimerer vi hvad en realisering af det fundne potentiale svarer til pr. arbejdet time i industrien. 5

8 Executive summary The debate about outsourcing of manufacturing jobs and competitiveness is often focused on labour cost in Denmark relative to other countries. The costs of other production factors, including resources, are significant for the competitiveness of Danish manufacturing firms as well, and high resource efficiency can make it more attractive to retain production jobs in Denmark. A green transition of the economy implies among other things a more efficient use of natural resources generating a high economic output with fewer resource inputs, which implies a high level of resource productivity. But how important is resource productivity for competitiveness relative to other factors such as labour costs? This question is examined in this report. Resource productivity is most often measured as the economic value of production (gross value added measured in euro) relative to direct material consumption (measured in kilos), where resources include biomass, minerals, metals and fossil fuels. Comparing resource productivity across the EU, Denmark comes out just above the EU27 average, and below other North European countries. This suggests that resource productivity does not provide Denmark with a competitive edge relative to other EU countries. In this report we go one step further. The usual measure of resource productivity conceals large differences in industry structure and the products produced. Consequently, resource use differs across countries. Although the environmental and the economic impact of using one ton of gravel and one ton of gold is widely different, they are counted equally in the direct material use which is the denominator used in the assessment of resource productivity. Ideally, we would compare the production of similar and competing products when assessing resource productivity across countries. Looking at the manufacturing sector alone we find that Denmark performs better than other EU countries with only Germany and Austria having higher resource productivity in manufacturing than Denmark, cf. figure A. 6

9 Figure A Resource productivity in manufacturing, 2007 Euro per kilo Source: Copenhagen Economics, analysis based on data from DG Environment (2013) and data from eurostat When assessing resource productivity in different manufacturing industries we find large differences from one industry to another. Overall we find that the electronics industry has the highest resource productivity while manufacturing of food and beverages has the lowest resource productivity in Denmark. We also find large differences in resource productivity in a given industry across countries, cf. figure B. Figure B Resource productivity in manufacturing, 2007 Electronic products Chemical- pharmaceutical- og plastic Fabricated metal products Machinery and equipment Paper and paper products Non-metallic mineral products Motorvehicles Textiles, wearing apparel and leather Basic metals Wood and products of wood Other transport equipment Food and beverages Highest resourceproductivity in the EU Source: Copenhagen Economics, analysis based on data from DG Environment (2013) and data from eurostat 7

10 When benchmarking Denmark against peer countries (Germany, the Netherlands and Sweden) we also find a technical potential for improvements of resource productivity of per cent. For individual companies it is the cost of resources relative to the value that the company produces with the resource input that is important for competitiveness. We estimate that the total cost of raw materials, excluding fossil fuels, for Danish manufacturing companies amounted to DKK 123 billion in On top of this we estimate that the costs of manufactured goods amounts to DKK 129 billion. Together, raw materials and manufactured good inputs account for 45 per cent of total costs in Danish manufacturing companies with labour costs accounting for 25 per cent, cf. figure C. Figure C Cost structure in Danish manufacturing companies Energy 2% Service 14% Other costs 13% Wages, pensions etc. 25% Waste and water 1% Manufactured goods 23% Raw materials 22% Source: Copenhagen Economics based on data from Statistics Denmark, 2008 There exist many technological and process related improvements, which can reduce the costs of resources used in manufacturing, but the challenge is to find solutions that provide economic benefits and net savings for businesses, while also providing Danish companies with a competitive edge relative to other countries. Companies using resources more efficiently than competitors will face lower costs and be more competitive in the market place. Likewise, with prices of resources on the rise, companies that are able to improve their resource productivity will see their competitiveness increase over time. Increased competitiveness through higher resource productivity requires companies to optimize processes and use new technology generating economic net benefits. Such solutions will generally be characterised by a short pay-back time, and that resource related cost savings are larger than the costs associated with achieving those reductions in resource use, i.e. costs related to investments in technology or use of additional labour when implementing the resource efficiency initiatives. 8

11 When assessing the potential for improving resource productivity one should ideally rely on estimates of net economic benefits accruing from known resource efficiency solutions across different industries. However, no industry specific resource efficiency potentials have been estimated for Danish firms. Instead we rely on data for German manufacturing firms to assess the potential for improving resource use. These data show potential gross cost savings between 3 and 5 per cent of resource costs across industries and an average of 4.5 per cent in the manufacturing sector using existing technologies. If Danish manufacturing companies are able to realize a similar potential, they could reduce costs by DKK 5-11 billion per year depending on the degree to which the input of both raw materials and manufactured goods are reduced. This level of cost savings corresponding to between DKK 9-18 per hour worked in manufacturing, which can be seen relative to wage costs of DKK 252 per hour worked in manufacturing. These estimates do, however, not consider costs related to implementing the initiatives required to achieve the potential. As Danish businesses only gain higher competitiveness when they achieve benefits net of required investments relative to other countries, the preparation of a potential resource productivity strategy should assess whether it provides overall net economic benefits to pursue the potential related to known resource efficiency initiatives. 9

12 Kapitel 1 Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne I den offentlige debat om udflytningen af produktionsjob og konkurrenceevne fokuseres der ofte på lønomkostningerne i forhold til udlandet. Men andre omkostninger, herunder ressourcer, er absolut ikke uden betydning for industrivirksomhedernes konkurrenceevne, og høj ressourceeffektivitet kan medvirke til, at det bliver mere attraktivt at fastholde produktionen i Danmark. Analysen Danmark som produktionsland (Copenhagen Economics, 2011) viste blandt andet, at lavere omkostninger udover løn er vigtigere end blandt andet skatteforhold, adgang til nye markeder, mangel på arbejdskraft og adgang til specialiseret viden og teknologi, i beslutningen om at outsource en virksomheds aktiviteter. I det omfang en høj ressourceproduktivitet ikke er virksomhedsspecifik, men relaterer sig til Danmark eller medarbejdere i Danmark, kan den afhjælpe problemet med høje lønomkostninger, der bliver betragtet som den altoverskyggende udfordring for Danmark som produktionsland. 1 Inputtet af råvarer og forarbejdede materialer udgør tilsammen 45 procent af industriens samlede omkostninger, og en stor forbedring af ressourceproduktiviteten kan derfor føre til en betydelig reduktion i omkostningerne i industrivirksomheder. Mens råvarer udgør 22 procent af omkostningerne, udgør forarbejdede materialer 23 procent af omkostningerne. Til sammenligning udgør løn 25 procent af omkostningerne, jf. Figur 1. 1 Copenhagen Economics (2011) 10

13 Figur 1 Fordeling af industriens omkostninger, 2008 Affaldshåndtering vand og spildevand 1% Energi 2% Andre omkostninger 13% Service 14% Forarbejdede materialer 23% Løn, pension mv. 25% Råvarer 22% Note: Industrien ekskl. olieraffinaderier. Udgifterne til ressourcer er estimeret på baggrund af materialeanvendelsesregnskaber, derudover er der anvendt data fra regnskabsstatistikken (lønomkostninger og totale omkostninger), industriens energiudgifter, industriens køb af varer (forarbejdede materialer er beregnet som residual af varekøb fratrukket råvareudgifter), industriens køb af tjenester (service) og input-tabeller (affaldshåndtering, vand og spildevand), andre omkostninger er beregnet som en residual. Kilde: Copenhagen Economics baseret på data fra Danmarks Statistik, data for 2008 Den mest intuitive måde at belyse betydningen af ressourceproduktivitet for konkurrenceevnen er at beregne besparelsen i lønkrone-ækvivalenter af en forbedret ressourceproduktivitet. I det følgende gennemfører vi derfor en analyse, der giver et billede af, hvad forbedret ressourceproduktivitet svarer til i form af bedre lønkonkurrenceevne. Når vi i kapitel 3 estimerer industriens udgifter til ressourcer, ekskluderer vi energi. Årsagen er, at diskussionen om betydningen af energieffektivitet i vidt omfang er veldokumenteret og bredt belyst, mens betydningen af brugen af andre ressourcer for konkurrenceevnen er mere sparsom. 1.1 Definition af ressourceproduktivitet Den Europæiske Kommission bruger målet for ressourceproduktivitet som den primære indikator i 2020 strategien for et ressourceeffektivt Europa. 2 Ressourceproduktivitet er defineret som bruttonationalproduktet divideret med indenlandsk materialeanvendelse målt i kilo. Indikatoren viser hvor meget økonomisk output, der genereres pr. kilo anvendt materiale. Styrken ved dette mål er først og fremmest, at det er etableret og kan sammenlignes på tværs af lande ved eksisterende datasæt. Materialeanvendelse inkluderer biomasse, mineraler, metaller og fossile brændstoffer. 2 EU Kommissionen (2013) Ressource efficiency indicators s. 7 11

14 I de fleste opgørelser måles ressourceproduktiviteten som BNP i forhold til indenlandsk materialeanvendelse, som er opgjort som den indenlandske materialeudvinding plus nettoimporten af materialer. Indenlandsk materialeanvendelse giver et billede af materialeforbruget og ikke af det samlede materialeinput, der anvendes i produktion. I en konkurrenceevnesammenhæng vil det derfor være mere relevant at se på materialeinputtet i forhold til værditilvæksten end på materialeanvendelsen i forhold til værditilvæksten. På denne måde tager man højde for alle de ressourcer og materialer som virksomhederne bruger som input i produktionen, og derved alle de input virksomhederne har omkostninger forbundet med at anskaffe. Omkostningerne ved at anskaffe disse ressourceinput vil have betydning for konkurrenceevnen, og derfor bør materialeeksporten ikke trækkes fra i en konkurrenceevnesammenhæng. I denne rapport anvender vi således såkaldt raw material input, der tager højde for både den indenlandske ressourceindvinding og alle materialeinput fra importen, som indikator for ressourceforbruget og til at beregne ressourceproduktiviteten. I det følgende skelner vi mellem ressourceproduktivitet og ressourceeffektivitet. Ressourceproduktivitet bruger vi om den definerede indikator værditilvækst pr. kilo input, mens vi bruger betegnelsen ressourceeffektivitet om virksomheders udnyttelse af ressourcer og tiltag, der kan tages på virksomhedsniveau for at opnå højere ressourceproduktivitet. Overordnet set er der to vigtige faktorer, der bestemmer et lands ressourceproduktivitet: 1. Landets branchesammensætning, idet der er stor forskel på hvilke ressourcer forskellige erhverv bruger og dermed vægten af ressourceforbruget. 2. Ressourceeffektiviteten i den enkelte branche og virksomhed. Hvis danske virksomheder i ressourcekrævende erhverv bruger relativt få ressourcer sammenlignet med deres konkurrenter i udlandet, vil de være relativt ressourceeffektive, og det vil have positiv betydning for konkurrenceevnen. 12

15 Boks 1 Data der ligger til grund for ressourceproduktivitetsmål Den Europæiske Kommission har for nylig fået udarbejdet en analyse af materialeforbruget på tværs af sektorer i hvert EU27 land og samlet for EU. Disse data ligger til grund for analysen af ressourceproduktiviteten i de enkelte lande og i enkelte industrier. Data er tilgængelig i rapporten Sectoral Ressource Maps, Information Hubs der er udarbejdet af Sustainable Europe Research Institute og bio Intelligence Service for den Europæiske Kommission. Rapporten repræsenterer et første forsøg på en detaljeret opgørelse af materialeinputtet i enkelte sektorer i EU og er således behæftet med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed vil også have indflydelse på resultaterne i denne rapport, der er baseret på materialeinputdata på sektorniveau og derfor skal fortolkes med varsomhed. Studiet opgør materialeinputtet for sektorer i forskellig detaljeringsgrad: Hele økonomien, 11 sektorer, 25 sektorer, 36 sektorer og 57 sektorer fra GTAP databasen. Data for værditilvækst er taget fra Eurostat national accounts. Sektorinddelingen i de to statistikker er ikke helt ens og der er derfor en smule usikkerhed forbundet med matchingen af sektorer fra de to statistikker. Selvom material flow accounts (MFA) indeholder alle materialer der bliver brugt i en økonomi, bør man være påpasselig med at drage meget konkrete politiske konklusioner alene på baggrund af ressourceforbruget som opgjort i MFA statistikken. MFA viser et aggregeret billede af materialeforbrug og kan derfor skjule problemer, der er knyttet til specifikke materialer fx sjældne jordarter, der kun bliver brugt i begrænsede mængder relativt til andre materialer. Kilde: DG Environment (2013) 1.2 Energieffektivitet og konkurrenceevne, en parallel? Industrien i Danmark har en relativt lav og faldende energiintensitet. I Danmark udgør energiudgifterne 1,8 procent af produktionsværdien, mens den udgør 3,1 procent hos konkurrerende lande. Betydningen af denne forskel i energiintensitet er, at konkurrenceevnen vil stige med stigende globale energipriser. Estimater fra Nationalbanken (fra 2009) viste, at hvis energiprisen fordobledes, ville det svare til en forbedring af lønkonkurrenceevnen med 15 kr. pr. time. 3 Et interessant spørgsmål er, om denne udvikling kan gentages for andre ressourcer. Gennem en kombination af skatter og afgifter og andre virkemidler har mange års energiprisstigninger medvirket til en mærkbar forbedring i energieffektiviteten i danske industrivirksomheder. 3 Nationalbanken (2009) kvartalsoversigt

16 Om energi- og klimapolitikken samlet set har gavnet danske virksomheders konkurrenceevne, skal være usagt her, men isoleret set har kombinationen af høj energieffektivitet og høj energipris bidraget positivt til konkurrenceevnen. Figur 2 Faldende energiintensitet i industrien TJ pr. mio kr. BVT (2005-priser) Kilde: Energistyrelsen, årlig energistatistik 2011 Frem mod 2030 forventes det globale ressourcepres at stige med større efterspørgsel efter både biomasse, metaller, mineraler og fossile brændstoffer. Baggrunden for det stigende ressourcepres skyldes to underliggende faktorer. For det første en fortsat kraftig vækst i den globale befolkning: fra 4,5 mia. personer i 1980 til 7 mia. i For det andet en parallel vækst i per capita indkomster, som på globalt plan næsten er fordoblet fra 1980 til Det vil påvirke presset på ressourcer, og der forventes generelle prisstigninger fremover, jf. Figur 3. 4 UN stat 2013, IMF World Economic Outlook database 14

17 Figur 3 Stigende ressourcepres og forventede prisstigninger GT Metaller Fossile brændstoffer Mineraler Biomasse Vareprisindeks Forecast Note: Kilde: Materialeflow.net er et samarbejde mellem Sustainable Europe Research Institute, WU Vienna, Wüppertal Institute and independent researcher Monika Dittrich. Databasen samler materialeanvendelsesregnskaber for mere end 200 lande. Prisindeks baseret på gennemsnitlig 5-årig væksttrend mellem Mængder baseret på forecast fra materialflows.net, prisudvikling baseret på data fra IMF 15

18 Kapitel 2 Hvor står Danmark i forhold til andre lande? På tværs af EU findes der en positiv korrelation mellem ressourceproduktivitet og konkurrenceevne. Det antyder, at der kan være en positiv sammenhæng mellem hvor ressourceproduktivt et land er, og landets konkurrenceevne, fx opgjort ved Global Competitiveness Index, jf. Figur 4 der viser ressourceproduktiviteten opgjort for hele økonomien. Figur 4 Sammenhæng mellem ressourceproduktivitet og konkurrenceevne Global Competitiveness Index 6.0 Danmark Ressourceproduktivitet Kilde: Global Competitiveness Index fra World Economic Forum, indeks. Ressourceproduktivitet er fra Copenhagen Economics analyse af data fra DG Environment (2013) og inkluderer både råvarer og forarbejdede materialer 2.1 Ressourceproduktiviteten er højere i Danmark end i EU27 Opgør man ressourceproduktiviteten som bruttoværditilvæksten pr. kilo materialeinput, er ressourceproduktiviteten højere i Danmark end i EU27 samlet set. Der er dog en række lande, heriblandt lande vi normalt sammenligner os med, der har højere ressourceproduktivitet end Danmark. Målt på denne måde afhænger ressourceproduktiviteten af: Om der bruges ressourceeffektive teknologier og processer i produktionen (det vi kalder ressourceeffektivitet). Branchesammensætningen på tværs af lande, da det i vid udstrækning bestemmer hvilke ressourcer, et land bruger, og om landet er meget eller lidt afhængig af ressourceintensive industrier. 16

19 Et land der har en stor servicesektor vil for eksempel typisk være mere ressourceproduktiv end et land, der har en stor fremstillingssektor, da serviceerhverv generelt er mindre ressourceintensive end fremstillingserhverv. Figur 5 Ressourceproduktivitet i EU, 2007 Euro per kilo Kilde: Copenhagen Economics, analyse på baggrund af data fra DG Environment (2013), og data fra eurostat Ressourceproduktivitet i industrien Ser man i stedet på ressourceproduktiviteten i industrien defineret som værditilvæksten pr. kilo materialeinput, er Danmarks placering sammenlignet med andre EU lande bedre. Danmark har den tredjehøjeste ressourceproduktivitet i EU, kun overgået af Tyskland og Østrig, når man betragter fremstillingsindustrien under ét. Forskellen svarer til, at ressourceproduktiviteten er ca. 10 procent højere i Tyskland og 7 procent højere i Østrig set i forhold til i Danmark. 17

20 Figur 6 Ressourceproduktivitet i industrien, 2007 Euro per kilo Kilde: Copenhagen Economics, analyse på baggrund af data fra DG Environment (2013), og data fra eurostat Ved at fokusere på industrien alene, opnår vi en større detaljeringsgrad i opgørelsen af ressourceproduktiviteten. Det vil naturligvis stadig være fordelagtigt at sammenligne ressourceproduktiviteten ved større detaljeringsgrad, da man på dette aggregeringsniveau ikke undgår at sammenligne ressourceproduktiviteten af forskellige produkter med hinanden. Selvom vi ser bort fra de primære erhverv og servicesektoren kan vi ikke udelukke, at branchesammensætningen er en drivende faktor bag Danmarks placering. Det skyldes, at der er stor forskel på ressourceproduktiviteten på tværs af brancher, fx inden for industrien, og at der er stor forskel på hvilke brancher, der fylder mest i de enkelte EU landes økonomier. Andre lande har haft langt højere vækst i ressourceproduktiviteten end Danmark Udviklingen i ressourceproduktiviteten i Danmark var fra 1997 til 2007 relativt svag i forhold til sammenlignelige lande. Mens den gennemsnitlige årlige vækstrate i Danmark var 0,6 procent pr. år, var væksten i Sverige 5 procent pr. år i gennemsnit. I både Holland og Tyskland var væksten i ressourceproduktivitet også højere end i Danmark med henholdsvis 3,3 procent og 1,2 procent pr. år i gennemsnit. I Storbritannien og Østrig har ressourceproduktiviteten udviklet sig med samme hastighed som i Danmark, mens ressourceproduktiviteten i Frankrig ikke er steget mellem 1997 og Denne udvikling i ressourceproduktiviteten kan sammenlignes med væksten i arbejdskraftproduktiviteten, hvor både Holland og Tyskland, og særligt Sverige, har haft højere 18

21 vækst i timeproduktiviteten end Danmark siden midten af 1990 erne. 5 Det betyder, at man ikke alene kan tilskrive vækstforskellen i ressourceproduktivitet til ressourceeffektivitet i virksomhederne, men at denne udvikling også kan skyldes mere optimal anvendelse af andre inputfaktorer. Figur 7 Årlig vækst i ressourceproduktivitet i industrien, % 5% 5.0% 4% 3.3% 3% 2% 1% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6% 0% 0.0% Sverige Holland Tyskland Storbritannien Danmark Østrig Frankrig Kilde: Copenhagen Economics analyse på baggrund af data fra DG Environment (2013), og data fra eurostat 2.2 Ressourceproduktivitet på tværs af brancher og lande Generelt er der stor usikkerhed forbundet med at sammenligne ressourceproduktiviteten på tværs af brancher og på tværs af lande på grund af stor forskel i branchesammensætningen. Ideelt set burde man sammenligne ressourceproduktiviteten på tværs af virksomheder, der er i direkte konkurrence med hinanden. Det ville kræve en meget detaljeret kortlægning af virksomheder på tværs af lande og industrier, som ikke har været mulig inden for rammerne af denne analyse. Vores opgørelse viser, at der er stor forskel på ressourceproduktiviteten på tværs af brancher, når der måles på økonomisk værdi per kilo ressourceforbrug. Elektronikindustrien er den mest ressourceproduktive branche i Danmark, mens den næstmest ressourceproduktive branche er kemisk-, medicinal- og plastindustrien. Omvendt er fødevareindustrien den mindst ressourceproduktive branche, jf. Figur 8. Elektronikindustrien har en værditilvækst pr. kilo materialeinput, der er mere en dobbelt så høj som branchen med næsthøjest ressourceproduktivitet: kemisk-, medicinal- og plastindustrien Produktivitetskommissionen (2013) s. 44 Elektronikindustrien i Danmark inkluderer blandt andet virksomheder som Oticon og Widex, der er markedsledende indenfor produktion af høreapparater og Terma og Thrane & Thrane, der producerer avanceret elektroniskudstyr til blandt andet rumfart og militært brug. 19

22 At fødevareindustrien er mindre ressourceproduktiv end elektronikindustrien og kemisk-, medicinal- og plastindustrien betyder ikke, at fødevarevirksomhederne i Danmark nødvendigvis er mindre ressourceeffektive end elektronikvirksomhederne. Forskellen i ressourceproduktivitet på tværs af brancher skal i høj grad ses som værende afhængig af de specifikke varer, der produceres i de enkelte brancher. Derfor bør man sammenligne ressourceproduktivitet inden for de enkelte industrier. Figur 8 Stor forskel i ressourceproduktivitet på tværs af brancher i Danmark, 2007 Elektronikindustri Kemisk- medicinal- og plastindustri Metalvareindustri Maskinindustri Papirindustri Højeste ressourceproduktivitet i EU Glas og betonindustri, mineraler Motorkøretøjer og dele dertil Tekstil og læderindustri Fremstilling af metal Træindustri Fremstilling af skibe og andre transportmidler Fødevareindustri Euro per kilo Kilde: Copenhagen Economics analyse på baggrund af data fra DG Environment (2013), og data fra eurostat 2.3 Hvordan ligger Danmark inden for enkelte brancher i forhold til sammenlignelige lande? En sammenligning af enkelte brancher på tværs af lande kan imidlertid give et billede af hvilke lande, der har de mest ressourceeffektive brancher inden for hver industri. Sammenligner vi de enkelte brancher inden for EU finder vi, at der i hver branche findes mindst et land i EU med højere ressourceproduktivitet end Danmark. Derudover er der meget stor variation i ressourceproduktiviteten i de enkelte brancher på tværs af lande, jf. Figur 8 ovenfor, hvilket kan afspejle at landene er specialiserede indenfor forskellige segmenter eller dele af værdikæden indenfor hver branche. Ser vi alene på de fem største brancher i Danmark (der tilsammen udgør 72 procent af bruttoværditilvæksten i ) og sammenligner dem med de tilsvarende brancher i Tyskland, Holland og Sverige, finder vi, at Danmark har den højeste ressourceproduktivitet indenfor elektronikindustrien, Holland indenfor fødevareindustrien, Sverige 20

International handel og CO 2 -udledning

International handel og CO 2 -udledning 28. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JMU\epf 2001\slutrapport.doc/jp International handel og CO 2 -udledning af Jesper Munksgaard, akf Lise-Lotte Pade, akf Manfred Lenzen, The University of Sydney akf forlaget

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Erik Strøjer Madsen 1,2 Tor Eriksson 1 Valdemar Smith 3,2 Mogens Dilling-Hansen 4,2 Abstract The paper examines the dispersion

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere