i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:"

Transkript

1 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

2

3 S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun. fijøbfuljttun. Srpft i ^Bianco?unog Sogtrpffcri. ^1 4

4 JtL. P^'- A

5 Om og xafhiiitifen af ^et tierunber h'ggende HM C. fir nm H^ ^iø6en^at)n. 3 (S^ommiéfion fiu^ Den pldcndalffc ^ocj^anming. Zxø ^oé SiancoSuno

6

7 nerfiflt otier J(nlil)oltret. 3nblcbninf\ 3ite 1-5. S J. ^ci)\\é og tam^ufcø forfliellic^c 55egrunbclfc oc\ f)cnf iflt. Sc^ncncé poutiftc ^ormaat fliør bcm til ^aboffenttigc 3"f^itutioner. t^orforg for ^^amilien er t)cb?c^n et unbcrorbnct gormaal. tam^ufcij )oocbfor> maal er gamiliené Sonfertoation ereø ^iftoriflc SInIcbninn. Tcxcé 3nbforcIfe i ^iqertprfninncné 3ntere^fe. tam^ufeé prittatrctligc ^atur. De lo^bej^emte 5Be* tinøclfer for tam()uuéoprcttcifc. ^erfonené i\)alifl5 cation. obfeté 55ej!affen^eb. obfeté Øjclbfri^cb. 5Sanf!elig^ebcrnc tcb biéfe 53ctingc(feré ^ptbctlni^rclfc. tam^uuéftiftclfen^ 9ietét)irfninger. )»ortebeé ^rarié er afvegen fra?oi?en. Deraf fulgte en f^abig (Eontrol fra ihcvijeringené ibe mcb (Stam^ufe. ^InjTucIfen om ^ibcicommiéferij?iig^eb meb offentlige tiftclfer. g a m i U e n é Sienbomøret. Se^nécanceUieté 3Sir!fom^cb 0*21. S 2. tænberfor^nblingerne bcrom. SSit^ i 35i= borg Bit^ og rewfcn i 3fJoeøfi(^e Bit^ i 3Siborg ^an^ 3nbftiaingcr. gorfamlin* gene petition, enncé tre ^^oijebforubfætninger. 53 o e sj* gaarb i 3ioeéfi(be ^an^ 3nbrtiUingcr. domi? teend ^pluralitets Scta:nfning. Sl'Jinoritctené^jttrins ger. Sit^ i 33iborg 1842, og atter i agens ^^anbling i 3fJoeéfilbc =2y.

8 IV 3. 3iccapitu(ation af ijamdicviobferncé 9?eta(iillin{j oq 8ta:nberne3 Slnjlucljer. en fucccéjtijc Ub»ibelfe af 2ln* bragcnberne. e familierne nu tilfommente ^orbele af 6tomgobferjJ 53e tdbeife t)i( man tilijenbe bc eventuelle - ^jøbcre. e 2:enbentfer, fom nu ^en»enbe jt^poa ^øm berj^obfet unber tam^ufe, "oiii^ fiben ubftræffe fig tit f)o»ebgaarbe mcb. efamlebe^obferviue ttorbe abfplittebe, naar man billiger l)inc SSef^rcebelferø gorubffftninger. et fom i 3Sirfelig )eben ftaaer pcia pil. Dm ben 3nbflcebninGé Sigegptbig^eb, ai (Salget flulbe tillabeij, men iffc ligefrem befalet. Dm 53ebillingerne til at bort* arbefæfie S el; n é 53ønbcrgobé. grifielfer for til at fælge, rfaring om at ^^amiliegobferé par: tielle <Salg l^abe lebet til bereé fulbflænbige Dpløéning. SSirfninger paa ben offentlige 5!)?en{ng af Sebitling^fpflc: met. i5amilicgobferé fucceéftbe ^ICobiftcation bcb øbé* falb. Dm en Jilbagebenbelfe til Sobené 9?cg» S ler. Dm ben inbtraabte Snbjlrænfning i 53ebitlingéf9fiemet....29* ^ritif dn ^aé» fuél af ben biborgffc domitecbetcenfning i Dm 9?ctégrunbfætn ingen, liborpaa gamiliegobferé Se^ læggelfe meb ftteicommiéfarij! 55aanb l)biler. Ubbifling af gort)olbet imeoem tatené Dbercienboméret og ben private (Sienboméret. enne fibjle bcroeralenepaa^retis'- øiemebet. )iin er tillige af en politiff 9?atur. 9?etéøiemebet fræber i!fc ben i cn^ber ^en* feenbe ^enfigtémæéfigfte 3lnbcnbelfe af ^ri^»ateienbom^ jenftanb. taten bør itfe 6rpbe fin anction for en bié 2:ilflanb blot forbi ben funbc tænfeé bebre. e^unbatfcr refpectcrebc af tænbernc. Dm ben viborgffe domitceé ^enfpn Hi Gicnbomågjenf^anbenå SJ»bclæggelig^eb. Dm ben ætning, at fulbftoenbig egenbiuig 9?aabigl)eb altib f!al tilfalbe amtibigc. i^or* ffjet ( benne )enfeenbc imellem C^ienboméb r u g e n og *l5roprictetébi<jpofitioncr. Dm be paéfcnbe jenj^anbc

9 for ftbcicommiéfaviflc ^Diépojitioncr. T)t naturlige gor* trin»eb Sorbegobé fremfor anben gormue. Den»iborgf!e (^omitee^ anbengorubfcetning: Srftatninc^i^ 3??ulig^cb. e forcflaaebe 3)?ibler5 UtiljlrceHetig^cb. ^oab ber e^pnttig tigger isrftatningené ^^ulbftænbig^eb. Umulig^eben i 3orbegobfeti3 ^enge^s^atuation uben S:ab for (familierne/ faa»ctfom af for ^jobcfiimmerne. erfaringer om (følgerne af tiflabtc (Salg af gamitiegobfer. Dm ^tobyjenbig^ebcn afj^orbeet for^ioberen til3i^anbbringelfcn )tjoriebeé gccftegobfet funbc fa ae en forøget3særbii)ebopl;ceocifeafgæfte5 forpligtetfen. gibeicommiéfariernc ere nærmere til flig j^orbeel, enb (Speculanter og anbre ^jobere. Om en ugrunbet ^atcul,»eb ^oilfen man \)it forlige ^jøberené og i^ottiilicn^ 3ntcredfer, nemlig at j^^^fiegobfeté 33cerbi forøgcé»eb atgct. Dette fan!un ffee ocb for«bebret Senpttelfe. ^njlelig^eben af at bortfjerne gorbomme, ber ^inbre ga:ftcj;orberé bcbre Dprlning. 2)iéfc 3orberé alg fra gamiticgobferne er iffc noget nøbbenbigt3)?ibbel, og berfor ^euer iffc algeté ^ftcrtragtelfe noget rctisgpibigt ^otii>. Dm bet manglenbc Organ for retégj?!* big SBillie til at fælge gamiuegobfer. Om biéfeå SRecapituIation. Om ben Ubbei at obertabe bet ^ele 2lntiggenbc til en abminiftratii) S5e^anbling. Om i^oranbringer i ben (egale 3Surbering af 3orbegobé. Overgang til SS:mneté 55c >anbling fra ben fiatéoecono* mif!e og tamgobferneé fociale etpbning. De naturlige Slfbelinger af?lgerbrugcrne. Om 2(bc(ené forrige og obéeierneé nuværenbe analoge Stilling i tatéfamfunbet. gøbfetené fanbe 5^ærb ; (^amilie^ ccren er runblaget for^jationalaren. Om gobfel i f^orbin* belfc meb 2trberet. Setpbningen af tamgobfcr til ga. miliené (lonferbation. Om ben gorbom, at con c en^

10 VI tre ret ( a milte formue tmi flattncr familien fcli>. Ilt>t>iflin3 af at bc fiorc gormucr cre et 33ærn for be miiij fcrc. Om gormueij 5lccumuIation. ^latfagcn til at gibci: conimiøformue iffc fovøc\eu ben Ulifl^eb af gormucforbeling, fom er politiff farlig. SiiJfe anb^cfcer»are allerebc befjenbte i Det er urintigt, at man bennang flulbe ^ai?e arbcibet paa tænbcrneé 5li»e-llerinfl. Om obøbeftbbelfeé politijlc 5Sægt i ^itutiben, on tatcné ^lic^t at bcttarc 55ar{ci^eb bcri, o^faa for 21 c^ er* b r u G c t é enen 6fplb. Om fo»culturen. erfaringer i færcgnc 55ctingelfcr. begge )enfeen* ber tale for arvelige og Se fiore^obferé Sigtig^eb for ^ a n-- bel^balancen. 2;ilbagcioir!ningen bcraf paa alle Sanbcté ^ritif af )ttringer i ftrup frift om bc b a n f f e 2J? a i o r a t e r, Om Xililebe^cerelfcu af et confer- \jati»t inbclag og Sctingelferne bcrfor. Om tamgob* ferne cre "cn ifoteiet 3n litution." 2larfac^,en til at tam* gobfer unber borgerlige UroIigf)ebcr ere minbrc ubfatte for ^a^ferned Slngreb, enb anbre flore formuer. Om et i^ortrin, fom 3orbegobéfibeicommiéfcr (>a^e fremfor ^engcfibcicommiijfcr. Om (^obécierncé færegnc 33alg-- flaéfe efter ben banjlc tænberinf^itution. tamgobé* bcftbbelfcn er ben meefi gunj^ige Stilling for gr^0cr\5clfc af ben ^øiere (Eultitr. Om Sanbboreformerne i forrige 2lar^imbrcbc. De fiaae iffe i trib mcb tamgobfer* ncø ^rinciper. Om ^aubannelfcn^ politifle 5J?ié* S 8. ligbeb. j^lcre ^aajianbe i ^iint frift belpfte. 5^cgle 53etragtninger tilbagcbiifte forbi be ere -^ooebfagcn u»cb* fommenbe 79»92. Om be meb (^amiliegobferneé 3ntegritet for» mecntlig coltiberenbe 3nterci$fer. Ub^ifling af *r?obfianbené 5^atur. gæftebønberneo 3ntere^fc. Om ^ctingelfcrne for at benne funbe»ære alene afgjorcnbe. 2lt en 35inbing for (^æflebonberne»ar fa nb* fpnlig»ilbc iffc funnc retflfrbiggiøre Qtaté-

11 VII in c\t c né3nbn reb i ancné naturliflc lui?ifiinn- X)crtil bc(?øk?cvj, at tatéformaalct maattc fvrtuc 3nbb(anbingcn, 0(j ai i)iin S^inbing»av albclcé fiffer: en potitij! cocr ftatéocconomijl 51 øbt?cnbig^eb maattc»atc tilftcbc. (^orjljet btjorom 2:alcn nu er, og v^a ^ox^cl'omc, ba Sanbbc^ reformen gjenncmførteé. 3 fig fel» crc baabe?cic og (iic fornuftige gormer for 5lbfom ^ til S^rbcné prf* ning. ^en ferf^c og uunbcccrligc S?etingelfc for at t)inbc Sienbom: tilftrceffelig Sormue. cnnc ^at>c Sceftcrne enbnu iffe. et er iffe felter imob fulbt35eberlag, at 3?ønbernc tjente euer ønffc Sienbomé* ret o»er beress gceftegaarbe. Om Klagerne oidcr 3nbj fæftnittgeré <gtørretfe. 3itimelig^ebcn af (3 p c e u la n t e r 3nbtrængcn i bc folgte ^^æftegobfcr, og (^æmamiliernes j50rtrcengelfc berfra.?)ttringer (;erom i 3ioeéf. tænbcrforfamling; ifccrbeleé^cb om ffabelige Ub ftp f ning er fom '^øig^i af alget. ^e attraaebe gorbcle for gccftebønberne t)iuc i alt gat^ iffe engang S 9. gortfa:tteifc. Sanbbofor^olbene i )enfeenbc til Stbgang til Sienbomé Sr^\>eri)elfe fi?arc alle: rebe nu til 53onbeftanbenø rimelige ipnffer og bene»irfelige %axi\ 51oget af be offent-- ligc tiftelferé (3oH, Om bet nu\:a:rcnbe 2lntal af el^cier* og af gceftessteber i Sanmarf. 3:abel o»er bet upripilcgerebe ^artforn. Slabel oijer bet prittilegerete ^artforn. Om bc eiftligeé tebcr. gorbelingen i 1835 imellem Siere og?eiere. (5alcul oper bet nupcerenbe 2lntal af Steber paa?anbet i 33onbebefibbelfe, og berci? gorbeling. Om gæfle^ gobfet unber gamiliebefibbelfer. (Sftrupé og 3: ab el*»ærfeté SlngiPelfer om tamgobferneé gamle )artforn. upplercnbe beregninger, ^^or^olbet imellem bet fibcicommiéfariff bunbne gæftegobé og anbet gæfiegobé. 9?pere SlngiPelfe om tamgobferneé ^art= fom efter ben gjelbenbe ^atriful. 5)et euen: tuclle 9lefultat nf (Stnmgobfernea ^(rftegobfea ^rit^=

12 VIII gioclfe. Onv gotfcmængben^ 3;ilt)æxt i53ontc' ftanbcn Ofl bene Sornøtcn )cbcr. glcrc urigticje Sorub^ fætninger ()erom. Dm S»l!ctili)ccxtcné SibéfpiJlcr. SSonbc* ftanbcné rcttcdpgavc er forbcbrct5in\)enbclfc af 3:ib og kræfter, ertil er eienbom ober '^(t^c-- gobfct, frcmjtpnbet beb Sobe, ingen nob^cnbig 55etingetfe. Om Soeflebeftbbetfcné uftffre SSarig^eb. parallel mellem etere og Seierc. Om ben gorbom, at 3orbbcftbbcIfc altib er forbcetøgtig. c naturlige 53ctingclfer ^crfor. Om gavnlige t^oranbringer i 8onbeaImuené 33aner og Scbemaabe. Om ipnjleligtjcben af goranbringer i Sobene om ^læringébrug og om gattigbæfeuet S 10. SRecapitulation og lutning. 5)ni!elig^eb af at tatécontrouen meb gamiliegobfer»eb--»arcr. 5Ri?ttcn af beboarenbe 3lct tit ai oprette beélige obfer. Ujlfabetig'^eben af at npe gamiliegobfer flifteé paa bet SSilfaar, at ønbergobfet berunber iffe ubetinget biiber uaf^ambeligt 129*34.

13 Jfnlri^lrninu. vcæilen en 2}?ennef!eaH)er er nu forløben ftben krigen ktxij^ getc ^uropaé golfeflag t ^am'p for Slrne 03 J^-cetrelant. gretené 33eljt3nelfer ^at?e lægt ^ampen^^ <Snar; en npsicegt, ubefjentt meb ^itelfevneé lærerige fole, og for en fior Deel opt)oren uten t>en Sffliétxo til Ufeilbarjeten af egne Meninger og uten ten SIgtelfe for tet ^eftaaente, faaoelfom uten ten (irængere ^ugt, fom tannete gcetreneé Ungtom, utgjior nu golfenen 3)?aefer. $ar K'rigen ftne blotige )ffere, fra ^x>i\u 5D?ennef!ef(cegtené entué bortx)enter fig faa ^ar greten jine grijlelfer flere og ftorre efter^aonten fom SSel^ fiant og 2)?itlerne tit 5f^i)telfe formeret, og tereé golger i moralff J»enfeente ere ofte entnu mere beflagelige fra ^uma^ nitetenø Stantpunft, ent fel\?e krigen og tene forbigaaente Ulemper. aatcenge uttjorteé gare fræser Slnftvcengelfe nf ^tcn tene famtlige kræfter, fole 53orgerne (tg t)et fcedeé 339rter og l^itelfer, ofte felt)»et fælled garer og Ulpffer int^ bprteé fallere fammenfnpttcte; alle tcenteré Sntereøfer forene fig til et fcelleé Tlcial, ter jiaaer flart og 1 9 te ligt for dn^'ocx i amfuntet. ^en neppe par greten fjernet

14 garen 03 utflcttet ^rtgenø (Spor, føient) tenne (5enf)et i gormaal 03 t 8iC(te ft)ceffeé; tens ^et^eubtgjet) tabcé af igte pg benø SSeljtgnelfer ooerfeeij, imebené ontre Sntereéfcr atter fornpe bet borgerltcje l'iioé ublot tge, men iffe mintre ^ef^ ttge ^ampe, 03 ten dufcke, fom unter ten fcetlee gare fun fe»itc fig fom Deel of tet ^clc, og fun føgte fin SSelfært noeiv meft t am fun tete, eker i 5llmeent?el, ftrceber at gjore fi'g Q/dtente et) er ftt SS ært fom ^erfon, og retter fin 33frffom* Ijet paa at ^æue fig frem for 'Sintre.!De partteulcere 3ntereéfcr Mt»e nu te eenfioige gormaat for 3nttt>iterneé»irfelige 53eflrcebelfer, omentf!)[ontt tet "od fan være, at foa megen (Banté for l^iveté og for tatené fante ^eti;tntng i SJJenneffcKoet og donfeqyentferne ^eraf fan treere tilbage, at gormcentene unter tiøfe teelte 53eftra:belfer finte tet ^enjtgtof\>arente at falte tet 5>eleé 58el tereé enefte gormaal. 2)isfe gorfcempere finteé tuutkrtit befpnterligt nof tffe l;9ppi'gft t febe D^ætferne af tern, for ^m'é ^art> te give fig lltfeente af ncermeft at optrate. S^en ^i;ppig ^ ftnteo te iblantt te gjngre, ter unter ten formerete (Joncurrenee paa a((e 33rie til en fa i og febjlcentig titting i Vii>et ere blevne fortrcengte fra tereé oprintettge 3}?aal. X)c flritige ^axf tiere Gelere unter 3ntereéferneø (^onflieter!)ave fætvanligviié tilegnet fig en 'cié rat af 2)annelfe fremfor 5D?aéfen af te t tet taglige \?ivé mange^aante i;éter fortpbete 33orgere, og itef Jine 3n^tt)iter tidige, vet 9J2anget paa ^ilfnpttelfe ti\ nogen viø 2lrt af l^tveftilting, faae et fin af Upartiffl^et og Uaf* l;cengig^et, Ipffeo tet tern at bicente 3)?aeferne og titteelé at vinte en 3ntfli;telfe, fom iffun vitte være vet begruntet, ter:? fom en gruntig og omfatlente Dannelfe ^osj tern {)avte faaet fin rette 3)?oten!?et vet IMvéerfartng. 9}2en juft ten fvcrvente tilttng, ^vori ^tne golfetetere befinte fig, metfører ortcntligviié en uovcrfiigelig Sintring for

15 3 ten af tern i Ungtomeaavene ouutne 2)annelfeé reue giilt:^ entclfe og for 2}?ot)enj)et)en cif tene gjttrtnger. ^e hlm ^ængente i 5:l;eorierne, til ^dé (i;inicert!e govtringer tet mh^ lige ^iv> naturlfgchø tngenftnte og tntctjleté f\)arer. idet ligger t (Engene 5^atur, at tenne upraftiffe l-ttjeftiking mebforer WtiU fretéj^et) met tereé egen ^tlilant, og unetenø benne Utilfrebéj: ^et) foger at hjemle fig fom befoiet»et> jelp af ten f»æi)ente og tiltede ufortoiete Z^^oxi, ntbretej^ ten iblantt 2)?a^ferne t golfet. 2)en oantelige Dt^erlegen^et ooer tiéfe, met {joilfen fovnce5:)nte golfeletere utpege 2}?angler t te beftaaente borgerlige gor^olt, i taté forfatning og Sltmimj^ration, og ten tilfpnelatente <3antl^etøioer og efter^aanten vuntne tialeftiffe gævttgl;et, l^t)ormet te uo^^^iorlige SInfer t ^golfeté" 'ijlam pleie at fremfættejj, foroirrer 2}?oengten, ^oat enten te borger* lige gor^olt angribeé met 3^et eder Uret. Den fmuffe ^aflfe af uegennyttige ^nftrcengelfer og Dpoffrelfer for litente ^I^iets^ borgere, fom brugeé til at tceffe nke tiéfe t^eoretijte Doergreb i tet borgerlige gorrctningelii^é og i {»ete amfuntete I^iftoiiff tannete Drten, bitrager (Bit ti\ at t)inte Slngriberne 9}?et!?oIt ter, {it)or tet t 53eg9ntelfen iffe fanttes5, og ten itelige jen* tagelfe af ^enfaj^ete ^aafiante later iffe golfet dto til at be» ftnte ftg og fomme til Coertoenfning og Klarl;et om te SSilt«? farelfer og )»ertrioelfer, x>^\ entog te forfætlige gortreielfer af te fante gorjjolt, ter uopljorlig h;te tet t ret. aaleteé»ccffeø litt efter Ittt en SD'itéfientelfe af ten befiaaente D?etéortené fånte SScert og en utaalmotig ^igen efter gorantringer teri, gorantringer, fom ftatigt forefpeileø fom,/^itøaantené g ort ringer" og fom iøinefaltente,,gorbetrtnger", ^oilfe tet f^aaer i golfeté egen 3}?agt ot frem? toinge, naor tet fnn 'oil fatte ^tttit til te ortrige 2)emagoger cg afgjort 2)itotiait til te bcjintigerc 2}?cent, ter enten ifolge tet ^\)ero, fom tereé 6tiQing i toten git>er og paalægger

16 tern, cllev cgfaa ktete af ten Viveerfaviiig, te t)at)e jjøftet, Prcek at aft?cerge plutfeltge 09 uttlflraffeltgt fovberetete prtng t te borgerlige gor^olté Ut^ifling, \>et X)itente, at ten fante grugt af gcrantrtnger!un ta fan ^enteé, naar en ^raftiff 09 fant 5^ett)entig^et t at foretage tern er gt»en "paa erfaring en é S3ei. T^t overfccé ta af SDccengten, at te r,3t>eer", i ^"oié ^jienefic ^ine golfcletere foregive at fcenipe, font ofteft i fig feb ere uflare og formlofe, og teroet prafttff ubrugt bare, troté ten»elfd'ngente Drtbram, j^dormet te anbefalet. 3)?en golgerne ^eraf ^a^e t mange l\inte, ifcer t faatanne, ^'oi^ C^egjeringer f)at>e ^ax>t ^raft og gaft^et til at motm'rfe urolige 33et?cegelfer uten at te tog t ftn Xit> ^at)e it)cerffat ode te gorbetrtnger, fom funt tatépolitif tilraatete, og ^t?ié Sntforelfe te ^iftovijlf tiljietet?cerente gor^olt gjorte betimelige og ir ccrffattelige, m\i fig at xxtxt en ftigente lltilfreté^et, fom forringete, eller yel cut cg efter frugteølofe Utbrut af miéletet raa ^raft eder miéforjiaaet (^nt^ufiaémc i fine bittre SSirfninger ganf!e otelagte mange af te gortele, fom allerete rare runtne t <Btat^\mt, uten at forffaffe noget til^ ftroiffeligt S3eterlag for faatanne Dffere. Uagtet ten tanffe 9^egj[ering i mere ent een 3)?ennef]fej' alter ftatigt fjar befuntet fig paa te beftntige deformere 5Bane; uagtet l)oé oe i mangfoltige S^tetninger frie folfelige 33e^ rcegelfer ^a»e funt et pmuntring og Unterjlottelfe, imetené te t antre Stater unterfueteé: faa er tog rort goetrelant iffe bleret uberort af lignente 53ercegelfer. Dgfaa ^oé oé mangler tet nemlig iffe '^aa et )rerffut af ubeffjiefttgete kræfter, f>rié rette 9}?aal er forfeilet, og fom, miéletete vet uflare ^teorier, {)are fa^et ftg int )iaa!idemagogien^ ^nemcerfer, og nu, efterat tet Dpfring i alle borgerlige gor^ {>olt, fom intletetcé ret Stccntertnftitutionen og gou fete Mtelfe til Sy?aatgtrning i ^orgirningéanliggenter, tilligemet

17 be vige Snigtcr af littagente DpU;én(ng 09 33eIponb Jiaute mere 03 meve gjennemtrængt bele gdfet, cve te blevne a\u ^enfcte til at tjaffe I?cé te mmtre tannete?d?etborgere en uflar ^ic\en efter goraiitringcr, ^\?ie ^amc ^at?e en gct ^lang'v uten at nogen ^rang tertil er uirfelig tiljlete, 09 tert)et til 5)?iéfientelfe af v>or S^ilftanté 90te ^genffaber,»et 6iten af en litet gruntig Dpfatning af te attraaete gorantringeré ^jirfelige 53eti;tning og pvaftijte golger for tet Ijele amfunt. 3 antre l?ante, ^»or ten manuelle 3ntu lri i ^Sigtig^jet rtt>aliferer met Slgrrbruget og ^antelen, ^at)e te»et o»en# nce^nte 2larfagcr fvemfaltte 53e»a:gelfer ncermefi pttret ftg tmel* lem tiéfe ^ooetnceringéveieé 3"tereéferete, eller imellem tern og 9^eg)cringen6 eller ontre gorefattee atminijlrattoe runt^ fatninger. $o3 oe er 51 g e r b r u g e t uten Sammenligning ten»igtigfte og tet er terfor ganfte naturligt, at ^antboforljoltene jufi ere te, ^aa fjvié Dmortning golfelcternc fcrnemmelig ^a»e rettet tereé ^Yæfter. Denne ^c»a?gelfe ^ar, fom beffentt, ogfaa pttret ftg i istæntcrnee gorfamlinger, ^v»or ten jhir efter{)aanten antaget forffjietlige gormer efter gorjtiellig^eten af te ^ovctmaterier of 3"^f^P^f^f^ V^^?antboeré og 5lgerbrugerei? (Sttding, fom enten Ijace»ccret lenjlant for ^o^utfajl fra 9?eg][eringenø Site eller ere tagne nnter 53«?!?antling af Stcenterne ifølge intfomne private Slntragenter. Det ligger utenfor nærværente 2lf^anclingé 2)iemect at omfatte alle eller entog blot te flefte jenjlante, fom paa tenne 2}Jaate ere fomne unter Diecuéfion faavcl t tcenterneé gorfamlinger fom i?iteraturen. ^un o»er et enfelt ^'unft teraf, nemlig porgémaalet om?e^n og tam^ufe, om tet tcrpaa n)ilente fiteicommtéfariffe 53aant ^g tete i!eéning»et Jntforelfe af 8el»eicntom iftetetfor gceftegot^, eller i alt galt Cp^cevelfen af ten i te gjeltente l^ovc nu

18 6 Wemlebe^ltgang til at ftifte becligegtteicommiofcr, ^ax)c vi mifeet tct tttefx^arcnte og l?enfigtomccøjigt at anfttue en forni)et Unberfegdfe, faameget mere fom Stænderne feb ^iuil ncevmeft {?at?e be^anbtet tenne 803 t et unterorbnet gor^olt) til et n)l mere omfattende porgémaal tet gremme nemlig og altfaa tf fe fra ben paagfeltenbe 3njiitutton6»cefentltgjle 8ibe, nemlig fom loo^ begruntet t ijritjatretltg ^enfcenbc. Wl^n benne Dmjiænbfgfjeb, fani^elfom ben nfulbftccnbige ^nnbffab om btefe Jnftitntionero Dprinbclfe og legale ^f^atur, lev fan antaget at t?cere ben olminbeltgfte^ og ^enfigtémæéjtga ^eben of en Dt)erfigt af bet ^ele S^etéinftitut, tilraaber ^er at forubjlttffe en fort gremftilling af be lo\)begrnnbcbe (5gen«flaber \)eb biéfe 3n(iituticner, forfaatm'bt be»eb benne IViligbeb funne t)cere at oocrt)eie. 2)ert>eb ffulle 'oi unbgaae, faa^ibt mnligt, be (uribiffe X)ip(nctioner, fom iffe ere almeenfattelige, og faalebeé forbtgaae enbeel 9?etéqt>æjlioner, ber beelé ere op^ fajlebe, beelé funne opfajico angaaenbe 8agen^ (Jnfelt^eber. 33t )a»e fun meb Snjlitutionerneé??atur og be bem t)eb:j fommenbe legale og abminijlratttie ^J)rincipcr at g(ore. t ^^reefcnvj alminbelige Dtécuijfioner fom unber be gor^aut linger om l^el^né og ^tamfjufeé Dploéning eller om goranbring i be berom nu gj'elbenbe l'ooe, ber Ijibtil ^ax>^ funbet teb ^ar bet t)ceret ^ilfcclbet, at begge biéfe gormer af runbbcfibtelfe eller ^ienbom ere be^anblebe unber eet, faa at man uben ribere ^ar antaget, at ^t)ab bet maatt^ treere retteji at anorbne om l^ei>n ogfaa t)ilbe t>cevc at fajlfcette om Stam^ufc. SfJlan \)ax ben^eb

19 blot ^oitt (ig til te ^ngktcr, tcv ere tilftete; men ttet mnn bar Kit et te tffe intntve i^tj^tiv^e gorfficut^beter tvæte t ''^a^^ gruuten, l^vir man ttlfitcfat te S^^B^^^ 1*^"^ ^li^'fe ber ^aoe paa Øangen af Unterfcijdferne, oc^ naonlij^ ])nx man iffe tflftioeffe^ lio^t paaa^fct ten gorrøel t te atmtniftrati»e 3i;n6maater, yom i en ticliijere Oij i ten nuuærente 'J)ertote l?at>e»æret fniste. 33el fomme nu?ebn og»stam^ufc ov^ereen^ ten', at '^Bejtttelfen og (^lentomebvugcn af tereé ubftantø tilfaltev an 5(rt)ing forloto, faalcenge faatannc 2lrx>inger pntee, fom l;at)e te i lierne patentet eller t tambuuéerecttonébre\?et forut betfngete (^genjtaber; ligcleteé ligne begge Snjlitutioner Ijinanten ten', at te, faalcenge Jntet foretaget imot tereij ^3n'nciper, eve tjenlige til at befare otferne, eqer ^oilfe ^eftanttele elleré utgjere /enftanten for 5)?aj[orati5; retten, for ten ^^a'^^^^^^/ ^i^ W^ 33etjie' ter er taget i!)enfr)n yet \!e!;nct3 eller ^taml;ufeté Dprettelfe, i ufor< mintffet Ot>antitet. 2^en termet er ogfaa omtrent \!iig!?cten tilente. ^en aominiftratioe '^e^antlingø;* maate, ter i te fttfle txclm 2Iar ^ar omfattet faat^eletam- ^ufe fom l'e^n, itet et ^t'lfpn met begge Sirter af &c\u Domme fra D^^egjeringené (3ite er intfort, ^ar aabenbart ligefaalitet fom ten5)?ccngte af 33 eo i Hin ger, ^v>ovyet allcrete i en tit? ligere 'jjcriote lettet eo eller bet?irfeted gorantvingcr i 53efit:; terneé gor^olt til te t;er omljantlete gamiliegctfer, fannet utjiette oporene af ^ox^iciiia,\)cuxik i ^t\)né og tamfmfeé legale 5^atur, eller begrunte en fnltftæntig (Jgalifation af te 3f{ctéregler, ^»orefter ^»er ifær ifolge l^ot>ene ere at betomme. SlUerete fra ten forfte Xit, ta ^et^n og 3tam!?ufe efter 6ouoerainiteten blex)e til ^er i l^antet,»ifer fig en gorffjel i teres 53egruntelfe og tereé J^enftgt. TlcX) Sejjneneo 3nt)forclfe l^aote (I^rijlian ten i^m\ti faaleteis fom 3nt^ letningen til rewerneé og gri^errerneé '})rit)ilegier af 25 '»Dioi

20 vifer - fovnemineltg til ^enfii^t at flabe en (Stant, ter i ffutte»ære Bt^tk for ten i 166O intforte tatéform 03 for ^Dpnaftteté 3ntfrejfer. J&erti( f^arev ogfaa 5Jrit)tIegterneé ^de Jnb^otb, nat)nltg ten beri begruntete 9M»entt9t;eb of ^ongené Deeltagelfe i Dprettelfen af l*ebn. Det er ftetfe t)eb en fcerbeteé 33enaat)ntn9*) at grei^elig euer fri^erreltg 33certig^et> opnaae^ ^oé 0$, Itgefom t te antre Stater, ^t)or en faatan gotere 3ltel fi'nteé,!devjuten er perfonh'g 51 bel!?oé (5r^t)ert>eren en gornbfcetntng, 03 ^33rioi(egierne,»eb M\k ben banffe Venneret er orbnet, fliitte fig )(>aa bet neiefte fortrin. 2lt obferne ubeelte ffut(e tilfalbe en enfelt 2lr»ing, f!eer iffe i o.q for ftg ecler ubelnffenbe for i^an^ fpib, men bet betcgneé i ^rtvilei^ierne fun fom bet ^ibbel, ber er befunbet nieci^ ^enftgtømæéftgt til at fcette re»en etter gri^erren tjlanb til at opfplbe be fceregne pligter, fom paatiggc fiam ifotgc S3eb 6iben nemlig 2500 ^br. ^tforii. for et rcdflfab og :br. ^tf. for et grfberffab flaaer ber^ for en ^engeformne ncet)nt i^rivilegtcrne fom æq»t»ale^ rcnbe bermcb. X)et er tnbtpfenbe, at om 6agené 3?atur enbog mebforer, at famlet 53efibbelfe af ftore l^anbeienbomme fjav)e lige 33et9b^ m'ag i lanboeconomtff og ftatøoeconomiff $enfeenbe, it)ab enten bc ere t en re^cé cker i en gri^erreé, etter t en ') Den i retjetncé ^rimlccjicr omtalte dk^qi, pn^re ønner cc{ Cøttrc tncjcn ei^iflinn bel;ø»e for ot funne føre Se^né* ntetjcré 2;itel, 3?cing o^ frotte", naar bereé <^ater forjtaffer bcm obfer, etler te i?cb ec^en 5SinbffiteIifit)cb erl;t)cri?e fammc, fan faa» meget minbre gfclbe for en Itnfctacjelfe ^crfra, fom betboflforubfatteé at afl;anfle af Åongené 5?inie, om npt re»fpab af biéfe obfer ffal oprettens for bem, oq bet beéuben anføre^ fom 5(arfag tit ^iin a^ettig^eb til at npbe ^e^néørc»etitel m. ^. at be cie føbic oc\ baarnc nret?elif,c ']3erfoncr."

21 9 Mot 6tam^uuce(ero $ccnbeiv faa \ma fcogbet færegne politiffe ternet, ber ^ax motiveret l^e^nojliftetfen, Qm gruntel ^Inletntng ti\ at erflccre begge (^{aéferé vstitting for \?ccfentltg forffjektg i t)téfe J&enfeenter: 5?oget ter ogfaa paa en fcertelev^ anftuelig 5D?aate»ifer fig i^et ^ongené (Sonfolibatfonéret met ^enfpn til?e^n, ^t)t(feu er olcele^ fremmet) for tam^ufeneé 5Boefen«(Soaleteé er tet ogfaa af ten politiffe 53et)ceg9runt til?e^né 3ntforeIfe forftarligt, ^\?orfor ter, naar fun t e t p o I i t i f f e i e^ m e e t funte opnaaeø, iffe lagteé nogen abfoiut33cegt paa 53effaffen* l;eten af ten govmueé 33c)lanttele, ^t)ié Snttægtcr antoges at funne fætte reocn eker gri^erren i ten til )pnaaelfe af Snftitutio^ neno politiffe ^enjlgt f^arente Stiding. J&ax)te»trfe(tg g a m i I i e n o (Eonferoation i D^egjieringené Øine Mret et ^ermet ftte^ ortnet SJtemet, faa maattc runtbefittelfer ogfaa ufra* t)igeligt ^ax>t»æret gjorte til ten enefte legale l^e^néfnbj^anté. Det»ar for ^abautet ^nntrete 2lar (iten iffe mintre enb i vore Dage en afgjort ^aj^, at Sorter ere ten paaliteligjle Snttcegtéfilte, paa jjvilfen en for en lang gremtit beregnet 3m fiitution fem jlotte^j, og»et forjle ^ku\t fpneé entog $ri»ile? gierne fel» at ^a»e figtet tertit, itet te 6ummer, af l;»ilfe te tiljlebe?e^né Dprettelfe, figeé at ffulte»ære til for* 2)?en bet maa ^er»et iffe o»erfeeé, at tet, naar en flig ^eftemmclfe ffulte faae noget at betpte,»ar alteleé fornotent at fore(!ri»e en ^ttéfrift for (Eapitaterneé 5ln»entelfe til otferneij Sntfjob, ^»ilfcn gorffrift iffe ftnteé i 55ri»ilegierne. Smitlertit»ilte en faatan Xitsfrijl til at con»ertere (la)iitai^ lerne til en for gamilieré ^onfer»ation bctn;ggente (Jientomé!^ maéfe j>a»e»ceret faameget mere fornoten fom tet iffe funte untgaae Dpmcerffom^eten, at te?5engemitfer, ^»ormet man lot fig nøie 48 til 50 dlti. pr. ^t» 5)artforn fun»ilte»ære tilftræffelige t et fort ^itérum, nemlig faalænge te la»e ^rifer paa 3ortegoti5 fantt Stet, fom»are en temporær

22 10 gøli^e af te \\\)\iq cntte itvig^sebetceg^^elfcr Oi} mange 3ort)ers : )cnligcjen t u^xut, ja tiltcelvj t ubetn;9get og alteleé forlatt ^ilpanb. ^vtt^ilegtevncé 33e leminelfcr ere f/enteligt bevegnete "^aa te ta\?c5rente efter 8agené ^atur fun forbi'gaaenbe 55or^eIb, ta (Japttntformuen t kantet mx liten, og teoteuigte i?antcieutomme i^aie at faae for ufcet^anlig lao ^^riié. 3)?en imcteitij et faatant ^enfi;n»ar altelee t fin )iten for ot op^ iiaae et for ten ta\)oerente ^Ilitépunft fortrinlig vigtigt pok? tiff gonnaal, v>ax tet fun flet anbragt t>et> runtlocggclfen af en 3nftitution, ^vvs ^or>et)(?enftgt ffnite f)ax)e»ceret at (iffre en gormue af 53eti;tenl?et for en Oeel (Slccgt i gremtiten. (Jntnu fan tet crintreø, met te uti Succcéjioncn -jy^etintereofereteé 33 itcnffab*) og feer fongelig 53et?i[Iing/' fom tet l;etter i ^rix)i(cgterne for^^ nielig om{>antteé fom mulig, t)et eiten af at i^el^neté ubftantis ogfaa ffulte funne oni^cntcé til 53etaltng til kongen. 3 tiéfe 33epemmclfer er tet let fjenteligt, at otferne^ 33ev»a^ ring t S'fl»"itis^^"^ betragtet fom en unterortnet ^ag v)et 6iten of te tjoefenligjl for Z)iebIiffct tilftgtete politiffegortele \)et ^il»eiebringdfen af en ^ott>a:gt tmot te celtre 5Ite(eflægter og tereij DfJeminifcentfer om forfvuntet C^ncr-crlte i Santet. Det ^aboffentlige gorljolt, ^x>oxi l^eljnéoprcttelfen efter ^])ri\)iv legterne eller o»er^c\)etet efter ten atmintelige europoiijte og ncermep ten ti;tffe Ce^néret, ter tjente ^^»riftian ten genij^ tes5 m;e Snftitution til ^I^onj^er ftikete?e()nébeji;tterne,»ar ') cttc Orb betcc;ncr i Sorfproøet fra (J^riftian ben gcmteij Slib bet famme fom nu (^orct)ibcnbc" cucr ^.Jl u nb ffab", oc\ finbcé i ben famme 53etpbning \)0^ famtibifle 03 pn^rc forfattere. Det t)iemux blot be 3)?ebintereéfercbe en Hiet til at i)øxcé om a(^en, inben ^et)iuingen tilftaacij, og inbbefattcr ingenlunbe S^Jøbcenb (flueben af bcreésamtptfe. 3»tibtertib er bet naturligt, at 2(bminiftrationcn i flige ager tiuægger bc 2/?ebintcrei5ferebcé (frftcering betpbctig 55ægt.

23 11 efter tct gorcgaaenbe fra Q3e^i;ntelfen af et faabnnt, ter af ftg feb fremfalttc et Xil^'on fom ^ejlantteel af ^x>at) ter i Sef)néretten bencct)neo l^'^ne^errené Doereientoméret.?5ri^i(. O, for gri^errerne 8, ftger terfor o^faa om?e^n^^ fub lantfen, at kongen anfeer fammc fom,,fcer af ten ^gl..^ronc tmmet iate tepenterente Se^nøPpffer." 58el ^et^ ter tet i fxvx 24 (for gri^. 21) at ^longen x>ii latefig r,tereé og tereø J&iifeé (lonfert^atioii met feer 5^aate»ære ange* legen, og fævteleé Dmforg ogdml^pggelig^et trage for tereé efter* latteumi;ntige 53orn, om Sngen ftg tem tilberligcn \)il antage/' men Iigcfom tenne Dmforg iffe er fat i ammen^ceng met (DotferneiJ ^^erarmg i gamilien, l^oorfmot ten ncermejl fpne^ at ^enpege paa 5lnfættdfe i tatené etter i^offete ^jienefle, faa^s leteé fat)neé ogfaa i 53ri»ilegterne felt) en 53eftemmelfe om ga'mtlie^ovetetø (^e^nefucceoforc ) ^Jligter tmot gamt^ li en 6 antre ^et lemmer, ter funte til ^»at ^ox>tn fafifcetter om tamluuébejtttereé ^piigt imot 5}?et* arin'nger eller eøtffente. aatan gorforg er efter ^vix)* 3 (gri^. 2) Oijerlatt til ^e^nébefitterneij gote 33illie. <Qot?j' rigt ^ar et jili^igere Diefcript C13 Decbr. 1754) cntog ftrcebt at intffroenfe Omfanget af ^epnobefittercij Diépofitioner til antre gamilielemmere ^et le, juft for at ter iffe flfulte fat)neé Wlitkxm til ten Mfommelige og (Jante mo^éfige 6ub ti^enté," pvilfen 3nftituttonené politiflc g^iemet utfrceder. 9}?et alle te perfonlige og reale DfJettig^ieter, fom tilfomme ^ebnebefittere, er tet terfor alliget>el met af 2111e antaget, at ^ientomé^ retten o»er?epnene iffe par ten famme gylte, fom (Jientom^ret ox>tx ontrc Sortegotfer. ^aa en langt mere febflæntig ^j)?aate fremtrceter Snjii* tuiionen af <5tampufe, og alle te hegler, fom?antélot)en terom foreffrioer, pen^ife til 3 or t ego t fere S3et)artng i en»ié gamilie for i)emieø gremtart)^ Sfplt fom 3m

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013

Velkommen til Stiftende generalforsamling for  Stadii-Vederse Friskole 9. april 2013 Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013 1:!i!''Ill I i H 'i ljl!! Ill; t'h.l!' l I I I, I'll jl!l ij t!rl ~,'I if l 11!'1!. ;I I il., I..!l 'l!i,, l!!, h

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere