i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:"

Transkript

1 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

2

3 S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun. fijøbfuljttun. Srpft i ^Bianco?unog Sogtrpffcri. ^1 4

4 JtL. P^'- A

5 Om og xafhiiitifen af ^et tierunber h'ggende HM C. fir nm H^ ^iø6en^at)n. 3 (S^ommiéfion fiu^ Den pldcndalffc ^ocj^anming. Zxø ^oé SiancoSuno

6

7 nerfiflt otier J(nlil)oltret. 3nblcbninf\ 3ite 1-5. S J. ^ci)\\é og tam^ufcø forfliellic^c 55egrunbclfc oc\ f)cnf iflt. Sc^ncncé poutiftc ^ormaat fliør bcm til ^aboffenttigc 3"f^itutioner. t^orforg for ^^amilien er t)cb?c^n et unbcrorbnct gormaal. tam^ufcij )oocbfor> maal er gamiliené Sonfertoation ereø ^iftoriflc SInIcbninn. Tcxcé 3nbforcIfe i ^iqertprfninncné 3ntere^fe. tam^ufeé prittatrctligc ^atur. De lo^bej^emte 5Be* tinøclfer for tam()uuéoprcttcifc. ^erfonené i\)alifl5 cation. obfeté 55ej!affen^eb. obfeté Øjclbfri^cb. 5Sanf!elig^ebcrnc tcb biéfe 53ctingc(feré ^ptbctlni^rclfc. tam^uuéftiftclfen^ 9ietét)irfninger. )»ortebeé ^rarié er afvegen fra?oi?en. Deraf fulgte en f^abig (Eontrol fra ihcvijeringené ibe mcb (Stam^ufe. ^InjTucIfen om ^ibcicommiéferij?iig^eb meb offentlige tiftclfer. g a m i U e n é Sienbomøret. Se^nécanceUieté 3Sir!fom^cb 0*21. S 2. tænberfor^nblingerne bcrom. SSit^ i 35i= borg Bit^ og rewfcn i 3fJoeøfi(^e Bit^ i 3Siborg ^an^ 3nbftiaingcr. gorfamlin* gene petition, enncé tre ^^oijebforubfætninger. 53 o e sj* gaarb i 3ioeéfi(be ^an^ 3nbrtiUingcr. domi? teend ^pluralitets Scta:nfning. Sl'Jinoritctené^jttrins ger. Sit^ i 33iborg 1842, og atter i agens ^^anbling i 3fJoeéfilbc =2y.

8 IV 3. 3iccapitu(ation af ijamdicviobferncé 9?eta(iillin{j oq 8ta:nberne3 Slnjlucljer. en fucccéjtijc Ub»ibelfe af 2ln* bragcnberne. e familierne nu tilfommente ^orbele af 6tomgobferjJ 53e tdbeife t)i( man tilijenbe bc eventuelle - ^jøbcre. e 2:enbentfer, fom nu ^en»enbe jt^poa ^øm berj^obfet unber tam^ufe, "oiii^ fiben ubftræffe fig tit f)o»ebgaarbe mcb. efamlebe^obferviue ttorbe abfplittebe, naar man billiger l)inc SSef^rcebelferø gorubffftninger. et fom i 3Sirfelig )eben ftaaer pcia pil. Dm ben 3nbflcebninGé Sigegptbig^eb, ai (Salget flulbe tillabeij, men iffc ligefrem befalet. Dm 53ebillingerne til at bort* arbefæfie S el; n é 53ønbcrgobé. grifielfer for til at fælge, rfaring om at ^^amiliegobferé par: tielle <Salg l^abe lebet til bereé fulbflænbige Dpløéning. SSirfninger paa ben offentlige 5!)?en{ng af Sebitling^fpflc: met. i5amilicgobferé fucceéftbe ^ICobiftcation bcb øbé* falb. Dm en Jilbagebenbelfe til Sobené 9?cg» S ler. Dm ben inbtraabte Snbjlrænfning i 53ebitlingéf9fiemet....29* ^ritif dn ^aé» fuél af ben biborgffc domitecbetcenfning i Dm 9?ctégrunbfætn ingen, liborpaa gamiliegobferé Se^ læggelfe meb ftteicommiéfarij! 55aanb l)biler. Ubbifling af gort)olbet imeoem tatené Dbercienboméret og ben private (Sienboméret. enne fibjle bcroeralenepaa^retis'- øiemebet. )iin er tillige af en politiff 9?atur. 9?etéøiemebet fræber i!fc ben i cn^ber ^en* feenbe ^enfigtémæéfigfte 3lnbcnbelfe af ^ri^»ateienbom^ jenftanb. taten bør itfe 6rpbe fin anction for en bié 2:ilflanb blot forbi ben funbc tænfeé bebre. e^unbatfcr refpectcrebc af tænbernc. Dm ben viborgffe domitceé ^enfpn Hi Gicnbomågjenf^anbenå SJ»bclæggelig^eb. Dm ben ætning, at fulbftoenbig egenbiuig 9?aabigl)eb altib f!al tilfalbe amtibigc. i^or* ffjet ( benne )enfeenbc imellem C^ienboméb r u g e n og *l5roprictetébi<jpofitioncr. Dm be paéfcnbe jenj^anbc

9 for ftbcicommiéfaviflc ^Diépojitioncr. T)t naturlige gor* trin»eb Sorbegobé fremfor anben gormue. Den»iborgf!e (^omitee^ anbengorubfcetning: Srftatninc^i^ 3??ulig^cb. e forcflaaebe 3)?ibler5 UtiljlrceHetig^cb. ^oab ber e^pnttig tigger isrftatningené ^^ulbftænbig^eb. Umulig^eben i 3orbegobfeti3 ^enge^s^atuation uben S:ab for (familierne/ faa»ctfom af for ^jobcfiimmerne. erfaringer om (følgerne af tiflabtc (Salg af gamitiegobfer. Dm ^tobyjenbig^ebcn afj^orbeet for^ioberen til3i^anbbringelfcn )tjoriebeé gccftegobfet funbc fa ae en forøget3særbii)ebopl;ceocifeafgæfte5 forpligtetfen. gibeicommiéfariernc ere nærmere til flig j^orbeel, enb (Speculanter og anbre ^jobere. Om en ugrunbet ^atcul,»eb ^oilfen man \)it forlige ^jøberené og i^ottiilicn^ 3ntcredfer, nemlig at j^^^fiegobfeté 33cerbi forøgcé»eb atgct. Dette fan!un ffee ocb for«bebret Senpttelfe. ^njlelig^eben af at bortfjerne gorbomme, ber ^inbre ga:ftcj;orberé bcbre Dprlning. 2)iéfc 3orberé alg fra gamiticgobferne er iffc noget nøbbenbigt3)?ibbel, og berfor ^euer iffc algeté ^ftcrtragtelfe noget rctisgpibigt ^otii>. Dm bet manglenbc Organ for retégj?!* big SBillie til at fælge gamiuegobfer. Om biéfeå SRecapituIation. Om ben Ubbei at obertabe bet ^ele 2lntiggenbc til en abminiftratii) S5e^anbling. Om i^oranbringer i ben (egale 3Surbering af 3orbegobé. Overgang til SS:mneté 55c >anbling fra ben fiatéoecono* mif!e og tamgobferneé fociale etpbning. De naturlige Slfbelinger af?lgerbrugcrne. Om 2(bc(ené forrige og obéeierneé nuværenbe analoge Stilling i tatéfamfunbet. gøbfetené fanbe 5^ærb ; (^amilie^ ccren er runblaget for^jationalaren. Om gobfel i f^orbin* belfc meb 2trberet. Setpbningen af tamgobfcr til ga. miliené (lonferbation. Om ben gorbom, at con c en^

10 VI tre ret ( a milte formue tmi flattncr familien fcli>. Ilt>t>iflin3 af at bc fiorc gormucr cre et 33ærn for be miiij fcrc. Om gormueij 5lccumuIation. ^latfagcn til at gibci: conimiøformue iffc fovøc\eu ben Ulifl^eb af gormucforbeling, fom er politiff farlig. SiiJfe anb^cfcer»are allerebc befjenbte i Det er urintigt, at man bennang flulbe ^ai?e arbcibet paa tænbcrneé 5li»e-llerinfl. Om obøbeftbbelfeé politijlc 5Sægt i ^itutiben, on tatcné ^lic^t at bcttarc 55ar{ci^eb bcri, o^faa for 21 c^ er* b r u G c t é enen 6fplb. Om fo»culturen. erfaringer i færcgnc 55ctingelfcr. begge )enfeen* ber tale for arvelige og Se fiore^obferé Sigtig^eb for ^ a n-- bel^balancen. 2;ilbagcioir!ningen bcraf paa alle Sanbcté ^ritif af )ttringer i ftrup frift om bc b a n f f e 2J? a i o r a t e r, Om Xililebe^cerelfcu af et confer- \jati»t inbclag og Sctingelferne bcrfor. Om tamgob* ferne cre "cn ifoteiet 3n litution." 2larfac^,en til at tam* gobfer unber borgerlige UroIigf)ebcr ere minbrc ubfatte for ^a^ferned Slngreb, enb anbre flore formuer. Om et i^ortrin, fom 3orbegobéfibeicommiéfcr (>a^e fremfor ^engcfibcicommiijfcr. Om (^obécierncé færegnc 33alg-- flaéfe efter ben banjlc tænberinf^itution. tamgobé* bcftbbelfcn er ben meefi gunj^ige Stilling for gr^0cr\5clfc af ben ^øiere (Eultitr. Om Sanbboreformerne i forrige 2lar^imbrcbc. De fiaae iffe i trib mcb tamgobfer* ncø ^rinciper. Om ^aubannelfcn^ politifle 5J?ié* S 8. ligbeb. j^lcre ^aajianbe i ^iint frift belpfte. 5^cgle 53etragtninger tilbagcbiifte forbi be ere -^ooebfagcn u»cb* fommenbe 79»92. Om be meb (^amiliegobferneé 3ntegritet for» mecntlig coltiberenbe 3nterci$fer. Ub^ifling af *r?obfianbené 5^atur. gæftebønberneo 3ntere^fc. Om ^ctingelfcrne for at benne funbe»ære alene afgjorcnbe. 2lt en 35inbing for (^æflebonberne»ar fa nb* fpnlig»ilbc iffc funnc retflfrbiggiøre Qtaté-

11 VII in c\t c né3nbn reb i ancné naturliflc lui?ifiinn- X)crtil bc(?øk?cvj, at tatéformaalct maattc fvrtuc 3nbb(anbingcn, 0(j ai i)iin S^inbing»av albclcé fiffer: en potitij! cocr ftatéocconomijl 51 øbt?cnbig^eb maattc»atc tilftcbc. (^orjljet btjorom 2:alcn nu er, og v^a ^ox^cl'omc, ba Sanbbc^ reformen gjenncmførteé. 3 fig fel» crc baabe?cic og (iic fornuftige gormer for 5lbfom ^ til S^rbcné prf* ning. ^en ferf^c og uunbcccrligc S?etingelfc for at t)inbc Sienbom: tilftrceffelig Sormue. cnnc ^at>c Sceftcrne enbnu iffe. et er iffe felter imob fulbt35eberlag, at 3?ønbernc tjente euer ønffc Sienbomé* ret o»er beress gceftegaarbe. Om Klagerne oidcr 3nbj fæftnittgeré <gtørretfe. 3itimelig^ebcn af (3 p c e u la n t e r 3nbtrængcn i bc folgte ^^æftegobfcr, og (^æmamiliernes j50rtrcengelfc berfra.?)ttringer (;erom i 3ioeéf. tænbcrforfamling; ifccrbeleé^cb om ffabelige Ub ftp f ning er fom '^øig^i af alget. ^e attraaebe gorbcle for gccftebønberne t)iuc i alt gat^ iffe engang S 9. gortfa:tteifc. Sanbbofor^olbene i )enfeenbc til Stbgang til Sienbomé Sr^\>eri)elfe fi?arc alle: rebe nu til 53onbeftanbenø rimelige ipnffer og bene»irfelige %axi\ 51oget af be offent-- ligc tiftelferé (3oH, Om bet nu\:a:rcnbe 2lntal af el^cier* og af gceftessteber i Sanmarf. 3:abel o»er bet upripilcgerebe ^artforn. Slabel oijer bet prittilegerete ^artforn. Om bc eiftligeé tebcr. gorbelingen i 1835 imellem Siere og?eiere. (5alcul oper bet nupcerenbe 2lntal af Steber paa?anbet i 33onbebefibbelfe, og berci? gorbeling. Om gæfle^ gobfet unber gamiliebefibbelfer. (Sftrupé og 3: ab el*»ærfeté SlngiPelfer om tamgobferneé gamle )artforn. upplercnbe beregninger, ^^or^olbet imellem bet fibcicommiéfariff bunbne gæftegobé og anbet gæfiegobé. 9?pere SlngiPelfe om tamgobferneé ^art= fom efter ben gjelbenbe ^atriful. 5)et euen: tuclle 9lefultat nf (Stnmgobfernea ^(rftegobfea ^rit^=

12 VIII gioclfe. Onv gotfcmængben^ 3;ilt)æxt i53ontc' ftanbcn Ofl bene Sornøtcn )cbcr. glcrc urigticje Sorub^ fætninger ()erom. Dm S»l!ctili)ccxtcné SibéfpiJlcr. SSonbc* ftanbcné rcttcdpgavc er forbcbrct5in\)enbclfc af 3:ib og kræfter, ertil er eienbom ober '^(t^c-- gobfct, frcmjtpnbet beb Sobe, ingen nob^cnbig 55etingetfe. Om Soeflebeftbbetfcné uftffre SSarig^eb. parallel mellem etere og Seierc. Om ben gorbom, at 3orbbcftbbcIfc altib er forbcetøgtig. c naturlige 53ctingclfer ^crfor. Om gavnlige t^oranbringer i 8onbeaImuené 33aner og Scbemaabe. Om ipnjleligtjcben af goranbringer i Sobene om ^læringébrug og om gattigbæfeuet S 10. SRecapitulation og lutning. 5)ni!elig^eb af at tatécontrouen meb gamiliegobfer»eb--»arcr. 5Ri?ttcn af beboarenbe 3lct tit ai oprette beélige obfer. Ujlfabetig'^eben af at npe gamiliegobfer flifteé paa bet SSilfaar, at ønbergobfet berunber iffe ubetinget biiber uaf^ambeligt 129*34.

13 Jfnlri^lrninu. vcæilen en 2}?ennef!eaH)er er nu forløben ftben krigen ktxij^ getc ^uropaé golfeflag t ^am'p for Slrne 03 J^-cetrelant. gretené 33eljt3nelfer ^at?e lægt ^ampen^^ <Snar; en npsicegt, ubefjentt meb ^itelfevneé lærerige fole, og for en fior Deel opt)oren uten t>en Sffliétxo til Ufeilbarjeten af egne Meninger og uten ten SIgtelfe for tet ^eftaaente, faaoelfom uten ten (irængere ^ugt, fom tannete gcetreneé Ungtom, utgjior nu golfenen 3)?aefer. $ar K'rigen ftne blotige )ffere, fra ^x>i\u 5D?ennef!ef(cegtené entué bortx)enter fig faa ^ar greten jine grijlelfer flere og ftorre efter^aonten fom SSel^ fiant og 2)?itlerne tit 5f^i)telfe formeret, og tereé golger i moralff J»enfeente ere ofte entnu mere beflagelige fra ^uma^ nitetenø Stantpunft, ent fel\?e krigen og tene forbigaaente Ulemper. aatcenge uttjorteé gare fræser Slnftvcengelfe nf ^tcn tene famtlige kræfter, fole 53orgerne (tg t)et fcedeé 339rter og l^itelfer, ofte felt)»et fælled garer og Ulpffer int^ bprteé fallere fammenfnpttcte; alle tcenteré Sntereøfer forene fig til et fcelleé Tlcial, ter jiaaer flart og 1 9 te ligt for dn^'ocx i amfuntet. ^en neppe par greten fjernet

14 garen 03 utflcttet ^rtgenø (Spor, føient) tenne (5enf)et i gormaal 03 t 8iC(te ft)ceffeé; tens ^et^eubtgjet) tabcé af igte pg benø SSeljtgnelfer ooerfeeij, imebené ontre Sntereéfcr atter fornpe bet borgerltcje l'iioé ublot tge, men iffe mintre ^ef^ ttge ^ampe, 03 ten dufcke, fom unter ten fcetlee gare fun fe»itc fig fom Deel of tet ^clc, og fun føgte fin SSelfært noeiv meft t am fun tete, eker i 5llmeent?el, ftrceber at gjore fi'g Q/dtente et) er ftt SS ært fom ^erfon, og retter fin 33frffom* Ijet paa at ^æue fig frem for 'Sintre.!De partteulcere 3ntereéfcr Mt»e nu te eenfioige gormaat for 3nttt>iterneé»irfelige 53eflrcebelfer, omentf!)[ontt tet "od fan være, at foa megen (Banté for l^iveté og for tatené fante ^eti;tntng i SJJenneffcKoet og donfeqyentferne ^eraf fan treere tilbage, at gormcentene unter tiøfe teelte 53eftra:belfer finte tet ^enjtgtof\>arente at falte tet 5>eleé 58el tereé enefte gormaal. 2)isfe gorfcempere finteé tuutkrtit befpnterligt nof tffe l;9ppi'gft t febe D^ætferne af tern, for ^m'é ^art> te give fig lltfeente af ncermeft at optrate. S^en ^i;ppig ^ ftnteo te iblantt te gjngre, ter unter ten formerete (Joncurrenee paa a((e 33rie til en fa i og febjlcentig titting i Vii>et ere blevne fortrcengte fra tereé oprintettge 3}?aal. X)c flritige ^axf tiere Gelere unter 3ntereéferneø (^onflieter!)ave fætvanligviié tilegnet fig en 'cié rat af 2)annelfe fremfor 5D?aéfen af te t tet taglige \?ivé mange^aante i;éter fortpbete 33orgere, og itef Jine 3n^tt)iter tidige, vet 9J2anget paa ^ilfnpttelfe ti\ nogen viø 2lrt af l^tveftilting, faae et fin af Upartiffl^et og Uaf* l;cengig^et, Ipffeo tet tern at bicente 3)?aeferne og titteelé at vinte en 3ntfli;telfe, fom iffun vitte være vet begruntet, ter:? fom en gruntig og omfatlente Dannelfe ^osj tern {)avte faaet fin rette 3)?oten!?et vet IMvéerfartng. 9}2en juft ten fvcrvente tilttng, ^vori ^tne golfetetere befinte fig, metfører ortcntligviié en uovcrfiigelig Sintring for

15 3 ten af tern i Ungtomeaavene ouutne 2)annelfeé reue giilt:^ entclfe og for 2}?ot)enj)et)en cif tene gjttrtnger. ^e hlm ^ængente i 5:l;eorierne, til ^dé (i;inicert!e govtringer tet mh^ lige ^iv> naturlfgchø tngenftnte og tntctjleté f\)arer. idet ligger t (Engene 5^atur, at tenne upraftiffe l-ttjeftiking mebforer WtiU fretéj^et) met tereé egen ^tlilant, og unetenø benne Utilfrebéj: ^et) foger at hjemle fig fom befoiet»et> jelp af ten f»æi)ente og tiltede ufortoiete Z^^oxi, ntbretej^ ten iblantt 2)?a^ferne t golfet. 2)en oantelige Dt^erlegen^et ooer tiéfe, met {joilfen fovnce5:)nte golfeletere utpege 2}?angler t te beftaaente borgerlige gor^olt, i taté forfatning og Sltmimj^ration, og ten tilfpnelatente <3antl^etøioer og efter^aanten vuntne tialeftiffe gævttgl;et, l^t)ormet te uo^^^iorlige SInfer t ^golfeté" 'ijlam pleie at fremfættejj, foroirrer 2}?oengten, ^oat enten te borger* lige gor^olt angribeé met 3^et eder Uret. Den fmuffe ^aflfe af uegennyttige ^nftrcengelfer og Dpoffrelfer for litente ^I^iets^ borgere, fom brugeé til at tceffe nke tiéfe t^eoretijte Doergreb i tet borgerlige gorrctningelii^é og i {»ete amfuntete I^iftoiiff tannete Drten, bitrager (Bit ti\ at t)inte Slngriberne 9}?et!?oIt ter, {it)or tet t 53eg9ntelfen iffe fanttes5, og ten itelige jen* tagelfe af ^enfaj^ete ^aafiante later iffe golfet dto til at be» ftnte ftg og fomme til Coertoenfning og Klarl;et om te SSilt«? farelfer og )»ertrioelfer, x>^\ entog te forfætlige gortreielfer af te fante gorjjolt, ter uopljorlig h;te tet t ret. aaleteé»ccffeø litt efter Ittt en SD'itéfientelfe af ten befiaaente D?etéortené fånte SScert og en utaalmotig ^igen efter gorantringer teri, gorantringer, fom ftatigt forefpeileø fom,/^itøaantené g ort ringer" og fom iøinefaltente,,gorbetrtnger", ^oilfe tet f^aaer i golfeté egen 3}?agt ot frem? toinge, naor tet fnn 'oil fatte ^tttit til te ortrige 2)emagoger cg afgjort 2)itotiait til te bcjintigerc 2}?cent, ter enten ifolge tet ^\)ero, fom tereé 6tiQing i toten git>er og paalægger

16 tern, cllev cgfaa ktete af ten Viveerfaviiig, te t)at)e jjøftet, Prcek at aft?cerge plutfeltge 09 uttlflraffeltgt fovberetete prtng t te borgerlige gor^olté Ut^ifling, \>et X)itente, at ten fante grugt af gcrantrtnger!un ta fan ^enteé, naar en ^raftiff 09 fant 5^ett)entig^et t at foretage tern er gt»en "paa erfaring en é S3ei. T^t overfccé ta af SDccengten, at te r,3t>eer", i ^"oié ^jienefic ^ine golfcletere foregive at fcenipe, font ofteft i fig feb ere uflare og formlofe, og teroet prafttff ubrugt bare, troté ten»elfd'ngente Drtbram, j^dormet te anbefalet. 3)?en golgerne ^eraf ^a^e t mange l\inte, ifcer t faatanne, ^'oi^ C^egjeringer f)at>e ^ax>t ^raft og gaft^et til at motm'rfe urolige 33et?cegelfer uten at te tog t ftn Xit> ^at)e it)cerffat ode te gorbetrtnger, fom funt tatépolitif tilraatete, og ^t?ié Sntforelfe te ^iftovijlf tiljietet?cerente gor^olt gjorte betimelige og ir ccrffattelige, m\i fig at xxtxt en ftigente lltilfreté^et, fom forringete, eller yel cut cg efter frugteølofe Utbrut af miéletet raa ^raft eder miéforjiaaet (^nt^ufiaémc i fine bittre SSirfninger ganf!e otelagte mange af te gortele, fom allerete rare runtne t <Btat^\mt, uten at forffaffe noget til^ ftroiffeligt S3eterlag for faatanne Dffere. Uagtet ten tanffe 9^egj[ering i mere ent een 3)?ennef]fej' alter ftatigt fjar befuntet fig paa te beftntige deformere 5Bane; uagtet l)oé oe i mangfoltige S^tetninger frie folfelige 33e^ rcegelfer ^a»e funt et pmuntring og Unterjlottelfe, imetené te t antre Stater unterfueteé: faa er tog rort goetrelant iffe bleret uberort af lignente 53ercegelfer. Dgfaa ^oé oé mangler tet nemlig iffe '^aa et )rerffut af ubeffjiefttgete kræfter, f>rié rette 9}?aal er forfeilet, og fom, miéletete vet uflare ^teorier, {)are fa^et ftg int )iaa!idemagogien^ ^nemcerfer, og nu, efterat tet Dpfring i alle borgerlige gor^ {>olt, fom intletetcé ret Stccntertnftitutionen og gou fete Mtelfe til Sy?aatgtrning i ^orgirningéanliggenter, tilligemet

17 be vige Snigtcr af littagente DpU;én(ng 09 33eIponb Jiaute mere 03 meve gjennemtrængt bele gdfet, cve te blevne a\u ^enfcte til at tjaffe I?cé te mmtre tannete?d?etborgere en uflar ^ic\en efter goraiitringcr, ^\?ie ^amc ^at?e en gct ^lang'v uten at nogen ^rang tertil er uirfelig tiljlete, 09 tert)et til 5)?iéfientelfe af v>or S^ilftanté 90te ^genffaber,»et 6iten af en litet gruntig Dpfatning af te attraaete gorantringeré ^jirfelige 53eti;tning og pvaftijte golger for tet Ijele amfunt. 3 antre l?ante, ^»or ten manuelle 3ntu lri i ^Sigtig^jet rtt>aliferer met Slgrrbruget og ^antelen, ^at)e te»et o»en# nce^nte 2larfagcr fvemfaltte 53e»a:gelfer ncermefi pttret ftg tmel* lem tiéfe ^ooetnceringéveieé 3"tereéferete, eller imellem tern og 9^eg)cringen6 eller ontre gorefattee atminijlrattoe runt^ fatninger. $o3 oe er 51 g e r b r u g e t uten Sammenligning ten»igtigfte og tet er terfor ganfte naturligt, at ^antboforljoltene jufi ere te, ^aa fjvié Dmortning golfelcternc fcrnemmelig ^a»e rettet tereé ^Yæfter. Denne ^c»a?gelfe ^ar, fom beffentt, ogfaa pttret ftg i istæntcrnee gorfamlinger, ^v»or ten jhir efter{)aanten antaget forffjietlige gormer efter gorjtiellig^eten af te ^ovctmaterier of 3"^f^P^f^f^ V^^?antboeré og 5lgerbrugerei? (Sttding, fom enten Ijace»ccret lenjlant for ^o^utfajl fra 9?eg][eringenø Site eller ere tagne nnter 53«?!?antling af Stcenterne ifølge intfomne private Slntragenter. Det ligger utenfor nærværente 2lf^anclingé 2)iemect at omfatte alle eller entog blot te flefte jenjlante, fom paa tenne 2}Jaate ere fomne unter Diecuéfion faavcl t tcenterneé gorfamlinger fom i?iteraturen. ^un o»er et enfelt ^'unft teraf, nemlig porgémaalet om?e^n og tam^ufe, om tet tcrpaa n)ilente fiteicommtéfariffe 53aant ^g tete i!eéning»et Jntforelfe af 8el»eicntom iftetetfor gceftegot^, eller i alt galt Cp^cevelfen af ten i te gjeltente l^ovc nu

18 6 Wemlebe^ltgang til at ftifte becligegtteicommiofcr, ^ax)c vi mifeet tct tttefx^arcnte og l?enfigtomccøjigt at anfttue en forni)et Unberfegdfe, faameget mere fom Stænderne feb ^iuil ncevmeft {?at?e be^anbtet tenne 803 t et unterorbnet gor^olt) til et n)l mere omfattende porgémaal tet gremme nemlig og altfaa tf fe fra ben paagfeltenbe 3njiitutton6»cefentltgjle 8ibe, nemlig fom loo^ begruntet t ijritjatretltg ^enfcenbc. Wl^n benne Dmjiænbfgfjeb, fani^elfom ben nfulbftccnbige ^nnbffab om btefe Jnftitntionero Dprinbclfe og legale ^f^atur, lev fan antaget at t?cere ben olminbeltgfte^ og ^enfigtémæéjtga ^eben of en Dt)erfigt af bet ^ele S^etéinftitut, tilraaber ^er at forubjlttffe en fort gremftilling af be lo\)begrnnbcbe (5gen«flaber \)eb biéfe 3n(iituticner, forfaatm'bt be»eb benne IViligbeb funne t)cere at oocrt)eie. 2)ert>eb ffulle 'oi unbgaae, faa^ibt mnligt, be (uribiffe X)ip(nctioner, fom iffe ere almeenfattelige, og faalebeé forbtgaae enbeel 9?etéqt>æjlioner, ber beelé ere op^ fajlebe, beelé funne opfajico angaaenbe 8agen^ (Jnfelt^eber. 33t )a»e fun meb Snjlitutionerneé??atur og be bem t)eb:j fommenbe legale og abminijlratttie ^J)rincipcr at g(ore. t ^^reefcnvj alminbelige Dtécuijfioner fom unber be gor^aut linger om l^el^né og ^tamfjufeé Dploéning eller om goranbring i be berom nu gj'elbenbe l'ooe, ber Ijibtil ^ax>^ funbet teb ^ar bet t)ceret ^ilfcclbet, at begge biéfe gormer af runbbcfibtelfe eller ^ienbom ere be^anblebe unber eet, faa at man uben ribere ^ar antaget, at ^t)ab bet maatt^ treere retteji at anorbne om l^ei>n ogfaa t)ilbe t>cevc at fajlfcette om Stam^ufc. SfJlan \)ax ben^eb

19 blot ^oitt (ig til te ^ngktcr, tcv ere tilftete; men ttet mnn bar Kit et te tffe intntve i^tj^tiv^e gorfficut^beter tvæte t ''^a^^ gruuten, l^vir man ttlfitcfat te S^^B^^^ 1*^"^ ^li^'fe ber ^aoe paa Øangen af Unterfcijdferne, oc^ naonlij^ ])nx man iffe tflftioeffe^ lio^t paaa^fct ten gorrøel t te atmtniftrati»e 3i;n6maater, yom i en ticliijere Oij i ten nuuærente 'J)ertote l?at>e»æret fniste. 33el fomme nu?ebn og»stam^ufc ov^ereen^ ten', at '^Bejtttelfen og (^lentomebvugcn af tereé ubftantø tilfaltev an 5(rt)ing forloto, faalcenge faatannc 2lrx>inger pntee, fom l;at)e te i lierne patentet eller t tambuuéerecttonébre\?et forut betfngete (^genjtaber; ligcleteé ligne begge Snjlitutioner Ijinanten ten', at te, faalcenge Jntet foretaget imot tereij ^3n'nciper, eve tjenlige til at befare otferne, eqer ^oilfe ^eftanttele elleré utgjere /enftanten for 5)?aj[orati5; retten, for ten ^^a'^^^^^^/ ^i^ W^ 33etjie' ter er taget i!)enfr)n yet \!e!;nct3 eller ^taml;ufeté Dprettelfe, i ufor< mintffet Ot>antitet. 2^en termet er ogfaa omtrent \!iig!?cten tilente. ^en aominiftratioe '^e^antlingø;* maate, ter i te fttfle txclm 2Iar ^ar omfattet faat^eletam- ^ufe fom l'e^n, itet et ^t'lfpn met begge Sirter af &c\u Domme fra D^^egjeringené (3ite er intfort, ^ar aabenbart ligefaalitet fom ten5)?ccngte af 33 eo i Hin ger, ^v>ovyet allcrete i en tit? ligere 'jjcriote lettet eo eller bet?irfeted gorantvingcr i 53efit:; terneé gor^olt til te t;er omljantlete gamiliegctfer, fannet utjiette oporene af ^ox^iciiia,\)cuxik i ^t\)né og tamfmfeé legale 5^atur, eller begrunte en fnltftæntig (Jgalifation af te 3f{ctéregler, ^»orefter ^»er ifær ifolge l^ot>ene ere at betomme. SlUerete fra ten forfte Xit, ta ^et^n og 3tam!?ufe efter 6ouoerainiteten blex)e til ^er i l^antet,»ifer fig en gorffjel i teres 53egruntelfe og tereé J^enftgt. TlcX) Sejjneneo 3nt)forclfe l^aote (I^rijlian ten i^m\ti faaleteis fom 3nt^ letningen til rewerneé og gri^errerneé '})rit)ilegier af 25 '»Dioi

20 vifer - fovnemineltg til ^enfii^t at flabe en (Stant, ter i ffutte»ære Bt^tk for ten i 166O intforte tatéform 03 for ^Dpnaftteté 3ntfrejfer. J&erti( f^arev ogfaa 5Jrit)tIegterneé ^de Jnb^otb, nat)nltg ten beri begruntete 9M»entt9t;eb of ^ongené Deeltagelfe i Dprettelfen af l*ebn. Det er ftetfe t)eb en fcerbeteé 33enaat)ntn9*) at grei^elig euer fri^erreltg 33certig^et> opnaae^ ^oé 0$, Itgefom t te antre Stater, ^t)or en faatan gotere 3ltel fi'nteé,!devjuten er perfonh'g 51 bel!?oé (5r^t)ert>eren en gornbfcetntng, 03 ^33rioi(egierne,»eb M\k ben banffe Venneret er orbnet, fliitte fig )(>aa bet neiefte fortrin. 2lt obferne ubeelte ffut(e tilfalbe en enfelt 2lr»ing, f!eer iffe i o.q for ftg ecler ubelnffenbe for i^an^ fpib, men bet betcgneé i ^rtvilei^ierne fun fom bet ^ibbel, ber er befunbet nieci^ ^enftgtømæéftgt til at fcette re»en etter gri^erren tjlanb til at opfplbe be fceregne pligter, fom paatiggc fiam ifotgc S3eb 6iben nemlig 2500 ^br. ^tforii. for et rcdflfab og :br. ^tf. for et grfberffab flaaer ber^ for en ^engeformne ncet)nt i^rivilegtcrne fom æq»t»ale^ rcnbe bermcb. X)et er tnbtpfenbe, at om 6agené 3?atur enbog mebforer, at famlet 53efibbelfe af ftore l^anbeienbomme fjav)e lige 33et9b^ m'ag i lanboeconomtff og ftatøoeconomiff $enfeenbe, it)ab enten bc ere t en re^cé cker i en gri^erreé, etter t en ') Den i retjetncé ^rimlccjicr omtalte dk^qi, pn^re ønner cc{ Cøttrc tncjcn ei^iflinn bel;ø»e for ot funne føre Se^né* ntetjcré 2;itel, 3?cing o^ frotte", naar bereé <^ater forjtaffer bcm obfer, etler te i?cb ec^en 5SinbffiteIifit)cb erl;t)cri?e fammc, fan faa» meget minbre gfclbe for en Itnfctacjelfe ^crfra, fom betboflforubfatteé at afl;anfle af Åongené 5?inie, om npt re»fpab af biéfe obfer ffal oprettens for bem, oq bet beéuben anføre^ fom 5(arfag tit ^iin a^ettig^eb til at npbe ^e^néørc»etitel m. ^. at be cie føbic oc\ baarnc nret?elif,c ']3erfoncr."

21 9 Mot 6tam^uuce(ero $ccnbeiv faa \ma fcogbet færegne politiffe ternet, ber ^ax motiveret l^e^nojliftetfen, Qm gruntel ^Inletntng ti\ at erflccre begge (^{aéferé vstitting for \?ccfentltg forffjektg i t)téfe J&enfeenter: 5?oget ter ogfaa paa en fcertelev^ anftuelig 5D?aate»ifer fig i^et ^ongené (Sonfolibatfonéret met ^enfpn til?e^n, ^t)t(feu er olcele^ fremmet) for tam^ufeneé 5Boefen«(Soaleteé er tet ogfaa af ten politiffe 53et)ceg9runt til?e^né 3ntforeIfe forftarligt, ^\?orfor ter, naar fun t e t p o I i t i f f e i e^ m e e t funte opnaaeø, iffe lagteé nogen abfoiut33cegt paa 53effaffen* l;eten af ten govmueé 33c)lanttele, ^t)ié Snttægtcr antoges at funne fætte reocn eker gri^erren i ten til )pnaaelfe af Snftitutio^ neno politiffe ^enjlgt f^arente Stiding. J&ax)te»trfe(tg g a m i I i e n o (Eonferoation i D^egjieringené Øine Mret et ^ermet ftte^ ortnet SJtemet, faa maattc runtbefittelfer ogfaa ufra* t)igeligt ^ax>t»æret gjorte til ten enefte legale l^e^néfnbj^anté. Det»ar for ^abautet ^nntrete 2lar (iten iffe mintre enb i vore Dage en afgjort ^aj^, at Sorter ere ten paaliteligjle Snttcegtéfilte, paa jjvilfen en for en lang gremtit beregnet 3m fiitution fem jlotte^j, og»et forjle ^ku\t fpneé entog $ri»ile? gierne fel» at ^a»e figtet tertit, itet te 6ummer, af l;»ilfe te tiljlebe?e^né Dprettelfe, figeé at ffulte»ære til for* 2)?en bet maa ^er»et iffe o»erfeeé, at tet, naar en flig ^eftemmclfe ffulte faae noget at betpte,»ar alteleé fornotent at fore(!ri»e en ^ttéfrift for (Eapitaterneé 5ln»entelfe til otferneij Sntfjob, ^»ilfcn gorffrift iffe ftnteé i 55ri»ilegierne. Smitlertit»ilte en faatan Xitsfrijl til at con»ertere (la)iitai^ lerne til en for gamilieré ^onfer»ation bctn;ggente (Jientomé!^ maéfe j>a»e»ceret faameget mere fornoten fom tet iffe funte untgaae Dpmcerffom^eten, at te?5engemitfer, ^»ormet man lot fig nøie 48 til 50 dlti. pr. ^t» 5)artforn fun»ilte»ære tilftræffelige t et fort ^itérum, nemlig faalænge te la»e ^rifer paa 3ortegoti5 fantt Stet, fom»are en temporær

22 10 gøli^e af te \\\)\iq cntte itvig^sebetceg^^elfcr Oi} mange 3ort)ers : )cnligcjen t u^xut, ja tiltcelvj t ubetn;9get og alteleé forlatt ^ilpanb. ^vtt^ilegtevncé 33e leminelfcr ere f/enteligt bevegnete "^aa te ta\?c5rente efter 8agené ^atur fun forbi'gaaenbe 55or^eIb, ta (Japttntformuen t kantet mx liten, og teoteuigte i?antcieutomme i^aie at faae for ufcet^anlig lao ^^riié. 3)?en imcteitij et faatant ^enfi;n»ar altelee t fin )iten for ot op^ iiaae et for ten ta\)oerente ^Ilitépunft fortrinlig vigtigt pok? tiff gonnaal, v>ax tet fun flet anbragt t>et> runtlocggclfen af en 3nftitution, ^vvs ^or>et)(?enftgt ffnite f)ax)e»ceret at (iffre en gormue af 53eti;tenl?et for en Oeel (Slccgt i gremtiten. (Jntnu fan tet crintreø, met te uti Succcéjioncn -jy^etintereofereteé 33 itcnffab*) og feer fongelig 53et?i[Iing/' fom tet l;etter i ^rix)i(cgterne for^^ nielig om{>antteé fom mulig, t)et eiten af at i^el^neté ubftantis ogfaa ffulte funne oni^cntcé til 53etaltng til kongen. 3 tiéfe 33epemmclfer er tet let fjenteligt, at otferne^ 33ev»a^ ring t S'fl»"itis^^"^ betragtet fom en unterortnet ^ag v)et 6iten of te tjoefenligjl for Z)iebIiffct tilftgtete politiffegortele \)et ^il»eiebringdfen af en ^ott>a:gt tmot te celtre 5Ite(eflægter og tereij DfJeminifcentfer om forfvuntet C^ncr-crlte i Santet. Det ^aboffentlige gorljolt, ^x>oxi l^eljnéoprcttelfen efter ^])ri\)iv legterne eller o»er^c\)etet efter ten atmintelige europoiijte og ncermep ten ti;tffe Ce^néret, ter tjente ^^»riftian ten genij^ tes5 m;e Snftitution til ^I^onj^er ftikete?e()nébeji;tterne,»ar ') cttc Orb betcc;ncr i Sorfproøet fra (J^riftian ben gcmteij Slib bet famme fom nu (^orct)ibcnbc" cucr ^.Jl u nb ffab", oc\ finbcé i ben famme 53etpbning \)0^ famtibifle 03 pn^rc forfattere. Det t)iemux blot be 3)?ebintereéfercbe en Hiet til at i)øxcé om a(^en, inben ^et)iuingen tilftaacij, og inbbefattcr ingenlunbe S^Jøbcenb (flueben af bcreésamtptfe. 3»tibtertib er bet naturligt, at 2(bminiftrationcn i flige ager tiuægger bc 2/?ebintcrei5ferebcé (frftcering betpbctig 55ægt.

23 11 efter tct gorcgaaenbe fra Q3e^i;ntelfen af et faabnnt, ter af ftg feb fremfalttc et Xil^'on fom ^ejlantteel af ^x>at) ter i Sef)néretten bencct)neo l^'^ne^errené Doereientoméret.?5ri^i(. O, for gri^errerne 8, ftger terfor o^faa om?e^n^^ fub lantfen, at kongen anfeer fammc fom,,fcer af ten ^gl..^ronc tmmet iate tepenterente Se^nøPpffer." 58el ^et^ ter tet i fxvx 24 (for gri^. 21) at ^longen x>ii latefig r,tereé og tereø J&iifeé (lonfert^atioii met feer 5^aate»ære ange* legen, og fævteleé Dmforg ogdml^pggelig^et trage for tereé efter* latteumi;ntige 53orn, om Sngen ftg tem tilberligcn \)il antage/' men Iigcfom tenne Dmforg iffe er fat i ammen^ceng met (DotferneiJ ^^erarmg i gamilien, l^oorfmot ten ncermejl fpne^ at ^enpege paa 5lnfættdfe i tatené etter i^offete ^jienefle, faa^s leteé fat)neé ogfaa i 53ri»ilegterne felt) en 53eftemmelfe om ga'mtlie^ovetetø (^e^nefucceoforc ) ^Jligter tmot gamt^ li en 6 antre ^et lemmer, ter funte til ^»at ^ox>tn fafifcetter om tamluuébejtttereé ^piigt imot 5}?et* arin'nger eller eøtffente. aatan gorforg er efter ^vix)* 3 (gri^. 2) Oijerlatt til ^e^nébefitterneij gote 33illie. <Qot?j' rigt ^ar et jili^igere Diefcript C13 Decbr. 1754) cntog ftrcebt at intffroenfe Omfanget af ^epnobefittercij Diépofitioner til antre gamilielemmere ^et le, juft for at ter iffe flfulte fat)neé Wlitkxm til ten Mfommelige og (Jante mo^éfige 6ub ti^enté," pvilfen 3nftituttonené politiflc g^iemet utfrceder. 9}?et alle te perfonlige og reale DfJettig^ieter, fom tilfomme ^ebnebefittere, er tet terfor alliget>el met af 2111e antaget, at ^ientomé^ retten o»er?epnene iffe par ten famme gylte, fom (Jientom^ret ox>tx ontrc Sortegotfer. ^aa en langt mere febflæntig ^j)?aate fremtrceter Snjii* tuiionen af <5tampufe, og alle te hegler, fom?antélot)en terom foreffrioer, pen^ife til 3 or t ego t fere S3et)artng i en»ié gamilie for i)emieø gremtart)^ Sfplt fom 3m

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

^^ ' #>> "^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t

^^ ' #>> ^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t mi' \ t ^^ ' #>> "^^ÆM T^ * ^ ^«^i yi \ å li »» en t)ifton f Hibring fra llbi^ii^ft Oli foriac^t af. I #løufr..hjøben^aon 1851 00mus -^ l)^cerbeten af Graten dlermcnr, i en a^ ^xo^oc^ntf bjerc^ene tannet

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

%. ^ot\)e. Pattttwtrksi. brief HC 04183J. v.l. ftabøflrttm« t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler S. 21. SReitjcté gorlag.

%. ^ot\)e. Pattttwtrksi. brief HC 04183J. v.l. ftabøflrttm« t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler S. 21. SReitjcté gorlag. Pattttwtrksi "CD ^l'tl ll.]tr^e lutimcft nttf $tnft)n til ^^øt^madiet øm '^fflutninø (tf ^øl^- 00 gauijeløføwninøer tneti ftabøflrttm«hf i) %. ^ot\)e. t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Pres^ttteh la. Sstate of the late Dr. w.h.lchse

Pres^ttteh la. Sstate of the late Dr. w.h.lchse L 91 3o5 84-1 d.l efte Pres^ttteh la dg Sstate of the late Dr. w.h.lchse / m ^ettfe astie^ ællrre i I* t»r i e V % ittbfamlebe 1/.» af fom gaacv til 5lnno 1300, 2ri)ft i bet t^cmpclt^c Cfficin. ^ / //

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

li lé ii ni iiiii I ' 23it)ra(i til en @fi(t>rin( of 03 tit en ^ejlrbelfe o»ér t>c banfpc SoJonicc paa ijcnne ^i^j?, faralebc unb«mit Spl^otb i ILftiU i 2Carcne 1805 til 1809 af Sogncpræfl foc reis

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere