i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:"

Transkript

1 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

2

3 S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun. fijøbfuljttun. Srpft i ^Bianco?unog Sogtrpffcri. ^1 4

4 JtL. P^'- A

5 Om og xafhiiitifen af ^et tierunber h'ggende HM C. fir nm H^ ^iø6en^at)n. 3 (S^ommiéfion fiu^ Den pldcndalffc ^ocj^anming. Zxø ^oé SiancoSuno

6

7 nerfiflt otier J(nlil)oltret. 3nblcbninf\ 3ite 1-5. S J. ^ci)\\é og tam^ufcø forfliellic^c 55egrunbclfc oc\ f)cnf iflt. Sc^ncncé poutiftc ^ormaat fliør bcm til ^aboffenttigc 3"f^itutioner. t^orforg for ^^amilien er t)cb?c^n et unbcrorbnct gormaal. tam^ufcij )oocbfor> maal er gamiliené Sonfertoation ereø ^iftoriflc SInIcbninn. Tcxcé 3nbforcIfe i ^iqertprfninncné 3ntere^fe. tam^ufeé prittatrctligc ^atur. De lo^bej^emte 5Be* tinøclfer for tam()uuéoprcttcifc. ^erfonené i\)alifl5 cation. obfeté 55ej!affen^eb. obfeté Øjclbfri^cb. 5Sanf!elig^ebcrnc tcb biéfe 53ctingc(feré ^ptbctlni^rclfc. tam^uuéftiftclfen^ 9ietét)irfninger. )»ortebeé ^rarié er afvegen fra?oi?en. Deraf fulgte en f^abig (Eontrol fra ihcvijeringené ibe mcb (Stam^ufe. ^InjTucIfen om ^ibcicommiéferij?iig^eb meb offentlige tiftclfer. g a m i U e n é Sienbomøret. Se^nécanceUieté 3Sir!fom^cb 0*21. S 2. tænberfor^nblingerne bcrom. SSit^ i 35i= borg Bit^ og rewfcn i 3fJoeøfi(^e Bit^ i 3Siborg ^an^ 3nbftiaingcr. gorfamlin* gene petition, enncé tre ^^oijebforubfætninger. 53 o e sj* gaarb i 3ioeéfi(be ^an^ 3nbrtiUingcr. domi? teend ^pluralitets Scta:nfning. Sl'Jinoritctené^jttrins ger. Sit^ i 33iborg 1842, og atter i agens ^^anbling i 3fJoeéfilbc =2y.

8 IV 3. 3iccapitu(ation af ijamdicviobferncé 9?eta(iillin{j oq 8ta:nberne3 Slnjlucljer. en fucccéjtijc Ub»ibelfe af 2ln* bragcnberne. e familierne nu tilfommente ^orbele af 6tomgobferjJ 53e tdbeife t)i( man tilijenbe bc eventuelle - ^jøbcre. e 2:enbentfer, fom nu ^en»enbe jt^poa ^øm berj^obfet unber tam^ufe, "oiii^ fiben ubftræffe fig tit f)o»ebgaarbe mcb. efamlebe^obferviue ttorbe abfplittebe, naar man billiger l)inc SSef^rcebelferø gorubffftninger. et fom i 3Sirfelig )eben ftaaer pcia pil. Dm ben 3nbflcebninGé Sigegptbig^eb, ai (Salget flulbe tillabeij, men iffc ligefrem befalet. Dm 53ebillingerne til at bort* arbefæfie S el; n é 53ønbcrgobé. grifielfer for til at fælge, rfaring om at ^^amiliegobferé par: tielle <Salg l^abe lebet til bereé fulbflænbige Dpløéning. SSirfninger paa ben offentlige 5!)?en{ng af Sebitling^fpflc: met. i5amilicgobferé fucceéftbe ^ICobiftcation bcb øbé* falb. Dm en Jilbagebenbelfe til Sobené 9?cg» S ler. Dm ben inbtraabte Snbjlrænfning i 53ebitlingéf9fiemet....29* ^ritif dn ^aé» fuél af ben biborgffc domitecbetcenfning i Dm 9?ctégrunbfætn ingen, liborpaa gamiliegobferé Se^ læggelfe meb ftteicommiéfarij! 55aanb l)biler. Ubbifling af gort)olbet imeoem tatené Dbercienboméret og ben private (Sienboméret. enne fibjle bcroeralenepaa^retis'- øiemebet. )iin er tillige af en politiff 9?atur. 9?etéøiemebet fræber i!fc ben i cn^ber ^en* feenbe ^enfigtémæéfigfte 3lnbcnbelfe af ^ri^»ateienbom^ jenftanb. taten bør itfe 6rpbe fin anction for en bié 2:ilflanb blot forbi ben funbc tænfeé bebre. e^unbatfcr refpectcrebc af tænbernc. Dm ben viborgffe domitceé ^enfpn Hi Gicnbomågjenf^anbenå SJ»bclæggelig^eb. Dm ben ætning, at fulbftoenbig egenbiuig 9?aabigl)eb altib f!al tilfalbe amtibigc. i^or* ffjet ( benne )enfeenbc imellem C^ienboméb r u g e n og *l5roprictetébi<jpofitioncr. Dm be paéfcnbe jenj^anbc

9 for ftbcicommiéfaviflc ^Diépojitioncr. T)t naturlige gor* trin»eb Sorbegobé fremfor anben gormue. Den»iborgf!e (^omitee^ anbengorubfcetning: Srftatninc^i^ 3??ulig^cb. e forcflaaebe 3)?ibler5 UtiljlrceHetig^cb. ^oab ber e^pnttig tigger isrftatningené ^^ulbftænbig^eb. Umulig^eben i 3orbegobfeti3 ^enge^s^atuation uben S:ab for (familierne/ faa»ctfom af for ^jobcfiimmerne. erfaringer om (følgerne af tiflabtc (Salg af gamitiegobfer. Dm ^tobyjenbig^ebcn afj^orbeet for^ioberen til3i^anbbringelfcn )tjoriebeé gccftegobfet funbc fa ae en forøget3særbii)ebopl;ceocifeafgæfte5 forpligtetfen. gibeicommiéfariernc ere nærmere til flig j^orbeel, enb (Speculanter og anbre ^jobere. Om en ugrunbet ^atcul,»eb ^oilfen man \)it forlige ^jøberené og i^ottiilicn^ 3ntcredfer, nemlig at j^^^fiegobfeté 33cerbi forøgcé»eb atgct. Dette fan!un ffee ocb for«bebret Senpttelfe. ^njlelig^eben af at bortfjerne gorbomme, ber ^inbre ga:ftcj;orberé bcbre Dprlning. 2)iéfc 3orberé alg fra gamiticgobferne er iffc noget nøbbenbigt3)?ibbel, og berfor ^euer iffc algeté ^ftcrtragtelfe noget rctisgpibigt ^otii>. Dm bet manglenbc Organ for retégj?!* big SBillie til at fælge gamiuegobfer. Om biéfeå SRecapituIation. Om ben Ubbei at obertabe bet ^ele 2lntiggenbc til en abminiftratii) S5e^anbling. Om i^oranbringer i ben (egale 3Surbering af 3orbegobé. Overgang til SS:mneté 55c >anbling fra ben fiatéoecono* mif!e og tamgobferneé fociale etpbning. De naturlige Slfbelinger af?lgerbrugcrne. Om 2(bc(ené forrige og obéeierneé nuværenbe analoge Stilling i tatéfamfunbet. gøbfetené fanbe 5^ærb ; (^amilie^ ccren er runblaget for^jationalaren. Om gobfel i f^orbin* belfc meb 2trberet. Setpbningen af tamgobfcr til ga. miliené (lonferbation. Om ben gorbom, at con c en^

10 VI tre ret ( a milte formue tmi flattncr familien fcli>. Ilt>t>iflin3 af at bc fiorc gormucr cre et 33ærn for be miiij fcrc. Om gormueij 5lccumuIation. ^latfagcn til at gibci: conimiøformue iffc fovøc\eu ben Ulifl^eb af gormucforbeling, fom er politiff farlig. SiiJfe anb^cfcer»are allerebc befjenbte i Det er urintigt, at man bennang flulbe ^ai?e arbcibet paa tænbcrneé 5li»e-llerinfl. Om obøbeftbbelfeé politijlc 5Sægt i ^itutiben, on tatcné ^lic^t at bcttarc 55ar{ci^eb bcri, o^faa for 21 c^ er* b r u G c t é enen 6fplb. Om fo»culturen. erfaringer i færcgnc 55ctingelfcr. begge )enfeen* ber tale for arvelige og Se fiore^obferé Sigtig^eb for ^ a n-- bel^balancen. 2;ilbagcioir!ningen bcraf paa alle Sanbcté ^ritif af )ttringer i ftrup frift om bc b a n f f e 2J? a i o r a t e r, Om Xililebe^cerelfcu af et confer- \jati»t inbclag og Sctingelferne bcrfor. Om tamgob* ferne cre "cn ifoteiet 3n litution." 2larfac^,en til at tam* gobfer unber borgerlige UroIigf)ebcr ere minbrc ubfatte for ^a^ferned Slngreb, enb anbre flore formuer. Om et i^ortrin, fom 3orbegobéfibeicommiéfcr (>a^e fremfor ^engcfibcicommiijfcr. Om (^obécierncé færegnc 33alg-- flaéfe efter ben banjlc tænberinf^itution. tamgobé* bcftbbelfcn er ben meefi gunj^ige Stilling for gr^0cr\5clfc af ben ^øiere (Eultitr. Om Sanbboreformerne i forrige 2lar^imbrcbc. De fiaae iffe i trib mcb tamgobfer* ncø ^rinciper. Om ^aubannelfcn^ politifle 5J?ié* S 8. ligbeb. j^lcre ^aajianbe i ^iint frift belpfte. 5^cgle 53etragtninger tilbagcbiifte forbi be ere -^ooebfagcn u»cb* fommenbe 79»92. Om be meb (^amiliegobferneé 3ntegritet for» mecntlig coltiberenbe 3nterci$fer. Ub^ifling af *r?obfianbené 5^atur. gæftebønberneo 3ntere^fc. Om ^ctingelfcrne for at benne funbe»ære alene afgjorcnbe. 2lt en 35inbing for (^æflebonberne»ar fa nb* fpnlig»ilbc iffc funnc retflfrbiggiøre Qtaté-

11 VII in c\t c né3nbn reb i ancné naturliflc lui?ifiinn- X)crtil bc(?øk?cvj, at tatéformaalct maattc fvrtuc 3nbb(anbingcn, 0(j ai i)iin S^inbing»av albclcé fiffer: en potitij! cocr ftatéocconomijl 51 øbt?cnbig^eb maattc»atc tilftcbc. (^orjljet btjorom 2:alcn nu er, og v^a ^ox^cl'omc, ba Sanbbc^ reformen gjenncmførteé. 3 fig fel» crc baabe?cic og (iic fornuftige gormer for 5lbfom ^ til S^rbcné prf* ning. ^en ferf^c og uunbcccrligc S?etingelfc for at t)inbc Sienbom: tilftrceffelig Sormue. cnnc ^at>c Sceftcrne enbnu iffe. et er iffe felter imob fulbt35eberlag, at 3?ønbernc tjente euer ønffc Sienbomé* ret o»er beress gceftegaarbe. Om Klagerne oidcr 3nbj fæftnittgeré <gtørretfe. 3itimelig^ebcn af (3 p c e u la n t e r 3nbtrængcn i bc folgte ^^æftegobfcr, og (^æmamiliernes j50rtrcengelfc berfra.?)ttringer (;erom i 3ioeéf. tænbcrforfamling; ifccrbeleé^cb om ffabelige Ub ftp f ning er fom '^øig^i af alget. ^e attraaebe gorbcle for gccftebønberne t)iuc i alt gat^ iffe engang S 9. gortfa:tteifc. Sanbbofor^olbene i )enfeenbc til Stbgang til Sienbomé Sr^\>eri)elfe fi?arc alle: rebe nu til 53onbeftanbenø rimelige ipnffer og bene»irfelige %axi\ 51oget af be offent-- ligc tiftelferé (3oH, Om bet nu\:a:rcnbe 2lntal af el^cier* og af gceftessteber i Sanmarf. 3:abel o»er bet upripilcgerebe ^artforn. Slabel oijer bet prittilegerete ^artforn. Om bc eiftligeé tebcr. gorbelingen i 1835 imellem Siere og?eiere. (5alcul oper bet nupcerenbe 2lntal af Steber paa?anbet i 33onbebefibbelfe, og berci? gorbeling. Om gæfle^ gobfet unber gamiliebefibbelfer. (Sftrupé og 3: ab el*»ærfeté SlngiPelfer om tamgobferneé gamle )artforn. upplercnbe beregninger, ^^or^olbet imellem bet fibcicommiéfariff bunbne gæftegobé og anbet gæfiegobé. 9?pere SlngiPelfe om tamgobferneé ^art= fom efter ben gjelbenbe ^atriful. 5)et euen: tuclle 9lefultat nf (Stnmgobfernea ^(rftegobfea ^rit^=

12 VIII gioclfe. Onv gotfcmængben^ 3;ilt)æxt i53ontc' ftanbcn Ofl bene Sornøtcn )cbcr. glcrc urigticje Sorub^ fætninger ()erom. Dm S»l!ctili)ccxtcné SibéfpiJlcr. SSonbc* ftanbcné rcttcdpgavc er forbcbrct5in\)enbclfc af 3:ib og kræfter, ertil er eienbom ober '^(t^c-- gobfct, frcmjtpnbet beb Sobe, ingen nob^cnbig 55etingetfe. Om Soeflebeftbbetfcné uftffre SSarig^eb. parallel mellem etere og Seierc. Om ben gorbom, at 3orbbcftbbcIfc altib er forbcetøgtig. c naturlige 53ctingclfer ^crfor. Om gavnlige t^oranbringer i 8onbeaImuené 33aner og Scbemaabe. Om ipnjleligtjcben af goranbringer i Sobene om ^læringébrug og om gattigbæfeuet S 10. SRecapitulation og lutning. 5)ni!elig^eb af at tatécontrouen meb gamiliegobfer»eb--»arcr. 5Ri?ttcn af beboarenbe 3lct tit ai oprette beélige obfer. Ujlfabetig'^eben af at npe gamiliegobfer flifteé paa bet SSilfaar, at ønbergobfet berunber iffe ubetinget biiber uaf^ambeligt 129*34.

13 Jfnlri^lrninu. vcæilen en 2}?ennef!eaH)er er nu forløben ftben krigen ktxij^ getc ^uropaé golfeflag t ^am'p for Slrne 03 J^-cetrelant. gretené 33eljt3nelfer ^at?e lægt ^ampen^^ <Snar; en npsicegt, ubefjentt meb ^itelfevneé lærerige fole, og for en fior Deel opt)oren uten t>en Sffliétxo til Ufeilbarjeten af egne Meninger og uten ten SIgtelfe for tet ^eftaaente, faaoelfom uten ten (irængere ^ugt, fom tannete gcetreneé Ungtom, utgjior nu golfenen 3)?aefer. $ar K'rigen ftne blotige )ffere, fra ^x>i\u 5D?ennef!ef(cegtené entué bortx)enter fig faa ^ar greten jine grijlelfer flere og ftorre efter^aonten fom SSel^ fiant og 2)?itlerne tit 5f^i)telfe formeret, og tereé golger i moralff J»enfeente ere ofte entnu mere beflagelige fra ^uma^ nitetenø Stantpunft, ent fel\?e krigen og tene forbigaaente Ulemper. aatcenge uttjorteé gare fræser Slnftvcengelfe nf ^tcn tene famtlige kræfter, fole 53orgerne (tg t)et fcedeé 339rter og l^itelfer, ofte felt)»et fælled garer og Ulpffer int^ bprteé fallere fammenfnpttcte; alle tcenteré Sntereøfer forene fig til et fcelleé Tlcial, ter jiaaer flart og 1 9 te ligt for dn^'ocx i amfuntet. ^en neppe par greten fjernet

14 garen 03 utflcttet ^rtgenø (Spor, føient) tenne (5enf)et i gormaal 03 t 8iC(te ft)ceffeé; tens ^et^eubtgjet) tabcé af igte pg benø SSeljtgnelfer ooerfeeij, imebené ontre Sntereéfcr atter fornpe bet borgerltcje l'iioé ublot tge, men iffe mintre ^ef^ ttge ^ampe, 03 ten dufcke, fom unter ten fcetlee gare fun fe»itc fig fom Deel of tet ^clc, og fun føgte fin SSelfært noeiv meft t am fun tete, eker i 5llmeent?el, ftrceber at gjore fi'g Q/dtente et) er ftt SS ært fom ^erfon, og retter fin 33frffom* Ijet paa at ^æue fig frem for 'Sintre.!De partteulcere 3ntereéfcr Mt»e nu te eenfioige gormaat for 3nttt>iterneé»irfelige 53eflrcebelfer, omentf!)[ontt tet "od fan være, at foa megen (Banté for l^iveté og for tatené fante ^eti;tntng i SJJenneffcKoet og donfeqyentferne ^eraf fan treere tilbage, at gormcentene unter tiøfe teelte 53eftra:belfer finte tet ^enjtgtof\>arente at falte tet 5>eleé 58el tereé enefte gormaal. 2)isfe gorfcempere finteé tuutkrtit befpnterligt nof tffe l;9ppi'gft t febe D^ætferne af tern, for ^m'é ^art> te give fig lltfeente af ncermeft at optrate. S^en ^i;ppig ^ ftnteo te iblantt te gjngre, ter unter ten formerete (Joncurrenee paa a((e 33rie til en fa i og febjlcentig titting i Vii>et ere blevne fortrcengte fra tereé oprintettge 3}?aal. X)c flritige ^axf tiere Gelere unter 3ntereéferneø (^onflieter!)ave fætvanligviié tilegnet fig en 'cié rat af 2)annelfe fremfor 5D?aéfen af te t tet taglige \?ivé mange^aante i;éter fortpbete 33orgere, og itef Jine 3n^tt)iter tidige, vet 9J2anget paa ^ilfnpttelfe ti\ nogen viø 2lrt af l^tveftilting, faae et fin af Upartiffl^et og Uaf* l;cengig^et, Ipffeo tet tern at bicente 3)?aeferne og titteelé at vinte en 3ntfli;telfe, fom iffun vitte være vet begruntet, ter:? fom en gruntig og omfatlente Dannelfe ^osj tern {)avte faaet fin rette 3)?oten!?et vet IMvéerfartng. 9}2en juft ten fvcrvente tilttng, ^vori ^tne golfetetere befinte fig, metfører ortcntligviié en uovcrfiigelig Sintring for

15 3 ten af tern i Ungtomeaavene ouutne 2)annelfeé reue giilt:^ entclfe og for 2}?ot)enj)et)en cif tene gjttrtnger. ^e hlm ^ængente i 5:l;eorierne, til ^dé (i;inicert!e govtringer tet mh^ lige ^iv> naturlfgchø tngenftnte og tntctjleté f\)arer. idet ligger t (Engene 5^atur, at tenne upraftiffe l-ttjeftiking mebforer WtiU fretéj^et) met tereé egen ^tlilant, og unetenø benne Utilfrebéj: ^et) foger at hjemle fig fom befoiet»et> jelp af ten f»æi)ente og tiltede ufortoiete Z^^oxi, ntbretej^ ten iblantt 2)?a^ferne t golfet. 2)en oantelige Dt^erlegen^et ooer tiéfe, met {joilfen fovnce5:)nte golfeletere utpege 2}?angler t te beftaaente borgerlige gor^olt, i taté forfatning og Sltmimj^ration, og ten tilfpnelatente <3antl^etøioer og efter^aanten vuntne tialeftiffe gævttgl;et, l^t)ormet te uo^^^iorlige SInfer t ^golfeté" 'ijlam pleie at fremfættejj, foroirrer 2}?oengten, ^oat enten te borger* lige gor^olt angribeé met 3^et eder Uret. Den fmuffe ^aflfe af uegennyttige ^nftrcengelfer og Dpoffrelfer for litente ^I^iets^ borgere, fom brugeé til at tceffe nke tiéfe t^eoretijte Doergreb i tet borgerlige gorrctningelii^é og i {»ete amfuntete I^iftoiiff tannete Drten, bitrager (Bit ti\ at t)inte Slngriberne 9}?et!?oIt ter, {it)or tet t 53eg9ntelfen iffe fanttes5, og ten itelige jen* tagelfe af ^enfaj^ete ^aafiante later iffe golfet dto til at be» ftnte ftg og fomme til Coertoenfning og Klarl;et om te SSilt«? farelfer og )»ertrioelfer, x>^\ entog te forfætlige gortreielfer af te fante gorjjolt, ter uopljorlig h;te tet t ret. aaleteé»ccffeø litt efter Ittt en SD'itéfientelfe af ten befiaaente D?etéortené fånte SScert og en utaalmotig ^igen efter gorantringer teri, gorantringer, fom ftatigt forefpeileø fom,/^itøaantené g ort ringer" og fom iøinefaltente,,gorbetrtnger", ^oilfe tet f^aaer i golfeté egen 3}?agt ot frem? toinge, naor tet fnn 'oil fatte ^tttit til te ortrige 2)emagoger cg afgjort 2)itotiait til te bcjintigerc 2}?cent, ter enten ifolge tet ^\)ero, fom tereé 6tiQing i toten git>er og paalægger

16 tern, cllev cgfaa ktete af ten Viveerfaviiig, te t)at)e jjøftet, Prcek at aft?cerge plutfeltge 09 uttlflraffeltgt fovberetete prtng t te borgerlige gor^olté Ut^ifling, \>et X)itente, at ten fante grugt af gcrantrtnger!un ta fan ^enteé, naar en ^raftiff 09 fant 5^ett)entig^et t at foretage tern er gt»en "paa erfaring en é S3ei. T^t overfccé ta af SDccengten, at te r,3t>eer", i ^"oié ^jienefic ^ine golfcletere foregive at fcenipe, font ofteft i fig feb ere uflare og formlofe, og teroet prafttff ubrugt bare, troté ten»elfd'ngente Drtbram, j^dormet te anbefalet. 3)?en golgerne ^eraf ^a^e t mange l\inte, ifcer t faatanne, ^'oi^ C^egjeringer f)at>e ^ax>t ^raft og gaft^et til at motm'rfe urolige 33et?cegelfer uten at te tog t ftn Xit> ^at)e it)cerffat ode te gorbetrtnger, fom funt tatépolitif tilraatete, og ^t?ié Sntforelfe te ^iftovijlf tiljietet?cerente gor^olt gjorte betimelige og ir ccrffattelige, m\i fig at xxtxt en ftigente lltilfreté^et, fom forringete, eller yel cut cg efter frugteølofe Utbrut af miéletet raa ^raft eder miéforjiaaet (^nt^ufiaémc i fine bittre SSirfninger ganf!e otelagte mange af te gortele, fom allerete rare runtne t <Btat^\mt, uten at forffaffe noget til^ ftroiffeligt S3eterlag for faatanne Dffere. Uagtet ten tanffe 9^egj[ering i mere ent een 3)?ennef]fej' alter ftatigt fjar befuntet fig paa te beftntige deformere 5Bane; uagtet l)oé oe i mangfoltige S^tetninger frie folfelige 33e^ rcegelfer ^a»e funt et pmuntring og Unterjlottelfe, imetené te t antre Stater unterfueteé: faa er tog rort goetrelant iffe bleret uberort af lignente 53ercegelfer. Dgfaa ^oé oé mangler tet nemlig iffe '^aa et )rerffut af ubeffjiefttgete kræfter, f>rié rette 9}?aal er forfeilet, og fom, miéletete vet uflare ^teorier, {)are fa^et ftg int )iaa!idemagogien^ ^nemcerfer, og nu, efterat tet Dpfring i alle borgerlige gor^ {>olt, fom intletetcé ret Stccntertnftitutionen og gou fete Mtelfe til Sy?aatgtrning i ^orgirningéanliggenter, tilligemet

17 be vige Snigtcr af littagente DpU;én(ng 09 33eIponb Jiaute mere 03 meve gjennemtrængt bele gdfet, cve te blevne a\u ^enfcte til at tjaffe I?cé te mmtre tannete?d?etborgere en uflar ^ic\en efter goraiitringcr, ^\?ie ^amc ^at?e en gct ^lang'v uten at nogen ^rang tertil er uirfelig tiljlete, 09 tert)et til 5)?iéfientelfe af v>or S^ilftanté 90te ^genffaber,»et 6iten af en litet gruntig Dpfatning af te attraaete gorantringeré ^jirfelige 53eti;tning og pvaftijte golger for tet Ijele amfunt. 3 antre l?ante, ^»or ten manuelle 3ntu lri i ^Sigtig^jet rtt>aliferer met Slgrrbruget og ^antelen, ^at)e te»et o»en# nce^nte 2larfagcr fvemfaltte 53e»a:gelfer ncermefi pttret ftg tmel* lem tiéfe ^ooetnceringéveieé 3"tereéferete, eller imellem tern og 9^eg)cringen6 eller ontre gorefattee atminijlrattoe runt^ fatninger. $o3 oe er 51 g e r b r u g e t uten Sammenligning ten»igtigfte og tet er terfor ganfte naturligt, at ^antboforljoltene jufi ere te, ^aa fjvié Dmortning golfelcternc fcrnemmelig ^a»e rettet tereé ^Yæfter. Denne ^c»a?gelfe ^ar, fom beffentt, ogfaa pttret ftg i istæntcrnee gorfamlinger, ^v»or ten jhir efter{)aanten antaget forffjietlige gormer efter gorjtiellig^eten af te ^ovctmaterier of 3"^f^P^f^f^ V^^?antboeré og 5lgerbrugerei? (Sttding, fom enten Ijace»ccret lenjlant for ^o^utfajl fra 9?eg][eringenø Site eller ere tagne nnter 53«?!?antling af Stcenterne ifølge intfomne private Slntragenter. Det ligger utenfor nærværente 2lf^anclingé 2)iemect at omfatte alle eller entog blot te flefte jenjlante, fom paa tenne 2}Jaate ere fomne unter Diecuéfion faavcl t tcenterneé gorfamlinger fom i?iteraturen. ^un o»er et enfelt ^'unft teraf, nemlig porgémaalet om?e^n og tam^ufe, om tet tcrpaa n)ilente fiteicommtéfariffe 53aant ^g tete i!eéning»et Jntforelfe af 8el»eicntom iftetetfor gceftegot^, eller i alt galt Cp^cevelfen af ten i te gjeltente l^ovc nu

18 6 Wemlebe^ltgang til at ftifte becligegtteicommiofcr, ^ax)c vi mifeet tct tttefx^arcnte og l?enfigtomccøjigt at anfttue en forni)et Unberfegdfe, faameget mere fom Stænderne feb ^iuil ncevmeft {?at?e be^anbtet tenne 803 t et unterorbnet gor^olt) til et n)l mere omfattende porgémaal tet gremme nemlig og altfaa tf fe fra ben paagfeltenbe 3njiitutton6»cefentltgjle 8ibe, nemlig fom loo^ begruntet t ijritjatretltg ^enfcenbc. Wl^n benne Dmjiænbfgfjeb, fani^elfom ben nfulbftccnbige ^nnbffab om btefe Jnftitntionero Dprinbclfe og legale ^f^atur, lev fan antaget at t?cere ben olminbeltgfte^ og ^enfigtémæéjtga ^eben of en Dt)erfigt af bet ^ele S^etéinftitut, tilraaber ^er at forubjlttffe en fort gremftilling af be lo\)begrnnbcbe (5gen«flaber \)eb biéfe 3n(iituticner, forfaatm'bt be»eb benne IViligbeb funne t)cere at oocrt)eie. 2)ert>eb ffulle 'oi unbgaae, faa^ibt mnligt, be (uribiffe X)ip(nctioner, fom iffe ere almeenfattelige, og faalebeé forbtgaae enbeel 9?etéqt>æjlioner, ber beelé ere op^ fajlebe, beelé funne opfajico angaaenbe 8agen^ (Jnfelt^eber. 33t )a»e fun meb Snjlitutionerneé??atur og be bem t)eb:j fommenbe legale og abminijlratttie ^J)rincipcr at g(ore. t ^^reefcnvj alminbelige Dtécuijfioner fom unber be gor^aut linger om l^el^né og ^tamfjufeé Dploéning eller om goranbring i be berom nu gj'elbenbe l'ooe, ber Ijibtil ^ax>^ funbet teb ^ar bet t)ceret ^ilfcclbet, at begge biéfe gormer af runbbcfibtelfe eller ^ienbom ere be^anblebe unber eet, faa at man uben ribere ^ar antaget, at ^t)ab bet maatt^ treere retteji at anorbne om l^ei>n ogfaa t)ilbe t>cevc at fajlfcette om Stam^ufc. SfJlan \)ax ben^eb

19 blot ^oitt (ig til te ^ngktcr, tcv ere tilftete; men ttet mnn bar Kit et te tffe intntve i^tj^tiv^e gorfficut^beter tvæte t ''^a^^ gruuten, l^vir man ttlfitcfat te S^^B^^^ 1*^"^ ^li^'fe ber ^aoe paa Øangen af Unterfcijdferne, oc^ naonlij^ ])nx man iffe tflftioeffe^ lio^t paaa^fct ten gorrøel t te atmtniftrati»e 3i;n6maater, yom i en ticliijere Oij i ten nuuærente 'J)ertote l?at>e»æret fniste. 33el fomme nu?ebn og»stam^ufc ov^ereen^ ten', at '^Bejtttelfen og (^lentomebvugcn af tereé ubftantø tilfaltev an 5(rt)ing forloto, faalcenge faatannc 2lrx>inger pntee, fom l;at)e te i lierne patentet eller t tambuuéerecttonébre\?et forut betfngete (^genjtaber; ligcleteé ligne begge Snjlitutioner Ijinanten ten', at te, faalcenge Jntet foretaget imot tereij ^3n'nciper, eve tjenlige til at befare otferne, eqer ^oilfe ^eftanttele elleré utgjere /enftanten for 5)?aj[orati5; retten, for ten ^^a'^^^^^^/ ^i^ W^ 33etjie' ter er taget i!)enfr)n yet \!e!;nct3 eller ^taml;ufeté Dprettelfe, i ufor< mintffet Ot>antitet. 2^en termet er ogfaa omtrent \!iig!?cten tilente. ^en aominiftratioe '^e^antlingø;* maate, ter i te fttfle txclm 2Iar ^ar omfattet faat^eletam- ^ufe fom l'e^n, itet et ^t'lfpn met begge Sirter af &c\u Domme fra D^^egjeringené (3ite er intfort, ^ar aabenbart ligefaalitet fom ten5)?ccngte af 33 eo i Hin ger, ^v>ovyet allcrete i en tit? ligere 'jjcriote lettet eo eller bet?irfeted gorantvingcr i 53efit:; terneé gor^olt til te t;er omljantlete gamiliegctfer, fannet utjiette oporene af ^ox^iciiia,\)cuxik i ^t\)né og tamfmfeé legale 5^atur, eller begrunte en fnltftæntig (Jgalifation af te 3f{ctéregler, ^»orefter ^»er ifær ifolge l^ot>ene ere at betomme. SlUerete fra ten forfte Xit, ta ^et^n og 3tam!?ufe efter 6ouoerainiteten blex)e til ^er i l^antet,»ifer fig en gorffjel i teres 53egruntelfe og tereé J^enftgt. TlcX) Sejjneneo 3nt)forclfe l^aote (I^rijlian ten i^m\ti faaleteis fom 3nt^ letningen til rewerneé og gri^errerneé '})rit)ilegier af 25 '»Dioi

20 vifer - fovnemineltg til ^enfii^t at flabe en (Stant, ter i ffutte»ære Bt^tk for ten i 166O intforte tatéform 03 for ^Dpnaftteté 3ntfrejfer. J&erti( f^arev ogfaa 5Jrit)tIegterneé ^de Jnb^otb, nat)nltg ten beri begruntete 9M»entt9t;eb of ^ongené Deeltagelfe i Dprettelfen af l*ebn. Det er ftetfe t)eb en fcerbeteé 33enaat)ntn9*) at grei^elig euer fri^erreltg 33certig^et> opnaae^ ^oé 0$, Itgefom t te antre Stater, ^t)or en faatan gotere 3ltel fi'nteé,!devjuten er perfonh'g 51 bel!?oé (5r^t)ert>eren en gornbfcetntng, 03 ^33rioi(egierne,»eb M\k ben banffe Venneret er orbnet, fliitte fig )(>aa bet neiefte fortrin. 2lt obferne ubeelte ffut(e tilfalbe en enfelt 2lr»ing, f!eer iffe i o.q for ftg ecler ubelnffenbe for i^an^ fpib, men bet betcgneé i ^rtvilei^ierne fun fom bet ^ibbel, ber er befunbet nieci^ ^enftgtømæéftgt til at fcette re»en etter gri^erren tjlanb til at opfplbe be fceregne pligter, fom paatiggc fiam ifotgc S3eb 6iben nemlig 2500 ^br. ^tforii. for et rcdflfab og :br. ^tf. for et grfberffab flaaer ber^ for en ^engeformne ncet)nt i^rivilegtcrne fom æq»t»ale^ rcnbe bermcb. X)et er tnbtpfenbe, at om 6agené 3?atur enbog mebforer, at famlet 53efibbelfe af ftore l^anbeienbomme fjav)e lige 33et9b^ m'ag i lanboeconomtff og ftatøoeconomiff $enfeenbe, it)ab enten bc ere t en re^cé cker i en gri^erreé, etter t en ') Den i retjetncé ^rimlccjicr omtalte dk^qi, pn^re ønner cc{ Cøttrc tncjcn ei^iflinn bel;ø»e for ot funne føre Se^né* ntetjcré 2;itel, 3?cing o^ frotte", naar bereé <^ater forjtaffer bcm obfer, etler te i?cb ec^en 5SinbffiteIifit)cb erl;t)cri?e fammc, fan faa» meget minbre gfclbe for en Itnfctacjelfe ^crfra, fom betboflforubfatteé at afl;anfle af Åongené 5?inie, om npt re»fpab af biéfe obfer ffal oprettens for bem, oq bet beéuben anføre^ fom 5(arfag tit ^iin a^ettig^eb til at npbe ^e^néørc»etitel m. ^. at be cie føbic oc\ baarnc nret?elif,c ']3erfoncr."

21 9 Mot 6tam^uuce(ero $ccnbeiv faa \ma fcogbet færegne politiffe ternet, ber ^ax motiveret l^e^nojliftetfen, Qm gruntel ^Inletntng ti\ at erflccre begge (^{aéferé vstitting for \?ccfentltg forffjektg i t)téfe J&enfeenter: 5?oget ter ogfaa paa en fcertelev^ anftuelig 5D?aate»ifer fig i^et ^ongené (Sonfolibatfonéret met ^enfpn til?e^n, ^t)t(feu er olcele^ fremmet) for tam^ufeneé 5Boefen«(Soaleteé er tet ogfaa af ten politiffe 53et)ceg9runt til?e^né 3ntforeIfe forftarligt, ^\?orfor ter, naar fun t e t p o I i t i f f e i e^ m e e t funte opnaaeø, iffe lagteé nogen abfoiut33cegt paa 53effaffen* l;eten af ten govmueé 33c)lanttele, ^t)ié Snttægtcr antoges at funne fætte reocn eker gri^erren i ten til )pnaaelfe af Snftitutio^ neno politiffe ^enjlgt f^arente Stiding. J&ax)te»trfe(tg g a m i I i e n o (Eonferoation i D^egjieringené Øine Mret et ^ermet ftte^ ortnet SJtemet, faa maattc runtbefittelfer ogfaa ufra* t)igeligt ^ax>t»æret gjorte til ten enefte legale l^e^néfnbj^anté. Det»ar for ^abautet ^nntrete 2lar (iten iffe mintre enb i vore Dage en afgjort ^aj^, at Sorter ere ten paaliteligjle Snttcegtéfilte, paa jjvilfen en for en lang gremtit beregnet 3m fiitution fem jlotte^j, og»et forjle ^ku\t fpneé entog $ri»ile? gierne fel» at ^a»e figtet tertit, itet te 6ummer, af l;»ilfe te tiljlebe?e^né Dprettelfe, figeé at ffulte»ære til for* 2)?en bet maa ^er»et iffe o»erfeeé, at tet, naar en flig ^eftemmclfe ffulte faae noget at betpte,»ar alteleé fornotent at fore(!ri»e en ^ttéfrift for (Eapitaterneé 5ln»entelfe til otferneij Sntfjob, ^»ilfcn gorffrift iffe ftnteé i 55ri»ilegierne. Smitlertit»ilte en faatan Xitsfrijl til at con»ertere (la)iitai^ lerne til en for gamilieré ^onfer»ation bctn;ggente (Jientomé!^ maéfe j>a»e»ceret faameget mere fornoten fom tet iffe funte untgaae Dpmcerffom^eten, at te?5engemitfer, ^»ormet man lot fig nøie 48 til 50 dlti. pr. ^t» 5)artforn fun»ilte»ære tilftræffelige t et fort ^itérum, nemlig faalænge te la»e ^rifer paa 3ortegoti5 fantt Stet, fom»are en temporær

22 10 gøli^e af te \\\)\iq cntte itvig^sebetceg^^elfcr Oi} mange 3ort)ers : )cnligcjen t u^xut, ja tiltcelvj t ubetn;9get og alteleé forlatt ^ilpanb. ^vtt^ilegtevncé 33e leminelfcr ere f/enteligt bevegnete "^aa te ta\?c5rente efter 8agené ^atur fun forbi'gaaenbe 55or^eIb, ta (Japttntformuen t kantet mx liten, og teoteuigte i?antcieutomme i^aie at faae for ufcet^anlig lao ^^riié. 3)?en imcteitij et faatant ^enfi;n»ar altelee t fin )iten for ot op^ iiaae et for ten ta\)oerente ^Ilitépunft fortrinlig vigtigt pok? tiff gonnaal, v>ax tet fun flet anbragt t>et> runtlocggclfen af en 3nftitution, ^vvs ^or>et)(?enftgt ffnite f)ax)e»ceret at (iffre en gormue af 53eti;tenl?et for en Oeel (Slccgt i gremtiten. (Jntnu fan tet crintreø, met te uti Succcéjioncn -jy^etintereofereteé 33 itcnffab*) og feer fongelig 53et?i[Iing/' fom tet l;etter i ^rix)i(cgterne for^^ nielig om{>antteé fom mulig, t)et eiten af at i^el^neté ubftantis ogfaa ffulte funne oni^cntcé til 53etaltng til kongen. 3 tiéfe 33epemmclfer er tet let fjenteligt, at otferne^ 33ev»a^ ring t S'fl»"itis^^"^ betragtet fom en unterortnet ^ag v)et 6iten of te tjoefenligjl for Z)iebIiffct tilftgtete politiffegortele \)et ^il»eiebringdfen af en ^ott>a:gt tmot te celtre 5Ite(eflægter og tereij DfJeminifcentfer om forfvuntet C^ncr-crlte i Santet. Det ^aboffentlige gorljolt, ^x>oxi l^eljnéoprcttelfen efter ^])ri\)iv legterne eller o»er^c\)etet efter ten atmintelige europoiijte og ncermep ten ti;tffe Ce^néret, ter tjente ^^»riftian ten genij^ tes5 m;e Snftitution til ^I^onj^er ftikete?e()nébeji;tterne,»ar ') cttc Orb betcc;ncr i Sorfproøet fra (J^riftian ben gcmteij Slib bet famme fom nu (^orct)ibcnbc" cucr ^.Jl u nb ffab", oc\ finbcé i ben famme 53etpbning \)0^ famtibifle 03 pn^rc forfattere. Det t)iemux blot be 3)?ebintereéfercbe en Hiet til at i)øxcé om a(^en, inben ^et)iuingen tilftaacij, og inbbefattcr ingenlunbe S^Jøbcenb (flueben af bcreésamtptfe. 3»tibtertib er bet naturligt, at 2(bminiftrationcn i flige ager tiuægger bc 2/?ebintcrei5ferebcé (frftcering betpbctig 55ægt.

23 11 efter tct gorcgaaenbe fra Q3e^i;ntelfen af et faabnnt, ter af ftg feb fremfalttc et Xil^'on fom ^ejlantteel af ^x>at) ter i Sef)néretten bencct)neo l^'^ne^errené Doereientoméret.?5ri^i(. O, for gri^errerne 8, ftger terfor o^faa om?e^n^^ fub lantfen, at kongen anfeer fammc fom,,fcer af ten ^gl..^ronc tmmet iate tepenterente Se^nøPpffer." 58el ^et^ ter tet i fxvx 24 (for gri^. 21) at ^longen x>ii latefig r,tereé og tereø J&iifeé (lonfert^atioii met feer 5^aate»ære ange* legen, og fævteleé Dmforg ogdml^pggelig^et trage for tereé efter* latteumi;ntige 53orn, om Sngen ftg tem tilberligcn \)il antage/' men Iigcfom tenne Dmforg iffe er fat i ammen^ceng met (DotferneiJ ^^erarmg i gamilien, l^oorfmot ten ncermejl fpne^ at ^enpege paa 5lnfættdfe i tatené etter i^offete ^jienefle, faa^s leteé fat)neé ogfaa i 53ri»ilegterne felt) en 53eftemmelfe om ga'mtlie^ovetetø (^e^nefucceoforc ) ^Jligter tmot gamt^ li en 6 antre ^et lemmer, ter funte til ^»at ^ox>tn fafifcetter om tamluuébejtttereé ^piigt imot 5}?et* arin'nger eller eøtffente. aatan gorforg er efter ^vix)* 3 (gri^. 2) Oijerlatt til ^e^nébefitterneij gote 33illie. <Qot?j' rigt ^ar et jili^igere Diefcript C13 Decbr. 1754) cntog ftrcebt at intffroenfe Omfanget af ^epnobefittercij Diépofitioner til antre gamilielemmere ^et le, juft for at ter iffe flfulte fat)neé Wlitkxm til ten Mfommelige og (Jante mo^éfige 6ub ti^enté," pvilfen 3nftituttonené politiflc g^iemet utfrceder. 9}?et alle te perfonlige og reale DfJettig^ieter, fom tilfomme ^ebnebefittere, er tet terfor alliget>el met af 2111e antaget, at ^ientomé^ retten o»er?epnene iffe par ten famme gylte, fom (Jientom^ret ox>tx ontrc Sortegotfer. ^aa en langt mere febflæntig ^j)?aate fremtrceter Snjii* tuiionen af <5tampufe, og alle te hegler, fom?antélot)en terom foreffrioer, pen^ife til 3 or t ego t fere S3et)artng i en»ié gamilie for i)emieø gremtart)^ Sfplt fom 3m

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF DANSKE STUDIER UDGIVET AF AAGE HANSEN OG ERIK DAL 1956 J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN INDHOLD ERIK DAL: Ejnar Thomsen. 14. juni 1897-15. marts 1956 5 KAJ BOM: Den smykkede okse hos Th. Kingo og H. C. Andersen...

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar, Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere